Niko 05-088 bruksanvisning

Niko 05-088
6 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Engelsk
anvisningNiko 05-088
nv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@Niko.be — www.niko.be PM005-08800R08163
Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

1. BESCHRIJVING EN WERKING

De draagbare IR-zender heeft 4 kanalen (4 numerieke toetsen) waarvan elk kanaal een bediening is die kan
geprogrammeerd worden voor één of meerdere ontvangers.
Met de vier bedieningstoetsen (A, B, C en D) zijn verschillende functies mogelijk bv: 2x schakelaar, 2x drukknop,
1x enkelvoudige schakelaar + 1x drukknop, dimmer, ventilatorschakelaar, rolluikschakelaar.
Alvorens deze in te drukken dient steeds eerst het kanaal geselecteerd te worden.
Nota: bedieningstijd tussen 2 functies > 100msec.
Iedere bedieningstoets kan afzonderlijk geprogrammeerd worden volgens het Nikobus-systeem.
Aan de hand van een controle-LED (fig.1) kan men controleren of de batterij al dan niet leeg is.
Deze LED moet branden tijdens het indrukken van één van de kanalen of bedieningsdrukknoppen, zoniet is de
batterij leeg.
De afstandsbediening kan probleemloos in een bestaand Nikobus-systeem geïntegreerd worden.
Voeding: 2 batterijen 1,5V, type AAA - LR03 (worden niet door Niko meegeleverd).

2. ONTVANGERS VOOR IR-AFSTANDSBEDIENING

2-voudige busdrukknop met IR-ontvanger 05-081-01
4-voudige busdrukknop met IR-ontvanger 05-085-01
De functies op de IR-ontvanger kunnen verschillen van de functies van de IR-afstandsbediening.

3. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN

- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende
voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische
installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende
exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.
- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
- de geldende wetten, normen en reglementen;
- de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
- het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het
kader van elke specifieke installatie;
- de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
Support België: Support Nederland:
tel. + 32 3 778 90 80 tel. + 31 183 64 06 60
website: http://www.niko.be website: http://www.niko.nl
e-mail: support@niko.be e-mail: sales@niko.nl
In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke
omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).

4. GARANTIEBEPALINGEN

- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van
het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen
de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze
herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of
onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de
bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschap-
pen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande
bepalingen.
fig.1: 05-088
busdrukknop
kanaal 0
05-081-01 05-085-01
handzender
kanaal 1

A C

B D

handzender
kanaal 2

A C

B D

handzender
kanaal 3

A C

B D

handzender
kanaal 4

A C

B D

Lisez entièrement le mode d’emploi avant toute installation et mise en service.

1. DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

L’émetteur de poche IR possède 4 canaux (4 touches numériques) dont chacun peut être programmé pour la
commande de un ou plusieurs récepteurs.
Les 4 touches (A,B,C et D) permettent différentes fonctions comme:
2x interrupteur, 2x B.P., 1 interrupteur simple + 1x B.P., 1 variateur, interrupteur de ventilateur, interrupteur
pour volets.
La commande des touches doit être précédée du choix du canal.
Note: temps de repos entre 2 commandes > 100 msec.
Chaque touche peut être programmée séparément selon le système Nikobus.
Une LED indique si la pile est opérationnelle (fig.1). La LED s’allume dès que l’on enfonce une touche de canal
ou de code IR; si ce n’est pas le cas, la batterie est déchargée.
Cette télécommande peut parfaitement être intégrée dans un système Nikobus existant.
Alimentation: 2 batteries de 1,5V type AAA – LR 03 (non incluses)

2. RECEPTEURS POUR TELECOMMANDE IR

B.P. à 2 contacts et récepteur 05-081-01
B.P. à 4 contacts et récepteur 05-085-01
Les fonctions innitiées par le récepteur IR peuvent être différentes de celles innitiées par la télécommande IR.

3. PRESCRIPTIONS LEGALES

- L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
- Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur. Il doit être joint au dossier de l’installation électrique et être
remis à d’éventuels autres propriétaires. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site
web ou auprès du service ‘support Niko’.
- Il y a lieu de tenir compte des points suivants avant l’installation (liste non limitative):
- les lois, normes et réglementations en vigueur;
- l’état de la technique au moment de l’installation;
- ce mode d’emploi qui doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique;
- les règles de l’art.
- En cas de doute, vous pouvez appeler le service ‘support Niko’ ou vous adresser à un organisme de contrôle
reconnu.
Support Belgique: Support France:
+ 32 3 778 90 80 + 33 820 20 66 25
site web: http://www.niko.be site web: http://www.niko.fr
e-mail: support@niko.be e-mail: ventes@niko.fr
En cas de défaut de votre appareil, vous pouvez le retourner à un grossiste Niko agréé, accompagné d’une
description détaillée de votre plainte (manière d’utilisation, divergence constatée…).

4. CONDITIONS DE GARANTIE

- Délai de garantie: 2 ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d’achat par le consommateur fait
office de date de livraison. Sans facture disponible, la date de fabrication est seule valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout manquement à la concordance des produits dans
un délai max. de 2 mois après constatation.
- Au cas ou pareil manquement serait constaté, le consommateur a droit à une réparation gratuite ou à un
remplacement gratuit selon l’avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable pour un défaut ou des dégâts suite à une installation fautive, à une
utilisation contraire ou inadaptée ou à une transformation du produit.
- Les dispositions contraignantes des législations nationales ayant trait à la vente de biens de consommation et la
protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par entreprises interposées,
filiales, distributeurs, agents ou représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.
fig.1: 05-088
B.P.
canal 0
05-081-01 05-085-01
émetteur de poche
canal 1

A C

B D

émetteur de poche
canal 2

A C

B D

émetteur de poche
canal 3

A C

B D

émetteur de poche
canal 4

A C

B D

05-088 INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING

05-088 TELECOMMANDE INFRAROUGE

Anvisning

Se manualen för Niko 05-088 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Niko 05-088? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Niko 05-088 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Niko 05-088-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Niko 05-088 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Niko 05-088.

Allmänt
Varumärke Niko
Modell 05-088
Produkt Fjärrkontroll
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Prestanda
Antal stödda enheter -
Maximal räckvidd - m
Antal kanaler 4 kanaler
Design
Gränssnitt IR trådlös
Produktens färg Svart
Korrekt användning av fjärrkontroll Digitalbox för TV
Ingångssignal Tryckknappar
Antal knappar 4
Display
Inbyggd display Nej
Vikt & dimension
Vikt - g
Batteri
Uppladdningsbara -
Batteriteknik -
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Niko 05-088.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat