Omron M3 COMFORT

Omron M3 COMFORT bruksanvisning

(4)
 • Inledning
  Tack för att du har köpt den automatiska blodtrycksmätaren OMRON M3 Comfort
  för överarmen.
  OMRON M3 Comfort är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare för överarmen
  som fungerar enligt den oscillometriska principen. Den mäter blodtryck och
  pulsfrekvens enkelt och snabbt. Tack vare enhetens avancerade "IntelliSense"-teknik
  sker uppblåsningen bekvämt och kontrollerat utan behov av tryckinställning i förväg
  eller återuppblåsning.
  Avsedd användning
  Den här enheten är en digital mätare som är avsedd för att mäta blodtryck och
  pulsfrekvens hos vuxna patienter som kan förstå den här användarhandboken och
  har den armomkrets som anges på manschetten. Enheten känner av oregelbundna
  hjärtslag under mätning och avger en varningssignal i samband med mätresultatet.
  Läs användarhandboken noga innan du använder enheten.
  Spara den för framtida bruk. Om du vill ha specifik information om ditt blodtryck,
  VÄND DIG TILL DIN LÄKARE.
  Viktig säkerhetsinformation
  Varning! Varnar för en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks
  kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara.
  (Allmän användning)
  Ändra INTE någon medicinering baserat på mätresultat från denna
  blodtrycksmätare. Ta dina mediciner enligt läkarens ordination. Endast en
  läkare är kvalificerad att diagnostisera och behandla högt blodtryck.
  Rådfråga din läkare innan du använder enheten om du är gravid, inklusive
  havandeskapsförgiftning, eller har fått diagnosen arytmi eller arterioskleros.
  Använd inte enheten på en skadad arm eller en arm under läkarbehandling.
  Applicera inte manschetten runt armen om du samtidigt får intravenöst dropp
  eller en blodtransfusion.
  Rådfråga din läkare innan du använder enheten på en arm med en arteriovenös
  shunt (A-V).
  Använd inte enheten samtidigt med annan medicinsk elektrisk utrustning.
  Använd inte enheten i ett område med högfrekvent kirurgisk utrustning,
  magnetröntgen eller datortomograf, eller i en syrerik miljö.
  Luftslangen eller nätadapterkabeln kan av misstag leda till strypning av små barn.
  Innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk om de råkar sväljas av
  små barn.
  (Användning av nätadapter (tillval))
  Använd inte nätadaptern om enheten eller nätsladden är skadad. Stäng av
  strömmen och dra omedelbart ut nätsladden.
  Anslut nätadaptern till ett eluttag med rätt spänning. Använd inte enheten
  tillsammans med ett grenuttag.
  Du får aldrig sätta in stickproppen i eluttaget eller dra ut den ur eluttaget med
  våta händer.
  Var försiktig! Anger en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks
  kan leda till mindre eller måttliga skador på användaren eller
  patienten, eller kan skada utrustningen eller annan egendom.
  (Allmän användning)
  Rådfråga alltid din läkare. Det är farligt med egendiagnos och behandling på
  grundval av mätresultat.
  Personer med allvarliga blodcirkulationsproblem eller en blodsjukdom bör
  rådfråga en läkare innan de använder enheten, eftersom uppblåsning av
  manschetten kan leda till att blåmärken bildas.
  Ta bort manschetten om den inte börjar tömmas under mätningen.
  Använd inte enheten på små barn eller personer som inte kan uttrycka sina
  önskemål.
  Använd inte enheten i något annat syfte än att mäta blodtryck.
  Använd endast en manschett som är utformad för denna enhet. Om andra
  manschetter används kan det resultera i inkorrekta mätresultat.
  Undvik att använda mobiltelefoner eller andra apparater som avger
  elektromagnetiska fält i närheten av enheten. Det kan leda till att enheten inte
  fungerar korrekt.
  Montera inte isär mätaren eller manschetten. Det kan leda till felaktig avläsning.
  Undvik användning på en plats med fukt, eller en plats där vatten kan stänka på
  enheten. Det kan skada enheten.
  Använd inte enheten i ett fordon under färd (bil, flygplan).
  Utför inte mätningar oftare än nödvändigt. Det kan ge upphov till blåmärken på
  grund av att blödflödet hindras.
  Rådfråga din läkare innan du använder enheten om du har genomgått en
  mastektomi.
  Läs "Om ditt systoliska tryck är högre än 210 mmHg" i den här användarhandboken
  om ditt systoliska tryck är högre än 210 mmHg. Om du blåser upp till ett högre tryck
  än vad som behövs kan du få blåmärken där manschetten sitter.
  (Användning av nätadapter (tillval))
  Sätt i stickproppen ordentligt i uttaget.
  Undvik att dra i nätsladden när du drar ut stickproppen ur uttaget. Håll i själva
  stickproppen när du drar ut den.
  Tänk på följande vid hantering av nätsladden:
  Torka av damm från stickproppen.
  Dra ut sladden till mätaren när den inte används.
  Dra ut stickproppen före rengöring.
  Använd endast en OMRON AC-nätadapter som är utformad för denna enhet. Om
  du använder en annan adapter kan det skada och/eller innebära risker för enheten.
  (Batterianvändning)
  Se till att batterierna sätts in med polerna rätt inriktade.
  Använd endast 4 alkaliska "AA"-batterier eller manganbatterier till enheten. Använd
  inte andra typer av batterier. Använd inte nya och gamla batterier tillsammans.
  Ta ut batterierna om enheten inte ska användas på tre månader eller mer.
  Allmänna försiktighetsmått
  Undvik att böja manschetten eller luftslangen kraftigt.
  Undvik tryck på luftslangen under mätning.
  När du tar bort luftkontakten ska du dra i luftkontakten vid kopplingen till mätaren,
  inte i själva slangen.
  Tappa inte mätaren och utsätt inte enheten för kraftiga stötar eller vibrationer.
  Blås inte upp manschetten om den inte sitter runt armen.
  Använd inte enheten utanför den angivna miljön. Detta kan leda till felaktiga resultat.
  Läs och följ "Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i
  "6. Specifikationer".
  Läs igenom och följ "Korrekt avyttring av denna produkt" i "6. Specifikationer" när
  du kasserar enheten samt förbrukade tillbehör eller tillvalsdelar.
  1. Lär känna din enhet
  Innehåll:
  Mätare, manschett, användarhandbok, förvaringsetui, batteriuppsättning,
  blodtryckspass
  Mätare:
  Manschett:
  Bildskärm:
  Symboler på skärmen:
  Symbol för oregelbundna
  hjärtslag ( )
  När mätaren känner av en oregelbunden
  rytm två eller fler gånger under
  mätningen visas symbolen för
  oregelbundna hjärtslag på skärmen
  tillsammans med mätvärdena.
  Oregelbundna hjärtslag är en hjärtrytm
  som är 25 % långsammare eller 25 %
  snabbare än den genomsnittliga
  hjärtrytmen som identifieras medan enheten mäter det systoliska och
  diastoliska blodtrycket.
  Om symbolen för oregelbundna hjärtslag visas tillsammans med dina
  mätresultat rekommenderar vi att du kontaktar din läkare. Följ läkarens
  anvisningar.
  Symbol för fel p.g.a. rörelse ( )
  Rörelsesymbolen visas om du rör dig under mätningen. Ta av manschetten
  och vänta i två till tre minuter.
  Gör en ny mätning och håll dig stilla under mätningen.
  Symbol för medelvärde ( )
  Medelvärdessymbolen visas när du håller minnesknappen intryckt i mer än
  tre sekunder. Det senaste medelvärdet visas på skärmen.
  Guidelampa för manschettapplicering ( )
  Om manschetten har satts på för löst kan värdena bli otillförlitliga. Om
  manschetten sitter för löst lyser inte guidelampan för manschettapplicering.
  Annars lyser grönt. Den här funktionen används för att avgöra om
  manschetten är tillräckligt hårt åtdragen.
  Indikator för blodtrycksnivå (färg)
  Om ditt systoliska eller diastoliska tryck ligger över
  standardintervallet (135 mmHg för systoliskt blodtryck
  och/eller 85 mmHg för diastoliskt blodtryck) lyser
  indikatorn för blodtrycksnivå (färg) orange när
  mätresultatet visas. Om de ligger inom
  standardintervallet lyser den inte.
  Enligt riktlinjen JNC7* rekommenderas nedanstående riktlinje.
  Dessa värden är hämtade från statistiska värden för blodtryck.
  * JNC7: The Seventh Report, 2003 Dec, of the Joint National Committee
  on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood
  Pressure.
  2. Förberedelse
  2.1 Sätta i batterier
  1. Ta bort batteriluckan.
  2. Placera 4 "AA"-batterier
  i batterifacket så som visas
  på bilden.
  3. Sätt tillbaka batteriluckan.
  Obs!
  • När symbolen för urladdat batteri ( ) visas på skärmen ska du stänga av
  enheten och sedan ta ur alla batterierna samtidigt. Ersätt dem med 4 nya
  batterier samtidigt. Alkaliska batterier med lång livslängd rekommenderas.
  • Mätvärdena fortsätter att sparas i minnet även efter att batterierna har bytts.
  • De medföljande batterierna kan ha en kortare livslängd.
  Använda batterier ska kasseras enligt nationella/lokala riktlinjer för
  kassering av batterier.
  2.2 Ställa in datum och tid
  Ställ in mätaren på rätt datum och tid innan du gör en mätning för
  första gången.
  1. Tryck på knappen .
  2. Tryck på eller för att ändra årtalet.
  Tryck på -knappen för att bekräfta årtalet. Månaden börjar blinka. Upprepa
  samma steg för att ändra månad, dag, timmar och minuter.
  3. Tryck på START/STOP-knappen för att stänga av mätaren.
  Obs!
  • Om batterierna har bytts måste inställningen för datum och tid göras om.
  • Om datum och tid inte ställs in visas "-:--" under eller efter mätning.
  3. Använda enheten
  3.1 Applicera manschetten
  Ta av åtsittande plagg eller en snävt upprullad ärm från din vänstra överarm.
  Sätt inte manschetten över tjocka plagg.
  1. Stick in luftkontakten i luftingången så
  att den sitter säkert.
  2. Sätt manschetten runt din
  vänstra överarm.
  Manschettens nedre kant ska
  sitta 1–2 cm ovanför armbågen.
  Manschetten ska placeras
  överarmen och luftslangen ska
  peka mot din hand.
  3. Stäng manschetten med
  kardborrebandet.
  Obs!
  • När du mäter på höger arm är luftslangen på
  sidan av armbågen. Var noga med att inte
  vila armen på luftslangen.
  • Blodtrycket kan variera mellan höger och
  vänster arm och även de uppmätta blodtrycksvärdena kan skilja sig åt.
  OMRON rekommenderar att du alltid mäter på samma arm. Om värdena
  skiljer sig markant åt mellan armarna bör du fråga din läkare vilken arm du
  ska använda vid mätningen.
  3.2 Rätt sittställning
  När du ska göra en mätning måste du
  vara avslappnad och sitta bekvämt i en
  behaglig rumstemperatur. Undvik att
  bada, dricka alkohol eller koffein, röka,
  motionera och äta 30 minuter innan du
  gör en mätning.
  • Sitt på en stol med hela fotsulan mot golvet.
  Korsa inte benen.
  • Sitt upprätt med rak rygg.
  • Sitt med stöd för ryggen och armen.
  • Manschetten ska vara placerad på armen,
  på samma nivå som hjärtat.
  3.3 Göra en mätning
  Obs!
  • Om du vill stoppa en mätning ska du trycka på START/STOP-knappen för
  att släppa ut luften i manschetten.
  • Var stilla medan du mäter.
  Mätaren är utformad för att mäta och spara mätvärdena i minnet
  för 2 personer – ANVÄNDAR-ID 1 respektive ANVÄNDAR-ID 2.
  1. Välj ditt användar-ID
  (1 eller 2).
  2. Tryck på START/STOP-knappen.
  Handledsmanschetten börjar blåsas upp automatiskt.
  3. Ta bort manschetten.
  4. Tryck på START/STOP-knappen för att stänga av mätaren.
  Mätaren sparar automatiskt mätresultatet i minnet.
  Den stängs av automatiskt efter 2 minuter.
  Obs! Vänta 2–3 minuter innan du mäter igen. Om du väntar mellan
  mätningarna hinner artärerna återgå till samma tillstånd som före
  en mätning.
  Använda gästläget
  Mätaren lagrar mätvärden för två användare i minnet.
  Gästläget kan användas för att göra en enstaka mätning för andra personer.
  Mätningar som görs i gästläget sparas inte i minnet.
  1. Håll START/STOP-knappen intryckt
  i mer än tre sekunder.
  Symbolen för användar-ID och visningen av
  datum/tid försvinner.
  2. Släpp START/STOP-knappen när visningen av datum/tid
  stängs av.
  Handledsmanschetten börjar blåsas upp automatiskt.
  Rådfråga alltid din läkare. Det är farligt med egendiagnos och behandling
  på grundval av mätresultat.
  3.4 Använda minnesfunktionen
  Mätaren sparar automatiskt resultaten, upp till 60 uppsättningar för varje
  användare (1 och 2). Den kan även beräkna ett medelvärde baserat på de
  senaste tre mätvärdena som tagits inom 10 minuter.
  Obs!
  • Om det bara finns två mätvärden i minnet för den perioden baseras
  medelvärdet på dessa två värden.
  • Om det finns ett mätvärde i minnet för den perioden visas detta som
  medelvärdet.
  • Om minnet är fullt raderar mätaren det äldsta värdet.
  • När du tittar på ett mätvärde som tagits utan att datum och tid ställts in
  visas "-:--" i stället för datum och tid.
  Visa mätvärden som sparats i minnet
  1. Välj ditt användar-ID (1 eller 2).
  2. Tryck på knappen .
  Minnesnumret visas i en sekund innan
  pulsfrekvensen visas.
  Den nyaste uppsättningen har nummer 1.
  Obs! Resultatet av guiden för
  manschettapplicering visas på skärmen
  tillsammans med mätvärdena.
  Guidelampan för manschettapplicering lyser inte.
  : Manschetten är tillräckligt hårt åtdragen.
  : Manschetten sitter löst eller felaktigt.
  3. Tryck på eller om du vill visa värdena som sparats
  iminnet.
  : För att visa de äldre värdena
  : För att visa de nyare värdena
  Visa medelvärdet
  1. Välj ditt användar-ID (1 eller 2).
  2. Håll -knappen intryckt i mer än tre
  sekunder.
  Obs!
  • Om föregående mätning gjordes utan att datum och tid ställts in beräknas
  inte medelvärdet.
  • Om det inte finns några mätningar sparade i minnet, visas
  bildskärmen till höger.
  Radera alla värden som sparats i minnet
  Värdena som sparats i minnet raderas per användar-ID.
  1. Välj ditt användar-ID (1 eller 2).
  2. Tryck på minnesknappen medan minnessymbolen ( ) visas.
  3. Håll knappen intryckt
  och tryck samtidigt på
  START/STOP-knappen
  i mer än 3 sekunder.
  Obs! Du kan inte delvis radera värden som sparats i minnet.
  Alla värden för användaren du väljer raderas.
  Den får inte skadas. Den får inte gå sönder.
  Den får inte manipuleras.
  Den får inte böjas eller dras ut med kraft.
  Den får inte vridas. Den får inte viras ihop under användning.
  Den får inte klämmas.
  Den får inte placeras under tunga föremål.
  Automatisk
  blodtrycksmätare för
  överarmen
  M3 Comfort (HEM-7134-E)
  Användarhandbok
  IM-HEM-7134-E-SV-01-08/2015
  A. Bildskärm
  B. Memory-knapp
  C. START/STOP-knapp
  D. Inställningsknapp för datum/tid
  E. Knapp för att välja användar-ID
  F. Guidelampa för
  manschettapplicering
  G. Upp/ned-knappar
  H. Indikator för blodtrycksnivå (färg)
  I. Batterifack
  J. Nätadapterjack
  (för tillvalet nätadapter)
  K. Luftingång
  O. Symbol för användar-ID
  P. Systoliskt blodtryck
  Q. Diastoliskt blodtryck
  R. Batterisymbol (låg nivå/urladdat)
  S. Guidesymbol för
  manschettapplicering
  T. Symbol för hjärtslag
  (Blinkar under mätning)
  U. Symbol för minne
  V. Symbol för medelvärde
  W. Datum/Tid-visning
  X. Symbol för fel p.g.a. rörelse
  Y. Symbol för oregelbundna hjärtslag
  Z. Indikator för blodtrycksnivå (bar)
  AA.Symbol för tömning
  AB.Pulsvisning/minnesnummer
  Allmänna riktlinjer för blodtryck
  Prehypertoni på
  läkarmottagningen
  Hypertoni vid mätning
  hemma
  Systoliskt blodtryck 120–139 mmHg 135 mmHg
  Diastoliskt blodtryck 80–89 mmHg 85 mmHg
  I
  K
  J
  D
  A
  B
  C
  G
  F
  E
  DD
  H
  L
  N
  M
  L. Manschett (armens omkrets 22–42 cm)
  M. Luftkontakt
  N. Luftslang
  P
  Q
  R
  U
  O
  V
  W
  S
  T
  X
  Y
  Z
  AA
  AB
  Oregelbundna hjärtslag
  Normala hjärtslag
  Puls
  Blodtryck
  Blodtryck
  Korta
  Långa
  Puls
  Minut
  Ändra Bekräfta
  Ändra Bekräfta
  Ändra Bekräfta
  Ändra Bekräfta
  Ändra Bekräfta
  År
  Månad
  Dag
  Timme
  : Framåt
  : Bakåt
  1–2 cm
  Guidelampa för manschettapplicering
  START BLÅSER UPP TÖMMER KLAR
  Om ditt systoliska tryck är högre än 210 mmHg
  När manschetten börjar blåsas upp ska du hålla START/STOP-knappen
  intryckt tills mätaren är uppblåst till 30–40 mmHg högre än ditt
  förväntade systoliska tryck.
  Obs!
  Mätaren blåses inte upp över 299 mmHg.
  Applicera inte mer tryck än nödvändigt.
  Växlande visning av
  datum/tid
Omron M3 COMFORT

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 12

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Omron M3 COMFORT? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Omron M3 COMFORT att svara på din fråga.

Pia, 2020-02-10 13:31:18 2 kommentarer

Var kan jag kalibrera min blodtrycksmätare?

Ingegerd Gianolio, 2020-09-14 10:33:58

Var kan jag kalibrera min omron blodtrycksmätare?

Birgitta Bark, 2020-11-16 08:20:07

Behöver mätaren kalibreras?

Svara på den här frågan
Carina, 2020-04-16 18:15:36 1 kommentar

Hur ofta ska den kalibrera?

Ingegerd-Bertil Wahlden, 2020-06-09 10:53:45

Varför lyser lampan gul vid sys.blodtryck 136

Svara på den här frågan
leif bergström, 2019-01-09 13:55:16 1 kommentar

behöver den kalibreras har köpt den i dag

Ola Rönnbäck, 2020-05-11 13:33:47

Har köpt en Omron M3 nyligen, hur vet man att den visar rätt. Visar högre värden än hälsocentralens. Kalibrering? Bor i Luleå

Svara på den här frågan
Mona schill, 2020-08-23 10:40:22 1 kommentar

Varför kommer E upp när jag mäter får inget riktigt systologiska..på min man fungerar den,

Monaschill, 2020-08-23 10:41:57

Varför kommer E upp när jag mäter,

Svara på den här frågan
Robert Stam, 2020-10-01 16:59:27 1 kommentar

Hur nollar jag den?

Omron M3 COMFORT
Martin Wikman, 2020-10-02 12:03:01

Hur nollar jag den?

Svara på den här frågan
Dagny Svensson, 2020-11-15 11:54:49 Inga kommentarer

Har köpt Omrom M3 Comfort på Apoteket. Varför finns det inte en komplett manual på svenska? Trodde inte att man fick sälja produkter i Sverige utan svensk beskrivning.

Svara på den här frågan
Bo Silfverberg, 2020-10-21 08:07:44 Inga kommentarer

Bakrundsbelysning fungerade när jag ställde tid o datum men inte nu längre vid mätning? En inställning eller ska det vara så?

Svara på den här frågan
Gunnar, 2020-10-14 12:06:32 Inga kommentarer

Finns laddare till M 3 comfort om pris tack

Svara på den här frågan
Conny Rehnström, 2020-09-21 15:45:43 1 kommentar

Hej Jag har en Omron M3 Comfort som är ca 2,5 år gammal. Hur ofta måste den kalibreras ? När det behövs, hur gör jag ?

Christer, 2020-10-30 19:34:31

När skall min Omron kalibreras

Svara på den här frågan
Su, 2020-09-16 07:09:59 Inga kommentarer

Varför ser man inte svaren på frågorna som redan är ställda???

Svara på den här frågan

Se manualen för Omron M3 COMFORT helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 4 personer med ett genomsnitt på 7.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Omron M3 COMFORT? Ställ din fråga här

Omron M3 COMFORT – specifikationer

Allmänt
Varumärke Omron
Modell M3 COMFORT
Produkt Blodtrycksmätare
Språk Svenska
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Omron M3 COMFORT .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer