Bosch GHP 5-14 bruksanvisning

Här kan du se manualen för Bosch GHP 5-14 gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Bosch GHP 5-14 på denna sida.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L72 355 (2012.08) O / 199 UNI 92107-JT
GHP
5-14 | 6-14
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-31355-001.fm Page 1 Thursday, August 16, 2012 10:01 AM

Har du en fråga om Bosch GHP 5-14?

Ställ frågan du har om Bosch GHP 5-14 till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra BoschGHP 5-14-ägare att ge dig ett bra svar.

Specifikationer

Varumärke Bosch
Modell GHP 5-14
Produkt Högtryckstvätt
EAN 3165140716789
Språk Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska
Produktgrupp Högtryckstvättar
Filtyp PDF
Design
Formfaktor Upprätt
Strömkälla Elektrisk
Kabellängd 5
Slanglängd 10
Vattenfilter
Prestanda
Dritfttryck (max) 140
Maximal inmatningskapacitet vattentemperatur 50
Högsta tryck 150
Maximalt flöde 520, -
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) 2400
Vikt & dimension
Vikt 23000
Förpackning
Ytrengöringsmedel -
Roterande munstycke -
Specialmunstycke -
Tvätta borsten -