Lenco CR-18

Lenco CR-18 bruksanvisning

(1)
 • Model: CRͲ18
  User manual PLL FM Clock Radio
  Gebruiksaanwijzing PLL FM Klokradio
  Benutzerhandbuch PLL FM Uhren Radio
  Mode d’emploi PLL Radio Reveil FM
  Manual del usuario PLL Radio FM Reloj
  Version: 1.0
  Index
  English
  .........................................................................................................
  (Page 3)
  Nederlands
  ..................................................................................................
  (Page 7)
  Deutsch
  .....................................................................................................
  (Page 11)
  Français
  .....................................................................................................
  (Page 15)
  Español
  ......................................................................................................
  (Page 19)
  3
  English
  Safety Instructions
  Ͳ Before using this product, read and follow all warnings and instructions.
  1. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects
  filled with liquids, such as vases, shall be placed on or near the apparatus.
  2. To completely disconnect the power input, the mains plug of the apparatus shall be
  disconnected from the mains, as the disconnect device is the mains plug of apparatus.
  3. The mains plug of the apparatus should not be obstructed OR should be easily accessed
  during intended use.
  4. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
  5. A minimum distances of 10cm around the apparatus is needed for sufficient ventilations.
  6. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such
  as newspapers, tableͲcloths, curtains etc.
  7. No naked flame sources such as lighted candles sho uld be placed on the apparatus.
  8. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
  9. The apparatus can only be used in moderate extremely cold or warm climates, environments
  should be avoid.
  10.The rating label has been marked on the bottom panel of the apparatus.
  11.This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or
  mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they’re under supervision
  or have received instructions about the correct use of the device by the person who is
  responsible for their safety.
  12.This product is intend ed for househol d use only and no t for commercial or industrial use.
  13.Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in
  an unstable position or by failure to follow any other warning or precaution contained within
  this user manual will not be covered by warranty.
  14.Never remove the casing of this apparatus.
  15.Never place this apparatus on other electrical equipment.
  16.Do not use or store this product in a place where it is subject to direct sunlight, heat,
  excessive dust or vibration.
  17.Do not clean this product with water or other liquids.
  18.Do not block or cover the slots and holes in the product.
  19.Do not push foreign objects into the slots or holes in the product.
  20.Do not allow children access to plastic bags.
  21.Please check that the voltage on the type plate of your appliance corresponds with your
  house electricity supply (type plate is located on the back of the unit ).
  22.Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
  receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
  23.Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
  24.Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
  has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has
  been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed
  to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
  25.Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or
  electric shock.
  4
  Warning
  - Never remove the casing of this device.
  - Never place this device on other electrical equipment.
  - The normal function of the product may be disturbed by
  Strong Electro Magnetic I nterferenc e. If so, simply reset
  the product to resume normal operation by following
  the instruction manual. In case the function could not
  resume, please use the product in other location.
  Notice
  If at any time in the future you should need to dispose o
  f
  this product please note that: All
  batteries and accumulators need to be removed from this product (Removal of Waste Batteries
  and Accumulators).
  1. TUNINGͲ/HOUR SET BUTTON
  2. SNOOZE BUTTON
  3. AC POWER CORD
  4. PRE / M+ button
  5. ALARM 1/VOLUME DOWN(Ͳ) BUTTON
  6. TIME SET
  7. SPEAKER
  8. ALARM 2/VOLUME UP(+) BUTTON
  9. POWER ON/STANDBY/ ALARM OFF
  BUTTON
  10. FM WIRE ANTENNA
  11. SLEEP BUTTON
  12. TUNING +/MINUTE SET BUTTON
  13. BEEPING ALARM 1 INDICATOR
  14. MUSIC (RADIO) ALARM 1 INDICATOR
  15. MULTI FUNCTION LED DISPLAY
  16. BEEPING ALARM 2 INDICATOR
  17. MUSIC (RADIO) ALARM 2 INDICATOR
  18. SLEEP INDICATOR
  19. BATTERY DOOR
  Radio
  1. Press the “ON/OFF” button to turn the clock radio on or off.
  2. Adjust the “TUNING+ or “TUNINGͲ to select the desired station.
  3. Press the “VOLUME+” or “VOLUMEͲ button to adjust the volume.
  4. Press and hold the “PRE/M+” button until the preset memory display, for example “P01”, is
  7
  Nederlands
  Veiligheidsinstructies
  Lees voor het gebruik van dit product alle waarschuwingen en instructies en volg ze op.
  1. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water en er mogen
  geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat
  worden geplaatst.
  2. Om de stroo m volledig af te sluiten, moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact
  worden gehaald. De stekker is i n feite de schakelaarvoorziening van het apparaat.
  3. De stekker van het apparaat mag niet worden geblokkeerd OF moet gemakkelijk bereikbaar zijn
  als het apparaat in bedrijf is.
  4. Batterijen mogen niet aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d., worden blootgesteld.
  5. Zorg voor een afstand van tenminste 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
  6. De ventilatie mag niet worden gehinderd door het bedekken van de ventilatieopeningen met
  voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen etc.
  7. Er mag geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buukt van het apparaat worden
  geplaatst.
  8. Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batt erijen.
  9. Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat; extreem koude en warme omgevingen
  moeten worden vermeden
  10. Het typeplaatje vindt u aan de onderkant van het apparaat.
  11. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde
  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
  onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat hebben ontvangen door
  een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
  12. Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel
  gebruik.
  13. Verzeker u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade, veroorzaakt
  door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, of door het niet naleven van
  waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen genoemd in deze handleiding, valt niet onder de
  garantie.
  14. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
  15. Plaats dit apparaat nooit op een ander elektrisch apparaat.
  16. Dit product niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct
  zonlicht, hitte, buitensporig veel stof of trillingen.
  17. Reinig dit product niet met water of andere vloeistoffen.
  18. Bedek of blokkeer de gleuven en de gaten in het product niet.
  19. Stop geen vreemde voorwerpen in de gleuven o
  f
  gaten van het product.
  20. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
  21. Controleer of de spanning op het specificatieplaatje van uw apparaat overeenkomt met het
  lichtnet in uw huis (specificatieplaatje is te vinden op de achterzijde van het apparaat).
  22. Zorg ervoor dat niemand op de voedingskabel kan gaan staan o
  f
  dat de kabel kan worden
  ingedrukt, voornamelijk bij stekkers, stopcontacten en het punt waar kabels uit het apparaat
  komen.
  23. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
  24. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Reparatie is vereist wanneer
  het apparaat op enige wijze beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld een beschadigde voedingskabel
  8
  of stekker, vloeistof of voorwerpen zijn in het apparaat terechtgekomen, het apparaat is
  blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat werkt abnormaal of is gevallen.
  25. Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Dit vormt
  namelijk een risico op brand of elektrische schokken .
  Waarschuwing
  - Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
  - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische
  apparatuur.
  Let op
  Als het in de toekomst nodig is om dit product a
  f
  te voeren, let dan op het volgende: Alle
  batterijen en accu's dienen van het product te worden verwijderd (verwijdering van afval
  batterijen en accu's).
  Breng het apparaat altijd naar een vakman om de ge
  ï
  ntegreerde batterij te laten verwijderen.
  1. MUZIEKͲ (RADIO) ALARM INDICATOR 2
  2. SLAAPINDICATOR
  3. GELUIDSALARM INDICATOR 2
  4. KNOP VOOR INSCHAKELEN/STANDͲ
  BY/ALARM UIT
  5. KNOP VOOR ALARM 1/VOLUME OMLAAG(Ͳ)
  6. PRE/M+ KNOP
  7. KNOP VOOR ALARM 2/VOLUME
  OMHOOG(+)
  8. SLAAPKNOP
  9. MUZIEKͲ (RADIO) ALARM INDICATOR 1
  10. SNOOZEͲKNOP
  11. KNOP VOOR AFSTEMMINGͲ/UREN
  INSTELLEN
  12. MULTIFUNCTIONEEL LEDͲSCHERM
  13. LUIDSPREKER
  14. BATTERIJDEKSELTJE
  15. FMͲDRAADANTENNE
  16. TIJDINSTELLING
  17. ACͲNETSNOER
  18. KNOP VOOR AFSTEMMING+/MINUTEN
  INSTELLEN
  19. GELUIDSALARM INDICATOR 1
  Radio
  1. Druk op de “ON/OFF”Ͳknop om de wekkerradio aan of uit te schakelen.
  2. Gebruik de “TUNING+” o
  f
  “TUNINGͲ om de gewenste zender te selecteren.
  3. Druk op de “VOLUME+”Ͳ of “VOLUMEͲͲknop om het volume aan te passen.
  4. Houd de “PRE/M+”Ͳknop ingedrukt, totdat het geheugen wordt weergegeven. Bijvoorbeeld als
  “P01” knippert. Selecteer het gewenste vooringestelde geheugen met de “VOLUME+”Ͳ of
  “VOLUMEͲͲknop. Druk opnieuw op de knop “PRE/M+” om de gewenste zender op te slaan.
  9
  5. Ga naar een vooringestelde zender door op de “PRE/M+”Ͳknop te drukken om het
  vooringestelde geheugen te selecteren.
  Het instellen van het alarm
  1. Schakel de radio uit, voordat u de wektijd instelt.
  2. Houd de “AL1”Ͳknop ingedrukt, totdat het urenͲscherm begint te knipperen.
  3. Stel de wektijd als volgt in: Druk op de “Hour”Ͳknop om de uren in te stellen en druk op de
  “Minute”Ͳknop om de minuten in te stellen.
  4. Druk op de “AL1”Ͳknop om de wektijd op te slaan.
  5. Schakel de nu de wektijd in en selecteer het wakker worden met radio of met zoemer door
  herhaaldelijk op “AL1” te drukken.
  De LED met het muzieknootͲlogo en het belͲlogo betekenen respectievelijk wakker worden met
  radio of met zoemer.
  Als beide LED's, met het muzieknootͲlogo en het belͲlogo uit zijn, betekent dit dat het alarm is
  uitgeschakeld.
  6. Gebruik dezelfde methode om Alarm 2 in te stellen.
  Het annuleren van de dagelijkse wektijd
  Druk op de “ON/OFF”Ͳknop om het alarm te stoppen. Het alarm zal 24 uur later opereren als de
  ingestelde alarmtijd.
  Het alarm uitschakelen
  Druk herhaaldelijk op de “AL1”Ͳ of “AL2”Ͳknop, totdat beide LED's met het muzieknootͲlogo en het
  belͲlogo uit zijn. Het alarm is nu uitgeschakeld.
  Het instellen van de klok
  1. U moet de radio uitschakelen, voordat u de tijd instelt.
  2. Houd de “TIME”Ͳknop ingedrukt, totdat het scherm begint te knipperen en laat vervolgens de
  knop los.
  3. Druk op de “HOUR”Ͳ en “ MIN”Ͳknoppen om de uren en minuten in te stellen.
  4. Druk op de “TIME”Ͳknop om de tijd op te slaan.
  Het instellen van de slaaptijd
  Druk herhaaldelijk op de “SLEEP”Ͳknop om de slaaptijd (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minuten of
  UIT) in te stellen. Wanneer de tijd is verstreken, wordt de radio automatisch uitgeschakeld.
  Snooze
  Om de snoozeͲfunctie te gebruiken, drukt u op de “SNOOZE”Ͳknop als het alarm afgaat. Het alarm
  zal tijdelijk stoppen, maar begint weer na 9 minuten.
  SPECIFICATIES
  Frequentiebereik: FM 87,5Ͳ108 MHz
  Voedingsbron: AC 230 V, 50 Hz/3 W
  DC 2 x AAAͲbatterijen (voor backͲup)
  Uitgangsvermogen: 300 mW
  Garantie
  11
  Deutsch
  Sicherheitsanweisungen
  Ͳ Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
  1. Das Gerät darf weder SpritzͲ noch Tropfwasser ausgesetzt werden und keinerlei mit Flüssigkeit
  gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, dürfen auf oder nah zum Gerät platziert werden.
  2. Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, sollen sie der Netzstecker aus der
  Netzsteckdose ziehen. Die trennende Einheit ist der Netzstecker des Gerätes.
  3. Der Netzstecker des Gerätes darf nicht verbaut werden bzw. muss während der Nutzungszeit
  problemlos erreichbar sein.
  4. Die Batterie darf keiner extremen Hitze wie z.B. Sonnenschein, Feuer o.ä. ausgesetzt werden.
  5. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zur Umgebung ein, um eine ausreichende
  Belüftung sicherzustellen.
  6. Die Ventilation darf nicht durch Abdecken der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie
  Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
  7. Es dürfen keine offenen Flammen wie z.B. brennende Kerzen au
  f
  dem Gerät platziert werden .
  8. Bei der Batterieentsorgung sind die Entsorgungsvorschriften einzuhalten.
  9. Benutzen Sie das Gerät nur bei normalen Umgebungstemperaturen und vermeiden Sie extrem
  kalten und warmen Orten
  10. Das Typenschild finden Sie auf der Unterseite des Gerätes.
  11. Das Gerät sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder
  geistigen Fähigkeiten bzw. unter Reizarmut leiden, benutzt werden. Personen mit einem
  Mangel an Erfahrung oder Wissen sollten das Gerät nur unter Aufsicht oder vorherige
  Einweisung durch eine Person benutzen, die die Verantwortung für alle Beteiligten übernimmt;
  12. Dieses Produkt ist nur
  f
  ür den Hausgebrauch und nicht
  f
  ür gewerbliche oder industrielle Zwecke
  bestimmt.
  13. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden, die durch
  Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position oder durch Nichtbeachtung in diesem
  Handbuch enthaltener anderer Warnungen und Vorwarnung entstehen, sind nicht durch die
  Garantie gedeckt.
  14. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.
  15. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
  16. Verwenden oder bewahren Sie dieses Produkt nicht an Orten auf, in denen es direkter
  Sonneneinstrahlung, Hitze, ü bermäßigem Staub oder Vibration ausgesetzt ist.
  17. Reinigen Sie dieses Produ kt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
  18. Blockieren Sie nicht die Schlitze und Öffnungen in diesem Produkt.
  19. Schieben Sie keine Fremdkörper in die Schlitze und Öffnungen in diesem Produkt.
  20. Ermöglichen Sie Kindern nicht den Zugrif
  f
  auf Plastiktüten.
  21. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsangaben au
  f
  dem Typenschild des Geräts mit der
  Spannungsversorgung in Ihrem Haushalt übereinstimmen (Das Typenschild befindet sich an der
  Rückseite des Geräts).
  22. Verhindern Sie, dass das Netzkabel eingequetscht oder darau
  f
  getreten wird, und zwar
  insbesondere an den Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät
  austritt.
  23. Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgegebenes Zubehör.
  24. Sprechen Sie alle Eingriffe mit qualifiziertem Fachpersonal ab. R eparaturen sind erforderlich,
  falls das Gerät (z.B. Netzkabel oder Stecker) beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Fremdkörper
  12
  in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht
  richtig funktioniert oder fallengelassen wurde.
  25. Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine
  lockere Steckdose. Es besteht BrandͲ und Stromschlaggefahr.
  Warnung
  - Entfernen Sie niemals das Gehäuse des Geräts.
  - Stellen Sie das Gerät nicht au
  f
  andere Geräte.
  Hinweis
  Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts folgende Hinweise: Alle Batterien und Akkus
  müssen aus dem Produkt entfernt werden (Entfernung von Altb atterien und alten Akkus).
  Lassen Sie die integr
  erte Batterie des Geräts nur von einem Experten entfernen.
  1. MUSIK (RADIO) ALARM 2 ANZEIGE
  2. SCHLAFANZEIGE
  3. PIEPTONͲALARM 2 ANZEIGE
  4. EINSCHALTEN/STANDBY/ALARM AUS
  TASTE
  5. ALARM 1/LAUTSTÄRKE MINDERN (Ͳ)
  TASTE
  6. PRE/M+ TASTE
  7. ALARM 2/LAUTSTÄRKE ERHÖHEN(+)
  TASTE
  8. ABSCHALTAUTOMATIKͲTASTE
  9. MUSIK (RADIO) ALARM 1 ANZEIGE
  10. SCHLUMMERTASTE
  11. TUNINGͲ/STUNDE EINSTELLTASTE
  12. MULTIFUNKTION LEDͲANZEIGE
  13. LAUTSPRECHER
  14. BATTERIEFACH
  15. FM KABELANTENNE
  16. UHRZEIT EINSTELLEN
  17. AC STROMKABEL
  18. TUNING+/MINUTE EINSTELLTASTE
  19. PIEPTONͲALARM 1 ANZEIGE
  Radio
  1. Drücken Sie die „ON/OFF”ͲTaste, um den Radiowecker einͲ oder auszuschalten.
  2. 2. Wählen Sie die gewünschte Sendestation durch Einstellung mittel „TUNING+” bzw.
  „TUNINGͲ aus.
  3. Stellen Sie die Lautstärke durch Drücken der „VOLUME+” bzw. „VOLUMEͲͲTasten ein.
  4. Halten Sie die „PRE/M+”ͲTaste gedrückt, bis der Speicherplatz angezeigt wird, z.B. „P01” blinkt.
  Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz mittels der „VOLUME+” bzw. „VOLUMEͲͲTaste aus
  und drücken Sie die „PRE/M+”ͲTaste erneut, um die gewünschte Sendestation zu speichern.
  10
  Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europe s e wetgeving. Dit houdt in dat u,
  in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet
  contacteren.
  Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct
  naar Lenco te sturen.
  Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat
  voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.
  Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik
  worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.
  Disclaimer
  Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor
  kunnen gedeelten van de instructies, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie
  enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze
  handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de
  beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
  Afvoer van het oude apparaat
  Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet
  moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een
  j
  uiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle
  van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur
  of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te
  behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling
  en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).
  CEͲmarkering
  Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2004/108/EC) en
  de Richtlijn voor Lage Voltage (2006/95/EC) uitgegeven door de Europese
  Commissie.
  Hierbij verklaart Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederland, dat dit product
  voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EU.
  De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op techdoc@lenco.com
  Service
  Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com
  Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nederland.
Lenco CR-18

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Lenco CR-18? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Lenco CR-18 att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Lenco CR-18 – specifikationer

Varumärke Lenco
Modell CR-18
Produkt Alarm klocka
EAN 8711902035060
Språk Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska
Filtyp PDF
Radio
Typ av radio Klockradio
Typ av tuner Digital
Frekvensband FM
PLL-syntetiserare
Högtalare
Inbyggda högtalare
Display
Inbyggd display
Skärmtyp LED
Skärm diagonal 1.8
Bakgrundsbelysning
Pekskärm
-
Egenskaper
MP3-uppspelning
Produktens färg Black, Silver
Volymkontroll Digital
Larmfunktion
Dimbar
Övrigt
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet Stöds inte
Uppvakningsljud
FM-radio
Klockfunktion
Strömkälla Batteries
Certifierad med Energy Star
Batteripaket
Klocka
Snooze funktion
Vilolägestimer
Väckarklocka
Klocka
Alarm
Vikt & dimension
Bredd 200
Djup -
Höjd 80
Batteri
Kompatibla batteristorlekar AAA
Antal batterier 2
Strömtillförsel
Strömkälla av typen Batteri
Lagringsmedia
Inbyggd kortläsare

Relaterade produktmanualer

Alarm klocka Lenco

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer