Panasonic Lumix DMC-FZ1000 bruksanvisning

Panasonic Lumix DMC-FZ1000
5.9 · 3
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningPanasonic Lumix DMC-FZ1000
Nastavte otočný ovladač režimu na [1 (Režim kreativního fi lmu)].Vyberte [FOTOGRAFIE 4K] v menu [Video] a nastavte poměr
2
stran videa.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Vyberte mnost [Ano].
Kamera změní nastavení 4K videa na nastavení vhodné pro statické snímky.
Provedou se následující nastavení:
[Fort záznamu] [MP4]
[Kvalita zázn.] [4K/100M/25p]
[Úroveň podsvícení]
[
(0-255)
] (0255)
Kamera provádí automatické zaosení a ostatní automatické operace rychleji než obvykle při snímání videa.
Po nastavení menu ukoete jeho zobrazování.
Nahrajte fi lm.3
Spute nahrávání fi lmu stiskem tlítka fi lmu nebo tlačítka závěrky.
Chcete-li nahrávání fi lmu zastavit, opět stiskněte tlítko fi lmu nebo tlítko závěrky.
Stisknutím [Fn1] při záznamu můžete do videa přidat znky. Přiní znek umožňuje
eskočit místa, kde chcete zaznamenat statické snímky při vytváření statických snímků
z videa.
Zorný úhel fi lmů v rozlišení 4K je meí než u fi lmů v jiných rozlišeních.
Ostrý záznam (bez rozmazání) rychle se pohybujících objektů.
Nastavením [Rim expozice] v menu [Video] na [S] zvyšte rychlost závěrky.
ibližná rychlost závěrky pro nahrávání v exteriérech za příznivého počasí:
alespoň 1/2000 s
Stiskem kurzorového tlačítka 1 pozastavte přehrávání fi lmu v bodě, kde chcete
pořídit statický snímek.
Pokud během pozastavení stisknete kurzorová tlačítka /, můžete fi lm
evinout vpřed nebo zt.
Pokud po stisknutí [Fn1] stisknete
/, můžete přeskočit značky vložené při
znamu videa. Pokud se chcete vtit k normálnímu přehrávání, stiskte [Fn1]
znovu.
Stiskněte [MENU/SET].2
Zobrazí se obrazovka potvrzení. Při volbě [Ano] je funkce sptěna.
Vytvořené statické snímky budou uloženy s informacemi o záznamu, jako je rychlost závěrky, clona a
citlivost ISO.
Chcete-li vytvořit statické snímky z fi lmu, když je kamera připojena k televizoru pomocí mikro kabelu HDMI,
nastavte položku [VIERA link] v části [ipojení TV] nabídky [Nastavení] na hodnotu [OFF].
ČESKYDANSK
Ved brug af [4K-FOTO] i menuen [Film] kan du nemt oprette still-billeder på ca. 8 millioner pixler
med et billedformat på [4:3], [3:2], [16:9] eller [1:1]. Ligesom når du tager billeder ved en høj burst-
hastighed, kan du oprette still-billeder, som fanger de gode øjeblikke.
1
Filmoptagelse i 4K
2
Oprettelse af still-billeder fra en fi lm
Sæt funktionsdrejeknappen på [ 1 (Kreativ fi lmfunktion)].
Vælg [4K-FOTO] i menuen [Film], og indstil fi lmens billedformat.
2
En bekræftelsesskærm vises. Vælg [Ja].
Kameraet ændrer dets 4K- lmindstillinger til indstillinger, som er velegnet til
oprettelse af still-billeder. Følgende indstillinger fastsættes:
[Optageformat] [MP4]
[Optage kval.] [4K/100M/25p]
[Lysstyrkeniveau]
[
(0-255)
] (0255)
Kameraet udfører autofokus og andre automatiske handlinger hurtigere end normalt under en
l m o p t a g e l s e .
Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Optag en fi lm.3
Tryk på fi lmknappen eller lukkerknappen for at starte en fi lmoptagelse.
Tryk på fi lmknappen eller lukkerknappen igen for at stoppe en fi lmoptagelse.
Du kan tilføje markører på en fi lm ved at trykke på [Fn1] under lmoptagelsen. Hvis du
tilføjer markører, kan du gå direkte til de punkter, hvor du vil tage still-billeder, når du vil
oprette still-billeder fra en fi lm.
Visningsvinklen for fi lm i 4K er smallere end for fi lm i andre størrelser.
Optagelse af motiver i hurtig bevægelse uden bevægelsessløring
Indstil [Eksponering] i menuen [Film] på [S] for at øge lukkerhastigheden.
Den omtrentlige lukkerhastighed til udendørs optagelse under gode vejrforhold:
1/2000 sekunder eller hurtigere
Tryk på piltasten 1 for at sætte fi lmafspilningen på pause dér, hvor du vil tage et
billede.
Hvis du trykker på piltasten / under en pause, kan du spole fi lmen frem eller
tilbage.
Hvis du trykker på markørknapperne
/, efter at du har trykket på [Fn1], kan
du gå direkte til de markører, du satte under fi lmoptagelsen. Tryk på [Fn1] igen for
at vende tilbage til de normale afspilningshandlinger.
Tryk på [MENU/SET].2
Bekræftelsesskærmen vises. Den udføres, hvis [Ja] vælges.
Oprettede still-billeder gemmes med optagelsesoplysninger, f.eks. lukkerhastighed, blændeværdi og ISO-
følsomhed.
For at oprette still-billeder fra fi lm, når kameraet tilsluttes et TV vha. et HDMI-mikrokabel, skal [VIERA link]
under [TV-tilslutning] i menuen [Indstilling] sættes på [OFF].
Når du optager fi lm i 4K, skal du bruge et kort med UHS-hastighedsklasse 3.
For detaljerede oplysninger om hvordan du gør under hvert trin, eller hvordan du indstiller menuoptioner
henvises til “Betjeningsvejledning til avancerede funktioner” (PDF-format).
*HP
Fn1
ョㄏ

Oprettelse af still-billeder fra

4K-fi lm

SVENSKAGenom att använda [4K-FOTO] i menyn [Film] kan du lätt skapa stillbilder med ungefär 8
miljoner pixlar i bildformaten [4:3], [3:2], [16:9] eller [1:1]. Precis som när du tar bilder i hög
bildsekvenshastighet, kan du skapa stillbilder som fångar ögonblicken.
1
Spela in fi lmer i 4K
2
Hur du skapar stillbilder ur en videobild
Ställ lägesratten på [ 1 (Läget för kreativa videobilder)].
Välj [4K-FOTO] i menyn [Film] och ställ in fi lmens bildformat.
2
En bekräftelseskärm kommer att visas. Välj [Ja].
Kameran kommer att ändra dess 4K fi lminställningar till de som passar för att
skapa stillbilder. Följande insllningar måste ställas in:
[Inspelningsformat] [MP4]
[Insp.kvalitet] [4K/100M/25p]
[Ljusstyrkenivå]
[
(0-255)
] (0255)
Kameran utr Autofokus och andra automatiska moment snabbare än vad som
sker under fi lminspelningen.
mna menyn när du är färdig med inställningen.
Spela in en fi lm.3
Tryck på fi lmknappen eller avtryckarknappen för att börja spela in en fi lm.
Tryck på fi lmknappen eller avtryckarknappen igen för att stoppa inspelningen av en fi lm.
Du kan lägga till markörer i en fi lm genom att trycka på [Fn1] under inspelningen. Genom
att lägga till markörer kan du hoppa fram och tillbaka till de avsnitt där du vill få fram
stillbilder när du vill skapa stillbilder från en fi lm.
Synvinkeln för fi lmer i 4K är smalare än den för fi lmer i andra storlekar.
Att spela in snabbrörliga subjekt utan rörelseoskärpa
Ställ in [Exponeringsläge] i menyn [Film] på [S] för att öka slutartiden.
Ungefärlig slutartid för bildtagning utomhus i fi na väderförllanden: 1/2000 sekund eller snabbare
Tryck på markörknappen 1 för att pausa fi lmuppspelningen vid den punkt där
du vill ta en bild.
Om du trycker på markörknappen / under en paus, kan du spola framåt eller
bakåt i fi lmen.
Om du trycker på pilknapparna
/ efter att ha tryckt in [Fn1] kan du hoppa
fram till de markörer som du har ställt in under fi lminspelningen. För att återgå till
normal uppspelning, tryck på [Fn1] en gång till.
Tryck på [MENU/SET].2
Bekräftelseskärmen visas. Den utrs när du väljer [Ja].
Skapade stillbilder kommer att sparas med inspelningsinformationen, såsom slutartid, bländare och ISO-
känslighet.
Ställ in [VIERA link] i [TV-anslutning] i [Inst.]-menyn på [OFF] för att skapa stillbilder ur fi lmer när kameran är
ansluten till en tv med en HDMI-mikrokabel.
Använd kort som klassi cerats som UHS hastighetsklass 3 när du spelar in fi lmer i 4K.
Mer information om hur du utför varje steg eller hur du ställer in varje menyalternativ fi nns i “Bruksanvisning för
avancerade funktioner” (PDF-format).
6SDUD
Fn1
ョㄏ

Hur du skapar stillbilder ur 4K-fi lmer

POLSKI
Korzystając ze [ZDJĘCIE 4K] z menu [Film], można łatwo utworzyć zdjęcia o rozdzielczości około
8 milionów pikseli i w formatach [4:3], [3:2], [16:9] lub [1:1]. Można stworzyć zdjęcia, które uchwycą
ważne chwile podobnie jak zdjęcia wykonane w trybie szybkich zdjęć seryjnych.
1
Nagrywanie fi lmów w rozmiarze 4K
2
Wyodrębnianie zdjęć z fi lmów
Obróć pokrętło wyboru trybu na [ 1 (Tryb fi lmowania
kreatywnego)].Wybierz [ZDJĘCIE 4K] z menu [Film] i ustaw format fi lmu.2
Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia. Wybierz [Tak].
Aparat zmieni ustawienia fi lmu 4K na ustawienia odpowiednie do tworzenia zdjęć
z fi lmu. Zostaną zastosowane następuce ustawienia:
[Format zapisu] [MP4]
[Jakość nagr.] [4K/100M/25p]
[Poziom luminancji]
[
(0-255)
] (0255)
Aparat wykonuje funkcję automatycznego ustawiania ostrci i inne operacje automatyczne szybciej niż
zwykle podczas nagrywania fi lmów.
Wyjdź z menu po ustawieniu.
Nagraj fi lm.3
Naciśnij przycisk nagrywania fi lmu lub przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie fi lmu.
Naciśnij przycisk nagrywania fi lmu lub przycisk migawki ponownie, aby zatrzymać nagrywanie fi lmu.
Na fi lmie można dodawać znaczniki, naciskac podczas nagrywania przycisk [Fn1].
Dodanie znaczników umliwia przechodzenie do miejsc, z których chcemy pobrać obraz,
tworc zdcie z fi lmu.
t widzenia fi lmów w 4K jest węższy niż fi lmów w pozostałych rozmiarach.
Nagrywanie szybko poruszających się obiektów bez efektu rozmycia
Ustaw [Tryb ekspoz.] w menu [Film] na [S], aby zwiększyć szybkość migawki.
Szacunkowa szybkość migawki przy nagrywaniu poza budynkiem przy korzystnych warunkach
pogodowych: 1/2000 sekundy lub większa
Naciśnij przycisk kursora 1 , aby wstrzymać odtwarzanie fi lmu w kadrze,
z którego chcesz utworzyć zdjęcie.
Przyciśnięcie przycisku kursora / w trakcie wstrzymania umliwia
przewincie fi lmu do przodu lub do tyłu.
Jeśli naciśniesz przyciski kursora
/ po naciśnięciu [Fn1], możesz przejść do
znaczników ustawionych podczas nagrywania fi lmu. Aby powcić do normalnej
operacji odtwarzania, naciśnij ponownie [Fn1].
Naciśnij przycisk [MENU/SET].2
Wyświetla się ekran potwierdzenia. Potwierdzenie następuje po wybraniu opcji [Tak].
Pobrane z fi lmu zdjęcia zostaną zapisane wraz z parametrami rejestracji, takimi jak szybkość migawki,
wartość przysłony i czułość ISO.
Aby wyodrębnić zdjęcia z fi lmu, gdy urdzenie podłączone jest do telewizora za pomocą kabla mikro HDMI,
dla [VIERA link] w [Połączenie TV] w menu [Konfi g.] należy wybrać opcję [OFF].
Nagrywając fi lmy w 4K, używaj karty z oznaczeniem UHS Speed Class 3.
Szczegółowe instrukcje dotyczące realizacji poszczególnych kroków oraz kon guracji opcji menu mna
znaleźć w podręczniku “Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane” (format PDF).
=DSLV]
Fn1
8ORŀ
Fn1
ョㄏ

Wyodrębnianie zdjęć z

lmów 4K

Volbou [FOTOGRAFIE 4K] v menu [Video] můžete snadno vytvářet statické snímky s asi 8 miliony
pixelů s porem stran [4:3], [3:2], [16:9] nebo [1:1]. Stejjako u snímání vysokou sekve
rychlostí lze vytvořit statické snímky, které zachytí okamžik.
1
Záznam fi lmů v rozlišení 4K
2
Vytváření statických snímků z fi lmu
i nahrávání fi lmů v rozlení 4K poijte kartu s rychlostí UHS třídy 3.
Podrobnosti o provádění jednotlivých kroků a nastavení položek nabídek naleznete v dokumentu “Návod k
použití funkcí pro pokročilé uživatele” (PDF).
ョㄏ

Vytváření statických snímků z

lmů v rozlišení 4K

SQC0142DigitalkameraModell nr. DMC-FZ1000DigitalkameraModel nr. DMC-FZ1000Cyfrowy aparat fotografi cznyModel DMC-FZ1000Digitální fotoaparátModel č. DMC-FZ1000
EP_EE_SQC0142.indd 1EP_EE_SQC0142.indd 1 2014/09/11 9:13:102014/09/11 9:13:10

Se manualen för Panasonic Lumix DMC-FZ1000 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 5.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Panasonic Lumix DMC-FZ1000? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Panasonic som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Panasonic -ägare att ge dig ett bra svar.

Leif Törnqvist • 5-5-2021Inga kommentarer

Jag undrar hur jag sk ,få.sökaren att visa hur ljus bilden kommer att bli

Svara på den här frågan
Patrik Nordin • 29-12-2018Inga kommentarer

Hej!Våran blixt fungerar inte på våran kamerera.Undrar om det kan vara en inställning som man vi kommit åt som jag inte kan hiyya. I värsta fall kanske blixten är sönder. Tacksam för tips hur man skall göra.Med vänlig hälsning,. Patrik Nordin

Svara på den här frågan
Thomas Cronebäck • 29-7-2018Inga kommentarer

HejJag undrar om det finns GPS inbyggd i kameran?

Svara på den här frågan

Antal frågor: 3

Låt dig fascineras av 4K-upplevelsen med 8,2 miljoner pixlar. Den spektakulära 3840 x 2160-upplösningen ger ditt innehål...
Du behöver inte köpa externa högtalare för bra ljud. Med integrerade högtalare är den här bildskärmen redo så fort du är...
Lita på beprövad, pålitlig teknik när prestanda är din prioritet. Med den cylindriska litiumjonbattericellen får din bär...
Allmänt
Panasonic
Lumix DMC-FZ1000 | DMC-FZ1000K
Fotokamera
0885170188235
Svenska
Bruksanvisning (PDF)
Fotokvalitet
Megapixel20.1 MP
KameratypBridgekamera
Bildsensorstorlek1 "
BildsensortypMOS
Maximal bildupplösning5472 x 3648 pixlar
Stillbildsupplösning(ar)4864x3648, 3456x2592, 2432x1824, 5472x3648, 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080, 3840x2160, 1920x1080, 3648x3648, 2592x2592, 1824x1824
BildstabiliserareJa
Totalt megapixel20.9 MP
BildkomprimeringsformatJPG
Linssystem
Optisk zoom16 x
Digital zoom4 x
Brännviddsintervall9.1 - 146 mm
Minsta brännvidd (35mm-film ekv)27 mm
Maximal brännvidd (35mm-film ekv)432 mm
Minsta bländarnummer2.8
Största bländarnummer11
Objektiv-struktur (element/grupper)15/11
Fokusering
Justering av fokusAuto/manuell
Autofokuseringslägen (AF)Flexible Spot Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus
Normalt fokusomfång0.3 - ∞ / 1 - ∞ m
Fokusomfång i makroläge (tele)1 - ∞ m
Fokusomfång i makroläge (vidvinkel)0.03 - ∞ m
Fokusomfång i autoläge (tele)1 - ∞ m
Fokusomfång i autoläge (vidvinkel)0.03 - ∞ m
LeendeavkänningJa
Autofokus (AF)-låsJa
Hjälpljus för autofokus (AF)Ja
Normalt fokusomfång (vidvinkel)0.3 - ∞ m
Normalt fokusomfång (tele)2 - ∞ m
Ljuskänslighet
ISO-känslighet80,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600
LjusexponeringslägenAperture priority AE, Auto, Manual, Shutter priority AE
LjusexponeringskontrollProgramautomatik
Ljusexponering, justering± 5EV (1/3EV step)
LjusmätningCentre-weighted, Spot
Autoexponering (AE)Ja
ISO-känslighet (min)80
ISO-känslighet (max)25600
Shutter
Kamerans snabbaste slutarhastighet1/16000 s
Kamerans långsammaste slutarhastighet60 s
KameraslutningstypElektronisk
Blixt
BlixtlägenForced on, Red-eye reduction, Slow synchronization
Grafikstyrenhet
Maximal videoupplösning3840 x 2160 pixlar
Videoupplösningar640 x 480,1920 x 1080,3840 x 2160 pixlar
Analogt signalformatsystemNTSC, PAL
HD-typ4K Ultra HD
Videoformat som stödsAVCHD, MP4
VideoinspelningJa
Audio
Inbyggd mikrofonJa
LjudsystemStereo
Inbyggda högtalareJa
Minne
Typ av minneskortSD, SDHC, SDXC
Display
DisplaytypLCD
Skärm diagonal3 "
Skärmupplösning (numerisk)921000 pixlar
Synfält100
Sökare
Förstoring1.88 x
Vinwfinder skärmstorlek0.39 "
Anslutningar
PictBridgeJa
USB-version2.0
HDMIJa
Typ av HDMI-kontaktMikro
Uttag för mikrofon/linje inJa
Nätverk
Wi-FiJa
Wi-Fi-standarder802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Närfältskommunikation (NFC)Ja
Kamera
VitbalansAuto, Cloudy, Daylight, Flash, Incandescent, Shade
MotivlägenBacklight, Children, Night portrait, Panorama, Portrait, Sports
FotoeffekterBlack&White, Vivid
Fördröjning på självutlösare2, 10 s
PlaybackBildspel
HistogramJa
Live viewJa
BildredigeringCrop, Resizing
GPSNej
OSD-språkDEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN
Kamerans filsystemDCF, DPOF, Exif 2.3, RAW
Övrigt
Strömkälla av typenBatteri
Batteri
BatteriteknikLitium-Ion (Li-Ion)
Batterispänning7.2 V
Batteritid (CIPA-standard)360 skott
Batterikapacitet1200 mAh
Design
Produktens färgSvart
Vikt & dimension
Bredd136.8 mm
Djup130.7 mm
Höjd98.5 mm
Vikt780 g
Vikt (inklusive batteri)831 g
Förpackningens innehåll
Medföljande programvaraPHOTOfunSTUDIO 9.5PE/SILKYPIX Developer Studio/LoiLoScope/Adobe Reader
Kabel inkluderadAC, USB
Batteriladdare ingårJa
Batterier medföljerJa
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat