KB-TECH TA-1088 bruksanvisning

KB-TECH TA-1088
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
1
2
3
4
A
Žehlička na vlasy
NÁVOD K OBSLUZE
CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
1. Ujistěte se, že napětí ve ví zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je
zásuvka řádně uzemně. Zásuvka musí být instalona podle platných bezpečnostních
předpisů.
2. Nikdy žehličku na vlasy nepoužívejte, pokud je přívodní kabel poškozen. Veškeré opravy
včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné
kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedlo
k případmu úrazu elektrickým proudem. Spadne-li žehlička do vody, okamžitě vytáhněte
vidlici napájecího přívodu ze síťové zásuvky.
4. Nepoužívejte žehličku venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte přívodního
kabelu nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nenechávejte žehličku na místech s přímým slunečním světlem nebo jiným zdrojem tepla,
mohlo by dot k jeho poškoze.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte žehličku na vlasy v blízkosti dětí!
6. Žehlička na vlasy by neměla být ponecna během chodu bez dozoru. Z bezpečnostních
důvodů žehličku vypínejte, kdykoli ji odkláte.
7. Spotřebič nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením vidlice napájecího přívodu.
Vždy nejprve vypněte žehličku hlavním vypínačem, poté můžete přívodní kabel vytáhnout
ze síťové zásuvky!
8. Doporučujeme nenechávat žehličku na vlasy se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce
bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel zeťové zásuvky. Vidlici nevytahujte
ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
9. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany. Neobtáčejte
napájecí přívod okolo žehličky.
10. Nedotýkejte se keramických desek, mohou být hor. Žehlička může být poita jen na
suché vlasy!
11. Bezprostředně po ukončení použíní vždy odpojte spotřebič od napájení a před uložením
nechte žehličku úplně vychladnout.
12. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
13. Poívejte žehličku pouze v souladu s pokyny uvedemi v tomto návodu. Tato žehlička
na vlasy je určena pouze pro docí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené
nesprávným použitím tohoto spotřebiče.
14. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými
či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkeností a znalostí, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozu
případným nebezpečím. Čtění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti,
pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mlaí 8 let se musí držet mimo dosah
spotřebiče a jeho přívodu.
15. Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým
vybavovam proudem nepřesahujícím 300 mA do obvodu elektrického napájení koupelny.
Požádejte o radu elektrikáře.
16. Výstraha: Spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, umyvadel a jiných nádob
naplněných vodou.
PopisObrázek
A
.
1. Profesionální keramické destičky2. Indikátor napájení3. Samostatný vypínač4. Kloub s funkcí zámkuPokyny k používání
Vypínač spotřebiče musí být v poloze OFF (vypnuto). Rozviňte napájecí šňůru a vidlici
šňůry zapojte do vhodné elektrické zásuvky.
Přepněte vypínač do polohy ON (zapnuto). Přístroj je nyní zapnutý.
Pomocí žehličky nelze upravovat umělé vlasy!
V žádm případě nedoporučujeme používat žehličku na vlasy ošetřené lakem nebo
gelem na vlasy. Mohlo by dojít k pkození vlasů nebo keramických ploch žehličky. Na
takové poškození se záruka nevztahuje.Tvarování účesu
1. Před rovnáním pomocí žehličky je třeba umyté vlasy dokonale vysit a důkladně
rozčesat. Pomocí hřebenu rozdělte vlasy na prameny.
2. Mezi ukazováček a prsteček uchopte pramen vlasů široký cca 5 cm a vložte jej
mezi keramické desky, pak stiskněte rukojeť a pomalu klouzejte žehličkou po vlasech
směrem od kořínků ke konečkům.
Upozornění: Zámek rukojeti slouží pouze ke snazšímu uložení spotřebiče.
V žádném případě zámek nepoužívejte při žehlení vlasů! Mohlo by dojít
k poškození nebo popálení vlasů nebo poškození mechanismu zámku.
3. Stejným způsobem použijte žehličku na ostatní prameny vlasů. V případě hustých
vlasů můžete k oddělení jednotlivých pramenů použít sponky do vlasů.
4. Nikdy se nedotýkejte horkého povrchu keramických destiček.
5. Aby nedošlo k popálení, nepoužívejte příliš blízko pokožky hlavy a zabraňte ta
kontaktu s pokožkou tváře.6. Žehličku
nenechávejte zavřenou více než 10 vteřin, aby nedlo k pkození vlasů.
7. Nechejte vlasy vychladnout a upravte do požadovaného účesu.
8. Rozehřátou žehličku odkládejte na žáruvzdorný povrch.
Po použití
1. Přepněte vynač do polohy OFF (vypnuto) a vytáhněte vidlici napájecí šňůry
z elektrické zásuvky.
2. Před uložem žehličky na vlasy se vždy ujistěte, že zcela zchladla, je čistá a suchá.
3. Přívodní napájecí kabel neočejte kolem žehličky, mohlo by dojít k jeho poškození.
4. Skladujte na chladném a suchém místě.Údržba a čiště
• Před každou údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě! Čistěte vždy pouze
vychlad spotřebič, a to pravidelně po každém použití!
• Keramické desky udržujte čisté, bez prachu, nečistot, laku a gelu na vlasy. Nikdy
nepoužívejte v kombinaci s pěnovým tužidlem, lakem na vlasy, gelem apod.
• Desky otřete vlhkou (nikoli mokrou) tkaninou a osušte měkkou suchou tkaninou.
Nikdy nečistěte žehličku pod tekoucí vodou, neoplachujte ji a ani neponořujte
do vody! Technické údajeJmenovité napětí: 220–240 V~ 50 HzJmenovitý příkon: 25 WVYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové
ly – do sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí
v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným
systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem
by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na
místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou
likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní
prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více
informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro
zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické
kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
Žehlička na vlasy
NÁVOD NA OBSLUHU
SK

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
1. Uistite sa, že natie vo vašej zásuvke zodpovedá natiu uvedenému na štku
zariadenia a že je zásuvka riadne uzemne. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných
bezpečnostných predpisov.
2. Nikdy žehličku na vlasy nepoužívajte, ak je prívodný kábel poškodený. Všetky opravy
vrátane výmeny napájacieho pvodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné
kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým pdom!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo
k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Ak spadne žehlička do vody, okamžite vytiahnite
vidlicu napájacieho prívodu zo sieťovej zásuvky.
4. Nepoužívajte žehličku vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte prívodho
kábla alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nenechávajte žehličku na miestach s priamym slnečm svetlom alebo iným zdrojom
tepla, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate žehličku na vlasy v blízkosti de!
6. Žehlička na vlasy by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru. Z bezpečnostných
dôvodov žehličku vypínajte, kedykoľvek ju odklate.
7. Spotrebič nezapínajte a nevypínajte zasunum alebo vytiahnutím vidlice najacieho
prívodu. Vždy najprv vypnite žehličku hlavným vypínačom, potom môžete prívodný kábel
vytiahnuť zo sieťovej zásuvky!
8. Odporúčame nenechávať žehličku na vlasy so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez
dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo
zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany. Neobtáčajte
napájací prívod okolo žehličky.
10. Nedotýkajte sa keramických dosiek, môžu byť horúce. Žehlička môže byť poitá len na
suché vlasy!
11. Bezprostredne po ukončení používania vždy odpojte spotrebič od napájania a pred
uložením nechajte žehličku úplne vychladnúť.
12. Nepoužívajte príslenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
13. Poívajte žehličku iba v súlade s pokynmi uvedemi v tomto návode. Táto žehlička
na vlasy je určená iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody ssobe
nesprávnym použitím tohto spotrebiča.
14. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zžemi
fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú
pod dozorom alebo boli poučené o poívaní spotrebiča bezpečným ssobom a rozumejú
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať
deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať
mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
15. Na ďalšiu ochranu sa odpoča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým
vybavovam prúdom nepresahucim 300 mA do obvodu elektricho napájania kúpeľne.
Požiadajte o radu elektrikára.
16. Výstraha: Spotrebič nepoužívajte v bzkosti va, umývadiel a iných nádob
naplnených vodou.
PopisObrázok
A
.
1. Profesionálne keramické doštičky2. Indikátor napájania3. Samostatný vypínač4. Kĺb s funkciou zámkyPokyny na používanie
Vypínač spotrebiča musí byť v polohe OFF (vypnuté). Rozviňte napájaciu šnúru a vidlicu
šnúry zapojte do vhodnej elektrickej zásuvky.
Prepnite vynač do polohy ON (zapnuté). Prístroj je teraz zapnutý.
Pomocou žehličky nie je možné upravovať umelé vlasy!
V žiadnom prípade neodpočame používať žehličku na vlasy ošetrené lakom alebo
gélom na vlasy. Mohlo byjsť k poškodeniu vlasov alebo keramických pch žehličky.
Na takéto poškodenie sa záruka nevzťahuje.Tvarovanie účesu
1. Pred rovnaním pomocou žehličky je potrebné umyté vlasy dokonale vysiť a dôkladne
rozčesať. Pomocou hrebeňa rozdeľte vlasy na pramene.
08/05

iStraightener TA-1088

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,
které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú
v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym
użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa
i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba
vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található
biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Enne seadme
esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend
peab alati kaasas olema. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije
prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. Bitte lesen Sie vor der
Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always
read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The
user´s manual must be always included.
Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku. Dovozca
neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na poitie výrobku. Importer nie ponosi
odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu. Az importőr nem
felel a termék használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért. Importija ei vastuta toote
kasutusjuhendis leiduvate trükivigade eest. Uvoznik ne snosi odgovornost za tiskarske greške
u uputama. Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des
Produkts. The importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s
user’s manual.
© GVS.cz 2013
Výhradní zastoupení pro ČR:K+B Progres, a.s. tel.: +420 272 122 111U Expertu 91 e-mail: info@kb-tech.eu
250 69 Kčany zelená linka: 800 121 120
Distribútor pre SR:K+B Elektro – Media, k.s.Mlynské Nivy 73 tel.: +421 232 113 410
821 05 Bratislava e-mail: info@kb-tech.eu
Distributor für DE:K+B E-Tech GmbH & Co. KGBarbaraweg 2DE-93413 Cham

www.kb-tech.eu

2. Medzi ukazováčik a prstenk uchopte prameň vlasov široký cca 5 cm a vložte ho
medzi keramické dosky, potom stlačte rukoväť a pomaly kĺžte žehličkou po vlasoch
smerom od korienkov ku končekom.
Upozornenie: Zámka rukoväti sži iba na jednoduchšie uloženie spotrebiča.
V žiadnom prípade zámku nepoívajte pri žehlení vlasov! Mohlo by dôjsť
k poškodeniu alebo popáleniu vlasov alebo poškodeniu mechanizmu zámky.
3. Rovnakým spôsobom použite žehličku na ostatné pramene vlasov. V prípade hustých
vlasov môžete na oddelenie jednotlivých prameňov použiť sponky do vlasov.
4. Nikdy sa nedotýkajte horúceho povrchu keramických doštičiek.
5. Aby nedošlo k popáleniu, nepoužívajte pliš blízko pokožky hlavy a zabráňte tiež
kontaktu s pokožkou tváre.
6. Žehličku nenechávajte zatvorenú viac ako 10 sekúnd, aby nedošlo k poškodeniu
vlasov.
7. Nechajte vlasy vychladnúť a upravte do padovaného účesu.
8. Rozohriatu žehličku odkladajte na žiaruvzdorný povrch.
Po použití
1. Prepnite vypínač do polohy OFF (vypnuté) a vytiahnite vidlicu napájacej šnúry
z elektrickej zásuvky.
2. Pred uložem žehličky na vlasy sa vždy uistite, že celkom schladla, je čistá a suchá.
3. Prívodný napájací kábel neotáčajte okolo žehličky, mohlo by dôjsť k jeho pkodeniu.
4. Skladujte na chladnom a suchom mieste.Údržba a čistenie
Pred kdou údbou odpojte spotrebič od elektrickej siete! Čistite vždy iba
vychladnutý spotrebič, a to pravidelne po každom použití!
Keramické dosky udržujte čisté, bez prachu, nečistôt, laku a gélu na vlasy. Nikdy
nepoužívajte v kombinácii s penovým tužidlom, lakom na vlasy, gélom a pod. • Dosky utrite vlhkou (nie mokrou) tkaninou a osušte mäkkou suchou tkaninou.
Nikdy nečistite žehličku pod tečúcou vodou, neoplachujte ju a ani neporajte
do vody! Technické údajeMenovité napätie: 220 – 240 V~ 50 HzMenovitý príkon: 25 WVYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrec,
plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí
v členských krajich EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným
systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by
sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto
určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likviciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materlov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac
inforcií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na
spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerc EÚ o elektromagnetickej
kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
Prostownica do włosów
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu,
a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa.
2. Nie wolno korzystać z prostownicy, kiedy uszkodzony jest przewód zasilania. Wszelkie
naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym
serwisie! Nie zdejmować osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem
elektrycznym!
3. Urządzenie chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec
porażeniu prądem elektrycznym. Jeżeli prostownica spadnie do wody, należy natychmiast
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
4. Nie używać prostownicy na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, nie dotykać urządzenia
ani przewodu zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem
elektrycznym. Nie należy wystawiać prostownicy na długotrwałe działanie światła
słonecznego, ani innego źródła ciepła — mogłoby to spowodować jej uszkodzenie!
5. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci!
6. Nie pozostawiać włączonej prostownicy bez nadzoru. Ze względów bezpieczeństwa należy
przy każdym odłożeniu wyłączyć urządzenie.
7. Ur z ądzenia nie należy włączać ani wyłączać podłączając lub odłączając wtyczkę od źródła
zasilania. Najpierw należy wyłączyć urządzenie głów
nym wyłącznikiem, a dopiero potem
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
8. Nie należy pozostawiać prostownicy, podłączonej do gniazda zasilania, bez nadzoru. Przed
czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Nie należy tego robić, pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
9. Przed zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi.
Przewodu nie należy owijać wokół prostownicy.
10. Nie dotykać płytek ceramicznych, mogą być gorące. Prostownicę należy stosować tylko
na suche włosy!
11. Po zakończeniu używania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i przed
schowaniem pozostawić do ostygnięcia.
12. Należy stosować tylko akcesoria zalecane przez producenta.
13. Używać urząd
zenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
14. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat, osoby starsze i osoby
o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych lub niewystarczającym doświadczeniu,
jeżeli są pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego
użytkowania urządzenia. Czyszczenie i konserwację można powierzyć dzieciom od 8
lat, ale tylko pod nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny przebywać z daleka od urządzenia
i przewodu zasilania.
15. W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie urządzenia prądu
szczątkowego (RCD) o prądzie wyzwalania nieprzekraczającym 300 mA w obwodzie
elektrycznym łazienki. Skonsultuj się z elektrykiem.
16. Ostrzeżenie: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, ani
jakichkolwiek naczyń z wodą.
Opis
Rysunek
A
.
1. Profesjonalne płytki ceramiczne2. Wskaźnik zasilania3. Osobny wyłącznik4. Przegub z funkcją blokadyInstrukcje użytkowania
Wyłącznik urządzenia musi się znajdować w położeniu OFF (wyłączony). Rozwiń
przewód zasilający, a wtyczkę podłącz do odpowiedniego gniazda elektrycznego.
Przesuń wyłącznik w pozycję ON (włączony). Urządzenie zostanie włączone.
Prostownicy nie można stosować na sztucznych włosach!
Nie zaleca się stosowania prostownicy do włosów utrwalonych lakierem lub żelem do
włosów. Mogłoby dojść do uszkodzenia włosów lub płytek ceramicznych prostownicy.
Tego typu uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
Układanie fryzury
1. Przed użyciem prostownicy włosy muszą być umyte, całkowicie wysuszone oraz
dokładnie rozczesane. Za pomocą grzebienia podziel włosy na pasemka.
2. Palcem wskazującym i palcem serdecznym złap pasemko włosów o szerokości około
5 cm, włóż je między płytki ceramiczne, ściśnij uchwyt i powoli przesuwaj prostownicę
od cebulek włosa po ich końcówki.
Ostrzeżenie: Blokada uchwytu służy wyłącznie do ułatwienia przechowywania
urządzenia. Nie należy używać blokady podczas prostowania włosów! Mogłoby
dojść do uszkodzenia lub poparzenia włosów lub uszkodzenia mechanizmu
blokady.
3. W taki sam spob należy użyć prostownicy przy prostowaniu pozostałych pasemek
włosów. W wypadku gęstych włosów można rozdzielić poszczególne pasemka za
pomocą spinki do włosó
w.
4. Nie należy dotykać gorącej powierzchni płytek ceramicznych.
5. Aby uniknąć oparzeń, nie należy używać prostownicy zbyt blisko skóry głowy, należy
także unikać kontaktu ze skórą twarzy.
6. Prostownicę nie należy zamykać na więcej niż 10 sekund, mogłoby dojść do
uszkodzenia włosów.
7. Pozwól, aby włosy wystygły, a następnie ułóż żądaną fryzurę.
8. Rozgrzaną prostownicę należy kłaść na powierzchnię ogniotrwałą.
08/05
Po użyciu
1. Przełącz wyłącznik do pozycji OFF (wyłączony) i odłącz przewód zasilający z gniazda
elektrycznego.
2. Przed schowaniem prostownicy należy upewnić się, czy w pełni ostygła, czy jest
czysta i sucha.
3. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego, nie należy go owijać wokół
urządzenia.
4. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed czynnościami konserwacyjnymi odłączyć urządzenie od zasilania! Czyścić
tylko zimne urządzenie, regularnie po każdym użyciu!
• Płytki ceramiczne należy na bieżąco czyścić z kurzu, lakieru i żelu do włosów. Nie
należy stosować prostownicy w połączeniu z pianką, lakierem, żelem do włosów itp.
• Płytki przetrzeć wilgotną (nie mokrą) szmatką i osuszyć miękkim materiałem.
Nie wolno myć prostownicy w bieżącej wodzie, płukać, ani zanurzać w wodzie!
Dane techniczneNapięcie nominalne: 220–240 V~ 50 HzMoc nominalna: 25 WEKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia
opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do
recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy
krajów członkowskich UE i innych krajów europejskich z wprowadzonym
systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym
konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu
uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego produktu należy się
skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
Hajvasaló
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szalyszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz,
győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék
puscímjén található tápfeszültség értékével. A hálózati konnektor feleljen meg
a hatályos biztonsági előírásoknak.
2. Amennyiben a hajvasaló hálózati vezetéke sélt, akkor a hajvasat bekapcsolni tilos.
A késlék minden javítását, beleértve a tápvezek cseréjét is, bízza szakszervizre!
A késlék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést
okozhatnak!
3. A készüléket óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramüs érheti. Ha
a hajvasaló vízbe esett, akkor a hálózati vezeték csatlakodugóját azonnal húzza ki a fali
aljzatból!
4. A hajvasat szabadban vagy nedves környezetben használni tilos! A hálózati vezetéket
és a késléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramüs veslye! A hajvasalót ne hagyja
közvetlel nap által sütt helyen vagy műdő hőforrások közelében, mert a készülék
sérülést szenvedhet.
5. Legyen nagyon körültekintő, amikor a hajvasalót gyermekek közelében üzemelteti!
6. A hajvasalót műdés közben ne hagyja fegyelet néll. A biztonság érdeben
a lehelyes előtt a hajvasalót kapcsolja ki.
7. A késléket a hálózati vezeték bedugásával (kizásával) ne kapcsolja be (ne kapcsolja
ki). Elősr mindig a hajvasaló főkapcsolót kapcsolja le, és csak ezt követően húzza ki
a csatlakozódut a fali aljzatl!
8. A hálózathoz csatlakoztatott hajvasalót felügyelet nélkül hagyni tilos. Karbantartás
megkezdése előtt a házati vezetéket húzza ki a konnektorból. A csatlakozódut
a vezeknél fogva ne húzza ki a konnektorból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
9. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszzökre se
helyezze rá. A hálózati vezetéket ne tekerje fel a hajvasalóra.
10. A kerámia felületeket ne fogja meg, azok forrók lehetnek. A hajvasalót kizálag csak
emberi haj vasalására szabad használni.
11. A használat után a házati csatlakozódut húzza ki a konnektorból és várja meg
a hajvasaló teljes lehűlését.
12. A késlékhez csak a gyártó által anlott tartozékokat haszlja.
13. A hajvasat kizárólag csak a jelen útmutatóban lrtak szerint, az utatásokat betartva
használja. A hajvasaló kizárólag csak háztartásokban használható. A grtó nem felel
a késlék helytelen használata okozta kárort.
14. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve
a késlék haszlatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival
nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék
használatáért felelősséget vállaló szely felügyelete mellett használhatk. A készüket
8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy fegyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és
a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek
hozzá.
15. Az áratésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását
biztotó konnektorok hálózati ágába éttessen 300 mA-nél kisebb hibaáram-
érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő
szakemberhez.
16. Figyelmeztetés! A készüléket ne használja fürdőkád, mosdó vagy vízzel
megltött enyek közelében!
Leírás
A
ábra.1. Profi kerámia lapok2. Tápellátás kijelző3. Főkapcsoló4. Reteszelő csuklóHasználati útmutatóA kapcsolót kapcsolja OFF (kikapcsolt) állapotba. Tekerje szét a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót dugja fali aljzatba.A kapcsolót csúsztassa ON (be) állásba. A készülék bekapcsol.A hajvasalóval műhajat vasalni tilos!A hajvasalót lakkozott vagy gélezett hajon ne használja. Ez a haj sérülését vagy
a kerámia lapok elszennyeződését okozhatja. Ilyen jellegű meghibásodásra a garancia
nem vonatkozik.A hajvasaló használata előtt mosson hajat és a haját alaposan szárítsa meg, majd fésülje ki.
1. Ne felejtse el, a hajvasalás előtt alaposan szárítsa meg és fésülje ki a haját! Fésű
segítségével képezzen hajtincset.2. A hajtincset kb. 5 cm szélesen dugja két ujja közé, majd a hajtincset fogja meg a hajvasaló kerámia lapjaival. Nyomja össze a hajvasaló két felét, majd a szép lassan húzza kifelé a haján.
Figyelmeztetés! A reteszelő csukló csak a készülék egyszerűbb tárolását
szolgálja. A reteszt a haj vasalása közben használni tilos! A haj megsérülhet vagy megéghet, illetve a készülék elromolhat.3. A fentiek szerint vasalja ki a haját. Ha vastagabb a haja, akkor a hajtincsek egymástól való elválasztásához használjon hajcsatot.4. A készülék forró részeit (kerámia lap) ne fogja meg.
5. Az égési sérülések megelőzése érdekében a hajvasalót ne tartsa közel, illetve ne
érintse hozzá a fejbőréhez.6. A hajvasalót ne tartsa 10 másodpercnél hosszabb ideig egy helyen a haján (a haja megsérülhet, eléghet).7. A haját hagyja kihűlni, majd fésülje meg.8. A forró hajvasalót hőálló lapra helyezze le.Használat után
1. A főkapcsolót kapcsolja OFF (kikapcsolva) helyzetbe majd a hálózati csatlakozódugót
húzza ki a fali aljzatból.
2. A hajvasaló eltárolása előtt várja meg a készük teljes kihűlését, majd a készüléket
tisztítsa és szárítsa meg. 3. A hálózati vezetéket ne tekerje fel a hajvasalóra, a hálózati vezeték megsérülhet. 4. A készüléket hűvös és száraz helyen tárolja.
08/05
KB-TECH TA-1088

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om KB-TECH TA-1088? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av KB-TECH TA-1088 att svara på din fråga.

Se manualen för KB-TECH TA-1088 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om KB-TECH TA-1088? Ställ din fråga här

KB-TECH TA-1088 – specifikationer

Allmänt
Varumärke KB-TECH
Modell TA-1088
Produkt Hårtång
EAN 8592131303065, 8592131303072
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Tekniska data
Modell Varm plattång
Sladdlängd 0.2 m
Temperatur (max) 200 ° C
Keramisk värmesystem Ja
Antal effektlägen -
Jon konditionering Nej
Automatisk avstängning Nej
Justerbar termostat Nej
Strömtillförsel
Effekt 25 W
Effekt 25 W
Färg
Produktens färg Vit
Ergonomi
Sladdlängd 0.2 m
Automatisk avstängning Nej
Prestanda
Temperatur (max) 200 ° C
Keramisk värmesystem Ja
Antal effektlägen -
Jonisk funktion Nej
Justerbar termostat Nej
Teknologi Varm
Modell Plattång
Hårplattning Ja
Hårlockning Nej
Hårtexturering Nej
Hårtorkar Nej
Design
Produktens färg Vit
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om KB-TECH TA-1088 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här