Niko 16-728 bruksanvisning

Niko 16-728
6.7 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Engelsk
anvisningNiko 16-728
nv Niko sa Industriepark West 40, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium — tel. +32 3 778 90 00 — fax +32 3 777 71 20 — e-mail: support@Niko.be — www.niko.be PM016-72600R08171

16-726 / 16-727 / 16-728

1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN

- Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

- De installatie dient te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon en met inachtname van de geldende

voorschriften.

- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische

installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende

exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.

- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):

- de geldende wetten, normen en reglementen;

- de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;

- het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het

kader van elke specifieke installatie;

- de regels van goed vakmanschap.

- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.

Support België: Support Nederland:

tel. + 32 3 778 90 80 tel. + 31 183 64 06 60

website: http://www.niko.be website: http://www.niko.nl

e-mail: support@niko.be e-mail: sales@niko.nl

In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke

omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).

2. BESCHRIJVING

Het gebruik van een infraroodafstandsbediening is normaal beperkt tot de ruimte waar de IR-ontvangers of

-apparatuur staan opgesteld. Om uw infraroodafstandsbediening te gebruiken vanuit een andere kamer, om bv.

een ander radiostation van uw tuner te kiezen, kan gebruik worden gemaakt van de IR-signaaldistributie via de

bedrading. Een typische installatie bestaat altijd uit één of meerdere infraroodontvangers, een connectieblok en

een aantal mini-infroodzenders. De producten voldoen aan de normen EN55020 en EN55022.

3. 16-726 / 16-727 MINI-IR-ZENDER MET LED

3.1. Specificaties

De enkelvoudige (16-726) en de dubbele (16-727) mini-IR-zender bevatten een kleine IR-LED en een sig-

naal-LED, die oplichten bij het zenden van IR-signalen. Deze mini-IR-zenders zijn geïntegreerd in een kleine

muisvormige behuizing. Met zijn unieke zelfklevende houder wordt de zender tegen de IR-ontvanger van een

AV-apparaat gekleefd. Bij het verwijderen van de AV-apparatuur uit zijn kast, hoeft u enkel de mini-IR-zender

uit te schuiven, zonder de bekabeling los te maken.

Bij de 16-727 zijn 2 mini-IR-zenders voorzien op één aansluiting. Zo kunnen 2 AV-apparaten worden aan-

gestuurd.

- De ingebouwde LED knippert bij het zenden van IR-signalen.

- Unieke houder om de mini-IR-zender op zijn plaats te houden en gemakkelijk te kunnen verwijderen.

- Voorzien van een 3,5mm mini-jack.

3.2. Montage

Lokaliseer de IR-ontvanger van het hifi-apparaat en reinig hem indien nodig. Verwijder de strip van de zelf-

klevende laag op de onderkant van de IR-houder en kleef die op het IR-venster van het AV-apparaat. Schuif

hierna de IR-zender in de houder.

De mini-jack-plug wordt in het connectieblok (16-724) met aanduiding ‘EMITTERS’ geplugd.

Opgelet: Zorg ervoor dat de dipswitches van het connectieblok (16-724) op de positie ‘EM ON’ staan, wanneer de
mini-IR-zender in de bijhorende aansluiting wordt geplugd. Het verkeerd zetten van deze jumper kan de 16-726 of
16-727 beschadigen.

4. 16-728 IR-STRALER

4.1. Specificaties

In tegenstelling tot de mini-IR-zenders 16-726 en 16-727 wordt deze IR-straler schuin boven of schuin onder

de AV-apparatuur gemonteerd. Eén IR-straler kan dus verschillende AV-componenten aansturen. De 16-728

bevat 2 sterke IR-dioden waardoor hij eventueel recht tegenover de AV-componenten kan worden gemonteerd.

Als de omgevingscondities goed zijn, - als er zich geen obstakels tussen de IR-straler en de IR-ontvangers van

de AV-apparatuur bevinden - kan bijgevolg een afstand tot 10m worden overbrugd. De IR-straler kan met zijn

zelfklevende laag en een extra montageschroefje op een vlakke ondergrond worden vastgezet.

4.2. Montage

- Stel de AV-apparaten zodanig op, dat ze onderling de IR-ontvangst niet hinderen. Zorg ervoor dat ze allemaal

mooi recht op elkaar staan en dat eventuele legplanken, waar de apparatuur op staat, voldoende naar achter

liggen, zodat deze de IR-stralen niet blokkeren.

- Test een aantal posities uit vooraleer de IR-straler definitief te monteren. Indien nodig, plaats een tweede

IR-straler (zie figuur).

- De 16-728 kan met zijn zelfklevende laag worden vastgekleefd op de vlakke ondergrond, nadat de beste

positie werd gekozen. Hij kan eventueel met een extra schroefje worden vastgezet.

- De 16-728 wordt in het connectieblok (16-724) met aanduiding ‘Emitters/Blaster’ geplugd.

- Zet de bijhorende dipswitch waar de IR-straler werd ingeplugd in het connectieblok (16-724) op positie ‘BL-ON’.

5. GARANTIEBEPALINGEN

- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van

het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.

- De consument is verplicht Artsound schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk

binnen de twee maanden na vaststelling.

- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze

herstelling of vervanging, wat door Artsound bepaald wordt.

- Artsound is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk

of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.

- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen

en de bescherming van de consumenten van de landen waarin Artsound rechtstreeks of via zuster/dochter-

vennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op

bovenstaande bepalingen.

1. PRESCRIPTIONS LEGALES

- Lisez entièrement le mode d’emploi avant toute installation et mise en service.

- L’installation doit être effectuée par une personne compétente et dans le respect des prescriptions en vigueur.

- Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur. Il doit être joint au dossier de l’installation électrique et être

remis à d’éventuels autres propriétaires. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site

web ou auprès du service ‘support Niko’.

- Il y a lieu de tenir compte des points suivants avant l’installation (liste non limitative):

- les lois, normes et réglementations en vigueur;

- l’état de la technique au moment de l’installation;

- ce mode d’emploi qui doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique;

- les règles de l’art.

- En cas de doute, vous pouvez appeler le service ‘support Niko’ ou vous adresser à un organisme de contrôle

reconnu.

Support Belgique: Support France:

+ 32 3 778 90 80 + 33 820 20 66 25

site web: http://www.niko.be site web: http://www.niko.fr

e-mail: support@niko.be e-mail: ventes@niko.fr

En cas de défaut de votre appareil, vous pouvez le retourner à un grossiste Niko agréé, accompagné d’une

description détaillée de votre plainte (manière d’utilisation, divergence constatée…).

2. DESCRIPTION

L’utilisation d’une commande infrarouge est limitée normalement à l’espace où sont installés les récepteurs

et l’appareillage. Afin de pouvoir utiliser votre commande infrarouge à partir d’une autre pièce, pour pouvoir

choisir par exemple un autre canal radiophonique de votre tuner, vous pouvez utiliser un câblage de distribution

de signaux IR. Une installation classique comprend toujours un ou plusieurs récepteurs IR, un bloc de raccor-

dement et un certain nombre de mini-émetteurs IR.

Les produits sont conformes aux normes EN55020 et EN55022.

3. 16-726 / 16-727 MINI-EMETTEUR IR AVEC LED

3.1.Caractéristiques

Le mini-émetteur IR simple (16-726) et double (16-727) sont tous deux pourvus d’une petite LED IR et d’une

LED signalétique qui s’allument lors de l’envoi d’un signal IR. Ces mini-émetteurs IR sont montés dans une

petite armature ayant la forme d’une souris. L’émetteur est fixé avec sa bande adhésive spéciale contre le

récepteur IR d’un appareil AV. Lorsque vous déplacez l’appareil AV hors de l’armoire, il vous suffit de glisser le

mini-émetteur IR hors de son logement sans devoir défaire le câblage.

Le 16-727 comprend 2 mini-émetteurs IR raccordés à une seule entrée, pour la commande de 2 appareils AV.

- La LED intégrée clignote lors de l’émission de signaux IR.

- Logement particulier pour maintenir le mini-émetteur IR en place et le retirer facilement

- Pourvu d’un mini-connecteur de 3,5mm

3.2. MONTAGE

Localisez le récepteur IR de l’appareil hi-fi et nettoyez-le si nécessaire. Otez la protection de la bande auto-

adhésive au-dessous du logement de l’émetteur IR et fixez celui-ci sur la lentille IR de l’appareil AV. Placez

ensuite l’émetteur IR dans son logement.

Le mini-connecteur est enfiché dans le bloc de raccordement (16-724) marqué ‘EMITTERS’.

Attention: Faites en sorte que les commutateurs à code du bloc de raccordement (16-724) soient placés sur la
position ‘EM ON’, lorsque le mini-émetteur est raccordé au bloc. Le placement fautif du cavalier pourrait endommager
le 16-726 ou le 16-727.

4. 16-728 DEFLECTEUR IR

4.1. Caractéristiques

Contrairement aux mini-émetteurs 16-726 et 16-727, ce déflecteur IR est monté en oblique au dessus ou

au-dessous de l’appareillage AV. Un seul déflecteur IR peut donc commander plusieurs composants AV. Le 16-

728 comprend 2 puissantes diodes IR lui permettant d’être monté juste devant l’appareillage AV et d’enjamber

une distance de 10m sous de bonnes conditions d’émission, c’est-à-dire si aucun obstacle ne se trouve entre

le déflecteur IR et les récepteurs IR de l’appareillage AV. Le déflecteur IR se fixe par bande adhésive et une vis

supplémentaire sur une paroi plane.

4.2. Montage

- Empilez l’appareillage AV de telle façon que les appareils ne gênent pas mutuellement la réception IR.

Alignez-les de façon parfaitement plane et faites en sorte que les étagères soutenant les différents appareils

se situent suffisamment vers l’arrière pour ne pas bloquer les rayons IR.

- Testez quelques positions avant de monter définitivement le déflecteur IR. Il faut utiliser un second déflecteur

IR au cas où la distance serait trop importante (voir figure).

- Le 16-728 se fixe avec sa bande adhésive autocollante sur un support lisse, après avoir testé la meilleure

position. Utilisez éventuellement une vis pour le fixer.

- Le 16-728 est raccordé au bloc de raccordement (16-724) marqué ‘Emitters/Blasters’

- Placez le commutateur à code du bloc de raccordement (16-724) où est raccordé le déflecteur IR sur la

position 'BL-ON'.

5. CONDITIONS DE GARANTIE

- Délai de garantie: 2 ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d’achat par le consommateur fait

office de date de livraison. Sans facture disponible, la date de fabrication est seule valable.

- Le consommateur est tenu de prévenir Artsound par écrit de tout manquement à la concordance des produits

dans un délai max. de 2 mois après constatation.

- Au cas ou pareil manquement serait constaté, le consommateur a droit à une réparation gratuite ou à un

remplacement gratuit selon l’avis de Artsound.

- Artsound ne peut être tenu pour responsable pour un défaut ou des dégâts suite à une installation fautive, à

une utilisation contraire ou inadaptée ou à une transformation du produit.

- Les dispositions contraignantes des législations nationales ayant trait à la vente de biens de consommation

et la protection des consommateurs des différents pays où Artsound procède à la vente directe ou par

entreprises interposées, filiales, distributeurs, agents ou représentants fixes, prévalent sur les dispositions

susmentionnées.

16-726

16-727

Anvisning

Se manualen för Niko 16-728 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 6.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Niko 16-728? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Niko 16-728 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Niko 16-728-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Niko 16-728 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Niko 16-728.

Allmänt
Varumärke Niko
Modell 16-728
Produkt Fjärrkontroll
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Design
Ingångssignal -
Gränssnitt IR trådlös
Produktens färg Svart
Korrekt användning av fjärrkontroll Audio,Projector,SAT,TV
Prestanda
Antal stödda enheter 2
Display
Inbyggd display Nej
Vikt & dimension
Kabellängd 2.43 m
Bredd 13 mm
Djup 8 mm
Höjd 76 mm
Förpackningens innehåll
Mini-jack IR kabel 2
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Niko 16-728.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat