Philips Airstyler HP8650 bruksanvisning

Philips Airstyler HP8650
10 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningPhilips Airstyler HP8650

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
WARNING: Do not use this appliance

near water.

When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a risk,

even when the appliance is

switched off.

WARNING: Do not use

this appliance near bathtubs,

showers, basins or other

vessels containing water.

Always unplug the appliance after use.
If the appliance overheats, it switches

off automatically. Unplug the appliance

and let it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance on

again, check the grilles to make sure

WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF

If the mains cord is damaged, you

must have it replaced by Philips, a

service centre authorised by Philips or

VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR

avoid a hazard.

This appliance can be used by

children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge

if they have been given supervision

or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and

understand the hazards involved.

Children shall not play with the

appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by

children without supervision.

For additional protection, we advise

you to install a residual current device

(RCD) in the electrical circuit that

supplies the bathroom. This RCD

must have a rated residual operating

current not higher than 30mA. Ask

your installer for advice.

Do not insert metal objects into the

air grilles to avoid electric shock.

Never block the air grilles.
Before you connect the appliance,

ensure that the voltage indicated on

the appliance corresponds to the local

power voltage.

Do not use the appliance for any

other purpose than described in this

manual.

Do not use the appliance on

DUWLÀFLDOKDLU

When the appliance is connected to

the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or

parts from other manufacturers

RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\

recommend. If you use such

accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.

Do not wind the mains cord round

the appliance.

Wait until the appliance has cooled

down before you store it.

Do not pull on the power cord after

using. Always unplug the appliance by

holding the plug.

The appliance can be used safely at

both 50 Hz or 60 Hz without making

any setting.

(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)

This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.

2 Style your hair

Note: Always let the appliance and attachments cool down before you
connect or disconnect the attachments. Let the curls cool down before
\RXFRPEEUXVKRUÀQJHUFRPEWKHKDLULQWRLWVÀQDOVW\OH
Do not use the appliance on completely wet hair. Dry your hair with a
WRZHOÀUVW7KHDSSOLDQFHLVPRVWHIIHFWLYHRQWRZHOGU\KDLU
Select a suitable attachment for the hairstyle you want.
Hairstyle Attachment
Dry hair
Concentrator (
)
9ROXPHRUÁLFNV
Thermo brush (
)
Waves or curls
Retractable bristle brush (
)
Before you style your hair:
1 Snap a suitable attachment onto the styler (
& ).
If the bristles are retracted inside the retractable bristle brush, turn
the bristle retraction knob (
) to extract the bristles ( ). To
retract the bristles, turn the knob in the opposite direction.
To disconnect the attachment, press the release button ( ) and
pull it off.
2 Connect the plug to a power supply socket.
3 Comb your hair and divide your hair into small sections.
4 6OLGHWKHDLUÁRZVZLWFK
) to IRUJHQWOHDQGZDUPDLUÁRZIRU
slow styling,
IRUVWURQJDQGZDUPDLUÁRZIRUHDV\VW\OLQJRU for
VWURQJDQGKRWDLUÁRZIRUIDVWVW\OLQJ
$GGYROXPHWRORRVHFXUOVRUFUHDWHÁLFNV
1 Brush the hair against the direction of hair growth (
) until the
brush pins touch your scalp, and then remove the brush from your
head.
7RFUHDWHÁLFNVEUXVKWKHKDLUGRZQZDUGVDQGWXUQWKHEUXVK
inwards (
) or outwards ( ) at the hair tip. Hold the brush in
that position for 2 to 3 seconds, and then remove it from your hair.
2 To style the rest of your hair, repeat step 1.
&UHDWHZDYHVDQGFXUOV
1 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.
2 Keep the brush in the position until the hair is dry (max. 15 seconds),
and then retract the bristles to remove the brush from your hair.
3 To style the rest of your hair, repeat steps 1 to 2.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 3ODFHLWRQDKHDWUHVLVWDQWVXUIDFHXQWLOLWFRROVGRZQ
3 Remove hairs and dust from the appliance and attachments.
4 Clean the appliance and attachments by damp cloth.
5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
).

 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

4 Troubleshooting

Problem Cause Solution
The
appliance
does not
work at all.
The power socket to
which the appliance
has been connected
may be broken.
Check the appliance is plugged
in correctly.
Check the fuse for this power
socket in your home.
The appliance may
not be suitable
for the voltage to
which it has been
connected.
Ensure that the voltage
indicated on the type plate of
the appliance corresponds to
the local mains voltage.

'DQVN

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette

apparat i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække stikket

ud efter brug, da vand udgør en risiko,

selvom apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat

i nærheden af badekar, brusekabiner,

kummer eller andre kar, der

indeholder vand.

Tag altid stikket ud, efter du

har brugt apparatet.

Hvis apparatet bliver overophedet,

slukker det automatisk. Tag stikket

ud af stikkontakten, og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du tænder

apparatet igen, skal du kontrollere

gitrene for at sikre, at de ikke er

blokeret af fnug, hår osv.

Hvis netledningen beskadiges, må den

kun udskiftes af Philips, et autoriseret

3KLOLSVVHUYLFHYUNVWHGHOOHUHQ

WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW

undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn

fra 8 år og opefter og personer

med reducerede fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er blevet

instrueret i sikker brug af apparatet og

forstår de medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet. Rengøring

og vedligeholdelse må ikke foretages

af børn uden opsyn.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen til

badeværelset er forsynet med et

+),UHOGHULNNHRYHUVWLJHUP$

.RQWDNWHYHQWXHOWHQHOLQVWDOODW¡U

Stik aldrig metalgenstande ind i

luftgitrene, da dette kan give elektrisk

stød.

Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre

dig, at den spænding, der er angivet

på apparatet, svarer til den lokale

spænding.

Brug ikke apparatet til andre

formål end dem, der er beskrevet i

vejledningen.

Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet,

når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre

fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke

VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX

anvender en sådan type tilbehør eller

dele, annulleres garantien.

Du må ikke sno ledningen rundt om

apparatet.

Læg aldrig apparatet væk, før det er

helt afkølet.

Træk ikke i netledningen efter brug. Tag

altid stikket ud af stikkontakten ved at

holde fast i stikket.

Apparatet kan anvendes sikkert ved

både 50 Hz og 60 Hz uden at vælge

indstilling.

(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)

'HWWH3KLOLSVDSSDUDWRYHUKROGHUDOOHEUDQFKHQVJOGHQGHVWDQGDUGHU
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

0LOM¡

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

 6W\OLQJDIGLWKnU

%HPUN: Lad altid apparatet og dets tilbehør køle af, før du tilslutter
eller fjerner tilbehøret. Lad krøllerne køle af, inden du reder, børster eller
sætter den endelige frisure.
Brug aldrig apparatet i helt vådt hår. Tør håret med et håndklæde først.
Apparatet er mest effektivt ved håndklædetørt hår.
Vælg en passende tilbehørsdel til den frisure, du ønsker.
)ULVXUH 7LOEHK¡U
Tørt hår
Fønnæb (
)
Fylde eller buede spidser
Termobør ste (
)
Bølger eller krøller
Børste med indtrækkelige pigge (
)
,QGHQGXVWWHUKnUHW
1 Sæt det rigtige tilbehør på styleren (
& ).
Hvis piggene er trukket ind i børsten med indtrækkelige pigge, skal
du dreje på knappen, der trækker piggene ind og ud (
) for at
få piggene ud (
). For at få piggene til at trække sig ind skal du
dreje knappen i den modsatte retning.
For at fjerne tilbehøret skal du trykke på udløserknappen ( ) og
trække det af.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Red dit hår, og del det op i små hårlokker.
4 Indstil knappen for luftstrøm (
) til for moderat og varm
luftstrøm til langsom styling,
for kraftig og varm luftstrøm til nem
styling, eller
for kraftig og meget varm luftstrøm til hurtig styling.
*LYI\OGHWLOO¡VHNU¡OOHUHOOHUODYEXHGHVSLGVHU
1 Børst håret mod dets vokseretning (
), indtil piggene rører ved
hovedbunden, og fjern derefter bør sten.
For at lave buede spidser skal du børste håret nedad og vende
børsten indad (
) eller udad ( ) ved hårspidserne. Hold
børsten i den position i 2 til 3 sekunder, og fjern den derefter.
2 Resten af håret styles ved at gentage trin 1.
/DYE¡OJHURJNU¡OOHU
1 Sno en hårlok rundt om børsten med piggene ude.
2 Hold børsten i denne position, indtil håret er tørt
(maks. 15 sekunder), og træk derefter piggene ind for at fjerne
børsten fra håret.
3 For at sætte resten af håret skal du gentage trin 1 til 2.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørsdelene.
4 Rengør apparatet og tilbehøret med en fugtig klud.
5 Opbevar apparatet på et sikkert og tør t sted, der er frit for støv. Du
kan også hænge det op i ophængningsstroppen (
).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør,
eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret
ÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHW
NXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH3KLOLSVIRUKDQGOHU

 )HMOILQGLQJ

Problem Årsag /¡VQLQJ
Apparatet
virker slet
ikke.
Måske virker den
stikkontakt, som
apparatet er sluttet
til, ikke.
Kontroller, at apparatet er sat
korrekt i stikkontakten.
Kontroller sikringen til denne
stikkontakt.
Hårtørreren er
måske ikke beregnet
til den netspænding,
den er tilsluttet.
Kontroller, at den angivne
netspænding på apparatets
typeskilt svarer til den lokale
netspænding.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem

Badezimmer verwendet wird, trennen

Sie es nach dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar, sogar

wenn das Gerät abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie

das Gerät nicht in der Nähe von

Badewannen, Duschen, Waschbecken

oder sonstigen Behältern mit

Wasser.

Ziehen Sie nach jedem

Gebrauch den Netzstecker

aus der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie

den Stecker aus der Steckdose, und

lassen Sie das Gerät einige Minuten

lang abkühlen. Vergewissern Sie

sich vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw. die

Gebläseöffnung blockieren.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf

ein defektes Netzkabel nur von einem

3KLOLSV6HUYLFH&HQWHUHLQHUYRQ

Philips autorisierten Werkstatt oder

HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ

GXUFKHLQ2ULJLQDO(UVDW]NDEHOHUVHW]W

werden.

Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen mit

verringerten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei der

Verwendung beaufsichtigt wurden

oder Anweisung zum sicheren

Gebrauch des Geräts erhalten und

die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Die Reinigung und Wartung

darf nicht von Kindern ohne Aufsicht

durchgeführt werden.

Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung in dem

Stromkreis, der das Badezimmer

versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.

Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen wenden

Sie sich an Ihren Installateur.

Führen Sie keine Metallgegenstände in

GLH/XIWHLQODVVRGHU*HEOlVH|IIQXQJ

ein, da dies zu Stromschlägen führen

kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseöffnung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose

anschließen, überprüfen Sie, ob die

auf dem Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene

Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum

Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine Steckdose

angeschlossen ist, lassen Sie es zu

keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör

oder Teile, die von Drittherstellern

stammen bzw. nicht von Philips

empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)

Zubehör oder Teile verwenden,

erlischt Ihre Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um

das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor

Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht

am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen

am Netzstecker, um das Gerät von der

Stromversorgung zu trennen.

Das Gerät kann ohne jegliche

Einstellung sowohl bei 50 als auch bei

60 Hz sicher verwendet werden.

(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Haare stylen

Hinweis: Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze immer abkühlen,
bevor Sie Aufsätze anbringen oder abnehmen. Lassen Sie die Locken
abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit Kamm, Bürste oder den Fingern in
die endgültige Form bringen.
Wenden Sie das Gerät nicht an nassem Haar an. Trocknen Sie Ihr
Haar zunächst mit einem Handtuch. Das Gerät ist am effektivsten in
handtuchtrockenem Haar.
Wählen Sie je nach gewünschtem Look einen entsprechenden Aufsatz
aus.
/RRN Aufsatz
Trockenes Haar
Stylingdüse (
)
Volumen oder Wellen
7KHUPR%UVWH
)
Wellen oder Locken
Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen (
)
9RUGHP6W\OHQ
1 Setzen Sie einen passenden Aufsatz auf den Styler (
& ).
Wenn die Bürstenreihen der Bürste eingezogen sind, drücken und
drehen Sie den Drehknopf zum Einziehen der Bürstenreihen
(
), um dies rückgängig zu machen ( ). Um die Bürstenreihen
einzuziehen, drehen Sie den Knopf in die entgegengesetzte
Richtung.
Um den Aufsatz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste
(
), und ziehen Sie ihn ab.
2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
3 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
4 Schieben Sie den Gebläseschalter (
) auf für einen sanften
warmen Luftstrom für langsames Stylen, auf
für einen starken
warmen Luftstrom für einfaches Stylen oder auf
für einen starken
heißen Luftstrom für schnelles Stylen.
9ROXPHQIUZHLFKH/RFNHQRGHU:HOOHQVW\OHQ
1 Führen Sie die Bürste zunächst gegen die Wuchsrichtung (
), bis
die Borsten Ihre Kopfhaut berühren, und anschließend von Ihrem
Kopf weg.
Um Wellen zu stylen, führen Sie die Bürste bis zu den Haarspitzen,
und drehen Sie sie dann nach außen (
) oder nach innen
(
). Halten Sie die Bürste 2 bis 3 Sekunden in dieser Position,
und entfernen Sie sie dann aus dem Haar.
2 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie Schritt 1.
(U]HXJHQYRQ:HOOHQXQG/RFNHQ
1 Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste mit ausgefahrenen
Bürstenreihen.
2 Halten Sie die Bürste in dieser Position, bis das Haar trocken ist
(max. 15 Sekunden), und ziehen Sie dann die Bürstenreihen ein, um
die Bürste aus dem Haar zu entfernen.
3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät und den Aufsätzen.
4 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
).

 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
ZZZSKLOLSVFRPRGHUVHW]HQ6LHVLFKPLWHLQHP3KLOLSV6HUYLFH
Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
*DUDQWLHVFKULIW6ROOWHHVLQ,KUHP/DQGNHLQ6HUYLFH&HQWHUJHEHQ
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

 )HKOHUEHKHEXQJ

Problem Ursache Lösung
Das Gerät
funktioniert
nicht.
Möglicherweise ist die
Steckdose, an die das
Gerät angeschlossen
ist, kaputt.
Prüfen Sie, ob das Gerät ord
nungsgemäß angeschlossen ist.
Prüfen Sie in Ihrem Zuhause die
Sicherung für diese Steckdose.
Möglicherweise
ist das Gerät nicht
für die verfügbare
Netzspannung
geeignet.
Prüfen Sie, ob die Spannung
sangabe auf dem Typenschild
des Geräts mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.

ƆƫƫƧƭƩƪƜ

ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.

 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ

ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ

žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ

ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ

ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ

ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ

ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ

ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ

ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ

ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơƤƯƷƥƟơưƯƵ

ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ

ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ

ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ

ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ

ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ

ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ

ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ

ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ

ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ

ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ

ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ

ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ

ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ

ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ

3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ

ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ

ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ

ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ

ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ

ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ

ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ

ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ

ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ

ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ

ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ

ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ

ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ

ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ

ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ

ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ

ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ

ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼ

ƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯ

ƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟ

ƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲ

ƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞ

ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ

ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$

ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ

ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ

ƳơƲ
ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ

ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ

ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ

ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ

ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ

ƱƥƽƬơƴƯƲ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ

ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ

ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ

ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ

žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ

ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ

ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ

ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ

ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ

ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ

ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ

ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ

ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ

ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ

ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ

ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ

ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ

ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ

ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ

ƢƽƳƬơ

ƈƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ

ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟƬƥơƳƶƜƫƥƩơƳƴơ

+]ƞƳƴơ+]ƷƹƱƟƲƯưƯƩơƤƞưƯƴƥ

ƱƽƨƬƩƳƧ

ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)

ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ

ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ

ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭưƱƝưƥƩ
ƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơƴƯƵ
ƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ
ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩ
ƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭ
ơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ

 ƅƩơƬƯƱƶƾƳƴƥƴƯƳƴƵƫƴƹƭ

ƬơƫƫƩƾƭƳơƲ

ƓƧƬƥƟƹƳƧƎơơƶƞƭƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴơƥƮơƱƴƞƬơƴơƭơ
ƪƱƵƾƳƯƵƭưƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƞơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƂƶƞƳƴƥƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƭơƪƱƵƾƳƯƵƭưƱƩƭƴƯƵƲƤƾƳƥƴƥƴƯƴƥƫƩƪƼ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƬƥƴƧƷƴƝƭơƴƧƢƯƽƱƴƳơƞƴơƤƜƷƴƵƫƜƳơƲƴƹƭƷƥƱƩƾƭ
ƳơƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƥƭƴƥƫƾƲƢƱƥƣƬƝƭơƬơƫƫƩƜ
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥưƱƾƴơƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƬƩơưƥƴƳƝƴơƈƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ưƩƯơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƞƼƴơƭƴơƬơƫƫƩƜƥƟƭơƩƥƫơƶƱƾƲƭƹưƜ
ƆưƩƫƝƮƴƥƝƭơƪơƴƜƫƫƧƫƯƥƮƜƱƴƧƬơƣƩơƴƯƳƴƵƫưƯƵƨƝƫƥƴƥ
ƓƴƵƫƬơƫƫƩƾƭ ƆƮƜƱƴƧƬơ
ƓƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜ
ƓƴƼƬƩƯ
)
žƣƪƯƲƞƬƽƴƥƲ
ƉƥƱƬƩƪƞƢƯƽƱƴƳơ
)
ƋƵƬơƴƩƳƬƯƟƞƬưƯƽƪƫƥƲ %ƯƽƱƴƳơƬƥƳƪƫƧƱƝƲƴƱƟƷƥƲưƯƵ
ơưƯƳƽƱƯƭƴơƩ
)
ƑƱƩƭƮƥƪƩƭƞƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƪơƴƜƫƫƧƫƯƥƮƜƱƴƧƬơƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
& ).
ƆƜƭƯƩƴƱƟƷƥƲƝƷƯƵƭơưƯƳƵƱƨƥƟưƱƯƲƴơƬƝƳơƳƴƧƢƯƽƱƴƳơ
ƬƥƳƪƫƧƱƝƲƴƱƟƷƥƲƣƵƱƟƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟơưƼƳƵƱƳƧƲƴƱƩƷƾƭ
ƢƯƽƱƴƳơƲ
ƣƩơƥƮơƣƹƣƞƴƹƭƴƱƩƷƾƭ ƄƩơƭơ
ơưƯƳƽƱƥƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƣƵƱƟƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟưƱƯƲƴƧƭơƭƴƟƨƥƴƧ
ƪơƴƥƽƨƵƭƳƧ
ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơưƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
ơươƳƶƜƫƩƳƧƲ
ƪơƩƴƱơƢƞƮƴƥƴƯ
2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƥƬƩơưƱƟƦơ
3 ƗƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩƷƹƱƟƳƴƥƴơƳƥƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲ
4 ƓƽƱƥƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ
ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơơươƫƼƦƥƳƴƼ
ơƝƱơƪơƩơƱƣƼƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƤƵƭơƴƼƪơƩƦƥƳƴƼ
ơƝƱơƣƩơƥƽƪƯƫƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƞƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƤƵƭơƴƼƪơƩưƯƫƽ
ƦƥƳƴƼơƝƱơƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƅƾƳƴƥƼƣƪƯƳƥƷơƫơƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƞƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƬƽƴƥƲ
1 ƃƯƵƱƴƳƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜơƭƴƟƨƥƴơơưƼƴƧƶƯƱƜƴƹƭƴƱƩƷƾƭ
),
ƬƝƷƱƩƯƩơƪƟƤƥƲƴƧƲƢƯƽƱƴƳơƲƭơơƣƣƟƮƯƵƭƴƯƪƥƶƜƫƩƳơƲƪơƩƳƴƧ
ƳƵƭƝƷƥƩơơƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơơưƼƴƯƪƥƶƜƫƩƳơƲ
ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬƽƴƥƲƢƯƵƱƴƳƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜưƱƯƲƴơ
ƪƜƴƹƪơƩƣƵƱƟƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơưƱƯƲƴơƬƝƳơ
ƞưƱƯƲ
ƴơƝƮƹ
ƳƴƧƭƜƪƱƧƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƋƱơƴƞƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơ
ƳƥơƵƴƞƴƧƨƝƳƧƣƩơƬƥƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơ
ơƶơƩƱƝƳƴƥƴƧơưƼƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
2 ƄƩơƭơƤƩơƬƯƱƶƾƳƥƴƥƪơƩƴơƜƫƫơƬơƫƫƩƜƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴƯƢƞƬơ
ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƪƵƬơƴƩƳƬƯƽƲƪơƩƬưƯƽƪƫƥƲ
1 ƔƵƫƟƮƴƥƬƩơƴƯƽƶơƬơƫƫƩƾƭƣƽƱƹơưƼƴƧƢƯƽƱƴƳơƬƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲ
ưƱƯƲƴơƝƮƹ
2 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƳƥơƵƴƞƴƧƨƝƳƧƬƝƷƱƩƭơƳƴƥƣƭƾƳƯƵƭƴơ
ƬơƫƫƩƜƬƝƣƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƪơƩƳƴƧƳƵƭƝƷƥƩơơưƯƳƽƱƥƴƥƴƩƲ
ƴƱƟƷƥƲƣƩơƭơơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơơưƼƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
3 ƄƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƪơƩƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜƳơƲƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơ
ƢƞƬơƴơƝƹƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴơ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƴơƥƮơƱƴƞƬơƴơƬƥƝƭơƭƹưƼươƭƟ
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲ
ưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƯƪƱƥƬƜƳƥƴƥ
ơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
).

 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ

ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV

 ƂƭƴƩƬƥƴƾưƩƳƧưƱƯƢƫƧƬƜƴƹƭ

ƑƱƼƢƫƧƬơ ƂƩƴƟơ ƌƽƳƧ
ƈƳƵƳƪƥƵƞ
Ƥƥƭ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƥƟ
ƪơƨƼƫƯƵ
ƅƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ươƱƯƷƞƱƥƽƬơƴƯƲ
ƳƴƧưƱƟƦơƳƴƧƭ
ƯưƯƟơƝƷƥƩƳƵƭƤƥƨƥƟ
ƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƝƷƥƩƳƵƭƤƥƨƥƟƳƹƳƴƜ
ƆƫƝƣƮƴƥƴƧƭơƳƶƜƫƥƩơƴƧƲ
ưƱƟƦơƲ
ƆƭƤƝƷƥƴơƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƭơƬƧƭ
ƝƷƥƩƳƵƭƤƥƨƥƟƳƥ
ƪơƴƜƫƫƧƫƧƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧ
ưƯƵơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƭ
ưƩƭơƪƟƤơƴƽưƯƵƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUHVX
producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.

Si utiliza el aparato en el cuarto de

baño, desenchúfelo después de usarlo.

La proximidad de agua representa

un riesgo, aunque el aparato esté

apagado.

ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua ni

cerca de bañeras, duchas,

cubetas u otros recipientes

que contengan agua.

Desenchufe siempre el aparato

después de usarlo.

Si el aparato se calienta en exceso, se

apaga automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe

durante unos minutos. Antes de

encender de nuevo el aparato,

compruebe las rejillas para asegurarse

de que no estén obstruidas con

pelusas, pelos, etc.

Si el cable de alimentación está

dañado, deberá ser sustituido por

Philips, por un centro de servicio

autorizado por Philips o por personal

FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU

situaciones de peligro.

Este aparato puede ser usado por

niños a partir de 8 años y por

personas con su capacidad física,

psíquica o sensorial reducida y por

quienes no tengan los conocimientos

y la experiencia necesarios, si han

sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura

y siempre que sepan los riesgos que

conlleva su uso. No permita que

los niños jueguen con el aparato.

Los niños no deben llevar a cabo

la limpieza ni el mantenimiento sin

supervisión.

Como protección adicional,

aconsejamos que instale en el circuito

que suministre al cuarto de baño

un dispositivo de corriente residual

(RCD). Este RCD debe tener una

corriente operacional residual que

no exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.

Para evitar descargas eléctricas, no

introduzca objetos metálicos por las

rejillas de aire.

No bloquee nunca las rejillas del aire.
Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje indicado

en el mismo se corresponde con el

voltaje de la red eléctrica local.

No utilice este aparato para otros

ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH

manual.

No utilice el aparato sobre cabello

DUWLÀFLDO

Nunca deje el aparato sin vigilancia

cuando esté enchufado a la red

eléctrica.

No utilice nunca accesorios ni piezas

de otros fabricantes o que Philips no

UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR

hace, quedará anulada su garantía.

No enrolle el cable de alimentación

alrededor del aparato.

Espere a que se enfríe el aparato

antes de guardarlo.

No tire del cable de alimentación

después de cada uso. Desenchufe

siempre el aparato sujetándolo por la

clavija.

El aparato se puede utilizar de manera

segura a 50 o 60 HZ sin realizar

ningún ajuste.

&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.

0HGLRDPELHQWDO

(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVHFRQOD
basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa de
su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y
electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.

 &yPRGDUIRUPDDOFDEHOOR

Nota: Antes de conectar o desconectar los accesorios, deje siempre
que el aparato y los accesorios se enfríen. Deje que los rizos se enfríen
antes de peinar, cepillar o retocar con los dedos para obtener el
SHLQDGRGHÀQLWLYR
No utilice el aparato sobre el cabello mojado. Primero séquese el
SHORFRQXQDWRDOOD(ODSDUDWRHVPiVHÀFD]VLHOFDEHOORVHKDVHFDGR
previamente con una toalla.
Seleccione el accesorio adecuado para el estilo de peinado que desee.
(VWLORGHSHLQDGR Accesorio
Pelo seco
Boquilla concentradora (
)
Volumen y forma
Cepillo térmico (
)
Ondulaciones o rizos
Cepillo de púas retráctiles (
)
$QWHVGHPROGHDUHOFDEHOOR
1 Deslice el accesorio adecuado en el moldeador (
y ).
Si las púas están escondidas en el cepillo de púas retráctiles, gire
el botón de retracción de púas (
) para extraerlas ( ). Para
esconder las púas, gire el botón en la dirección contraria.
Para quitar el accesorio, pulse el botón de liberación ( ) y tire
de él.
2 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
3 Peine el pelo y divídalo en pequeñas secciones.
4 'HVOLFHHOERWyQGHÁXMRGHDLUH
) hasta la posición para un
ÁXMRGHDLUHVXDYH\WHPSODGRSDUDGDUIRUPDSRFRDSRFRKDVWDOD
posición
SDUDXQÁXMRGHDLUHIXHUWH\WHPSODGRSDUDGDUIRUPD
fácilmente, o hasta la posición
SDUDXQÁXMRGHDLUHIXHUWH\
caliente para dar forma rápidamente.
3DUDDxDGLUYROXPHQDORVUL]RVVXHOWRVRGDUIRUPDDODVSXQWDV
1 Cepille el pelo en dirección contraria a la de crecimiento (
) hasta
que las púas toquen el cuero cabelludo. Después, retire el cepillo.
Para dar forma, cepille el pelo hacia abajo y gire el pelo hacia
dentro (
) o hacia afuera ( ) en las puntas. Mantenga el
cepillo en esa posición durante 2 ó 3 segundos y después quítelo
del pelo.
2 Para moldear el pelo restante, repita el paso 1.
3DUDFUHDURQGDV\UL]RV
1 Enrolle un mechón alrededor del cepillo con las púas extraídas.
2 Mantenga el cepillo en su posición hasta que el pelo esté seco
(máximo 15 segundos) y después esconda las púas para retirar el
cepillo del cabello.
3 Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 1 al 2.
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Elimine los pelos y el polvo del aparato y de los accesorios.
4 Limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo.
5 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede guardarlo colgándolo por su anilla (
).

3 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una
pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto
de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.

 6ROXFLyQGHSUREOHPDV

Problema Causa Solución
El aparato
no funciona.
Puede que la toma
de corriente donde
está enchufado el
aparato esté rota.
Compruebe que el aparato está
conectado correctamente.
Compruebe el fusible de esta
toma de corriente de la casa.
Puede que el
aparato no sea
adecuado para el
voltaje al que está
conectado.
Compruebe si el voltaje
indicado en la placa de modelo
se corresponde con el voltaje
de red local.

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.

 7lUNHll

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta

veden lähellä.

Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,

irrota pistoke pistorasiasta käytön

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.

VAROITUS: älä käytä laitetta

kylpyammeen, suihkun, altaan

tai muiden vesiastioiden lähellä.

Irrota pistoke pistorasiasta aina

käytön jälkeen.

Jos laite kuumenee liikaa, virta

katkeaa automaattisesti. Irrota laite

pistorasiasta ja anna sen jäähtyä

muutama minuutti. Ennen kuin

käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,

ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi

nukkaa tai hiuksia.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se

on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä

vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.

Laitetta voivat käyttää myös yli

YXRWLDDWODSVHWMDKHQNLO|WMRLGHQ

fyysinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta

tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä

on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen

käytön edellyttämä valvonta ja jos he

ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten

ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa

laitetta ilman valvontaa.

Lisäksi suosittelemme asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran

on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.

bOlW\|QQlLOPDQRWWRWDL

ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,

ettet saa sähköiskua.

,OPDQRWWRMDLOPDQSRLVWRULWLO|LWlHLVDD

peittää.

Varmista ennen laitteen liittämistä,

että laitteeseen merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.

Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä

oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä

sitä ilman valvontaa.

Älä koskaan käytä muita kuin

Philipsin valmistamia tai suosittelemia

OLVlYDUXVWHLWDWDLRVLD-RVNl\WlWPXLWD

osia, takuu ei ole voimassa.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen

ympärille.

Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.

Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen

käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke

pistorasiasta aina pitämällä kiinni

pistokkeesta.

Laitetta voi käyttää turvallisesti ilman

lisäasetuksia taajuudella 50–60 Hz.

6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)

7lPl3KLOLSVODLWHYDVWDDNDLNNLDVlKN|PDJQHHWWLVLDNHQWWLl(0)
koskevia standardeja ja säännöksiä.

Ympäristö

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
PDDVLVlKN|MD elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

 0XRWRLOHKLXNVHVL

Huomautus: anna laitteen ja sen lisäosien jäähtyä, ennen kuin liität tai
irrotat lisäosia. Anna kiharoiden jäähtyä, ennen kuin kampaat, harjaat tai
erottelet kiharan sormin lopulliseen muotoonsa.
Älä käytä laitetta täysin märkiin hiuksiin. Kuivaa hiuksia ensin pyyhkeellä.
Laite toimii parhaiten, kun hiukset ovat pyyhekuivat.
Valitse sopiva lisäosa haluamasi hiustyylin mukaan.
Hiustyyli Lisäosa
Kuivat hiukset
Keskityssuutin (
)
Kiharoiden volyymi
Lämpöharja (
)
Laineet tai kiharat Sisään vedettävillä harjaksilla varustettu
harjaosa (
)
Ennen hiusten muotoilua:
1 Napsauta sopiva lisäosa hiustenmuotoilijaan (
& ).
Jos harjakset on vedetty harjaosan sisään, tuo harjakset ( )
esiin kääntämällä harjasten sisäänvetopainiketta (
). Harjakset
vedetään sisään kääntämällä painiketta toiseen suuntaan.
Irrota lisäosa painamalla vapautuspainiketta ( ) ja vetämällä
lisäosaa.
2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
3 Kampaa hiukset ja jaa ne pieniin osiin.
4 Liu’uta ilmanvirtauksen kytkintä (
) kohtaan , jolloin saat kevyen
ja lämpimän puhalluksen rauhalliseen muotoiluun, kohtaan
, jolloin
saat voimakkaan ja lämpimän puhalluksen helppoon muotoiluun, tai
kohtaan
, jolloin saat voimakkaan ja kuuman puhalluksen nopeaan
muotoiluun.
5XQVDXGHQOLVllPLQHQMDNLKDURLGHQWHNHPLQHQ
1 Harjaa hiuksia kasvusuuntaa vastaan (
), kunnes harjan piikit
koskettavat hiuspohjaa, ja ota harja hiuksista.
Muotoile kiharoita harjaamalla hiuksia alaspäin ja kääntämällä
KDUMDDVLVllQ
) tai ulospäin ( ) hiusten latvoissa. Pidä harjaa
paikallaan 2–3 sekuntia ja irrota se sitten hiuksistasi.
2 Muotoile loput hiukset toistamalla vaihetta 1.
/XRDDOWRMDMDNLKDURLWD
1 Kierrä hiussuortuva harjan ympäri, kun harjakset ovat ulkona.
2 Pidä harjaa paikallaan, kunnes hiukset ovat kuivat (enintään 15
sekuntia), ja irrota harja hiuksista vetämällä harjan harjakset sisään.
3 Muotoile loput hiukset toistamalla vaiheita 1–2.
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
4 Puhdista laite ja sen lisäosat kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
).

 7DNXXMDKXROWR

Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
VXKWHHQRQRQJHOPLDNl\3KLOLSVLQ,QWHUQHWVLYXLOODRVRLWWHHVVD
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
NXOXWWDMDSDOYHOXNHVNXVWDRWD\KWH\VSDLNDOOLVHHQ3KLOLSVMlOOHHQP\\MllQ

4 Vianmääritys

Ongelma Syy 5DWNDLVX
Laite ei
toimi
lainkaan.
Laite on ehkä kytketty
pistorasiaan, johon ei tule
virtaa.
Tarkista, että laite on
kytketty oikein.
Tarkista pistorasian sulake.
Laitetta ei ehkä
ole tarkoitettu
käytettäväksi paikallisella
verkkojännitteellä.
Varmista, että laitteen
tyyppikilvessä mainittu
jännite vastaa paikallista
verkkojännitettä.

)UDQoDLV

)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
FRQVHUYH]OHSRXUXQXVDJHXOWpULHXU
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet

appareil à proximité d’une source

d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans une

VDOOHGHEDLQVGpEUDQFKH]OHDSUqV

utilisation car la proximité d’une

source d’eau constitue un risque,

même lorsque l’appareil est hors

tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas

O·DSSDUHLOSUqVG·XQHEDLJQRLUH

d’une douche, d’un lavabo

ni de tout autre récipient

contenant de l’eau.

'pEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLODSUqV

utilisation.

Lorsque l’appareil est en surchauffe, il

se met automatiquement hors tension.

'pEUDQFKH]O·DSSDUHLOHWODLVVH]OH

refroidir quelques minutes. Avant

de remettre l’appareil sous tension,

DVVXUH]YRXVTXHOHVJULOOHVQHVRQW

SDVREVWUXpHVSDUGHODSRXVVLqUHGHV

cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par

Philips, par un Centre Service Agréé

3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp

DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW

Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou

intellectuelles sont réduites ou des

personnes manquant d’expérience

et de connaissances, à condition que

ces enfants ou personnes soient

sous surveillance ou qu’ils aient reçu

des instructions quant à l’utilisation

sécurisée de l’appareil et qu’ils

aient pris connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et

l’entretien ne doivent pas être réalisés

par des enfants sans surveillance.

Pour plus de sécurité, il est conseillé

de brancher l’appareil sur une prise de

courant protégée par un disjoncteur

différentiel de 30 mA dans la salle

de bains. Demandez conseil à votre

électricien.

N’insérez aucun objet métallique

dans les grilles d’air au risque de vous

électrocuter.

N’obstruez jamais les grilles d’air.
$YDQWGHEUDQFKHUO·DSSDUHLODVVXUH]

vous que la tension indiquée sur

l’appareil correspond bien à la tension

secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans un autre

but que celui qui est indiqué dans ce

manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur cheveux

DUWLÀFLHOV

Lorsque l’appareil est sous tension, ne

le laissez jamais sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires ou de

SLqFHVG·XQDXWUHIDEULFDQWRXQ·D\DQW

SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV

par Philips. L’utilisation de ce type

G·DFFHVVRLUHVRXGHSLqFHVHQWUDvQH

l’annulation de la garantie.

N’enroulez pas le cordon

d’alimentation autour de l’appareil.

Attendez que l’appareil ait refroidi

avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon

G·DOLPHQWDWLRQDSUqVXWLOLVDWLRQ

Débranchez toujours l’appareil en

WHQDQWODÀFKH

/·DSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVpGHPDQLqUH

VUHjRX+]VDQVPRGLÀHU

DXFXQSDUDPqWUH

&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
OHVUqJOHPHQWVDSSOLFDEOHVUHODWLIVjO·H[SRVLWLRQDX[FKDPSV
électromagnétiques.

Environnement

&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
UHEXWDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV8(5HVSHFWH]
OHVUqJOHVHQYLJXHXUGDQVYRWUHSD\VSRXUODPLVHDXUHEXW
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.

2 Coiffage

Remarque : laissez toujours refroidir l’appareil et les accessoires avant
GHÀ[HURXG·{WHUOHVDFFHVVRLUHV/DLVVH]UHIURLGLUOHVERXFOHVDYDQWGH
OHVSHLJQHUGHOHVEURVVHURXG·\SDVVHUYRVGRLJWVDÀQG·REWHQLUODPLVH
HQIRUPHÀQDOH
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux mouillés. Commencez par vous
VpFKHUOHVFKHYHX[DYHFXQHVHUYLHWWH/·DSSDUHLOHVWSOXVHIÀFDFHVXU
des cheveux séchés à l’aide d’une serviette.
Choisissez un accessoire approprié à la coiffure que vous souhaitez
obtenir.
Coiffure Accessoire
Séchage des cheveux
Concentrateur d'air (
)
9ROXPHRXPqFKHV
Brosse thermique (
)
Vagues ou boucles
Brosse à picots rétractables (
)
$YDQWGHFRLIIHUYRVFKHYHX[
1 Fixez un accessoire adapté sur la brosse (
& ).
Si les picots sont repliés dans la brosse à picots rétractables,
tournez le bouton de rétractation des picots (
) pour sortir les
picots (
). Pour rétracter les picots, tournez le bouton dans le
sens contraire.
Pour retirer l’accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage
( SXLV{WH]O·DFFHVVRLUH
2 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
3 'LYLVH]YRVFKHYHX[HQSHWLWHVPqFKHVjO·DLGHG·XQSHLJQH
4 5pJOH]OHÁX[G·DLU
) sur SRXUREWHQLUGHO·DLUOpJqUHPHQWFKDXG
et réaliser une mise en forme progressive, sur
pour obtenir de
l’air puissant et chaud et réaliser une mise en forme aisée, ou sur
SRXUREWHQLUXQÁX[G·DLUSXLVVDQWSOXVFKDXGHWUpDOLVHUXQHPLVHHQ
forme rapide.
&UpH]GXYROXPHSRXUREWHQLUGHVERXFOHVVRXSOHVRXGHVYDJXHV
1 Brossez les cheveux dans le sens contraire de la pousse du cheveu
(
) jusqu’à ce que les picots de la brosse touchent le cuir chevelu,
puis retirez la brosse.
3RXUUpDOLVHUGHVPqFKHVEURVVH]YRXVOHVFKHYHX[YHUVOHEDV
puis faites pivoter la brosse vers l’intérieur (
) ou l’extérieur
(
) au niveau de la pointe des cheveux. Maintenez la brosse
GDQVFHWWHSRVLWLRQSHQGDQWjVHFRQGHVSXLVUHWLUH]ODGHYRV
cheveux.
2 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez l’étape 1.
&UpH]GHVRQGXODWLRQVHWGHVERXFOHV
1 (QURXOH]DORUVXQHPqFKHGHFKHYHX[DXWRXUGHODEURVVHDYHFOHV
picots sortis.
2 Maintenez la brosse dans sa position jusqu’à ce que vos cheveux
soient secs (15 secondes maximum), puis rétractez les picots pour
retirer la brosse de vos cheveux.
3 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez les étapes 1 à 2.
Après utilisation :
1 $UUrWH]O·DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OH
2 /DLVVH]OHUHIURLGLUVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWjODFKDOHXU
3 5HWLUH]OHVFKHYHX[HWODSRXVVLqUHGHO·DSSDUHLOHWGHVDFFHVVRLUHV
4 Nettoyez l’appareil et les accessoires à l’aide d’un chiffon humide.
5 5DQJH]O·DSSDUHLOGDQVXQHQGURLWVUHWVHFjO·DEULGHODSRXVVLqUH
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension (
).

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
XQSUREOqPHYLVLWH]OHVLWH:HEGH3KLOLSVjO·DGUHVVHZZZSKLOLSVFRP
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
GDQVYRWUHSD\VDGUHVVH]YRXVjYRWUHUHYHQGHXU3KLOLSV

4 Dépannage

Problème Cause Solution
L'appareil ne
fonctionne
pas.
La prise sur laquelle
l'appareil a été
EUDQFKpHVWSHXW
être cassée.
9pULÀH]VLODSSDUHLOHVWEUDQFKp
correctement.
9pULÀH]OHIXVLEOHUHOLpjFHWWH
prise secteur dans votre maison.
L'appareil n'a
SHXWrWUHSDVpWp
connecté sur la
tension correcte.
$VVXUH]YRXVTXHODWHQVLRQ
indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.

,QGRQHVLD

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini

dekat air.

Bila alat digunakan di kamar mandi,

cabutlah stekernya setelah digunakan

karena dekat dengan air dapat

menimbulkan risiko, sekalipun alat

telah dimatikan.

PERINGATAN: Jangan gunakan

alat ini bak mandi, pancuran,

bak atau tempat berisi air

lainnya.

Selalu cabut steker setiap kali selesai

menggunakan alat.

Jika terlalu panas, alat akan mati

secara otomatis. Cabut steker alat

lalu biarkan dingin selama beberapa

menit. Sebelum Anda menghidupkan

NHPEDOLDODWLQLSHULNVDNLVLNLVLXQWXN

memastikan tidak tersumbat bulu,

rambut, dll.

Jika kabel listrik rusak, maka harus

diganti oleh Philips, pusat layanan resmi

Philips atau orang yang mempunyai

keahlian sejenis agar terhindar dari

bahaya.

$ODWLQLGDSDWGLJXQDNDQROHKDQDN

anak di atas 8 tahun dan orang dengan

FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ

mental yang kurang atau kurang

pengalaman dan pengetahuan jika

mereka diberi pengawasan atau

petunjuk mengenai cara penggunaan

alat yang aman dan mengerti

EDKD\DQ\D$QDNDQDNGLODUDQJ

memainkan alat ini. Pembersihan dan

perawatan pengguna tidak boleh

GLODNXNDQROHKDQDNDQDNWDQSD

pengawasan.

Untuk perlindungan tambahan, kami

sarankan Anda memasang Residual

Current Device (RCD) pada sirkuit

listrik yang memasok listrik ke kamar

mandi. RCD ini harus memiliki arus

operasi residu terukur yang tidak

boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran

kepada petugas yang memasang alat

ini.
Jangan memasukkan barang logam

NHGDODPNLVLNLVLXGDUDXQWXN

menghindari kejutan listrik.

-DQJDQVHNDOLNDOLPHQXWXSNLVLNLVL

udara.

Sebelum Anda menghubungkan alat,

pastikan voltase yang ditunjukkan pada

alat sesuai dengan voltase listrik di

tempat Anda.

Jangan gunakan alat untuk keperluan

selain yang diterangkan dalam buku

petunjuk ini.

Jangan menggunakan alat pada rambut

tiruan.

Bila alat telah terhubung ke listrik,

MDQJDQVHNDOLNDOLPHQLQJJDONDQQ\D

tanpa diawasi.

-DQJDQVHNDOLNDOLPHQJJXQDNDQ

aksesori atau komponen apa pun dari

produsen lain atau yang tidak secara

khusus direkomendasikan oleh Philips.

Jika Anda menggunakan aksesori atau

komponen tersebut, garansi Anda

menjadi batal.

Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah dingin

sebelum menyimpannya.

Jangan menarik kabel listrik setelah

penggunaan. Selalu cabut alat dengan

memegang stekernya.

Alat dapat digunakan dengan aman

pada 50 Hz atau 60 Hz tanpa

melakukan penyetelan.

0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

/LQJNXQJDQ

Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
SHQJXPSXODQSURGXNSURGXNHOHNWULN dan elektronik secara
terpisah di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan
membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.

 0HQDWDUDPEXW$QGD

Catatan: Biarkan alat dan sambungannya dingin dulu sebelum Anda
memasang atau melepas sambungannya. Biarkan ikal menjadi dingin
sebelum Anda menyisirnya, lalu sikat atau sisir dengan jari Anda ke
penataan akhir.
Jangan gunakan alat pada rambut yang basah sekali. Keringkan dulu
rambut Anda dengan handuk. Alat ini paling efektif pada rambut yang
telah dikeringkan dengan handuk.
Pilih sambungan yang sesuai untuk tataan rambut yang Anda inginkan.
b
a
c
d
e
k
l
m
i
j
h
g
f
IT 0DQXDOHXWHQWH
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
060<0DQXDOSHQJJXQD
=+&1Ⴌ߀൱Ҭ
EN User manual
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES 0DQXDOGHOXVXDULR
FI .l\WW|RSDV
FR 0RGHG·HPSORL
ID %XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW

www.philips.com/welcome

HP8650
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 37343

Anvisning

Se manualen för Philips Airstyler HP8650 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 10. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Airstyler HP8650? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Philips som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Samsung Galaxy A7-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Philips Airstyler HP8650 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Philips Airstyler HP8650.

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Airstyler HP8650
Produkt Hårtång
EAN 8710103479772, 8710103489610, 871010360961, 18710103650451, 68710103650456, 8710103650454
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Design
Upphängningsbar Ja
Indragbar borste Ja
Produktens färg Pink,White
Hängande modell Hängögla
Prestanda
Jonisk funktion Nej
Antal effektlägen -
Keramisk värmesystem -
Antal hastigheter 3
Modell Varmluftsborste
Hårplattning Ja
Hårlockning Ja
Hårtexturering Nej
Hårtorkar Ja
Strömtillförsel
Effekt 650 W
AC-inspänning 220-240 V
Växelström Frekvens 50 - 60 hz
Vikt & dimension
Cylinderdiameter 38 mm
Ergonomi
Sladdlängd 1.8 m
Spiralkabel Ja
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Philips Airstyler HP8650.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat