Philips AZ783

Philips AZ783 bruksanvisning

(1)
 • EN
  1 Important
  Read these instructions.
  Follow all instructions.
  Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
  manufacturer’s instructions.
  Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
  stoves, or other apparatus (including ampli ers) that produce heat.
  Protect the power cord from being walked on or pinched,
  particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where
  they exit from the unit.
  Only use attachments/accessories speci ed by the manufacturer.
  Unplug this unit during lightning storms or when unused for long
  periods of time.
  Recording is permissible insofar as copyright or other rights of third
  parties are not infringed upon.
  Refer all servicing to quali ed service personnel. Servicing is required
  when the unit has been damaged in any way, such as power-supply
  cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen
  into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture,
  does not operate normally, or has been dropped.
  Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may
  result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
  Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
  Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
  Remove batteries when the unit is not used for a long time.
  Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to
  excessive heat such as sunshine, re or the like.
  CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
  Replace only with the same or equivalent type.
  The unit shall not be exposed to dripping or splashing.
  Do not place any sources of danger on the unit (e.g. liquid lled
  objects, lighted candles).
  Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the
  disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
  Warning
  Never remove the casing of this apparatus.
  Never place this apparatus on other electrical equipment.
  Never look into the laser beam inside this apparatus.
  Hearing safety
  Caution
  To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels
  for long periods. Set the volume to a safe level. The louder the volume, the
  shorter is the safe listening time.
  Be sure to observe the following guidelines when using your
  headphones.
  Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
  Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your
  hearing adapts.
  Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s
  around you.
  You should use caution or temporarily discontinue use in potentially
  hazardous situations.
  Excessive sound pressure from earphones and headphones can
  cause hearing loss.
  Caution
  Use of controls or adjustments or performance of procedures other than
  herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
  Risk of swallowing batteries
  The product or remote control may contain a button cell battery,
  which is possible to be swallowed. Keep the battery out of reach
  of children at all times! If swallowed, the battery can cause serious
  injury or death. Severe internal burns can occur within two hours of
  ingestion.
  If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any
  part of the body, seek immediate medical attention.
  When you change the batteries, always keep all new and used
  batteries out of reach of children. Ensure that the battery
  compartment is completely secure after you replace the battery.
  If the battery compartment cannot be completely secured,
  discontinue use of the product. Keep out of reach of children and
  contact the manufacturer.
  2 Notice
  This product complies with the radio interference
  requirements of the European Community.
  Any changes or modi cations made to this device that are
  not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may
  void the user’s authority to operate the equipment.
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
  product it means that the product is covered by the European
  Directive 2002/96/EC.
  Please inform yourself about the local separate collection
  system for electrical and electronic products.
  Please act according to your local rules and do not dispose of your old
  products with your normal household waste. Correct disposal of your
  old product helps to prevent potential negative consequences for the
  environment and human health.
  Your product contains batteries covered by the European
  Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal
  household waste. Please inform yourself about the local rules
  on separate collection of batteries because correct disposal
  helps to prevent negative consequences for the environmental and
  human health.
  Environmental information
  All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the
  packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), paper
  pulp (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
  Your system consists of materials which can be recycled and reused
  if disassembled by a specialized company. Please observe the local
  regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
  batteries and old equipment.
  This apparatus includes these labels:
  Class II equipment symbol
  This symbol indicates that the apparatus has a double insulation system.
  The making of unauthorized copies of copy-protected material, including
  computer programs, les, broadcasts and sound recordings, may be
  an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This
  equipment should not be used for such purposes.
  The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers
  Forum, Inc.
  Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered
  trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
  countries.
  Note
  The type plate is located on the bottom of the apparatus.
  3 Product information
  Note
  Product information is subject to change without prior notice.
  Speci cations
  Ampli er
  Max Output Power Total 12 W
  Frequency Response 125 -16000 Hz, -3dB
  Signal to Noise Ratio >55 dBA
  Total Harmonic Distortion <1 %
  Audio-in Input 650 mV RMS
  Disc
  Laser Type Semiconductor
  Disc Diameter 12cm/8cm
  Support Disc CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
  WMA-CD
  Audio DAC 24Bits / 44.1kHz
  Total Harmonic Distortion <1%
  Frequency Response 125 -16000 Hz, -3dB
  S/N Ratio >55 dBA
  Tuner
  Tuning Range 87.5 - 108MHz
  Tuning grid 50 kHz
  Total Harmonic Distortion <3%
  Signal to Noise Ratio >50 dBA
  General
  Power supply
  - AC Power
  - Battery
  220-240V~, 50/60 Hz;
  9 V, 6 x 1.5 V Size "D"/R20 CELL
  Operation Power Consumption 15 W
  Standby Power Consumption <0.5 W
  Dimensions
  - Main Unit (W x H x D)
  435 x 170 x 271 mm
  Weight (Main Unit) 2.5 kg
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  AZ783
  Always there to help you
  CS
  1 Důležité informace
  Přečtěte si tyto pokyny.
  Dodržujte všechny pokyny.
  Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů
  výrobce.
  Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy,
  sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů)
  produkujících teplo.
  Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní
  pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel
  opouští jednotku.
  Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
  Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána,
  odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
  Nahrávání je povoleno v takovém rozsahu, aby nebyla porušena
  autorská práva nebo jiná práva třetích stran.
  Veškeré opravy svěřte kvali kovanému servisnímu technikovi.
  Jednotka by měla být přezkoušena kvali kovanou osobou zejména
  v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy
  do jednotky vnikla tekutina nebo nějaký předmět, jednotka byla
  vystavena dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jejímu
  pádu.
  UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující
  pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může
  způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
  Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na
  přístroji.
  Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a
  alkalické apod.).
  Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
  Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly
  být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni
  a podobně.
  POZOR: V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí
  nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo
  ekvivalentní typ.
  Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
  Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např.
  předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
  Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo
  sdružovač, měl by být vždy po ruce.
  Varování
  Neodstraňujte kryt přístroje.
  Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
  Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
  Bezpečnost poslechu
  Výstraha
  Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu
  hudbu na příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň.
  Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.
  Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
  Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
  Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
  Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky
  v okolí.
  V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení
  přestaňte na chvíli používat.
  Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému
  poškození sluchu.
  Výstraha
  Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v
  rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a
  nebezpečný provoz.
  Nebezpečí spolknutí baterií
  Výrobek nebo dálkový ovladač může obsahovat kno íkovou baterii,
  kterou by mohlo dítě spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo
  dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné
  zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může
  dojít k vážným vnitřním popáleninám.
  Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do
  jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie
  mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na
  baterie bezpečně uzavřena.
  V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít,
  přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a
  obraťte se na výrobce.
  2 Oznámení
  Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
  vysokofrekvenční odrušení.
  Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly
  výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics,
  mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
  součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
  Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
  kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
  Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
  odpadu elektrických a elektronických výrobků.
  Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s
  běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
  pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a
  zdraví lidí.
  Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
  ES, které nelze odkládat do běžného komunálního
  odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
  odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku
  pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
  a zdraví lidí.
  Informace o ochraně životního prostředí
  Veškerý zbytečný obalo
  vý materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o
  to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály:
  lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky,
  ochranné fólie z lehčeného plastu.)
  Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
  odbornou rmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových
  materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
  Zařízení je opatřeno těmto štítky:
  Symbol zařízení třídy II
  Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité
  izolace.
  Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není
  povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových
  nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný
  čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
  Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti Universal Serial Bus
  Implementers Forum, Inc.
  Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo
  registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v
  USA a jiných zemích.
  Poznámka
  Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
  3 Informace o výrobku
  Poznámka
  Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.
  Speci kace
  Zesilovač
  Maximální výstupní výkon Celkový 12 W
  Kmitočtová charakteristika 125–16 000 Hz, -3 dB
  Odstup signál/šum >55 dBA
  Celkové harmonické zkreslení <1 %
  Vstup Audio-in 650 mV RMS
  Disk
  Typ laseru Polovodičový
  Průměr disku 12 cm/8 cm
  Podporuje disky CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
  WMA-CD
  Audio DA převodník 24 bitů/44,1 kHz
  Celkové harmonické zkreslení <1 %
  Kmitočtová charakteristika 125–16 000 Hz, -3 dB
  Poměr signálu k šumu >55 dBA
  Tuner
  Rozsah ladě 87,5 – 108 MHz
  Krok ladě 50 kHz
  Celkové harmonické zkreslení <3 %
  Odstup signál/šum >50 dBA
  Všeobecné údaje
  Napájení
  – Elektrická síť
  – Baterie
  220–240 V~, 50/60 Hz;
  9 V, 6x 1,5 V velikosti „D“/R20
  Spotřeba elektrické energie při provozu 15 W
  Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W
  Rozměry
  - Hlavní jednotka (Š x V x H)
  435 x 170 x 271 mm
  Hmotnost (hlavní jednotka) 2,5 kg
  DE
  1 Wichtig
  Lesen Sie diese Anweisungen durch.
  Befolgen Sie alle Anweisungen.
  Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß
  den Vorschriften des Herstellers auf.
  Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z.
  B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch
  Verstärker), die Wärme erzeugen.
  Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder
  es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an
  den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das
  Gerät verlassen.
  Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
  Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des
  Geräts den Netzstecker.
  Aufnahmen sind erlaubt, wenn es dabei nicht zur Verletzung der
  Urheberrechte oder anderer Rechte einer dritten Partei kommt.
  Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von quali ziertem
  Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn
  das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der
  Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen
  sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät
  Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
  ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
  VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf
  folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was
  zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
  Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und
  - in das Gerät ein.
  Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder
  Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-
  Batterien).
  Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen
  längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
  Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme
  durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
  ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht
  ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch
  Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
  Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
  Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden
  (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
  Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als
  Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei
  zugänglich bleiben.
  Warnung
  Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
  Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
  Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
  Gehörschutz
  Achtung
  Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht
  bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Stellen Sie eine
  angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können
  Hörschäden entstehen.
  Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.
  Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine
  angemessene Zeit lang.
  Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher
  einstellen, da sich Ihr Höremp nden entsprechend anpasst.
  Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie
  Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
  In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein
  oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
  Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden
  führen.
  Achtung
  Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen,
  die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen
  Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.
  Gefahr des Verschluckens von Batterien
  Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten,
  die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit
  außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie
  verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum
  Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken
  können schwere innere Entzündungen auftreten.
  Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder
  anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend
  einen Arzt.
  Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und
  gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
  Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen
  ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
  Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann,
  verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb
  der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den
  Hersteller.
  2 Hinweis
  Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen
  Union zu Funkstörungen.
  Änderungen oder Modi zierungen des Geräts, die nicht
  ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt
  wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
  wiederverwendet werden können.
  Be ndet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
  Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
  Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
  Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
  getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
  Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
  Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
  Folgen geschützt.
  Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie
  2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen
  Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die
  örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von
  Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor
  möglichen negativen Folgen geschützt werden.
  Hinweise zum Umweltschutz
  Auf über üssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben
  die Verpackung so gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien besteht:
  Karton, Zellulose (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie).
  Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden
  können, wenn Sie von einem Spezialunternehmen entsorgt
  werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von
  Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
  Dieses Gerät ist mit folgenden Etiketten versehen:
  Symbol der Geräteklasse II
  Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung
  besitzt.
  Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B.
  Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann
  eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses
  Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
  Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers
  Forum, Inc.
  Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder
  eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder
  anderen Ländern.
  Hinweis
  Das Typenschild be ndet sich auf der Geräteunterseite.
  3 Produktinformationen
  Hinweis
  Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert
  werden.
  Technische Daten
  Verstärker
  Max. Ausgangsleistung Insgesamt 12 W
  Frequenzgang 125 - 16000 Hz, -3 dB
  Signal/Rausch-Verhältnis > 55 dBA
  Klirrfaktor < 1 %
  Audio-Eingang 650 mV RMS
  Disc
  Lasertyp Halbleiter
  Disc-Durchmesser 12 cm/8 cm
  Unterstützte Disc-Typen CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
  WMA-CD
  Audio-DAC 24 Bits / 44,1 kHz
  Klirrfaktor <1 %
  Frequenzgang 125 - 16000 Hz, -3 dB
  S/N Ratio > 55 dBA
  Tuner
  Empfangsbereich 87,5 bis 108 MHz
  Abstimmungsbereich 50 kHz
  Klirrfaktor < 3 %
  Signal/Rausch-Verhältnis > 50 dBA
  Allgemein
  Stromversorgung
  - Netzspannung
  - Batterie
  220 - 240 V~, 50/60 Hz;
  9 V, 6 x 1,5 V Größe "D" /R20-
  ZELLE
  Απόκριση συχνότητας 125 -16000 Hz, -3dB
  Λόγος σήματος προς θόρυβο >55 dBA
  Δέκτης
  Εύρος συντονισμού 87,5 - 108MHz
  Βήμα συντονισμού 50 kHz
  Συνολική αρμονική παραμόρφωση <3%
  Λόγος σήματος προς θόρυβο >50 dBA
  Γενικά
  Τροφοδοσία ρεύματος
  - Εναλλασσό μενο ρεύμα (AC)
  - Μπαταρίες
  220-240V ~, 50/60 Hz,
  9 V, 6 x 1,5 V μεγέθους "D"/R20 CELL
  Κατανάλωση ενέργειας σε
  λειτουργία 15 W
  Κατανάλωση ενέργειας κατά την
  αναμονή <0,5 W
  Διαστάσεις
  Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
  435 x 170 x 271 χιλ.
  Βάρος (Κύρια μονάδα) 2,5 κιλά
  ES
  1 Importante
  Lea estas instrucciones.
  Siga todas las instrucciones.
  No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de
  acuerdo con las indicaciones del fabricante.
  No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo,
  radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que
  produzcan calor (incluidos los ampli cadores).
  Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular
  junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen
  de la unidad.
  Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el
  fabricante.
  Desenchufe la unidad durante las tormentas eléctricas o cuando no
  lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
  La grabación se permite siempre que no se infrinjan el copyright y
  otros derechos de terceros.
  El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cuali cado. Se
  requerirá servicio de asistencia técnica cuando la unidad sufra algún
  tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el
  enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído
  objetos dentro de la unidad, que éste se haya expuesto a la lluvia o
  humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
  ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que
  puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la
  unidad:
  Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de
  los polos + y - de la unidad.
  No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo
  de tiempo.
  No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas
  como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
  PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si la pila de sustitución no es
  correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
  La unidad no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
  No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro
  (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
  Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar
  el aparato, deberá tenerlos siempre a mano.
  NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA
  APARATOS ELÉCTRICOS.
  NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
  CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
  REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
  CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN
  VIGILANCIA.
  Advertencia
  No quite nunca la carcasa de este aparato.
  No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
  No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
  Seguridad auditiva
  Precaución
  Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen
  altos durante periodos prolongados. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
  Cuanto más alto sea el volumen, menor será el tiempo de escucha seguro.
  Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.
  Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo
  razonables.
  Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se
  adaptan su oídos.
  No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar
  lo que le rodea.
  En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o
  interrumpir temporalmente el uso.
  La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.
  Precaución
  El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí
  descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de
  peligro.
  Riesgo de ingestión de las pilas
  El producto o el mando a distancia pueden contener una pila tipo
  botón, que se puede ingerir. Mantener siempre la pila fuera del
  alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones
  graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves
  en un plazo de dos horas después de la ingestión.
  Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de
  cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
  Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas
  nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el
  compartimiento de las pilas está completamente cerrado después
  de cambiar la pila.
  Si el compartimiento de las pilas no puede cerrase completamente,
  deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los
  niños y póngase en contacto con el fabricante.
  2 Aviso
  Este producto cumple los requisitos de interferencias de
  radio de la Comunidad Europea.
  Cualquier cambio o modi cación que se realice en este
  dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer
  Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
  El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
  componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
  reutilizarse.
  Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
  en un producto, signi ca que cumple la Directiva europea
  2002/96/EC.
  Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
  eléctricos y electrónicos.
  Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus
  productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación
  correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
  negativas para el medioambiente y la salud.
  El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea
  2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura
  doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la
  recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a
  evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
  Información medioambiental
  Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el
  embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), pasta de
  papel (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
  El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a
  utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local
  acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos
  antiguos.
  Este producto incluye las siguientes etiquetas:
  Símbolo de equipo de Clase II
  Este símbolo indica que este producto tiene un sistema de doble aislamiento.
  La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos
  programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido,
  puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este
  equipo no se debe utilizar para tales nes.
  Los logotipos de USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus
  Implementers Forum, Inc.
  Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o
  marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u
  otros países.
  Nota
  La placa de identi cación está situada en la parte inferior del dispositivo.
  3 Información del producto
  Nota
  La información del producto puede cambiar sin previo aviso.
  Especi caciones
  Ampli cador
  Potencia de salida máxima 12 W en total
  Respuesta de frecuencia 125-16000 Hz, -3 dB
  Relación señal/ruido >55 dBA
  Distorsión armónica total < 1%
  Entrada de audio 650 mV RMS
  Disco
  Tipo de láser Semiconductor
  Diámetro del disco 12 cm/8 cm
  DA
  1 Vigtigt
  Læs disse instruktioner.
  Følg alle instruktioner.
  Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
  overensstemmelse med producentens instruktioner.
  Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks.
  radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
  forstærkere), der producerer varme.
  Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og
  stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
  Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
  Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke
  skal bruges gennem længere tid.
  Optagelse er tilladt, så vidt ophavsret eller andre rettigheder fra
  tredjepart ikke bliver tilsidesat.
  Al servicering skal udføres af kvali ceret personale. Enheden skal
  serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen
  beskadiges, der er blevet spildt væske på enheden, der er kommet
  fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn
  eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
  FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
  batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller
  produktskade:
  Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det
  er vist på enheden.
  Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og
  alkalinebatterier osv.).
  Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere
  tid.
  Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes
  for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
  ADVARSEL: Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes
  forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
  Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
  Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte
  genstande eller tændte lys).
  Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde
  enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
  Advarsel
  Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
  Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
  Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
  Høresikkerhed
  Advarsel
  For at undgå risiko for høreskade bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i
  længere perioder. Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke,
  desto kortere er den sikre lyttetid.
  Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.
  Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
  Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad,
  efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
  Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der
  foregår omkring dig.
  Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt
  farlige situationer.
  Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage
  hørenedsættelse.
  Advarsel
  Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne
  brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og
  andre risici.
  Risiko for slugning af batterier
  Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri,
  som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for
  børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død.
  Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
  Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet
  ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
  Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier
  uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket
  ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
  Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med
  at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt
  producenten.
  2 Meddelelse
  Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
  Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af
  Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at
  betjene dette udstyr.
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
  komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
  Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
  overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
  omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
  Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
  elektriske og elektroniske produkter.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
  med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
  produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
  Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-
  direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen
  med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale
  indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med
  til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
  Miljøoplysninger
  Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består
  af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser,
  beskyttende skumfolie).
  Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
  et special rma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
  emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
  Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:
  Klasse II-udstyrssymbol
  Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.
  Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
  computerprogrammer, ler, udsendelser og lydindspilninger, kan være i
  strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør
  ikke bruges til sådanne formål.
  USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus
  Implementers Forum, Inc.
  Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede
  varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
  lande.
  Bemærk
  Identi kationspladen ndes i bunden af apparatet.
  3 Produktinformation
  Bemærk
  Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
  Speci kationer
  Forstærker
  Maks. udgangseffekt Samlet 12 W
  Frekvensgang 125 -16000 Hz, -3 dB
  Signal-/støjforhold > 55 dBA
  Samlet harmonisk forvrængning <1 %
  Lydinput 650 mV RMS
  Disk
  Lasertype Halvleder
  Diskdiameter 12 cm/8 cm
  Understøttet disk CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
  WMA-CD
  Audio DAC 24 bit/44,1 kHz
  Samlet harmonisk forvrængning < 1%
  Frekvensgang 125 -16000 Hz, -3 dB
  S/N ratio > 55 dBA
  Tuner
  Indstillingsområde 87,5 - 108 MHz
  Indstilling af gitter 50 kHz
  Samlet harmonisk forvrængning < 3%
  Signal-/støjforhold > 50 dBA
  Båndoptager
  Frekvenskurve
  - Normalt bånd (type I)
  125 - 8000 Hz (8 dB)
  Signal-/støjforhold
  - Normalt bånd (type I)
  35 dBA
  Wow og utter 0,4 % DIN
  Generelt
  Strømforsyning
  - Vekselstrøm
  - Batteri
  220-240 V~, 50/60 Hz;
  9 V, 6 x 1,5 V størrelse "D"/R20 CELL
  Strømforbrug ved drift 15 W
  Strømforbrug ved standby < 0,5 W
  Mål
  - Hovedenhed (B x H x D)
  435 x 170 x 271 mm
  Vægt (hovedenhed) 2,5 kg
  Betriebs-Stromverbrauch 15 W
  Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
  Abmessungen
  - Hauptgerät (B x H x T)
  435 x 170 x 271 mm
  Gewicht (Hauptgerät): 2,5 kg
  EL
  1 Σημαντικό
  Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
  Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
  Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα
  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας
  όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα,
  φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών)
  που παράγουν θερμότητα.
  Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή
  κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος
  και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
  Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
  κατασκευαστή.
  Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια
  καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό
  διάστημα.
  Η εγγραφή επιτρέπεται μονάχα εφόσον δεν συνιστά παραβίαση
  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων
  δικαιωμάτων τρίτων μερών.
  Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
  προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η μονάδα έχει
  υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
  το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, όταν έχει χυθεί υγρό ή
  έχουν πέσει αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όταν η μονάδα
  έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν
  λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίαςΠρος αποφυγή
  διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει
  τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
  Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
  πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
  Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με
  καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
  Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να
  χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες)
  δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο,
  φωτιά κ.λπ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει
  κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με
  μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
  Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
  Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ.
  αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
  Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα
  τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή
  αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
  Προειδοποίηση
  Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
  Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
  Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
  Ασφάλεια ακοής
  Προσοχή
  Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε
  μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να ρυθμίζετε την ένταση
  σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται
  ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.
  Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν
  χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
  Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
  Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα
  πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
  Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι
  γίνεται γύρω σας.
  Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση
  σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
  Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει
  απώλεια ακοής.
  Προσοχή
  Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή
  διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν
  εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή
  άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.
  Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών
  Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη
  μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο
  κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!
  Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή
  θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση,
  μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
  Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί
  μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως
  ιατρική βοήθεια.
  Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις
  νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού
  αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει
  καλά τη θήκη της.
  Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη
  χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά
  και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
  2 Σημείωση
  Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές
  της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές
  ραδιοφωνικών σημάτων.
  Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
  πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips
  Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
  χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
  Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
  υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
  να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
  Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
  κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
  από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
  Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
  συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
  Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
  τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
  Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
  συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
  και την ανθρώπινη υγεία.
  Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται
  από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν
  να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
  απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική
  νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή
  μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
  αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  Περιβαλλοντικές πληροφορίες
  Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε
  προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των
  υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί),
  αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
  πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
  Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν
  να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
  αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε
  τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών
  συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.
  Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:
  Σύμβολο εξοπλισμού Class II
  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό
  σύστημα μόνωσης.
  Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία
  αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
  μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
  ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
  πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
  επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
  Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal
  Serial Bus Implementers Forum, Inc.
  Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν
  εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation
  στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
  Σημείωση
  Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
  3 Πληροφορίες προϊόντος
  Σημείωση
  Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
  Προδιαγραφές
  Ενισχυτής
  Μέγιστη ισχύς εξόδου 12 W συνολικά
  Απόκριση συχνότητας 125 -16000 Hz, -3dB
  Λόγος σήματος προς θόρυβο >55 dBA
  Συνολική αρμονική παραμόρφωση <1 %
  Είσοδος ήχου 650 mV RMS
  Δίσκος
  Τύπος λέιζερ Ημιαγωγός
  Διάμετρος δίσκου 12cm/8cm
  Υποστηριζόμενος δίσκος CD-DA, CD-R, CD-RW,
  MP3-CD, WMA-CD
  DAC ήχου 24Bit / 44,1kHz
  Συνολική αρμονική παραμόρφωση <1%
  Discos compatibles CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y
  WMA-CD
  DAC de audio 24 bits/44,1 kHz
  Distorsión armónica total <1%
  Respuesta de frecuencia 125-16000 Hz, -3 dB
  Relación S/R >55 dBA
  Sintonizador
  Rango de sintonización 87,5 - 108 MHz
  Intervalo de sintonización 50 kHz
  Distorsión armónica total <3%
  Relación señal/ruido >50 dBA
  Información general
  Fuente de alimentación
  - Alimentación de CA
  - Pilas
  220-240 V~, 50/60 Hz;
  9 V, 6 pilas R20/tamaño "D" de 1,5 V
  Consumo de energía en
  funcionamiento 15 W
  Consumo de energía en modo de
  espera < 0,5 W
  Dimensiones
  - Unidad principal
  (ancho x alto x profundo)
  435 x 170 x 271 mm
  Peso (unidad principal) 2,5 kg
  FI
  1 Tärkeää
  Lue nämä ohjeet.
  Noudata kaikkia ohjeita.
  Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai
  muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
  Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele
  varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiaa ja liitoskohtia.
  Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
  Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos
  laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
  Tallentaminen on sallittua sikäli kuin tekijänoikeuksia tai muita
  kolmansien osapuolten oikeuksia ei rikota.
  Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on
  tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke
  on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita
  esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
  Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia
  vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
  Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -)
  vastakkain.
  Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja
  keskenään.
  Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
  Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille,
  esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
  VAROITUS: Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
  Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
  Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
  Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
  esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
  Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen
  katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
  Vakava varoitus
  Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
  Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
  Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
  Kuunteluturvallisuudesta
  Varoitus
  Kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa
  kuuloasi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi
  äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.
  Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
  Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
  Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
  Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä
  ympärilläsi tapahtuu.
  Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
  Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
  Varoitus
  Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin
  saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää
  käyttöturvallisuutta.
  Paristot ovat nieltynä vaarallisia!
  Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka
  voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta!
  Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
  Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä
  palovammoja.
  Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin
  aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
  Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten
  ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että
  paristolokero menee kunnolla kiinni.
  Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen.
  Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.
  2 Huomautus
  Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
  vaatimusten mukainen.
  Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin
  Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi
  mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
  laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
  käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
  että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
  direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
  Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
  keräysjärjestelmään.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
  talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
  vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
  haittavaikutuksia.
  Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/
  EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
  mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
  keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset
  ympäristö- ja henkilöhaittoja.
  Ympäristötietoja
  Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
  että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan:
  pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit,
  suojamuoviarkki).
  Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
  uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
  Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä
  poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
  Tässä laitteessa on seuraavat tarrat:
  Laiteluokan II symboli
  Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen
  eristysjärjestelmä.
  Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
  tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi
  loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei
  saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
  USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.:n
  tavaramerkkejä.
  Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft
  Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
  Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
  Huomautus
  Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
  3 Tuotetiedot
  Huomautus
  Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
  Teknisiä tietoja
  Vahvistin
  Enimmäislähtöteho Kokonaisteho 12 W
  Taajuusvaste 125–16 000 Hz, -3 dB
  Signaali–kohina-suhde >55 dBA
  Harmoninen kokonaishäiriö alle 1 %
  Audio-in-äänitulo 650 mV RMS
  Levy
  Lasertyyppi Puolijohde
  Levyn halkaisija 12cm/8cm
  Tuetut levyt CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
  WMA-CD
  Audio DAC 24 bit/44,1 kHz
  Harmoninen kokonaishäiriö <1 %
  Taajuusvaste 125–16 000 Hz, -3 dB
  S-k.-suhde >55 dBA
  Viritin
  Viritysalue 87,5–108 MHz
  Virityskaavio 50 kHz
  Harmoninen kokonaishäiriö <3 %
  Signaali–kohina-suhde >50 dBA
  Yleistä
  Virtalähde
  - Verkkovirta
  - paristo
  220–240 V~, 50/60 Hz;
  9 V, 6 x 1,5 V koko D/R20 CELL
  Virrankulutus käytössä 15 W
  Virrankulutus valmiustilassa <0,5 W
  Mitat
  - Päälaite (L x K x S)
  435 x 170 x 271 mm
  Paino (päälaite) 2,5 kg
  FR
  1 Important
  Lisez attentivement ces consignes.
  Respectez toutes les consignes.
  N’obstruez pas les ori ces de ventilation. Installez l’appareil
  conformément aux consignes du fabricant.
  N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles
  que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils
  (ampli cateurs par exemple) produisant de la chaleur.
  Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer,
  notamment au niveau des ches, des prises de courant et de son
  point de sortie sur l’unité.
  Utilisez uniquement les pièces de xation/accessoires spéci é(e)s par
  le fabricant.
  Débranchez cette unité en cas d’orage ou pendant les longues
  périodes d’inutilisation.
  L’enregistrement est autorisé dans la mesure où les droits d’auteur
  ou d’autres droits attribués à des tiers ne sont pas transgressés.
  Con ez toutes les tâches de maintenance à un personnel
  quali é. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas
  d’endommagement de l’unité : par exemple, endommagement du
  cordon d’alimentation ou de la che, déversement de liquide ou
  chute d’objets à l’intérieur de l’unité, exposition de l’unité à la pluie
  ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de l’unité.
  Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles
  pouvant endommager l’appareil ou entraîner des blessures corporelles
  ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
  Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens
  + et - indiqués sur l’appareil.
  Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et
  alcalines, etc.).
  Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas l’appareil
  pendant une longue période.
  N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source
  produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou
  similaire.
  ATTENTION : Risque d’explosion si les piles ne sont pas remplacées
  correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.
  Votre unité ne doit pas être exposée à des fuites ou éclaboussures.
  Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre unité à
  proximité de celle-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou
  bougies allumées).
  Si la che d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé comme
  dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
  Avertissement
  Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
  Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
  Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
  Sécurité d’écoute
  Attention
  Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume
  élevé pendant une longue durée. Réglez le volume à un niveau non nuisible.
  Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.
  Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation
  de vos écouteurs.
  Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
  Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre
  ouïe s’y accoutume.
  Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement
  les sons environnants.
  Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez
  l’utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
  Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des
  casques est susceptible de provoquer une perte d’audition.
  Attention
  L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure
  que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une
  utilisation ou à des radiations dangereuses.
  Risque d’ingestion des piles
  Le produit ou la télécommande peut contenir une pile bouton
  susceptible d’être ingérée. Conservez la pile hors de portée des
  enfants en permanence. En cas d’ingestion, la pile peut entraîner des
  blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent
  survenir dans les deux heures après l’ingestion.
  Si vous soupçonnez qu’une pile a été avalée ou placée dans une
  partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
  Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes
  les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous
  que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir
  remplacé la pile.
  Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé,
  n’utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et
  contactez le fabricant.
  2 Avis
  Ce produit est conforme aux spéci cations d’interférence
  radio de la Communauté Européenne.
  Toute modi cation apportée à cet appareil qui ne serait pas
  approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut
  invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
  Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
  composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
  La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un
  produit indique que ce dernier est conforme à la directive
  européenne 2002/96/CE.
  Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des
  déchets d’équipements électriques et électroniques.
  Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
  avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien
  appareil permet de préserver l’environnement et la santé.
  Cet appareil contient des piles relevant de la directive
  européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les
  ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en
  vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
  piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l’environnement
  et la santé.
  Informations sur l’environnement
  Tout emballage super u a été évité. Nous avons fait notre possible
  pour permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux
  : carton (boîte), pâte à papier (amortisseur de chocs) et polyéthylène
  (sacs, feuille protectrice en mousse).
  Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à
  condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les
  réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles
  usagées et de votre ancien équipement.
  Cet appareil présente les étiquettes suivantes :
  Symbole d’équipement de classe II
  Ce symbole indique que l’appareil est équipé d’un système de double
  isolation.
  La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la
  copie, notamment de programmes informatiques, chiers, diffusions
  et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits
  d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être
  utilisé à de telles ns.
  Les logos USB-IF sont des marques d’Universal Serial Bus Implementers
  Forum, inc.
  Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales,
  déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
  d’autres pays
  Remarque
  La plaque signalétique est située sous l'appareil.
  3 Informations sur le produit
  Remarque
  Les informations sur le produit sont sujettes à modi cations sans noti cation
  préalable.
  Caractéristiques techniques
  Ampli cateur
  Puissance de sortie maximale Total 12 W
  Réponse en fréquence 125 -16 000 Hz, -3 dB
  Rapport signal/bruit > 55 dBA
  Distorsion harmonique totale < 1 %
  Entrée « Audio-in » 650 mV RMS
  Disque
  Type de laser Semi-conducteur
  Diamètre du disque 12 cm/8 cm
  Disques pris en charge CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3,
  CD-WMA
  CNA audio 24 bits / 44,1 kHz
  Distorsion harmonique totale < 1 %
  Réponse en fréquence 125 -16 000 Hz, -3 dB
  Rapport signal/bruit > 55 dBA
  Tuner
  Gamme de fréquences 87,5 - 108 MHz
  Grille de syntonisation 50 kHz
  Distorsion harmonique totale < 3 %
  Rapport signal/bruit > 50 dBA
  Informations générales
  Alimentation
  - Secteur
  - Piles
  220-240 V~, 50/60 Hz ;
  9 V, 6 x 1,5 V / Taille « D » / Pile R20 CELL
  Consommation électrique en
  mode de fonctionnement 15 W
  Consommation électrique en
  mode veille < 0,5 W
  Dimensions
  - Unité principale (l x H x P)
  435 x 170 x 271 mm
  Poids (unité principale) 2,5 kg
  HU
  1 Fontos!
  Gondosan olvassa el az utasításokat.
  Kövesse az utasításokat.
  Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A
  készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
  Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek,
  fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek
  (pl. erősítők) közelébe.
  Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel
  ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik,
  vagy ott, ahol kilép az egységből.
  Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
  Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza
  ki a csatlakozót a hálózatból.
  A rögzítés csak akkor engedélyezett, ha a szerzői jognak vagy
  harmadik fél egyéb jogainak megsértése nem áll fenn.
  A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet
  a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon
  megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék
  került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem
  működik megfelelően vagy leejtették.
  Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás
  személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a
  károsodását okozhatja, ezért:
  Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken
  látható + és - jelölésekre.
  Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
  Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a
  készüléket.
  Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért
  ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz
  közelébe stb.
  VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni
  csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
  Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
  Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal
  töltött tárgyat, égő gyertyát).
  Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos
  megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
  Figyelem
  A készülék borítását megbontani tilos.
  Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
  Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
  Hallásvédelem
  Vigyázat
  Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb
  ideig nagy hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy biztonságos szintre.
  Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még
  biztonságosnak számító időtartam.
  Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.
  Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
  Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott
  egy adott hangerőhöz.
  Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
  Fokozottan gyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha
  nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
  A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás
  halláskárosodást okozhat.
  Vigyázat
  A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése,
  illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból
  rendellenes működést eredményezhet.
  Az elemek lenyelésének veszélye!
  A termék vagy a távirányító gombelemet tartalmazhat, amely könnyen
  lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az
  elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő
  két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
  Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte),
  azonnal forduljon orvoshoz.
  Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet
  is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz
  megfelelően le van zárva.
  Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja
  tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba
  a gyártóval.
  2 Figyelmeztetés
  Ez a termék megfelel az Európai Közösség
  rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.
  A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága
  kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen
  megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásár
  termékhasználati jogát.
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
  felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
  felhasználhatók.
  A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
  azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai
  irányelv.
  Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
  hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
  Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
  készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
  vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
  emberi egészség károsodását.
  A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
  irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
  hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
  hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a
  feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
  környezet és az emberi egészség károsodását.
  Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
  A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
  Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
  legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza
  (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
  A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
  képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt
  a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
  leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
  A készüléken a következő címkék találhatók:
  II. technikai osztályú berendezés szimbólum
  A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.
  Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat,
  fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen
  másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
  minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
  Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
  védjegyei.
  A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation
  védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
  országokban.
  Megjegyzés
  A típustábla a készülék alján található.
  3 Termékadatok
  Megjegyzés
  A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.
  Termékjellemzők
  Erősítő
  Maximális kimeneti teljesítmény Összesen 12 W
  Válaszfrekvencia 125-16000 Hz, -3dB
  Jel-zaj arány > 55 dBA
  Teljes harmonikus torzítás <1 %
  Audiobemenet 650 mV RMS
  Lemez
  Lézertípus Félvezető
  Lemezátmérő 12 cm / 8 cm
  Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
  WMA-CD
  Audió DAC 24 bit / 44,1 kHz
  Teljes harmonikus torzítás <1%
  Válaszfrekvencia 125 - 16000 Hz, -3 dB
  H/Z arány > 55 dBA
  AZ783_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1AZ783_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1 11/14/2012 4:04:06 PM11/14/2012 4:04:06 PM
Philips AZ783

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AZ783? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips AZ783 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips AZ783 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips AZ783? Ställ din fråga här

Philips AZ783 – specifikationer

Varumärke Philips
Modell AZ783
Produkt CD-spelare
EAN 8712581669096
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska
Filtyp PDF
Vikt & dimension
Vikt 3000
Djup 270
Höjd 170
Bredd 435
Strömtillförsel
Antal batterier 6
Radio
Frekvensband FM
Digital tuner
Inbyggd antenn
Förpackning
Vikt inkl. förpackning 4000
Förpackningsstorlek (B x D x H) 468 x 198 x 310
Låddjup 198
Höjd 310
Förpackningens bredd 468
Egenskaper
Antal kanaler 30kanaler
MP3-uppspelning
CD-växlare
Enhetstyp Bärbar CD-spelare
Laddningsmekanism Topp
CD kapacitet 1
Produktens färg Silver
Audio
Ljudsystem stereo
Ljudförbättringsteknik Dynamic Bass Boost 2 steps
Ljudformat som stöds MP3, WMA
Högtalare
Uteffekt (RMS) 12
Högtalare 2
Inbyggda högtalare
Media typ
Uppspelning av CD-RW
Uppspelning av CD-R
Förpackningens innehåll
AC-adapter inkluderad
Snabbstartsguide
Garantisedel
Display
Displaytyp LCD
Management features
Volymkontroll Rotations-
Handhållen fjärrkontroll
Anslutningar
Linje in
Ljudanslutning 1
Hörlursanslutning 3, 5 mm
Antal USB 2.0 anslutningar 1
Batteri
Batterityp LR20
Övrigt
Produktstorlek (BxDxH) 435 x 270 x 170

Relaterade produktmanualer

CD-spelare Philips

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om PhilipsAZ783 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer