Bosch 8 Logixx WAS32464

Bosch 8 Logixx WAS32464 bruksanvisning

(8)
 • 1 2 3 4 5 6
  7 - 90 °C V (Temperatur) Val av temperatur (7 = kallt)
  1 - 24h (färdig om) Programmet slutar efter...
  c- 1400*
  c(varv/min)
  Val av centrifugeringsvarvtal (* beroende på modell) eller
  (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i
  vattnet efter den sista sköljningen, displayen visar ---).
  Statusvisning Visar programstegen:
  1üü2üücü- ¯- Huvudtvätt, sköljning, centrifugering, återstående tid (- ¯-)
  ( Barnlås asidan 5
  , Luckan kan öppnas, efterfyllning av tvätt asidan 4, 5
  Programväljare
  Display /
  Inställningsknappar
  Start/Efter-
  fyllning
  Extra-
  funktioner
  Sortera och lägg i tvättgodset
  Följ tvättråden i textilierna!
  Läs textilvårdsetiketten.
  Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
  Överskrid inte den tillåtna tvättmängden a sidan 7.
  Läs Viktiga anvisningar a sidan 9.
  Blanda stora och små textilier!
  Stäng påfyllningsluckan. Se till att ingen tvätt hamnar mellan luckan och gummitätningen.
  Fyll på tvätt- och behandlingsmedel
  Mängden tvättmedel beror på:
  tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det
  lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar.
  Om modellen saknar insats för flytande tvättmedel:
  Dosera det flytande tvättmedlet i en behållare som är avsedd för detta
  och lägg den i trumman.
  När maskinen är igång: Var försiktig med att öppna tvättmedelslådan!
  Individuella inställningar
  ʑ
  Signal
  ʑ
  $ (Start/Efterfyllning)
  För att starta ett program eller fylla på mer tvätt efter start samt för att aktivera/deaktivera barnlåset.
  1. Aktivera
  inställningsläge
  för signall-
  judstyrka
  Sätt på
  1 steg, displayen
  tänds
  Håll intryckt
  +
  1 steg, släpp
  upp
  Sätt på
  Knappsignaler
  Anvisningssignaler
  Inställning av
  volym *
  1 steg
  Inställning av
  volym *
  * tryck flera gånger vid behov
  2.
  Ställ in
  volymen för ..
  .
  direkt
  Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), sidan 10
  Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt,
  Avhärdningsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel
  Om tvättmaskinen Avsedd användning
  Innehåll Sidan
  ʋ Avsedd användning .......................................................................... 1
  ʋ Program ............................................................................................... 1
  ʋ Välj program och anpassa .............................................................. 3
  ʋ Tvättning ......................................................................................... 3/4
  ʋ När tvätten är färdig ......................................................................... 4
  ʋ Individuella inställningar ............................................................... 5/6
  ʋ Programöversikt ................................................................................ 7
  ʋ Säkerhetsanvisningar ....................................................................... 8
  ʋ Förbrukningsvärden ......................................................................... 8
  ʋ Viktig information ............................................................................. 9
  ʋ Insats för flytande tvättmedel ........................................................ 10
  ʋ Skötsel .............................................................................................. 10
  ʋ Information på displayen ............................................................... 10
  ʋ Anvisningar vid igentäppning ....................................................... 11
  ʋ Råd vid fel ................................................................................. 12/13
  ʋ Nödupplåsning ................................................................................. 13
  ʋ Kundtjänst..........................................................................................13
  Miljövård/spartips
  Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
  Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
  I stället för Vit-/kulörtvätt 90 °C kan du välja Vit-/kulörtvätt 60 °C och
  extrafunktionen j Eco Perfect. Tvätten blir lika ren men med betydligt lägre
  energiförbrukning.
  Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och efter vattnets hårdhet.
  Anpassa centrifugeringsvarvtalet om tvätten ska torktumlas efteråt, följ
  anvisningarna till torktumlaren
  .
  Förberedelser
  Före den första tvätten
  kör maskinen en gång utan tvättgods a sidan 9
  Välj* program och anpassa
  1
  2
  Tvättning
  Fack ~: Sköljmedel, stärkmedel
  Fack I: Förtvättmedel
  ʔ Får endast användas i hushåll,
  ʔ för att tvätta textilier och handtvättbart ylle i tvättvatten,
  ʋ med kallt ledningsvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett
  för tvättmaskin.
  Barn får inte lämnas utan uppsikt nära maskinen!
  Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte
  använda tvättmaskinen!
  Håll husdjur borta från tvättmaskinen!
  Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
  Detta förhindrar igentäppning.
  Tvättmedelsfack
  med fack I, II, ~
  Manöverpanel
  Handtag för luckan
  Servicelucka
  Lucka
  Fackmässig installation enligt separat
  installationsanvisning.
  Kontrollera maskinen
  Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar
  skador!
  Kontakta service!
  Sätt i kontakten
  Dina händer måste vara torra!
  Ta bara tag i kontakten, dra inte i
  sladden!
  Öppna vattenkranen
  *Om symbolen ( lyser på displayen är
  barnlåset aktiverat
  a Deaktivera
  barnlås, sidan 5.
  Extrafunktioner och inställningsknappar
  aIndividuella inställningar, sidan 5
  Välj $ (Start/
  Efterfyllning)
  Tvättning
  Programmet är slut när ...
  ... Knappen $ (Start/Efterfyllning) släcks och displayen visar - ¯-.
  Tryck på valfri knapp om displayen är släckt
  a Energisparläge, sidan 5.
  Avbryt programmet
  I program med hög temperatur:
  Låt först tvätten svalna: Välj Sköljning.
  Tryck på $ (Start/Efterfyllning).
  I program med låg temperatur:
  Välj Centrifugering eller Urpumpning.
  Tryck på $ (Start/Efterfyllning).
  Byt program om...
  ... du valt fel program av misstag:
  Ställ in programmet på nytt.
  Tryck på $ (Start/Efterfyllning).
  Det nya programmet börjar från början.
  Efterfyllning av tvätt kan göras, om ... a sidan 5
  ... $ (Start/Efterfyllning) har tryckts in och displayen visar de båda
  symbolerna § + ,. Om ǯ visas, går det inte att öppna luckan.
  Välj knappen $ (Start/Efterfyllning).
  Individuella inställningar
  ʑ
  Inställningsknappar
  Centrifugvarvtalet och temperaturen kan ändras medan det valda programmet körs. Effekterna varierar med
  programstegen.
  ʑ
  V (Temperatur °C)
  Du kan ändra den tvättemperatur som visas. Den maximala tvättemperaturen varierar med vilket program som är valt.
  ʑ
  (färdig om)
  När programmet väljs visas den återstående tiden. Programstarten kan fördröjas innan programmet börjar.
  Tidsinställningen för Klar inom kan anges i timmar, maximalt 24 timmar. Tryck på knappen (färdig om)
  tills önskat antal timmar visas (h=timmar). Tryck på $ (Start/Efterfyllning).
  ʑ
  (Centrifugeringsvarvtal i varv/min) / (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)
  Centrifugeringsvarvtalet kan ändras eller c(Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter
  sista sköljningen, displayen visar ---). Det visade centrifugeringsvarvtalet kan ändras. Högsta möjliga centrifu-
  geringsvarvtal beror på modell och programmet som valts.
  ʑ
  Extrafunktioner a och programöversikt, sidan 7
  i Speed Perfect För kortare tvättid med tvättresultat jämförbart med standardprogrammet. Maximal
  tvättmängd a Programöversikt, sidan 7.
  j Eco Perfect För att spara energi med tvättresultat jämförbart med standardprogrammet.
  S (Slätprogram) Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentri-
  fugering med reducerat centrifugeringsvarvtal. Tvätten är något fuktigare efter
  centrifugeringen.
  2 Super Extra sköljning. För orter med mycket mjukt vatten eller för ett extra bra sköljresultat.
  ʑ
  Barnlås
  (
  Barnlås/
  låsta inställningar
  Du kan spärra maskinen så att funktioner du ställt in inte kan ändras av misstag.
  TILL/FRÅN: tryck $ (Start/Efterfyllning) i 5 sekunder efter att programmet
  startats/avslutats.
  Obs! Barnlåset kan vara på ända till nästa programstart även om maskinen stängs av!
  Deaktivera i så fall barnlåset före programstart och aktivera det sedan igen .
  Obs!
  Symbolen (lyser: Barnlåset är aktivt.
  Symbolen (blinkar: Barnlåset är på och programväljaren har ändrats. För att undvika
  att programmet avbryts: Sätt programväljaren på det ursprungliga programmet,
  symbolen ( lyser igen.
  ʑ
  Efterfyllning
  § + o,
  lyser på displayen
  Tryck på knappen $ (Start/Efterfyllning), om du vill fylla på mer tvätt efter att
  programmet startat. Maskinen kontrollerar om det är möjligt att fylla på tvättgods.
  § + , lyser: Påfyllning kan göras.
  ǯ
  blinkar: Vänta tills § + , lyser.
  Obs! Öppna inte luckan förrän da symbolerna § + , lyser.
  ǯ: Efterfyllning kan inte göras.
  Obs! Av säkerhetsskäl är påfyllningsluckan låst vid hög vattennivå och/eller hög
  temperatur eller om centrifugering pågår.
  Tryck på knappen $ (Start/Efterfyllning) för att låta programmet fortsätta.
  ʑ
  Energisparläge
  Om maskinen är påslagen men inga inställningar görs under några minuter före programstart och efter programslut,
  slocknar displayen och knappen $ (Start/Efterfyllning) blinkar.
  Tryck på valfri knapp för att tända displayen.
  Med programväljaren slår du på och
  stänger av maskinen, samt väljer
  tvättprogram. Går att vrida åt bägge
  hållen.
  Alla knappar är beröringskänsliga,
  det räcker med en lätt tryckning!
  Om du håller in inställningsknapp
  (färdig om) längre tid bläddras
  inställnings-alternativen igenom
  automatiskt!
  3
  Program
  Detaljerad programöversikt a sidan 7.
  Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt,
  beroende på program och hur långt programmet har gått.
  Vit-/kulörtvätt Slitstarka textilier
  + Förtvätt Slitstarka textilier, förtvätt vid 30 °C
  Syntet Syntetiska och lättskötta textilier
  + Förtvätt Syntettextilier, förtvätt vid 30 °C
  Mix Olika tvättsätt
  Fintvätt/Siden Textilier som bör handtvättas
  : Ylle hand-/maskintvättbart ylle
  Sköljning Extrasköljning med centrifugering
  Centrifugering Extra centrifugering med inställbart centrifuge-
  ringsvarvtal
  Urpumpning av sköljvatten vid c
  (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)
  Skoncentrifugering Extra centrifugering med reducerat centrifuge-
  ringsvarvtal
  Supersnabb 15' Supersnabbt program
  Sensitiv Slitstarka textilier, längre tvättning och extra skölj-
  ning, för särskilt känslig hud
  Sport Textilier av mikrofibrer
  Syntet special Mörka textilier
  Frånkoppling
  tt programväljaren på Från.
  Stäng vattenkranen
  Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller a Installationsanvisning.
  Ta ut tvätten
  Öppna luckan och ta ut tvätten.
  Om (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats:
  tt programväljaren på Urpumpning eller Centrifugering.
  Välj varvtal för centrifugering om så behövs.
  Tryck $ (Start/Efterfyllning).
  Ta ur föremål som hamnat i trumman - risk för rost.
  Lämna luckan och tvättmedelslådan öppna så att
  kvarvarande vatten kan dunsta.
  Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsprodukt av märket Bosch.
  Tvättmaskinen utmärker sig genom sin låga energi- och vattenförbrukning.
  Innan maskinerna lämnar vår fabrik kontrolleras de noggrant beträffande funktion och
  felfritt skick.
  Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår
  websida www.bosch-home.com Du kan också vända dig till våra kundtjänster.
  Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 8!
  Läs först denna bruksanvisning och den separata installations-
  anvisningen innan du tar tvättmaskinen i bruk för första gången!
  7
  Programöversikt a Observera tabellen med förbrukningsvärden på sidan 8 och informationen på sidan 9!
  * Reducerad tvättmängd med extrafunktionen i Speed Perfect.
  Som snabbprogram lämpar sig Mix 40 °C med högsta möjliga centrifugeringsvarvtal bäst.
  Program utan förtvätt - lägg tvättmedlet i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet på facken I och II.
  Program °C max.
  Typ av tvätt
  Extrafunktioner; alternativ; information
  Vit-/kulörtvätt
  7 - 90 °C
  8 kg/
  5 kg*
  Slitstarka textilier, textil av bomull och linne som
  tål kokning
  i Speed Perfect*, j Eco Perfect, S (Slätprogram), 2 Super,
  c(Sköljstopp)
  + Förtvätt
  Sensitiv 7 - 60 °C Slitstarka textilier av bomull eller linne
  i Speed Perfect*, j Eco Perfect, S (Slätprogram), 2 Super,
  c(Sköljstopp); för känslig hud, längre tvättid vid vald temperatur, högre
  vattennivå, extra sköljning
  Syntet
  7 - 60 °C
  3,5 kg
  ttskötta textilier av bomull, linne, syntet eller
  blandmaterial
  i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Slätprogram), 2 Super,
  c(Sköljstopp)
  + Förtvätt
  Mix 7 - 40 °C Textilier av bomull eller lättskötta textilier
  i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Slätprogram), 2 Super,
  c(Sköljstopp); Tvättgods med olika tvättanvisningar kan tvättas
  tillsammans
  Syntet special 7c- 40 °C
  Mörka textilier av bomull och mörka lättskötta
  textilier
  i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Slätprogram), 2 Super,
  c(Sköljstopp); minskad skölj- och slutcentrifugering
  Fintvätt/Siden 7 - 40 °C
  2 kg
  För känsliga tvättbara textilier t.ex. siden, syntet
  eller blandat material (t.ex. gardiner)
  i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Slätprogram), 2 Super,
  c(Sköljstopp); ingen centrifugering mellan sköljstegen
  :üYlle 7 - 40 °C
  Hand- eller maskintvättbara textilier av ylle eller
  med inslag av ylle
  c(Sköljstopp); Extra skonsamt tvättprogram för att undvika krympning,
  längre programpauser (tvätten vilar i tvättvattnet)
  Supersnabb 15' 7c- 40 °C
  ttskötta textilier av bomull, linne, syntet eller
  blandmaterial
  c(Sköljstopp); Snabbprogram ca 15 minuter, för lätt
  nedsmutsad tvätt
  Sport 7c- 40 °C Textilier av mikrofibrer
  i Speed Perfect, j Eco Perfect, S (Slätprogram), 2 Super,
  c(Sköljstopp); Behandla inte tvätten med sköljmedel
  Tillvalsprogram Sköljning, Centrifugering, Urpumpning, Skoncentrifugering
  0611 / 9000612801
  *612801*
  WAS28464SN,
  WAS32464SN
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  81739 München / Deutschland
Bosch 8 Logixx WAS32464

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 43

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch 8 Logixx WAS32464? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch 8 Logixx WAS32464 att svara på din fråga.

Kutte, 20-12-2015 08:13:34 Inga kommentarer

Luckan går ej att öppna efter kört program.Verkar som om låset inte "släpper", handtaget man drar i känns lite löst, hur kan man öppna på alternativt sätt ? Kan man ta bort själva handtaget för att på så sätt ev. komma åt låsanordningen ?

Svara på den här frågan
Lars Lindblom, 5-9-2020 11:59:50 2 kommentarer

Bosch logixx 8 VarioPerfect. Det går inte att öppna luckan efter avslutat program det hjälper inte att man drar i den röda plasten som är nödöppnare. Det är min fråga hur går jag tillväga för att lösa problemet.

Rasmus , 21-9-2020 13:30:47

Samma problem här

Svante, 13-10-2020 15:30:28

Går ej att öppna luckan efter avslutat program, att dra i den röda plasttampen funkar inte heller

Svara på den här frågan
Mira, 1-3-2020 11:36:27 1 kommentar

Hej Dörren på tvättmaskinen har låst sig Hur gör jag?

Bosch 8 Logixx WAS32464
Ove Mattsson, 24-2-2021 07:13:00

Får inte upp luckan

Svara på den här frågan
Annette Ekström , 7-12-2019 20:15:36 2 kommentarer

E 43 vad betyder det , maskinen larmar på detta nummer

Ari , 16-7-2020 17:56:11

F 43 vad är det för fel kod

Bosch 8 Logixx WAS32464
Anders Roempke , 27-9-2020 10:10:43

Hej min maskin larmar med F43 vad är felet???

Svara på den här frågan
Margareta Danielsson, 17-8-2020 06:00:07 Inga kommentarer

Hur många kilo tvätt är denna maskin anpassad för....kan inte hitta en manual i vårt nyinköpta hus. Maskinens namn :Bosch Logi XX 8 Vario perfect

Svara på den här frågan
Sipal, 25-2-2021 17:41:44 1 kommentar

Bosch logixx 8 VarioPerfect. Det går inte att ändra program när är 2.30 till 30 eller 40 eler 50går jag tillväga för att lösa problemet.

Bosch 8 Logixx WAS32464
Sipal, 25-2-2021 17:43:16

Det står stilla den fungera inter

Bosch 8 Logixx WAS32464
Svara på den här frågan
Magnus, 13-2-2021 12:14:19 Inga kommentarer

Luckan har fastnat. Hjälper inte att dra i den röda plastbiten

Svara på den här frågan
Johanna Ilmander, 7-2-2021 13:29:18 Inga kommentarer

Ett barnlås är installerat på min Bosch tvättmaskin logic 8, jag får inte upp det. Vad gör jag? Mvh, Johanna

Bosch 8 Logixx WAS32464
Svara på den här frågan
Thomas Söderlund, 6-2-2021 14:50:36 Inga kommentarer

E29 för lågt vattentryck indikerar den. Har kollat tryck(egen brunn) fyllt på maxtryck. Trycket i kranarna är jättebra. Gjort rent silen på maskinen. Sköljt rent o blåst med kompressor, ingen smuts kvar. Nya rör sedan 5 år. Tagit bort silen för att testa utan men det gjorde ingen verkan. Maskinen har gått felfritt tills nu. Vad gör man? Felindikering? Tacksam för svar.

Svara på den här frågan
Jessica , 5-2-2021 15:59:39 Inga kommentarer

Tvättluckan går ej att öppna efter färdigt tvättprogram.

Svara på den här frågan

Se manualen för Bosch 8 Logixx WAS32464 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 8 personer med ett genomsnitt på 8.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch 8 Logixx WAS32464? Ställ din fråga här

Bosch 8 Logixx WAS32464 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell 8 Logixx WAS32464
Produkt Tvättmaskin
Språk Zweeds
Filtyp PDF
Strömtillförsel
A+++
Energiförbrukning vid tvätt - kWh
Strömförbrukning (vanlig) 2300 W
Ström 10 A
Vattenförbrukning per omgång - l
Övrigt
Strömförsörjning 220 - 240V, 50Hz
Årlig energiförbrukning tvätt 189 kWh
Tvättklass A
Produktstorlek (BxDxH) 600 x 590 x 842 mm
Design
Inbyggd display Ja
Skärmtyp LED
Laddning Frontmatad
Modell Fristående
Sladdlängd 1.75 m
Gångjärnssida Vänster
Dörröppningsvinkel 165 °
Drum volym 65 l
Produktens färg Vit
Dörr färg Silver
Prestanda
Centrifugering klass A
Antal tvättprogram -
Trumkapacitet 8 kg
Maximal centrifugeringshastighet 1600 RPM
Timer Ja
Ljudnivå (tvätt) 49 dB
AquaStop-funktion Ja
Fördröjd start timer Ja
Skumkontrollssystem Ja
Lastbalansering systemet Ja
Fördröjd start 24 h
Ljudnivå (spinn) 74 dB
Ergonomi
Barnsäkert Ja
Vikt & dimension
Vikt 79000 g
Bredd 600 mm
Djup 590 mm
Höjd 842 mm
Lucköppningens diameter 320 mm
Tvättprogram
Allergitvättprogram Ja
Tvättprogram för svart textil Ja

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch 8 Logixx WAS32464 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.