Enza Yara bruksanvisning

7.5 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningEnza Yara
Zaleca się wykonanie montażu przez wykwalikowanego instalatora sanitarnego.
NIE należy używać instrukcji montażu dla zlewozmywaków wpuszczanych w blat.
NIEZBĘDNY SPRZĘT:
· Okulary i nauszniki ochronne
· Szablon (w opakowaniu)
· 4-16 zapinek mocujących z wkrętami M6 (w opakowaniu)
· Papier ścierny
· Bezbarwny silikon w tubie
· Młotek
· Wiertarka z wiertłem frezowym o średnicy 10mm
· Wyrzynarka
· Ręczny śrubokręt
Uwaga: zapinki mocujące w ilości 4-16 sztuk w zależności od długości zlewozmywa-
ka znajdują się w opakowaniu odpowiednim dla danego typu zlewozmywaka.
KROK 1 Przed rozpoczęciem pracy należy zadbać aby szablon został umieszczony
równolegle do brzegu blatu.
KROK 2 Umieścić szablon w tym miejcu blatu, w którym zostanie zamontowany
zlewozmywak i zaznaczyć ołówkiem jego obrys. Należy uważać aby zlewozmywak
nie przeszkadzał w funkcjonowaniu szafek czy innych instalacji (kranów, rur itp.), na
które należy wyciąć wcześniej otwory.
KROK 3 Wyciąć otwór w blacie zgodnie z obrysem szablonu, a następnie spiłować lub
wygładzić papierem ściernym brzegi otworu. Szablon jest tylko instrukcją. Ostateczny
kształt otworu dostosowuje się do zlewozmywaka.
KROK 4 Umieścić zlewozmywak w dolnej części blatu. Zaznaczyć ołówkiem w
odległości 10mm od obrysu zlewozmywaka dokładne punkty, gdzie zostaną wywier-
cone otwory na kołki tak jak na rys. znajdującym się na szablonie. Otwory na kołki
powinny znajdować się w odległości 10mm od obrysu zlewozmywaka i mieć 20mm
głebokości.
KROK 5 Umieścić w otworach klej odpowiedni dla materiału, z którego wykonany
jest blat (granit, marmur itp.). Umieścić kołki w otworach. Pozostawić do wyschnięcia
kleju. Nałożyć grubą warstwę silikonu dookoła dolnej części otworu w blacie w
miejscu jego kontaktu ze zlewozmywakiem.
KROK 6 Wyśrodkować zlewozmywak w otworze i docisnąć zapinki mocujące. Dokrę-
cić wkręty śrubokrętem ręcznym, gdyż elektryczny może uszkodzić mocowanie.
KROK 7 Uszczelnić wszelkie szczeliny na styku blatu ze zlewozmywakiem. Użyć
wilgotnej ściereczki do usunięcia nadmiaru silikonu dookoła połączenia blatu ze
zlewozmywakiem.
PL

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKÓW

PODWIESZANYCH (DO PODBUDOWY)

Препоръчваме ви, поставянето на кухненската мивка да стане от професиона-
лист. НЕ използвайте упътванията за инсталиране на мивки с директен монтаж.
ЩЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ:
· Предпазни средства за зрението и слуха
· Шаблон (съдържа се)
· 4 -16 кукички с винтове Μ6 (съдържат се)
· Шкурка
· Безцветен, течен силикон
· Чук
· Бормашина с бургии 10mm и контра за стабилен, дълбочинен отвор
· Електрически трион за дърво
· Ръчна отверка
Внимание: Кукичките са от 4 до 16 съобразно с дължината на кухненската мивка
и се съдържат в кутийка, за всички модели кухненски мивки.
СТЪПКА 1 Преди да започнете работа, погрижете се шаблонът да е в добър вид
и изравнен успоредно с краищата на работната повърхност.
СТЪПКА 2 Поставете шаблона точно на мястото на работната повърхност,
където искате да поставите кухненската си мивка и отбележете с един молив
очертанията на шаблона. Внимавайте да не се пречи на функционирането на
шкафовете или други инсталации (чешми, тръби и др.), за които се погрижете да
пробиете отвори преди поставянето на кухненската мивка.
СТЪПКА 3 Изрежете работната повърхност съобразно с очертанието на
шаблона и след това шлифовайте със шкурката повърхността на отвора, така че
да стане гладка. Шаблонът е винаги един ориентир. Крайният вид на отвора се
променя съобразно с изделието.
СТЪПКА 4 Поставете кухненската мивка в долната част на работната повърх-
ност. С молив отбележете на разстояние 10mm от очертанието на кухненската
мивка точните места, където ще пробиете отвори за винтовете, както е изобразе-
но на чертежа на шаблона. Отворите за винтове ще трябва да са на разстояние
10mm от очертанието на кухненската мивка и на дълбочина 20mm.
СТЪПКА 5 Сложете в отворите лепило, подходящо да се залепят винтовете
в съответния материал на работната ви повърхност (за мрамор, гранит и др.). По-
ставете винтовете в отворите. Изчакайте лепилото да изсъхне напълно преди да
продължите. Поставете един дебел слой силикон по периметъра на долната част
на отвора на работната повърхност, на мястото на допир с кухненската мивка.
СТЪПКА 6 Центрирайте кухненската мивка в отвора и затегнете кукичките. За-
тегнете винтовете с ръчна отверка, защото налягянето на електрическата може
да изкриви кухненската мивка.
СТЪПКА 7 Затворете всеки отвор между работната повърхност и кухненската
мивка със силикон. Използвайте една мокра кърпа, за да отстраните силикона,
който ще излезе по периметъра при свързването на кухненската мивка с работ-
ната повърхност.
BG

УПЪТВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА

ВГРАДЕНА КУХНЕНСКА МИВКА

Montáž dřezu musí provádět specialista nebo specializovaná rma.
Tento montážní návod NEPOUŽÍVAT pro montáž vestavných dřezů-horní montáž.
BUDETE POTŘEBOVAT:
· Ochranné brýle a chrániče sluchu
· Šablona (je součástí dodávky)
· Příchytky se šrouby a speciálními maticemi M6, 4-16 ks (je součásti dodávky)
· Brusný papír
· Transparentní sanitární silikon
· Kladivo
· Vrták pr.10mm s vodícím hrotem a nastavitelným dorazem hloubky otvoru
· Pilka pro vnitřní výřezy
· Šroubovák
Upozornění: Příchytky jsou dodávány v počtu 4-16 ks, podle konkrétního rozměru
dřezu.
KROK 1 Dříve než začnete s montáži, přesvědčte se, že je šablona v nepoškozeném
stavu.
KROK 2 Umístěte šablonu na pracovní desce přesně v místě, kde bude situován dřez
a tužkou proveďte orýsování šablony.
Pozor: šablonu je nutno pečlivě rovnoběžně polohovat s hranami pracovní desky.
Dbejte přitom na to, aby nebyla omezena funkce skříňkových dvířek, zásuvek nebo
sanitárního příslušenství (vodovodní baterie,instalační potrubí atd). Montážní otvory
a vybrání pro tyto komponenty proveďte raději před montáži dřezu.
KROK 3 Vyřízněte do pracovní desky otvor dle obrysu šablony.Plochu po řezu zabrus-
te dohladka brusným papírem. Šablona přitom slouží jako instrukce. Konečný tvar
otvoru dotvořte podle dřezové nádoby.
KROK 4 Přiložte dřez na spodní stranu pracovní desky, přesně vycentrujte a tužkou
narýsujte ve vzdálenosti 10mm od obrysu lemu dřezu přímky na kterých budou
umístěny osy otvorů šroubů příchytek.Na těchto přímkách vyznačte osy otvorů-viz
nákres na šabloně. Vyvrtejte tyto otvory do hloubky 20mm.
KROK 5 Vyplňte otvory lepidlem odpovídajícím materiálu ze kterého je vyrobena
pracovní deska (granit, mramor a pod.). Do otvorů umístěte speciální matice šroubů
a lepidlo nechte dostatečně vytvrdit. Na pracovní desku, v místě kontaktu dřezu s
pracovní deskou, naneste dostatečnou vrstvu sanitárního silikonu pro utěsnění dřezu.
KROK 6 Vycentrujte dřez podle otvoru v pracovní desce a ručním šroubovákem
dotáhněte šrouby s nasazenymi příchytkami. Nepoužívat elektrický šroubovák,který
by mohl způsobit poškození spoje.
KROK 7 Vyplňte všechny mezery mezi pracovní deskou a dřezem sanitárním
silikonem. Použijte lakýrnické papírové pásky a vlhkého hadříku k odstranění přeby-
tečného silikonu.
SK

MONTÁŽNY NÁVOD PRE DREZY POD

DOSKU (SPODNÁ MONTÁŽ)

CS

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO DŘEZY POD

DESKU (SPODNÍ MONTÁŽ)

Doporučujeme aby montáž previedol špecialista.
NEPOUŽÍVAJTE inštrukcie pre montáž vstavaných drezov- horná montáž.
BUDETE POTREBOVAŤ:
· Pomôcky pre ochranu zraku a sluchu
· Šablónu (je priložená)
· 4-16 ks príchytiek so skrutkami a špeciálnými maticami M6 (sú priložené)
· Brúsny papier
· Bezfarebný sanitarny silikón
· Kladivo
· Vŕtačku s vrtákom Ø10mm s vodiacím hrotom a dorazom pre nastavenie hĺbky
vyvŕtaných otvorov
· Pílu pre vnútorné výrezy
· Skrutkovač
Poznámka: Príchytkiek je dodávaných 4-16 ks spolu s drezom, podľa toho, aká je
konkrétná dĺžka drezu.
KROK 1 Kým začnete pracovať, uistite sa, že šablóna je v dobrom stave a je položená
paralelne pozdĺž pultu.
KROK 2 Umiestnite šablónu presne na miesto, kde chcete montovať Váš drez a
obkreslite ju. Dávajte pozor aby sa nenarušila funkčnosť skríň,dvierok, alebo inštalácie
(batérie, potrubia ,atď.), ktoré si nachystajte a vyvŕtajte pre ne potrebné otvory pred
montážou drezu.
KROK 3 Vyrežte otvor podľa nakresleného obrysu a potom vyrezané hrany obrúste
brúsnym papierom, aby boli hladké. Šablóna má byť Vašim návodom. Konečný tvar
otvoru dotvorte podľa modelu drezu, ktorý budete montovať.
KROK 4 Položte drez na spodnú časť pultu. Ceruzkou si označte vzdialenosti 10mm
od obrysu lemu drezu na konkrétne miesta ,do ktorých vyvŕtate otvory pre skrutky,
tak ako je to vyznačené v šablóne. Otvory musia byť 10mm od obrysu lemu drezu a
20mm do hĺbky.
KROK 5 Naplnte otvory lepidlom vhodným pre materiál (mramor, granit ,atď.) Vášho
pultu a zasuňte tam špeciálné matice pre skrutky. Nechajte lepidlo vytvrdnúť a
uschnúť, kým pristúpite k ďalšej montáži. Naneste silnú vrstvu silikónu perimetricky v
spodnej časti otvoru pultu tam, kde bude kontaktná plocha medzi drezom a pultom.
KROK 6 Vycentrujte drez na správne miesto a natiahnite príchytky. Skrutky doťahujte
pomocou ručného skrutkovača, pretože elektrický môže spôsobiť pohnutie a
poškodenie spoja.
KROK 7 Vyplňte akúkoľvek medzeru medzi pultom a drezom silikónom. Použite
mokrú handru, aby ste utreli silikón čo prečnieva medzi drezom a pultom.
Preporučujemo da postavljanje usadne sudopere izvrši profesionalni tehničar.
NEMOJTE koristiti uputstvo za postavljanje umetnih sudopera.
BICE VAM POTREBNI:
· Zaštitne naočare i zaštita za sluh
· Šabloni (dati uz proizvod)
· 4 – 16 kukica sa zavrtnjima M6 (dati uz proizvod)
· Šmirgl papir
· Tečni silikon, providan
· Čekić
· Bušilica sa krunicama od 10mm i stopom za ksnu dubinu otvora
· Ubodna testera
· Šrafciger
Pažnja: Broj kukica 4–6 koje sadrže svi modeli sudopera analogan je dužini sudopere.
FAZA 1 Pre početka radova proverite da je šablon suv i u dobrom stanju kao i da se
nalazi u paralelnoj ravni sa ivicama radne ploče.
FAZA 2 Postavite šablon na radnu ploču, na mesto gde želite da postavite sudoperu,
i olovkom obeležite konture. Vodite računa o ormanima ili drugim postojećim
elementima (česme, cevi itd), pre postavljanja sudopere ne zaboravite da za gore
navedene elemente napravite otvore.
FAZA 3 Radnu ploču izrezati po konturama šablona, ivice potom izbrusiti ili
izšmirglati kako bi postale glatke. Šablon je samo vođica. Krajnji oblik otvora
formiraće se u skladu sa proizvodom.
FAZA 4 Postavite sudoperu na donji deo radne ploče. Olovkom obeležite tačku na
10mm od ivične linije. Obeležene tačke pretstavljaju mesta za bušenje i postavljanje
zavrtnja kao što je prikazano na šemi šablona. Otvori za zavrtnje dubine od 20mm
moraju se nalaziti na 10mm od konture sudopere.
FAZA 5 U otvore stavite lepak pogodan za zalepljivanje zavrtnja za materijal vaše
radne ploče (mermer,granit itd). Postavite zavtrnje u otvore. Pre nego što nastavite sa
radom ostavite lepak da se u potpunosti osuši. Postavite veliki sloj silikona na donji
deo otvora sudopere na mestima gde isti dolazi u dodir sa sudoperom.
FAZA 6 Sudoperu u odnosu na otvor centrirati i kukicama zategnuti. Šrafcigerom
zašrati zavrtnje. Nemojte koristiti elektični šrafciger jer jači pritisak može dovesti do
krivljenja sudopere.
FAZA 7 Silikonom popuniti sve otvore između radne ploče i sudopere. Mokrom
krpom ukloniti višak silikona.
SR

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE

USADNIH SUDOPERA

Aconselhamos que a instalação da pia seja efetuada por um técnico prossional.
NÃO siga as instuções de instalação de pias embutidas.
MATERIAL NECESSÁRIO:
· Dispositivos de proteção dos olhos e dos ouvidos
· Molde de guiagem (incluído)
· 4-16 Ganchos com parafusos M6 (incluídos)
· Papel de lixa
· Silicona líquida transparente
· Martelo
· Furadeira com brocas de 10mm e mecanismo de blocagem para xar a
profundidade dos furos
· Serra elétrica portátil
· Chave de fenda manual
Atenção: O número de ganchos varia de 4 a 16, dependendo do comprimento da
pia, e eles vêm numa caixinha incluída em todos os modelos de pias.
PASSO 1 Antes de iniciar a montagem, certique-se que o molde de guiagem está
em bom estado e alinhado paralelamente aos bordos do balcão.
PASSO 2 Coloque o molde de guiagem no ponto exato do balcão onde deseja ins-
talar a pia, e marque seus contornos com um lápis. Tome cuidado para não impedir
a abertura dos armários e o funcionamento de outras instalações (torneiras, encana-
ções, etc.), tratando de abrir os orifícios correspondentes antes de montar a pia.
PASSO 3 Corte o balcão seguindo o contorno do molde de guiagem e, em seguida,
torneie ou passe a lixa na superfície do corte até torná-la lisa. Utiliza a cada momento
o molde como guia. A forma nal da abertura corresponderá ao produto que
adquiriu.
PASSO 4 Coloque a pia na parte inferior do balcão. Marque com um lápis os pontos
exatos onde deverá fazer os orifícios para os parafusos hexagonais, a 10mm de
distância desde o contorno da pia, segundo o desenho que aparece no molde de
guiagem. Os orifícios para os parafusos hexagonais devem estar a 10mm do contor-
no da pia e ter uma profundidade de 20mm.
PASSO 5 Aplique em todos os orifícios a cola adequada para grudar os parafusos
hexagonais no balcão, de acordo com o material que o constitui (mármore, granito,
etc.). Coloque os parafusos hexagonais nos orifícios. Antes de prosseguir, aguarde
que a cola seque completamente. Aplique uma camada espessa se silicona perime-
tricamente na parte inferior da abertura realizada no balcão, no ponto de contato
com a pia.
PASSO 6 Centre a pia na abertura e aperte os ganchos. Aperte os parafusos com uma
chave de fenda manual, visto que a pressão exercida por uma chave de fenda elétrica
riscaria de entortar a pia.
PASSO 7 Vede com silicona todas as aberturas entre o balcão e a pia. Passe um pano
úmido para limpar os vestígios de silicona da junção entre a pia e o balcão.
PT

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

DE LOIÇAS, SOB TAMPO

Nous vous recommandons de faire installer l’évier par un plombier professionnel.
N’utilisez PAS les instructions pour des éviers encastrables.
VOUS AUREZ BESOIN:
· Protection des yeux et des oreilles
· Gabarit (inclus)
· 4 – 16 crochets à vis M6 (inclus)
· Papier émeri
· Silicone liquide incolore
· Marteau
· Perceuse à forets 10mm & arrêts pour profondeur xe
· Scie sauteuse
· Tourn evis
Note: Chaque modèle d’évier est proposé accompagné d’une boîte contenant 4–16
crochets, en fonction de la longueur de l’évier.
PAS 1 Avant d’entamer l’installation, assurez-vous que le gabarit est en bon état et
posé parallèlement aux bords du plan de travail.
PAS 2 Posez le gabarit sur le plan de travail, à l’emplacement exact où vous souhaitez
installer votre évier, et tracez le contour de l’évier à l’aide d’un crayon. Assurez-vous
qu’il n’empêche pas l’ouverture de placards ou le fonctionnement d’autres installa-
tions (robinets, tuyaux, etc.) et eectuez les ouvertures pour celles-ci avant de poser
l’évier.
PAS 3 Couper le plan de travail suivant le contour du gabarit et, ensuite, polissez à la
meule ou au papier émeri la surface de l’ouverture pour la rendre lisse.
Le gabarit sert toujours de guide. La forme nale de l’ouverture dépendra du produit.
PAS 4 Posez l’évier dans la partie inférieure du plan de travail. Marquez au crayon,
à une distance de 10mm du contour de l’évier, les points exacts où vous percerez
les trous des vis à tête hexagonale, comme indiqué dans le diagramme du gabarit.
Les trous doivent se situer à 10mm du contour de l’évier et avoir une profondeur de
20mm.
PAS 5 Appliquez une colle convenant au matériau de votre plan de travail (marbre,
granit, etc.) à chacun des trous et, ensuite, introduisez les vis à tête hexagonale.
Laissez la colle sécher tout à fait, avant de continuer. Appliquez une couche épaisse
de silicone à la bordure inférieure de l’ouverture du plan de travail, là où l’évier sera
en contact avec celui-ci.
PAS 6 Centrez l’évier dans l’ouverture et serrez les crochets. Serrez les vis à l’aide d’un
tournevis, à la main, car la puissance d’un tournevis électrique peut déplacer l’évier.
PAS 7 A l’aide de silicone, bouchez toute ouverture entre le plan et l’évier. A l’aide
d’un chion humide, nettoyez la silicone superue qui dépasse à la surface de
contact entre l’évier et le plan de travail.
FR

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION D’ÉVIER

INTÉGRÉ SOUS LE PLAN DE TRAVAIL

Σας συστήνουμε η τοποθέτηση του νεροχύτη να γίνει από επαγγελματία τεχνικό.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης ένθετων νεροχυτών.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕIΤΕ:
· Προστασία όρασης και ακοής
· Σαμπλόνα (περιέχεται)
· 4-16 Γαντζάκια με βίδες Μ6 (περιέχονται)
· Γυαλόχαρτο
· Σιλικόνη διάφανη ρευστή
· Σφυρί
· Δράπανο με μύτες 10mm & στοπ για σταθερό βάθος ανοίγματος
· Σέγα
· Κατσαβίδι χειρός
Προσοχή: Τα γαντζάκια είναι 4-16 ανάλογα με το μήκος του νεροχύτη και περιέχο-
νται σε κουτάκι για όλα τα μοντέλα νεροχυτών.
ΒΗΜΑ 1 Πριν αρχίσετε την εργασία φροντίστε να είναι η σαμπλόνα σε καλή κατάστα-
ση και ευθυγραμμισμένη παράλληλα με τις άκρες του πάγκου.
ΒΗΜΑ 2 Τοποθετήστε τη σαμπλόνα ακριβώς στο σημείο του πάγκου που θέλετε
να τοποθετήσετε το νεροχύτη σας και σημειώστε με ένα μολύβι το περίγραμμα της
σαμπλόνας. Προσέξτε να μην εμποδίζεται η λειτουργία των ντουλαπιών ή άλλων
εγκαταστάσεων (βρύσες, σωλήνες κλπ), για τα οποία φροντίστε να ανοίξετε οπές πριν
την τοποθέτηση του νεροχύτη.
ΒΗΜΑ 3 Κόψτε τον πάγκο σύμφωνα με το περίγραμμα της σαμπλόνας και έπειτα τρο-
χίστε ή τρίψτε με γυαλόχαρτο την επιφάνεια του ανοίγματος έτσι ώστε να γίνει λεία. Η
σαμπλόνα είναι πάντα ένας οδηγός. Η τελική μορφή του ανοίγματος διαμορφώνεται
σύμφωνα με το προϊόν.
ΒΗΜΑ 4 Τοποθετήστε το νεροχύτη στο κάτω μέρος του πάγκου. Με μολύβι σημειώ-
στε σε απόσταση 10mm από το περίγραμμα του νεροχύτη, τα ακριβή σημεία που θα
ανοίξετε οπές για τα στριφόνια, όπως στο σχέδιο που εμφανίζεται στη σαμπλόνα. Οι
οπές για τα στριφόνια θα πρέπει να έχουν απόσταση 10mm από το περίγραμμα του
νεροχύτη και 20mm βάθος.
ΒΗΜΑ 5 Βάλτε στις οπές την κόλλα που είναι κατάλληλη για να κολλήσουν τα
στριφόνια στο συγκεκριμένο υλικό του πάγκου σας (για μάρμαρο, γρανίτη κλπ).
Τοποθετήστε τα στριφόνια στις οπές. Αφήστε την κόλλα να ξεραθεί εντελώς πριν
να συνεχίσετε. Τοποθετήστε μια πλούσια στρώση σιλικόνης, περιμετρικά στο κάτω
μέρος του ανοίγματος του πάγκου, στο σημείο επαφής με το νεροχύτη.
ΒΗΜΑ 6 Κεντράρετε το νεροχύτη στο άνοιγμα και σφίξτε τα γαντζάκια. Σφίξτε τις
βίδες με κατσαβίδι χειρός γιατί η πίεση του ηλεκτρικού μπορεί να στραβώσει το
νεροχύτη.
ΒΗΜΑ 7 Κλείστε οποιοδήποτε άνοιγμα μεταξύ πάγκου και νεροχύτη με σιλικόνη.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να απομακρύνετε την σιλικόνη που θα εξέχει
περιμετρικά στην ένωση του νεροχύτη με τον πάγκο.
EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ

Wir empfehlen, den Einbau der Spüle durch einen ausgebildeten Installateur vorneh-
men zu lassen.
SIE BENÖTIGEN:
· Augen-und Ohrenschutz
· Schablone (in der Lieferung beinhaltet)
· 4-16 Befestigungselemente mit Schraubengewinde M6 (in der Lieferung beinhaltet)
· Schleifpapier
· Transparentes Silikon
· Hammer
· Bohrer mit 10mm Aufsatz & Stopp-Vorrichtung für xierte Bohrlochtiefe
· Schneidwerkzeug, welches für das Arbeitsplattenmaterial geeignet ist
· Schraubenzieher
Hinweis: Die Befestigungselemente (4-16 Stück) liegen der Verpackung bei. Die
Anzahl richtet sich nach der Größe der Spüle.
SCHRITT 1 Wählen Sie die zu Ihrer Spüle passende Ausfräßschablone aus und
schneiden Sie sie aus.
SCHRITT 2 Positionieren Sie die Schablone auf der Arbeitsplatte an dem exakten
Platz an dem Sie die Spüle einbauen möchten und zeichnen Sie die Umrisse der
Schablone mit einem Stift nach. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei keine Schranktüren
oder andere Einbauten (Armaturen, Ablaufrohre etc.) behindern und prüfen Sie deren
Zugänglichkeit, bevor Sie die Spüle einbauen.
SCHRITT 3 Schneiden Sie die Arbeitsplatte gemäß der Schablonen-Außenlinie aus.
Dann schleifen oder polieren Sie gegebenenfalls die Schnittkante mit entsprechen-
dem Werkzeug, um sie zu glätten. Nutzen Sie immer die Schablone als Maßstab.
SCHRITT 4 Drehen Sie die Arbeitsplatte um und positionieren die Spüle auf der Un-
terseite. Markieren Sie mit einem Bleistift einen Abstand von 10 mm zum Umriss der
Spüle, so wie es auf der Zeichnung der Schablone abgebildet wird. Die Bohrungen
für die Schrauben müssen einen Abstand von 10 mm zum Umriss der Spüle haben
und 20mm tief sein.
SCHRITT 5 Geben Sie einen für das Arbeitsplattenmaterial (Marmor, Granit, Holz, etc.)
geeigneten Kleber in jedes Loch und drehen die Sechskantschrauben ein. Lassen Sie
das Klebemittel gut trocknen, bevor Sie mit der Montage fortfahren. Bringen Sie eine
dicke Silikonschicht auf dem unteren Rand der Arbeitsplatte dort auf, wo diese den
Spülenrand berührt.
SCHRITT 6 Zentrieren Sie die Spüle über die Önung und legen die Befestigungs-
elemente auf. Ziehen Sie die Schrauben nur per Hand mit einem Schraubenzieher
an, weil die durch einen Akkuschreiber ausgeübte Belastung die Spüle oder die
Befestigungselemente beschädigen und die Spüle verschieben könnte.
SCHRITT 7 Bringen Sie die Arbeitsplatte wieder in ihre ursprüngliche Position für
den endgültigen Einbau. Füllen Sie alle eventuellen Lücken zwischen Arbeitsplatte
und Spüle mit Silikon. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch, um das überüssige Silikon
sorgfältig zu entfernen.

DE AR

MONTAGEANLEITUNG FÜR

UNTERBAUSPÜLEN

Se recomandă ca montarea chiuvetei să e efectuată de personal tehnic calicat.
NU folosiţi instrucţiunile de instalare a chiuvetelor încorporabile.
AVETI NEVOIE DE:
· Măsuri de protecţie a vederii şi auzului
· Şablon (este inclus în ambalaj)
· 4-16 cleme de prindere cu şurub tip M6 (incluse în ambalaj)
· Hârtie abrazivă
· Silicon lichid transparent
· Ciocan
· Maşină de găurit cu regulator de adâncime cu burghiu de 10mm
· Fierăstrău mecanic
· Şurubelniţă de mână
Atenţie: Clemele sunt în număr de 4-16, în funcţie de lungimea chiuvetei şi sunt
ambalate într-o cutie pentru toate modelele de chiuvete.
FAZA 1 Înainte de a începe instalarea chiuvetei asiguraţi-vă că şablonul este în stare
bună şi este poziţionat paralel cu marginea blatului.
FAZA 2 Aşezaţi şablonul exact în poziţia dorită pe blat şi trasaţi cu un creion conturul
acestuia. Aveţi grijă să nu împiedice funcţionalitatea dulăpioarelor de sub blat
precum şi a instalaţiilor sanitare aferente (robinete, ţevi, etc.), pentru care, în prealabil,
trebuiesc prevăzute deschiderile corespunzătoare.
FAZA 3 Tăiaţi blatul conform conturului şablonului, după care şlefuiţi cu maşina de
frezat sau nisaţi cu ajutorul hîrtiei abrazive suprafaţa deschiderii create, astfel încât
aceasta să devină netedă. Şablonul constituie întotdeauna un ghidaj. Forma nală a
deschizăturii se determină în funcţie de produs.
FAZA 4 Aşezaţi chiuveta pe partea de jos a blatului. Cu ajutorul creionului marcaţi
la o distanţă de 10mm de conturul chiuvetei, punctele exacte unde veţi deschide
găuri pentru şuruburile de cuplare care sunt schiţate pe şablon. Găurile şuruburilor
trebuie să e situate la o distanţă de 10mm de conturul trasat al chiuvetei şi să aibă o
adâncime de 20mm.
FAZA 5 În interiorul găurilor, aplicaţi substanţa abrazivă adecvată pentru lipirea
şuruburilor de cuplare de materialul blatului respectiv (pentru marmură, granit, etc.).
Aplicaţi şuruburile în interiorul găurilor. Lăsaţi substanţei abrazive timpul necesar
uscării totale, înainte de a continua. Puneţi un strat bogat de silicon de jur – împre-
jurul chiuvetei, în partea inferioară a blatului, pe toată zona de contact a acestuia cu
chiuveta.
FAZA 6 Centraţi chiuveta pe deschiderea efectuată în blat şi strângeţi clemele de
prindere. Strângeţi şuruburile cu ajutorul unei şurubelniţe de mână şi nu de tip elec-
tric deoarece presiunea creată de şurubelniţa electrică ar putea diforma chiuveta.
FAZA 7 Obturaţi cu ajutorul siliconului orice deschidere dintre chiuvetă şi blat.
Folosiţi o cârpă umedă pentru a îndepărta urmele de silicon în surplus de pe conturul
îmbinării chiuvetei cu blatul.
Настоятельно рекомендуем, чтобы установка раковины производилась профессионал-
ьным сантехником. НЕ пользуйтесь инструкциями по установке навесных раковин.
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:
· Защитные приспособления для органов зрения и слуха
· Форма-шаблон (входит в комплект)
· Cтрубцины (от 4 до 16 штук) с винтами Μ6 (входит в комплект)
· Наждачная бумага
· Силикон бесцветный жидкий
· Молоток
· Дрель со сверлами 10мм и стопором для точной глубины сверления
· Электромеханическая ножовка
· Отвертка ручная
Внимание: Количество струбцин подбирается в соответствии с длиной раковины.
Струбцины находятся в комплекте, упакованные в коробочку, для всех моделей
раковин.
ШАГ 1 До начала работ убедитесь, что форма-шаблон в исправном состоянии и
выровнена параллельно краям опорной конструкции.
ШАГ 2 Приставьте форму-шаблон точно в том месте рабочей поверхности, где
вы наметили установить вашу раковину, и карандашом отметьте контуры шабло-
на. Убедитесь, что при этом не нарушается функциональность шкафов или иных
установленных предметов (краны, трубы и т.п.), для которых потребуется сделать
вырезы или отверстия до установки раковины.
ШАГ 3 Просверлите опорную конструкцию в соответствии с контурами шаблона,
после чего отшлифуйте или затрите наждачной бумагой необработанную
поверхность сделанного отверстия, чтобы она стала гладкой. Ориентируйтесь
всегда по шаблону. Однако, конечная форма отверстия должна быть подогнана
по форме изделия.
ШАГ 4 Установите раковину на нижнюю часть опорной конструкции. Карандашом
отметьте, на расстоянии 10мм от контура раковины, точно те точки, где вам пона-
добится сделать отверстия для резьбовых вкладышей, как показано на чертеже,
представленном на шаблоне. Отверстия для резьбовых вкладышей должны быть
сделаны на расстоянии 10мм от контура раковины и на глубину 20мм.
ШАГ 5 Нанесите в отверстия слой клея, подходящего для крепления резьбовых
вкладышей с соответствующим материалом, из которого сделана ваша опорная
конструкция (мрамор, гранит, и т.п.). Вложите резьбовые вкладыши в отверстия,
и дайте клею полностью просохнуть, прежде чем приступать к следующим
действиям. Нанесите щедрым слоем силикон по периметру в нижней части от-
верстия вашей опорной конструкции в месте соприкосновения с раковиной.
ШАГ 6 Отцентруйте раковину по отверстию и закрутите струбцины. Винты закру-
чивайте ручной отверткой, так как электрическая отвертка при давлении может
привести к искривлению поверхности раковины.
ШАГ 7 Любые отверстия между опорной конструкцией и раковиной заделайте
силиконом. Влажной тряпкой удалите остатки силикона по периметру в месте
соединения раковины с опорной конструкцией.
RU

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ВСТРОЕННЫХ РАКОВИН

RO

INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALARE A

CHIUVETELOR CU FIXARE SUB BLAT

ALTTAN YERLEŞTİRİLMELİ EVİYE

MONTAJ KLAVUZU

TR
Recomendamos que la instalación del fregadero sea realizada por un técnico profe-
sional. NO utilice las instrucciones de instalación de fregaderos encastrados.
NECESITA:
· Protectores para los oídos y los ojos
· Plantilla (incluida)
· 4-16 Ganchos con tornillos M6 (incluidos)
· Papel de lija
· Silicona líquida incolora
· Martillo
· Taladradora con brocas de 10mm y tope para establecer la profundidad de los oricios
· Serrucho
· Destornillador manual
Atención: El número de ganchos necesarios puede ser de 4-16, en función de la
longitud del fregadero, y están incluidos en todos los modelos.
PASO 1 Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la plantilla está en buen
estado y alineada de forma paralela a los bordes de la encimera.
PASO 2 Coloque la plantilla en el lugar exacto donde desee instalar el fregadero y mar-
que con un lapicero el contorno de la plantilla. Compruebe que el lugar elegido permite
la apertura de los muebles adyacentes y el funcionamiento de las demás instalaciones
(grifos, tuberías, etc.) para las que deberá abrir los correspondientes oricios antes de
colocar el fregadero.
PASO 3 Corte la encimera conforme al contorno de la plantilla y, a continuación, rebaje
o lije la supercie del corte hasta conseguir un acabado suave. Utilice la plantilla en todo
momento como guía. La forma nal de la abertura dependerá del producto que haya
adquirido.
PASO 4 Coloque el fregadero en la parte inferior de la encimera. Con un lapicero,
marque los puntos exactos donde deberá realizar los oricios para los tirafondos, a
una distancia de 10mm desde el contorno del fregadero, según se indica en la plan-
tilla. Los oricios para los tirafondos deberán estar a una distancia de 10mm desde el
contorno del fregadero y tener una profundidad de 20mm.
PASO 5 Aplique en todos los oricios adhesivo adecuado para que los tirafondos
queden pegados a la encimera, en función del material de la misma (mármol, granito,
etc.). Coloque los tirafondos en los oricios. Antes de continuar, espere que el adhe-
sivo seque completamente. Coloque una capa espesa de silicona en el perímetro de
la parte inferior de la apertura realizada en la encimera, en el punto de contacto con
el fregadero.
PASO 6 Centre el fregadero en la abertura y apriete los ganchos. Utilice un destorni-
llador de mano para apretar los tornillos. La presión de los destornilladores eléctricos
podría desplazar el fregadero.
PASO 7 Selle con silicona los huecos que pudieran quedar entre la encimera y el
fregadero. Con un paño húmedo, retire la silicona sobrante del perímetro de la junta
entre el fregadero y la encimera.
ES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE

FREGADEROS BAJO ENCIMERA

Eviyenin uzman teknisyen tarafından yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Yerleştirmede gömme eviye montaj kılavuzu kullanılmaması gerekir.
GEREKLI OLAN ŞEYLER:
· Göz ve kulak koruması
· Şablon (dahil)
· 4-16 kanca ve M6 vida (dahil)
· Zımpara
· Sıvı şeaf silikon
· Çekiç
· Sabit derinlikli delik açmak için, 10mm & stop uçlu matkap
· Elektrikli dekopaj
· Tornavida
Dikkat: Kutu içerisinde, bütün modellere monte edilebilen, 4-16 kanca bulunmakta
ve eviyenin uzunluğuna göre kullanılmaktadır.
ADIM 1 Çalışmaya başlamadan evvel şablonun iyi vaziyette olup tezgahın kenarlarına
paralel oturmasına özen gösterin.
ADIM 2 Şablonu, tezgahın eviyenin monte edileceği yerin tam üstüne yerleştirin ve
kalemle şablonun şeklini tezgahın üzerine çizin. Dolap veya diğer tesisatın (musluk,
hortum v.s.) eviye tarafından engellenmemesi için gerekli delikleri önceden açmaya
özen gösterin.
ADIM 3 Tezgahı şablona göre kestikten sonra deliğin etrafını el veya motorla zımpara-
layarak yüzeyi düzgün hale getirin. Şablon her zaman için bir kılavuz mahiyetindedir.
Deliğin son şekli mamüle göre belirlenir.
ADIM 4 Eviyeyi tezgahın alt kısmına yerleştirin. Şablonda belirlendiği gibi, dübellerin
yerleştirileceği delikleri kalemle eviye etrafının 10mm uzaklığında kesin yerlerini
işaretleyin. Dübeller için açılacak delikler eviye çerçevesinden 10mm uzaklıkta ve
20mm derinlikte olmalıdır.
ADIM 5 Deliklere, dübellerin tezgahın malzemesine göre (mermer, granit v.s.)
yapıştırılmasına uygun olan yapıştırıcıyı ekleyin. Dübelleri deliklere yerleştirin. Devam
etmeden önce yapıştırıcının iyice kurumasını bekleyin. Eviyenin temas edeceği,
tezgahın alt tarafındaki yüzeyinin delik etrafına , bolca silikon sürün.
ADIM 6 Eviyeyi, deliğin merkezine gelecek şekilde oturtarak, kancalar vasıtasıyla
sabitleştirin. Vidaları sıkmak için el tornavidası kullanın çünkü elektrikli tornavidalar
uyguladıkları basınç nedeniyle eviyeye hasar verebilir.
ADIM 7 Tezgah ve eviye arasındaki tüm boşlukları silikonla kapatın. Tezgah ve eviye
birleşiminde taşan silikonu ıslak bezle silerek temizleyin.
Consigliamo di far installare il lavello da un tecnico professionista.
NON seguire istruzioni per l’installazione di lavelli ad incasso.
VI SERVIRANNO:
· Protezione per occhi e orecchie
· Sagoma (compresa nella confezione)
· 4-16 gancetti con viti Μ6(compresi nella confezione)
· Carta vetrata
· Silicone uido trasparente
· Martello
· Trapano con punte da 10mm & stop per fori con profondità prestabilita
· Sega
· Cacciavite manuale
Attenzione: i gancetti possono essere 4-16 a seconda della lunghezza del lavello e
sono contenuti in una scatoletta per tutti i modelli di lavelli.
PASSO 1 Prima di iniziare il lavoro controllare che la sagoma sia in buone condizioni
e sia posizionata parallelamente alle estremità del piano.
PASSO 2 Collocare la sagoma nel punto esatto del piano dove si vuole installare il la-
vello e segnarne il contorno a matita. Fare attenzione a non impedire il funzionamen-
to di altri impianti (rubinetti, tubature, ecc.), per i quali si sarà provveduto ad aprire
dei fori prima di installare il lavello.
PASSO 3 Tagliare il banco secondo il perimetro della sagoma ed in seguito levigare o
sfregare con carta vetrata la supercie dell’apertura in modo da renderla liscia.
PASSO 4 Collocare il lavello nella parte inferiore del piano. Segnare a matita, alla
distanza di 10mm dal perimetro del lavello, i punti esatti dove verranno aperti i fori
per le boccole lettate, come indicato nel disegno della sagoma. I fori per le boccole
dovranno essere a 10mm di distanza dal perimetro del lavello ed avere 20mm di
profondità.
PASSO 5 Inserire nei fori una colla indicata per il materiale del piano (marmo, granito,
ecc.) e delle boccole. Inserire quest’ultime nei fori. Prima di continuare lasciar
asciugare la colla completamente. Collocare un abbondante strato di silicone lungo
il perimetro della supercie inferiore dell’apertura del piano, nel punto in cui verrà a
contatto con il lavello.
PASSO 6 Posizionare il lavello al centro dell’apertura e stringere i gancetti. Stringere
le viti con cacciavite a mano; evitare quello elettrico perché un’eccessiva pressione
potrebbe spostare il lavello ed impedirne il corretto posizionamento.
PASSO 7 Chiudere con silicone qualsiasi altra apertura tra piano e lavello. Per rimuo-
vere il silicone che eccede perimetralmente lungo la linea di contatto lavello-piano
utilizzare un panno bagnato.
IT

ISTRUZIONI PER L’ INSTALLAZIONE

DI LAVELLI SOTTOTOP

We recommend that the sink be installed by a professional plumber.
Do NOT use the instructions for inset sinks.
YOU WILL NEED:
· Eye and ear protection
· Template (included)
· 4-16 Hooks with Μ6 screws (included)
· Sandpaper
· Colourless liquid silicone
· Hammer
· Drill with 10mm bits & stops for xed bore depth
· Jigsaw
· Hand screwdriver
Note: Every model of sink comes with a box of 4-16 hooks, depending on the length
of the sink.
STEP 1 Before commencing installation ensure that the template is in good condition
and lined up parallel to the edges of the worktop.
STEP 2 Place the template on the worktop in the exact place where you would like
to install your sink and trace the outline of the template with a pencil. Make sure it
does not obstruct cupboard doors or other installations (taps, pipes etc.) and check
openings for these before installing the sink.
STEP 3 Cut the worktop according to the template outline then grind or sandpaper
the surface of the aperture to make it smooth. Always use the template as a guide.
The nal shape of the aperture will depend on the product.
STEP 4 Install the sink into the underside of the worktop. Make pencil marks 10mm
from the outline of the sink to indicate the exact points for drilling the holes for the
hex screws, as shown in the diagram on the template. The holes should be 10mm
away from the outline of the sink and have a depth of 20mm.
STEP 5 Apply adhesive of suitable type for your worktop material (marble, granite
etc.) to each hole then insert the hex screws. Wait until the glue has dried completely
before proceeding. Apply a thick layer of silicon around the bottom edge of the
opening in the worktop at the point of contact with the sink.
STEP 6 Centre the sink in the aperture and tighten the hooks. Tighten the screws
with a hand screwdriver because the pressure of an electric screwdriver might throw
the sink out of line.
STEP 7 Fill any remaining gaps between counter and sink with silicone. Use a damp
cloth to remove excess silicone along the joint between sink and worktop.
EN

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION

OF UNDERMOUNT SINKS

Se manualen för Enza Yara helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Enza Yara? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Enza som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Enza -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Enza
Yara
tvättställ
Svenska, Engelsk
Användarmanual (PDF)

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Enza Yara.

Är manualen för Enza Yara tillgänglig påSvenska?

Ja, manualen för Enza Yara finns påSvenska.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat