Bosch WAE28477SN

Bosch WAE28477SN bruksanvisning

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  7 - 90 °C V (Temp. °C) Ställ in temperaturen (7 = kallt)
  1 - 24h (Klar om) Programmet slutar efter ...
  - 1400* (Varv/min) Välj centrifugvarvtal (* beroende på modell) eller (utan slutcentrifugering,
  tvättgodset ligger i det sista sköljvattnet, statusfält - - -)
  Statusindikatorer Visar programstegen:
  1üü2üücü-0- tvättning, sköljning, centrifugering, programmets längd, återstående programtid (-0-)
  (
  Barnlås a sidan 5
  Öppna påfyllningsluckan, efterfyll tvättgods a sidan 4,5
  Programmet är slut när ...
  ... $ (Start/Efterfyllning) blinkar och indikatorfält -0- visas.
  Avbryt programmet
  I program med hög temperatur:
  Låt först tvätten svalna: välj Sköljning.
  Välj $ (Start/Efterfyllning).
  I program med låg temperatur:
  Välj Centrifugering eller Urpumpning.
  Välj $ (Start/Efterfyllning).
  Byt program om...
  ... Om du har valt fel program:
  Ställ in programmet på nytt.
  Välj $ (Start/Efterfyllning). Det nya programmet börjar
  från början.
  Efterfyll tvättgods om... a sidan 5
  ... du har tryckt på $ (Start/Efterfyllning) och båda
  symbolerna YES + lyser i statusfältet. Om NO visas kan
  påfyllningsluckan inte öppnas.
  Välj $ (Start/Efterfyllning).
  Tvättmaskinen måste vara monterad och
  ansluten på ett fackmässigt sätt.
  Inspektera tvättmaskinen
  Använd aldrig en tvättmaskin som
  uppvisar skador!
  Kontakta service!
  Koppla in stickkontakten
  Dina händer måste vara torra!
  Ta bara tag i kontakten, dra inte
  i sladden!
  Öppna vattenkranen
  Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel,
  avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt
  Sortera och lägg i tvättgodset
  Följ tvättråden i textilierna!
  Läs textilvårdsetiketten.
  Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
  Överskrid inte den maximala mängden tvättgods a sidan 7.
  Följ råden i Viktiga anvisningar a sidan 6!
  Blanda stora och små textilier!
  Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan
  luckan och gummitätningen.
  Fyll på tvätt- och behandlingsmedel
  Mängden tvättmedel beror på:
  tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad
  (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens
  doseringsanvisningar.
  Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i
  trumman.
  Om tvättmaskinen
  Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med
  hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam
  vatten- och energiförbrukning.
  Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna
  funktionstester och kvalitetskontroller.
  Mer information: www.bosch-home.com
  Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i
  kundtjänstförteckningen (beroende på modell).
  S 0771 11 22 77
  (local rate)
  Miljöriktig avfallshantering
  Släng förpackningen i återvinningen.
  Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om el-
  och elektronikavfall (waste electrical and electronic equipment -
  WEEE).
  Direktivet är ramverk för återlämning och återvinning av uttjänta el-
  och elektronikprodukter och gäller inom hela EU.
  Avsedd användning
  Innehåll Sidan
  ʋ Avsedd användning ..........................................................................1
  ʋ Program................................................................................................1
  ʋ Välj program och anpassa ..............................................................3
  ʋ Tvättning ..........................................................................................3/4
  ʋ När tvätten är färdig ..........................................................................4
  ʋ Individuella inställningar ...............................................................5/6
  ʋ Viktiga anvisning .............................................................................. 6
  ʋ Programöversikt .................................................................................7
  ʋ Säkerhetsanvisningar .......................................................................8
  ʋ Förbrukningsvärden ..........................................................................8
  ʋ Skötsel .................................................................................................9
  ʋ Information i displayen .....................................................................9
  ʋ Underhåll .......................................................................................... 10
  ʋ Råd vid fel ........................................................................................ 11
  Miljövård/spartips
  Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive
  program.
  Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
  Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna.
  Maskinens tvättemperaturer kan avvika för att optimera
  effektbesparing och tvättresultat.
  Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende
  på vattnets hårdhetsgrad.
  Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj det
  centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till
  torktumlaren.
  Förberedelser
  Före första tvätten
  tvätta en omgång utan tvätt a sidan 9.
  Välj** och anpassa programmet
  Statusfält /
  inställningsknappar
  ProgramväljareStart/
  Efterfyllning
  Programväljare för att starta och
  stänga av tvättmaskinen och för
  att välja program. Går att vrida åt
  bägge hållen.
  Program
  Detaljerad programöversikt a sidan 7.
  Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in
  individuellt beroende på valt program.
  Bomull Slitstarka textilier
  + Förtvätt Slitstarka textilier, förtvätt vid 30°C
  Syntet Lättskötta textilier
  + Förtvätt Lättskötta textilier, förtvätt vid 30°C
  Mix Olika tvättsätt
  Fintvätt/Siden Textilier som bör handtvättas
  :/ Ylle Ull som kan handtvättas/maskintvättas
  Sköljning Med tillhörande centrifugering
  Centrifugering Efter tvättgods som handtvättas
  Urpumpning av sköljvattnet vid c(utan slutcentrifugering)
  Skoncentrifugering Av handtvättat tvättgods med sänkt
  centrifugeringsvarvtal
  Supersnabb 15’ Snabbprogram
  Allergi + Mörka textilier
  Sport Textilier av mikrofibrer
  Syntet special Slitstarka textilier
  **Om symbolen ( blinkar i statusfältet är
  barnlåset aktivt
  a Inaktivera, sidan 5.
  Extrafunktioner och inställningsknappar
  a individuella inställningar, sidan 5.
  Välj $
  (Start/Efterfyllning)
  Tvättning
  1
  2
  Tvättning
  Tvättmedelslåda med
  facken I, II, ~
  Påfyllningslucka
  Fack 0: Sköljmedel, stärkmedel
  Fack I: Förtvättmedel
  ʋ endast för hushållsanvändning,
  ʋ för tvättning av textilier som tål maskintvätt och hand-
  tvättbar ull i flytande tvättlösning,
  ʋ används med kallt kranvatten och tvättmedel och andra
  medel som finns att köpa i handeln och som är lämpli-
  ga att användas i tvättmaskiner.
  .
  Låt inte barn utan uppsikt använda
  tvättmaskinen!
  Barn och personer som inte har läst
  anvisningarna får inte använda tvättmaskinen!
  Håll husdjur borta från tvättmaskinen!
  Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har
  läst igenom den här manualen och den separata
  installationsmanualen!
  Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
  Detta förhindrar igentäppning.
  Individuella inställningar
  ʑ
  Inställningsknappar
  Centrifugvarvtalet och temperaturen kan ändras medan det valda programmet körs.
  Effekterna varierar med programstegen.
  ʑ
  V (Temperatur °C)
  Du kan ändra den tvättemperatur som visas. Den maximala tvättemperaturen varierar med
  vilket program som är valt.
  ʑ
  (Klar om)
  När programmet väljs visas den återstående tiden. Programstarten kan fördröjas innan
  programmet börjar. Tidsinställningen för Klar inom kan anges i timmar, maximalt 24 timmar.
  Tryck på knappen (Klar om) tills önskat antal timmar visas (h=timme). Välj $ (Start/
  Efterfyllning).
  ʑ
  (Centrifugvarvtal / utan slutcentrifugering)
  Du kan ändra centrifugvarvtalet. Det maximala centrifugvarvtalet varierar med modellen och
  det valda programmet.
  ʑ
  Extrafunktioner a även programöversikt, sida 7
  Ĉ SpeedPerfect. För tvättning under kortare tid med snarlikt resultat som med
  standardprogram. Maximal påfyllningsmängd a programöversikt,
  sida 7.
  ć EcoPerfect Energioptimerad tvätt genom temperatursänkning med oförändrad
  vattenverkan. Vattnets temperatur är lägre än den valda
  temperaturen. Vid särskilt höga hygienkrav rekommenderas
  programmet Allergie +.
  S (Slätprogram) Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig.
  Skonsam slutcentrifugering - tvätten är något fuktigare när tvättningen
  är klar.
  = (Vatten Plus) Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För platser med
  mycket mjukt vatten eller för att ge bättre sköljeffekt.
  ʑ
  Barnlås och efterfyllning
  (
  Barnsäkring/
  apparatspärr
  Du kan spärra maskinen så att funktioner du ställt in inte kan ändras
  av misstag.
  PÅ/AV: håll $ (Start/Efterfyllning) intryckt i ca 5 sekunder efter att
  programmet har startat/avslutats.
  Obs! Barnlåset kan vara aktiverad till nästa programstart även om
  maskinen stängs av!
  Avaktivera sedan barnlåset före programstarten, och aktivera den vid
  behov igen efter programstarten.
  YES +
  Efterfyllning
  Tryck knappen $ (Start/Efterfyllning) om du behöver lägga i mer
  tvättgods efter att programmet har startat. Maskinen kontrollerar om
  det är möjligt att fylla på tvättgods.
  YES + lyser: Påfyllning kan göras.
  NO blinkar: Vänta tills YES + visas.
  Obs: Öppna luckan först när båda symbolerna YES + lyser.
  NO: Efterfyllning kan inte göras.
  Obs! Av säkerhetsskäl är påfyllningsluckan låst vid hög vattennivå
  och/eller hög temperatur eller om centrifugering pågår.
  Tryck på knappen $ (Start/Efterfyllning) för att programmet ska
  fortsätta.
  ʑ
  $ (Start/Efterfyllning)
  För programstart, efterfyllning av tvättgods eller aktivering/inaktivering av barnlåset.
  Individuella inställningar
  ʑ
  Signal
  Viktiga anvisningar
  Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin
  Observera tillverkarens anvisningar vid dosering av alla tvätt-/skölj- och rengöringsmedel.
  Töm alla fickor.
  Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
  Lägg ömtåligt tvätt gods i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
  Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
  Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
  Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.
  Sortera med tanke på hur smutsig tvätten är
  Tvätta helt nya plagg separat.
  lätt Förtvätta inte. Välj ev. extrafunktionen Ĉ SpeedPerfect.
  Förbehandla ev. fläckar.
  stark Lägg i mindre mängd tvätt. Välj ett program med förtvätt.
  Blötläggning Lägg i tvättgods av samma färg.
  Fyll sköljmedel/tvättmedel i fack II enligt tillverkarens anvisningar. Sätt programväljaren
  Bomull 30°C och tryck $ (Start/Efterfyllning). Tryck $ (Start/Efterfyllning) efter ca
  10 minuter för att pausa programkörningen. Tryck på $ (Start/Efterfyllning) igen efter ökad
  blötläggningstid för att programmet ska fortsätta eller byt program.
  Stärkning Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.
  Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll stärkmedel i sköljmedelsfacket
  enligt tillverkarens anvisningar ~ (ev. behöver facket rengöras).
  Färgning / Blekning
  Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens
  anvisningar! Tvättgods får inte blekas i tvättmaskinen!
  2. Ställ in volymen
  för...
  1. Aktivera
  inställningsläget
  för signalvolym
  Sätt på
  1 steg,
  indikatorfältet
  lyser
  Håll
  intryckt
  +
  1 steg, släpp
  upp
  Knappsignaler Anvisningssignaler
  Sätt på
  Inställning av
  vol
  y
  m*
  Inställning av
  volym*
  1 steg
  direkt
  Tryck ev. flera
  gånger på *
  Alla knappar är känsliga och det räcker med
  ett lätt tryck! Om inställningsknapparna hålls
  intryckta öppnas inställningsfunktionerna
  automatiskt!
  Extra-
  funktioner
  3
  Trumma
  Manöverpanel
  Servicelucka
  Ta ut tvätten
  Öppna luckan och ta ut tvätten.
  Om (utan slutcentrifugering) är aktiv: Sätt
  programväljaren på Urpumpning eller välj
  centrifugvarvtal. Välj $ (Start/Efterfyllning).
  Ta eventuellt bort främmande föremål
  - korrosionsrisk.
  Låt påfyllningsluckan för tvättgods och
  tvättmedelslådan vara öppna för att
  kvarvarande vatten ska kunna torka
  Stäng vattenkranen
  Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna a Hänvisning till
  installationsmanualen.
  Frånkoppling
  Sätt programväljaren på Från.
Bosch WAE28477SN

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch WAE28477SN? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Bosch WAE28477SN att svara på din fråga.

Se manualen för Bosch WAE28477SN helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Bosch WAE28477SN? Ställ din fråga här

Bosch WAE28477SN – specifikationer

Allmänt
Varumärke Bosch
Modell WAE28477SN
Produkt Tvättmaskin
EAN 4242002833460
Språk Svenska
Filtyp PDF
Design
Modell Fristående
Produktens färg Vit
Laddning Frontmatad
Inbyggd display
Sladdlängd 1.6
Gångjärnssida Left
Dörröppningsvinkel 180
Drum volym 55
Direct Drive (inverter) -teknik -
Prestanda
Trumkapacitet 7
Maximal centrifugeringshastighet 1400
Tvättklass A
Centrifugering klass B
Antal tvättprogram -
Ljudnivå (tvätt) 57
Cykeltid (max) 215
Fördröjd start timer
Fördröjd start 24
Ljudnivå (spinn) 77
Restfukt 53
Tvättprogram
Halv-belastning -
Allergitvättprogram
Tvättprogram för svart textil
Ergonomi
Justerbara fötter
Justering av fötter 15
Strömtillförsel
Energiklass A+++
Energiförbrukning vid tvätt 0.73
Vattenförbrukning per omgång -
Certifierad med Energy Star -
Ström 10
Årlig energiförbrukning tvätt 165
Årlig vattenförbrukning tvätt 10686
AC-inspänning 220-240
Växelström Frekvens 50
Ansluten effekt 2300
Vikt & dimension
Bredd 600
Djup 590
Höjd 848
Vikt 73000
Djup med öppen dörr 990

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Bosch WAE28477SN .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer