Auriol Z30312A bruksanvisning

Auriol Z30312A
(25)
 • Sidantal: 2
 • Filtyp: PDF
 • SI
  Radijsko vodena stenska ura Uvod
  Ta navodila dobro shranite. Če napravo
  odstopite novemu lastniku, mu zraven izročite
  tudi vse dokumente.
  Namen uporabe
  Radijsko vodena stenska ura kaže čas v 12-urnem
  načinu prikaza, temperaturo prostora in vlažnost zraka.
  Naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih
  pri normalni sobni temperaturi.
  Opis delov
  1
  Tipka RESET
  2
  Tipka WAVE
  3
  Predalček za baterijo
  4
  Zaščita baterije
  5
  Tipka SET
  Tehnični podatki
  Prikaz temperature: -40–60 °C
  Prikaz vlažnosti zraka: 0–100 %
  Tip baterije: 1 x 1,5 V
  AA, LR6
  Obseg dobave
  1 radijsko vodena stenska ura
  1 baterija (1,5 V
  AA, LR6)
  1 navodilo za uporabo
  Varnost
  Preberite vsa varnostna opozorila
  in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in
  navodil lahko povzroči požar in / ali hude poškodbe.
  Splošna varnostna opozorila
  SMRTNA
  NEVARNOST IN NEVARNOST
  NESREČ ZA MAJHNE OTROKE
  IN OTROKE! Otrok z embalažnim materialom
  nikoli ne pustite nenadzorovanih. Obstaja nevarnost
  zadušitve z embalažnim materialom. Otroci pogosto
  podcenjujejo nevarnosti.
  SMRTNA NEVARNOST!
  Naprava vsebuje baterije, ki bi jih otroci lahko
  pogoltnili, kar je lahko smrtno nevarno. Če otrok
  baterijo pogoltne, je treba takoj poiskati zdravniško
  pomoč.
  Zaradi nestrokovnih popravil lahko nastanejo
  znatne nevarnosti za uporabnika. Popravila naj
  opravljajo samo strokovnjaki.
  Varnostna opozorila o baterijah
  Iz naprave odstranite baterijo, če je dlje časa niste
  uporabljali.
  PREVIDNO! NEVARNOST EKSPLO-
  ZIJE! Baterij nikoli ponovno ne polnite!
  Pri vstavljanju pazite na pravilno polarizacijo! Ta je
  prikazana v predalčku za baterije.
  Kontakte baterije pred vstavljanjem baterije očistite,
  če je to potrebno.
  Prazno baterijo nemudoma odstranite iz naprave.
  Obstaja povečana nevarnost iztekanja!
  V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih navodil
  se lahko baterija izprazni preko končne napetosti.
  V tem primeru obstaja nevarnost iztekanja. Če bi
  baterija v vaši napravi iztekala, jo takoj vzemite
  ven, da preprečite škodo na napravi!
  Baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke!
  Vsak uporabnik je zakonsko zavezan, da baterije
  odstrani skladno s predpisi!
  Baterije hranite zunaj dosega otrok, ne mečite jih v
  ogenj, ne povzročite kratkega stika baterij in jih ne
  razstavljajte.
  Preprečite stik s kožo, z očmi in s sluznicami. Če
  pridete v stik s kislino iz baterij, prizadeto mesto
  sperite z veliko vode in / ali poiščite zdravniško
  pomoč!
  A hibás vagy elhasznált elemeket a 2006 / 66 / EC
  irányelveknek megfelelően kell újrahasznosítani. Jut-
  tassa vissza az elemeket és / vagy a készüléket az
  ajánlott gyűjtőhelyeken keresztül.
  Pb
  Az elemek hibás ártalmatlanítása
  általi környezeti károk!
  Az elemeket nem szabad a háztartási szeméten keresz-
  tül mentesíteni. Azok mérgező hatású nehézfémeket
  tartalmazhatnak és rájuk a különleges kezelést ígénylő
  hulladékok szabályai vonatkoznak. A nehézfémek
  vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany,
  Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket adja le egy
  községi gyűjtőhelyen.
  Megfelelőségi nyilatkozat
  Mi a Milomex Ltd., c / o Milomex Services, Hilltop
  Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45
  5HP, UK, ezúton a saját felelősségünkre nyilatkozzuk,
  hogy termékünk: rádióvezérelt falióra, modell-sz.:
  Z30312A/Z30312B verzió: 08 / 2011, amelyre ez a
  nyilatkozat vonatkozik, az 1999 / 5 / EC normáknak /
  normativ dokumentumoknak megfelel.
  A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a: www.milomex.com
  alatt lehet megnézni.
  EMC
  Termékmegnevezés:
  Rádióvezérelt falióra
  Modellszám: Z30312A, Z30312B
  Verzió: 08 / 2011
  Információk 07 / 2011 szerint
  Azonosító szám: Z30312A/B072011-4
  Üzembe helyezés
  Távolítsa el az elem és az érintkező közül
  4
  az
  elem szigetelést. Mihelyt azt eltávolította, a falióra
  üzemelni kezd és beindítja a rádiójel vételezést.
  Útmutatás: A vételezést akadályok (pld. betonfalak)
  vagy zavarforrások (pld. más elektromos készülékek)
  jelentősen korlátozhatják. Ha a vételezésnél problémák
  állnának elő, esetleg változtassa meg a falióra állomás-
  helyét (pld. egy ablak közelébe).
  Kezelés A DCF-rádiójel vételezése
  A falióra automatikusan elkezdi a DCF-rádiójel keresését.
  Ez a folyamat 3–10 percet vesz igénybe. A DCF-rádiójel
  vételezését a faliórán kézileg is be lehet indítani.
  Tartsa a WAVE-gombot
  2
  minimum 5 másodpercig
  lenyomva. A falióra megkísérli a DCF-rádiójel véte-
  lezését. Ez a folyamat néhány percet vesz igénybe.
  Útmutatás: Ha a falióra hibák előfordulása, az adóhoz
  való túl nagy távolság vagy hasonlók miatt a DCF-rádiójelet
  nem tudja vételezni, fennáll annak a lehetősége, hogy
  a pontos időt kézileg beállítsa. Mihelyt a DCF-rádiójel
  vétele sikeres, az óra átírja a kézileg beállított értékeket.
  Útmutatás: A gombot egy hegyes tárggyal nyomja
  meg (például egy ceruzával).
  A pontos idő kézi beállítása
  Tartsa a SET-gombot
  5
  minimum 4 másodpercig
  lenyomva. A falióra kézi üzemre vált.
  Nyomja meg újra a SET-gombot
  5
  és tartsa azt
  lenyomva, hogy a mutatók a helyes helyzetet elér-
  hessék és ezáltal a pontos időt be tudja állítani.
  Nyomja meg röviden a SET-gombot
  5
  , hogy
  ezáltal a mutatókat lépésenként egy perccel előre
  mozdíthassa. Állítsa be így a pontos időt kézileg.
  Útmutatás: Ha 7 másodpercen keresztül a SET-
  gombot
  5
  nem nyomják le, a falióra elhagyja a kézi
  módust, és az idő normálisan tovább halad. Mihelyt a
  DCF-rádiójel vétele sikeres, az óra átírja a kézileg
  beállított értékeket.
  A funkciók visszaállítása az alaphelyzetbe (RESET)
  Ha a falióra nem reagál, akkor a RESET-gombbal
  1
  az összes érték visszaállítható az előre beállított
  alaphelyzetbe. Tehát így vitelezhető ki a falióra
  újraindítása.
  Tisztítás és ápolás
  Semmi esetre se használjon folyadékokat és tisztító-
  szert, mert ezek megrongálhatják a készüléket.
  Tisztítsa meg a készüléket kívülről egy puha száraz
  kendővel.
  Szerviz
  HU
  Szerviz Magyarország
  Tel.: 0640 102785
  e-mail: milomex@lidl.hu
  IAN 67176 Hulladékba helyezés
  A csomagolás kizárólag környezetbarát
  anyagokból áll, melyet Ön megsemmisíthet
  a helyi szelektív gyűjtőkben.
  A kiszolgált termék mentesítésének a lehetőségeit a
  községe vagy városa illetékes hivatalánál érdeklődheti
  meg.
  A környezetvédelem érdekében ne dobja az
  elhasznált terméket a háztartási szemétbe,
  hanem juttassa el azokat egy szakszerű
  hulladék mentesítőhöz. A gyűjtőhelyeket és
  azok nyitvatartási idejét az illetékes hivatalá-
  nál érdeklődheti meg.
  HUHUHUPLPL
  PLGBGB
  Zegar ścienny sterowany radiowo Wprowadzenie
  Instrukcję należy starannie przechować.
  Przekazując produkt innej osobie, należy
  załączyć również jego dokumentację.
  Przeznaczenie
  Zegar wskazuje czas wformacie 12-godzinnym, tempe-
  raturę pokojową oraz wilgotność powietrza. Urządzenie
  jest przeznaczone wyłącznie do użytku w zamkniętych
  pomieszczeniach w typowej temperaturze pokojowej.
  Opis części
  1
  Przycisk RESET
  2
  Przycisk WAVE
  3
  Przegródka na baterie
  4
  Pasek zabezpieczający baterię
  5
  Przycisk SET
  Dane techniczne
  Wskaźnik temperatury: -40–60 °C
  Wskaźnik wilgotności powietrza: 0–100 %
  Typ baterii: 1 x 1,5 V
  AA, LR6
  Zawartość
  1 zegar ścienny sterowany radiowo
  1 bateria (1,5 V
  AA, LR6)
  1 instrukcja obsługi
  Bezpieczeństwo
  Zapoznać się ze wskazówkami
  bezpieczeństwa i instrukcją. Nieprzestrzeganie wska-
  zówek bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować
  pożar i / lub ciężkie obrażenia.
  Ogólne zasady bezpieczeństwa
  ZAGROŻENIE
  ŻYCIA IRYZYKO WYSTĄPIENIA
  OBRAŻEŃ UDZIECI! Nie pozosta-
  wiać dzieci z materiałami opakowaniowymi bez
  nadzoru. Niebezpieczeństwo uduszenia przez
  materiały opakowaniowe. Dzieci często nie umieją
  właściwie ocenić zagrożenia.
  ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA!
  Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie dla
  życia. W razie połknięcia baterii należy natych-
  miast udać się do lekarza.
  Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą być
  przyczyną poważnych zagrożeń. Wykonanie
  napraw powierzać zawsze specjalistom.
  Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii
  Jeżeli urządzenie nie jest przez dłuższy czas uży-
  wane, baterię należy wyjąć.
  OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ-
  STWO WYBUCHU! W żadnym razie
  nie ładować ponownie baterii!
  Podczas wkładania baterii do urządzenia należy
  zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
  Prawidłowe ułożenie jest wskazane w przegródce
  na baterie.
  Wrazie potrzeby przed włożeniem baterii oczy-
  ścić styki.
  Zużytą baterię należy natychmiast usunąć z urzą-
  dzenia. Zwiększone niebezpieczeństwo wycieku
  elektrolitu!
  Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
  rozładowanie baterii przekraczające napięcie
  końcowe. To grozi wyciekiem elektrolitu. Jeżeli z
  baterii znajdującej się w urządzeniu zacznie
  wyciekać elektrolit, należy natychmiast ją wyjąć,
  aby uniknąć uszkodzenia urządzenia!
  Zużytych baterii nie wyrzucać razem z odpadami
  domowymi!
  Wszyscy użytkownicy mają ustawowy obowiązek
  należytej utylizacji baterii!
  Baterie należy przechowywać poza zasięgiem
  dzieci, nie wrzucać do ognia, nie zwierać ich
  biegunów i nie rozkładać na części.
  To help protect the environment, please
  dispose of the product properly when it has
  reached the end of its useful life and not in
  the household waste. Information on collec-
  tion points and their opening hours can be
  obtained from your local authority.
  Faulty or used batteries must be recycled in accord-
  ance with Directive 2006 / 66 / EC. Please return the
  batteries and / or the device to the available collection
  points.
  Pb
  Environmental damage through
  incorrect disposal of the batteries!
  Batteries may not be disposed of with the usual domestic
  waste. They may contain toxic heavy metals and are
  subject to hazardous waste treatment rules and regula-
  tions. The chemical symbols for heavy metals are as
  follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That
  is why you should dispose of used batteries at a local
  collection point.
  Declaration of Conformity
  We, Milomex Ltd., c / o Milomex Services, Hilltop
  Cottage, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45
  5HP, UK, hereby declare under our sole responsibility
  that the product: Radio-Controlled Wall Clock,
  Model No.: Z30312A, Z30312B, Version: 08 / 2011,
  to which this declaration refers, complies with the stand-
  ards/normative documents of 1999 / 5 / EC.
  The complete declaration of conformity can be viewed at:
  www.milomex.com
  EMC
  Product description:
  Radio-Controlled Wall Clock
  Model No.: Z30312A, Z30312B
  Version: 08 / 2011
  Last Information Update: 07 / 2011
  Ident no.: Z30312A/B072011-4
  Preparing the product for use
  Remove the battery insulation strip
  4
  from between
  the battery and the contact. The wall clock starts to
  operate and begins to receive the radio time signal
  immediately after the battery isolation strip has
  been removed.
  Note: Reception may be considerably reduced by
  obstructions (e.g. concrete walls) or sources of interfer-
  ence (e.g. other electrical devices). In the event of
  reception problems, change the position of the wall
  clock (e.g. to somewhere near a window).
  Operation Receiving the DCF radio time signal
  The wall clock automatically starts to search for the
  DCF radio time signal. This process takes about
  3–10minutes to complete. The reception of the DCF
  radio time signal by the wall clock can also be started
  manually.
  Press and keep pressed the WAVE button
  2
  at
  least 5seconds. The wall clock attempts to receive
  the DCF radio time signal. This process takes a few
  minutes to complete.
  Note: If the wall clock was not able to receive the
  DCF radio time signal because of errors, e.g. due your
  location to being at too great a distance from the trans-
  mitter or for other reasons, you can set the time manu-
  ally. The manually set value is overwritten as soon as
  reception of the DCF radio time signal is successful.
  Note: Press the button with a pointed object (e.g. pencil).
  Setting the time manually
  Press and keep pressed the SET button
  5
  at least
  4seconds. The wall clock switches into manual
  mode.
  Press and keep pressed the SET button
  5
  again
  until the hands reach the correct position for you to
  set the time.
  Briefly pressing the SET button
  5
  moves the hands
  forward in one minute steps to enable you to set
  the current time manually.
  Note: After 7 seconds without pressing the SET
  5
  button, the wall clock switches out of manual mode and
  keeps the time as normal. The manually set value is
  overwritten as soon as reception of the DCF radio time
  signal is successful.
  Reset the functions (RESET)
  If the wall clock does not react, you can press the
  RESET button
  1
  to reset all the settings back to the
  default values. You can then start again from the
  beginning.
  Cleaning and Maintenance
  Under no circumstances should you use liquids or
  detergents, as these will damage the device.
  The device should only be cleaned on the outside
  with a soft dry cloth.
  Service
  GB
  Service Great Britain
  Tel.: 0871 5000 720
  (0,10 GBP/Min.)
  e-mail: milomex@lidl.gb
  IAN 67176 Disposal
  The packaging is made entirely of recyclable
  materials, which you may dispose of at local
  recycling facilities.
  Contact your local refuse disposal authority for more
  details of how to dispose of your worn-out product.
  GB
  W celu ochrony środowiska naturalnego nie
  należy wyrzucać wyeksploatowanego pro-
  duktu razem z odpadami domowymi, lecz
  przekazać go do utylizacji w specjalistycz-
  nym zakładzie. Informacji na temat punktów
  zbiorczych i godzin otwarcia udzielają wła-
  ściwe urzędy.
  Uszkodzone lub zużyte baterie należy przekazać do
  recyklingu zgodnie z dyrektywą 2006 / 66 / WE.
  Oddać baterie i / lub urządzenie w dostępnych
  punktach zbiórki.
  Pb
  Nieprawidłowa utylizacja baterii
  stwarza zagrożenie dla środowiska!
  Baterii nie wolno wyrzucać do domowego śmietnika.
  Mogą zawierać trujące metale ciężkie i należy trakto-
  wać je jako odpady specjalne. Symbole chemiczne
  metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.
  Dlatego zużyte baterie należy oddać w komunalnym
  punkcie zbiorczym.
  Deklaracja zgodności
  My, Milomex Ltd., c / o Milomex Services, Hilltop Cottage,
  Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire, MK45 5HP, UK,
  oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że
  produkt: zegar ścienny sterowany radiowo, nr modelu:
  Z30312A/Z30312B wersja: 08 / 2011, ktόrego doty-
  czy niniejsza deklaracja, jest zgodny z normami / nor-
  matywnymi dokumentami 1999 / 5 / WE.
  Kompletna deklaracja zgodności dostępna jest na stronie:
  www.milomex.com.
  EMC
  Nazwa produktu:
  Zegar ścienny sterowany radiowo
  Nr modelu: Z30312A, Z30312B
  Wersja: 08 / 2011
  Ostatnia aktualizacja: 07 / 2011
  Nr id.: Z30312A/B072011-4
  Rádióvezérelt falióra Bevezető
  Jól őrizze meg ezt az útmutatót. A készülék
  harmadik személy részére történő átadása-
  kor kézbesítse vele annak a teljes dokumen-
  tációját is.
  Rendeltetésszerű használat
  A rádiójel vezérlésű falióra a pontos időt 12 h-módusban,
  a helyiség hőmérsékletét és a légnedvességet jelzi ki. A
  készülék csak zárt helyiségekben üzemeltethető normál
  szobahőmérsékleten.
  Részeinek ismertetése
  1
  RESET-gomb
  2
  WAVE-gomb
  3
  elemrekesz
  4
  elem-szigetelés
  5
  SET-gomb
  Műszaki adatok
  Hőmérséklet kijelzés: -40–60 °C
  Légnedvesség kijelzés: 0–100%
  Elemtípus: 1 x 1,5 V
  AA, LR6
  Szállítási terjedelem
  1 db. rádióvezérelt falióra
  1 db. elem (1,5 V
  AA, LR6)
  1 db. használati útmutató
  Biztonság
  Őrizze meg az összes a
  biztonságra vonatkozó útmutatást és utasítást. A bizton-
  sági útmutatások és utasítások betartásának elmulasz-
  tása tűzveszélyt és / vagy súlyos sérüléseket okozhat.
  Általános biztonsági útmutatások
  ÉLET- ÉS
  BALESETVESZÉLY KISGYERMEKEK
  ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA! Sohase
  hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagoló-
  anyagokkal. A csomagolóanyagok által fulladásve-
  szély áll fenn. A gyerekek gyakran alábecsülik a
  veszélyt.
  ÉLETVESZÉLY! Az elemek
  lenyelhetők, ami életveszélyes lehet. Ha valaki
  lenyelt egy elemet, akkor azonnal orvosi segítséget
  kell igénybe vennie.
  A szakszerűtlen javítások által a használó számára
  jelentős veszélyek jöhetnek létre. A javításokat csak
  szakemberekkel végeztesse.
  Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók
  Távolítsa el az elemet, ha azt hosszabb ideig nem
  használták, a készülékből.
  VIGYÁZAT! ROBBANÁSVESZÉLY!
  Sohase töltse fel újra az elemeket!
  Behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra! Azt
  az elemrekeszben megjelölték.
  Ha szükséges a behelyezés előtt tisztítsa meg az
  elem érintkezőit.
  Az üres elemet távolítsa el azonnal a készülékből.
  Fokozott kifolyásveszély áll fent!
  Az előbb megnevezett útmutatások figyelmen kívül
  hagyása esetén az elem a végső feszültsége alá
  merülhet le. Ekkor fennáll a kifolyás veszélye. Ha
  az elem a készülékében kifolyna, a készülék káro-
  sodásának a megelőzésére vegye ki belőle azt
  azonnal!
  Az elemek nem tartoznak a háztartási szemétbe!
  A törvény minden fogyasztót az elemek szabály-
  szerű ártalmatlanítására kötelezi!
  Tartsa az elemeket a gyerekektől távol, ne dobja
  az elemeket tűzbe, ne zárja az elemeket rövidre és
  ne szedje azokat szét.
  Kerülje el a szemmel, bőrrel és a nyálkahártyákkal
  való érintkezést. Ha érintkezésbe kerül az elem
  savával, akkor az érintett helyet bőséges vízzel
  öblítse le és / vagy forduljon orvoshoz!
  Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzo-
  wymi. W razie kontaktu z elektrolitem przemyć
  miejsce dużą ilością wody i / lub udać się do
  lekarza!
  Użytkowanie
  Usunąć pasek zabezpieczający baterię
  4
  . Po
  jego usunięciu zegar uruchamia się i rozpoczyna
  odbiόr sygnału radiowego.
  Wskazówka: Odbiór sygnału może być znacznie
  ograniczony przez przeszkody fizyczne (np. betonowe
  ściany) lub inne źródła zakłóceń (np. urządzenia elek-
  tryczne). Jeśli wystąpią problemy z odbiorem sygnału
  radiowego, należy powiesić zegar w innym miejscu
  (np. w pobliżu okna).
  Obsługa Odbiόr sygnału radiowego DCF
  Zegar ścienny automatycznie wyszukuje sygnał radiowy
  DCF. Proces ten trwa od 3 do 10 minut. Można również
  wyszukać sygnał DCF ręcznie.
  W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
  WAVE
  2
  przez co najmniej 5 sekund. Zegar
  rozpocznie wyszukiwanie sygnału DCF. Proces ten
  może potrwać kilka minut.
  Wskazówka: Jeśli zegar ścienny nie odbiera sygnału
  radiowego DCF z powodu zbyt dużej odległości od
  nadajnika nadajnika itp., można wówczas ustawić
  czas ręcznie. W przypadku znalezienia sygnału DCF,
  wartości ustawione ręcznie zostaną nadpisane.
  Wskazówka: Nacisnąć przycisk za pomocą ostro
  zakończonego przedmiotu (np. ołówka).
  Manualne ustawienie czasu
  Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET
  5
  przez co
  najmniej 4 sekundy. Spowoduje to przestawienie
  trybu pracy zegara na tryb ręczny.
  Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk SET
  5
  ,
  aby wskazόwki osiągnęły właściwą pozycję i
  można było ustawić czas.
  Nacisnąć krótko przycisk SET
  5
  , aby wskazόwki
  przesuwały się o jedną minutę. W ten sposόb
  można ustawić czas ręcznie.
  Wskazówka: Po upływie 7 sekund bez naciskania
  na przycisk SET
  5
  następuje wyjście z trybu ręcznego
  i kontynuowanie normalnej pracy zegara. W przy-
  padku znalezienia sygnału DCF, wartości ustawione
  ręcznie zostaną nadpisane.
  Resetowanie zegara (RESET)
  Jeśli zegar nie reaguje, można przywrócić jego
  początkowe ustawienia za pomocą przycisku
  RESET
  1
  . W ten sposób można zresetować
  zegar.
  Czyszczenie i konserwacja
  Nie używać detergentów ani innych płynnych środ-
  ków czyszczących, gdyż może to doprowadzić do
  uszkodzenia urządzenia.
  Urządzenie należy czyścić wyłącznie miękką suchą
  szmatką.
  Serwis
  PL
  Serwis Polska
  Tel.: 22 397 4996
  e-mail: milomex@lidl.pl
  IAN 67176 Utylizacja
  Opakowanie jest wykonane z ekologicznych
  materiałów, które można oddać do recyklingu
  w odpowiednich lokalnych punktach zbiórki.
  Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploato-
  wanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.
  Radio-Controlled Wall Clock Introduction
  Keep these instructions in a safe place. If
  you pass the product on to anyone else,
  please ensure that you also pass on all the
  documentation.
  Proper Use
  The radio-controlled wall clock displays the time in
  12-hour format, the room temperature and humidity.
  The appliance is only intended for use in enclosed
  areas at normal room temperature.
  Description of Parts
  1
  RESET button
  2
  WAVE button
  3
  Battery compartment
  4
  Battery insulation strip
  5
  SET button
  Technical Data
  Temperature display: -40–60°C
  Humidity display: 0–100%
  Battery type: 1 x 1.5 V
  AA, LR6
  Scope of delivery
  1 radio-controlled wall clock
  1 battery (1.5 V
  AA, LR6)
  1 operating instructions
  Safety
  Please read all safety information
  and instructions. Failure to comply with the safety infor-
  mation and instructions may result in fire and / or severe
  injuries.
  General Safety Information
  DANGER TO LIFE
  AND ACCIDENT HAZARD FOR
  TODDLERS AND SMALL CHIL-
  DREN!
  Never allow children to play unsupervised
  with the packaging material. There is a danger of
  suffocation from the packaging material. Children
  frequently underestimate the dangers.
  DANGER TO LIFE! Batteries can
  be swallowed, which may represent a danger to
  life. If a battery has been swallowed, medical help
  is required immediately.
  Improper repairs may place the user in considerable
  danger. Repairs should only be carried out by
  specialist personnel.
  Safety Instructions for Batteries
  Remove the battery from the device if it is not going
  to be used for a prolonged period.
  CAUTION! DANGER OF EXPLO-
  SION! The batteries must never be
  recharged!
  When inserting the battery, ensure the correct
  polarity! This is shown in the battery compartment.
  If necessary, clean the battery and device contacts
  before inserting the battery.
  Immediately remove a flat battery from the appliance!
  There is an increased risk of leakage otherwise!
  If the above instructions are not complied with, the
  battery may discharge itself beyond its end voltage.
  There is then a danger of leaking. If the battery has
  leaked inside your device, you should remove it im-
  mediately in order to prevent damage to the de-
  vice!
  Batteries must not be disposed of in the normal
  domestic waste!
  Every consumer is legally obliged to dispose of
  batteries in the proper manner!
  Keep batteries away from children; do not throw
  them in the fire, short-circuit them or take them
  apart.
  Avoid contact with the skin, eyes and mucous mem-
  branes. Any parts of the body coming into contact
  with battery acid should be rinsed off with copious
  amounts of water and / or a doctor contacted if
  necessary!

  Z30312A

  Z30312B

  WAVE
  SET
  QUARTZ
  +'%.4
  4'5'6
  &%(
  NO(0) JEWELS UNADJUSTED
  B
  1
  4
  2
  3
  Z30312B
  100
  Z30312A
  H
  U
  M
  I
  D
  I
  T
  Y
  60
  -40
  -20
  0
  20
  -10
  10
  30
  -30
  0
  20
  -20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  -40
  T
  E
  M
  P
  E
  R
  A
  T
  U
  R
  E
  C
  60
  40
  -40
  -20
  0
  20
  -10
  10
  30
  50
  -30
  0
  20
  -20
  40
  60
  80
  100
  120
  140
  -40
  T
  E
  M
  P
  E
  R
  A
  T
  U
  R
  E
  H
  U
  M
  I
  D
  I
  T
  Y
  C
  A
  5
  RADIO-CONTROLLED WALL CLOCK
  Operation and Safety Notes
  RÁDIÓVEZÉRELT FALIÓRA
  Kezelési és biztonsági utalások
  NÁSTĚNNÉ HODINY
  Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
  FUNKWANDUHR
  Bedienungs- und Sicherheitshinweise
  ZEGAR ŚCIENNY STEROWANY RADIOWO
  Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
  RADIJSKO VODENA STENSKA URA
  Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
  NÁSTENNÉ HODINY
  Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
  4
  67176_aur_Aluminium_Funkwanduhr_LB4.indd 1 21.07.11 10:41
Auriol Z30312A

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 1

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Auriol Z30312A? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Auriol Z30312A att svara på din fråga.

Andrea Bargellini, 5-6-2020 12:05:29 Inga kommentarer

Manual

Svara på den här frågan

Se manualen för Auriol Z30312A helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 25 personer med ett genomsnitt på 8.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Auriol Z30312A? Ställ din fråga här