Biltema 44-0113 bruksanvisning

Biltema 44-0113
9.5 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningBiltema 44-0113
Art. 44-0113
© 2016-12-09 Biltema Nordic Services AB
OBS! Läs och följ anvisningarna i denna manual.
TEKNISKA DATA
Spänning: . . . . . . . . . . . . . . . . .250 V AC, 50 Hz
Effekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 A, 3600 W
Kapslingsskydd: . . . . . . . . . . . .IP44
Rek. omgivningstemperatur: . .-25°C - 55°C
Timerns pålitlighet: . . . . . . . . . .+/- 6 minuter per dag
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
•Grenuttagetskaanslutastillettjordateluttag.
•Setillattjordspjutetstårheltvertikalt,såattsock-
eln inte riktas mot himmelen.
•Användinteprodukteninärhetenavvärmekällor.
•Anslutingaapparatersomdrarmerän16A.
•Anslutingaförlängningskablar.
•Sänkintenedproduktenivattenellerannan
vätska.
•Skadasnätkabelnmåstedenbytasavtillverkaren
eller en kvalicerad servicetekniker (H05RN-F
3G1.0mm²ellerH07RN-F3G1.5mm²).
•Täckinteövergrenuttaget.
INSTALLATION
1. Tabortgummiskyddetochsticknerjordspjutet
vertikalt på en lämplig plats.
2. Anslut grenuttagets stickkontakt i ett eluttag.
3. Anslut en elektrisk apparat i grenuttaget.
TIMER
Inställning av tid
Vrid 24-timmarsskalan tills rätt klockslag hamnar i
linje med pilen.
Inställning av timer
Använd exempelvis en penna för att trycka ned
ett eller era segment runt skalan på timern. Om
segmentet vid nummer 16 trycks ned så kommer
den anslutna applikationen att sättas på 16:00 och
stängas av 16:15.
El-avfall
Förbrukadeelektriskaochelektroniska
produkter,däriblandallatyperavbatterier,ska
lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.
(Enligtdirektiv2012/19/EUoch2006/66/EC).
OBS!Lesogfølganvisningeneidennebrukerveiled-
ningen.
TEKNISKE DATA
Spenning: . . . . . . . . . . . . . . . . .250 V AC, 50 Hz
Effekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 A, 3600 W
Beskyttelsesgrad: . . . . . . . . . . .IP44
Anbef.omgivelsestemperatur: .-25 °C - 55 °C
Timerens pålitelighet: . . . . . . . .+/- 6 minutter per dag
SIKKERHETSFORSKRIFTER
•Grenkontaktenskalkoblestiletjordetstrømuttak.
•Passpåatjordspydetstårheltvertikalt,slikat
sokkelen ikke rettes mot himmelen.
•Brukikkeproduktetinærhetenavvarmekilder.
•Foretaingentilkoblingavapparatersomtrekker
mer enn 16 A.
•Foretaingentilkoblingavskjøtekabler.
•Senkikkeproduktetnedivannellerannenvæske.
•Skullenettkabelenbliskadet,mådenskiftesav
produsent eller kvalisert servicetekniker (H05RN-
F3G1.0mm²ellerH07RN-F3G1.5mm²).
•Dekkikkeovergrenkontakten.
INSTALLASJON
1. Fjerngummibeskyttelsen,ogstikkjordspydet
ned vertikalt på et egnet sted.
2. Koblegrenkontaktensstøpseltiletstrømuttak.
3. Kobleetelektriskapparattilgrenkontakten.
TIMER
Innstilling av tid
Drei24-timersskalaentilriktigklokkesletthavneri
linje med pilen.
Innstilling av timer
Bruk eksempelvis en penn for å trykke ned ett eller
ere segment rundt skalaen på timeren. Om segmen-
tetvednummer16trykkesned,viltilkobletbrukslås
på 16:00 og slås av 16:15.
EE-avfall
Brukte elektriske og elektroniske produkter,
deriblantalletyperbatterier,skalleverestil
gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold
tildirektiv2012/19/EUog2006/66/EC).
BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING
Bruksanvisning i original Original bruksanvisning

GRENUTTAG MED

JORDSPJUT OCH TIMER

GRENKONTAKT MED

JORDSPYD OG TIMER

SE NO
Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Se manualen för Biltema 44-0113 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Biltema 44-0113? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Biltema som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Biltema -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Biltema
44-0113
vägguttag
Svenska
Bruksanvisning (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Biltema 44-0113.

Är manualen för Biltema 44-0113 tillgänglig påSvenska?

Ja, manualen för Biltema 44-0113 finns påSvenska.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat