Maxwell MW-2668 SR

Maxwell MW-2668 SR bruksanvisning

(1)
 • CÂNTAR ELECTRONIC DE PODEA
  Dispozitivul este utilizat pentru determinarea
  greutăţii
  Descriere
  1. Carcasă
  2. Display
  3. Buton selectare unităţi de măsură
  4. Capacul locaşului pentru baterii
  RECOMANDĂRI PENTRU CONSUMATOR
  ATENŢIE!
  Citiţi cu atenţie prezenta instrucţiune înainte
  de utilizarea aparatului şi păstraţi-o pentru
  consultări ulterioare.
  Utilizaţi dispozitivul doar în scopul pentru care
  a fost creat, aşa cum este descris în această
  instrucţiune. Operarea greşită a aparatului
  poate duce la defectarea lui, cauzarea de
  prejudicii utilizatorului şi proprietăţii acestuia.
  Mânuiţi cântarul cu delicateţe, ca şi orice
  dispozitiv de măsurare; nu-l supuneţi acţi-
  unii temperaturilor joase sau înalte, umidi-
  tăţii sporite, evitaţi acţiunea directă a raze-
  lor solare, nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
  Utilizaţi cântarul departe de aparate de
  încălzire.
  Nu permiteţi pătrunderea lichidului în inte-
  riorul carcasei cântarului, acest aparat nu
  este impermeabil la apă. Nu plasaţi şi nu
  utilizaţi cântarul în locuri cu umiditate ridi-
  cată (mai mare de 80%), feriţi aparatul de
  contactul cu apa sau alte lichide pentru a
  nu influenţa gradul de precizie al cântaru-
  lui sau pentru a evita scoaterea acestuia
  din funcţiune.
  Înainte de a utiliza cântarul, scoateţi peli-
  cula de protecţie pentru a evita apariţia
  efectului static.
  Plasaţi cântarul pe o suprafaţă plană,
  uscată şi nealunecoasă.
  Nu utilizaţi cântarul pe covoare sau
  mochete.
  Nu urcaţi pe cântar cu picioarele umede
  sau dacă suprafaţa cântarului este umedă.
  Puteţi să alunecaţi şi să vă traumatizaţi.
  Aveţi grijă atunci când urcaţi pe cântar:
  mai întâi puneţi pe cântar un picior, asigu-
  raţi-vă de stabilitatea acestuia, după care
  puneţi al doilea picior.
  Urcaţi pe cântar şi distribuiţi în mod egal
  greutatea dumneavoastră. Nu faceţi miş-
  cări în timp ce are loc măsurarea greutăţii.
  Nu efectuaţi sărituri pe cântar.
  Extrageţi bateriile din compartimentul pen-
  tru baterii atunci când nu veţi folosi apara-
  tul o perioadă îndelungată de timp.
  Respectaţi strict polaritatea la instalarea
  bateriilor în conformitate cu marcajele.
  Bateria trebuie înlocuită pe măsura epu-
  izării.
  Acest aparat nu este destinat pentru utili-
  zare de către copiii sub 8 ani.
  Acest aparat nu este destinat pentru uti-
  lizare de către persoane (inclusiv copiii
  mai mari de 8 ani) cu deficienţe fizice,
  nervoase, psihice sau fără experienţă şi
  cunoştinţe suficiente. Utilizarea aparatului
  de către astfel de persoane este posibilă
  doar în cazul în care sunt supravegheaţi
  de către persoana responsabilă cu sigu-
  ranţa lor, precum şi dacă le-au fost date
  instrucţiuni corespunzătoare şi clare cu
  privire la folosirea sigură a aparatului şi
  despre riscurile care pot apărea în caz de
  folosire inadecvată.
  Supravegheaţi copiii pentru a preveni uti-
  lizarea dispozitivului în calitate de jucărie.
  Din motive de siguranţă a copiilor nu
  lăsaţi pungile de polietilenă, folosite pentru
  ambalare fără supraveghere.
  Atenţie! Nu permiteţi copiilor se joace cu
  pungile de polietilenă sau pelicule. Pericol de
  asfixiere!
  Pentru probleme de deservire tehnică ape-
  laţi la centre service autorizate.
  Transportaţi aparatul numai în ambalajul
  producătorului.
  Păstraţi cântarul la un loc uscat, răcoros,
  inaccesibil pentru copii.
  APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI
  CASNIC.
  UTILIZAREA de cântar
  După transportarea sau păstrarea apara-
  tului la temperaturi scăzute acesta trebuie
  ţinut la temperatura camerei minim două
  ore.
  Ştergeţi cântarul cu o lavetă moale, uşor
  umezită.
  Instalarea bateriei
  Scoateţi cântarul din ambalaj, îndepărtaţi
  orice etichete care ar împiedica funcţiona-
  rea aparatului.
  Scoateţi capacul compartimentului pentru
  baterii (4) şi instalaţi bateria «CR2032»
  (este furnizată împreună cu aparatul), res-
  pectând strict polaritatea.
  Instalaţi capacul compartimentului pentru
  baterii (4) în poziţia iniţială.
  Remarcă:
  Dacă în compartimentul pentru baterii
  există o garnitură de etanşare, deschi-
  deţi capacul compartimentului pentru
  baterii (4), extrageţi garnitura şi instalaţi
  capacul compartimentului pentru baterii
  (4) în poziţia iniţială.
  Înlocuirea bateriei
  Dacă imagine pe display (2) va deveni
  neclară, înlocuiţi bateria.
  Deschideţi capacul locaşului pentru bate-
  rii (4), înlocuiţi bateria «CR2032» cu una
  nouă de tip «CR2032», respectând strict
  polaritatea, închideţi capacul locaşului
  pentru baterii (4).
  Dacă nu veţi utiliza cântarul un timp înde-
  lungat, extrageţi bateria din compartimen-
  tul pentru baterii.
  Recomandări
  Efectuaţi cântărirea la aceeaşi oră a zilei.
  După luarea mesei trebue treacă 2-3
  ore.
  Pentru a obţine la cântărire indicaţiile cele
  mai precise instalaţi cântarul pe acelaşi
  loc.
  Atenţie!
  Dacă pe display a apărut simbolul «Err»,
  acest lucru înseamnă cântarul este
  supraîncărcat. Coborâţi imediat de pe cân-
  tar pentru a preveni deteriorarea acestuia.
  Selectarea unităţilor de cântărire
  Pe partea de jos a cântarului se află butonul
  pentru selectarea unităţilor de măsură a
  greutăţii (3).
  Apăsînd butonul, selectaţi kilograme («kg»),
  funţi («lb») sau stone («st») în calitate de
  unităţi de măsură.
  Determinarea greutăţii
  Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă plană şi
  stabilă.
  Cântarul se va conecta atunci când Dvs
  veţi urca pe cântar.
  Pe display (2) vor apărea simbolurile «0.0
  kg», «0.0 lb» sau «0:0 st» în dependenţa
  de unităţile de măsură selectate.
  Urcaţi pe cântar, staţi în poziţie nemişcată.
  În timpul cântăririi indicaţiile pe display (2)
  vor clipi. Aşteptaţi momentul când indicaţi-
  ile îşi vor opri clipirea.
  Greutatea Dvs va fi afişată pe display circa
  10 secunde după ce dispozitivul se va
  deconecta automat.
  Remarci:
  Dacă cântarul funcţionează incorect,
  încercaţi deconectaţi sursa de alimen-
  tare, pentru a face acest lucru deschideţi
  compartimentul pentru baterii (4) şi extra-
  geţi bateriile. După cîtva timp instalaţi
  bateriile la loc.
  Pentru probleme de deservire tehnică ape-
  laţi la centre service autorizate.
  Curăţare şi întreţinere
  Ştergeţi cântarul cu o lavetă moale, uşor
  umezită.
  Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau
  solvenţi.
  Nu scufundaţi cântarul în apă sau alte
  lichide, nu introduceţi în maşina de spă-
  lat vase.
  Păstraţi cântarul la un loc uscat, răcoros,
  inaccesibil pentru copii.
  IMPORTANT
  Compatibilitatea electromagnetică
  Cântarul electronic poate fi sensibil la radiaţia
  electromagnetică emanată de alte dispozitive
  amplasate în preajmă (telefoane mobile, staţii
  radio portative, dispozitive de radioghidaj şi
  cuptoare cu microunde). În cazul în care se
  resimte o astfel de acţiune (pe display sunt
  afişate date eronate sau contradictorii) mutaţi
  cântarul la un alt loc sau deconectaţi pentru un
  timp sursa de interferenţe.
  Conţinut pachet
  1. Cântar – 1 buc.
  2. Baterie «CR2032» – 2 buc.
  3. Instrucţiune – 1 buc.
  Specificaţii tehnice
  Sursa de alimentare: baterie
  2xCR-2032
  , 6 V
  Capacitate maximă: 150 kg
  Producătorul îşi rezervă dreptul modifice
  specificaţiile tehnice ale aparatului fără
  preaviz
  Termenul de funcţionare a aparatului
  3 ani
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru
  produsul dat, rugăm adresaţi la dis-
  tribuitorul regional sau la compania, unde
  a fost procurat produsul dat. Serviciul de
  garanţie se realizează cu condiţia prezentării
  bonului de plată sau a oricărui alt document
  financiar, care confirmă cumpărarea produ-
  sului dat.
  Acest produs corespunde cerinţelor
  EMC, întocmite în conformitate cu
  Directiva 2004/108/ЕС i Directiva
  cu privire la electrosecuritate/joasă
  tensiune (2006/95/ЕС).
  romÂnĂ/ moldoveneascĂ
  6
  ЕДЕНГЕ ҚОЯТЫН ЭЛЕКТРОНДЫ ТАРАЗЫ
  Салмақты анықтау үшін құрылғыны
  пайдаланыңыз.
  Сипаттамасы
  1.
  Корпусы
  2.
  Дисплей
  3.
  Өлшеу бірліктерін таңдау батырмасы
  4.
  Батареялық бөлік қақпағы
  ТҰТЫНУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы
  пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз
  да, оны анықтамалық материал ретінде пай-
  далану үшін сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай
  тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
  Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның
  бұзылуына, тұтынушыға немесе оның мүлігіне
  зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
  Кез- келген өлшейтін аспапты сияқты, тара-
  зыны ұқыпты пайдаланыңыз, оған жоғары
  немесе төмен температуралардың, жоғары
  ылғалдылықтың әсерін тигізбеңіз, тікелей
  күн сәулелерінің әсеріне жол бермеңіз,
  құрылғыны құлатпаңыз және соқпаңыз.
  Таразыны қыздырғыш аспаптардан алшақ
  жерде пайдаланыңыз.
  Таразы корпусының ішіне сұйықтың
  тиюіне жол бермеңіз, берілгент құрылғы су
  өтпейтін болып есептелмейді. Таразыны
  ылғалдылығы жоғары ( 80% көп) жер-
  лерде қалдыруға немесе пайдалануға
  тыйым салынады, таразы көрсеткіштерінің
  дұрыстығы бұзылуына немесе оның істен
  шығуына жол бермеу үшін, құрылғының
  сумен немесе басқа сұйықтықтармен жана-
  суына жол бермеңіз.
  Пайдалану алдында статикалық эффект
  пайда болмауы үшін таразыдан қорғаныс
  пленканы жойыңыз.
  Таразыны тегіс, құрғақ және тайғақ емес
  жерге орналастырыңыз.
  Таразыны кілемнің немесе кілем
  төсемдерінің үстінде қолданбаңыз.
  Таразыға суланған аяқтармен немесе
  таразының дымқыл бетіне тұрмаңыз. Сіз
  тайып құлап, жарақаттанып қалуыңыз
  мүмкін.
  Таразыға тұратын кезде абай болыңыз:
  таразының үстіне алдымен бір аяғыңызбен
  тұрыңыз, оның тұрақтылығына көз жеткізіп
  алғаннан кейін ғана екінші аяғыңызды қоюға
  болады.
  Таразының үсітне шығып, өз салмағыңызды
  біркелкі етіп ұстаңыз. Таразыға өлшену
  кезінде қозғалмай тұрыңыз. Таразының
  үстінде секіруге тыйым салынады.
  Сіз таразыны ұзақ уақыт аралығында пай-
  даланбайтын болсаңыз, онда батарейлі
  бөліктен қуат элементін алып тастау қажет.
  Қуат элементін орнатқан кезде белгілеуге
  сәйкес өрістілігін қатаң сақтаңыз.
  Қуат элементін уақытылы ауыстырып
  отырыңыз.
  Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың
  пайдалануына арналмаған.
  Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі,
  жүйке, психикасы ауыратын немесе білімі
  жеткіліксіз адамдарға (8 жастан жоғары
  балаларды қоса алғанда) пайдалануға
  арналмаған. Бұл адамдар тек өздерінің
  қауіпсіздіктері үшін жауап беретін
  тұлғаның қадағалауымен болса, сондай-
  ақ өздеріне құрылғыны қауіпсіз пайдала-
  ну және дұрыс пайдаланбаған жағдайда
  орын алуы мүмкін қауіпті жағдайлар тура-
  лы тиісті және түсінікті нұсқаулар берілген
  болса осы приборды пайдалана алады.
  Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде
  пайдалануына жол бермес үшін, оларды
  қадағалап отырыңыз.
  Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  мақсатында қаптама ретінде пайдаланы-
  латын полиэтилен қапшықтарды қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
  пакеттермен немесе қаптама үлдірмен
  ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!
  Техникалық қызмет көрсету сұрақтары
  бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет
  көрсету орталығына хабарласыңыз.
  Таразыны тек зауыттық қаптамасында
  тасымалдаңыз.
  Таразыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
  Құрылғыны төмен температура
  жағдайында тасымалдаған немесе
  сақтаған кезде оны кемінде екі сағат
  бөлме температурасында ұстау керек.
  Таразыны жұмсақ, сәл ылғал матамен
  сүртіңіз.
  Қоректендіру элементтерін орнату
  Таразыны ораудан шығарыңыз, құрылғының
  жұмыс ітеуіне кедергі болатын кез-келген
  жапсырмаларды жойыңыз.
  Батарей бөлігінің қақпағын (4) ашыңыз және
  «CR2032» қуат көзін (жеткізу жинағына
  кіреді), өрістілігін қатаң сақтай отырып
  орнатыңыз.
  Батареялық бөлік қақпағын (4) орнына
  орнатыңыз.
  Ескерту:
  Батарей бөлігінде оқшаулағыш төсеніш
  болған кезде батарей бөлігінің қақпағын
  (4) ашыңыз, төсенішті алып тастаңыз
  және батарей бөлігінің қақпағын (4) орны-
  на орнатыңыз.
  Қоректендіру элементтерін ауыстыру
  Егер дисплейдегі (2) суреттің анықтығы
  төмен болса, қуат элементін ауыстырыңыз.
  Батарей бөлігінің қақпағын (4) ашыңыз,
  «CR2032» қуат элементін жаңа «CR2032»
  элементімен, өрістілігін қатаң сақтай оты-
  рып ауыстырыңыз, батарей бөлігінің
  қақпағын (4) жабыңыз.
  Егер таразы ұзақ уақыт бойы пайдаланыл-
  майтын болса, онда қуат элементін бата-
  рей бөлігінен алып тастаңыз.
  ҰСЫНЫСТАР
  Өлшеуді тәуліктің белгілі бір уақытында
  ғана жүргізіңіз.
  Тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағат өтуі керек.
  Максималды дәл көрсетілімдер алу үшін
  салмақты өлшегенде таразыны белгілі бір
  орынға қойыңыз.
  Назар аударыңыз!
  Егер дисплейде “Err” мәні көрсетілсе,
  таразы асыра жүктелген. Таразының
  бұзылуына жол бермеу үшін одан дереу
  түсіңіз.
  Өлшем бірлігін таңдау
  Таразы корпусының төменгі жағында салмақ
  өлшем бірліктерін таңдау батырмасы (3)
  бар.
  Батырмасын басып, сіз салмақ өлшем
  бірліктері ретінде килограммдарды («kg»),
  фунттарды («lb») немесе стоундарды («st»)
  таңдай аласыз.
  Салмақты анықтау
  Таразыны түзу көлденең бетке орнатыңыз.
  Сіз таразыға тұрғанда олар іске қосылады.
  Дисплейде (2) таңдалған өлшем бірліктерге
  байланысты «0.0 kg», «0.0 lb» немесе «0:0
  st» таңбалары пайда болады.
  Таразыға тұрыңыз, таразыда қозғалмай
  тұрыңыз. Салмақты өлшеу уақытында
  дисплейдегі (2) салмақ көрсетілімдері
  жанып-сөнеді. Көрсетілімдердің тұрақты
  жануын күтіңіз.
  Сіздің салмағыңыз 10 секунд бойы жана-
  ды, содан кейін аспап автоматты сөнеді.
  Ескертпе:
  Егер таразы дұрыс жұмыс істемесе,
  қоректендіруді сөндіріп көріңіз, бұл үшін
  батареялық бөлік қақпағын (4) ашыңыз
  және қоректендіру элементін шығарыңыз.
  Біршама уақыттан кейін қоретендіру
  элементін орнына орнатыңыз.
  Техникалық қызмет көрсету сұрақтары
  бойынша туындыгерлес (өкілетті) қызмет
  көрсету орталығына хабарласыңыз.
  Тазалау және күтім
  Таразыны жұмсақ, сәл ылғал матамен
  сүртіңіз.
  Қажайтын жуғыш заттарды немесе
  еріткіштерді пайдалануға тыйым салына-
  ды.
  Таразыны суға немесе кез-келген басқа
  сұйықтықтарға матыруға, сонымен қатар
  оны ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым
  салынады.
  Таразыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  МАҢЫЗДЫ
  Электрмагниттік сыйымдылық
  Электрондық таразы тікелей жақын
  орналасқан басқа құрылғылардың (ұялы теле-
  фондар, портативті радиостанциялар, радио
  басқару пульттерінің және қысқа толқынды
  пештердің) электр магниттік сәулеленуіне
  сезімтал болуы мүмкін. Егер мұндай әсердің
  беогілері пайда болған жағдайда (дисплей-
  де қате немесе қарама-қайшы мәліметтер
  көрсетілсе), таразыны басқа жерге орын
  ауыстырыңыз немесе бөгеттердің көзін
  біршама уақытқа сөндіріңіз.
  Жеткізілім жинағы
  1. Таразы 1 дн.
  2. «CR2032» қоректендіру элементі 2 дн.
  3. Нұсқаулық 1 дн.
  Техникалық сипаттары
  Қоректендіру элементі:
  2xCR-2032
  қоректендіру элементі, 6 В
  Максималды шектік салмақ: 150 кг
  Өндіруші құрылғы сипаттамаларын
  алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын
  сақтайды.
  Прибордың қызмет ету мерзімі 3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
  бөлшектер дилерден тек сатып алынған
  адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық
  мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
  төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi
  қажет.
  ҚАЗАҚША
  542
  ELECTRONIC PERSONAL SCALE
  The unit is used for weight measuring.
  Description
  1. Body
  2. Display
  3. Measurement units selection button
  4. Battery compartment lid
  RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMER
  ATTENTION!
  Before using the unit, read these instructions
  carefully and keep them for further reference.
  Use the unit according to its intended pur-
  pose only, as it is stated in this user manual.
  Mishandling the unit can lead to its breakage
  and cause harm to the user or damage to his/
  her property.
  Handle your scale with care, as it is a
  precision instrument, do not subject it to
  high or low temperatures, high humidity,
  never expose it to direct sunlight and do
  not drop it.
  Use the scale away from heating units.
  Avoid getting of liquids into the scale
  body, this appliance is not waterproof.
  Do not leave or use the scale in a room
  with high humidity (above 80%), make
  sure that the scale does not come into
  contact with water or other liquids as this
  may cause failure of scale indication or
  its damage.
  Remove the protective film from the scale
  before use to avoid static effect.
  Place the scale on a flat, dry and non-slip
  surface.
  Do not use the scale on carpets or rugs.
  Do not step on the scale with wet feet or
  if the scale surface is damp. You can slip
  and get injured.
  Be careful while stepping on the scale:
  step on the scale first with one foot; make
  sure that the scale is steady and only then
  step on it with both feet.
  Step on the scale and dispose your
  weight evenly. Stand still while weighing.
  Do not jump on the scale surface.
  If you are not planning to use the scale for
  a long time, remove the battery from the
  battery compartment.
  Strictly follow the polarity according to
  the markings when installing the battery.
  Replace the battery in time.
  This unit is not intended for usage by chil-
  dren under 8 years of age.
  This unit is not intended for usage by
  people (including children over 8) with
  physical, neural and mental disorders
  or with insufficient experience or knowl-
  edge. Such persons can use this unit only
  if they are under supervision of a person
  who is responsible for their safety and
  if they are given all the necessary and
  understandable instructions concerning
  the safe usage of the unit and information
  about danger that can be caused by its
  improper usage.
  Do not leave children unattended. Do not
  allow children to use the unit as a toy.
  For children safety reasons do not leave
  polyethylene bags, used as a packaging,
  unattended.
  Attention! Do not allow children to play with
  polyethylene bags or packaging film. Danger
  of suffocation!
  Refer to authorized service centers for
  maintenance.
  Transport the unit in the original pack-
  age only.
  Keep the scale away from children in a
  dry cool place.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD
  USAGE ONLY
  USING OF SCALE
  After unit transportation or storage at low
  temperature, it is necessary to keep it for
  at least two hours at room temperature
  before switching on.
  Wipe the scale with a soft slightly damp
  cloth.
  Battery installation
  Unpack the scale, remove any stickers
  that can prevent unit operation.
  Remove the battery compartment lid (4)
  and insert a “CR2032” battery (supplied
  with the unit), following the polarity.
  Install the battery compartment lid (4)
  back to its place.
  Note:
  If there is an isolation insert in the
  battery compartment, open the battery
  compartment lid (4), remove the isolation
  insert and install the battery compartment
  lid (4) back to its place.
  Battery replacement
  If the image on the display (2) becomes
  less sharp, replace the battery.
  Open the battery compartment lid (4),
  replace the old “CR2032” battery with a
  new “CR2032” battery, strictly following
  the polarity, and close the battery com-
  partment lid (4).
  If you are not going to use the scale for
  a long time, remove the battery from the
  battery compartment.
  Recommendations
  Weigh yourself at one and the same time
  of the day.
  2-3 hours should pass after the meal.
  Place the scale on one and the same
  place to get the most precise result.
  Attention!
  If an indication «Err» appears on the display,
  it means that the scale is overloaded.
  Step off the scale immediately to avoid its
  damage.
  Measurement units selection
  The weight measurement units selection
  button (3) is located on the bottom of the
  scale.
  Press the button to select kilograms
  («kg»), pounds («lb») or stones («st») as
  measurement units.
  Weight measurement
  Install the scale on a flat stable surface.
  The unit is switched on when you step
  on it.
  The symbols «0.0 kg», «0.0 lb» or «0:0
  st» appear on the display (2), depend-
  ing on the selected measurement units.
  Step on the scale and stand still. The
  weight indications on the display (2) will
  flash during weighing. Wait till the indica-
  tions stop flashing.
  Your weight will be shown on the display
  for about 10 seconds, and then the unit
  will be switched off automatically.
  Notes:
  If the scale works improperly, try to switch
  the power off; to do this, open the battery
  compartment lid (4) and remove the bat-
  tery. After some time install the battery
  back in its place.
  Refer to authorized service centers for
  maintenance.
  Cleaning and care
  Wipe the scale with a soft slightly damp
  cloth.
  Never use abrasives or solvents.
  Do not immerse the scale into water or
  any other liquids, do not wash it in a dish-
  washing machine.
  Keep the scale away from children in a
  dry cool place.
  IMPORTANT
  Electromagnetic compatibility
  The electronic scale can be sensitive to
  electromagnetic emission of other units
  located in close proximity (such as mobile
  phones, portable radio transmitters, radio
  controllers and microwave ovens). In cases
  of such exposure (false or inconsistent data
  indication on the display), relocate the scale
  or switch the source of interference for
  some time off.
  Delivery set
  1. Scale – 1 pc.
  2. CR2032 battery – 2 pc.
  3. Instruction manual – 1 pc.
  Technical specifications
  Power supply:
  2xCR-2032
  battery, 6 V
  Maximum weight: 150 kg
  The manufacturer preserves the right to
  change the specifications of the unit without
  a preliminary notification.
  Unit operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can
  be obtained from the dealer from whom the
  appliance was purchased. The bill of sale or
  receipt must be produced when making any
  claim under the terms of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the
  Council Directive 2004/108/ЕС
  and to the Low Voltage Regulation
  (2006/95/ЕС)
  ENGLISH
  ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE
  Das Gerät wird zum Abwiegen verwendet.
  Beschreibung
  1.
  Gehäuse
  2.
  Bildschirm
  3.
  Wahltaste der Gewichtseinheiten
  4.
  Batteriefachdeckel
  EMPFEHLUNGEN FÜR BENUTZER
  ACHTUNG!
  Vor der ersten Inbetriebnahme des Elektrogeräts
  lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerk-
  sam durch und bewahren Sie sie für weitere
  Referenz auf.
  Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig
  und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ord-
  nungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu sei-
  ner Störung führen, einen gesundheitlichen oder
  materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.
  Gehen Sie mit der Waage wie mit jedem
  Meßgerät vorsichtig um, setzen Sie das Gerät
  hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöh-
  ter Feuchtigkeit, direkten Sonnenstrahlen
  nicht aus und lassen Sie es nicht fallen.
  Verwenden Sie die Waage fern von
  Heizgeräten.
  Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit
  ins Waagegehäuse gelangt, dieses Gerät
  ist nicht wasserdicht. Es ist nicht gestat-
  tet, die Waage in den Räumen mit erhöhter
  Feuchtigkeit (mehr als 80%) bleiben zu las-
  sen oder zu benutzen, vermeiden Sie Kontakt
  des Waagegehäuses mit Wasser oder ande-
  ren Flüssigkeiten, um die Korrektheit der
  Waagenangaben nicht zu beschädigen und
  den Ausfall des Geräts zu vermeiden.
  Vor der Nutzung entfernen Sie die
  Schutzfolie von der Waage, damit keine sta-
  tische Wirkung entsteht.
  Stellen Sie die Waage auf eine ebene, tro-
  ckene und rutschfeste Oberfläche.
  Verwenden Sie die Waage auf Teppichen
  oder Teppichböden nicht.
  Es ist nicht gestattet, mit nassen Füssen auf
  die Waage oder auf die nasse Oberfläche der
  Waage zu treten. Sie können rutschen und
  sich verletzen.
  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf die Waage
  treten: treten Sie zuerst auf die Waage mit
  einem Fuß, vergewissern Sie sich, dass die
  Waage standfest ist, und erst danach treten
  Sie mit dem anderem Fuß.
  Treten Sie auf die Waage und vertei-
  len Sie Ihr Gewicht gleichmäßig. Während
  des Abwiegens bewegen Sie sich nicht. Es
  ist nicht gestattet, auf der Oberfläche der
  Waage zu springen.
  Falls Sie die Waage längere Zeit nicht benut-
  zen werden, nehmen Sie die Batterie aus
  dem Batteriefach heraus.
  Beim Einsetzen der Batterie beach-
  ten Sie die Polarität entsprechend den
  Bezeichnungen.
  Ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig aus.
  Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von
  Kindern unter 8 Jahren geeignet.
  Dieses Gerät ist nicht für Personen (dar-
  unter Kinder über 8 Jahren) mit Körper-,
  Nerven- und Geistesstörungen oder ohne
  ausreichende Erfahrung und Kenntnisse
  geeignet. Dieses Gerät darf von solchen
  Personen nur dann genutzt werden, wenn
  sie sich unter Aufsicht der Person befin-
  den, die für ihre Sicherheit verantwortlich
  ist, und wenn ihnen entsprechende und
  verständliche Anweisungen über siche-
  re Nutzung des Geräts und die Gefahren
  bei seiner falschen Nutzung gegeben
  wurden.
  Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das
  Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
  Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die
  Plastiktüten, die als Verpackung verwendet
  werden, nie ohne Aufsicht.
  Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten
  oder Verpackungsfolien nicht spielen.
  Erstickungsgefahr!
  Falls Sie Fragen über die Unterhaltung
  des Geräts haben, wenden Sie sich bitte
  an einen autorisierten (bevollmächtigten)
  Kundendienst.
  Transportieren Sie das Gerät nur in der
  Fabrikverpackung.
  Bewahren Sie die Waage an einem trocke-
  nen, kühlen und für Kinder unzugänglichen
  Ort auf.
  DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
  HAUSHALT GEEIGNET
  INBETRIEBNAHME DER WAAGE
  Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen
  transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen
  Sie es bei der Raumlufttemperatur nicht
  weniger als zwei Stunden bleiben.
  Wischen Sie die Waage mit einem weichen,
  leicht angefeuchteten Tuch ab.
  Einsetzen der Batterie
  Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung
  heraus und entfernen Sie alle Aufkleber, die
  den Gerätebetrieb stören.
  Nehmen Sie den Batteriefachdeckel (4)
  ab und setzen Sie eine «CR2032»-Batterie
  (mitgeliefert) ein, beachten Sie dabei die
  Polarität streng.
  Stellen Sie den Batteriefachdeckel (4)
  zurück auf.
  Anmerkung:
  Falls es eine Isoliereinlage im Batteriefach
  gibt, machen Sie den Batteriefachdeckel (4)
  auf, entfernen Sie die Isoliereinlage und stel-
  len Sie den Batteriefachdeckel (4) zurück
  auf.
  Ersetzen der Batterie
  Wenn die Abbildung auf dem Bildschirm (2)
  unscharf wird, ersetzen Sie die Batterie.
  Machen Sie den Batteriefachdeckel (4) auf,
  ersetzen Sie die «CR2032»-Batterie mit
  einer neuen «CR2032»-Batterie, beachten
  Sie dabei die Polarität streng, und stellen Sie
  den Batteriefachdeckel (4) zurück auf.
  Wenn die Waage längere Zeit nicht gebraucht
  wird, nehmen Sie die Batterie aus dem
  Batteriefach heraus.
  Empfehlungen
  Wiegen Sie sich immer in derselben
  Tageszeit.
  Es sollen 2-3 Stunden nach der Mahlzeit
  vergehen.
  Um maximal genaue Angaben beim
  Abwiegen zu erhalten, stellen Sie die Waage
  immer an dieselbe Stelle.
  Achtung!
  Wenn der Wert „Err“ auf dem Bildschirm
  erscheint, ist die Waage überlastet. Gehen
  Sie sofort von der Waage hinunter, um ihre
  Störung zu vermeiden.
  Wahl der Gewichtseinheiten
  Auf der unteren Seite des Waagegehäuses gibt
  es eine Wahltaste der Gewichtseinheiten (3).
  Wählen Sie Kilogramm („kg“), Pfund („lb“) oder
  Stones („st“) als Gewichtseinheiten, indem Sie
  die Taste drücken.
  Abwiegen
  Stellen Sie die Waage auf eine ebene stand-
  feste Oberfläche auf.
  Die Waage schaltet sich ein, wenn Sie dar-
  auf treten.
  Die Symbole „0.0 kg“, „0.0 lb“ oder „0:0 st“
  erscheinen auf dem Bildschirm (2) abhängig
  von den gewählten Gewichtseinheiten.
  Treten Sie auf die Waage, bewegen Sie sich
  nicht. Während des Abwiegens werden die
  Gewichtsangaben auf dem Bildschirm (2)
  blinken. Warten Sie ab, bis die Angaben zu
  blinken aufhören.
  Ihr Gewicht wird auf dem Bildschirm ca.
  10 Sekunden lang angezeigt, danach schal-
  tet sich das Gerät automatisch aus.
  Anmerkungen:
  Falls die Waage nicht korrekt funktio-
  niert, versuchen Sie, die Batteriespeisung
  abzuschalten, machen Sie dafür den
  Batteriefachdeckel (4) auf und nehmen Sie
  die Batterie aus. Nach einiger Zeit setzen Sie
  die Batterie zurück ein.
  Falls Sie Fragen über die Unterhaltung
  des Geräts haben, wenden Sie sich bitte
  an einen autorisierten (bevollmächtigten)
  Kundendienst.
  Reinigung und Pflege
  Wischen Sie die Waage mit einem weichen,
  leicht angefeuchteten Tuch ab.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- oder
  Lösungsmittel zu benutzen.
  Es ist nicht gestattet, die Waage ins Wasser
  oder jegliche andere Flüssigkeiten zu tau-
  chen, sowie sie in der Geschirrspülmaschine
  zu waschen.
  Bewahren Sie die Waage an einem trocke-
  nen, kühlen und für Kinder unzugänglichen
  Ort auf.
  WICHTIG
  Elektromagnetische Verträglichkeit
  Die elektronische Waage kann gegen elekt-
  romagnetische Ausstrahlung von anderen
  Geräten (wie Mobiltelefonen, Kleinfunkgeräten,
  Radioschaltpulten und Mikrowellenöfen), die
  sich in der Nähe befinden, empfindlich sein. Falls
  Merkmale solcher Einwirkung erscheinen (fal-
  sche oder einander widersprechende Angaben
  auf dem Bildschirm), stellen Sie die Waage an
  eine andere Stelle um oder schalten Sie die
  Quelle der Störungen auf einige Zeit aus.
  Lieferumfang
  1. Waage – 1 St.
  2. «CR2032»-Batterie – 2 St.
  3. Bedienungsanleitung – 1 St.
  Technische Eigenschaften
  Batterie:
  2xCR-2032-Batterie, 6 V
  Maximale Belastbarkeit: 150 kg
  Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
  und technische Eigenschaften des Geräts ohne
  Vorbenachrichtigung zu verändern
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
  kann man beim Dealer, der diese Geräte
  verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man während der
  Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
  Check oder die Quittung über den Ankauf vor-
  zulegen.
  Das vorliegende Produkt entspricht
  den Forderungen der elektromagneti-
  schen Verträglichkeit, die in 2004/108/
  EC Richtlinie des Rates und den
  Vorschriften 2006/95/EC über die
  Niederspannungsgeräte vorgesehen
  sind.
  DEUTSCH
  3
  ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
  Устройство используется для определения
  веса.
  ОПИСАНИЕ
  1.
  Корпус
  2.
  Дисплей
  3.
  Кнопка выбора единиц измерения
  4.
  Крышка батарейного отсека
  РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ
  ВНИМАНИЕ!
  Перед началом эксплуатации электропри-
  бора внимательно прочитайте настоящую
  инструкцию и сохраните её для использова-
  ния в качестве справочного материала.
  Используйте устройство только по его пря-
  мому назначению, как изложено в данной
  инструкции. Неправильное обращение с
  устройством может привести к его полом-
  ке, причинению вреда пользователю или его
  имуществу.
  Обращайтесь с весами аккуратно, как
  с любым измерительным прибором, не
  подвергайте весы воздействию высо-
  ких или низких температур, повышенной
  влажности, не допускайте воздействия
  прямых солнечных лучей и не роняйте
  весы.
  Используйте весы вдали от нагреватель-
  ных приборов.
  Не допускайте попадания жидкости
  внутрь корпуса весов, данное устрой-
  ство не является водонепроницаемым.
  Запрещается оставлять или использовать
  весы в местах с повышенной влажностью
  (более 80%), не допускайте контакта кор-
  пуса весов с водой либо с другими жид-
  костями во избежание нарушения пра-
  вильности показаний весов или выхода
  устройства из строя.
  Перед использованием удалите с весов
  защитную плёнку во избежание возникно-
  вения статического эффекта.
  Размещайте весы на ровной, сухой и
  нескользкой поверхности.
  Не пользуйтесь весами на коврах или ков-
  ровых покрытиях.
  Не вставайте на весы мокрыми ногами
  или если поверхность весов влажная. Вы
  можете поскользнуться и получить трав-
  му.
  Соблюдайте осторожность, когда вста-
  ёте на весы: встаньте на весы сначала
  одной ногой, убедитесь в их устойчиво-
  сти и только после этого можно поставить
  вторую ногу.
  Встаньте на весы и равномерно рас-
  пределите свой вес. Во время процес-
  са взвешивания стойте неподвижно.
  Запрещается прыгать на поверхности
  весов.
  Если вы не будете пользоваться весами
  в течение длительного периода времени,
  необходимо извлечь элемент питания из
  батарейного отсека.
  При установке элемента питания строго
  соблюдайте полярность в соответствии с
  обозначениями.
  Своевременно меняйте элемент питания.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми младше 8 лет.
  Данное устройство не предназначено для
  использования людьми (включая детей
  старше 8 лет) с физическими, нервными,
  психическими нарушениями или без доста-
  точного опыта и знаний. Использование
  устройства такими лицами допускается
  лишь в том случае, если они находятся под
  присмотром лица, отвечающего за их без-
  опасность, при условии, что им были даны
  соответствующие и понятные инструкции
  о безопасном пользовании устройством и
  тех опасностях, которые могут возникать
  при его неправильном использовании.
  Осуществляйте надзор за детьми, чтобы
  не допустить использования устройства в
  качестве игрушки.
  Из соображений безопасности детей
  не оставляйте полиэтиленовые пакеты,
  используемые в качестве упаковки, без
  присмотра.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с
  полиэтиленовыми пакетами или упаковочной
  плёнкой. Опасность удушья!
  По вопросам технического обслуживания
  обращайтесь в авторизованные (уполно-
  моченные) сервисные центры.
  Перевозите весы только в заводской упа-
  ковке.
  Храните весы в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
  БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ
  После транспортировки или хранения
  устройства при пониженной температуре
  необходимо выдержать его при комнатной
  температуре не менее двух часов.
  Протрите весы мягкой, слегка влажной
  тканью.
  Установка элемента питания
  Достаньте весы из упаковки, удали-
  те любые наклейки, мешающие работе
  устройства.
  Снимите крышку батарейного отсека (4)
  и установите элемент питания «CR2032»
  (входит в комплект поставки), строго
  соблюдая полярность.
  Установите крышку батарейного отсека
  (4) на место.
  Примечание:
  При наличии изолирующей прокладки в
  батарейном отсеке откройте крышку бата-
  рейного отсека (4), извлеките прокладку
  и установите крышку батарейного отсека
  (4) на место.
  Замена элемента питания
  Если изображение на дисплее (2) стало
  менее чётким, замените элемент пи-
  тания.
  Откройте крышку батарейного отсека
  (4), замените элемент питания «CR2032»
  новым элементом питания «CR2032»,
  строго соблюдая полярность, и закройте
  крышку батарейного отсека (4).
  Если весы не будут использоваться про-
  должительное время, извлеките элемент
  питания из батарейного отсека.
  Рекомендации
  Проводите взвешивания в одно и то же
  время суток.
  После приема пищи должно пройти
  2-3 часа.
  Для получения максимально точных пока-
  заний при взвешивании ставьте весы на
  одно и то же место.
  Внимание!
  Если на дисплее отобразилось значение
  «Err», это означает, что весы перегруже-
  ны. Срочно сойдите с весов, чтобы пре-
  дотвратить их повреждение.
  Выбор единиц измерения
  На нижней стороне корпуса весов есть кнопка
  выбора единиц измерения веса (3).
  Нажимая на кнопку, выберите килограммы
  («kg»), фунты («lb») или стоуны («st») в каче-
  стве единиц измерения.
  Определение веса
  Установите весы на ровной устойчивой
  поверхности.
  Весы включаются, когда вы на них вста-
  ёте.
  На дисплее (2) появляются символы
  «0.0 kg», «0.0 lb» или «0:0 st», в зави-
  симости от выбранных единиц изме-
  рения.
  Встаньте на весы, стойте неподвижно.
  Во время взвешивания показания веса
  на дисплее (2) будут мигать. Дождитесь
  момента, когда показания перестанут
  мигать.
  Ваш вес будет высвечиваться на дисплее
  примерно 10 секунд, после чего устрой-
  ство автоматически отключится.
  Примечания:
  Если весы работают неправильно, попро-
  буйте отключить питание, для этого
  откройте крышку батарейного отсека (4) и
  извлеките элемент питания. Через неко-
  торое время установите элемент питания
  на место.
  По вопросам технического обслуживания
  обращайтесь в авторизованные (уполно-
  моченные) сервисные центры.
  Чистка и уход
  Протрите весы мягкой, слегка влажной
  тканью.
  Запрещается использовать абразивные
  моющие средства или растворители.
  Запрещается погружать весы в воду или в
  любые другие жидкости, нельзя помещать
  весы в посудомоечную машину.
  Храните весы в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  ВАЖНО
  Электромагнитная совместимость
  Электронные весы могут быть чувствитель-
  ны к электромагнитному излучению других
  устройств, расположенных в непосредствен-
  ной близости (таких как мобильные теле-
  фоны, портативные радиостанции, пульты
  радиоуправления и микроволновые печи).
  В том случае, если появились признаки тако-
  го воздействия (на дисплее отображаются
  ошибочные или противоречивые данные),
  переместите весы или временно отключите
  источник помех.
  Комплектация
  1. Весы – 1 шт.
  2. Элемент питания «CR2032» – 2 шт.
  3. Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Элемент питания: элемент питания:
  2xCR-2032, 6 В
  Максимальный предельный вес: 150 кг
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики устройства без
  предварительного уведомления
  Срок службы устройства – 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требуемым европейским и россий-
  ским стандартам безопасности и
  гигиены.
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг,
  41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИй
Maxwell MW-2668 SR

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-2668 SR? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Maxwell MW-2668 SR att svara på din fråga.

Se manualen för Maxwell MW-2668 SR helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk, Tyska, Ryska, Rumänska, Ukrainare. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Maxwell MW-2668 SR? Ställ din fråga här

Maxwell MW-2668 SR – specifikationer

Allmänt
Varumärke Maxwell
Modell MW-2668 SR
Produkt Våg
EAN 9120048697749
Språk Engelsk, Tyska, Ryska, Rumänska, Ukrainare
Filtyp PDF
Prestanda
Modell Elektronisk personvåg
Maxvikt 150
Automatisk avstängning
Minnesfunktion
Body Mass Index (BMI) mätning
Överbelastnings indikator
Exakthet -
Måttenhet kg, lb, st
Mätning av basalomsättning (BMR)
Produktens färg Black, Silver
Typ av ytskikt Glas
Form Torg
Display
Displaytyp LCD
Strömtillförsel
Batterityp CR2032
Antal batterier 2
Batterispänning 6

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Maxwell MW-2668 SR .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer