Casio EF-339BK-1A9

Casio EF-339BK-1A9 bruksanvisning

(1)
 • Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ
  Ìîäóëü ¹: 1343
  - 2 -
  Ïðåæäå âñåãî ïðî÷òèòå ýòó âàæíóþ èíôîðìàöèþ
  Áàòàðåÿ: Áàòàðåÿ, óñòàíîâëåííàÿ â ÷àñû íà çàâîäå, ðàçðÿæàåòñÿ âî âðåìÿ èõ äîñòàâêè è õðàíåíèÿ. Ïðè ïåðâûõ ïðèçíà-
  êàõ íåäîñòàòî÷íîñòè ïèòàíèÿ (ïðè íå÷åòêîñòè èçîáðàæåíèÿ) íåîáõîäèìî çàìåíèòü áàòàðåþ ó áëèæàéøåãî ê âàì
  äèëåðà, ëèáî ó äèñòðèáüþòåðà ôèðìû CASIO.
  Çàùèòà îò âîäû: Ýòè ÷àñû ìîãóò âûäåðæèâàòü îêàçûâàåìîå íà íèõ ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå âîäÿíîãî ñòîëáà, óêàçàííîå
  íà êðûøêå (50, 100 èëè 200 ì), à òàêæå ïîãðóæåíèå â ìîðñêóþ âîäó íà ýòó ãëóáèíó. Îäíàêî, ïðèìèòå âî âíèìàíèå,
  ÷òî äèíàìè÷åñêîå äàâëåíèå, âîçíèêàþùåå ïðè äâèæåíèè ÷àñîâ ïîä âîäîé, ïðåâûøàåò ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå. Îá-
  ðàòèòå âíèìàíèå íà ñëåäóþùóþ òàáëèöó.
  * Ïðèìå÷àíèÿ
  I ×àñû íå çàùèùåíû îò âîäû.
  II Íå âûòÿãèâàéòå êîëåñèêî, êîãäà âàøè ÷àñû íàõîäÿòñÿ âî âëàæíîì ñîñòîÿíèè.
  III Íå íàæèìàéòå êíîïêè è íå âûòÿãèâàéòå êîëåñèêî, êîãäà âàøè ÷àñû íàõîäÿòñÿ ïîä âîäîé.
  IV Äîïóñêàåòñÿ îäíîêðàòíîå íàæàòèå êíîïîê ïîä âîäîé áåç èõ ïîâòîðíîãî íàæàòèÿ, íî íå ñëåäóåò âûòÿãèâàòü êîëåñèêî
  ïîä âîäîé. Åñëè ÷àñû ïîäâåðãëèñü âîçäåéñòâèþ ñîëåíîé âîäû, òî òùàòåëüíî ïðîìîéòå èõ è âûòðèòå íàñóõî.
  V ×àñû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïîãðóæåíèè ñ àêâàëàíãîì (çà èñêëþ÷åíèåì òàêèõ ãëóáèí, ïðè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
  ãåëèåâî-êèñëîðîäíàÿ ãàçîâàÿ ñìåñü). Íå âûòÿãèâàéòå êîëåñèêî, êîãäà âàøè ÷àñû íàõîäÿòñÿ ïîä âîäîé.
  l Âàøè âîäîíåïðîíèöàåìûå ÷àñû áûëè ïðîòåñòèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè Ìåæäóíàðîäíîé Îðãàíèçàöèè Ñòàí-
  äàðòèçàöèè (ISO2281) è óêàçàíèÿìè Ôåäåðàëüíîé Òîðãîâîé Ñèñòåìû ÑØÀ (Ðàçäåë 5, Íîðìû ÷àñîâîé èíäóñòðèè).
  l Îñîáåííîñòüþ íåêîòîðûõ çàùèùåííûõ îò âîäû ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó íèõ êîæàíûõ ðåìåøêîâ. Íå îäåâàéòå ÷àñû
  ýòèõ ìîäåëåé âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ èëè êàêîé-ëèáî äðóãîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè êîòîðîé ðåìåøîê ïîãðóæàåòñÿ â âîäó.
  Óõîä çà âàøèìè ÷àñàìè
  l Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü âñêðûâàòü êîðïóñ è ñíèìàòü çàäíþþ êðûøêó.
  l Çàìåíà ðåçèíîâîé ïðîêëàäêè, çàùèùàþùåé ÷àñû îò ïîïàäàíèÿ âîäû è ïûëè, äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ÷åðåç êàæ-
  äûå 2 - 3 ãîäà.
  l Åñëè âî âíóòðåííþþ ÷àñòü ÷àñîâ ïîïàäåò âëàãà, òî íåìåäëåííî ïðîâåðüòå èõ ó áëèæàéøåãî ê âàì äèëåðà èëè äèñò-
  ðèáüþòåðà ôèðìû CASIO.
  l Íå ïîäâåðãàéòå ÷àñû âîçäåéñòâèþ ïðåäåëüíûõ òåìïåðàòóð.
  l Õîòÿ ÷àñû ðàññ÷èòàíû íà èñïîëüçîâàíèå èõ â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ, òåì íå ìåíåå âû äîëæíû èçáåãàòü ãðóáîãî îáðàùå-
  íèÿ ñ íèìè è íå äîïóñêàòü èõ ïàäåíèÿ.
  l Íå ïðèñòåãèâàéòå ðåìåøîê ñëèøêîì ñèëüíî. Ó âàñ äîëæåí ïðîõîäèòü ïàëåö ìåæäó âàøèì çàïÿñòüåì è ðåìåøêîì.
  l Äëÿ î÷èñòêè ÷àñîâ è ðåìåøêà èñïîëüçóéòå ñóõóþ ìÿãêóþ òêàíü, ëèáî ìÿãêóþ òêàíü, ñìî÷åííóþ â âîäíîì ðàñòâîðå
  ìÿãêîãî íåéòðàëüíîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Íèêîãäà íå ïîëüçóéòåñü ëåãêî èñïàðÿþùèìèñÿ ñðåäñòâàìè (íàïðèìåð
  òàêèìè, êàê áåíçèí, ðàñòâîðèòåëè, ðàñïûëÿþùèå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è ò.ï.).
  l Êîãäà âû íå ïîëüçóåòåñü âàøèìè ÷àñàìè, õðàíèòå èõ â ñóõîì ìåñòå.
  l Èçáåãàéòå ïîïàäàíèÿ íà ÷àñû áåíçèíà, ÷èñòÿùèõ ðàñòâîðèòåëåé, àýðîçîëåé èç ðàñïûëèòåëåé, êëåÿùèõ âåùåñòâ,
  êðàñêè è ò.ï. Õèìè÷åñêèå ðåàêöèè, âûçûâàåìûå ýòèìè ìàòåðèàëàìè, ïðèâîäÿò ê ïîâðåæäåíèþ ïðîêëàäîê, êîðïóñà
  è ïîëèðîâêè ÷àñîâ.
  l Îñîáåííîñòüþ íåêîòîðûõ ìîäåëåé ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå íà èõ ðåìåøêå èçîáðàæåíèé, âûïîëíåííûõ øåëêîãðà-
  ôèåé. Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ÷èñòêå òàêèõ ðåìåøêîâ, ÷òîáû íå èñïîðòèòü ýòè ðèñóíêè.
  Äëÿ ÷àñîâ ñ ïëàñòìàññîâûìè ðåìåøêàìè ...
  l Âû ìîæåòå îáíàðóæèòü áåëåñîå ïîðîøêîîáðàçíîå âåùåñòâî íà ðåìåøêå. Ýòî âåùåñòâî íå âðåäíî äëÿ âàøåé êîæè
  èëè îäåæäû è ìîæåò áûòü ëåãêî óäàëåíî ïóòåì ïðîñòîãî ïðîòèðàíèÿ êóñêîì òêàíè.
  l Ïîïàäàíèå íà ïëàñòìàññîâûé ðåìåøîê ïîòà èëè âëàãè, à òàêæå õðàíåíèå åãî â óñëîâèÿõ âûñîêîé âëàæíîñòè ìîæåò
  ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ, ðàçðûâó èëè ðàñòðåñêèâàíèþ ðåìåøêà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü äëèòåëüíûé ñðîê
  ñëóæáû ïëàñòìàññîâîãî ðåìåøêà, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðîòèðàéòå åãî îò ãðÿçè è âîäû ñ ïîìîùüþ ìÿãêîé
  òêàíè.
  * Ðàçðÿä Ìàðêèðîâêà êîðïóñà
  Áðûçãè, äîæäü
  è ò.ï.
  Ïëàâàíèå, ìûòüå
  ìàøèíû è ò.ï.
  Ïîäâîäíîå ïëàâàíèå,
  íûðÿíèå è ò.ï.
  Íûðÿíèå ñ
  àêâàëàíãîì
  I - Íåò Íåò Íåò Íåò
  II WATER RESISTANT Äà Íåò Íåò Íåò
  III 50 M WATER RESISTANT Äà Äà Íåò Íåò
  IV 100 M WATER RESISTANT Äà Äà Äà Íåò
  V
  200 M WATER RESISTANT
  300 M WATER RESISTANT
  Äà Äà Äà Äà
Casio EF-339BK-1A9

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Casio EF-339BK-1A9? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Casio EF-339BK-1A9 att svara på din fråga.

Se manualen för Casio EF-339BK-1A9 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engels, Italiaans, Grieks. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Casio EF-339BK-1A9? Ställ din fråga här

Casio EF-339BK-1A9 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Casio
Modell EF-339BK-1A9
Produkt Klocka
EAN 4971850954606
Språk Engels, Italiaans, Grieks
Filtyp PDF
Tekniska data
Mekanism typ Kvarts
Kronograf Ja
Typ av urtavla Analog urtavla
Vattentät Ja
Vattentäthet till ett djup på 100 m
Stöttålig -
Kalender Ja
noggrannhet 20 sek/månad
Klockläge 24 timmar
Typ av klocka Armbandsur
Typ av kalender Datum
Design
Föreslagen målgrupp Hankoppling
Boettmaterial Stål
Höljefärg Svart
bandmaterial Rostfritt stål
Armbandets huvudfärg Svart
Klockglas typ Mineralglas
Utformning Rund
Urtavlans huvudfärg Svart
Typ av markeringar Utan siffror
Färg på urtavlans markeringar Brun
Design -
Strömtillförsel
Batteriets livslängd 2 År
Vikt & dimension
Bredd 43.5 mm
Djup 49.8 mm
Höjd 10.2 mm
Vikt 154 g

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Casio EF-339BK-1A9 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer