Bosch PPR 250 bruksanvisning

Bosch PPR 250
(3)
  • Sidantal: 171
  • Filtyp: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 005 736 (2012.01) PS / 172 UNI

PPR 250

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 1 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Bosch PPR 250

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch PPR 250? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch PPR 250 att svara på din fråga.

Se manualen för Bosch PPR 250 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 7.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch PPR 250? Ställ din fråga här

Bosch PPR 250 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell PPR 250
Produkt Sprayfärg
EAN 3165140630528
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Vikt & dimension
Vikt 4700 g
Tekniska data
Produktens färg Green,Silver
Roller bredd 250 mm
Strömtillförsel
Effekt 35 W
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch PPR 250 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här