Konig HAV-DABR100BL bruksanvisning

Konig HAV-DABR100BL
7 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningKonig HAV-DABR100BL

Description English

Front panel (g. A1)

1. Display
2. DAB/FM/AUX dial
Turn the DAB/FM/AUX dial to “DAB” to listen to DAB radio stations.
Turn the DAB/FM/AUX dial to “FM” to listen to FM radio stations.
Turn the DAB/FM/AUX dial to AUX” to play audio from external audio devices.
3. Volume dial Turn the volume dial to increase or decrease the volume.
4. Up button
Press the button to move up in the menu.
Press the button to increase the value.
5. Down button
Press the button to move down in the menu.
Press the button to decrease the value.
6. On/o button Press the button to switch on or o the device.
7. Standby button Press the button to enter or exit standby mode.
8. Memory button
DAB/FM: While listening to a radio station, press and hold the button to enter saving
mode. Press the up/down buttons to select the saving position from 1 to 10. Press the
Enter button to conrm the selection.
DAB/FM: While listening to a radio station, press the button to enter selection mode.
Press the up/down buttons to select a radio station. Press the Enter button to conrm
the selection.
9. Enter button
Press the button to conrm the selection.
DAB: Press and hold the button to enter manual tuning mode. Press the up/down
buttons to select a radio station.
FM: Press the button to switch between the audio modes AUTO” and “MONO”.
10. Sleep button
Press the button to enter sleep mode. Press the up/down buttons to select an option:
15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutes.
11. Alarm button Press the button to set the alarm clock (“ALARM1” / “ALARM2”).
12. Auto button
DAB: Press the button to run a quick scan (frequency range: 11B-12D). Press and hold
the button to run a full scan (frequency range: 5A-13F).
FM: Press the button to search toward higher frequencies. Press and hold the button
to search toward lower frequencies.
13. Info button
Press and hold the button to enter clock mode. Press the button again to enter system
reset mode. Press the button again to display the software version. Press the button
again to display the PI code.
DAB/FM: Press the button to display additional information.
14. Snooze button Press the button to stop or cancel the alarm.

Rear panel (g. A1)

15. Antenna Extend and adjust the antenna to improve the signal strength.
16. Battery compartment Insert the batteries (4x AA) into the battery compartment.
17. DC input (5.5V) Connect the power adapter to the DC input of the device and to the wall socket.
18. AUX IN port Connect an audio device to the AUX IN port using an AUX cable.
19. Headphone jack Connect the headphones to the headphone jack.

Safety

• To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
when service is required.
• Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
• Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
• Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
described in the manual.
• Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
replace the device immediately.

Cleaning and maintenance

Warning!

• Do not use cleaning solvents or abrasives.
• Do not clean the inside of the device.
• Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
device.
• Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving Nederlands

Voorpaneel (g. A1)

1. Display
2. DAB/FM/AUX-knop
Draai de DAB/FM/AUX-knop naar “DAB” om naar DAB-radiostations te luisteren.
Draai de DAB/FM/AUX-knop naar “FM” om naar FM-radiostations te luisteren.
Draai de DAB/FM/AUX-knop naar AUX” om muziek af te spelen vanaf externe
audio-apparaten.
3. Volumeknop Draai de volumeknop om het volume te verhogen of te verlagen.
4. Omhoog-knop
Druk op de knop om in het menu omhoog te gaan.
Druk op de knop om de waarde te verhogen.
5. Omlaag-knop
Druk op de knop om in het menu omlaag te gaan.
Druk op de knop om de waarde te verlagen.
6. Aan/uit-knop Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.
7. Standby-knop Druk op de knop om de standby-modus te activeren of te deactiveren.
8. Geheugenknop
DAB/FM: Houd tijdens het luisteren naar een radiostation de knop ingedrukt om de
opslagmodus te activeren. Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om de opslagpositie
van 1 tot 10 te selecteren. Druk op de Enter-knop om de selectie te bevestigen.
DAB/FM: Druk tijdens het luisteren naar een radiostation op de knop om de
selectiemodus te activeren. Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om een radiostation
te selecteren. Druk op de Enter-knop om de selectie te bevestigen.
9. Enter-knop
Druk op de knop om de selectie te bevestigen.
DAB: Houd de knop ingedrukt om de handmatige afstemmingsmodus te activeren.
Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om een radiostation te selecteren.
FM: Druk op de knop om tussen de audiomodi AUTO” en “MONO” te schakelen.
10. Slaapknop
Druk op de knop om de slaapmodus te activeren. Druk op de omhoog/omlaag-knoppen
om een optie te selecteren: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minuten.
11. Alarmknop Druk op de knop om de wekker in te stellen (“ALARM1” / ALARM2”).
12. Auto-knop
DAB: Druk op de knop om een snelle scan uit te voeren (frequentiebereik: 11B-12D).
Houd de knop ingedrukt om een volledige scan uit te voeren (frequentiebereik: 5A-13F).
FM: Druk op de knop om richting hogere frequenties te zoeken. Houd de knop ingedrukt
om richting lagere frequenties te zoeken.
13. Infoknop
Houd de knop ingedrukt om de klokmodus te activeren. Druk nogmaals op de knop om
de systeemherstelmodus te openen. Druk nogmaals op de knop om de softwareversie
weer te geven. Druk nogmaals op de knop om de PI-code weer te geven.
DAB/FM: Druk op de knop om aanvullende informatie weer te geven.
14. Sluimerknop Druk op de knop om het alarm te stoppen of te annuleren.

Achterpaneel (g. A1)

15. Antenne Trek de antenne uit en stel haar af om de signaalsterkte te verbeteren.
16. Batterijcompartiment Plaats de batterijen (4x AA) in het batterijcompartiment.
17. DC-ingang (5,5V) Sluit de stroomadapter aan op de DC-ingang van het apparaat en op het stopcontact.
18. AUX IN-poort Sluit een audio-apparaat aan op de AUX IN-poort met behulp van een AUX-kabel.
19. Hoofdtelefoonaansluiting Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

Veiligheid

• Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico
op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
• Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
• Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor
andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
• Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of
defect apparaat onmiddellijk.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

• Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
• Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
• Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door
een nieuw apparaat.
• Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung Deutsch

Vorderes Bedienfeld (Abb. A1)

1. Display
2. DAB/FM/AUX-Wähler
Drehen Sie den DAB/FM/AUX-Wähler auf “DAB”, um DAB Radiostationen zu empfangen.
Drehen Sie den DAB/FM/AUX-Wähler auf “FM”, um FM Radiostationen zu empfangen.
Drehen Sie den DAB/FM/AUX-Wähler auf AUX”, um Audio von externen Audiogeräten
wiederzuggeben.
3. Lautstärkeregler Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
4. Aufwärtstaste
Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach oben zu bewegen.
Drücken Sie auf die Taste, um den Wert zu erhöhen.
5. Abwärtstaste
Drücken Sie auf die Taste, um sich im Menü nach unten zu bewegen.
Drücken Sie auf die Taste, um den Wert zu verringern.
6. Ein-/Aus-Taste Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts auf die Taste.
7. Standby-Taste Drücken Sie auf die Taste, um den Standby-Modus aufzurufen oder zu verlassen.
8. Speichertaste
DAB/FM: Während Sie eine Radiostation empfangen, drücken und halten Sie die Taste,
um den Energiesparmodus aufzurufen. Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um
die Speicherposition von 1 bis 10 zu wählen. Drücken Sie auf die Enter-Taste, um die
Auswahl zu bestätigen.
DAB/FM: Während Sie eine Radiostation empfangen, drücken Sie die Taste, um den
Auswahlmodus aufzurufen. Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um eine
Radiostation zu wählen. Drücken Sie auf die Enter-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
9. Enter-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
DAB: Drücken und halten Sie die Taste, um den Modus für die manuelle Kanalsuche
aufzurufen. Drücken Sie auf die Auf-/Abwärts-Tasten, um eine Radiostation zu wählen.
UKW: Drücken Sie auf die Taste, um zwischen den Audiomodi “AUTO” und “MONO”
umzuschalten.
10. Einschlaftaste
Drücken Sie auf die Taste, um den Einschlafmodus aufzurufen. Drücken Sie auf die
Auf-/Abwärts-Tasten, um eine Option zu wählen: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 Minuten.
11. Alarmtaste Drücken Sie auf die Taste, um den Wecker einzustellen (“ALARM1” / ALARM2”).
12. Auto-Taste
DAB: Drücken Sie auf die Taste, um einen Schnell-Scan durchzuführen (Frequenzbereich:
11B-12D). Drücken und halten Sie die Taste, um einen vollständigen Scan durchzuführen
(Frequenzbereich: 5A-13F).
UKW: Drücken Sie auf die Taste, um die höheren Frequenzen zu suchen. Drücken und
halten Sie die Taste, um die niedrigeren Frequenzen zu suchen.
13. Info-Taste
Drücken und halten Sie die Taste, um den Uhrenmodus aufzurufen. Drücken Sie erneut
auf die Taste, um den Systemrückstellmodus aufzurufen. Drücken Sie erneut auf die
Taste, um die Softwareversion anzeigen zu lassen. Drücken Sie erneut auf die Taste,
um den PI-Code anzeigen zu lassen.
DAB/FM: Drücken Sie auf die Taste, um Zusatzinformation anzeigen zu lassen.
14. Schlummer-Taste Drücken Sie auf die Taste, um den Alarm zu stoppen oder abzubrechen.

Hinteres Feld (Abb. A1)

15. Antenne Ziehen Sie die Antenne heraus und stellen Sie sie ein, um die Signalstärke zu erhöhen.
16. Batteriefach Setzen Sie die Batterien (4 x AA) in das Batteriefach ein.
17. DC-Eingang (5,5V)
Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gleichstromeingang des Geräts und mit der
Wandsteckdose.
18. AUX IN-Port Verbinden Sie mit dem AUX-Kabel ein Audiogerät mit dem AUX IN-Anschluss.
19. Kopfhörerbuchse Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse.

Sicherheit

• Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
• Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
• Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder
defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigung und Pege

Warnung!

• Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
• Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie
es gegen ein neues aus.
• Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción Español

Panel frontal (g. A1)

1. Pantalla
2. Mando DAB/FM/AUX
Gire el mando DAB/FM/AUX a “DAB” para escuchar emisoras de radio DAB.
Gire el mando DAB/FM/AUX a “FM” para escuchar emisoras de radio FM.
Gire el mando DAB/FM/AUX a “AUX” para reproducir audio de dispositivos de audio externos.
3. Mando de volumen Gire el mando de volumen para aumentar o disminuir el volumen.
4. Botón arriba
Pulse el botón para subir en el menú.
Pulse el botón para aumentar el valor.
5. Botón abajo
Pulse el botón para bajar en el menú.
Pulse el botón para disminuir el valor.
6. Botón de encendido/
apagado
Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo.
7. Botón de espera Pulse el botón para entrar o salir del modo de espera.
8. Botón de memoria
DAB/FM: Mientras escucha una emisora de radio, pulse y mantenga pulsado el botón
para acceder al modo de ahorro. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar la
posición de ahorro de 1 a 10. Pulse el botón Enter para conrmar la selección.
DAB/FM: Mientras escucha una emisora de radio, pulse y mantenga pulsado el botón
para acceder al modo de selección. Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar
una emisora de radio. Pulse el botón Enter para conrmar la selección.
9. Botón Enter
Pulse el botón para conrmar la selección.
DAB: Pulse y mantenga pulsado el botón para acceder al modo de sintonización manual.
Pulse los botones arriba/abajo para seleccionar una emisora de radio.
FM: Pulse el botón para cambiar entre los modos de audio AUTO” y “MONO”.
10. Botón de autoapagado
Pulse el botón para acceder al modo de autoapagado. Pulse los botones arriba/abajo
para seleccionar una opción: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutos.
11. Botón de alarma Pulse el botón para ajustar el reloj de alarma (“ALARMA1” / ALARMA2”).
12. Botón Auto
DAB: Pulse el botón para realizar una exploración rápida (rango de frecuencia:
11B-12D). Pulse y mantenga pulsado el botón para realizar una exploración completa
(rango de frecuencia: 5A-13F).
FM: Pulse el botón para buscar frecuencias más altas. Pulse y mantenga pulsado el
botón para buscar frecuencias más bajas.
13. Botón Info
Pulse y mantenga pulsado el botón para acceder al modo de reloj. Pulse de nuevo el botón
para acceder al modo de restablecimiento del sistema. Pulse de nuevo el botón para
mostrar la versión de software. Pulse de nuevo el botón para mostrar el código PI.
DAB/FM: Pulse el botón para mostrar información adicional.
14. Botón de retardo de
alarma
Pulse el botón para detener o cancelar la alarma.

Panel posterior (g. A1)

15. Antena Extienda y ajuste la antena para mejorar la intensidad de la señal.
16. Compartimento de
las pilas.
Introduzca las pilas (4x AA) en el compartimento de las pilas.
17. Entrada CC (5,5V)
Conecte el adaptador de alimentación a la entrada de CC del dispositivo y a la toma
de pared.
18. Puerto AUX IN Conecte un dispositivo de audio al puerto AUX IN utilizando un cable AUX.
19. Toma de auriculares Conecte los auriculares a la toma de auriculares.

Seguridad

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado
cuando necesite reparación.
• Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
• Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
• Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad
distinta a la descrita en el manual.
• No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha
sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

• No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
• No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
• Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description Français

Panneau avant (g. A1)

1. Écran
2. Molette DAB/FM/AUX
Tournez la molette DAB/FM/AUX sur “DAB” pour écouter les stations de radio DAB.
Tournez la molette DAB/FM/AUX sur “FM” pour écouter les stations de radio FM.
Tournez la molette DAB/FM/AUX sur AUX” pour lire l'audio d'appareils audio externes.
3. Molette de volume Tournez la molette de volume pour augmenter ou réduire le volume.
4. Bouton haut
Appuyez sur le bouton pour monter dans le menu.
Appuyez sur le bouton pour augmenter la valeur.
5. Bouton bas
Appuyez sur le bouton pour descendre dans le menu.
Appuyez sur le bouton pour réduire la valeur.
6. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
7. Bouton veille Appuyez sur le bouton pour accéder au mode veille ou en sortir.
8. Bouton mémoire
DAB/FM : En écoutant une station de radio, appuyez sur le bouton sans le relâcher pour
accéder au mode enregistrement. Appuyez sur les boutons haut /bas pour sélectionner la
position de mémoire de 1 à 10. Appuyez sur le bouton Entrée pour conrmer la sélection.
DAB/FM : En écoutant une station de radio, appuyez sur le bouton pour accéder au
mode sélection. Appuyez sur les boutons haut /bas pour sélectionner une station de
radio. Appuyez sur le bouton Entrée pour conrmer la sélection.
9. Bouton entrée
Appuyez sur le bouton pour conrmer la sélection.
DAB : Appuyez et maintenez le bouton pour accéder au mode de recherche manuelle.
Appuyez sur les boutons haut /bas pour sélectionner une station de radio.
FM: Appuyez sur le bouton pour alterner entre les modes audio AUTO” et “MONO”.
10. Bouton veille
Appuyez sur le bouton pour accéder au mode veille. Appuyez sur les boutons haut /bas
pour sélectionner une option : 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutes.
11. Bouton d'alarme Appuyez sur le bouton pour régler l'horloge d'alarme (“ALARM1” / ALARM2”).
12. Bouton auto
DAB : Appuyez sur le bouton pour eectuer un balayage rapide (plage de fréquence :
11B-12D). Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour eectuer un balayage complet
(plage de fréquence : 5A-13F).
FM: Appuyez sur le bouton pour rechercher vers des fréquences plus élevées. Appuyez
sur le bouton sans le relâcher pour rechercher vers des fréquences plus basses.
13. Bouton info
Appuyez et maintenez le bouton pour accéder au mode horloge. Appuyez à nouveau
sur le bouton pour accéder au mode réinitialisation du système. Appuyez à nouveau
sur le bouton pour acher la version logicielle. Appuyez à nouveau sur le bouton pour
acher le code PI.
DAB/FM : Appuyez sur le bouton pour acher des informations additionnelles.
14. Bouton rappel de réveil Appuyez sur le bouton pour arrêter ou annuler l'alarme.

Panneau arrière (g. A1)

15. Antenne Étendez et ajustez l'antenne pour augmenter la force du signal.
16. Compartiment de pile Insérez les piles (4x AA) dans le compartiment de pile.
17. Entrée CC (5,5V) Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'entrée CC du dispositif et à la prise murale.
18. Port AUX IN Connectez un appareil audio au port AUX IN avec un câble auxiliaire.
19. Prise casque Connectez le casque à la prise casque.

Sécurité

• Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien
qualié si une réparation s’impose.
• Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
• Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que celles
décrites dans le manuel.
• N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil est
endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

• N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
• Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
• Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.

Descrizione Italiano

Pannello anteriore (g. A1)

1. Display
2. Selettore DAB/FM/AUX
Ruotare il selettore DAB/FM/AUX su "DAB" per ascoltare stazioni radio DAB.
Ruotare il selettore DAB/FM/AUX su "FM" per ascoltare stazioni radio FM.
Ruotare il selettore DAB/FM/AUX su "AUX" per riprodurre audio da dispositivi audio esterni.
3. Selettore di volume Ruotare il selettore di volume per aumentare o diminuire il volume.
4. Pulsante su
Premere il pulsante per spostarsi verso l'alto nel menu
Premere il pulsante per aumentare il valore.
5. Pulsante giù
Premere il pulsante per spostarsi verso il basso nel menu.
Premere il pulsante per ridurre il valore.
6. Pulsante accensione/
spegnimento
Premere il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
7. Pulsante standby Premere il pulsante per entrare in modalità standby o uscirne.
8. Pulsante della memoria
DAB/FM: Durante l'ascolto di una stazione radio, tenere premuto il pulsante per passare
in modalità di memorizzazione. Premere i pulsanti su/giù per selezionare la posizione
di memorizzazione da 1 a 10. Premere il pulsante Invio per confermare la selezione.
DAB/FM: Durante l'ascolto di una stazione radio, premere il pulsante per passare in
modalità di selezione. Premere i pulsanti su/giù per selezionare una stazione radio.
Premere il pulsante Invio per confermare la selezione.
9. Pulsante Invio
Premere il pulsante per confermare la selezione.
DAB: Tenere premuto il pulsante per passare in modalità di sintonizzazione manuale.
Premere i pulsanti su/giù per selezionare una stazione radio.
FM: Premere il pulsante per commutare tra le modalità audio "AUTO" e "MONO".
10. Pulsante sleep
Premere il pulsante per entrare in modalità sleep. Premere i pulsanti su/giù per
selezionare un'opzione. 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minuti.
11. Pulsante sveglia Premere il pulsante per impostare la sveglia ("ALARM1" / "ALARM2").
12. Pulsante Auto
DAB: Premere il pulsante per eseguire una ricerca rapida (gamma di frequenza: 11B-12D).
Tenere premuto il pulsante per eseguire una ricerca completa (gamma di frequenza:
5A-13F).
FM: Premere il pulsante per cercare tra le frequenze più alte. Tenere premuto il pulsante
per cercare tra le frequenze più basse.
13. Pulsante Info
Tenere premuto il pulsante per passare in modalità orologio. Premere di nuovo il pulsante
per passare in modalità di ripristino del sistema. Premere di nuovo il pulsante per
visualizzare la versione software. Premere di nuovo il pulsante per visualizzare il codice PI.
DAB/FM: Premere il pulsante per visualizzare informazioni aggiuntive.
14. Pulsante snooze Premere il pulsante per interrompere o annullare la sveglia.

Pannello posteriore (g. A1)

15. Antenna Estendere e regolare l'antenna per migliorare la potenza del segnale.
16. Vano batterie Inserire le batterie (4x AA) nel vano batterie.
17. Ingresso CC (5,5V) Collegare l'adattatore di alimentazione all'ingresso CC del dispositivo e alla presa a parete.
18. Porta AUX IN Collegare un dispositivo audio alla porta AUX IN utilizzando un cavo AUX.
19. Jack per le cue Collegare le cue all'apposito jack.

Sicurezza

• Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico
autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
• Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
• Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
• Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da
quelli descritti nel manuale.
• Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
sostituirlo immediatamente.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

• Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
• Non pulire l’interno del dispositivo.
• Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno
nuovo.
• Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Descrição Português

Painel frontal (g. A1)

1. Visor
2. Botão DAB/FM/AUX
Rode o botão DAB/FM/AUX para "DAB" para ouvir estações de rádio DAB.
Rode o botão DAB/FM/AUX para "FM" para ouvir estações de rádio FM.
Rode o botão DAB/FM/AUX para "AUX" para reproduzir áudio a partir de dispositivos
áudio externo.
3. Botão de volume Prima o botão de volume para aumentar ou reduzir o volume.
4. Botão para cima
Prima o botão para subir no menu.
Prima o botão para aumentar o valor.
5. Botão para baixo
Prima o botão para descer no menu.
Prima o botão para reduzir o valor.
6. Botão ligar/desligar Prima o botão para ligar ou desligar o dispositivo.
7. Botão de espera Prima o botão para aceder ou sair do modo de espera.
8. Botão de memória
DAB/FM: Enquanto escuta uma estação de rádio, prima e mantenha o botão premido
para aceder ao modo de gravação. Prima os botões para cima/baixo para selecionar
aposição de guardar de 1 a 10. Prima o botão de aceitar para conrmar a seleção.
DAB/FM: Enquanto escuta uma estação de rádio, prima o botão para aceder ao modo
de seleção. Prima os botões para cima/baixo para selecionar uma estação de rádio.
Prima o botão de aceitar para conrmar a seleção.
9. Botão de aceitar
Prima o botão para conrmar a seleção.
DAB: Prima e mantenha o botão premido para aceder ao modo de sintonização
manual. Prima os botões para cima/baixo para selecionar uma estação de rádio
FM: Prima o botão para alternar entre os modos de áudio "AUTO" e "MONO".
10. Botão de inatividade
Prima o botão para aceder ao modo de inatividade. Prima os botões para cima/baixo
para selecionar uma opção: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutos.
11. Botão de alarme Prima o botão para denir o despertador ("ALARME1" / "ALARME2").
12. Botão auto
DAB: Prima o botão para levar a cabo uma procura rápida (intervalo de frequências:
11B-12D). Prima o botão para levar a cabo uma procura rápida (intervalo de frequências:
5A-13F).
FM: Prima o botão para procurar na direção de frequências mais altas. Prima e mantenha
o botão premido para procurar na direção de frequências mais baixas.
13. Botão de informações
Prima e mantenha o botão premido para aceder ao modo de relógio. Prima o botão
novamente para aceder ao modo de reposição do sistema. Prima o botão novamente para
visualizar a versão do software. Prima o botão novamente para visualizar o código PI.
DAB/FM: Prima o botão para visualizar informações adicionais.
14. Botão de suspensão Prima o botão para parar ou cancelar o alarme.

Painel traseiro (g. A1)

15. Antena Estique e ajuste a antena para melhorar a intensidade do sinal.
16. Compartimento das pilhas Coloque as pilhas (4x AA) no compartimento das pilhas.
17. Entrada CC (5,5V) Ligue o adaptador de cabo à entrada CC do dispositivo e à tomada de parede.
18. Entrada AUX IN Ligue um dispositivo de áudio à entrada AUX IN utilizando um cabo AUX.
19. Tomada para
auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada para auscultadores.

Segurança

• Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas
ser aberto por um técnico autorizado.
• Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
• Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
• Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras
nalidades além das descritas no manual.
• Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver
danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

Limpeza e manutenção

Aviso!

• Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
• Não limpe o interior do dispositivo.
• Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um
dispositivo novo.
• Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

Beskrivelse Dansk

Frontpanel (g. A1)

1. Display
2. DAB/FM/AUX-regulator
Drej DAB/FM/AUX-regulatoren til "DAB" for at lytte til DAB-radiostationer.
Drej DAB/FM/AUX-regulatoren til "FM" for at lytte til FM-radiostationer.
Drej DAB/FM/AUX-regulatoren til AUX” for at afspille lyd fra eksterne enheder.
3. Lydstyrkeregulator Drej knappen for at øge eller sænke lydstyrken.
4. Op-knap
Tryk på knappen for at bevæge dig op i menuen.
Tryk på knappen for at øge værdien.
5. Ned-knap
Tryk på knappen for at bevæge dig ned i menuen.
Tryk på knappen for at sænke værdien.
6. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at tænde eller slukke for apparatet.
7. Standby-knap Tryk på knappen for åbne eller forlade standbytilstanden.
8. Hukommelsesknap
DAB/FM: Tryk og hold knappen nede for at gemme i hukommelsen, når du lytter til en
radiostation. Tryk på op/ned-knapperne for at vælge en gemmeposition fra 1 til 10.
Tryk på knappen Enter for at bekræfte valget.
DAB/FM: Tryk på knappen for åbne vælgerfunktionen, når du lytter til en radiostation.
Tryk på op/ned-knapperne for at vælge en radiostation. Tryk på knappen Enter for at
bekræfte valget.
9. Enter-knappen
Tryk på knappen for at bekræfte valget.
DAB: Tryk og hold knappen nede for at åbne den manuelle tuningfunktion. Tryk på
op/ned-knapperne for at vælge en radiostation.
FM: Tryk på knappen for at skifte mellem lydtilstandene "AUTO" og "MONO".
10. Soveknap
Tryk på knappen for aktivere dvaletilstanden. Tryk på op/ned-knapperne for at vælge
en mulighed: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutter.
11. Alarmknap Tryk på knappen for at indstille vækkeuret (“ALARM1” / ALARM2”).
12. Auto-knap
DAB: Tryk på knappen for at udføre en hurtig scanning (frekvensområde: 11B-12D).
Tryk og hold knappen nede for at udføre en fuld scanning (frekvensområde: 5A-13F).
FM: Tryk på knappen for at søge højere frekvenser. Tryk og hold knappen nede for
automatisk at søge lavere frekvenser.
13. INFO-knap
Tryk og hold knappen nede for at åbne urfunktionen. Tryk igen på knappen for nulstilling
systemet. Tryk igen på knappen for at vise softwareversionen. Tryk igen på knappen
for at vise PI-koden.
DAB/FM: Tryk på knappen for at vise supplerende information.
14. Slumreknap Tryk på knappen for at stoppe eller slette alarmen.

Bagpanel (g. A1)

15. Antenne Træk antennen ud og justér den for at forbedre signalstyrken.
16. Batterirum Sæt batterierne (4x AA) i batterirummet.
17. DC-indgang (5,5V) Tilslut strømadapteren til DC-indgangen på enheden og til vægstikket.
18. AUX IN-port Slut en lydenhed til AUX IN-porten ved hjælp af et AUX-kabel.
19. Stik til hovedtelefoner Tilslut hovedtelefonerne ved hjælp af stikket til hovedtelefoner.

Sikkerhed

• For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når
service er nødvendig.
• Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
• Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
• Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er
beskrevet i vejledningen.
• Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller
defekt, skal det omgående udskiftes.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

• Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
• Rengør ikke apparatet indvendigt.
Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
• Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.

Beskrivelse Norsk

Frontpanel (g. A1)

1. Display
2. DAB/FM/AUX-knap
Drei DAB/FM/AUX-knappen til "DAB" for å lytte til DAB-radiostasjoner.
Drei DAB/FM/AUX-knappen til "FM" for å lytte til FM-radiostasjoner.
Drei DAB/FM/AUX-knappen til "AUX" for å spille av lyd fra eksterne lydenheter.
3. Volumhjul Drei volumknappen for å øke eller senke volumet.
4. Opp-knapp
Trykk på knappen for ytte opp i menyen.
Trykk på knappen for å øke en verdi.
5. Ned-knapp
Trykk på knappen for ytte ned i menyen.
Trykk på knappen for å redusere en verdi.
6. På/av-knapp Trykk på knappen for å slå på eller av enheten.
7. Standby-knapp Trykk på knappen for å gå inn i eler ut av standbymodus.
8. Minneknapp
DAB/FM: Når du lytter til en radiostasjon, trykk på og hold inne knappen for å sette
radioen i sparemodus. Trykk på opp/ned-knappene for å velge sparestilling fra 1 til 10.
Trykk på Enter-knappen for å bekrefte valget.
DAB/FM: Når du lytter til en radiostasjon, trykk på knappen for å kunne velge stasjon.
Trykk på opp/ned-knappene for å velge en radiostasjon. Trykk på Enter-knappen for
åbekrefte valget.
9. Enter-tast
Trykk på knappen for å bekrefte valget.
DAB: Trykk på og hold inne knappen for å gå inn i manuell søkemodus. Trykk på
opp/ned-knappene for å velge en radiostasjon.
FM: Trykk på knappen for å veksle mellom lydmodus "AUTO" og "MONO".
10. Hvile-knapp
Trykk på knappen for velge standby-modus. Trykk på opp/ned-knappene for å merke
et valg. 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutter.
11. Alarmknapp Trykk på knappen for å stille inn vekkerklokken ("ALARM1" / "ALARM2").
12. Auto-knapp
DAB: Trykk på knappen for å kjøre et hurtigsøk (frekvensområde: 11B-12D). Trykk på
og hold inne knappen for å kjøre et fullstendig søk (frekvensområde: 5A-13F).
FM: Trykk knappen for å søke ved høyere frekvenser. Trykk på og hold inne knappen
for å søke ved lavere frekvenser.
13. Info-knapp
Trykk på og hold inne knappen for å gå inn i klokkemodus. Trykk på knappen igjen for
tilbakestilling av systemet. Trykk på knappen igjen for å vise programversjonen. Trykk
på knappen igjen for å vise PI-koden.
DAB/FM: Trykk på knappen for å vise ytterligere informasjon.
14. Slumre-knapp Trykk på knappen for å stoppe eller avbryte alarmen.

Bakpanel (g. A1)

15. Antenne Trekk ut og juster antennen for å optimal signalstyrke.
16. Batterirom Sett inn batteriene (4x AA) i batterirommet.
17. DC-inngang (5,5V) Koble strømadapteren til DC-inngangen på enheten og til veggkontakten.
18. AUX IN-port Koble en lydenhet til AUX IN-porten med en AUX-kabel.
19. Hodetelefonkontakt Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten.

Sikkerhet

• For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når
vedlikehold er nødvendig.
• Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
• Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
• Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er
beskrevet i bruksanvisningen.
• Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er
skadet eller defekt.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

• Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
• Ikke rengjør innsiden av enheten.
• Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
• Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

Beskrivning Svenska

Frampanel (bild A1)

1. Display
2. DAB/FM/AUX-hjul
Vrid DAB/FM/AUX-hjulet till "DAB" för att lyssna på DAB-radiostationer.
Vrid DAB/FM/AUX-hjulet till "FM" för att lyssna på FM-radiostationer.
Vrid DAB/FM/AUX-hjulet till "AUX" för att spela upp från från en extern ljudenhet.
3. Volymhjul Vrid på volymhjulet för att öka eller minska volymen.
4. Upp-knapp
Tryck på knappen för att bläddra uppåt eller neråt i menyn.
Tryck på knappen för att öka värdet.
5. Ner-knapp
Tryck på knappen för att bläddra neråt i menyn.
Tryck på knappen för att minska värdet.
6. På/av-knapp Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av apparaten.
7. Standby-knapp Tryck på knappen för att gå till eller från standbyläge.
8. Minnesknapp
DAB/FM: Medan du lyssnar på en radiostation, tryck och håll inne knappen för att gå
till spara-läge. Tryck på upp/ned-knapparna för att välja ett sparläge mellan 1 till 10.
Tryck på Enter-knappen för att bekräfta valet.
DAB/FM: Medan du lyssnar på en radiostation, tryck på knappen för att gå till val-läge.
Tryck på upp/ned-knapparna för att välja en radiostation. Tryck på Enter-knappen för
att bekräfta valet.
9. Enter-knapp
Tryck på knappen för att bekräfta valet.
DAB: Tryck och håll inne knappen för att gå till läget för manuellt kanalval. Tryck på
upp/ned-knapparna för att välja en radiostation.
FM: Tryck på knappen för att växla mellan ljudlägena "AUTO" och "MONO".
10. Sov-knapp
Tryck på knappen för att gå till sov-läge. Tryck på upp/ned-knapparna för att välja ett
alternativ. 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minuter.
11. Alarmknapp Tryck på knappen för att ställa in alarmklockan ("ALARM1" / "ALARM2").
12. Auto-knapp
DAB: Tryck på knappen för att genomföra en snabbsökning (frekvensvidd: 11B-12D).
Tryck och håll inne knappen för att genomföra en fullständig sökning (frekvensvidd:
5A-13F).
FM: Tryck på knappen för att söka mot högre frekvenser. Tryck och håll inne knappen
för att söka mot lägre frekvenser.
13. Info-knapp
Tryck och håll inne knappen för att gå till klockläge. Tryck på knappen igen för att gå
till systemåterställningsläge. Tryck på knappen igen för att visa mjukvaruversion. Tryck
på knappen igen för att visa PI-kod.
DAB/FM: Tryck på knappen för att visa ytterligare information.
14. Snooze-knapp Tryck på knappen för att stoppa eller avbryta alarmet.

Frampanel (g. A1)

15. Antenn Fäll ut och justera antennen för att förbättra signalstyrkan.
16. Batterifack Sätt i batterierna (4x AA) i batterifacket.
17. DC-ingång (5,5V) Anslut strömadaptern till DC-ingången på enheten och i vägguttaget.
18. AUX IN-port Anslut en ljudenhet till AUX-ingången via en AUX-kabel.
19. Hörlursuttag Anslut hörlurarna till hörlursuttaget.

Säkerhet

• För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när
service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
• Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som
beskrivs i denna bruksanvisning.
• Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska
den bytas ut omedelbart.

Rengöring och underhåll

Varning!

• Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
• Rengör inte enhetens insida.
• Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
• Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

Kuvaus Suomi

Etupaneeli (kuva A1)

1. Näyttö
2. DAB/FM/AUX-valitsin
Käännä DAB/FM/AUX-valitsin “DAB”-asentoon kuunnellaksesi DAB-radioasemia.
Käännä DAB/FM/AUX-valitsin “FM”-asentoon kuunnellaksesi FM-radioasemia.
Käännä DAB/FM/AUX-valitsin AUX”-asentoon toistaaksesi ääntä ulkoisista audiolaitteista.
3. Äänenvoimakkuuden
säädin
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuspainiketta.
4. Ylös-painike
Paina painiketta siirtyäksesi valikossa ylöspäin.
Paina painiketta lisätäksesi arvoa.
5. Alas-painike
Paina painiketta siirtyäksesi valikossa alaspäin.
Paina painiketta vähentääksesi arvoa.
6. Virtapainike Kytke laite päälle ja pois painamalla painiketta.
7. Valmiustila-painike Mene valmistilaan ja poistu valmiustilasta painamalla painiketta.
8. Muisti-painike
DAB/FM: Mene tallennustilaan radioasemaa kuunnellessasi pitämällä painiketta painettuna.
Valitse tallennuspaikka 1 - 10 painamalla ylös-/alas-painikkeita. Vahvista valinta
painamalla Enter-painiketta.
DAB/FM: Mene valintatilaan radioasemaa kuunnellessasi painamalla painiketta. Valitse
radioasema painamalla ylös-/alas-painikkeita. Vahvista valinta painamalla Enter-painiketta.
9. Enter-painike
Vahvista valinta painamalla painiketta.
DAB: Mene manuaaliseen viritystilaan pitämällä painiketta painettuna. Valitse radioasema
painamalla ylös-/alas-painikkeita.
FM: Vaihda “AUTO”- ja “MONO”-audiotilojen välillä painamalla painiketta.
10. Unitila-painike
Mene unitilaan painamalla painiketta. Valitse vaihtoehto painamalla ylös-/alas-painikkeita:
15, 30, 45, 60, 90 minuuttia.
11. Hälytyspainike Aseta herätyskello painamalla painiketta (“ALARM1” / “ALARM2”).
12. Auto-painike
DAB: Suorita pikahaku painamalla painiketta (taajuusalue: 11B-12D). Suorita täysi haku
pitämällä painiketta painettuna (taajuusalue: 5A-13F).
FM: Etsi korkeammista taajuuksista painamalla painiketta. Etsi matalammista taajuuksista
pitämällä painiketta painettuna.
13. Info-painike
Mene kellotilaan pitämällä painiketta painettuna. Mene järjestelmän nollaustilaan
painamalla painiketta uudestaan. Katso ohjelmiston versio painamalla painiketta
uudestaan. Katso PI-koodi painamalla painiketta uudestaan.
DAB/FM: Katso lisätiedot painamalla painiketta.
14. Torkku-painike Lopeta tai peruuta hälytys painamalla painiketta.

Takapaneeli (kuva A1)

15. Antenni Paranna signaalin voimakkuutta vetämällä antenni ulos.
16. Paristokotelo Laita paristot (4x AA) paristokoteloon.
17. DC-tulo (5,5V) Liitä verkkolaite laitteen DC-tuloon ja pistorasiaan.
18. AUX IN -liitäntä Liitä audiolaite AUX IN -liitäntään AUX-kaapelilla.
19. Kuulokkeiden liitin Liitä kuulokkeet kuulokeliittimeen.

Turvallisuus

• Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen
huoltoa varten.
• Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
• Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa
kuvattuun tarkoitukseen.
• Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen,
vaihda laite välittömästi.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

• Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
• Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
• Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
• Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.

Περιγραφή Ελληνικά

Πρόσθιος πίνακας (εικ. Α1)

1. Οθόνη
2. Όργανο DAB/FM/AUX
Γυρίστε το όργανο DAB/FM/AUX στο “DAB” για να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.
Γυρίστε το όργανο DAB/FM/AUX στο “FM” για να ακούσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
Γυρίστε το όργανο DAB/FM/AUX στο “AUX” για να αναπαράγετε ήχο από εξωτερικές
συσκευές ήχου.
3. Όργανο έντασης Γυρίστε το όργανο έντασης για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση.
4. Κουμπί επάνω
Πιέστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα επάνω στο μενού.
Πιέστε το κουμπί για να αυξήσετε την τιμή.
5. Κουμπί κάτω
Πιέστε το κουμπί για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού.
Πιέστε το κουμπί για να μειώσετε την τιμή.
6. Κουμπί on/o Πιέστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
7. Κουμπί Αναμονή Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής.
8. Κουμπί μνήμης
DAB/FM: Ενώ ακούτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
για να εισέλθετε στη λειτουργία αποθήκευσης. Πατήστε τα κουμπιά επάνω/κάτω για
να επιλέξετε την θέση αποθήκευσης από το 1 έως το 10. Πιέστε το κουμπί Εισαγωγή
για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
DAB/FM: Ενώ ακούτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε
στη λειτουργία επιλογής. Πιέστε τα κουμπιά επάνω/κάτω για να επιλέξετε έναν
ραδιοφωνικό σταθμό. Πιέστε το κουμπί Εισαγωγή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
9. Κουμπί Εισαγωγή
Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
DAB: Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στην χειροκίνητη λειτουργία
συντονισμού. Πιέστε τα κουμπιά επάνω/κάτω για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
FM: Πατήστε το κουμπί αυτό για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ήχου AUTO” και “MONO”.
10. Κουμπί ύπνου
Πιέστε το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου. Πιέστε τα κουμπιά επάνω/κάτω
για να κάνετε μια επιλογή: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 λεπτά.
11. Κουμπί συναγερμού Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι (“ALARM1” / ALARM2”).
12. Κουμπί Αυτόματο
DAB: Πατήστε το κουμπί για να εκτελέσετε μια γρήγορη σάρωση (εύρος συχνότητας:
11B-12D). Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να εκτελέσετε μια πλήρη σάρωση
(εύρος συχνότητας: 5A-13F).
FM: Πιέστε το κουμπί για να αναζητήσετε υψηλότερες συχνότητες. Πιέστε
παρατεταμένα το κουμπί για να αναζητήσετε χαμηλότερες συχνότητες.
13. Κουμπί πληροφοριών
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία ρολογιού. Πιέστε το
κουμπί εκ νέου για να εισέλθετε στη λειτουργία επαναφοράς συστήματος. Πιέστε το
κουμπί εκ νέου για να προβάλλετε την έκδοση λογισμικού. Πιέστε το κουμπί εκ νέου
για να προβάλλετε τον κωδικό ΡΙ.
DAB/FM: Πιέστε το κουμπί για να προβάλλετε επιπρόσθετες πληροφορίες.
14. Κουμπί επανάληψης Πιέστε το κουμπί για σταμάτημα ή ακύρωση του ξυπνητηριού.

Οπίσθιος πίνακας (εικ. Α1)

15. Κεραία Εκτείνετε και ρυθμίστε την κεραία για να βελτιώσετε την ισχύ σήματος.
16. Θήκη μπαταριών Τοποθετήστε τις μπαταρίες (4x AA) στη θήκη μπαταριών.
17. Είσοδος DC (5,5V)
Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην είσοδο DC της συσκευής και στην υποδοχή
τοίχου.
18. Θύρα AUX IN Συνδέστε μια συσκευή ήχου στην υποδοχή AUX IN χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο AUX.
19. Υποδοχή ακουστικών Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

Ασφάλεια

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
• Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή
έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

• Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
• Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
αντικαταστήστε την με μια νέα.
• Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.

HAV-DABR100xx

DAB radio

VOL
FM
AUXDAB
SLEEP ALARM AUTOINFO ENTER MEM ON/OFF STAND BY
4 14
3
2
7
6
8
9
1
5
10
11
12
13
A1
AUX IN
DC 5.5V
16
19
18
17
15
A2

Se manualen för Konig HAV-DABR100BL helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Konig HAV-DABR100BL? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Konig som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Konig -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Du behöver inte köpa externa högtalare för bra ljud. Med integrerade högtalare är den här bildskärmen redo så fort du är...
Allmänt
Konig
HAV-DABR100BL | HAV-DABR100BL
Radio
5412810231508
Svenska, Engelsk
Användarmanual (PDF)
Egenskaper
LarmfunktionJa
MP3-uppspelning-
Produktens färgSvart
Övrigt
KlockfunktionJa
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet-
BruksanvisningJa
SnabbstartsguideJa
Anslutningar
Aux-InJa
Hörlursanslutning3,5 mm
Radio
Typ av radioBärbar
Typ av tunerAnalog och digital
FrekvensbandDAB+, FM
Högtalare
Inbyggda högtalareJa
Display
Inbyggd displayJa
SkärmtypLCD
Vikt & dimension
Bredd- mm
Djup- mm
Höjd- mm
Klocka
KlockaJa
VäckarklockaJa
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Konig HAV-DABR100BL.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat