Philips AVENT SCF708

Philips AVENT SCF708 bruksanvisning

(1)
 • EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  ES Manual del usuario
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  Register your product and get support at
  www.philips.com/AVENT
  Printed in China
  Phoenix_WEU_V4.4
  Philips AVENT, a business of Philips
  Electronics UK Ltd.
  Philips Centre, Guildford Business Park,
  Guildford, Surrey, GU2 8XH
  Trademarks owned by the Philips Group.
  © Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All Rights Reserved.
  English
  1 Important
  Read this user manual carefully
  before you use the product.
  Keep this user manual for future
  reference.
  For the safety and health of your child
  Warning
  Always use this product with
  adult supervision.
  Before each use, inspect the
  product. Throw away at the rst
  sign of damage or weakness. For
  example, if the graphics label
  starts to bubble or peel away.
  Always check food temperature
  before feeding.
  To help prevent signs of damage
  and weakness, we recommend
  you to:
  Avoid using metal cutlery
  when preparing food.
  Avoid using the product to
  prepare oily, sugary and very
  acidic food.
  2 Cleaning and
  sterilization
  Clean the product before/after
  each use.
  Clean the product in warm,
  soapy water; rinse it thoroughly,
  and dry it.
  The product is suitable for
  dishwashers. Wash it in the top
  rack of dishwashers.
  Do not store the product in
  drying/ sterilizing cabinets with
  heating elements.
  Do not use scouring pad, dish
  brush or scrubbers for cleaning.
  Caution
  Never use abrasive, anti-bacterial
  cleaning agents, or chemical solvents.
  Use cleaning agents of
  appropriate concentration.
  Cleaning agents of excessive
  concentration may eventually
  cause the product to crack or
  cause the graphics to bubble or
  peel away. In this case, stop using
  the product immediately.
  3 Preparing food
  Caution
  Never put the product in a
  conventional oven.
  When you use the product in a
  microwave oven with grill feature,
  NEVER operate with the grill function.
  Never add too much oil or sugar if
  you use the product to heat food.
  Never use the product for foods
  avored with much oil or lemon/
  orange peels.
  Color stains, or lingering odors
  may be left on the product by
  foods strong in color or odor, e.g.
  carrot juice, onions.
  Take extra care when microwave
  heating. Always stir heated food
  to ensure even heat distribution
  and test the temperature before
  serving. Use plastic cutlery to stir
  to avoid damage to the product.
  Using a microwave oven
  Always follow the instructions of
  microwave ovens.
  When you put the product into
  a microwave oven, ensure that it
  contains food, or water.
  Food may be heated unevenly in
  the microwave oven.
  4 Feeding
  Warning
  Always check the food
  temperature before feeding.
  Ensure food heated in a
  microwave oven has been stirred
  during heating.
  Keep your baby from running or
  walking during feeding.
  Always stay with your baby during
  feeding.
  5 Storage
  Store the product in a dry and
  safe place.
  Keep the product away from
  heat or direct sunlight.
  Keep the product out of the
  reach of your baby.
  Note
  Discoloration has no impact on
  the performance of the product.
  Avoid using any hard or sharp objects
  that may damage the product.
  Dansk
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning
  grundigt, inden du anvender
  produktet.
  Gem denne brugervejledning til
  senere brug.
  For dit barns sikkerhed og sundhed.
  Advarsel
  Brug altid produktet under en
  voksens opsyn.
  Efterse produktet grundigt inden
  hver brug. Produktet skal smides
  k, straks der optræder tegn på
  skader eller svaghed. For eksempel
  hvis dekorationen begynder at
  boble op eller skalle af.
  Kontroller altid madens temperatur,
  inden du giver barnet mad.
  For at forebygge tegn på skader
  og svaghed anbefaler vi, at du:
  Undlader at bruge
  metalredskaber, når du
  tilbereder mad.
  Undlader at bruge produktet til
  at tilberede mad, der er meget
  olie-, sukker- eller syreholdig.
  2 Rengøring og
  sterilisering
  Rengør produktet før/efter
  hver brug.
  Rengør produktet i varmt
  bevand, rens det grundigt, og
  tør det af.
  Produktet kan komme
  i opvaskemaskine. Vask
  det på øverste hylde i
  opvaskemaskinen.
  Opbevar ikke produktet i
  tørre-/steriliseringsskabe med
  varmelementer.
  Undlad at bruge grydesvamp,
  opvaskebørste eller skurebørste
  til renring.
  Advarsel
  Anvend aldrig skrappe, anti-
  bakterierengøringsmidler eller
  kemiske opløsningsmidler.
  Brug rengøringsmidler med
  en passende koncentration.
  Rengøringsmidler med for stor
  koncentration kan med tiden
  forårsage, at produktet revner,
  eller at dekorationen bobler
  op eller skaller af. Stop brug af
  produktet med det samme i
  danne tillde.
  3 Tilberedning af mad
  Advarsel
  Kom aldrig produktet i en
  almindelig ovn.
  Når du bruger produktet i en
  mikroovn med grillfunktion, må
  du ALDRIG bruge den sammen
  med grillfunktionen.
  Tilt ikke for meget olie eller
  sukker, hvis du bruger produktet
  til at opvarme mad.
  Anvend aldrig produktet til mad
  tilsat meget olie eller citron-/
  appelsinskræl.
  Farvepletter eller lugt fra mad
  med stærk farve eller lugt, f.eks.
  gulerodssaft eller løg, kan blive
  siddende/hængende på produktet.
  Vær ekstra forsigtig ved
  opvarmning i mikroovn. Rør altid
  rundt i opvarmet mad for at sikre,
  at varmen er jævnt fordelt, og tjek
  temperaturen før servering. Brug
  plasticbestik til at røre rundt for at
  undgå skader på produktet.
  Brug af en mikrobølgeovn
  lg altid instruktionerne på
  mikrobølgeovne.
  Når du kommer produktet i en
  mikrobølgeovn, skal du sørge for,
  at det indeholder mad eller vand.
  Mad kan blive uvnt opvarmet i
  mikrobølgeovnen.
  4 Madning
  Advarsel
  Kontroller altid madens tempera-
  tur, inden du giver barnet mad.
  rg for at røre rundt i mad, der
  opvarmes i en mikroovn.
  rg for, at din baby ikke løber
  eller går under madningen.
  Bliv altid hos dit barn under
  madningen.
  5 Opbevaring
  Opbevar produktet på et tørt
  og sikkert sted.
  Hold produktet væk fra varme
  og direkte sollys.
  Opbevar produktet uden for din
  babys rækkevidde.
  Bemærk
  Misfarvning påvirker ikke
  produktets ydeevne.
  Undgå at bruge hårde eller skarpe
  genstande, som kan beskadige
  produktet.
  Deutsch
  1 Wichtig
  Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch
  vor der Verwendung dieses
  Produkts sorgfältig durch.
  Bewahren Sie dieses
  Benutzerhandbuch auf.
  Für die Sicherheit und Gesund-
  heit Ihres Kindes
  Warnung
  Kinder sollten dieses Produkt nur
  unter Aufsicht durch Erwachsene
  benutzen.
  Überprüfen Sie das Produkt vor
  jeder Verwendung. Entsorgen
  Sie es bei ersten Anzeichen von
  Beschädigung oder Abnutzung.
  Wenn sich z. B. der Aufdruck
  aufwellt oder abst.
  Prüfen Sie stets die Temperatur
  der Babynahrung, bevor Sie sie
  Ihrem Kind verabreichen.
  Um Anzeichen von Beschädigung
  oder Abnutzung zu verhindern,
  empfehlen wir Ihnen Folgendes:
  Vermeiden Sie es,
  beim Zubereiten
  von Nahrungsmitteln
  Metallbesteck zu verwenden.
  Vermeiden Sie es, mit diesem
  Produkt ölige, zuckerhaltige
  und sehr säurehaltige
  Nahrungsmittel zuzubereiten.
  2 Reinigen und
  sterilisieren
  Reinigen Sie das Produkt vor
  und nach jeder Verwendung.
  Reinigen Sie das Produkt mit
  warmem Spülwasser. Spülen
  Sie es danach gründlich ab, und
  trocknen Sie es.
  Dieses Produkt ist
  spülmaschinenfest. Reinigen
  Sie es im oberen Korb der
  Spülmaschine.
  Bewahren Sie das Produkt nicht
  in Trockengeräten/Sterilisatoren
  mit Heizelementen auf.
  Verwenden Sie zum Reinigen
  keine Stahlschmme,
  Spülbürsten oder Schrubber.
  Achtung
  Verwenden Sie niemals
  Scheuermittel, antibakterielle Reiniger
  oder chemische Lösungsmittel.
  Verwenden Sie Reinigungsmittel
  in einer angemessenen
  Konzentration. Reinigungsmittel
  mit sehr hoher Konzentration
  nnen möglicherweise dar
  sorgen, dass beim Produkt Risse
  entstehen oder dass sich der
  Aufdruck aufwellt oder abst. Ist
  dies der Fall, verwenden Sie das
  Produkt nicht mehr.
  3 Nahrungszubereitung
  Achtung
  Verwenden Sie das Produkt niemals
  in einem herkömmlichen Ofen.
  Wenn Sie das Produkt in einer
  Mikrowelle mit Grillfunktion
  verwenden, benutzen Sie AUF
  KEINEN FALL die Grillfunktion.
  Geben Sie niemals überßig
  Öl oder Zucker hinzu, wenn Sie
  das Produkt zum Erwärmen von
  Nahrungsmitteln verwenden.
  Verwenden Sie dieses Produkt
  nicht für Lebensmittel, denen
  übermäßig Öl oder Zitronen- bzw.
  Orangenabrieb zugesetzt wurde.
  Lebensmittel, die über kräftige
  Farben oder einen starken
  Eigengeruch verfügen, z. B.
  Karottensaft oder Zwiebeln,
  können Verfärbungen oder
  anhaltende Gerüche hinterlassen.
  Passen Sie bei der
  Mikrowellenerhitzung besonders auf.
  hren Sie erwärmte Speisen immer,
  damit die Wärme gleichßig
  verteilt wird, und überprüfen Sie
  die Temperatur, bevor Sie Ihr
  Baby füttern. Verwenden Sie zum
  Rühren Kunststoffbesteck, um
  Beschädigungen am Produkt zu
  vermeiden.
  Eine Mikrowelle verwenden
  Befolgen Sie immer die
  Gebrauchsanweisungen für die
  Mikrowelle.
  Wenn Sie das Produkt in
  einer Mikrowelle verwenden,
  stellen Sie sicher, dass es
  Nahrungsmittel oder Wasser
  enthält.
  In einer Mikrowelle können
  Nahrungsmittel ungleichmäßig
  erhitzt werden.
  4 Füttern
  Warnung
  Prüfen Sie vor dem Füttern stets
  die Temperatur der Babynahrung.
  Stellen Sie sicher, dass in
  einer Mikrowelle erwärmte
  Nahrungsmittel beim Erhitzen
  gerührt werden.
  Achten Sie darauf, dass Ihr Kind
  hrend des Fütterns nicht
  umherläuft.
  Beaufsichtigen Sie Ihr Kind
  hrend des Fütterns.
  5 Aufbewahrung
  Bewahren Sie das Produkt an
  einem trockenen und sicheren
  Ort auf.
  Setzen Sie das Produkt nicht
  direktem Sonnenlicht oder
  Wärme aus.
  Bewahren Sie das Produkt
  außerhalb der Reichweite Ihres
  Kindes auf.
  Hinweis
  Verfärbungen des Produkts
  haben keinerlei Auswirkung auf
  die Verwendbarkeit.
  Verwenden Sie wenn möglich
  keine harten oder scharfen
  Gegenstände, die das Produkt
  bescdigen können.
  Español
  1 Importante
  Lea detenidamente este manual
  de usuario antes de utilizar el
  producto.
  Conserve este manual de
  usuario para consultarlo en el
  futuro.
  Para la salud y seguridad de
  su hijo
  Advertencia
  Utilice siempre este producto
  bajo la supervisn de un adulto.
  Antes de cada uso, inspeccione el
  producto. Deseche la tetina a los
  primeros síntomas de deterioro
  o fragilidad. Por ejemplo, si la
  etiqueta de los grá cos comienza
  a presentar burbujas o se despega.
  Compruebe siempre la
  temperatura de los alimentos
  antes de la toma.
  Para ayudar a prevenir los
  ntomas de deterioro o
  fragilidad, le recomendamos que:
  •E vite utilizar cubiertos
  metálicos para preparar la
  comida.
  Evite utilizar el producto para
  preparar comida con mucho
  aceite, azúcar o muy ácida.
  2 Limpieza y
  esterilización
  Limpie el producto antes/
  después de cada uso.
  Limpie el producto con agua
  caliente y un poco de jan,
  enjuáguelo bien y séquelo.
  El producto puede lavarse en el
  lavavajillas. Lávelo en la bandeja
  superior del lavavajillas.
  No almacene el producto en
  cabinas de secado/esterilización
  con resistencias.
  No utilice esponjas, cepillos
  ni estropajos para limpiar el
  producto.
  Precaución
  No utilice agentes de limpieza
  abrasivos o antibacterias ni
  disolventes químicos.
  Utilice agentes de limpieza con
  una concentracn adecuada.
  Los agentes de limpieza con una
  concentración excesiva pueden
  provocar que el producto se agriete,
  que se formen burbujas en los
  grá cos o que estos se despeguen.
  En ese caso, deje de utilizar el
  producto inmediatamente.
  3 Preparación de
  alimento
  Precaución
  No coloque nunca el producto en
  un horno convencional.
  Cuando utilice el producto
  en un horno microondas con
  grill, NUNCA haga funcionar la
  funcn grill.
  Nunca añada demasiado aceite o
  acar si utiliza el producto para
  calentar la comida.
  No use nunca este producto con
  alimentos cuyos ingredientes
  contengan demasiado aceite o
  pieles de lin o naranja.
  Los alimentos de color u olor fuer-
  te, como el zumo de zanahoria o
  las cebollas, podrían dejar manchas
  de color u olores duraderos.
  Tenga especial cuidado al calentar
  en el microondas. Remueva siem-
  pre la comida calentada para ga-
  rantizar una distribucn uniforme
  del calor y pruebe la temperatura
  antes de servirla. Utilice cubiertos
  de pstico para remover para
  evitar daños en el producto.
  Uso de un horno microondas
  Siga siempre las instrucciones
  para los hornos microondas.
  Cuando coloque el producto en
  un horno microondas, asegúrese
  de que contenga alimentos o
  agua.
  Es posible que la comida no
  se caliente por igual en toda
  la super cie dentro del horno
  microondas.
  4 Alimentación
  Advertencia
  Compruebe siempre la
  temperatura de los alimentos
  antes de la toma.
  Aserese de remover la
  comida mientras se calienta
  cuando caliente la comida en el
  microondas.
  No permita que el no corra o
  camine durante la alimentacn.
  Quédese en todo momento con
  el bebé mientras come.
  5 Almacenamiento
  Guarde el producto en un lugar
  seco y seguro.
  Mantenga el producto alejado
  del calor o la luz solar directa.
  Mantenga el producto fuera del
  alcance del bebé.
  Nota
  La decoloración no afecta al
  rendimiento del producto.
  Evite utilizar objetos duros o a lados
  que puedan dañar el producto.
  Français
  1 Important
  Lisez ce manuel d’utilisation
  attentivement avant d’utiliser ce
  produit.
  Conservez ce manuel
  d’utilisation pour un usage
  ultérieur.
  Pour la santé et la sécurité de
  votre enfant
  Avertissement
  Ne laissez jamais un enfant utiliser
  ce produit sans surveillance.
  ri ez le produit avant
  chaque utilisation. Jetez-le
  au premier signe d’usure
  ou d’endommagement. Par
  exemple, si létiquette graphique
  commence à psenter des bulles
  ou à se décoller.
  ri ez toujours la temrature
  des aliments avant de nourrir
  votre enfant.
  Pour éviter l’apparition de signes
  d’usure ou d’endommagement,
  nous vous recommandons :
  D’éviter l’utilisation de
  couverts en métal lors de la
  préparation d’aliments.
  D’éviter d’utiliser le produit
  pour préparer des aliments
  gras, sucrés et très acides.
  2 Nettoyage et
  stérilisation
  Nettoyez le produit avant/après
  chaque utilisation.
  Nettoyez le produit à l’eau
  chaude et au savon ; rincez
  abondamment et séchez-le.
  Ce produit passe au lave-
  vaisselle. Placez-le dans le
  compartiment supérieur du
  lave-vaisselle.
  Ne rangez pas le produit dans un
  choir ou dans un stérilisateur
  équi d’éléments chauffants.
  N’utilisez pas de brosse à
  vaisselle ni de tampon à récurer
  pour nettoyer le produit.
  Attention
  N’utilisez jamais de produits de
  nettoyage antibactériens abrasifs
  ou de solvants chimiques.
  Utilisez des produits de nettoyage
  avec une concentration adaptée.
  Les produits de nettoyage en
  concentration excessive pourraient
  ssurer le produit ou provoquer
  l’apparition de bulles au niveau des
  graphiques ou le décollement de
  ceux-ci. Dans ce cas, n’utilisez plus
  le produit.
  3 Préparation d’aliments
  Attention
  Ne placez jamais le produit dans
  un four traditionnel.
  Lorsque vous utilisez le produit
  dans un four à micro-ondes
  disposant de la fonction gril,
  n’activez JAMAIS cette fonction.
  N’ajoutez jamais trop d’huile ou
  de sucre si vous utilisez le produit
  pour chauffer des aliments.
  N’utilisez jamais le produit pour
  les plats pparés avec une
  quantité importante d’huile ou
  d’écorces d’orange/de citron.
  Il est possible que des traces
  apparaissent ou qu’une odeur
  persiste sur le produit lorsque vous
  utilisez certains aliments de couleur
  ou dont l’odeur est forte comme le
  jus de carotte ou les oignons.
  Soyez prudent lorsque vous
  chauffez des aliments au micro-
  ondes. Mélangez toujours les
  aliments chauffés a n de garantir
  une répartition homone de la
  chaleur et testez la temrature
  avant de servir. Utilisez des
  couverts en plastique pour
  mélanger les aliments a n déviter
  d’endommager le produit.
  SCF 702
  SCF 704
  SCF 706
  SCF 708
Philips AVENT SCF708

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AVENT SCF708? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips AVENT SCF708 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips AVENT SCF708 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Norska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AVENT SCF708? Ställ din fråga här

Philips AVENT SCF708 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips AVENT
Modell SCF708
Produkt Bestick
EAN 8710103518242
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Norska
Filtyp PDF
Tekniska data
F-låda, mått 50 x 206 x 261
-
Antal F-lådor i A-låda 6
Stor skål ingår
Liten skål 1
Vikt & dimension
Produktmått (B x H x D) 43 x 175 x 175
Vikt 181
Egenskaper
Bisfenol A (BPA) fri
Ursprungsland Kina
Produktens färg Multifärg
Mikrovågsugn bevis
Produkttyp Bestickset för barn

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer