Philips AEA3000

Philips AEA3000 bruksanvisning

(1)
 • EN
  1 Important
  Safety
  Important Safety Instructions
  a Read these instructions.
  b Keep these instructions.
  c Heed all warnings.
  d Follow all instructions.
  e Do not use this apparatus near water.
  f Clean only with dry cloth.
  g Do not block any ventilation openings. Install in accordance
  with the manufacturer’s instructions.
  h Do not install near any heat sources such as radiators, heat
  registers, stoves, or other apparatus (including ampliers)
  that produce heat.
  i Only use attachments/accessories specied by the
  manufacturer.
  j Refer all servicing to qualied service personnel. Servicing is
  required when the apparatus has been damaged in any way,
  such as liquid has been spilled or objects have fallen into
  the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or
  moisture, does not operate normally, or has been dropped.
  k Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage
  which may result in bodily injury, property damage, or
  damage to the unit:
  • Installallbatteriescorrectly,+and-asmarkedonthe
  unit.
  • Removebatterieswhentheunitisnotusedforalong
  time.
  • PerchlorateMaterial-specialhandlingmayapply.See
  www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
  l Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing,
  keep it away from direct sunlight,naked ames or heat.
  Information about the use of batteries:
  Caution
  Riskofleakage:Onlyusethespeciedtypeofbatteries.Donotmix
  newandusedbatteries.Donotmixdifferentbrandsofbatteries.
  Observecorrectpolarity.Removebatteriesfromproductsthatarenot
  inuseforalongerperiodoftime.Storebatteriesinadryplace.
  Riskofinjury:Weargloveswhenhandlingleakingbatteries.Keep
  batteriesoutofreachofchildrenandpets.
  Riskofexplosion:Donotshortcircuitbatteries.Donotexpose
  batteriestoexcessiveheat.Donotthrowbatteriesintothere.Donot
  damageordisassemblebatteries.Donotrechargenon-rechargeable
  batteries.
  Notice
  Anychangesormodicationsmadetothisdevicethatarenot
  expresslyapprovedbyPhilipsConsumerLifestylemayvoidthe
  user’sauthoritytooperatetheequipment.
  Thisproductcomplieswiththeradiointerferencerequirementsof
  theEuropeanCommunity.
  Thisproductisincompliancewiththeessentialrequirementsand
  otherrelevantprovisionsofDirective1999/5/EC.
  AcopyoftheECDeclarationofConformity(DoC)isavailablein
  thepackaging.
  Yourproductisdesignedandmanufacturedwithhigh
  qualitymaterialsandcomponents,whichcanberecycled
  andreused.
  Whenthiscrossed-outwheeledbinsymbolisattached
  toaproductitmeansthattheproductiscoveredbythe
  EuropeanDirective2002/96/EC.
  Pleaseinformyourselfaboutthelocalseparatecollection
  systemforelectricalandelectronicproducts.
  Pleaseactaccordingtoyourlocalrulesanddonotdisposeofyour
  oldproductswithyournormalhouseholdwaste.Correctdisposal
  ofyouroldproducthelpstopreventpotentialnegative
  consequencesfortheenvironmentandhumanhealth.
  YourproductcontainsbatteriescoveredbytheEuropean
  Directive2006/66/EC,whichcannotbedisposedwith
  normalhouseholdwaste.Pleaseinformyourselfabout
  thelocalrulesonseparatecollectionofbatteriesbecause
  correctdisposalhelpstopreventnegativeconsequencesforthe
  environmentalandhumanhealth.
  Environmental information
  Allunnecessarypackaginghasbeenomitted.Wehavetriedto
  makethepackagingeasytoseparateintothreematerials:cardboard
  (box),polystyrenefoam(buffer)andpolyethylene(bags,protective
  foamsheet.)
  Yoursystemconsistsofmaterialswhichcanberecycledandreused
  ifdisassembledbyaspecializedcompany.Pleaseobservethelocal
  regulationsregardingthedisposalofpackagingmaterials,exhausted
  batteriesandoldequipment.
  “MadeforiPad”meansthatanelectronic
  accessoryhasbeendesignedtoconnect
  specicallytoiPad,andhasbeencertiedby
  thedevelopertomeetAppleperformance
  standards.Appleisnotresponsibleforthe
  operationofthisdeviceoritscompliancewithsafetyandregulatory
  standards.PleasenotethattheuseofthisaccessorywithiPadmay
  affectwirelessperformance.
  iPadisatrademarkofAppleInc.,registeredintheU.S.andother
  countries.
  TheBluetooth
  ®
  wordmarkandlogosareregisteredtrademarks
  ownedbyBluetoothSIG,Inc.andanyuseofsuchmarksbyPhilips
  isunderlicense.
  Note
  Thetypeplateislocatedonthebackoftheunit.
  2 Product information
  Note
  Productinformationissubjecttochangewithoutpriornotice.
  Specications
  Microphone
  PowerSupply 3xAAAbatteries
  Directivity Unidirectional
  Sensitivity -32±3dB
  Receiver
  AudioLineOut 750mV±100mVRMS20kohm
  FrequencyResponse 100Hz-16kHz,±3dB
  SignaltoNoiseRatio >85dB
  Crosstalk >40dB
  Bluetooth
  ®
  Bluetooth
  ®
  version V2.1+EDR
  Frequencyband 2.402-2.480GHzISMBand
  Range 10m(freespace)
  General information
  Dimensions(WxHxD)
  • Receiver
  • Microphone
  43x45.5x10.5mm
  162x317x162mm
  Weight
  • Receiver
  • Microphone
  0.02kg
  0.3kg
  CS
  1 Důležité informace
  Bezpečnost
  Důležité bezpečnostní pokyny
  a Přečtěte si tyto pokyny.
  b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
  c Respektujte všechna upozornění.
  d Dodržujte všechny pokyny.
  e Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
  f K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
  g Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle
  pokynů výrobce.
  h Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory,
  přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně
  zesilovačů) produkujících teplo.
  i Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené
  výrobcem.
  j Veškeré opravy svěřte kvalikovanému servisnímu
  technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalikovanou
  osobou zejména v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina
  nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti,
  nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
  k UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte
  následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu
  z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku
  nebo poškození přístroje:
  • Všechnybaterienainstalujtesprávněpodleznačení+
  a–napřístroji.
  • Pokudnebudetepřístrojdelšídobupoužívat,baterie
  vyjměte.
  • Obsahujechloristan–můževyžadovatzvláštnízacházení.
  Vizwww.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
  l Nevystavujte přístroj působení vody (ani kapání), udržujte
  jej mimo přímé sluneční světlo, otevřený oheň či vysoké
  teploty.
  AEA3000
  Alwaystheretohelpyou
  Registeryourproductandgetsupportat
  www.philips.com/welcome
  Informace o použití baterií:
  Výstraha
  Nebezpečíúnikuelektrolytu:Používejtepouzeuvedenýtypbaterií.
  Nepoužívejtespolečněnovéastarébaterie.Nikdynemíchejterůzné
  značkybaterií.Dávejtepozornasprávnoupolaritu.Pokudvýrobek
  nebudetedelšídobupoužívat,vyjměteznějbaterie.Baterieskladujte
  nasuchémmístě.
  Nebezpečíúrazu:Přizacházenísvyteklýmibateriemipoužívejte
  rukavice.Baterieuchovávejtemimodosahdětíadomácíchzvířat.
  Nebezpečívýbuchu:Baterienezkratujte.Baterienevystavujte
  nadměrnýmteplotám.Baterienevhazujtedoohně.Baterienepoškozujte
  aninerozebírejte.Nenabíjejtebaterie,kteréktomunejsouurčeny.
  Oznámení
  Veškerézměnyneboúpravytohotozařízení,kterénebylyvýslovně
  schválenyspolečnostíPhilipsConsumerElectronics,mohoumítza
  následekztrátuautorizacekpoužívánítohotozařízení.
  TentovýrobekodpovídápožadavkůmEvropskéuniena
  vysokofrekvenčníodrušení.
  Zařízenívyhovujezásadnímpožadavkůmadalšímpříslušným
  ustanovenímsměrnice1999/5/ES.
  KopieProhlášeníoshoděECjekdispozicivbalení.
  Výrobekjenavrženavyrobenzvysocekvalitníhomateriálu
  asoučástí,kterélzerecyklovataznovupoužívat.
  Pokudjevýrobekoznačentímtosymbolempřeškrtnutého
  kontejneru,znamenáto,žepodléhásměrniciEU2002/96/
  ES.
  Zjistětesiinformaceomístnímsystémusběrutříděnéhoodpadu
  elektrickýchaelektronickýchvýrobků.
  Postupujtepodlemístníchnařízeníanelikvidujtestarévýrobkyspolu
  sběžnýmkomunálnímodpadem.Správnoulikvidacístaréhovýrobku
  pomůžetepředejítmožnýmnegativnímdopadůmnaživotní
  prostředíazdravílidí.
  VýrobekobsahujebateriepodléhajícísměrniciEU2006/66/
  ES,kterénelzeodkládatdoběžnéhokomunálního
  odpadu.Informujteseomístníchpravidlechsběrutříděného
  odpadubaterií,protožesprávnoulikvidacístaréhovýrobku
  pomůžetepředejítmožnýmnegativnímdopadůmnaživotní
  prostředíazdravílidí.
  Informace o ochraně životního prostředí
  Veškerýzbytečnýobalovýmateriálbylvynechán.Snažilijsmese,
  abybylomožnéobalovýmateriálsnadnorozdělitnatřimateriály:
  lepenku(krabice),polystyrén(ochrannébalení)apolyetylen(sáčky,
  ochrannéfóliezlehčenéhoplastu).
  Systémseskládázmateriálů,kteréjemožnévpřípadědemontáže
  odbornourmourecyklovataopětovněpoužít.Přilikvidaci
  obalovýchmateriálů,vybitýchbateriíastaréhozařízeníseřiďte
  místnímipředpisy.
  Slogan„MadeforiPad“znamená,žeelektronický
  doplněkbylnavrženspecickypropřipojení
  kzařízeníiPadabylvývojářemcertikovánjako
  splňujícívýkonovéstandardyspolečnostiApple.
  SpolečnostAppleneníodpovědnázačinnost
  tohotozařízenínebozajehosouladsbezpečnostnímiaregulačními
  standardy.Uvědomtesi,žepoužívánítohotopříslušenstvíse
  zařízenímiPadmůžeovlivnitvýkonbezdrátovéhopřenosu.
  iPadjeochrannáznámkaspolečnostiAppleInc.,registrovanávUSA
  avdalšíchzemích.
  SlovníoznačeníalogaBluetooth
  ®
  jsouregistrovanéochranné
  známkyvlastněnéspolečnostíBluetoothSIG,Inc.apřípadnépoužití
  těchtooznačeníspolečnostíPhilipsjenazákladělicence.
  Poznámka
  Štítekstypovýmiúdajijeumístěnnazadnístranějednotky.
  2 Informace o výrobku
  Poznámka
  Informaceovýrobkujsoupředmětemzměnbezpředchozího
  upozornění.
  Specikace
  Mikrofon
  Napájení 3xbaterieAAA
  Propojitelnost Jednosměrné
  Citlivost −32±3dB
  Přijímač
  Linkovývýstupaudia 1000mV±100mVRMS,
  20kohmů
  Kmitočtovácharakteristika 100Hzaž16kHz,±3dB
  Odstupsignál/šum >85dB
  Přeslechy >40dB
  Bluetooth
  ®
  VerzeBluetooth
  ®
  V2.1+EDR
  Frekvenčnípásmo 2,402–2,480GHzISMBand
  Dosah 10m(volnýprostor)
  Obecné informace
  Rozměry(ŠxVxH)
  • Přijímač
  • Mikrofon
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Hmotnost
  • Přijímač
  • Mikrofon
  0,02kg
  0,3kg
  DA
  1 Vigtigt
  Sikkerhed
  Vigtige sikkerhedsinstruktioner
  a Læs disse instruktioner.
  b Opbevar disse instruktioner.
  c Respekter alle advarsler.
  d Følg alle instruktioner.
  e Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
  f Rengør kun produktet med en tør klud.
  g Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
  overensstemmelse med producentens instruktioner.
  h Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks.
  radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
  forstærkere), der producerer varme.
  i Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af
  producenten.
  j Al servicering skal udføres af kvaliceret personale.
  Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget,
  f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er
  kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er
  blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke
  fungerer normalt eller er blevet tabt.
  k FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
  batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade
  eller produktskade:
  • Isætallebatterierkorrekt,ogsørgfor,at+og-vender,
  somdetervistpåenheden.
  • Fjernbatterierne,hvisenhedenikkeskalbrugesgennem
  længeretid.
  • Perkloratmateriale-dergældermuligvissærlige
  håndteringsinstruktioner.Sewww.dtsc.ca.gov/
  hazardouswaste/perchlorate.
  l Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og det
  skal holdes væk fra direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
  Oplysninger om brug af batterierne:
  Advarsel
  Risikoforutæthed:Brugkundenangivnetypebatterier.Blandikkenye
  ogbrugtebatterier.Blandikkebatterierafforskelligemærker.Anvend
  denkorrektepolaritet.Tagbatterierneudafprodukter,derikkeeribrug
  ilængereperioder.Opbevarbatteriernepåettørtsted.
  Risikoforpersonskade:Bærhandskervedhåndteringafutættebatterier.
  Opbevarbatterierneetsted,hvorbørnogkæledyrikkekanfåfatidem.
  Risikoforeksplosion:Undgåatkortsluttebatterierne.Udsætikke
  enhedenforstærkvarme.Kastikkebatterierneindiåbenild.Undgåat
  beskadigeellerskillebatteriernead.Undgåatgenopladebatterier,der
  ikkeergenopladelige.
  Meddelelse
  Enhverændringafdetteapparat,somikkeergodkendtafPhilips
  ConsumerLifestyle,kanannullerebrugerensrettilatbetjenedette
  udstyr.
  DetteproduktoverholderEU’skravomradiointerferens.
  Detteproduktoverholderdevæsentligekravogandrerelevante
  bestemmelseridirektiv1999/5/EC.
  EnkopiafEU-overensstemmelseserklæring(doc)ndespå
  emballagen.
  Ditprodukterudvikletogfremstilletmedmaterialerog
  komponenterafhøjkvalitet,somkangenbruges.
  Nåretprodukterforsynetmeddettesymbolmeden
  overkrydsetaffaldsspandpåhjul,betyderdet,atproduktet
  eromfattetafEU-direktiv2002/96/EC.
  Undersøgreglerneforditlokaleindsamlingssystemfor
  elektriskeogelektroniskeprodukter.
  Følgdelokaleregler,ogbortskafikkedineudtjenteprodukter
  sammenmedalmindeligthusholdningsaffald.Korrektbortskaffelseaf
  udtjenteprodukterermedtilatforhindrenegativpåvirkningafmiljø
  oghelbred.
  Ditproduktindeholderbatterier,someromfattetafEU-
  direktivet2006/66/EC,ogsomikkemåbortskaffessammen
  medalmindeligthusholdningsaffald.Undersøgvenligstde
  lokaleindsamlingsreglerforbatterier,dakorrektbortskaffelseer
  medtilatforhindrenegativpåvirkningafmiljøoghelbred.
  Miljøoplysninger
  Alunødvendigemballageerudeladt.Emballagenerforenkletog
  beståraftrematerialer:Pap(kasse),polystyrenskum(buffer)og
  polyethylen(poser,beskyttendeskumfolie).
  Systemetbestårafmateriale,derkangenbruges,hvisdetadskillesaf
  etspecialrma.Overholddelokalereglerangåendeudsmidningaf
  emballage,opbrugtebatterieroggammeltudstyr.
  ”MadeforiPad”betyder,atetstykkeelektronisk
  tilbehørerdesignetspecikttilattilsluttestil
  eniPadogercerticeretafudviklerentilat
  opfyldeApplesstandarderforydeevne.Apple
  erikkeansvarligfordenneenhedsdrift,eller
  foromenhedenoverholdersikkerhedsstandarderoglovmæssige
  standarder.Bemærk,atbrugenafdettetilbehørmediPadkan
  påvirkedentrådløseydeevne.
  iPaderetvaremærketilhørendeAppleInc.,registreretiUSAog
  andrelande.
  Bluetooth
  ®
  -mærketog-logoeterregistreredevaremærker
  tilhørendeBluetoothSIG,Inc.,ogPhilips’brugafsådannemærker
  skerunderlicens.
  Bemærk
  Identikationspladenndespåbagsidenafenheden.
  2 Produktinformation
  Bemærk
  Produktoplysningerkanændresudenvarsel.
  Specikationer
  Mikrofon
  Strømforsyning 3xAAA-batterier
  Retningsvirkning Enretning
  Sensitivitet -32±3dB
  Modtager
  Lydudgang 750mV±100mVRMS
  20kohm
  Frekvensgang 100Hz-16kHz,±3dB
  Signal-/støjforhold >85dB
  Krydstale >40dB
  Bluetooth
  ®
  Bluetooth
  ®
  -version V2.1+EDR
  Frekvensbånd 2,402-2,480GHzISM-bånd
  Område 10m(ifriluft)
  Generelle oplysninger
  Mål(BxHxD)
  • Modtager
  • Mikrofon
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Vægt
  • Modtager
  • Mikrofon
  0,02kg
  0,3kg
  DE
  1 Wichtig
  Sicherheit
  Wichtige Sicherheitshinweise
  a Lesen Sie diese Anweisungen durch.
  b Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
  c Beachten Sie alle Warnhinweise.
  d Befolgen Sie alle Anweisungen.
  e Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  f Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
  g Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das
  Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
  h Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie
  z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter
  auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
  i Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
  j Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von
  qualiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen
  sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde,
  z. B. wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde,
  Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen
  oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
  ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
  k VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten
  Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu
  verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden
  am Gerät führen kann:
  • SetzenSiealleBatterienkorrektgemäßden
  Markierungen+und-indasGerätein.
  • NehmenSiedieBatterienheraus,wenndasGerätüber
  einenlängerenZeitraumnichtverwendetwird.
  • DasProduktenthältPerchlorat–möglicherweiseisteine
  besondereHandhabungerforderlich.Siehewww.dtsc.
  ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
  l Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
  Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, offenem
  Feuer oder Wärme.
  Informationen zur Verwendung von Batterien:
  Achtung
  Auslaufrisiko:VerwendenSienurdenangegebenenBatterietyp.Mischen
  SiekeineneuenundaltenBatterien.MischenSiekeineBatterien
  verschiedenerHersteller.BeachtenSiediekorrektePolarität.Entnehmen
  SieBatterienausProdukten,dieSieübereinenlängerenZeitraumnicht
  verwenden.BewahrenSieBatterienaneinemtrockenenOrtauf.
  Verletzungsrisiko:FassenSieausgelaufeneBatteriennurmit
  Handschuhenan.BewahrenSieBatterienaußerhalbderReichweitevon
  KindernundHaustierenauf.
  Explosionsgefahr:SchließenSieBatteriennichtkurz.SetzenSie
  BatterienkeinergroßenHitzeaus.WerfenSieBatteriennichtinsFeuer.
  BeschädigenSieBatteriennicht,undnehmenSiesienichtauseinander.
  LadenSienicht-auadbareBatteriennichtwiederauf.
  Hinweis
  ÄnderungenoderModizierungendesGeräts,dienicht
  ausdrücklichvonPhilipsConsumerLifestylegenehmigtwurden,
  könnenzumErlöschenderBetriebserlaubnisführen.
  DiesesProduktentsprichtdenRichtlinienderEuropäischenUnion
  zuFunkstörungen.
  DieserFernseherentsprichtdengrundlegendenAnforderungen
  undanderenrelevantenBestimmungenderRichtlinie1999/5/EG.
  EineKopiederEC-Konformitätserklärung(DoC)istinder
  Verpackungverfügbar.
  IhrGerätwurdeunterVerwendunghochwertiger
  MaterialienundKomponentenentwickeltundhergestellt,die
  recyceltundwiederverwendetwerdenkönnen.
  BendetsichdiesesSymbol(durchgestricheneAbfalltonne
  aufRädern)aufdemGerät,bedeutetdies,dassfürdieses
  GerätdieEuropäischeRichtlinie2002/96/EGgilt.
  InformierenSiesichüberdieörtlichenBestimmungenzur
  getrenntenSammlungelektrischerundelektronischerGeräte.
  RichtenSiesichnachdenörtlichenBestimmungenundentsorgen
  SieAltgerätenichtüberIhrenHausmüll.Durchdiekorrekte
  EntsorgungIhrerAltgerätewerdenUmweltundMenschenvor
  möglichennegativenFolgengeschützt.
  IhrProduktenthältBatterien,diederEuropäischenRichtlinie
  2006/66/EGunterliegen.Diesedürfennichtmitdem
  normalenHausmüllentsorgtwerden.BitteinformierenSie
  sichüberdieörtlichenBestimmungenzurgesondertenEntsorgung
  vonBatterien,dadurchdiekorrekteEntsorgungUmweltund
  MenschenvormöglichennegativenFolgengeschütztwerden.
  Umweltinformationen
  AufüberüssigeVerpackungwurdeverzichtet.DieVerpackung
  kannleichtindreiMaterialtypengetrenntwerden:Pappe(Karton),
  Styropor(Polsterung)undPolyethylen(Beutel,Schaumstoff-
  Schutzfolie).
  IhrGerätbestehtausWerkstoffen,diewiederverwendetwerden
  können,wenndasGerätvoneinemspezialisiertenFachbetrieb
  demontiertwird.BittebeachtenSiedieörtlichenVorschriftenzur
  EntsorgungvonVerpackungsmaterial,verbrauchtenBatterienund
  Altgeräten.
  „MadeforiPad“(HergestelltfüriPad)bedeutet,
  dasseinelektronischesZubehörteilspeziellfür
  einiPadentwickeltwurde.Zudemwurdevom
  Herstellerbestätigt,dassdiesesZubehörteil
  denLeistungsstandardsvonAppleentspricht.
  AppleistfürdiesesGerätoderdieEinhaltungvonSicherheits-und
  sonstigenRichtliniennichtverantwortlich.BittebeachtenSie,dass
  derGebrauchdiesesZubehörteilsmiteinemiPaddiekabellose
  Übertragungsleistungbeeinussenkann.
  iPadisteineMarkevonAppleInc.,eingetragenindenUSAundin
  anderenLändern.
  DerNameunddasLogovonBluetooth
  ®
  sindeingetrageneMarken
  vonBluetoothSIG,Inc.,unddieVerwendungdieserMarkendurch
  PhilipserfolgtunterLizenz.
  Hinweis
  DasTypenschildbendetsichaufderRückseitedesGeräts.
  2 Produktinformationen
  Hinweis
  DieProduktinformationenkönnenohnevorherigeAnkündigung
  geändertwerden.
  Technische Daten
  Mikrofon
  Stromversorgung 3AAA-Batterien
  Richtwirkung unidirektional
  Empndlichkeit -32±3dB
  Receiver
  Audio-Ausgang 750mV±100mVRMS
  20kohm
  Frequenzgang 100Hz–16kHz,±3dB
  Signal/Rausch-Verhältnis >85dB
  Übersprechen >40dB
  Bluetooth
  ®
  Bluetooth
  ®
  -Version V2.1+EDR
  Frequenzband 2,402-2,480GHzISM-Band
  Reichweite 10m(freierRaum)
  Allgemeine Informationen
  Abmessungen(BxHxT):
  • Receiver
  • Mikrofon
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Gewicht
  • Receiver
  • Mikrofon
  0,02kg
  0,3kg
  EL
  1 Σημαντικό
  Ασφάλεια
  Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
  a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
  b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
  c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
  d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
  e Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
  f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
  g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη
  μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  h Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές
  θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα
  εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
  (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν
  θερμότητα.
  i Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από
  τον κατασκευαστή.
  j Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από
  εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή της συσκευής
  είναι απαραίτητη αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη,
  όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα πάνω
  στη συσκευή, αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή
  υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει.
  k ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς
  αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί
  να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή
  βλάβη στη μονάδα:
  • Τοποθετείτετιςμπαταρίεςσωστά,μετιςενδείξεις
  πολικότητας+και-όπωςυποδεικνύονταιστη
  μονάδα.
  • Αφαιρείτετιςμπαταρίεςότανημονάδαδεν
  πρόκειταιναχρησιμοποιηθείγιαμεγάλοχρονικό
  διάστημα.
  • Τουλικόπεριέχειυπερχλωρικόοξύ-μπορείνα
  απαιτείταιειδικόςχειρισμός.Δείτετηνιστοσελίδα
  www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
  l Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά, στην
  άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές
  θερμότητας.
  Πληροφορίες για τη χρήση των μπαταριών:
  Προσοχή
  Κίνδυνοςδιαρροής:Χρησιμοποιείτεμόνοτονκαθορισμένοτύπο
  μπαταριών.Μηναναμιγνύετεκαινούριεςκαιχρησιμοποιημένες
  μπαταρίες.Μηνσυνδυάζετεδιαφορετικέςμάρκεςμπαταριών.
  Τηρείτετησωστήπολικότητα.Αφαιρείτετιςμπαταρίεςαπό
  προϊόνταπουδενχρησιμοποιούνταιγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα.
  Αποθηκεύετετιςμπαταρίεςσεξηρόμέρος.
  Κίνδυνοςτραυματισμού:Φοράτεπάντοτεγάντιαότανχειρίζεστε
  μπαταρίεςπουέχουνεμφανίσειδιαρροή.Κρατάτετιςμπαταρίες
  μακριάαπόπαιδιάκαικατοικίδια.
  Κίνδυνοςέκρηξης:Μηνβραχυκυκλώνετετιςμπαταρίες.Μην
  εκθέτετετιςμπαταρίεςσευπερβολικήθερμότητα.Μηναπορρίπτετε
  μπαταρίεςστηφωτιά.Μηνπροκαλείτεφθορέςστιςμπαταρίεςκαι
  μηνεπιχειρείτενατιςαποσυναρμολογήσετε.Μηνεπαναφορτίζετε
  μηεπαναφορτιζόμενεςμπαταρίες.
  Σημείωση
  Οποιεσδήποτεαλλαγέςήτροποποιήσειςπραγματοποιηθούν
  στησυσκευήχωρίςτηρητήέγκρισητηςPhilipsConsumer
  Electronicsενδέχεταιναακυρώσουντοδικαίωματουχρήστη
  γιαλειτουργίατηςσυσκευής.
  Τοπαρόνπροϊόνσυμμορφώνεταιμετιςπροδιαγραφέςτης
  ΕυρωπαϊκήςΚοινότηταςγιαπαρεμβολέςραδιοφωνικών
  σημάτων.
  Ηπαρούσασυσκευήσυμμορφώνεταιμετιςουσιώδεις
  απαιτήσειςκαιτιςλοιπέςσχετικέςδιατάξειςτηςΟδηγίας
  1999/5/EΚ.
  ΈνααντίγραφοτηςΔήλωσηςΣυμμόρφωσηςΕΚπαρέχεταιστη
  συσκευασία.
  
  Τοπροϊόνείναισχεδιασμένοκαικατασκευασμένοαπό
  υψηλήςποιότηταςυλικάκαιεξαρτήματα,ταοποίαμπορούννα
  ανακυκλωθούνκαιναεπαναχρησιμοποιηθούν.
  Ότανέναπροϊόνδιαθέτειτοσύμβολοενός
  διαγραμμένουκάδουαπορριμμάτωνμερόδες,το
  προϊόναυτόκαλύπτεταιαπότηνΕυρωπαϊκήΟδηγία
  2002/96/ΕΚ.
  Ενημερωθείτεσχετικάμετοτοπικόσύστημαξεχωριστής
  συλλογήςηλεκτρικώνκαιηλεκτρονικώνπροϊόντων.
  Μηνπαραβαίνετετουςτοπικούςκανονισμούςκαιμην
  απορρίπτετεταπαλιάπροϊόνταμαζίμεταυπόλοιπαοικιακά
  απορρίμματα.Ησωστήμέθοδοςαπόρριψηςτωνπαλιώνσας
  προϊόντωνσυμβάλλειστηναποφυγήαρνητικώνεπιπτώσεων
  γιατοπεριβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία.
  Τοπροϊόνσαςπεριέχειμπαταρίεςοιοποίες
  καλύπτονταιαπότηνΕυρωπαϊκήΟδηγία2006/66/ΕΚκαι
  δενμπορούννααπορριφθούνμαζίμετασυνηθισμένα
  οικιακάαπορρίμματα.Ενημερωθείτεσχετικάμετηνισχύουσα
  τοπικήνομοθεσίαγιατηχωριστήσυλλογήμπαταριών,καθώς
  ησωστήμέθοδοςαπόρριψηςτωνμπαταριώνσυμβάλλειστην
  αποφυγήαρνητικώνεπιπτώσεωνγιατοπεριβάλλονκαιτην
  ανθρώπινηυγεία.
  Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
  Κάθεπεριττόστοιχείοσυσκευασίαςέχειπαραληφθεί.
  Ησυσκευασίαέχειγίνειέτσιώστεναείναιεύκολοςο
  διαχωρισμόςσετρίαυλικά:χαρτόνι(κουτί),αφρώδες
  πολυστυρένιο(υλικόπροστασίαςαπόχτυπήματα)και
  πολυαιθυλένιο(σακουλάκια,προστατευτικόαφρώδεςφύλλο).
  Τοσύστημααποτελείταιαπόυλικάπουμπορούννα
  ανακυκλωθούνκαιναεπαναχρησιμοποιηθούνεάν
  αποσυναρμολογηθείαπόμιαειδικευμένηεταιρεία.Τηρείτετους
  τοπικούςκανονισμούςσχετικάμετηναπόρριψηυλικών
  συσκευασίας,άδειωνμπαταριώνήπαλιούεξοπλισμού.
  Ησήμανση«MadeforiPad»σημαίνει
  ότικάποιοηλεκτρονικόεξάρτημαέχει
  κατασκευαστείειδικάγιασύνδεσημεiPadκαι
  έχειπιστοποιηθείαπότονκατασκευαστήτου
  ότιπληροίταπρότυπααπόδοσηςτηςApple.
  ΗAppleδενφέρεικαμίαευθύνηγιατηλειτουργίατηςπαρούσας
  συσκευήςήτηςσυμμόρφωσήςτηςπροςταπρότυπαασφαλείας
  καιτακανονιστικάπρότυπα.Νασημειωθείότιηχρήσητου
  συγκεκριμένουαξεσουάρμεiPadενδέχεταιναεπηρεάσειτην
  ασύρματηαπόδοση.
  ΤοiPadείναιεμπορικόσήματηςAppleInc.,καταχωρημένοστις
  Η.Π.Α.καισεάλλεςχώρες.
  ΤοονομαστικόσήμακαιταλογότυπαBluetooth
  ®
  αποτελούν
  κατοχυρωμέναεμπορικάσήματαπουανήκουνστηνBluetooth
  SIG,Inc.,καιοποιαδήποτεχρήσητουςαπότηPhilipsγίνεται
  κατόπιναδείας.
  Σημείωση
  Ηπινακίδατουτύπουβρίσκεταιστηνπίσωπλευράτηςμονάδας.
  2 Πληροφορίες προϊόντος
  Σημείωση
  Οιπληροφορίεςπροϊόντοςυπόκεινταισεαλλαγήχωρίς
  προειδοποίηση.
  Προδιαγραφές
  Μικρόφωνο
  Τροφοδοσίαρεύματος 3μπαταρίεςAAA
  Κατευθυντικότητα Μονοκατευθυντικό
  Ευαισθησία -32±3dB
  Δέκτης
  Έξοδοςγραμμήςήχου 750mV±100mVRMS20kohm
  Απόκρισησυχνότητας 100Hz-16kHz,±3dB
  Λόγοςσήματοςπροςθόρυβο >85dB
  Συνακρόαση >40dB
  Bluetooth
  ®
  ΈκδοσηBluetooth
  ®
  V2.1+EDR
  Ζώνησυχνότητας ΖώνηISM2.402-2.480GHz
  Εμβέλεια 10μέτρα(ελεύθεροςχώρος)
  Γενικές πληροφορίες
  Διαστάσεις(ΠxΥxΒ):
  • Δέκτης
  • Μικρόφωνο
  43x45,5x10,5χιλ.
  162x317x162χιλ.
  Βάρος
  • Δέκτης
  • Μικρόφωνο
  0,02κιλά
  0,3κιλά
  ES
  1 Importante
  Seguridad
  Instrucciones de seguridad importantes
  a Lea estas instrucciones.
  b Guarde estas instrucciones.
  c Preste atención a todas las advertencias.
  d Siga todas las instrucciones.
  e No use este aparato cerca del agua.
  f Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
  g No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la
  instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
  h No instale cerca ninguna fuente de calor como, por
  ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros
  aparatos que produzcan calor (incluidos los amplicadores).
  i Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados
  por el fabricante.
  j El servicio técnico debe realizarlo siempre personal
  cualicado. Se requerirá servicio de asistencia técnica
  cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por
  ejemplo, que se haya derramado líquido o hayan caído
  objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la
  lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se
  haya caído.
  k ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las
  pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la
  propiedad o a la unidad:
  • Instaletodaslaspilascorrectamente,siguiendolas
  indicacionesdelospolos+y-delaunidad.
  • Quitelaspilascuandonouselaunidadduranteun
  periodolargodetiempo.
  • Materialdeperclorato:esposiblequerequierauna
  manipulaciónespecíca.Consultewww.dtsc.ca.gov/
  hazardouswaste/perchlorate.
  l El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras,
  manténgalo alejado de la luz solar directa, las llamas o el
  calor.
  m NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN
  VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
  n NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
  CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
  REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE
  EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS
  ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
  Información sobre el uso de las pilas:
  Precaución
  Riesgodefugas:utilicesóloeltipoespecicadodepilas.Nomezclepilas
  nuevasyusadas.Nomezclepilasdediferentesmarcas.Asegúresequela
  polaridadescorrecta.Extraigalaspilasdelosproductosquenoutilice
  durantelargosperiodosdetiempo.Guardelaspilasenunlugarseco.
  Riesgodelesión:useguantescuandomanipulepilasconfugas.Mantenga
  laspilasfueradelalcancedeniñosymascotas.
  Riesgodeexplosión:eviteloscortocircuitosenlaspilas.Noexpongalas
  pilasauncalorexcesivo.Noarrojelaspilasalfuego.Nodañenirompa
  laspilas.Nocarguepilasnorecargables.
  Aviso
  Cualquiercambioomodicaciónqueserealiceenestedispositivo
  quenoestéaprobadaexpresamenteporPhilipsConsumerLifestyle
  puedeanularlaautoridaddelusuarioparautilizarelequipo.
  Esteproductocumplelosrequisitosdeinterferenciasderadiodela
  ComunidadEuropea.
  Esteproductocumplelosrequisitosfundamentalesyotras
  disposicionespertinentesdelaDirectiva1999/5/EC.
  Elembalajeincluyeunacopiadeladeclaracióndeconformidadde
  laCE.
  Elproductohasidodiseñadoyfabricadoconmaterialesy
  componentesdealtacalidadquepuedenreciclarsey
  reutilizarse.
  Cuandoapareceestesímbolodecubodebasuratachado
  enunproducto,signicaquecumplelaDirectivaeuropea
  2002/96/EC.
  Infórmesesobreelsistemalocaldereciclajedeproductos
  eléctricosyelectrónicos.
  Procedaconformealalegislaciónlocalynosedeshagadesus
  productosantiguosconlabasuradomésticanormal.Laeliminación
  correctadelproductoantiguoayudaráaevitarposibles
  consecuenciasnegativasparaelmedioambienteylasalud.
  ElproductocontienepilascubiertasporlaDirectiva
  europea2006/66/EC,quenosepuedeneliminarconla
  basuradomésticanormal.Infórmesedelalegislaciónlocal
  sobrelarecogidaselectivadepilasyaqueeldesechocorrecto
  ayudaaevitarconsecuenciasnegativasparaelmedioambientey
  lasalud.
  Información medioambiental
  Sehasuprimidoelembalajeinnecesario.Hemosintentadoque
  elembalajeseafácildesepararentresmateriales:cartón(caja),
  espumadepoliestireno(corcho)ypolietileno(bolsas,láminade
  espumaprotectora).
  Elsistemasecomponedematerialesquesepuedenreciclary
  volverautilizarsilodesmontaunaempresaespecializada.Sigala
  normativalocalacercadeldesechodematerialesdeembalaje,pilas
  agotadasyequiposantiguos.
  “MadeforiPad”signicaqueunaccesorio
  electrónicohasidodiseñadoespecícamente
  parafuncionarconiPady,además,el
  desarrolladorcerticaquecumpleconlos
  estándaresdefuncionamientodeApple.Apple
  nosehaceresponsabledelfuncionamientodeestedispositivoo
  desucumplimientoconlosestándaresdeseguridadoreguladores.
  Tengaencuentaqueelusodeesteaccesorioconpuedeafectaral
  rendimientoinalámbrico.
  iPadesunamarcacomercialdeAppleInc.,registradaenEE.UU.y
  otrospaíses.
  LamarcanominativaBluetooth
  ®
  yloslogotipossonmarcas
  comercialesregistradaspropiedaddeBluetoothSIG,Inc.Philips
  utilizasiempreestasmarcasconlicencia.
  Nota
  Laplacadeidenticaciónestásituadaenlaparteposteriordelaunidad.
  2 Información del producto
  Nota
  Lainformacióndelproductopuedecambiarsinprevioaviso.
  Especicaciones
  Micrófono
  Fuentedealimentación 3pilasAAA
  Direccionalidad Unidireccional
  Sensibilidad -32±3dB
  Receptor
  Salidadelíneadeaudio 750mV±100mVRMS,
  20kohmios
  Respuestadefrecuencia 100Hz-16kHz,±3dB
  Relaciónseñal/ruido >85dB
  Interferencia >40dB
  Bluetooth
  ®
  VersióndeBluetooth
  ®
  V2.1+EDR
  Bandadefrecuencia BandaISMde2,402-
  2,480GHz
  Alcance 10m(espaciolibre)
  Información general
  Dimensiones(anchoxaltox
  profundo)
  • Receptor
  • Micrófono
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Peso
  • Receptor
  • Micrófono
  0,02kg
  0,3kg
  FI
  1 Tärkeää
  Turvallisuus
  Tärkeitä turvallisuusohjeita
  a Lue nämä ohjeet.
  b Säilytä nämä ohjeet.
  c Huomioi varoitukset.
  d Noudata kaikkia ohjeita.
  e Älä käytä laitetta veden lähellä.
  f Puhdista vain kuivalla liinalla.
  g Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden
  mukaisesti.
  h Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita,
  uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
  vahvistimia).
  i Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
  j Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto
  on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos
  laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite
  on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
  k Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta
  johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
  • Asennaparistotoikein,laitteenjaparistojennavat(+ja
  -)vastakkain.
  • Poistaparistot,joslaiteonpitkäänkäyttämättä.
  • Perkloraattimateriaali-saattaavaatiaerikoiskäsittelyä
  Katsowww.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
  l Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
  Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai
  lämmönlähteiden läheisyydestä.
  Tietoja paristojen käytöstä:
  Varoitus
  Vuotovaara:käytävainmääritetyntyyppisiäparistoja.Äläkäytäuusiaja
  vanhojaparistojasekaisin.Äläkäytäsamanaikaisestierimerkkisiäparistoja.
  Varmista,ettäparistonnavatovatoikeinpäin.Poistasparistottuotteesta,
  jokaonpitkäänpoiskäytöstä.Säilytäparistotkuivassapaikassa.
  Vahingonvaara:käsittelevuotaviaparistojakäsineetkädessä.Pidäparistot
  poissalastenjaeläintenulottuvilta
  Räjähdysvaara:Äläaiheutaparistoilleoikosulkua.Äläaltistaparistoja
  liiallisellekuumuudelle.Äläheitäparistojatuleen.Älävahingoitataipura
  paristoja.Älälataaparistoja.
  Huomautus
  TämänlaitteenmuuttaminentaimuokkaaminenmuullakuinPhilips
  ConsumerLifestylenerityisestihyväksymällätavallavoimitätöidä
  käyttäjänvaltuudetlaitteenkäyttämiseen.
  TämälaiteonEuroopanunioninradiohäiriöitäkoskevien
  vaatimustenmukainen.
  Tämälaiteondirektiivin1999/5/EYoleellistenvaatimustenjasitä
  koskeviendirektiivinmuidenehtojenmukainen.
  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksenkopioonsaatavilla
  pakkauksessa.
  Tuotteensuunnittelussajavalmistuksessaonkäytetty
  laadukkaitamateriaalejajaosia,jotkavoidaankierrättääja
  käyttääuudelleen.
  Tuotteeseenkiinnitettyyliviivatunroskakorinkuvatarkoittaa,
  ettätuotekuuluuEuroopanparlamentinjaneuvostondirektiivin
  2002/96/EYsoveltamisalaan.
  Tutustupaikalliseensähkö-jaelektroniikkalaitteiden
  keräysjärjestelmään.
  Toimipaikallistensääntöjenmukaanäläkähävitävanhojatuotteita
  talousjätteidenmukana.Tuotteenasianmukainenhävittäminenauttaa
  vähentämäänympäristöllejaihmisillemahdollisestikoituvia
  haittavaikutuksia.
  Tuotteessaonakkujataiparistoja,joitaEU:ndirektiivi
  2006/66/EYkoskee.Niitäeisaahävittäätavallisen
  kotitalousjätteenmukana.Tutustupaikalliseenakkujenja
  paristojenkeräysjärjestelmään.Hävittämällätuotteetoikeinehkäiset
  ympäristö-jahenkilöhaittoja.
  Ympäristötietoja
  Kaikkitarpeetonpakkausmateriaalionjätettypois.Pyrimmesiihen,
  ettäpakkauksenmateriaalitonhelppojakaakolmeenosaan:pahviin
  (laatikko),polystyreenimuoviin(pehmuste)japolyeteeni(pussit,
  suojamuoviarkki).
  Järjestelmäkoostuumateriaaleista,jotkavoidaankierrättääjakäyttää
  uudelleen,josjärjestelmänhajottamisenhoitaasiihenerikoistunut
  yritys.Noudatapaikallisiapakkausmateriaaleja,vanhojaparistojaja
  käytöstäpoistettujalaitteitakoskeviakierrätysohjeita.
  MadeforiPadmerkitsee,ettäsähköinen
  lisävarusteontarkoitettuerityisestiliitettäväksi
  iPadiin,jasenkehittäjätakaa,ettäsetäyttää
  Applensuorituskykyvaatimukset.Appleeivastaa
  laitteentoiminnastaeikäsiitä,ettäsetäyttää
  turvallisuus-jasäädösstandardit.Huomaa,ettälisävarusteenkäyttö
  iPadinkanssasaattaavaikuttaalangattomanverkonsuorituskykyyn.
  iPadonAppleInc.:ntavaramerkki,jokaonrekisteröityYhdysvalloissa
  jamuissamaissa.
  Bluetooth
  ®
  -merkkija-logotovatBluetoothSIG,Inc.:nrekisteröityjä
  tavaramerkkejä,joihinPhilipsilläonkäyttölupa.
  Huomautus
  Tyyppikilpionlaitteentakana.
  2 Tuotetiedot
  Huomautus
  Tuotetietojavoidaanmuuttaailmanennakkoilmoitusta.
  Teknisiä tietoja
  Mikrofoni
  Virtalähde 3kplAAA-paristoja
  Suunnattavuus Yksisuuntainen
  Herkkyys -32±3dB
  Vastaanotin
  Äänenlinjalähtö 750mV±100mVRMS20
  kohmia
  Taajuusvaste 100Hz–16kHz,±3dB
  Signaali–kohina-suhde >85dB
  Ylikuuluminen >40dB
  Bluetooth
  ®
  Bluetooth
  ®
  -versio V2.1+EDR
  Taajuuskaista 2,402–2,480GHzISM-taajuus
  Kantoalue 10m(vapaatila)
  Yleistä
  Mitat(LxKxS)
  • Vastaanotin
  • Mikrofoni
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Paino
  • Vastaanotin
  • Mikrofoni
  0,02kg
  0,3kg
  FR
  1 Important
  Sécurité
  Consignes de sécurité importantes
  a Lisez attentivement ces consignes.
  b Conservez soigneusement ces consignes.
  c Tenez compte de tous les avertissements.
  d Respectez toutes les consignes.
  e N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
  f Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
  g N’obstruez pas les orices de ventilation. Installez l’appareil
  conformément aux consignes du fabricant.
  h N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur
  telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou
  autres appareils (amplicateurs par exemple) produisant de
  la chaleur.
  i Utilisez uniquement les pièces de xation/accessoires
  spécié(e)s par le fabricant.
  j Conez toutes les tâches de maintenance à un personnel
  qualié. Des travaux de maintenance sont nécessaires
  en cas d’endommagement de l’appareil : par exemple,
  déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de
  l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité,
  dysfonctionnement ou chute de l’appareil.
  k Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites
  de piles pouvant endommager l’appareil ou entraîner des
  blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les
  consignes suivantes :
  • Installezcorrectementtouteslespiles,enprenantgarde
  auxsens+et-indiquéssurl’appareil.
  • Retirezlespilesducompartimentsivousn’utilisezpas
  l’appareilpendantunelonguepériode.
  • Produitscontenantduperchlorate:unemanipulation
  particulièrepeutêtrerequise.Voirwww.dtsc.ca.gov/
  hazardouswaste/perchlorate.
  l L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte
  ou aux éclaboussures, à la lumière directe du soleil aux
  ammes nues et à la chaleur.
  Informations sur l’utilisation des piles :
  Attention
  Risquedefuite:utilisezuniquementletypedepilepréconisé.Neplacez
  pasensembledespilesneuvesetdespilesusagées.Nemélangezpas
  plusieursmarquesdepiles.Respectezlapolarité.Retirezlespilesdes
  appareilsinutiliséspendantunepériodeprolongée.Rangezlespilesdans
  unendroitsec.
  Risquedeblessures:portezdesgantslorsquevousmanipulezdespiles
  quifuient.Rangezlespileshorsdeportéedesenfantsetdesanimaux
  domestiques.
  Risqued'explosion:necourt-circuitezpaslespiles.N'exposez
  paslespilesàunechaleurexcessive.Nejetezpaslespilesaufeu.
  N'endommagezpaslespilesetnelesdémontezpas.Nerechargezpas
  depilesnonrechargeables.
  Avertissement
  Toutemodicationapportéeàcetappareilquineseraitpas
  approuvéeexpressémentparPhilipsConsumerLifestylepeut
  invaliderl’habilitationdel’utilisateuràutiliserl’appareil.
  Ceproduitestconformeauxspécicationsd’interférenceradiode
  laCommunautéEuropéenne.
  Ceproduitestconformeauxexigencesessentiellesetauxautres
  dispositionspertinentesdeladirective1999/5/CE.
  UnecopiedeladéclarationdeconformitéCE(DoC)estdisponible
  dansl’emballage.
  Cetappareilaétéconçuetfabriquéavecdesmatériauxet
  descomposantsdehautequalitépouvantêtrerecycléset
  réutilisés.
  Laprésencedusymboledepoubellesurrouesbarrée
  surunproduitindiquequecedernierestconformeàla
  directiveeuropéenne2002/96/CE.
  Veuillezvousrenseignersurvotresystèmelocaldegestion
  desdéchetsd’équipementsélectriquesetélectroniques.
  Respectezlaréglementationlocaleetnejetezpasvosanciens
  appareilsaveclesorduresménagères.Lamiseaurebutcorrectede
  votreancienappareilpermetdepréserverl’environnementetla
  santé.
  Cetappareilcontientdespilesrelevantdeladirective
  européenne2006/66/CE,quinepeuventêtrejetées
  aveclesorduresménagères.Renseignez-voussurles
  dispositionsenvigueurdansvotrerégionconcernantlacollecte
  séparéedespiles.Lamiseaurebutcorrectepermetdepréserver
  l’environnementetlasanté.
  Informations sur l’environnement
  Toutemballagesuperuaétésupprimé.Nousavonsfaitnotre
  possiblepourpermettreuneséparationfaciledel’emballageen
  troismatériaux:carton(boîte),polystyrènemoussé(quiamortitles
  chocs)etpolyéthylène(sacs,feuilleprotectriceenmousse).
  Votreappareilsecomposedematériauxrecyclablesetréutilisables
  àconditiond’êtredémontésparuneentreprisespécialisée.
  Respectezlesréglementationslocalespourvousdébarrasserdes
  emballages,despilesusagéesetdevotreancienéquipement.
  «MadeforiPad»(Conçupourl’iPad)
  signiequ’unappareilélectroniqueestconçu
  spéciquementpourêtreconnectéàuniPad
  etqueledéveloppeurcertiequeleproduit
  satisfaitauxnormesdeperformanced’Apple.
  Applen’estpasresponsabledufonctionnementdecetappareil
  oudesaconformitéauxnormesdesécuritéetauxnormes
  réglementaires.Notezquel’utilisationdecetaccessoireavecun
  iPadpeutaffecterlesperformancessansl.
  iPadestunemarqued’Apple,Inc.déposéeauxÉtats-Unisetdans
  d’autrespays.
  LeslogosetlamarquedenomBluetooth
  ®
  sontdesmarques
  déposéesdeBluetoothSIG,Inc.;touteslesutilisationsdeces
  marquesparPhilipssontrégiespardesaccordsdelicence.
  Remarque
  Laplaquesignalétiqueestsituéeàl'arrièredel'unité.
  2 Informations sur le
  produit
  Remarque
  Lesinformationssurleproduitsontsujettesàmodicationssans
  noticationpréalable.
  Spécicités
  Microphone
  Alimentation 3pilesAAA
  Directivité Unidirectionnel
  Sensibilité -32±3dB
  Récepteur
  Sortieligneaudio 1000mV±100mVRMS
  20kOhm
  Réponseenfréquence 100Hz-16kHz,±3dB
  Rapportsignal/bruit >85dB
  Diaphonie >40dB
  Bluetooth
  ®
  VersionBluetooth
  ®
  V2.1+EDR
  Fréquencedetransmission BandeISM2.402-2.480GHz
  Portée 10m(sansobstacle)
  Informations générales
  Dimensions(lxHxP)
  • Récepteur
  • Microphone
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Poids
  • Récepteur
  • Microphone
  0,02kg
  0,3kg
  HU
  1 Fontos!
  Biztonság
  Fontos biztonsági utasítások
  a Gondosan olvassa el az utasításokat.
  b Őrizze meg az utasításokat.
  c Ügyeljen a gyelmeztetésekben foglaltakra.
  d Kövesse az utasításokat.
  e Óvja a készüléket a víztől.
  f A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
  g Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne
  tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai
  szerint végezze.
  h Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így
  fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt
  termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
  i Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
  j A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A
  készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a
  készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék
  került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy
  nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
  k Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az
  akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök
  vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
  • Megfelelőenhelyezzebeazakkumulátort,ügyeljena
  készülékenlátható+és-jelölésekre.
  • Vegyekiazakkumulátorokat,hahosszabbideignem
  használjaakészüléket.
  • Perklorát:Speciáliskezeléstigényelhet.Lásd:www.dtsc.
  ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
  l A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak,
  valamint tartsa távol közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy
  hőtől.
  Az elemek használatával kapcsolatos tudnivalók:
  Vigyázat
  Szivárgásveszély:Csakamegadotttípusúelemekethasználja.Ne
  használjonegyüttújéshasználtelemeket.Nekeverjeakülönböző
  márkájúelemeket.Ügyeljenamegfelelőpolaritásra.Hahosszabbidőnát
  nemhasználjaaterméket,távolítsaelazelemeket.Azelemeketszáraz
  helyentárolja.
  Sérülésveszély:Aszivárgóelemekkezelésekorviseljenkesztyűt.Az
  elemekettartsatávolgyerekektőlésháziállatoktól.
  Robbanásveszély:Ügyeljenrá,hogyazelempólusainelegyenekrövidre
  zárva.Netegyekiazelemeketsugárzóhőnek.Nedobjatűzbeaz
  elemeket.Neokozzonkártvagyszereljeszétazelemeket.Netöltse
  azelemeket.
  Megjegyzés
  Akészülék-aPhilipsszórakoztatóelektronikaüzletágakifejezett
  engedélyenélkültörténő-bármilyenmegváltoztatásavagy
  módosításasemmissétehetiavásárlótermékhasználatijogát.
  EzatermékmegfelelazEurópaiKözösségrádióinterferenciára
  vonatkozókövetelményeinek.
  Ezatermékmegfelelaz1999/5/EKirányelvlényegeselőírásainakés
  kiegészítéseinek.
  AzECMegfelelőséginyilatkozatmásolatamegtekinthetőa
  csomagoláson.
  Ezatermékkiválóminőségűanyagokésalkatrészek
  felhasználásávalkészült,amelyekújrahasznosíthatókésújra
  felhasználhatók.
  Atermékhezkapcsolódóáthúzottkerekeskukaszimbólum
  aztjelenti,hogyatermékrevonatkozika2002/96/EK
  európaiirányelv.
  Tájékozódjonazelektromoséselektronikustermékek
  szelektívhulladékkénttörténőgyűjtésénekhelyifeltételeiről.
  Cselekedjenahelyiszabályozásoknakmegfelelően,ésakiselejtezett
  készülékeketgyűjtseelkülönítvealakosságihulladéktól.A
  feleslegesséváltkészülékhelyeskiselejtezésévelsegítmegelőznia
  környezetésazemberiegészségkárosodását.
  Atermékakkumulátoraimegfelelneka2006/66/EK
  európaiirányelvkövetelményeinek,ezértnekezeljeezeket
  háztartásihulladékként.Tájékozódjonazakkumulátorok
  szelektívhulladékkezelésérevonatkozóhelyiszabályozásokról,
  mivelafeleslegesséváltakkumulátorokhelyeskiselejtezésévelsegít
  megelőzniakörnyezetésazemberiegészségkárosodását.
  Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
  Atermékcsomagolásanemtartalmazfeleslegescsomagolóanyagot.
  Igyekeztünkúgykialakítaniacsomagolást,hogykönnyen
  szétválaszthatólegyenakövetkezőháromanyagra:karton(doboz),
  polisztirol(védőelem)éspolietilén(zacskó,védőhabfólia).
  Arendszerbentalálhatóanyagokaterrespecializálódottvállalat
  képesújrafeldolgozniésújrahasznosítani.Kérjük,tartsaszemelőtta
  csomagolóanyagok,kimerültakkumulátorokésrégikészülékek
  leselejtezésérevonatkozóhelyielőírásokat.
  A„MadeforiPad”(iPad-heztervezve)címkeazt
  jelenti,hogyazAppleteljesítményielőírásoknak
  megfelelőelektronikustartozékspeciálisanaz
  iPadkészülékkelegyütttörténőhasználatra
  készült.AzApplenemvállalfelelősségeta
  készülékműködéséért,vagyabiztonságiésszabályozóelőírásoknak
  valómegfelelésért.Kérjük,vegyegyelembe,hogyatartozékiPad
  készülékekkeltörténőhasználatabefolyásolhatjaavezetéknélküli
  teljesítményt.
  AziPadazAppleInc.EgyesültÁllamokbanésmásországokban
  bejegyzettvédjegyei.
  ABluetooth
  ®
  szómintjelölésésalogókaBluetoothSIG,Inc.
  tulajdonai,aPhilipsengedéllyelhasználjaezeketamegjelöléseket.
  Megjegyzés
  Atípustáblaakészülékhátsórészéntalálható.
  2 Termékadatok
  Megjegyzés
  Atermékinformációelőzetesbejelentésnélkülmódosítható.
  Termékjellemzők
  Mikrofon
  Tápellátás 3dbAAAelem
  Irányíthatóság Egyirányú
  Érzékenység -32±3dB
  Vevőkészülék
  Audiovonalkimenet 750mV±100mVRMS20kOhm
  Válaszfrekvencia 100Hz-16kHz,±3dB
  Jel-zajarány >85dB
  Áthallás >40dB
  Bluetooth
  ®
  Bluetooth
  ®
  verzió V2.1+EDR
  Frekvenciasáv 2,402~2,480GHzISMBand
  Hatótávolság 10m(szabadterületen)
  Általános információk
  Méretek(szxmaxmé)
  • Vevőkészülék
  • Mikrofon
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Tömeg
  • Vevőkészülék
  • Mikrofon
  0,02kg
  0,3kg
  IT
  1 Importante
  Sicurezza
  Importanti istruzioni sulla sicurezza
  a Leggere le istruzioni.
  b Conservare le istruzioni.
  c Fare attenzione a tutte le avvertenze.
  d Seguire tutte le istruzioni.
  e Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
  f Pulire solo con un panno asciutto.
  g Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire
  l’installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del
  produttore.
  h Non installare vicino a fonti di calore come radiatori,
  termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli
  amplicatori) che producono calore.
  i Utilizzare solo collegamenti/accessori specicati dal
  produttore.
  j Per eventuali controlli, contattare il personale per
  l’assistenza qualicato. Il controllo è necessario quando
  l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad
  esempio se è stato versato del liquido o sono caduti degli
  oggetti sull’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto alla
  pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto
  cadere.
  k ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria
  che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o
  danni all’apparecchio:
  • Installaretuttelebatteriecorrettamente,conipoli+e-
  comeindicatosull’apparecchio.
  • Rimuoverelebatteriequandol’apparecchiononviene
  utilizzatoperunlungoperiododitempo.
  • Materialeinperclorato;maneggiareconcuraserichiesto.
  Perinformazioniconsultareilsitowww.dtsc.ca.gov/
  hazardouswaste/perchlorate.
  l L’apparato non deve essere esposto a schizzi o umidità,
  deve essere tenuto inoltre lontano dalla luce diretta del
  sole, da amme vive o calore.
  Informazioni relative all’uso delle batterie
  Attenzione
  Rischiodiperdite:utilizzaresoloiltipodibatterieindicato.Non
  utilizzareinsiemebatterienuoveeusate.Nonmischiaretipidiversidi
  batterie.Rispettarelagiustapolarità.Rimuoverelebatteriedaiprodotti
  chenonvengonoutilizzatiperunlungoperiododitempo.Conservare
  lebatterieinunluogoasciutto.
  Rischiodilesioni:rimuoverelebatteriecheperdonoindossandodei
  guanti.Tenerelebatterielontanodallaportatadibambinieanimali.
  Rischiodiesplosione:evitareilcortocircuitodellebatterie.Non
  esporrelebatterieatemperaturetroppoelevate.Nongettarele
  batterienelfuoco.Nondanneggiareodisassemblarelebatterie.Non
  ricaricarelebatterienonricaricabili.
  Avviso
  Qualsiasimodicaointerventosuquestodispositivochenon
  siaespressamenteconsentitadaPhilipsConsumerLifestylepuò
  invalidareildirittodell’utenteall’usodell’apparecchio.
  Questoprodottoèconformeairequisitisulleinterferenzeradio
  dellaComunitàEuropea.
  Questoprodottoèconformeairequisitiessenzialieadaltre
  disposizionicorrelatedellaDirettiva1999/5/EC.
  UnacopiadellaDichiarazionediconformitàdellaComunità
  Europea(DoC)èdisponibileall’internodellaconfezione.
  Questoprodottoèstatoprogettatoerealizzatocon
  materialiecomponentidialtaqualità,chepossonoessere
  riciclatieriutilizzati.
  Quandosuunprodottositrovailsimbolodelbidonedei
  riuticonunacroce,signicachetaleprodottoèsoggetto
  allaDirettivaEuropea2002/96/CE.
  Informarsisulsistemadiraccoltadifferenziatainvigoreper
  iprodottielettriciedelettronici.
  Attenersiallenormativelocaliperlosmaltimentodeiriutienon
  gettareivecchiprodottineinormaliriutidomestici.Ilcorretto
  smaltimentodeiprodottiusatiaiutaaprevenirel’inquinamento
  ambientaleepossibilidanniallasalute.
  Ilprodottocontienebatteriecherientranonell’ambito
  dellaDirettivaEuropea2006/66/CEenonpossono
  esseresmaltiteconinormaliriutidomestici.Informarsi
  suiregolamentilocaliperlaraccoltadifferenziatadellebatterie.
  Ilcorrettosmaltimentodellebatteriecontribuisceaprevenire
  potenzialieffettinegativisull’ambienteesullasalute.
  Informazioni per il rispetto ambientale
  L’usodiqualsiasiimballononnecessarioèstatoevitato.Siè
  cercato,inoltre,disemplicarelaraccoltadifferenziata,usandoper
  l’imballaggiotremateriali:cartone(scatola),polistireneespanso
  (materialediseparazione)epolietilene(sacchetti,schiuma
  protettiva).
  Ilsistemaècompostodamaterialichepossonoesserericiclatie
  riutilizzatipurchéildisassemblaggiovengaeffettuatodaaziende
  specializzate.Attenersiallenormelocaliinmateriadiriciclaggiodi
  materialiperl’imballaggio,batterieusateeapparecchiatureobsolete.
  Ladicitura“MadeforiPad”indicacheun
  accessorioelettronicoèstatoprogettato
  perilcollegamentospecicoaduniPadedè
  certicatodalproduttoreperlacompatibilità
  conglistandardAppleinmateriadiprestazioni.
  Applenonèresponsabileperilfunzionamentodiquestodispositivo
  operlasuaconformitàaglistandardnormativiedisicurezza.
  L’utilizzodiquestoaccessorioconiPadpuòinuiresulleprestazioni
  wireless.
  iPadèunmarchiodiAppleInc.,registratonegliStatiUnitieinaltri
  paesi.
  IlmarchioeilogoBluetooth
  ®
  sonomarchiregistratidiproprietà
  diBluetoothSIG,Inc.,pertantol’utilizzoditalimarchidapartedi
  Philipsèconsentitosulicenza.
  Nota
  Latarghettadelmodelloèsituatasulretrodell'unità.
  2 Informazioni sul prodotto
  Nota
  Leinformazionirelativealprodottosonosoggetteamodichesenza
  preavviso.
  Speciche
  Microfono
  Alimentazione 3batterieAAA
  Direzionabilità Unidirezionale
  Sensibilità -32±3dB
  Ricevitore
  Lineoutaudio 750mV±100mVRMS20kohm
  Rispostainfrequenza 100Hz-16kHz,±3dB
  Rapportosegnale/rumore >85dB
  Crosstalk >40dB
  Bluetooth
  ®
  VersioneBluetooth
  ®
  V2.1+EDR
  Bandadifrequenza BandaISM:2,402-2,480GHz
  Portata 10m(spaziolibero)
  Informazioni generali
  Dimensioni(LxAxP)
  • Ricevitore
  • Microfono
  43x45,5x10,5mm
  162x317x162mm
  Peso
  • Ricevitore
  • Microfono
  0,02kg
  0,3kg
  NL
  1 Belangrijk
  Veiligheid
  Belangrijke veiligheidsinstructies
  a Lees deze instructies.
  b Bewaar deze instructies.
  c Let op waarschuwingen.
  d Volg alle instructies.
  e Plaats dit apparaat niet nabij water.
  f Reinig alleen met een droge doek.
  g Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat
  volgens de instructies van de fabrikant.
  h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen
  zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere
  apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
  i Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespeciceerde
  toebehoren/accessoires.
  j Laat al het onderhoud verrichten door erkend
  onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het
  apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof
  in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het
  apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld
  aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed
  functioneert of wanneer het is gevallen.
  k WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen
  dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk
  letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
  • Plaatsallebatterijenmet+en-zoalsstaataangegeven
  ophetapparaat.
  • Verwijderdebatterijenwanneeruhetapparaatlangere
  tijdnietgebruikt.
  • Erismogelijkeenspecialebehandelingvantoepassing
  opperchloraathoudendmateriaal.Ziewww.dtsc.ca.gov/
  hazardouswaste/perchlorate.
  l Houd dit apparaat uit de buurt van vocht, direct zonlicht,
  open vuur en warmte.
  Informatie over het gebruik van batterijen:
  Let op
  Lekkagegevaar:gebruikalleenhetgespeciceerdetypebatterijen.
  Plaatsgeenoudeennieuwebatterijen.Gebruikgeenbatterijenvan
  verschillendemerken.Letopdejuistepolariteit.Verwijderdebatterijen
  uitproductendiegedurendeeenlangeretijdnietwordengebruikt.
  Bewaarbatterijenineendrogeomgeving.
  Letselgevaar:draagaltijdhandschoenenwanneerulekkendebatterijen
  hanteert.Bewaarbatterijenbuitenbereikvankinderenenhuisdieren.
  Ontplofngsgevaar:veroorzaakgeenkortsluitinginbatterijen.Stel
  batterijennietblootaanhogetemperaturen.Gooibatterijennooitin
  hetvuur.Beschadigbatterijennietenhaalzenooituitelkaar.Laadniet-
  oplaadbarebatterijennietop.
  Kennisgeving
  Eventuelewijzigingenofmodicatiesaanhetapparaatdieniet
  uitdrukkelijkzijngoedgekeurddoorPhilipsConsumerLifestyle
  kunnentotgevolghebbendatgebruikershetrechtverliezenhet
  apparaattegebruiken.
  Ditproductvoldoetaandevereistenmetbetrekkingtot
  radiostoringvandeEuropeseUnie.
  Ditproductvoldoetaandeessentiëlevereistenenandererelevante
  bepalingenvanrichtlijn1999/5/EG.
  EenexemplaarvandeEG-conformiteitsverklaringvindtuinde
  verpakking.
  Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardige
  materialenenonderdelendiekunnenwordengerecycleerd
  enherbruikt.
  Alsuopuwproducteensymboolmeteendoorgekruiste
  afvalcontainerziet,betekentditdathetproductvaltonder
  deEU-richtlijn2002/96/EG.
  AEA3000_Safety sheet_00_V2.0.indd 1 12/21/2012 3:43:40 PM
Philips AEA3000

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AEA3000? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips AEA3000 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips AEA3000 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Ryska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Finska, Norska, Danska, Polska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Ungerska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AEA3000? Ställ din fråga här

Philips AEA3000 – specifikationer

Varumärke Philips
Modell AEA3000
Produkt Mikrofon
EAN 6923410718430, 8712581669690
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Ryska, Grekisk, Slovakien, Turkiska, Finska, Norska, Danska, Polska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Ungerska
Filtyp PDF
Vikt & dimension
Mikrofonvikt 300
Mikrofonmått (D x H) 160 x 160
Dimension (B x D x H) med stativ 318 x 160 x 160
Mottagare (B x D x H) 45.5 x 10.5 x 41.5
Mottagarvikt 20
Mottagare
Signal/brusförhållande (SNR) 85
Ljudutgång 3, 5 mm
Mottagare medföljer
Mikrofon
Mikrofon känslighet (utnivå) -32
Mikrofonfrekvens 100 - 16000
Ljuddämpning
Modell Mikrofon till surfplatta
Anslutningar
Anslutningsteknologi Trådlös
Gränssnitt Bluetooth
Maximal räckvidd 10
Tekniska data
Batteridriven
Strömtillförsel
Batterityp AAA
Strömkälla Batteri
Antal batterier 3
Prestanda
Produktens färg Svart
Kompatibla operativsystem iOS
Förpackningens innehåll
Skrivbordsstativ

Relaterade produktmanualer

Mikrofon Philips

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer