Panasonic SC-HTB8 bruksanvisning

Panasonic SC-HTB8
8.4 · 9
PDF anvisning
 · 28 sidor
Engelsk
anvisningPanasonic SC-HTB8

EG EB GN

VQT5J42
2014/04/03
Îçíà÷åíèåòî “EB” å íà ìîäåëà çà Îáåäèíåíî Êðàëñòâî.
5%*6$')A'$A)0A836,DQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧝㧠ᐕ㧟᦬㧣ᣣޓ㊄ᦐᣣޓඦᓟ㧤ᤨ㧟㧞

Èíñòðóêöèÿ çà óïîòðåáà

Àóäèî ñèñòåìà çà äîìàøíî êèíî

Ìîäåë: SC-HTB8

Áëàãîäàðèì âè, ÷å èçáðàõòå òîçè ïðîäóêò.
Ïðåäè äà èçïîëçâàòå òîçè ïðîäóêò, ìîëÿ ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî
èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà è ÿ çàïàçåòå çà áúäåùè ñïðàâêè.
Âêëþ÷åíà Èíñòðóêöèÿ çà èíñòàëèðàíå
Èíñòàëèðàíåòî òðÿáâà äà ñå èçâúðøè îò êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò. (>> 10 äî 14)
Ïðåäè äà çàïî÷íåòå èíñòàëèðàíåòî, ïðî÷åòåòå âíèìàòåëíî Èíñòðóêöèÿòà çà óïîòðåáà
è Èíñòðóêöèÿòà çà èíñòàëèðàíå, çà äà èçâúðøèòå ïðàâèëíî èíñòàëèðàíåòî. (Ìîëÿ, çàïàçåòå
òåçè èíñòðóêöèè. Ìîæå äà âè ïîòðÿáâàò ïðè áúäåùî ïðåìåñòâàíå èëè îáñëóæâàíå íà óðåäà.)

Anvisning

Se manualen för Panasonic SC-HTB8 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 9 personer med ett genomsnitt på 8.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Panasonic SC-HTB8? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Panasonic SC-HTB8 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Panasonic SC-HTB8-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Panasonic SC-HTB8 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Panasonic SC-HTB8.

Allmänt
Varumärke Panasonic
Modell SC-HTB8
Produkt Hemmabiosystem
EAN 0885170189065
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)
Audio
Uteffekt (RMS) 80 W
Ljudutgångskanaler 2.0 kanaler
Inbyggd ljuddekoder DTS Digital Surround,Dolby Digital,Dolby Pro Logic II
Ljudreturkanal (ARC) Ja
Soundbarhögtalare
Soundbarhögtalarens RMS-effekt 80 W
Subwoofer
Subwoofer ingår Nej
Förpackningens innehåll
Mottagare medföljer Nej
Garantisedel Ja
Egenskaper
FM-radio Nej
Produktens färg Svart
Monteringsbar på väggen Ja
Använder TV-bänk -
Övrigt
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet Stöds inte
Dockningskontakttyp Stöds inte
Bruksanvisning Ja
Antal 1
Vikt & dimension
Bredd 750 mm
Djup 118 mm
Höjd 65.5 mm
Soundbar-vikt 2300 g
Strömtillförsel
AC-inspänning 120 V
Växelström Frekvens 60 hz
Strömförbrukning (vanlig) 16 W
Strömförbrukning i vänteläge 0.5 W
Anslutningar
Bluetooth Ja
Aux-In Ja
Digital audio optisk, ingående 1
Anslutningsteknologi Kabel & Trådlös
Antal HDMI-portar 0
Närfältskommunikation (NFC) Ja
Tekniska data
Maximal skärmstorlek 32 "
Stöd för Deep Color Ja
x.v. färgstöd Ja
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Panasonic SC-HTB8.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat