Indesit ST145.028 bruksanvisning

Indesit ST145.028
7.5 · 1
PDF anvisning
 · 10 sidor
Engelsk
anvisningIndesit ST145.028

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

ÄÂÓÕÄÂÅÐÍÛÉ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ

Ñîäåðæàíèå

Áåçîïàñíîñòü - õîðîøàÿ ïðèâû÷êà, 2

Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ

Óñòàíîâêà è âêëþ÷åíèå, 3

Âåíòèëÿöèÿ
Íå ðàñïîëàãàéòå âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà
Âûðàâíèâàíèå
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè

Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 4

Îáùèé âèä
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå õîëîäèëüíîãî

îòäåëåíèÿ, 5

Èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíîãî

îòäåëåíèÿ, 6

Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêîíîìèè

ýëåêòðîýíåðãèè, 7

Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 8

Ðàçìîðàæèâàíèå
Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ðàçìîðàæèâàíèå ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
Çàìåíà ëàìïû îñâåùåíèÿ

Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ

óñòðàíåíèÿ, 9

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 10

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ
âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ è êîìïëåêòàöèþ, íå óõóäøàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðèáîðà:
- íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿþòñÿ
îðèåíòèðîâî÷íûìè;
- ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ
îò óêàçàííûõ âåëè÷èí.
CIS
CIS
ÐÓÑÑÊÈÉ, 1
GB
ENGLISH, 11
1

ST 145

20

Assistance

GB
Before calling for Service center:
- check if the malfunction can be solved on your own (see
Troubleshooting);
-if after all the checks, the appliance still does not operate
or the problem persist, call the nearest Service centre.
Communicating:
- appliance model;
- serial number
(this information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment);
- type of malfunction.
Èçãîòîâèòåëü —
ÇÀÎ "ÈÍÄÅÇÈÒ ÈÍÒÅÐÍÝØÍË".
ÐÎÑÑÈß, 398040, ã. Ëèïåöê, ïë. Ìåòàëëóðãîâ, 2,
ÇÀÎ "ÈÍÄÅÇÈÒ ÈÍÒÅÐÍÝØÍË".
Ñëóæáà ñåðâèñà òåë. (0742) 42-41-00

ST145

19505789900

Reversible doors

1
2
3
4
5
1
2
Symmetric

Anvisning

Se manualen för Indesit ST145.028 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Indesit ST145.028? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Indesit ST145.028 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Indesit ST145.028-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Indesit ST145.028 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Indesit ST145.028.

Allmänt
Varumärke Indesit
Modell ST145.028
Produkt frys
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Indesit ST145.028.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat