Maxwell MW-2404 BW

Maxwell MW-2404 BW bruksanvisning

(1)
 • ONDULATOR ELECTRIC
  Descrierea produsului
  Comutator «ON/OFF»1.
  Indicator alimentare2.
  Pârghie3.
  Suport4.
  Fixator5.
  Suprafaţă de lucru6.
  Capăt din plastic7.
  Atenţie! Nu utilizaţi acest aparat în
  apropierea recipientelor care conţin apă
  (chiuvetă, cadă, piscină etc.).
  Atunci când aparatul este utilizat în
  baie, scoateţi-l din priză după utilizare,
  deoarece apa prezintă un risc chiar şi
  atunci când aparatul este oprit;
  Pentru o protecţie suplimentară, vă
  sfătuim să instalaţi un dispozitiv pentru
  curent rezidual (RCD) în circuitul elec-
  tric care alimentează baia. Acest RCD
  trebuie să acţioneze la o intensitate
  reziduală maximă de 30 mA. Cereţi
  sfatul instalatorului;
  MĂSURI DE SIGURANŢĂ
  Pentru a evita riscul electrocutării:
  Înainte de a conecta aparatul asiguraţi-
  vă că tensiunea indicată pe aparat co-
  respunde tensiunii reţelei locale.
  Deconectaţi aparatul de la reţea după
  folosire şi înainte de curăţare. Nu
  scoateţi fi şa cablului de alimentare
  din priză trăgând de cablu. Nu atingeţi
  şa cablului de alimentare cu mâinile
  ude.
  Nu aşezaţi şi nu păstraţi aparatul în
  locuri unde există riscul ca acesta să
  cadă în chiuveta sau cada ce conţin
  apă.
  Dacă aparatul a căzut în apă, scoateţi
  imediat fi şa de alimentare din priză,
  numai după aceasta puteţi scoate apa-
  ratul din priză.
  Nu porniţi aparatul în locurile unde
  sunt pulverizate aerosole sau substan-
  ţe uşor infl amabile.
  Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă pla-
  nă, stabilă şi termorezistentă.
  Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe moi
  (pat sau canapea), nu îl acoperiţi.
  Nu permiteţi cablului de alimentare să
  atârne peste marginea mesei.
  Nu folosiţi aparatul atunci când faceţi
  baie.
  Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte
  lichide.
  Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat
  când este conectat la sursa de alimen-
  tare.
  Nu folosiţi aparatul pentru coafarea pă-
  rului artifi cial.
  Este necesară o atentă supraveghe-
  re atunci când aparatul este folosit de
  copii sau persoane cu abilităţi reduse.
  Acest aparat poate fi folosit de copii
  dacă numai le-au fost făcute instrucţi-
  uni clare şi corespunzătoare de către
  persoana responsabilă de securitatea
  lor privind utilizarea fără pericol a apa-
  ratului şi despre riscurile care pot apă-
  rea în caz de utilizare inadecvată.
  Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop de-
  cât cel descris în acest manual.
  Nu folosiţi aparatul dacă sunt deterio-
  rate fi şa sau cablul de alimentare, dacă
  funcţionează cu anomalii, sau dacă a
  căzut în apă. Nu reparaţi singuri apara-
  tul, pentru verifi cări şi reperaţii apelaţi
  la un centru service autorizat.
  Feriţi cablul de alimentare de suprafeţe
  erbinţi.
  Nu răsuciţi cablul de alimentare şi nu îl
  înfăşuraţi în jurul aparatului.
  Nu folosiţi aparatul dacă vă afl aţi în
  stare de somnolenţă.
  Evitaţi contactul suprafeţelor fi erbinţi
  ale aparatului cu faţa, gâtul sau alte
  părţi ale corpului.
  Înainte de a atinge părţile metalice ale
  aparatului, permiteţi-le să se răceas-
  că.
  Avertisment! Suprafaţa de lucru ră-
  mâne fi erbinte o perioadă anumită de
  timp după deconectarea aparatului de
  la reţea.
  Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe sen-
  sibile la temperaturi înalte până acesta
  nu se va răci.
  Înainte de a depozita aparatul, permi-
  teţi-i să se răcească şi nu înfăşuraţi ni-
  ciodată cablul în jurul acestuia.
  Verifi caţi periodic integritatea cablului
  de alimentare.
  Se recomandă desfacerea cablului de
  alimentare la întreaga lungime atunci
  când folosiţi aparatul.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI
  PENTRU UZ CASNIC.
  Înainte de prima utilizare
  Scoateţi aparatul din ambalaj.
  Înainte de prima conectare asiguraţi-
  vă că tensiunea indicată pe aparat co-
  respunde tensiunii reţelei locale.
  Remarcă: Pentru a obţine rezultate bune
  atunci când ondulaţi părul, acesta trebuie
  să fi e curat şi uscat.
  Ondularea părului
  Aşezaţi aparatul pe suport (4).
  Remarcă: Nu poziţionaţi aparatul pe
  suprafeţe moi (pat, canapea etc.), nu îl
  acoperiţi.
  Introduceţi fi şa de alimentare în priză.
  Pentru a porni aparatul setaţi comuta-
  torul (1) în poziţia «ON», aparatul, indi-
  catorul (2) se va aprinde.
  Permiteţi aparatului să se încălzească
  timp de câteva minute.
  Înainte de ondulare pieptănaţi bine pă-
  rul şi împărţiţi-l în şuviţe cu o lăţime de
  circa 3 - 5 cm.
  Apăsaţi pârghia (3), aşezaţi capătul
  şuviţei sub fi xator (5), lăsaţi pârghia
  (3) şi rulaţi părul pe întreaga suprafa-
  ţă exterioară de lucru (6). Peste 15-20
  secunde (în funcţie de tipul părului)
  desfaceţi bucla formată şi eliberaţi-o
  din fi xator (5).
  Evitaţi contactul părţilor fi erbinţi ale
  aparatului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale
  corpului.
  Nu pieptănaţi părul imediat după ondu-
  lare, permiteţi buclelor să se răcească.
  Pentru ca buclele să arate natural,
  despărţiţi-le atent cu degetele.
  După folosire setaţi comutatorul (1)
  în poziţia «OFF», indicatorul (2) se
  va stinge. Scoateţi fi şa de alimentare
  din priză. Permiteţi aparatului să se
  răcească.
  Remarcă: La prima utilizare este posibilă
  apariţia unui miros de la elementul de
  încălzire, este un lucru normal.
  Remarcă: Întotdeauna opriţi aparatul şi
  decuplaţi-l de la reţeaua de alimentare
  după fi ecare utilizare. Niciodată nu lăsaţi
  aparatul fără supraveghere în timpul
  funcţionării.
  Curăţare şi întreţinere
  Înainte de curăţare deconectaţi apara-
  tul de la reţea şi permiteţi-i să se ră-
  cească.
  Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte
  lichide.
  Ştergeţi corpul aparatului cu o cârpă
  moale şi umedă.
  Nu folosiţi pentru curăţarea aparatului
  agenţi de curăţare abrazivi şi solvenţi.
  PĂSTRARE
  Deconectaţi aparatul de la priză după
  ecare utilizare.
  Înainte de a depozita aparatul permi-
  teţi-i să se răcească.
  Nu înfăşuraţi cablul pe corpul aparatu-
  lui pentru a evita defectarea acestuia.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat, răco-
  ros, inaccesibil pentru copii.
  Set de livrare
  Ondulator electric – 1 buc.
  Instrucţiune – 1 buc.
  Specifi caţii tehnice
  Tensiune de alimentare: 110-240 V, 50 Hz
  Putere consumată: 40 W
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a
  modifi ca caracteristicile dispozitivului fără
  înştiinţare prealabilă.
  Durata de funcţionare a dispozitivului
  - 3 an
  Dispozitivul dat corespunde
  tuturor standardelor europeene
  şi ruseşti de securitate şi igienă.
  ROMÂNĂ
  6
  ЭЛЕКТРҚЫСҚЫШТАР
  Сипаттамасы
  «ON/OFF» ауыстырғышы1.
  Іске қосылу көрсеткіші2.
  Иінтірек3.
  Тіреу4.
  Қысқыш5.
  Жұмыс істеу беті6.
  Пластик ұш7.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың
  қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз
  (ванна, бассейн жəне т.с.с.).
  Құрылғыны жуыну бөлмесінде
  пайдаланған кезде, оны пайдаланып
  болғаннан кейін, аспапты желіден
  сөндіру, яғни желілік баудың айыр
  тетігін ашалықтан ажырату керек;
  Қ
  осымша қорғаныс үшін жуыну
  бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне
  қорғаныс ажыратылу құрылғысын
  (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды
  іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс;
  орнатқан кезде маманға хабарласқан
  жөн;
  САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ
  Өрттің пайда болуын немесе электр
  тоғымен зақымдануды болдырмау
  үшін:
  Іске қосу алдында, электр желісінің
  кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне
  сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  Əрқашан пайдаланып болғаннан кейін
  жəне тазалау алдында құрылғыны
  желіден ажыратыңыз. Желілік бауды
  ашалықтан суырғанда, оны тартпаңыз.
  Желілік баудың айыр тетігін сулы
  қолмен ұстамаңыз.
  Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа
  түсіп кете алатын жерлерде аспапты
  қоймаңыз жəне сақтамаңыз.
  Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік
  айыр тетікті ашалықтан жедел
  суырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны
  судан шығаруға болады.
  Сепкіштер себілетін немесе тез
  тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын
  жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
  Құрылғыны тегіс, тұрақты, ыстыққа
  төзімді бетке қойыңыз
  Құрылғыны жұмсақ бетке (төсекке
  немесе диванға) орналастырмаңыз,
  оны бүркеп жаппаңыз.
  Желілік баудың үстелдің шетінен
  салбырауына жол бермеңіз.
  Ваннада жуыну кезінде құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Аспапты суға жəне басқа да
  сұйықтықтарға матырмаңыз.
  Ешқашан жұмыс істеп тұрған
  құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
  Синтетикалық париктерді тарау үшін
  құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны балалар немесе
  мүмкіндіктері шектеулі адамдар
  пайдаланған кезде ерекше назар қажет.
  Балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану
  жəне оны дұрыс пайдаланбаған кезде
  пайда болатын қауіптер туралы сəйкес
  жəне түсінікті нұсқаулықтар берілген
  болса ғана құрылғыны пайдалануға
  рұқсат етіледі.
  Құрылғыны тек оның тікелей міндеті
  бойынша пайдаланыңыз.
  Желілік айыр тетіктің немесе баудың
  бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен
  істегенде немесе суға түскеннен
  кейін құрылғыны пайлануға тыйым
  салынады. Барлық жөндеу сұрақтары
  бойынша туындылас қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  Желілік бауды ыстық беттерден алшақ
  ұстаңыз.
  Желілік бауды бұрамаңыз жəне оны
  құрылғыға орамаңыз.
  Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз,
  құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке,
  мойынға жəне басқа дене мүшелеріне
  тиюіне жол бермеңіз.
  Құрылғының металл бөліктеріне қол
  тигізу алдында, олардың сууына кақыт
  беріңіз.
  Сақ болыңыз! Құрылғыны желіден
  ажыратқаннан кейін оның жұмыс
  беттері біраз уақыт бойы ыстық болып
  қалады.
  Құрылғы суығанға дейін, оны жылу
  сезгіш беттерге қоймаңыз.
  Құрылғыны жинап қойғанға дейін оның
  суытылуына мүмкіндік беріңіз жəне
  ешқашан бауды оған орамаңыз.
  Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп
  тұрыңыз.
  Аспапты пайдалану кезінде желілік
  бауды бүкіл ұзындығына тарқату
  ұсынылады.
  ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА
  АРНАЛҒАН
  Пайдалану алдында
  Құрылғыны ораудан шығарыңыз.
  Алғашқы іске қосу алдында, құрылғының
  жұмыс кернеуі электржелісі кернеуіне
  сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  Ескерту: Шашты түзету/бұйралаудың
  ең жақсы нəтижесіне жету үшін, олар
  таза жəне құрғақ болуы керек.
  Шашты бұйралау
  Құрылғыны тіреуге (4) орнатыңыз.
  Ескерту: Құрылғыны жұмсақ бетке (төсекке
  немесе диванға) орналастырмаңыз, оны
  бүркеп жаппаңыз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
  салыңыз.
  Ауыстырғышты (1) «ON» күйіне
  белгілеп, құрылғыны іске қосыңыз, сол
  кезде көрсеткіш (2) жанады.
  Құрылғыға бірнеше минут бойы қызуға
  уақыт беріңіз.
  Бұйралау алдында шашты жақсылап
  тараңыз жəне ені 3 – 5 см тарамдарға
  бөліңіз.
  Иінтірекке (3) басыңыз, тарамның
  шетін қысқышқа (8) салыңыз, иінтіректі
  (3) түсіріңіз жəне шашты бүкіл сыртқы
  жұмыс беті (6) бойынша ораңыз. 15-
  20 секундтан кейін (шаштың түріне
  байланысты) пайда болған бұйраны
  қайта бұраңыз жəне оны қысқыштан
  (5) босатыңыз.
  Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке,
  мойынға жəне басқа дене мүшелеріне
  тиюіне жол бермеңіз.
  Шашыңызды бұйралағаннан кейін
  бірден тарамаңыз, бұйралардың
  сууына уақыт беріңіз. Бұйралар
  табиғи болып көрінуі үшін, оларды
  саусақтармен ұқыпты бөліңіз.
  Пайдаланып болғаннан кейін
  ауыстырғышты (1) «OFF» күйіне
  орнатыңыз, Көрсеткіш (2) сөнеді. Содан
  кейін желілік айыртетікті ашалықтан
  ажыратыңыз. Құрылғының сууына
  уақыт беріңіз.
  Ескерту: Алғашқы пайдаланған кезде
  қыздырғыш элементтен иіс пайда болуы
  мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
  Ескерту: Əрқашан құрылғы
  пайдаланылмайтын болса, оны сөндіріңіз
  жəне электр желісінен ажыратыңыз.
  Ешқашан іске қосылған құрылғыны
  қараусыз қалдырмаңыз.
  Тазалау мен күтімі
  Тазалау алдында, құрылғыны желіден
  ажыратыңыз жəне оған толық сууға
  уақыт беріңіз.
  Құрылғыны суға жəне басқа
  сұйықтықтарға матыруға тыйым
  салынады.
  Корпусты жұмсақ ылғалды матамен
  сүртіңіз.
  Аспапты тазалауға қажайтын
  жуғыш заттарды жəне еріткіштерді
  пайдалануға тыйым салынады.
  САҚТАЛУЫ
  Егер фен пайдаланылмаса, əрқашан
  желілік айыр тетікті ашалықтан
  суырыңыз.
  Құрылғыны сақтауға қойғанға дейін,
  оның суытылуына уақыт беріңіз.
  Желілік бауды құрылғыға орамаңыз,
  себебі бұл оның бүлінуіне əкелуі
  мүмкін.
  Құрылғынысалқын, құрғақ, балалардың
  қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  Жеткізілім жинағы
  Электрқысқыштар – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  Техникалық сипаттамалары
  Қоректендіру кернеуі: 110-240 В ~ 50 Гц
  Тұтынатын қуаты: 40 Вт
  Өндіруші құрылғы сипаттамаларын
  алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын
  сақтайды
  Құрылғының қызмет ету мерзімі
  3 жыл
  Берілген бұйым барлық еуропалық
  жəне ресейлік қауіпсіздік пен
  тазалық стандарттарына
  сəйкес келеді.
  ҚАЗАҚ
  542
  ELEKTRISCHE ZANGE
  Beschreibung
  „ON/OFF“ Schalter1.
  Einschaltungsanzeiger2.
  Hebel3.
  Gestell4.
  Halter5.
  Arbeitsfl äche6.
  Plastik-Aufsatz7.
  Achtung! Das Gerät darf nicht neben Be-
  hältern mit Wasser benutzt werden
  (Spülbecken, Badewanne, Schwimmbad
  usw.).
  Bei Benutzung des Geräts im Badezim-
  mer ist es nach dem Betrieb vom Netz
  abzuschalten, und zwar ist der Stecker
  der Netzschnur aus der Steckdose her-
  auszunehmen, da die Nähe des Wassers
  gefährlich ist, auch wenn der Schalter
  des Geräts in der Position „OFF“ ist.
  Für zusätzlichen Schutz ist es zweckmä-
  ßig, einen FI-Schalter mit Nennstrom-
  Reaktion von max. 30 mA in den Strom-
  versorgungskreis des Badezimmers
  einzubauen, die Montage des FI-Schal-
  ters muss von einem Fachmann durch-
  geführt werden;
  SICHERHEITSMASSNAHMEN:
  Um die Risikos des Elektrounfalls zu ver-
  meiden:
  Bevor das Gerät eizuschalten vergewis-
  sern Sie sich, dass die Netzspannung der
  Arbeitsspannung des Geräts entspricht.
  Das Gerät ist nach Benutzung und vor
  Reinigung vom Netz abzuschalten. Wenn
  Sie die Netzschnur aus Steckdose her-
  ausnehmen, dürfen Sie die Schnurr nicht
  ziehen. Fassen Sie den Stecker mit nas-
  sen Händen nicht an.
  Legen Sie und bewahren Sie das Gerät
  nicht in den Stellen, wo es in Spülbecken
  oder Badewanne mit Wasser fallen kann.
  Falls das Gerät in Wasser gefallen ist,
  nehmen Sie unvermeidlich den Stecker
  aus der Steckdose, nur danach dürfen
  Sie das Gerät aus dem Wasser heraus-
  nehmen.
  Das Gerät darf nicht in den Stellen ein-
  geschaltet werden, wo Sprays versprüht
  werden oder leichtentzündlich Flüssig-
  keiten benutzt werden.
  Stellen Sie das Gerät auf ebene, standfe-
  ste, wärmebeständige Oberfl äche
  Das Gerät ist nicht auf weiche Oberfl ä-
  chen (auf das Bett bzw. auf das Sofa)
  zu legen. Das Gerät darf nicht gedeckt
  werden.
  Lassen Sie die Netzschnur nicht vom Ti-
  schrand hängen.
  Benutzen Sie das Gerät während des
  Bads nicht.
  Das Gerät darf nicht ins Wasser oder in
  eine andere Flüssigkeit versenkt werden.
  Das arbeitende Gerät ist ohne Aufsicht
  nicht zu lassen.
  Das Gerät darf nicht mit Kunststoff-Pe-
  rücken benutzt werden.
  Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das
  Gerät von Kindern oder von behinderten
  Personen benutzt wird. Die Kinder dürfen
  das Gerät nur dann benutzen, wenn Sie
  entsprechende und ihnen verständliche
  Anweisungen über gefahrlose Benut-
  zung des Geräts und über die Gefahren
  bei falscher Benutzung des Geräts be-
  kommen haben.
  Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß
  verwendet werden.
  Das Gerät darf nicht mit beschädigtem
  Stecker oder Schnur, wenn es aussetzt,
  ins Wasser gefallen war, benutzt wer-
  den. Versuchen Sie nicht, Reparaturen
  des Geräts selbständig auszuführen, die
  Reparaturen dürfen nur im autorisiertem
  Service-Zentrum ausgeführt werden.
  Bewahren Sie die Netzschnurr weit von
  heißen Oberfl ächen.
  Verdrehen Sie die Schnurr nicht und wik-
  keln Sie sie auf das Gerät nicht auf.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
  schläfrig sind.
  Vermeiden Sie Kontakte der heißen
  Oberfl ächen des Gerätes mit Gesicht,
  Hals und anderen Körperteilen.
  Bevor metallische Teile des Geräts anzu-
  fassen, lassen Sie sie abkühlen.
  Seien Sie vorsichtig! Die Arbeitsfl äche
  bleibt heiß einige Zeit lang nach der Ab-
  schaltung des Geräts vom Netz.
  Das Gerät darf nicht auf wärmeempfi ndli-
  che Oberfl ächen gelegt werden, bevor es
  abgekühlt ist.
  Bevor Sie das Gerät wegräumen, lassen
  Sie es abkühlen. Wickeln Sie die Schnurr
  um das Gerät nicht.
  Prüfen Sie regelmäßig, dass die Schnurr
  unbeschädigt ist.
  Bei Benutzung des Geräts ist es empfoh-
  len, die Netzschnur auf ihre ganze Länge
  abzuwickeln.
  DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH ZUR
  VERWENDUNG IM HAUSHALT BESTIMMT.
  Bevor Benutzung
  Nehmen Sie das Gerät aus der Verpak-
  kung heraus.
  Bevor das Gerät einzuschalten, vergewis-
  sern Sie sich, dass die Netzspannung der
  Arbeitsspannung des Geräts entspricht.
  Anmerkung: Damit die Ergebnisse der On-
  dulation am besten sind, müssen die Haare
  trocken und sauber sein.
  Ondulation
  Legen Sie das Gerät auf das Gestell (4).
  Anmerkung: Das Gerät ist nicht auf wei-
  che Oberfl ächen (auf das Bett bzw. auf
  das Sofa)zu legen. Das Gerät darf nicht
  gedeckt werden.
  Setzen Sie den Stecker der Netzschnur
  in die Steckdose ein.
  Um das Gerät einzuschalten, stellen sie
  den Schalter (1) in die Position „ON“, da-
  bei schaltet der Anzeiger (2) an.
  Lassen Sie das Gerät einige Minuten er-
  wärmen.
  Vor der Ondulation kämen Sie das Haar
  sorgfältig durch und teilen Sie es in
  Strähnen ca. 3-5 cm breit.
  Drücken Sie auf den Hebel (3), legen Sie
  eine Strähne unter den Halter (5), lösen
  Sie den Hebel (3)ab und wickeln Sie das
  Haar auf die ganze Aßen-Arbeitsfl äche
  (6)auf. In 15-20 Sekunden (abhängig
  vom Typ des Haars)wickeln Sie die Locke
  ab und nehmen Sie sie aus dem Halter
  heraus(5).
  Vermeiden Sie Kontakte der heißen
  Oberfl ächen des Gerätes mit Gesicht,
  Hals und anderen Körperteilen.
  Kämen Sie das Haar gleich nach der On-
  dulation nicht, lassen Sie es abkühlen.
  Damit die Locken natürlich aussehen,
  trennen Sie sie sorgfältig mit den Fin-
  gern.
  Nach der Benutzung setzen sie den
  Schalter (1)in die Position «OFF», der An-
  zeiger (2) schaltet ab. Danach nehmen
  Sie den Stecker aus der Steckdose her-
  aus. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
  Anmerkung: Bei der ersten Benutzung
  kann es Fremdgeruch geben, es ist mit Hei-
  zung des Heizkörpers verbunden.
  Anmerkung: Schalten Sie das Gerät immer
  ab, schalten Sie es vom elektrischen Netz
  ab, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie
  das in das Netz eingeschaltete Gerät nie
  ohne Aufsicht.
  Reinigen und Wartung
  Bevor das Gerät zu reinigen, schalten Sie
  es vom Netz ab und lassen sie es völlig
  abkühlen.
  Das Gerät darf nicht ins Wasser oder in
  andere Flüssigkeit versenkt werden.
  Machen Sie das Gehäuse des Geräts mit
  weichem nassem Stoff sauber.
  Es ist verboten, Schleifwaschmittel und
  Lösungsmittel zum Reinigen des Geräts
  zu benutzen.
  AUFBEWAHRUNG
  Wenn das Gerät nicht benutzt wird, neh-
  men Sie immer den Stecker aus der
  Steckdose heraus.
  Bevor das Gerät zur Aufbewahrung weg-
  zuräumen, lassen sie es völlig abkühlen.
  Wickeln sie die Netzschnur auf das Ge-
  häuse des Geräts nicht, weil es zu seiner
  Beschädigung führen kann.
  Halten das Gerät an einer kühlen, trok-
  kenen, für die Kinder nicht erreichbaren
  Stelle.
  Lieferumfang
  Elektrische Zange – 1 Stück.
  Benutzungsanweisung – 1 Stück.
  Technische Daten:
  Speisespannung: 110-240 Volt, 50 Hz
  Aufnahmeleistung: 40 Watt
  Dem Hersteller ist das Recht vorbehalten,
  technische Daten ohne Vorbescheid zu än-
  dern.
  Lebensdauer des Geräts: 3 Jahre
  Dieses Erzeugnis entspricht allen
  erforderlichen europäischen und
  russischen Vorsichts- und hygie-
  nischen Vorschriften.
  DEUTSCH
  ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ
  Описание
  Переключатель «ON/OFF»1.
  Индикатор включения2.
  Рычаг3.
  Подставка4.
  Зажим5.
  Рабочая поверхность6.
  Пластиковый наконечник7.
  Внимание! Не использовать это устрой-
  ство вблизи емкостей, содержащих воду
  (раковина, ванна, бассейн и т.д.).
  При использовании устройства в
  ванной комнате следует отключать
  устройство от сети после его эксплуа-
  тации, а именно отсоединив вилку се-
  тевого шнура от розетки, так как бли-
  зость воды представляет опасность,
  даже когда устройство выключено вы-
  ключателем;
  Для дополнительной защиты целе-
  сообразно установить устройство
  защитного отключения (УЗО) с номи-
  нальным током срабатывания, не пре-
  вышающим 30 мА, в цепь питания ван-
  ной комнаты; при установке следует
  обратиться к специалисту;
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  Во избежание риска поражения элек-
  трическим током:
  Перед включением убедитесь, что
  напряжение электрической сети со-
  ответствует рабочему напряжению
  устройства.
  Всегда отключайте устройство от сети
  после использования и перед чист-
  кой. Вынимая сетевой провод из ро-
  зетки, не тяните за него. Не беритесь
  за вилку сетевого провода мокрыми
  руками.
  Не кладите и не храните устройство в
  местах, где оно может упасть в ванну
  или раковину, наполненную водой.
  Если устройство упало в воду, немед-
  ленно выньте сетевую вилку из розет-
  ки, только после этого можно достать
  устройство из воды.
  Не включайте устройство в местах,
  где распыляются аэрозоли либо ис-
  пользуются легковоспламеняющиеся
  жидкости.
  Ставьте устройство на ровную, устой-
  чивую, теплостойкую поверхность
  Не размещайте устройство на мягкой
  поверхности (на кровати или диване),
  не накрывайте его.
  Не допускайте свисания сетевого шну-
  ра с края стола.
  Не используйте устройство во время
  принятия ванны.
  Не погружайте устройство в воду или
  иную жидкость.
  Никогда не оставляйте работающее
  устройство без присмотра.
  Не пользуйтесь устройством для
  укладки синтетических париков.
  Будьте особенно внимательными, ког-
  да устройством пользуются дети или
  люди с ограниченными возможностя-
  ми. Использование устройства раз-
  решается детям только в том случае,
  если им даны соответствующие и по-
  нятные им инструкции о безопасном
  пользовании устройством и тех опас-
  ностях, которые могут возникать при
  его неправильном пользовании.
  Используйте устройство только по его
  прямому назначению.
  Запрещается использовать устрой-
  ство при повреждении сетевой вилки
  или шнура, если оно работает с пере-
  боями, а также после его падения в
  воду. Не ремонтируйте устройство са-
  мостоятельно, по всем вопросам ре-
  монта обращайтесь в авторизованный
  сервисный центр.
  Держите сетевой шнур вдали от горя-
  чих поверхностей.
  Не перекручивайте сетевой шнур и не
  наматывайте его на устройство.
  Не используйте устройство, если вы
  находитесь в сонном состоянии.
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом,
  шеей и другими частями тела.
  Прежде чем касаться металлических
  частей устройства дайте им остыть.
  Будьте осторожными! Рабочая по-
  верхность остается горячей некоторое
  время после отключения устройства
  от сети.
  Не кладите устройство на чувствитель-
  ные к теплу поверхности, пока оно не
  остыло.
  Прежде чем убрать устройство, обяза-
  тельно дайте ему остыть и никогда не
  обматывайте вокруг него провод.
  Периодически проверяйте целост-
  ность провода.
  При эксплуатации устройства реко-
  мендуется размотать сетевой шнур на
  всю его длину.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО
  ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
  Перед использованием
  Извлеките устройство из упаковки.
  Перед первым включением убедитесь,
  что рабочее напряжение устройства со-
  ответствует напряжению электросети.
  Примечание: Чтобы получить наилучший
  результат завивки волос, они должны
  быть чистыми и сухими.
  Завивка волос
  Установите устройство на подставку (4).
  Примечание: Не размещайте устройство
  на мягкой поверхности (на кровати, дива-
  не и т. п.), не накрывайте его.
  Вставьте вилку сетевого шнура в ро-
  зетку.
  Для включения устройства, установите
  переключатель (1) в положение «ON»,
  при этом загорится индикатор (2).
  Дайте устройству нагреться в течение
  нескольких минут.
  Перед завивкой тщательно расчешите
  волосы и разделите их на пряди шири-
  ной около 3 – 5 см.
  Нажмите на рычаг (3), поместите конец
  пряди под зажим (5), отпустите рычаг
  (3) и накрутите волосы по всей внеш-
  ней рабочей поверхности (6). Через
  15-20 секунд (в зависимости от типа
  волос) раскрутите образовавшийся
  локон и освободите его из зажима (5).
  Избегайте соприкосновения горячих
  поверхностей устройства с лицом,
  шеей и другими частями тела.
  Не расчесывайте волосы сразу после
  завивки, дайте локонам остыть. Чтобы
  локоны выглядели естественно, акку-
  ратно разделите их пальцами.
  После использования установите пе-
  реключатель (1) в положение «OFF»,
  индикатор (2) погаснет. После чего
  выньте сетевую вилку из розетки. Дай-
  те устройству остыть.
  Примечание: При первом использова-
  нии возможно появление постороннего
  запаха, это связано с обгоранием нагре-
  вательного элемента.
  Примечание: Всегда выключайте устрой-
  ство и отключайте его от электрической
  сети, если оно не используется. Никогда
  не оставляйте включенное в сеть устрой-
  ство без присмотра.
  Чистка и уход
  Перед чисткой отключите устройство
  от сети и дайте ему полностью остыть.
  Запрещается погружать устройство в
  воду или другие жидкости.
  Протирайте корпус устройства мягкой
  влажной тканью.
  Запрещается использовать для чистки
  устройства абразивные моющие сред-
  ства и растворители.
  ХРАНЕНИЕ
  Если устройство не используется,
  всегда вынимайте сетевую вилку из
  розетки.
  Перед тем как убрать устройство
  на хранение, дайте ему полностью
  остыть.
  Не наматывайте сетевой шнур на кор-
  пус устройства, так как это может при-
  вести к его повреждению.
  Храните устройство в прохладном, су-
  хом месте, не доступном для детей.
  Комплект поставки
  Электрощипцы – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Напряжение питания: 110-240 В, 50 Гц
  Потребляемая мощность: 40 Вт
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики устройств без
  предварительного уведомления
  Срок службы устройства 3 года
  Данное изделие соответствует
  всем требованиям европейских и
  российских стандартов безопас-
  ности и гигиены.
  Изготовитель:
  ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
  РЕСПУБЛИКА КИПР,
  Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413,
  Никосия.
  Сделано в Китае.
  РУССКИЙ
  3
  CURLING IRONS
  Description
  “ON/OFF” switch1.
  Operating indicator2.
  Lever3.
  Stand4.
  Clamp5.
  Operating surface6.
  Plastic tip7.
  Attention! Do not use the unit near ob-
  jects filled with water (sink, bath, swim-
  ming pool etc.).
  When using the unit in a bathroom,
  disconnect it immediately after us-
  age, pull the plug out of the socket,
  as when water is near it is dangerous
  even if the switch is off;
  For additional protection you can
  install a residual current device with
  nominal current of operation, not ex-
  ceeding 30 mA, into the mains of the
  bathroom; while installation contact
  a specialist;
  SAFETY MEASURES
  To protect against risk of electric
  shock:
  Before using, make sure that your
  home electricity supply corresponds
  to the voltage specified on the hous-
  ing of the unit.
  Always unplug the unit immediately
  after using and before cleaning.
  To unplug the unit always take its
  plug, do not pull the power cord
  . Do
  not touch the power plug with wet
  hands.
  Do not place or store the appliance
  where it can fall into a tub or sink,
  filled with water.
  If the unit falls into water, unplug it
  immediately. And only then you can
  take it out of the water.
  Do not use the unit in places where
  aerosols or inflammable liquids are
  used.
  Place the unit on a flat stable heat-
  resistant surface
  .
  Do not place the unit on the soft sur-
  face (a bed or a sofa), do not cover
  the unit.
  Provide that the power cord is not
  hanging over the edge of the table.
  Do not use the unit while taking a
  bath.
  Never immerse the unit into water or
  other liquids.
  Never leave the operating unit unat-
  tended.
  Do not use the appliance for styling
  synthetic wigs.
  Close supervision is necessary when
  children or disabled persons use the
  unit. This unit is not intended for us-
  age by children or disabled persons
  unless they are given all the neces-
  sary instructions on safety measures
  and information about danger, which
  can be caused by improper usage of
  the unit.
  Use the unit only for the intended
  purposes
  .
  Do not use the unit if the plug or the
  power cord is damaged
  , if the unit mal-
  functions or if the unit fell into water.
  Do not repair the unit yourself; apply to
  the authorized service center.
  Keep the power cord away from hot
  surfaces.
  Do not twist the power cord and do
  not wind it over the unit.
  Do not use the unit when you are
  drowsy.
  Avoid contact of hot surfaces with
  your face, neck and other parts of
  your body.
  Before touching the metal parts of
  the unit, let them cool down.
  Be careful! The operating surface
  remains hot for some time after un-
  plugging the unit.
  Do not place the unit on heat-sensi-
  tive surfaces until it cools down.
  Let the unit cool down completely
  before taking the unit away for keep-
  ing and never wind the power cord
  over the unit
  .
  Regularly check the power cord in-
  tegrity.
  When using the unit, we recommend
  unwinding the power cord at full
  length.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSE-
  HOLD USAGE ONLY.
  Before usage
  Unpack the unit.
  Before using the unit for the first time,
  make sure that your home electricity
  supply corresponds to the voltage
  specified on the housing of the unit.
  Note: To get the best results of curling,
  hair should be dry and clean.
  Curling hair
  Place the unit on the stand (4).
  Note: Do not place the unit on a soft
  surface (a bed or a sofa etc), do not
  cover the unit.
  Insert the plug into the socket.
  Set the switch (1) to the “ON” posi-
  tion to switch on the unit; the indica-
  tor (2) will light up.
  Let the unit heat up for several min-
  utes.
  Before curling comb the hair and di-
  vide your hair into 3-5 cm locks.
  Press the lever (3), put the end of the
  lock under the clamp (5), drop the
  lever
  (3) and wind hair along the whole op-
  erating surface (6). In 15-20 seconds
  (depending on the type of hair) un-
  wind the lock and release it from the
  clamp (5).
  Avoid contact the hot surfaces with
  your face, neck and other parts of
  your body.
  Do not brush the hair immediately af-
  ter curling, let the locks cool down.
  Divide the locks with fingers in order
  they look naturally.
  After usage set the switch (1) to the
  “OFF” position, the indicator (2) will
  go out. Take the plug out of the sock-
  et. Let the unit cool down.
  Note: When using the unit for the first
  time, some smell from the heating ele-
  ment can appear. It is normal.
  Note: Always switch off and unplug the
  unit if it is not being used. Never leave
  the operating unit unattended.
  Clean and care
  Before cleaning unplug the unit and
  let it cool down completely.
  Never immerse the unit into water or
  other liquids.
  Wipe the outer surface of the unit
  with a soft damp cloth.
  Do not use abrasives and solvents to
  clean the unit.
  STORAGE
  Always unplug the unit if it is not be-
  ing used.
  Before taking the unit for storage, let
  it cool down completely.
  Never wind the cord around the unit.
  It can cause damaging of the unit.
  Keep the unit in a dry cool place, out
  of reach of children.
  Delivery set
  Curling irons – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  Specifications
  Power supply: 110 - 240V ~ 50 Hz
  Power consumption: 40 W
  The manufacturer preserves the right to
  change the design and technical speci-
  fications of the unit without preliminary
  notification.
  Service life of the unit is 3 years
  This device meets all the re-
  quired European and Russian
  standards of safety and hy-
  giene.
  ENGLISH
  7
  6
  4
  5
  3
  1
  2
  MW-2404.indd 1MW-2404.indd 1 16.06.2011 16:10:1616.06.2011 16:10:16
Maxwell MW-2404 BW

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-2404 BW? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Maxwell MW-2404 BW att svara på din fråga.

Se manualen för Maxwell MW-2404 BW helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Tyska, Ryska, Czech, Rumänska, Ukrainare. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-2404 BW? Ställ din fråga här

Maxwell MW-2404 BW – specifikationer

Allmänt
Varumärke Maxwell
Modell MW-2404 BW
Produkt Locktång
EAN 9120048694823
Språk Engelsk, Tyska, Ryska, Czech, Rumänska, Ukrainare
Filtyp PDF
Tekniska data
Keramisk värmesystem
Antal effektlägen 1
Jon konditionering
Modell Varm
Automatisk avstängning
Produktens färg Black, White
Kontrollampa
Temperatur (max) 190
Cylinderdiameter 19
Uppvärmningstyp PTC
Justerbar termostat
Spiralkabel
Upphängningsöggla
Strömtillförsel
AC-inspänning 110 - 240
Effekt 40
AC-inspänning 110-240
Effekt 40
Förpackningens innehåll
Hårvårdsprodukter, tillbehör Munstycke
Hårvårdsprodukter, tillbehör Munstycke
Prestanda
Keramisk värmesystem
Antal effektlägen 1
Jon konditionering
Temperatur (max) 190
Uppvärmningstyp PTC
Teknologi Varm
Modell Locktång
Hårplattning
Hårlockning
Hårtexturering
Hårtorkar
Ergonomi
Automatisk avstängning
Kontrollampa
Spiralkabel
Design
Produktens färg Black, White
Upphängningsbar
Hängande modell Hängögla
Vikt & dimension
Cylinderdiameter 19
-

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer