Beurer LS 10 bruksanvisning

Beurer LS 10
(3)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
O
Wegen
P
Pesar
K
Ζύγιση
c
Vejning
S
Vägning
N
Foreta veiing
-
Punnitus
z
Vážení
n
Tehtanje
H
Mérés
R
Cântărire
O
Trek de gordel van de kofferweeg-
schaal door de greep van uw bagage.
Bevestig de haak.
P
Passe o cinto da balança para malas
de viagem pela pega da sua mala.
Fixe o gancho.
K
Τραβήξτε τον ιμάντα της ζυγαριάς
αποσκευών μέσω της χειρολαβής της
αποσκευής σας.
Στερεώστε το γάντζο.
c
Træk kuffertvægtens sele gennem
håndtaget fra bagagestykket.
Fastgør krogen.
S
Dra vågens rem genom handtaget på
bagaget.
Sätt fast kroken.
N
Trekk bagasjevektbeltet gjennom
håndtaket/bæreremmen til bagasjen
som skal veies.
-
Vedä matkalaukkuvaa'an hihna
matkalaukun kahvan läpi.
Kiinnitä salpa.
z
Táhněte pás kufříkové váhy držadlem
Vašeho zavazadla.
Upevněte hák.
n
Povlecite pas tehtnice za prtljago skozi
ročaj prtljage.
Pritrdite kaveljček.
H
Húzza át a bőröndmérleg szíját a cso-
mag fogantyúján.
Rögzítse a kampót.
R
Trageţi cureaua cântarului
dumneavoastră pentru bagaje prin
mânerul bagajului dumneavoastră.
O
Druk op . U hoort 2 pieptonen en

kg
wordt weergegeven. Zorg dat
de weegschaal niet wordt belast. (Wan-
neer

kg
niet in het display wordt
weergegeven, drukt u op
om de
weegschaal terug te zetten naar nul.)
P
Prima em . Ouvem-se dois bipes e
é exibido  kg. Assegure-se de que
a balança não está sujeita a qualquer
peso. (Se não for exibido  kg no
visor, prima de novo o
para recolo-
car a balança no zero.)
K
Πιέστε το . Ακούγονται 2 ήχοι μπιπ
και εμφανίζεται η ένδειξη 0.00 kg.
Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά δεν φέρει
φορτίο. (Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη
 kg στην οθόνη, πιέστε πάλι το
για να μηδενίσετε τη ζυγαριά.)
c
Tryk på
. Du hører 2 biplyde, og der
vises

kg. Kontrollér, at der ikke er
belastning på vægten. (Hvis displayet
ikke viser

kg, skal du trykke på
igen for at stille vægten tilbage til nul.)
S
Tryck på . Du hör två pip och

kg
visas på displayen. Kontrollera att vå-
gen inte är belastad. (Om

kg inte
visas återställer du vågen på noll ge-
nom att trycka på
igen.)
N
Når du trykker , høres 2 pipetoner
og displayet viser  kg. Kontroller at
vekten ikke er belastet. (Hvis displayet
ikke viser  kg, nullstiller du vekten
ved å trykke på
en gang til.)
-
Paina . SKuulet 2 äänimerkkiä, ja
näytölle ilmestyy

kg. Varmista, et-
tei vaa’alla ole painoa. (Mikäli

kg
ei ilmesty näytölle, paina uudestaan
vaa’an nollaamiseksi.)
z
Stiskněte . Uslyšíte 2 pípnutí a obje
se

kg. Zajistěte, aby váha nebyla
přetížena. (Nezobrazí-li se na displeji

kg, stiskněte znovu a vraťte vá-
hu zpět na nulu.)
n
Pritisnite . Zaslišite dva piska in pri-
kaže se

kg. Prepričajte se, da na
tehtnici ni predmetov. (Če se na zaslo-
nu ne prikaže

kg, ponovno pri-
tisnite
, da tehtnico ponastavite na
nič.)
H
Nyomja meg az gombot. 2 sípoló
hangot hall, és megjelenik a

kg.
Győződjön meg arról, hogy nincs ter-
helve a mérleg. (Ha nem a

kg
jelenne meg a kijelzőn, akkor nyomja
meg ismét a(z)
gombot, hogy nullá-
zódjon a mérleg.)
R
Apăsaţi . Auziţi 2 semnale sonore
scurte şi se afişează  kg. Asiguraţi-
vă că nicio sarcină nu este agăţată de
cântar. (Dacă nu se afişează  kg
pe ecran, apăsaţi din nou
pentru a
reseta cântarul la valoarea zero.)
0.00
kg
O
Til de weegshaal met het stuk bagage
horizontaal op. Het gewicht wordt op
het LCD-scherm weergegeven. Als het
gewicht stabiel is, knippert de weer-
gave 3 keer en blijft deze vervolgens
staan. De weegschaal piept 2 keer en
)
wordt weergegeven.
P
Levante a balança com a mala man-
tendo-a na horizontal. O peso é
exibido no LCD. Se o peso for estável,
a indicação pisca 3 vezes e depois é
fixado. A balança emite 2 bipes e exi-
be „).
K
Σηκώστε τη ζυγαριά με την αποσκευή
οριζοντίως προς τα πάνω. Το
βάρος εμφανίζεται στην οθόνη
LCD. Αν το βάρος είναι σταθερό, η
ένδειξη αναβοσβήνει 3 φορές και
σταθεροποιείται. Η ζυγαριά κάνει
ήχο μπιπ 2 φορές και εμφανίζεται η
ένδειξη „).
c
Løft vægten med bagagen horisontalt
op. Vægten bliver vist på LCD´en. Hvis
vægten er stabil, blinker visningen
3 gange og bliver stående. Vægten
bipper 2 gange, og „
)
“ vises.
S
Lyft vågen med bagaget rakt upp. Vik-
ten visas på LCD-displayen. m vikten
är stabil blinkar den tre gånger och
fixeras sedan. Vågen piper två gånger
och „
)
“ visas på displayen.
N
Når du har festet bagasjen til vekten,
løfter du opp vekten horisontalt. Vek-
ten blir vist på displayet. Hvis vekten
er stabil, blinker indikatoren 3 ganger
og lyser deretter fast. Vekten piper 2
ganger og bokstaven ")" blir vist i di-
splayet.
-
Nosta vaaka vaakasuorassa asen-
nossa laukun kanssa ilmaan. Paino
ilmaistaan LCD-näytöllä. Jos paino on
vakaa, lukema vilkkuu 3 kertaa ja jää
näytölle. Vaaka lähettää 2 äänimerkkiä,
ja näytölle ilmestyy „
)
.
z
Zvedněte váhu se zavazadlem
horizontálně směrem nahoru. Hmot-
nost se zobrazí na LCD. Je-li hmotnost
stabilní, zabliká zobrazení 3x a pak se
ustálí. Váha 2x pípne a zobrazí se „
)
.
n
Dvignite tehtnico s prtljago vodoravno
navzgor. Teža se prikaže na LCD-zaslo-
nu. Ko se teža umiri, prikaz trikrat utri-
pa in prikaže se izmerjena teža. Tehtni-
ca 2-krat zapiska in prikaže se „).
H
Emelje fel vízszintesen a mérleget a
csomaggal együtt. Az LCD kijelzőn
megjelenik a súly. Ha stabil a súly, ak-
kor 3-szor villog a kijelzés, majd meg-
áll. 2-szer sípol a mérleg, és megjele-
nik a „
)
.
R
Ridicaţi cântarul împreună cu baga-
jul poziţionat orizontal. Greutatea este
afişată pe LCD. Dacă greutatea este
stabilă, afişajul clipeşte de 3 ori şi este
fixat. Cântarul emite 2 semnale sonore
scurte şi se afişează ")".
25.6
kg
O
Ingebruikname
P
Colocação em funcionamento
K
Έναρξη λειτουργίας
c
Idrifttagning
S
Idrifttagning
N
Førstegangsbruk
-
Käyttöönotto
z
Uvedení do provozu
n
Prvi vklop
H
Üzembevétel
R
Punerea în funcţiune
O
Zaklamp inschakelen: oud
ingedrukt.
P Ligar a lanterna: manter
premido.
K
Ενεργοποίηση του φακού:
Κρατήστε πιεσμένο το
.
c
Lommelygten tændes:
Hold
nede.
S
Tända lampan: håll intryckt.
N
Slå på lommelykten: hold nede .
-
Taskulampun sytyttäminen:
Paina
ja pidä se alhaalla.
z
Zapnutí kapesní svítilny:
podržet stisknuté.
n
Vklop žepne lučke:
držite tipko
pritisnjeno.
H
Zseblámpa bekapcsolása:
Tartsa megnyomva az
gombot.
R
Aprindeţi lanterna: ţineţi apăsat pe
.
O
Plaats de batterij of verwijder de isola-
tieband.
P
Colocar a pilha ou retirar a fita de iso-
lamento.
K
Τοποθετήστε τη μπαταρία ή
αφαιρέστε την προστατευτική ταινία
μόνωσης.
c
Indsæt batteri eller fjern isolerings-
strimmel.
S
Lägg in batteriet eller ta bort skydds-
remsorna.
N
Sett inn batteri eller fjern isoleringsstri-
pene.
-
Aseta paristo paikalleen ja poista eris-
tyssuojanauha.
z
Vložte baterii nebo odstraňte izolační
proužek.
n
Vstavite baterijo ali odstranite izolirni
zaščitni trak.
H
Helyezze be az elemet, vagy távolítsa
el a szigetelőcsíkot.
R
Introduceţi bateriile sau scoateţi ben-
zile de protecţie pentru izolare.
3 x LR 44
O
Weegschaal uitschakelen.
P
Desligar a balança.
K
Θέστε τη ζυγαριά εκτός λειτουργίας.
c
Sluk for vægten.
S
Stänga av vågen.
N
Slå av vekten.
-
Katkaise vaa’asta virta.
z
Váhu vypnout.
n
Izklopite tehtnico.
H
Kapcsolja ki a mérleget.
R
Opriţi cântarul.
12.6
kg
3 sec.
Beep
O
Stel de eenheid in: Zet de weegschaal
uit door 3 seconden op
te drukken.
De LCD geeft

kg aan en „kg“
knippert. Selecteer de gewenste een-
heid met
en wacht 3 seconden.
P
Definir a unidade de medida:
Desligar a balança, premir durante
3
s, o LCD exibe 0.00 kg e „kg“ pisca.
Usar para escolher a unidade pre-
tendida, esperar 3 s.
K
Ρυθμίστε τη μονάδα: Απενεργοποιήστε
τη ζυγαριά, πιέστε το
για 3
δευτερόλεπτα, στην οθόνη
LCD εμφανίζεται η ένδειξη  και
αναβοσβήνει η ένδειξη „kg“. Με το
επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα,
περιμένετε 3 δευτερόλεπτα.
c
Indstilling af enhed: Sluk for vægten,
tryk
i 3 sek., LCD viser  kg, og
„kg“ blinker. Vælg den ønskede enhed
med
, vent i 3 sek.
S
Ställ in enheten: Stäng av vågen och
håll
intryckt i tre sekunder.

kg
visas på displayen och „kg“ blinkar.
Välj önskad enhet med hjälp av
och
vänta i tre sekunder.
N
Stille inn enheten: Slå av vekten ved å
holde nede
i 3 sek. LCD-displayet
viser nå " kg" og "unit" blinker.
Bruk
for å velge ønsket enhet og
vent deretter i 3 sekunder.
-
Aseta yksikkö: Sammuta vaaka ja pai-
na
kolmen sekunnin ajan. LCD-näy-
tölle ilmestyy

kg, ja „kg“ vilkkuu.
Valitse
: llä haluttu yksikkö ja odota 3
sekuntia.
z
Nastavení jednotky: Vypněte váhu, stisk-
něte na 3 vteřiny
, LCD ukazuje  kg
a bliká „kg“. Pomocí
zvolte požadova-
nou jednotku, vyčkejte 3 vteřiny.
n
Nastavite enoto: Izklopite tehtnico, 3
sek. držite
, LCD-zaslon prikaže

kg in napis „kg“ utripa. Z gumbom
izberete želeno enoto, počakajte 3 sek.
H
Az egység beállítása:
Kapcsolja ki a mérleget, és nyomja
meg 3 másodpercre a(z)
gombot.
Az LCD kijelzőn megjelenik a

kg,
és villog az „kg“. A(z)
gombbal vá-
lassza ki az egységet, és várjon 3 má-
sodpercig.
R
Setarea unităţii de măsură: opriţi cân-
tarul, apăsaţi timp de 3 sec. pe
, pe
LCD se afişează " kg", iar "unit"
luminează intermitent. Alegeţi cu
uni-
tatea de măsură dorită; aşteptaţi 3 sec.
3 sec.
O
Foutmeldingen
P
Mensagens de erro
K
Μηνύματα σφαλμάτων
c
Fejlmeldinger
S
Felmeddelanden
N
Feilmeldinger
-
Virheilmoitukset
z
Chybová hlášení
n
Javljene napake
H
Hibajelzések
R
Mesaje de eroare
O
Maximale draagkracht
(50 kg; 110 lb) overschreden.
P
Capacidade de carga máxima
(50 kg; 110 lb) ultrapassada.
K
Υπέρβαση ανώτατου ορίου αντοχής
(50 kg; 110 lb).
c
Maksimal bærekraft (50 kg; 110 lb)
overskredet.
S
Maximal kapacitet (50 kg; 110 lb) över-
skriden.
N
Maksimumsvekten på 50 kg (110 lb) er
overskredet.
-
Maksimipaino
(50 kg; 110 lb)
ylittyy.
z
Překročení maximální nosnosti
(50 kg; 110 lb).
n
Prekoračena je maksimalna nosilnost
(50 kg; 110 lb).
H
Túllépte a maximális teherbírást
(50 kg; 110 lb).
R
Capacitate portantă maximă
(50kg;110lb) depăşită.
O
Batterij leeg.
P
Bateria descarregada.
K
Η μπαταρία είναι άδεια.
c
Batteri tomt.
S
Batteri tomt.
N
Batteri tomt.
-
Paristo tyhjä.
z
Vybité baterie.
n
Baterijski vložki so prazni.
H
Lemerült az elem.
R
Baterie descărcată.
O
Kalibratie: schakel de weegschaal uit
en weer in.
P
Calibração: Desligue a balança e volte
a ligá-la.
K
Βαθμονόμηση: Απενεργοποιήστε τη
ζυγαριά και ενεργοποιήστε την πάλι.
c
Kalibrering: Sluk for vægten og tænd
igen.
S
Kalibrering: Stäng av vågen och sätt
på den igen.
N
Kalibrering: Slå av og på vekten.
-
Kalibrointi: Sammuta vaaka ja kytke se
uudestaan päälle.
z
Kalibrace: Vypněte prosím váhu a zno-
vu ji zapněte.
n
Kalibracija: Izklopite in ponovno vklo-
pite tehtnico.
H
Kalibrálás: Kapcsolja ki, majd ismét be
a mérleget.
R
Calibrare: Vă rugăm să opriţi şi
porniţi din nou cântarul.
O
Het gewicht wordt 2 minuten weerge-
geven, vervolgens schakelt de weeg-
schaal autmatisch uit.
P
O peso continua a ser exibido durante
mais 2 minutos; depois, a balança
desliga-se automaticamente.
K
Το βάρος εμφανίζεται για
2 ακόμη λεπτά, μετά η ζυγαριά
απενεργοποιείται αυτόματα.
c
Vægten vises i yderligere 2- minutter,
så slukker vægten automatisk.
S
Vikten visas i ytterligare två minuter
och sedan stängs vågen av automa-
tiskt.
N
Vekten blir vist i ytterligere 2 minutter,
før bagasjevekten så slår seg av auto-
matisk.
-
Paino näkyy näytöllä 2 minuutin ajan,
minkä jälkeen vaaka sammuu auto-
maattisesti.
z
Hmotnost se zobrazí na další 2 minuty,
pak se váha automaticky vypne.
n
Teža bo prikazana še 2 minuti, nato se
tehtnica samodejno izklopi.
H
A súly további 2 percig látható marad,
majd automatikusan kikapcsol a mér-
leg.
R
Greutatea este afişată timp de 2 mi-
nute, după care cântarul se opreşte în
mod automat.

kg

Kofferwaage

Typ: LS 10

Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0) 731/3989-144, Fax -255
www.beurer.de, kd@beurer.de
O
KOFFERWEEGSCHAAL Gebruikershandleiding
P
BALANÇA PARA MALAS DE VIAGEM
Instruções de utilização
K
ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Οδηγίες χρήσης
c
KUFFERTVÆGT Brugsanvisning
S
BAGAGEVÅG Bruksanvisning
N
PÈSE-BAGAGE Instructions d’utilisation
t
BÁSCULA PARA EQUIPAJE Instrucciones de uso
z
VÁHA NA CESTOVNÍ ZAVAZADLA Návod k použití
n
VALIZ TARTISI Kullanım kılavuzu
H
БАГАЖНЫЕ ВЕСЫ Инструкция по применению
R
WAGA BAGAŻOWA Instrukcja obsługi
LS10 -0910_GA2 Irrtum und Änderungen vorbehalten
Beurer LS 10

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Beurer LS 10? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Beurer LS 10 att svara på din fråga.

Se manualen för Beurer LS 10 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 9.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Beurer LS 10? Ställ din fråga här

Beurer LS 10 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Beurer
Modell LS 10
Produkt Våg
Språk Svenska
Filtyp PDF
Tekniska data
Maxvikt 50 kg
Modell Elektronisk
Exakthet 50 g
Produktens färg Silver,White
Måttenhet kg,lb
Kontrolltyp Knappar
Längd, bärrem 225 mm
Automatisk avstängning Ja
Överbelastnings indikator Ja
På / av-knapp Ja
Förpackning
Batterier medföljer Ja
Display
Skärmtyp LCD
Strömtillförsel
Antal batterier 3
Batterityp LR44
Vikt & dimension
Bredd 138 mm
Djup 32 mm
Höjd 55 mm
Vikt 50 g
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Beurer LS 10 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här