Philips Avance Collection GC4554 bruksanvisning

Philips Avance Collection GC4554
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF

TIẾNG VIỆT

Giới thiệu
Chúc mừng bạn đ mua hng v cho mừng bạn đến với Philips! Để được hưởng lợi
ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/
welcome.
Quan trọng
Hy đọc kỹ thông tin quan trọng ny trước khi bạn sử dụng thiết bị v hy cất giữ nó để
tiện tham khảo sau ny.
Thiết bị ny đ được thiết kế để chỉ sử dụng trong nh. Đối với bất kỳ hnh vi sử dụng
thương mại, không thích hợp no hoặc không tuân thủ các hướng dẫn, nh sản xuất sẽ
không chịu trách nhiệm v bảo hnh sẽ không được áp dụng.
Nguy hiểm
- Không bao giờ nhúng máy vo nước.
Cảnh báo
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ng với điện áp ngun nơi sử dụng
trước khi nối thiết bị với ngun điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện hay chính bản thân thiết bị có biểu
hiện hư hỏng rõ rng, hoặc nếu thiết bị vận hnh bất thường theo bất kỳ cách no,
hoặc nếu thiết bị đ bị rơi hoặc rò rỉ.
- Không nhúng bn ủi hoặc đế (đối với bn ủi không dây) vo trong nước.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hnh của Philips,
trung tâm bảo hnh do Philips ủy quyn hoặc những nơi có khả năng v trnh đ
tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đ cắm điện.
- Luôn rút phích điện của thiết bị ra khỏi  cắm điện trước khi châm nước vo ngăn
cha nước. Đối với bn ủi không dây, bn ủi phải được tháo khỏi đế trước khi châm
nước vo ngăn cha nước.
- Chỉ được dùng bn ủi không dây với đế đi kèm.
- Trẻ em từ 8 tui trở lên v những người bị suy giảm năng lực v thể chất, giác quan
hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thc v kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị ny nếu
họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an ton v nếu họ hiểu
được các mối nguy hiểm liên quan.
- Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị ny.
- Trẻ em từ 8 tui trở lên chỉ được phép lm sạch thiết bị v thực hiện quá trnh Calc-
Clean khi có sự giám sát.
- Để bn ủi v dây điện ngun ngoi tầm với của trẻ em dưới 8 tui khi thiết bị đang
bật hoặc đang ngui xuống.
- Luôn đặt đế (đối với bn ủi không dây) v sử dụng bn ủi trên b mặt phẳng, nằm
ngang v chắc chắn.
- Thiết bị phải được sử dụng v đặt trên b mặt phẳng, chắc chắn v chịu được nhiệt.
Khi đặt bn ủi dựng đng hoặc đặt trên giá đỡ bn ủi, đảm bảo b mặt m bạn đặt
bn ủi lên đó phải chắc chắn.
- Không để dây điện ngun tiếp xúc với mặt đế khi còn nóng.
- (Đối với bn ủi không dây) Không ủi với đế được gắn vo bn ủi. Nếu không, dây
điện sẽ dễ bị hỏng. Bn ủi hơi nước được thiết kế để chỉ ủi không dây.
Cảnh báo: Dành cho các kiểu bàn ủi có chức năng Xả Vôi hóa Nhanh
- Không mở v tháo khay Xả Vôi hóa Nhanh khi đang sử dụng thiết bị.
- Không được sử dụng các khay cha khác ngoi khay Xả Vôi hóa Nhanh đ được cấp
kèm theo thiết bị.
- Không được châm nước vo ống dẫn của lỗ châm nước trên khay Xả Vôi hóa
Nhanh.
- Không cho ngón tay v các vật nhọn vo trong lỗ châm nước của khay Xả Vôi hóa
Nhanh.
CHÚ Ý: Bề mặt nóng (Hình 1)
- B mặt có khả năng bị nóng khi sử dụng (với bn ủi có ký hiệu 'nóng' trên thiết bị).
Chú ý
- Chỉ nối thiết bị vo  cắm điện có dây tiếp đất.
- Kiểm tra dây điện ngun thường xuyên v những hư hỏng có thể xảy ra.
- Kéo hon ton dây điện ra trước khi cắm phích cắm vo  điện.
- Mặt đế rất nóng v có thể gây bỏng nếu chạm vo.
- Thường xuyên xả cặn bn ủi theo các hướng dẫn trong chương 'Vệ sinh v bảo
dưỡng' trong ti liệu hướng dẫn sử dụng.
- Khi đ ủi xong, khi bạn lau chùi bn ủi, khi bạn châm nước vo hay tháo nước ra khỏi
ngăn cha nước, cng như khi bạn rời bn ủi dù chỉ trong chốc lát: hy xoay núm
điu chỉnh hơi nước đến vị trí 'ủi khô', dựng bn ủi đng lên v rút phích cắm ra khỏi
 điện.
- Không được cho nước hoa, giấm, chất h vải, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những
hóa chất khác vo trong ngăn cha nước.
- Phích cắm điện chỉ được phép kết nối với  cắm có cùng các đặc tính kỹ thuật giống
như phích cắm.
- Không mở lỗ châm nước trong thời gian vận hnh.
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips ny tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn v quy định hiện hnh liên quan đến
mc phơi nhiễm điện từ trường.
Tái chế
- Không vt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đnh thông thường khi ngừng sử
dụng nó, m hy đem sản phẩm đến điểm thu gom chính thc để tái chế. Lm như
vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.

ภาษาไทย

ข้อมูลเบื้องต้น
ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของฟิลิปส์! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.
com/welcome
ข้อสำาคัญ
โปรดอ่านข้อมูลที่สำาคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ผู้ผลิตจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบ
ใดๆ และไม่สามารถบังคับใช้การรับประกันได้หากมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ใดๆ หรือการใช้งานที่
ไม่เหมาะสมหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำาแนะนำา
อันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำา
คำาเตือน
- ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายใน
บ้านหรือไม่
- ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่าปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดชำารุดเสียหาย หรือหากเครื่อง
มีการทำางานผิดพลาดในรูปแบบใดๆ หรือหากเครื่องตกกระแทกหรือมีรอยรั่ว
- ห้ามจุ่มเตารีดหรือฐาน (สำาหรับเตารีดไร้สาย) ลงในน้ำา
- หากสายไฟชำารุด ควรนำาไปเปลี่ยนที่ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips
หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจาก Philips ดำาเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
- ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้ารับเสมอ ก่อนที่คุณจะเติมน้ำาในที่เก็บน้ำา สำาหรับแบบไร้สาย
ต้องถอดเตารีดออกจากฐาน ก่อนที่คุณจะเติมน้ำาในที่เก็บน้ำาเสมอ
- เตารีดแบบไร้สายต้องใช้งานร่วมกับฐานที่ให้มา
- เครื่องนี้สามารถใช้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความ
เข้าใจ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำาแนะนำาในการใช้งานที่ปลอดภัยและ
เข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
- ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้
- อนุญาตให้เด็กอายุ 8 ปีหรือสูงกว่าทำาความสะอาดตัวเครื่องและทำาตามขั้นตอนขจัดตะกรัน
โดยมีผู้ดูแลอยู่ใกล้ชิดเท่านั้น
- เก็บเตารีดและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำากว่า 8 ปี เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องหรือเมื่อเครื่องกำาลัง
เย็นลง
- วางเครื่องไว้บนฐาน (สำาหรับเตารีดไร้สาย) และใช้บนพื้นผิวที่มั่นคงและอยู่ในระดับ
ระนาบเสมอ
- ต้องใช้และวางเครื่องบนพื้นผิวแบนราบ มั่นคง และทนความร้อน เมื่อคุณวางเตารีดโดยตั้ง
ขึ้นหรือวางบนแท่นวางเตารีด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่คุณวางเป็นพื้นผิวที่มั่นคง
- ไม่ควรให้สายไฟสัมผัสโดนแผ่นความร้อนของเตารีด
- (สำาหรับเตารีดไร้สาย) ห้ามทำาการรีดด้วยฐานที่ติดอยู่กับเครื่อง มิฉะนั้น อาจทำาให้สายไฟ
เสียหายได้ง่าย เตารีดไอน้ำาได้รับการออกแบบมาสำาหรับการรีดแบบไร้สายเท่านั้น
คำาเตือน: สำาหรับเตารีดรุ่นที่มี Quick Calc Release
- อย่าเปิดหรือถอดที่เก็บตะกรัน Quick Calc Release ออกจากเครื่องระหว่างการใช้งาน
- ไม่ควรใช้ที่เก็บแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ที่เก็บตะกรัน Quick Calc Release กับเครื่อง ซึ่งให้มา
พร้อมกับเครื่อง
- ไม่ควรใส่น้ำาลงไปในช่องใส่ที่เก็บตะกรัน Quick Calc Release
- อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุที่มีปลายแหลมเข้าไปในช่องใส่ที่เก็บตะกรัน Quick Calc Release
ข้อควรระวัง: พื้นผิวมีความร้อน (รูปที่ 1)
- พื้นผิวอาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน (สำาหรับเตารีดที่มีสัญลักษณ์ว่า 'ร้อน' บน
เครื่อง)
ข้อควรระวัง
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- หมั่นตรวจสอบสายไฟให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชำารุด
- ให้คลายสายไฟออกทั้งเส้นก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
- แผ่นความร้อนของเตารีดมีความร้อนสูง อาจทำาให้ผิวหนังไหม้พองได้หากสัมผัสโดน
- ขจัดตะกรันเตารีดอย่างสม่ำาเสมอตามคำาแนะนำาในบท 'การทำาความสะอาดและบำารุงรักษา'
ในคู่มือการใช้งานนี้
- เมื่อรีดผ้าเสร็จ เมื่อทำาความสะอาดเครื่อง เมื่อเติมน้ำาหรือเทน้ำาที่อยู่ในช่องเก็บน้ำาออก หรือ
เมื่อทิ้งเตารีดที่เสียบปลั๊กแล้วไปทำาธุระอื่นช่วงสั้นๆ ให้เลื่อนปุ่มควบคุมไอน้ำามาที่ตำาแหน่ง
'การรีดแห้ง' ตั้งเตารีดไว้ และถอดปลั๊กเตารีดออก
- ห้ามใส่น้ำาหอม, น้ำาส้มสายชู, แป้ง, สารขจัดตะกรัน, ผลิตภัณฑ์สำาหรับรีดผ้าหรือสารเคมี
อื่นๆ ลงในแท็งก์น้ำา
- ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่มีลักษณะทางเทคนิคแบบเดียวกับปลักเท่านั้น
- ช่องเติมน้ำาจะต้องไม่เปิดในระหว่างที่เครื่องกำาลังทำางานอยู่
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุก
ประการ
การรีไซเคิล
- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว แต่ควร
นำาไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะเพื่อการนำากลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
การรับประกันและสนับสนุน
หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support
หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะ เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
Bảo hành và hỗ trợ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập
www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hnh ton cầu riêng lẻ.
简体中文
简介

恭喜您购买了您的产品,欢迎您来到

Philips

大家庭!为充分享

受飞利浦提供的支持,请在

www.philips.com/welcome

上注

册您的产品。

重要信息

使用产品之前,请仔细阅读本重要信息,并妥善保管以供日后

参考。

该款产品仅供家用。对于任何商用、不当使用或不遵照说明使

用产品的情况,制造商均不承担任何责任且不提供保修服务。

危险
-

切勿将产品浸入水中。

警告
-

在将产品连接电源之前,请先检查产品所标电压与当地的供

电电压是否相符。

-

如果插头、电源线或产品本身已经明显损坏,或产品功能异

常,或产品曾坠落或出现渗漏,请勿再使用产品。

-

切勿将熨斗或基座(对于无绳熨斗)浸入水中。

-

如果电源线损坏,为了避免危险,必须由飞利浦、飞利浦特

约维修中心或有同等维修资格的专业人员来进行更换。

-

电源接通期间,使用者不得离开。

-

在向水箱注水之前,务必从电源插座上拔下产品的电源插

头。对于无绳熨斗,在向水箱注水之前,必须从基座上取下

熨斗。
-

无绳熨斗只能与随附的基座配合使用。

-

本产品适合由

8

岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉

或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用,但前提

是有人对他们使用本产品进行监督或指导,以确保他们安全

使用,并且让他们明白相关的危害。

-

切勿让儿童玩耍本产品。

- 8

岁或以上年龄的儿童只有在成人监督下才可清洁本设备和

执行除垢程序。

-

产品已通电或者正在冷却时,应将熨斗及其电源线置于

8

以下儿童触及不到的地方。

-

务必在稳固、平整且水平的表面上放置基座(对于无绳熨

斗)和使用熨斗。

-

必须在平整、稳固且隔热的表面上放置和使用产品。当您将

熨斗竖放或放在熨斗座上时,确保将其放在稳固的表面。

-

切勿让电源线触及高温电熨斗底板。

-

(对于无绳熨斗)请勿使用装有基座的电熨斗进行熨烫。

否则,电源线很容易损坏。蒸汽电熨斗专为无绳熨斗而

设计。
警告

适用于具有快速除垢功能的熨斗型号

-

请勿在使用过程中打开或取出快速除垢收集器。

-

除了产品随附的快速除垢收集器,请不要在产品上使用其他收

集器。
-

请勿在快速除垢开口的通道处注水。

-

请勿将手指和尖锐物体插入快速除垢开口。

注意
表面很烫

1

-

表面在使用中容易变得很烫(适用于产品上标有“烫”符号

的电熨斗)。

警告
-

产品只能使用带接地线的插座。

-

定期检查电源线是否损坏。

-

将产品插入电源插座之前,请将电源线完全解开。

-

使用时熨斗的底板会非常烫,触碰底板会导致烫伤。

-

按照用户手册“清洁和保养”一章中的说明定期为熨斗

除垢。
-

当完成熨烫、清洁产品、注水或倒空水箱以及短暂离开熨

斗时:将蒸汽控制旋钮调至“干熨”位置,竖放熨斗,并且

从电源插座中拔下插头。

-

切勿将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品注入

水箱内。
-

插头必须只连接到与插头具有相同技术特性的插座。

-

注水孔不能在操作过程中打开。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

回收
-

弃置产品时,请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃,应将其

交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

保修和支持

如需信息或支持,请访问

www.philips.com/support 或阅读

单独的全球保修卡。

繁體中文
簡介
感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界!請至
www.philips.com/welcome
註冊您的產品,以獲得飛利浦提供的完整支援。
重要事項
使用本產品前,請先仔細閱讀此重要資訊,並保留說明以供日後參考。
本產品設計僅供家用。對於任何商業用途、不當使用或未能遵循指示操作等行
為,製造商概不負責,且不適用保固。
危險
-
切勿將本產品浸泡於水中。
警示
-
在您連接電源之前,請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源電壓
相符。
-
如果插頭、電源線或產品本身有明顯損傷、如果產品功能不正常運作、如果
產品曾摔落或漏電,請勿使用產品。
-
請勿將熨斗或
(
無線熨斗
)
機座浸入水中。
-
如果電源線損壞,必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心,或是具備相同
資格的技師更換,以免發生危險。
-
當本產品連接到電源時,必須有人看顧。
-
將水注入貯水器之前,務必先拔掉本產品的電源插頭。若是無線熨斗,則必
須在為貯水器加水之前,先將熨斗自機座取下。
-
無線熨斗僅限與隨附機座搭配使用。
-
在有人從旁監督或適當指示如何安全使用本產品,以及瞭解潛在危險的狀況
下,本產品可供
8
歲以上兒童、身體官能或心智能力退化者,或是經驗與使
用知識缺乏者使用。
-
請勿讓孩童將本產品當成玩具。
- 8
歲以上兒童僅能在旁人監督之下清潔產品或進行除鈣程序。
-
當產品的電源開啟或正在冷卻時,請將熨斗和其電源線放在
8
歲以下兒童無
法取得之處。
-
務請於平穩的水平表面上放置
(
無線熨斗
)
機座及使用熨斗。
-
必須在穩定且耐熱的平面上使用及放置產品。以直立方式擺放熨斗或把熨斗
置於底座上時,務必確定放置在平穩的表面上。
-
請勿讓電源線接觸熨斗的熱底盤。
- (
無線熨斗
)
熨斗裝上機座時,請勿進行熨燙;
否則電源線很容易會受到損
害。本蒸氣熨斗僅限以無線方式操作。
警告:具快速除鈣功能的熨斗型號
-
請勿在產品使用期間打開並取下快速除鈣收集器。
-
請僅使用產品隨附的快速除鈣收集器,切勿在產品上使用其他的快速除鈣
收集器。
-
請勿在快速除鈣開口的管道中加水。
-
請勿將手指及尖物插入快速除鈣的開口內。
注意:高溫表面
(
1)
-
產品表面溫度於使用期間可能會升高
(
標有「熱」符號的熨斗產品
)
注意
-
僅可將產品連接到有接地的電源插座。
-
定期檢查電源線是否受損。
-
將電源插頭插入牆上插座之前,先將電源線完全拉出。
-
熨斗的底盤可能會變得很燙,如果碰到可能會燙傷。
-
請確實遵照使用手冊「清潔與維護」單元中的指示,定期為熨斗
除垢。
-
當您熨燙完畢、清理產品、倒乾水箱的水或加水,或即使短暫離開熨斗時:
請將蒸氣控制鈕設定到「乾式熨燙」的位置,將熨斗直立在其跟部上,並且
將電源插頭從插座拔出。
-
請勿將香水、醋、澱粉、除垢劑、熨燙添加劑或其他化學物質加入水箱中。
-
請務必選用與插頭技術規格相同的插座。
-
運作期間,不得開啟注水口。
電磁場

(EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。
回收
-
本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將
該產品送至政府指定的回收點或進行回收。此舉能為環保盡一份
心力。
保固與支援
如果您需要資訊或支援,請造訪:

www.philips.com/support

,或另行參閱
全球保證書。
1
©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
保留所有权力
4239 001 09391
Philips Avance Collection GC4554

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Avance Collection GC4554? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Avance Collection GC4554 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Avance Collection GC4554 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Avance Collection GC4554? Ställ din fråga här

Philips Avance Collection GC4554 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Avance Collection GC4554
Produkt Strykjärn
EAN 0871010388774
Språk Engelsk
Filtyp PDF
Egenskaper
Konstant ånga 50 g/min
Stryksulan material / beläggning SteamGlide Plus stryksula
Anti-dropp funktion Ja
Strykjärnet kan användas med kranvatten Ja
Kan användas på alla tyger Ja
Förpackningens vikt 1.791 kg
Automatisk avstängning Ja
Konstant ånga 50 g/min
Stryksulan material / beläggning SteamGlide Plus stryksula
Anti-dropp funktion Ja
Strykjärnet kan användas med kranvatten Ja
Kan användas på alla tyger Ja
Strykjärnets vikt 1552 g
Modell Ångstrykjärn
Ångpuffprestanda 220 g/min
Flera ånginställningar för att passa varje klädesplagg -
Sladdlängd 2 m
Produktens färg Röd
Automatisk avstängning Ja
Ångpuff funktion Ja
Kontinuerlig ånga Ja
Automatisk avkalkning -
Vertikal ånga för borttagning av veck på hängande tyg Ja
Sladdlös Nej
Utformad för resor Nej
Sprayfunktion Ja
Manual i återvinningsbart papper Ja
Övrigt
Effekt 2500 W
Vikt & dimension
Strykjärnets vikt 1.552 g
Bredd 128.8 mm
Djup 319.5 mm
Höjd 153.3 mm
Vikt 1552 g
Förpackningens bredd 137 mm
Låddjup 332 mm
Höjd 167 mm
Vikt inkl. förpackning 1791 g
Tekniska data
Kabellängd 2 m
Förpackningens vikt 1.791 kg
Automatisk avstängning Ja
Stryksulans stjärnbetyg för glidförmåga 3
Stryksulans stjärnbetyg för repmotstånd 4
Återvinningsbart förpackningsmaterial 100
Inbyggd strömkontakt Ja
Strömtillförsel
Effekt 2500 W
AC-inspänning 240 V
Ergonomi
Kabellängd 2 m
Icke-vridning sladd Nej
Förpackningens innehåll
Bruksanvisning Ja
Indikation
Kontrollampa Ja
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips Avance Collection GC4554 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här