HP Omen 400

HP Omen 400 bruksanvisning

(1)
 • L21928-B21
  *L21928-B21*
  Replace this box with PI statement as per spec.
  Replace this box with PI statement as per spec.
  Replace this box with PI statement as per spec.
  Replace this box with PI statement as per spec.
   /  1
        
  .    
       
  .   400     
         
         .
  .     
         
  .
   3 
        
         
  .  
    2
          
  .
   3
          
  
  1  /    
    
     . 2 
          .
     
  .  
    
    4       
   . 2   1
      
  .     
   
        4
  .      
    3200 :
  
    3600 :
  
  :-
     4000
   5000 :
   
    1600 :
  )( 
  2000 :-
    
    2400 :
  
    2800 :
  
   125  1000    
          
      .2  
  1  
   .      
  . 1000     
   
  
     
     .  
        HP 
  . OMEN by HP    
  1 Tombol bidik/maju
  Fungsi maju—Tekan untuk kembali ke halaman
  sebelumnya yang dikunjungi di browser web.
  Fungsi bidikTekan dan tahan untuk mengurangi DPI
  menjadi 400 DPI. Lepas untuk kembali ke pengaturan
  DPI saat ini. Gunakan tombol ini untuk membantu
  membidik penembak orang pertama.
  Untuk beralih antara fungsi maju dan fungsi bidik,
  secara bersamaan tekan dan tahan tombol ini dan
  roda gulir selama tiga detik. Saat pengaturan berhasil
  diubah, lampu akan berkedip putih tiga kali.
  2 Tombol Kembali
  Tekan untuk kembali ke halaman terakhir yang
  dikunjungi di browser web.
  3 Lampu
  Untuk mengubah warna lampu, klik tombol mouse
  kiri sambil menekan dan menahan tombol bidik/
  maju 1
  dan tombol kembali
  2
  . Secara default, lampu
  berwarna merah. Warna pengaturan DPI ditampilkan
  selama tiga detik setelah tombol dilepas.
  Untuk
  mengubah efek pencahayaan, klik tombol pengaturan
  DPI 4
  sambil menekan dan menahan tombol bidik/
  maju
  1
  dan tombol kembali
  2
  . Secara default,
  lampu terus menyala dalam satu warna.
  4 Tombol pengaturan DPI
  Tekan untuk mengubah pengaturan DPI.
  • Merah: 1600 DPI )default(
  • Merah-oranye: 2000 DPI
  Oranye: 2400 DPI
  Kuning: 2800 DPI
  Hijau: 3200 DPI
  Biru: 3600 DPI
  Biru-ungu: 4000 DPI
  Ungu: 5000 DPI
  Untuk beralih antara laju penjajakan 1000 Hz dan
  125 Hz, klik tombol mouse kanan sambil menekan dan
  menahan tombol bidik/maju
  1
  dan tombol kembali
  2
  .
  Jika pengaturan berhasil diubah, lampu akan berkedip
  putih tiga kali. Secara default, laju penjajakan-nya
  adalah 1000 Hz.
  Mouse ini menggunakan sensor pelacakan optik untuk
  ketepatan dan akurasi tingkat game. Untuk performa
  yang optimal, HP menyarankan alas mouse yang
  berkualitas baik, seperti Mouse Pad OMEN dari HP.
  1Бутонзаснайпер/напред
  Функция за напред – натиснете, за да се върнете на
  предишната страница, посетена в уеб браузър.
  Функция за снайпер – натиснете и задръжте, за да
  намалите DPI на 400 DPI. Освободете, за да върнете
  текущата настройка за DPI. Използвайте този бутон,
  за да се прицелвате по-лесно в шутъри от първо лице.
  За да превключите между функцията за напред и
  функцията за снайпер, едновременно натиснете
  и задръжте този бутон и колелото за превъртане
  за три секунди. Когато настройката е променена
  успешно, индикаторът премигва в бяло три пъти.
  2Бутонзаназад
  Натиснете, за да се върнете на последната посетена
  страница в уеб браузър.
  3Индикатор
  За да промените цвета на индикатора, щракнете
  с левия бутон на мишката, докато натискате и
  задържате бутона за снайпер/напред 1
  и бутона за
  назад
  2
  . По подразбиране индикаторът е червен.
  Цветът на настройката на DPI се показва за три
  секунди, след като бутонът е освободен.
  За да
  промените ефекта на осветяване, щракнете върху
  бутона за настройка на DPI 4, докато натискате и
  задържате бутона за снайпер/напред 1
  и бутона
  за назад
  2
  . По подразбиране индикаторът свети
  постоянно в един цвят.
  4БутонзанастройканаDPI
  Натиснете, за да промените настройката на DPI.
  Червено: 1600 DPI
  (по подразбиране)
  Червено-оранжево:
  2000 DPI
  Оранжево: 2400 DPI
  Жълто: 2800 DPI
  Зелено: 3200 DPI
  Синьо: 3600 DPI
  Синьо-виолетово:
  4000 DPI
  Виолетово: 5000 DPI
  За да превключвате между 1000 Hz и 125 Hz
  честота на опресняване, щракнете десния бутон
  на мишката, докато натискате и задържате бутона
  за снайпер/напред 1
  и бутона за назад 2. Когато
  настройката е променена успешно, индикаторът
  премигва в бяло три пъти. По подразбиране
  честотата на опресняване е 1000 Hz.
  Тази мишка използва оптичен сензор за
  проследяване за висока точност и прецизност
  при игрите. За оптимална производителност HP
  препоръчва висококачествена подложка за мишка,
  като например OMEN by HP Mouse Pad.
  1TlačítkoVpřed/sniper
  Funkce Vpřed – stisknutím se vrátíte na předchozí
  stránku navštívenou ve webovém prohlížeči.
  Funkce Sniper – stisknutím a přidržením snížíte
  citlivost myši na 400 DPI. Uvolněním tlačítka se vrátíte
  k aktuálnímu nastavení citlivosti myši (DPI). Toto
  tlačítko pomáhá se zaměřováním v akčních hrách.
  Pokud chcete přepnout mezi funkcí Vpřed a Sniper,
  stiskněte a podržte současně toto tlačítko a tři sekundy
  rolujte kolečkem. Po úspěšné změně nastavení
  kontrolka třikrát bíle zabliká.
  2TlačítkoZpět
  Stisknutím se vrátíte na naposledy navštívenou stránku
  ve webovém prohlížeči.
  3 Kontrolka
  Barvu kontrolky lze změnit kliknutím levým tlačítkem
  myši a současným stiskem a přidržením tlačítek
  Vpřed/sniper 1
  a Zpět 2. Ve výchozím nastavení
  svítí kontrolka červeně. Po uvolnění tlačítka se na tři
  sekundy zobrazí barva nastavení DPI.
  Světelný efekt
  lze změnit kliknutím na tlačítko Nastavení citlivosti
  myši (DPI) 4 a současným stiskem a přidržením
  tlačítek Vpřed/sniper
  1 a Zpět 2. Ve výchozím
  nastavení kontrolka trvale svítí jednou barvou.
  4Tlačítkonastavenícitlivostimyši(DPI)
  Stiskem změníte nastavení citlivosti myši uvedené
  v bodech na palec (DPI).
  Červená: 1600 DPI
  (výchozí)
  Červenooranžová:
  2000 DPI
  Oranžová: 2400 DPI
  Žlutá: 2800 DPI
  Zelená: 3200 DPI
  Modrá: 3600 DPI
  Modroalová: 4000 DPI
  Fialová: 5000 DPI
  Chcete-li přepnout frekvenci snímání z 1000 Hz
  na 125 Hz a zpět, klikněte pravým tlačítkem myši
  a současně stiskněte a přidržte tlačítka Vpřed/sniper
  1
  a Zpět 2. Po úspěšné změně nastavení kontrolka
  třikrát bíle blikne. Výchozí nastavení frekvence snímání
  je 1000 Hz.
  Tato myš používá optický snímač pro přesnost
  vyžadovanou hrami. Pro optimální výkon společnost
  HP doporučuje vysoce kvalitní podložku pod myš, jako
  je podložka pod myš OMEN by HP.
  1 Fremad-/Sniper-knap
  Fremad-funktion: Tryk for vende tilbage til den sidst
  besøgte side i en webbrowser.
  Sniper-funktion: Hold nede for at reducere DPI til 400 DPI.
  Slip for at vende tilbage til den aktuelle DPI-indstilling.
  Brug denne knap til at hjælpe med at sigte på en
  første-personsskyder
  For at skifte mellem fremad-funktionen og Sniper-
  funktionen skal du holde denne knap nede sammen med
  rullehjulet i tre sekunder. Når indstillingen er ændret,
  blinker lyset hvidt tre gange.
  2 Knappen Tilbage
  Tryk for at vende tilbage til den sidst besøgte side i en
  webbrowser.
  3Lys
  For at ændre lysets farve skal du klikke på venstre
  museknap, mens du holder fremad-/Sniper-knappen 1
  og Tilbage-knappen 2 nede. Lyset er rødt som standard.
  DPI-indstillingsfarven vises i tre sekunder, efter at knappen
  slippes.
  For at ændre lysets eekt skal du klikke på DPI-
  indstillingsknappen 4, mens du holder fremad-/Sniper-
  knappen
  1 og Tilbage-knappen 2 nede. Som standard
  lyser lyset konstant i en enkelt farve.
  4 DPI-indstillingsknap
  Tryk for at ændre DPI-indstillingen
  Rød: 1600 DPI )standard(
  Rød-orange: 2000 DPI
  Orange: 2400 DPI
  Gul: 2800 DPI
  Grøn: 3200 DPI
  Blå: 3600 DPI
  Blå-violet: 4000 DPI
  Violet: 5000 DPI
  For at skifte mellem en polling rate på 1000 Hz og 125 Hz
  skal du højreklikke med musen, mens du holder fremad-/
  Sniper-knappen 1
  og Tilbage-knappen 2 nede. Når
  indstillingen er registreret, blinker lyset hvidt tre gange.
  Standardindstillingen er 1000 Hz.
  Denne mus benytter en optisk sensor til at opnå præcision
  på gaming-niveau. Hvis du vil opnå den optimale ydeevne,
  anbefaler HP en musemåtte i høj kvalitet, f.eks. Omen by
  HP musemåtten.
  1 Weiter-/Sniper-Taste
  Weiter-Funktion – Drücken Sie die Taste, um zur zuletzt
  besuchten Seite in einem Internetbrowser zurückzukehren.
  Sniper-Funktion – Drücken und halten Sie die Taste, um die
  Auösung auf 400 DPI zu senken. Lassen Sie sie los, um zur
  aktuellen DPI-Einstellung zurückzukehren. Verwenden Sie
  diese Taste, um in einem Ego-Shooter zu zielen.
  Drücken Sie für drei Sekunden gleichzeitig diese Taste
  und das Scrollrad, um zwischen der Weiter-Funktion und
  der Sniper-Funktion zu wechseln. Wenn die Einstellung
  erfolgreich geändert wurde, blinkt die Beleuchtung dreimal
  weiß.
  2Zurück-Taste
  Drücken Sie die Taste, um zur zuletzt besuchten Seite in
  einem Internetbrowser zurückzukehren.
  3 LED
  Drücken Sie zum Ändern der Beleuchtungsfarbe
  die linke Maustaste und halten Sie gleichzeitig die
  Weiter-/Sniper-Taste
  1
  und die Zurück-Taste 2 gedrückt.
  Die Standardfarbe ist rot. Die in den DPI-Einstellungen
  festgelegte Farbe wird nach dem Loslassen der Taste für
  drei Sekunden angezeigt.
  Drücken Sie zum Ändern des
  Beleuchtungseekts die Taste für die DPI-Einstellungen
  4
  und halten Sie gleichzeitig die Weiter-/Sniper-Taste
  1 und
  die Zurück-Taste 2 gedrückt. Standardmäßig leuchtet die
  Maus durchgängig in einer Farbe.
  4TastefürdieDPI-Einstellungen
  Drücken Sie die Taste, um die DPI-Einstellungen zu ändern.
  Rot: 1600 DPI )Standard(
  Rot-Orange: 2000 DPI
  Orange: 2400 DPI
  Gelb: 2800 DPI
  Grün: 3200 DPI
  Blau: 3600 DPI
  Blau-Violett: 4000 DPI
  Violett: 5000 DPI
  Um zwischen einer Abfragerate von 1000 Hz und 125 Hz zu
  wechseln, drücken Sie die rechte Maustaste und halten Sie
  gleichzeitig die Weiter-/Sniper-Taste
  1
  und die Zurück-Taste
  2 gedrückt. Wenn die Einstellung erfolgreich geändert
  wurde, blinkt die Beleuchtung dreimal. Die standardmäßige
  Abfragerate ist 1000 Hz.
  Diese Maus verwendet einen optischen Tracking-Sensor
  und ermöglicht so eine maximale Präzision und Genauigkeit
  für alle Gaming-Herausforderungen. Für eine optimale
  Leistung empehlt HP die Verwendung eines hochwertigen
  Mauspads wie das OMEN by HP Mauspad.
  1Botónavanzar/francotirador
  Función avanzar: presiónalo para volver a la página anterior
  visitada en un navegador web.
  Función francotirador: presiónalo y sostenlo para reducir
  los PPP a 400 PPP. Suéltalo para volver a la conguración
  actual de PPP. Usa este botón para mejorar la puntería en
  un juego de tiro en primera persona.
  Para alternar entre la función avanzar y la función
  francotirador, presiona y sostén simultáneamente este
  botón y la rueda de desplazamiento durante tres segundos.
  Cuando la conguración haya cambiado correctamente, el
  indicador luminoso parpadea en blanco tres veces.
  2 Botón Atrás
  Presiónalo para volver a la última página visitada en un
  navegador web.
  3Luz
  Para cambiar el color de la luz, haz clic en el botón
  izquierdo del mouse mientras presionas y sostienes
  el botón avanzar/francotirador
  1 y el botón atrás 2.
  De forma predeterminada, la luz es roja. El color de la
  conguración de PPP aparece durante tres segundos
  después de que sueltas el botón.
  Para cambiar el efecto
  de iluminación, haz clic en el botón de conguración
  de PPP
  4
  mientras presionas y sostienes el botón
  avanzar/francotirador
  1 y el botón atrás 2. De forma
  predeterminada, la luz es ja y de un solo color.
  4BotónconguracióndePPP
  Presiónalo para cambiar la conguración de PPP.
  Rojo: 1600 PPP
  )predeterminado(
  Rojo-anaranjado:2000 PPP
  Anaranjado: 2400 PPP
  Amarillo: 2800 PPP
  Verde: 3200 PPP
  Azul: 3600 DPI
  Azul-violeta: 4000 PPP
  Violeta: 5000 PPP
  Para alternar entre la velocidad de respuesta de 1000 Hz
  y 125 Hz, haz clic en el botón derecho del mouse mientras
  presionas y sostienes el botón avanzar/francotirador 1
  y
  el botón atrás 2. Cuando la conguración haya cambiado
  correctamente, la luz parpadea en blanco tres veces. De forma
  predeterminada, la velocidad de respuesta es 1000 Hz.
  Este mouse usa un sensor de rastreo óptico para brindar la
  precisión y exactitud que demandan los juegos. Para obtener
  un rendimiento óptimo, HP recomienda un mouse pad de
  alta calidad, como el OMEN by HP Mouse Pad.
  1Κουμπίμετάβασηςμπροστά/σκόπευσης
  Λειτουργία μετάβασης μπροστά - Πατήστε το για
  να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα που
  επισκεφτήκατε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
  Λειτουργία στόχευσης - Πατήστε το παρατεταμένα για
  να μειώσετε την ανάλυση στα 400 DPI. Αφήστε το για να
  επαναφέρετε την τρέχουσα ρύθμιση DPI. Χρησιμοποιήστε
  αυτό το κουμπί για να σκοπεύσετε, όταν παίζετε
  βιντεοπαιχνίδια βολών πρώτου προσώπου (FPS).
  Για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας μετάβασης μπροστά
  και της λειτουργίας σκόπευσης, πατήστε ταυτόχρονα αυτό
  το κουμπί και τη ροδέλα κύλισης για τρία δευτερόλεπτα.
  Όταν αλλάξει επιτυχώς η ρύθμιση, η φωτεινή ένδειξη θα
  αναβοσβήσει τρεις φορές με λευκό χρώμα.
  2Κουμπίεπιστροφής
  Πατήστε το για να ανοίξετε την τελευταία σελίδα που
  επισκεφτήκατε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
  3Φωτεινήένδειξη
  Για να αλλάξετε το χρώμα της φωτεινής ένδειξης, πατήστε
  το αριστερό κουμπί του ποντικιού κρατώντας ταυτόχρονα
  πατημένα τα κουμπιά μετάβασης μπροστά / σκόπευσης
  1
  και επιστροφής
  2
  . Από προεπιλογή, η φωτεινή ένδειξη
  είναι κόκκινη. Μόλις αφήσετε το κουμπί, εμφανίζεται το
  χρώμα της ρύθμισης DPI για τρία δευτερόλεπτα.
  Για να
  αλλάξετε το εφέ φωτισμού, πατήστε το κουμπί ρύθμισης
  DPI 4 κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά
  μετάβασης μπροστά / σκόπευσης 1
  και επιστροφής
  2
  .
  Από προεπιλογή, η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά με
  ένα χρώμα.
  4ΚουμπίρύθμισηςDPI
  Πατήστε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση DPI.
  Κόκκινο: 1.600 DPI
  (προεπιλογή)
  Κόκκινο-πορτοκαλί:
  2.000 DPI
  Πορτοκαλί: 2.400 DPI
  Κίτρινο: 2.800 DPI
  Πράσινο: 3.200 DPI
  Μπλε: 3.600 DPI
  Μπλε-μοβ: 4.000 DPI
  Μοβ: 5.000 DPI
  Για εναλλαγή μεταξύ της ταχύτητας απόκρισης
  1.000 Hz και 125 Hz, κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι
  κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα κουμπιά μετάβασης
  μπροστά / σκόπευσης 1
  και επιστροφής 2. Όταν αλλάξει
  επιτυχώς η ρύθμιση, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει
  τρεις φορές με λευκό χρώμα. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα
  απόκρισης είναι 1.000 Hz.
  Αυτό το ποντίκι χρησιμοποιεί οπτικό αισθητήρα ανίχνευσης
  για ακρίβεια κατά τη διάρκεια του βιντεοπαιχνιδιού. Για
  βέλτιστη απόδοση, η HP συνιστά mouse pad υψηλής
  ποιότητας, όπως είναι το Mouse Pad OMEN by HP.
  1BoutonAvant/Précision
  Fonction Avant - Appuyez pour retourner à la dernière page
  visitée dans un navigateur Web.
  Fonction Précision - Maintenez la touche enfoncée pour
  réduire la résolution à 400 DPI. Relâchez pour revenir au
  réglage DPI actuel. Utilisez ce bouton pour aider à viser
  dans un jeu de tir en vue subjective.
  Pour basculer entre la fonction avant et la fonction
  précision, appuyez simultanément sur ce bouton et la
  molette de délement de la souris pendant trois secondes.
  Lorsque le réglage est modié avec succès, le voyant
  clignote trois fois en blanc.
  2 Bouton Retour
  Appuyez pour retourner à la dernière page visitée dans un
  navigateur Web.
  3Voyant
  Pour changer la couleur de la lumière, cliquez sur le
  bouton gauche de la souris tout en maintenant appuyé
  le bouton Avant/Précision 1
  et le bouton Retour 2. Par
  défaut, le voyant est rouge. La couleur de réglage DPI
  s’aiche pendant trois secondes une fois le bouton relâché.
  Pour changer leet d’éclairage, cliquez sur le bouton de
  réglage DPI 4 tout en maintenant appuyé le bouton Avant/
  Précision
  1 et le bouton Retour 2. Par défaut, la lumière
  est xe dans une seule couleur.
  4BoutonderéglageDPI
  Appuyez pour modier le réglage DPI.
  Rouge : 1600 DPI
  (valeur par défaut)
  Rouge-orange : 2000 DPI
  Orange : 2400 DPI
  Jaune : 2800 DPI
  Vert : 3200 DPI
  Bleu : 3600 DPI
  Bleu-violet : 4000 DPI
  Violet : 5000 DPI
  Pour basculer entre les taux d’interrogation 1000 Hz et
  125 Hz, faites un clic droit avec la souris tout en maintenant
  enfoncé le bouton Avant/Précision 1
  et le bouton Retour
  2. Lorsque le réglage est modié avec succès,
  la lumière clignote trois fois en blanc. Par défaut, le taux
  d’interrogation est 1000 Hz.
  Cette souris utilise un capteur optique pour un jeu qui ore
  précision et exactitude. Pour une performance optimale, HP
  recommande un tapis de souris de haute qualité, tel que le
  tapis de souris OMEN by HP.
  1Tipkazapomicanjepremanaprijed/smanjenje
  razlučivostimiša
  Funkcija pomicanja prema naprijed – pritisnite da biste
  se vratili na prethodnu stranicu koju ste posjetili u web-
  pregledniku.
  Funkcija smanjenja razlučivosti miša – pritisnite i držite
  da biste razlučivost smanjili na 400 tpi. Otpustite da biste
  vratili miš na trenutnu postavku razlučivosti. Koristite tu
  tipku da biste lakše ciljali u pucačinama iz prvog lica.
  Da biste prelazili s funkcije pomicanja prema naprijed na
  funkciju smanjenja razlučivosti miša i obrnuto, istovremeno
  pritisnite i držite tu tipku i kotačić miša tri sekunde. Kada
  postavka bude uspješno promijenjena, svjetlo će tri puta
  bljesnuti bijelom bojom.
  2Tipkazavraćanje
  Pritisnite da biste se vratili na zadnju stranicu koju ste
  posjetili u web-pregledniku.
  3Žaruljica
  Da biste promijenili boju žaruljice, kliknite lijevu tipku miša
  dok držite tipku za pomicanje prema naprijed / smanjenje
  razlučivosti 1
  i tipku za vraćanje
  2
  . Žaruljica je po zadanim
  postavkama crvena. Boja postavke razlučivosti bit će prikazana
  tri sekunde nakon otpuštanja tipke.
  Da biste promijenili
  svjetlosni efekt, kliknite tipku za postavljanje razlučivosti 4
  dok držite tipku za pomicanje prema naprijed / smanjenje
  razlučivosti 1
  i tipku za vraćanje
  2
  . Žaruljica po zadanim
  postavkama neprekidno svijetli u jednoj boji.
  4Tipkazapostavljanjerazlučivosti
  Pritisnite da biste promijenili postavku razlučivosti.
  Crveno: 1600 tpi
  (zadana postavka)
  Crveno-narančasto:
  2000 tpi
  Narančasto: 2400 tpi
  Žuto: 2800 tpi
  Zeleno: 3200 tpi
  Plavo: 3600 tpi
  Plavo-ljubičasto: 4000 tpi
  Ljubičasto: 5000 tpi
  Da biste prelazili s brzine reakcije od 1000 Hz na 125 Hz
  i obrnuto, kliknite desnu tipku miša dok držite tipku za
  pomicanje prema naprijed / smanjenje razlučivosti 1
  i
  tipku za vraćanje 2. Kada uspješno promijenite postavku,
  žaruljica će tri puta zasvijetliti u bijeloj boji. Zadana je brzina
  reakcije 1000 Hz.
  Miš sadrži optički senzor za praćenje za vrhunsku
  preciznost i točnost tijekom igranja. Radi optimalnih
  performansi HP preporučuje visokokvalitetnu podlogu za
  miš, kao što je podloga za miš za HP-ova računala OMEN.
  1 PulsanteAvanti/Sniper
  Funzione Avanti — Premere per tornare alla pagina
  precedente visitata in un browser Web.
  Funzione Sniper — Premere e tenere premuto per ridurre
  i DPI a 400. Rilasciare per tornare all'impostazione DPI
  corrente. Usare questo pulsante per ottimizzare la mira in
  uno sparatutto in prima persona.
  Per passare dalla funzione Avanti alla funzione Sniper e
  viceversa, premere e tenere premuti contemporaneamente
  questo pulsante e la rotella di scorrimento per tre secondi.
  Se l'impostazione è stata modicata correttamente, la luce
  lampeggia in bianco per tre volte.
  2 Pulsante Indietro
  Premere per tornare all'ultima pagina visitata in un browser
  Web.
  3 Spia
  Per modicare il colore della luce, fare clic con il pulsante
  sinistro del mouse mentre si tengono premuti il pulsante
  Avanti/Sniper 1
  e il pulsante Indietro
  2
  . Per impostazione
  predenita, la luce è rossa. Il colore dell'impostazione DPI
  appare per tre secondi dopo che il pulsante viene rilasciato.
  Per modicare l'eetto della luce, fare clic con il pulsante
  Impostazione DPI 4 mentre si tengono premuti il pulsante
  Avanti/Sniper 1
  e il pulsante Indietro
  2
  . Per impostazione
  predenita, la luce è monocromatica.
  4PulsanteImpostazioneDPI
  Premere per modicare l'impostazione DPI.
  Rosso: 1600 DPI
  (predenito)
  • Rosso-arancione: 2000 DPI
  Arancione: 2400 DPI
  Giallo: 2800 DPI
  Verde: 3200 DPI
  Blu: 3600 DPI
  Blu-viola: 4000 DPI
  Viola: 5000 DPI
  Per passare dalla velocità di polling a 1000 Hz alla velocità
  di polling a 125 Hz, fare clic con il pulsante destro del
  mouse mentre si tengono premuti il pulsante Avanti/
  Sniper 1
  e il pulsante Indietro 2. Se l'impostazione è stata
  modicata correttamente, la luce lampeggia in bianco per
  tre volte. Per impostazione predenita, la velocità di polling
  è di 1000 Hz.
  Con la precisione data dal sensore di tracciamento ottico,
  questo mouse ore una straordinaria esperienza di gioco.
  Per performance ottimali, HP consiglia un tappetino per
  mouse di alta qualità, come il mousepad OMEN by HP.
  1Алғажылжу/снайперкөрінісітүймесі
  Алға жылжу функциясы: веб-браузерде алдыңғы болып
  ашылған бетті қайта ашу үшін бұл түймені басыңыз.
  Снайпер көрінісі функциясы: нүкте/дюйм мәнін 400 нүкте/
  дюйм мәніне дейін азайту үшін, бұл түймені басып ұстап
  тұрыңыз. Ағымдағы нүкте/дюйм мәніне оралу үшін оны
  босатыңыз. Бірінші атқыш ойыншы ретінде нысанаға
  алуға көмектесу мақсатымен бұл түймені басыңыз.
  Алға жылжу функциясы мен снайпер көрінісі функциясы
  арасында ауысу үшін, осы түйме мен айналдыру
  дөңгелегін үш секундқа басып ұстап тұрыңыз. Параметр
  сәтті өзгертілгеннен кейін, ақ түсті индикатор үш рет
  жыпылықтайды.
  2Артқажылжутүймеcі
  Веб-браузерде соңғы болып ашылған бетті қайта ашу
  үшін, бұл түймені басыңыз.
  3Индикатор
  Индикатор түсін өзгерту үшін, Алға жылжу/снайпер көрінісі
  түймесі
  1
  мен Артқа жылжу түймесін
  2
  басып ұстап
  тұрғанда, тінтуірдің сол жақ түймешігін басыңыз. Әдепкі
  параметр бойынша индикатор қызыл түспен жанады.
  Түйме босатылғаннан кейін, нүкте/дюйм параметрінің түсі
  үш секунд жанады. Жарықтандыру әсерін өзгерту үшін,
  Алға жылжу/снайпер көрінісі түймесі
  1
  мен Артқа жылжу
  түймесін
  2
  басып ұстап тұрғанда, Дюйм/нүкте параметрі
  түймесін
  4
  басыңыз. Әдепкі параметр бойынша индикатор
  бір түспен жанады.
  4Нүкте/дюймпараметрітүймесі
  Нүкте/дюйм параметрін өзгерту үшін бұл түймені
  басыңыз.
  Қызыл түсті: 1600 нүкте/
  дюйм (әдепкі) мәніне
  орнатылған.
  Қызыл-сарғылт түсті:
  2000 нүкте/дюйм мәніне
  орнатылған.
  Сарғылт түсті: 2400 нүкте/
  дюйм мәніне орнатылған.
  Сары түсті: 2800 нүкте/
  дюйм мәніне орнатылған.
  Жасыл түсті: 3200 нүкте/
  дюйм мәніне орнатылған.
  Көк түсті: 3600 нүкте/
  дюйм мәніне орнатылған.
  Көк-күлгін түсті:
  4000 нүкте/дюйм мәніне
  орнатылған.
  Күлгін түсті: 5000 нүкте/
  дюйм мәніне орнатылған.
  Сұрау жылдамдығын 1000 Гц пен 125 Гц арасында
  ауыстыру үшін, Алға жылжу/снайпер көрінісі түймесі
  1
  мен Артқа жылжу түймесін
  2
  басып ұстап тұрғанда,
  тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз. Параметр сәтті
  өзгертілгенде, ақ түсті индикатор үш рет жыпылықтайды.
  Әдепкі параметр бойынша сұрау жылдамдығы – 1000 Гц.
  Осы тінтуір ойын ойнауға арналған нақтылығы
  мен дәлдігі үшін оптикалық бақылағыш датчикті
  пайдаланады. Оңтайлы жұмыс үшін, НР компаниясы
  OMEN by HP тінтуір кілемшесі сияқты сапасы жоғары
  тінтуір кілемшесін пайдалануды ұсынады.
  1PogaUzpriekšu/mērķēšanaspoga
  Funkcija Uz priekšu — nospiediet, lai tīmekļa
  pārlūkprogrammā atgrieztos iepriekšējā apmeklētajā lapā.
  Mērķēšanas funkcija — turiet nospiestu, lai samazinātu
  DPI līdz 400 DPI. Atlaidiet, lai atgrieztos pie pašreizējā
  DPI iestatījuma. Izmantojiet šo pogu, lai mērķētu
  pirmās personas šaušanas spēlē.
  Lai pārslēgtos starp funkciju Uz priekšu un mērķēšanas
  funkciju, vienlaikus 3 sekundes turiet nospiestu šo
  pogu un peles ritenīti. Kad iestatījums ir veiksmīgi
  nomainīts, indikators trīs reizes iemirgojas baltā krāsā.
  2PogaAtpakaļ
  Nospiediet, lai tīmekļa pārlūkprogrammā atgrieztos
  pēdējā apmeklētajā lapā.
  3 Indikators
  Lai mainītu indikatora krāsu, noklikšķiniet kreiso
  peles pogu, vienlaikus turot nospiestu pogu Uz
  priekšu / mērķēšanas pogu 1
  un atgriešanās pogu
  2. Pēc noklusējuma indikators ir sarkanā krāsā. DPI
  iestatījuma krāsa pēc pogas atlaišanas tiek rādīta trīs
  sekundes.
  Lai mainītu gaismas efektu, noklikšķiniet DPI
  iestatījuma pogu 4, vienlaikus turot nospiestu pogu Uz
  priekšu / mērķēšanas pogu
  1 un atgriešanās pogu 2.
  Pēc noklusējuma indikators deg pastāvīgi un ir vienā
  krāsā.
  4DPIiestatījumapoga
  Nospiediet, lai mainītu DPI iestatījumu.
  Sarkanā krāsā:
  1600 DPI (noklusējums)
  Sarkani oranžā krāsā:
  2000 DPI
  Oranžā krāsā: 2400 DPI
  Dzeltenā krāsā:
  2800 DPI
  Zaļā krāsā: 3200 DPI
  Zilā krāsā: 3600 DPI
  Zili violetā krāsā:
  4000 DPI
  Violetā krāsā: 5000 DPI
  Lai pārslēgtos starp 1000 Hz un 125 Hz aptaujas
  biežumu, noklikšķiniet labo peles pogu, vienlaikus
  turot nospiestu pogu Uz priekšu / mērķēšanas pogu
  1
  un atgriešanās pogu 2. Kad iestatījums ir veiksmīgi
  nomainīts, indikators trīs reizes iemirgojas baltā krāsā.
  Pēc noklusējuma aptaujas biežums ir 1000 Hz.
  Šī pele izmanto optisko izsekošanas sensoru, kas
  nodrošina tādu precizitātes līmeni, kāds atbilst
  datorspēļu vajadzībām. Lai nodrošinātu optimālu
  veiktspēju, HP iesaka izmantot kvalitatīvu peles
  paliktni, piemēram, peles paliktni OMEN by HP.
  1„Pirmyn“/„snaiperio“mygtukas
  Funkcija „pirmyn“ – paspauskite, kad grįžtumėte į
  anksčiau aplankytą interneto svetainę naršyklėje.
  Funkcija „snaiperis“ – paspauskite ir laikykite
  nuspaustą, kad sumažintumėte taškų skaičių colyje
  iki 400 taškų colyje. Atleiskite, kad būtų grąžinti buvę
  taškų colyje nustatymai. Šis mygtukas padeda taikytis
  žaidžiant pirmojo asmens šaudyklių žaidimus.
  Norėdami perjungti funkcijas tarp „pirmyn“ ir
  „snaiperio“, vienu metu paspauskite ir laikykite
  nuspaudę tris sekundes šį mygtuką ir pelės ratuką. Kai
  nustatymas pakeistas sėkmingai, lemputė sumirksės
  baltai tris kartus.
  2Grįžtiesmygtukas
  Paspauskite šį mygtuką, kad atidarytų paskutinį
  lankytą puslapį interneto naršyklėje.
  3Lemputė
  Norėdami pakeisti lemputės spalvą paspauskite
  kairį pelės mygtuką laikydami nuspaudę „pirmyn“ /
  „snaiperio“ mygtuką
  1
  ir grįžties mygtuką
  2
  . Pagal
  numatytuosius nustatymus lemputė dega raudonai.
  Taškų colyje nustatymo spalva rodoma tris sekundes
  po mygtuko atleidimo.
  Norėdami pakeisti lemputės
  švietimo nustatymus paspauskite taškų colyje
  nustatymų mygtuką 4, kol laikote nuspaudę „pirmyn“ /
  „snaiperio“ mygtuką 1
  ir grįžties mygtuką
  2
  . Pagal
  numatytuosius nustatymus, lemputė dega viena
  spalva.
  4Taškųcolyjenustatymųmygtukas
  Paspauskite, norėdami pakeisti taškų colyje nustatymus.
  Raudona: 1 600 taškų
  colyje )numatytasis(
  Raudona – oranžinė:
  2 000 taškų colyje
  Oranžinė:
  2 400 taškų colyje
  Geltona: 2 800 taškų
  colyje
  Žalia: 3 200 taškų colyje
  Mėlyna: 3 600 taškų
  colyje
  Mėlyna – violetinė:
  4 000 taškų colyje
  Violetinė: 5 000 taškų
  colyje
  Norėdami perjungti tarp 1 000 Hz ir 125 Hz tikrinimo
  dažnių, paspauskite dešinį pelės mygtuką, kol laikote
  nuspaudę „pirmyn“ / „snaiperio“ mygtuką 1
  ir grįžties
  mygtuką 2. Sėkmingai pakeitus nustatymus lemputė
  sumirksi tris kartus. Pagal numatytuosius nustatymus
  tikrinimo dažnis yra 1 000 Hz.
  Ši pelė naudoja optinį sekimo jutiklį, kuris suteikia
  preciziškumą ir tikslumą, reikalingą žaidimams.
  Optimaliam darbui „HP“ rekomenduoja naudoti aukštos
  kokybės pelės kilimėlį, kaip „OMEN by HP“ pelės
  kilimėlį.
  1Előre/Célzógomb
  Előre funkció – Nyomja meg a webböngészőben
  legutóbb megtekintett oldalra való visszatéréshez.
  Célzó funkció – Nyomja meg és tartsa nyomva, ha a
  felbontást 400 DPI-re szeretné csökkenteni. Engedje
  fel az aktuális DPI-beállításhoz való visszatéréshez.
  Ezzel a gombbal célozhat is az FPS-játékokban.
  Az előre és a célzó funkció közötti váltáshoz nyomja meg
  egyszerre és tartsa nyomva ezt a gombot a görgővel
  együtt három másodpercig. Ha sikeresen módosította a
  beállítást, a jelzőfény háromszor fehéren villog.
  2Visszagomb
  Nyomja meg a webböngészőben legutóbb
  megtekintett oldalra való visszatéréshez.
  3Jelzőfény
  A jelzőfény színének módosításához nyomja meg és
  tartsa nyomva az Előre/Célzógombot 1
  és a Vissza
  gombot 2, közben pedig kattintson a bal egérgombbal.
  Alapértelmezés szerint a szín vörös. A DPI-beállításhoz
  tartozó szín három másodpercig látható a gomb
  elengedése után.
  A fényhatás módosításához nyomja
  meg és tartsa nyomva az Előre/Célzógombot
  1 és
  a Vissza gombot 2, közben pedig kattintson a DPI-
  beállítógombbal
  4.
  Alapértelmezés szerint a jelzőfény
  folyamatosan, egy színben világít.
  4DPI-beállítógomb
  Nyomja meg a DPI-beállítás módosításához.
  Vörös: 1600 DPI
  (alapértelmezett)
  Vörös-narancssárga:
  2000 DPI
  Narancssárga: 2400 DPI
  Sárga: 2800 DPI
  Zöld: 3200 DPI
  Kék: 3600 DPI
  Kék-ibolyaszín: 4000 DPI
  Ibolyaszín: 5000 DPI
  Ha váltani szeretne az 1000 Hz-es és a 125 Hz-es
  lekérdezési frekvencia között, nyomja meg és tartsa
  nyomva az Előre/Célzógombot
  1
  és a Vissza gombot
  2
  , közben pedig kattintson a jobb oldali egérgombbal.
  Ha sikeresen módosította a beállítást, a jelzőfény
  háromszor fehéren villog. Alapértelmezés szerint a
  lekérdezési frekvencia 1000 Hz.
  Az egér egy optikai nyomkövető érzékelő segítségével
  gondoskodik arról a precizitásról, amelyet napjaink
  játékai megkövetelnek. Az optimális teljesítmény
  érdekében a HP egy kiváló minőségű egérpad, például
  a HP OMEN modelljének a használatát javasolja.
  1KnopVolgende/Sniper
  Functie Volgende: Druk hierop om terug te keren
  naar de vorige pagina die je bezocht hebt in een
  internetbrowser.
  Functie Sniper: Houd deze ingedrukt om dpi te
  reduceren naar 400 dpi. Laat deze los om terug te gaan
  naar de huidige dpi-instelling. Gebruik deze knop om te
  kunnen richten in een rst-person shooter game.
  Als je wilt schakelen tussen de functies Volgende
  en Sniper, druk je tegelijkertijd op deze knop en het
  muiswieltje en houd je deze drie seconden lang
  ingedrukt. Als de instelling is gewijzigd, gaat het lampje
  drie keer wit knipperen.
  2 Knop Terug
  Druk hierop om terug te keren naar de laatste pagina
  die je bezocht hebt in een internetbrowser.
  3 Lampje
  Om de kleur van het lampje te wijzigen, klik je met de
  linkermuisknop terwijl je de knop Volgende/Sniper
  1
  en de knop Terug
  2
  ingedrukt houdt. Standaard
  is het lampje rood. De kleur van de DPI-instelling
  wordt na het loslaten van de knop drie seconden lang
  weergegeven.
  Om het verlichtingseect te wijzigen,
  klik je op de knop dpi-instelling 4 terwijl je de knop
  Volgende/Sniper 1
  en de knop Terug
  2
  ingedrukt
  houdt. Standaard brandt het lampje met één kleur.
  4 Knop dpi-instelling
  Druk hier om de dpi-instelling te wijzigen.
  Rood: 1600 dpi
  )standaardwaarde(
  Rood-oranje: 2000 dpi
  Oranje: 2400 dpi
  Geel: 2800 dpi
  Groen: 3200 dpi
  Blauw: 3600 dpi
  Blauw-paars: 4000 dpi
  Paars: 5000 dpi
  Om te wisselen tussen de pollingsnelheid 1000 Hz en
  125 Hz, klik je met de rechtermuisknop terwijl je de
  knop Volgende/Sniper 1
  en de knop Terug 2 ingedrukt
  houdt. Als de instelling is gewijzigd, gaat het lampje
  drie keer wit knipperen. Standaard is de pollingsnelheid
  1000 Hz.
  Deze muis maakt gebruik van een optische volgsensor
  voor precisie en nauwkeurigheid bij het gamen. Voor de
  beste prestaties raadt HP een hoogwaardig muispad
  aan, zoals de OMEN by HP Mouse Pad.
  1 Forward/sniper button
  Forward function—Press to return to the previous page
  visited in a web browser.
  Sniper function—Press and hold to reduce DPI to 400
  DPI. Release to return to current DPI setting. Use this
  button to help aim in a rst-person shooter.
  To switch between the forward function and the sniper
  function, simultaneously press and hold this button and
  the scroll wheel for three seconds. When the setting is
  changed successfully, the light ashes white three times.
  2 Back button
  Press to return to the last page visited in a web browser.
  3 Light
  To change the light color, click the left mouse button
  while pressing and holding the forward/sniper button
  1
  and back button
  2
  . By default, the light is red. The
  DPI setting color is displayed for three seconds after the
  button is released. To change the lighting eect, click
  the DPI setting button
  4
  while pressing and holding the
  forward/sniper button
  1
  and back button
  2
  . By default,
  the light is solid in a single color.
  4 DPI setting button
  Press to change the DPI setting.
  Red: 1600 DPI )default(
  Red-orange: 2000 DPI
  Orange: 2400 DPI
  Yellow: 2800 DPI
  Green: 3200 DPI
  Blue: 3600 DPI
  Blue-violet: 4000 DPI
  Violet: 5000 DPI
  To switch between the 1000 Hz and 125 Hz polling
  rate, click the right mouse button while pressing and
  holding the forward/sniper button
  1
  and back button
  2
  . When the setting is changed successfully, the light
  ashes white three times. By default, the polling rate
  is 1000 Hz.
  This mouse uses an optical tracking sensor for
  gaming-grade precision and accuracy. For optimal
  performance, HP recommends a high-quality mouse
  pad such as the OMEN by HP Mouse Pad.
  1 2
  3
  4
HP Omen 400

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP Omen 400? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av HP Omen 400 att svara på din fråga.

Se manualen för HP Omen 400 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Chinees, Kroatisch, Indonesisch, Oekraïens, Arabisch. Behöver du hjälp eller har du en fråga om HP Omen 400? Ställ din fråga här

HP Omen 400 – specifikationer

Allmänt
Varumärke HP
Modell Omen 400
Produkt Mus
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Chinees, Kroatisch, Indonesisch, Oekraïens, Arabisch
Filtyp PDF

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer