Philips BTM2056

Philips BTM2056 bruksanvisning

(1)
 • EN
  1 Important
  Warning
  Never remove the casing of this micro system.
  Never lubricate any part of this system.
  Never place this system on other electrical equipment.
  Never look into the laser beam inside this system.
  Keep this system away from direct sunlight, naked ames or heat.
  Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or
  adaptor to disconnect the system from the power.
  Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to
  excessive heat such as sunshine, re or the like.
  Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may
  result in bodily injury, property damage, or damage to the remote
  control:
  Install all batteries correctly, + and - as marked on the remote
  control.
  Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
  Remove batteries when the remote control is not used for a
  long time.
  Make sure that there is enough free space around the product for
  ventilation.
  The system shall not be exposed to dripping or splashing.
  Do not place any sources of danger on the system (e.g. liquid lled
  objects, lighted candles).
  Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the
  disconnect device, the disconnect device shall remain readily
  operable.
  Hearing safety
  Caution
  To prevent possible hearing damage, do not
  listen at high volume levels for long periods.
  Set the volume to a safe level. The louder the
  volume, the shorter is the safe listening time.
  Be sure to observe the following guidelines when using your
  headphones.
  Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
  Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your
  hearing adapts.
  Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s
  around you.
  You should use caution or temporarily discontinue use in potentially
  hazardous situations.
  Excessive sound pressure from earphones and headphones can
  cause hearing loss.
  2 Notice
  Any changes or modi cations made to this device that are not expressly
  approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user’s authority to
  operate the equipment.
  This product complies with the radio interference requirements of the
  European Community.
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
  product it means that the product is covered by the European
  Directive 2002/96/EC.
  Please inform yourself about the local separate collection
  system for electrical and electronic products.
  Please act according to your local rules and do not dispose of your old
  products with your normal household waste. Correct disposal of your
  old product helps to prevent potential negative consequences for the
  environment and human health.
  Your product contains batteries covered by the European
  Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal
  household waste. Please inform yourself about the local rules
  on separate collection of batteries because correct disposal
  helps to prevent negative consequences for the environmental and
  human health.
  Environmental information
  All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make
  the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box),
  polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam
  sheet.)
  Your system consists of materials which can be recycled and reused
  if disassembled by a specialized company. Please observe the local
  regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
  batteries and old equipment.
  This apparatus includes this label:
  This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective
  earth provided.
  The Bluetooth
  ®
  word mark and logos are registered trademarks owned
  by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under
  license.
  The making of unauthorized copies of copy-protected material, including
  computer programs, les, broadcasts and sound recordings, may be
  an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This
  equipment should not be used for such purposes.
  Note
  The type plate is located on the back of the apparatus.
  CS
  1 Důležité informace
  Varování
  Neodstraňujte kryt systému.
  Nikdy nemažte žádnou část tohoto systému.
  Nepokládejte tento systém na jiné elektrické zařízení.
  Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř systému.
  Systém nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
  Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo
  adaptéru, abyste mohli systém odpojit od napájení.
  Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly
  být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni
  a podobně.
  UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující
  pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může
  způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového
  ovladače:
  Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a na
  dálkovém ovladači.
  Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a
  alkalické apod.).
  Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie
  vyjměte.
  Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou
  ventilaci.
  Systém chraňte před kapající a stříkající vodou.
  Na systém nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např.
  předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
  Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání
  přístroje by mělo být připraveno k použití.
  Bezpečnost poslechu
  Výstraha
  Chcete-li předejít riziku poškození sluchu,
  neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na
  příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na
  bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím
  kratší je bezpečná doba poslechu.
  Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
  Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
  Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
  Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky
  v okolí.
  V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení
  přestaňte na chvíli používat.
  Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému
  poškození sluchu.
  2 Oznámení
  Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně
  schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za
  následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
  Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
  vysokofrekvenční odrušení.
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí,
  které lze recyklovat a znovu používat.
  Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
  kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
  Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
  odpadu elektrických a elektronických výrobků.
  Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s
  běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
  pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a
  zdraví lidí.
  Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
  ES, které nelze odkládat do běžného komunálního
  odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
  odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku
  pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
  a zdraví lidí.
  Informace o ochraně životního prostředí
  Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby
  bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
  (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné
  fólie z lehčeného plastu).
  Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
  odbornou
  rmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových
  materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
  Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
  Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.
  Slovní označení a loga Bluetooth
  ®
  jsou registrované ochranné známky
  vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto
  označení společností Philips je na základě licence.
  Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není
  povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových
  nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný
  čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
  Poznámka
  Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.
  DA
  1 Vigtigt
  Advarsel
  Kabinettet bør aldrig tages af mikrosystemet.
  Forsøg aldrig at smøre nogen del af systemet.
  Placer aldrig systemet på andet elektrisk udstyr.
  Se aldrig på laserstrålen inde i dette system.
  Udsæt ikke systemet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
  Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren,
  du kan afbryde strømmen til systemet.
  Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes
  for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
  FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
  batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade
  på fjernbetjeningen:
  Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det
  er vist på fjernbetjeningen.
  Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og
  alkalinebatterier osv.).
  Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem
  længere tid.
  Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
  Systemet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
  Placer aldrig farlige genstande på systemet (f.eks. væskefyldte
  genstande eller tændte lys).
  Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde
  enheden, forbliver enheden parat til betjening.
  Høresikkerhed
  Advarsel
  For at undgå risiko for høreskade bør du ikke
  lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.
  Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere
  lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.
  Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine
  hovedtelefoner.
  Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
  Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad,
  efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
  Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der
  foregår omkring dig.
  Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt
  farlige situationer.
  Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage
  hørenedsættelse.
  2 Meddelelse
  Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips
  Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette
  udstyr.
  Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
  komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
  Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
  overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
  omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
  Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
  elektriske og elektroniske produkter.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
  med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
  produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
  Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-
  direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen
  med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale
  indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med
  til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
  Miljøoplysninger
  Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består
  af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
  (poser, beskyttende skumfolie).
  Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
  et special rma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
  emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
  Dette apparat bærer denne etiket:
  Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden
  beskyttende jording.
  Bluetooth
  ®
  -mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende
  Bluetooth SIG, Inc., og Philips’ brug af sådanne mærker sker under licens.
  Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
  computerprogrammer, ler, udsendelser og lydindspilninger, kan være i
  strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør
  ikke bruges til sådanne formål.
  Bemærk
  Identi kationspladen ndes bag på apparatet.
  DE
  1 Wichtig
  Warnung
  Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Microsystems.
  Fetten Sie niemals Teile dieses Systems ein.
  Stellen Sie dieses System niemals auf andere elektrische Geräte.
  Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Inneren des Produkts.
  Setzen Sie dieses System nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder
  Wärme aus.
  Stellen Sie zum Trennen des Systems von der Stromversorgung den
  einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
  Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme
  durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
  WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende
  Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu
  συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
  και την ανθρώπινη υγεία.
  Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται
  από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν
  να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
  απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική
  νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή
  μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
  αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
  Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
  Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία
  έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία
  υλικά: χαρτόνι (κουτί),
  αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας
  από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό
  αφρώδες φύλλο).
  Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν
  και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια
  ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά
  με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
  εξοπλισμού.
  Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:
  Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη
  προστατευτική γείωση.
  Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth
  ®
  αποτελούν
  κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,
  Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη Philips γίνεται κατόπιν
  αδείας.
  Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία
  αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
  μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
  ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
  πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
  επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
  αυτούς.
  Σημείωση
  Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
  ES
  1 Importante
  Advertencia
  No quite nunca la carcasa de la microcadena.
  No lubrique ninguna pieza de este sistema.
  No coloque nunca este sistema sobre otro equipo eléctrico.
  No mire nunca al haz de láser que está dentro del sistema.
  No exponga el sistema a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
  Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al
  enchufe o al adaptador para desconectar el sistema de la corriente.
  No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas
  como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
  ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas
  que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al
  control remoto:
  Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de
  los polos + y - del control remoto.
  No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
  Quite las pilas cuando no use el control remoto durante un
  periodo largo de tiempo.
  Asegúrese de que hay espacio su ciente alrededor del producto
  para que se ventile.
  El sistema no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
  No coloque sobre el sistema objetos que puedan suponer un peligro
  (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
  Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter
  como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre
  disponible.
  NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA
  APARATOS ELÉCTRICOS.
  NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
  CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
  REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
  CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN
  VIGILANCIA.
  Seguridad auditiva
  Precaución
  Para evitar posibles daños auditivos, no
  escuche audio a niveles de volumen altos
  durante periodos prolongados. Ajuste el
  volumen a un nivel seguro. Cuanto más alto
  sea el volumen, menor será el tiempo de
  escucha seguro.
  Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los
  auriculares.
  Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo
  razonables.
  Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se
  adaptan su oídos.
  No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar
  lo que le rodea.
  En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o
  interrumpir temporalmente el uso.
  La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.
  2 Aviso
  Cualquier cambio o modi cación que se realice en este dispositivo que
  no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede
  anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
  Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
  Comunidad Europea.
  El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
  componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
  reutilizarse.
  Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
  en un producto, signi ca que cumple la Directiva europea
  2002/96/EC.
  Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
  eléctricos y electrónicos.
  Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus
  productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación
  correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
  negativas para el medioambiente y la salud.
  El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea
  2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura
  doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la
  recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a
  evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
  Información medioambiental
  Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el
  embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma
  de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma
  protectora).
  El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a
  utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local
  acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos
  antiguos.
  Este aparato incluye esta etiqueta:
  Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra
  protegida.
  La marca nominativa Bluetooth
  ®
  y los logotipos son marcas comerciales
  registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Philips utiliza siempre estas
  marcas con licencia.
  La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos
  programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido,
  puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este
  equipo no se debe utilizar para tales nes.
  Nota
  La placa de identi cación está situada en la parte posterior del dispositivo.
  Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
  d’équipements électriques et électroniques.
  Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
  avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien
  appareil permet de préserver l’environnement et la santé.
  Cet appareil contient des piles relevant de la directive
  européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les
  ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en
  vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
  piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l’environnement
  et la santé.
  Informations sur l’environnement
  Tout emballage super u a été supprimé. Nous avons fait notre possible
  pour permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux
  : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et
  polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
  Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à
  condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les
  réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles
  usagées et de votre ancien équipement.
  Cet appareil présente l’étiquette suivante :
  Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans
  connexion protégée (mise à la terre) fournie.
  Les logos et la marque de nom Bluetooth
  ®
  sont des marques déposées
  de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Philips
  sont régies par des accords de licence.
  La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la
  copie, notamment de programmes informatiques, chiers, diffusions
  et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits
  d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être
  utilisé à de telles ns.
  Remarque
  La plaque signalétique est située à l'arrière de l'appareil.
  HU
  1 Fontos!
  Figyelem
  A mikrorendszer borítását megbontani tilos.
  Tilos a rendszer bármely alkatrészének a kenése.
  A rendszert tilos más elektromos berendezésre helyezni.
  Tilos belenézni a rendszerben található lézersugárba.
  Ne tegye ki a rendszert közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
  Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, a csatlakozó vagy az adapter könnyen
  hozzáférhető legyen, hogy a rendszert le tudja választani a hálózati áramról.
  Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért
  ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz
  közelébe stb.
  Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás
  személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a távvezérlőnek a
  károsodását okozhatja, ezért:
  Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn
  látható + és - jelölésre.
  Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
  Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a
  távvezérlőt.
  Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a
  megfelelő szellőzéshez.
  A rendszert nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
  Ne helyezzen a rendszerre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal
  töltött tárgyat, égő gyertyát).
  Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos
  megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon
  hozzáférhetőnek kell lennie.
  Hallásvédelem
  Vigyázat
  Az esetleges halláskárosodás elkerülése
  érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy
  hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy
  biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő,
  annál rövidebb a hallás szempontjából még
  biztonságosnak számító időtartam.
  Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.
  Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
  Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott
  egy adott hangerőhöz.
  Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező
  zajokat.
  Fokozottan gyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha
  nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
  A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás
  halláskárosodást okozhat.
  2 Megjegyzés
  A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett
  engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása
  semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
  Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára
  vonatkozó követelményeinek.
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
  felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
  felhasználhatók.
  A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
  azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai
  irányelv.
  Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
  hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
  Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
  készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
  vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
  emberi egészség károsodását.
  A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
  irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
  hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
  hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a
  feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
  környezet és az emberi egészség károsodását.
  Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
  A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
  Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
  legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol
  (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
  A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
  képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt
  a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
  leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
  A készüléken a következő címke található:
  II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés
  nélkül.
  A Bluetooth
  ®
  szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai,
  a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.
  Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat,
  fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen
  másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
  minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
  Megjegyzés
  A típustábla a készülék alján található.
  IT
  1 Importante
  Avvertenza
  Non rimuovere il rivestimento del sistema micro per nessun motivo.
  Non lubri care mai nessuna parte di questo sistema.
  Non posizionare mai questo sistema su altre apparecchiature elettriche.
  Non guardare mai il raggio laser all'interno di questo sistema.
  Tenere lontano il sistema dalla luce diretta del sole, amme vive o fonti di
  calore.
  Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o
  l'adattatore per scollegare il sistema dall'alimentazione.
  Verletzungen, Sachschäden oder Schäden an der Fernbedienung
  führen kann:
  Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - in der
  Fernbedienung korrekt ein.
  Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder
  Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-
  Batterien).
  Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie eine
  längere Zeit nicht verwendet wird.
  Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur
  Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
  Es dürfen keine Flüssigkeiten an das System gelangen.
  Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt
  werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende
  Kerzen).
  Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung
  verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
  Gehörschutz
  Achtung
  Um mögliche Hörschäden zu vermeiden,
  hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher
  Lautstärke über einen längeren Zeitraum.
  Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je
  höher die Lautstärke, desto schneller können
  Hörschäden entstehen.
  Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende
  Richtlinien.
  Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine
  angemessene Zeit lang.
  Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher
  einstellen, da sich Ihr Höremp nden entsprechend anpasst.
  Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie
  Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
  In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein
  oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
  Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden
  führen.
  2 Hinweis
  Änderungen oder Modi zierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich
  von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum
  Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
  Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu
  Funkstörungen.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
  wiederverwendet werden können.
  Be ndet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
  Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
  Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
  Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
  getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
  Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
  Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
  Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
  Folgen geschützt.
  Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie
  2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen
  Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die
  örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von
  Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor
  möglichen negativen Folgen geschützt werden.
  Umweltinformationen
  Auf über üssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann
  leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor
  (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
  Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden
  können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
  demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
  Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und
  Altgeräten.
  Dieses Gerät ist mit diesem Etikett versehen:
  Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne
  Schutzleiter.
  Der Name und das Logo von Bluetooth
  ®
  sind eingetragene Marken von
  Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Philips
  erfolgt unter Lizenz.
  Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B.
  Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann
  eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses
  Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
  Hinweis
  Das Typenschild be ndet sich auf der Rückseite des Geräts.
  EL
  1 Σημαντικό
  Προειδοποίηση
  Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του συστήματος micro.
  Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του συστήματος.
  Μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
  Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στο
  σύστημα.
  Να αποφεύγετε την έκθεση του συστήματος στην άμεση ηλιακή
  ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
  Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το
  φις ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το σύστημα από το ρεύμα.
  Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες)
  δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο,
  φωτιά κ.λπ.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίαςΠρος
  αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να
  προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο
  τηλεχειριστήριο:
  Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
  πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο
  τηλεχειριστήριο.
  Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με
  καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
  Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν
  πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό
  γύρω από το προϊόν.
  Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
  Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα (π.χ.
  αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
  Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in
  ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να
  παραμένει λειτουργική.
  Ασφάλεια ακοής
  Προσοχή
  Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα
  στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε
  υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να
  ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο.
  Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο
  μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.
  Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν
  χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
  Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
  Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα
  πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
  Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι
  γίνεται γύρω σας.
  Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση
  σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
  Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει
  απώλεια ακοής.
  2 Σημείωση
  Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
  συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
  ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία
  της συσκευής.
  Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
  Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
  Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
  υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
  να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
  Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
  κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
  από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
  Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
  συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
  Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
  τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
  Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
  FI
  1 Tärkeää
  Vakava varoitus
  Älä koskaan avaa mikrojärjestelmän koteloa.
  Älä koskaan voitele mitään järjestelmän osaa.
  Älä koskaan aseta tätä järjestelmää muiden sähkölaitteiden päälle.
  Älä katso järjestelmän sisällä olevaan lasersäteeseen.
  Pidä järjestelmä poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai
  lämmönlähteiden läheisyydestä.
  Varmista, että virtajohto ja pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
  järjestelmän virtalähteestä.
  Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille,
  esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
  Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia
  vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
  Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -)
  vastakkain.
  Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja
  keskenään.
  Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
  Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
  Suojaa järjestelmä tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
  Älä aseta järjestelmän päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
  esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
  Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran
  katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
  Kuunteluturvallisuudesta
  Varoitus
  Kuunteleminen pitkään suurella
  äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.
  Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle.
  Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä
  lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.
  Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
  Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
  Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
  Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä
  ympärilläsi tapahtuu.
  Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
  Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
  2 Huomautus
  Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips
  Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
  käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
  Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten
  mukainen.
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
  laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
  käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
  että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
  direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
  Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
  keräysjärjestelmään.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
  talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
  vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
  haittavaikutuksia.
  Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/
  EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
  mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
  keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset
  ympäristö- ja henkilöhaittoja.
  Ympäristötietoja
  Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
  että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
  (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
  suojamuoviarkki).
  Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
  uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
  Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä
  poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
  Tässä laitteessa on tarra:
  Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole
  maadoitusta.
  Bluetooth
  ®
  -merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä
  tavaramerkkejä, joihin Philipsillä on käyttölupa.
  Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
  tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi
  loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei
  saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
  Huomautus
  Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
  FR
  1 Important
  Avertissement
  Ne retirez jamais le boîtier de la microchaîne.
  Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
  Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
  Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
  Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des ammes nues et de
  toute source de chaleur.
  Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la prise ou à
  l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
  N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source
  produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou
  similaire.
  Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles
  pouvant endommager la télécommande ou entraîner des blessures
  corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes
  :
  Installez toutes les piles correctement, avec les signes + et -
  orientés comme indiqué sur la télécommande.
  Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et
  alcalines, etc.).
  Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas la télécommande
  pendant une longue période.
  Assurez-vous que l’espace libre autour de l’appareil est suf sant pour
  la ventilation.
  L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux
  éclaboussures.
  Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à
  proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide, bougies
  allumées).
  Si la che de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif
  de découplage, elle doit rester facilement accessible.
  Sécurité d’écoute
  Attention
  Pour éviter toute perte d'audition éventuelle,
  n'écoutez pas à un volume élevé pendant une
  longue durée. Réglez le volume à un niveau
  non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la
  durée d'écoute non nuisible est courte.
  Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation
  de vos écouteurs.
  Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées
  raisonnables.
  Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre
  ouïe s’y accoutume.
  Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement
  les sons environnants.
  Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez
  l’utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
  Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des
  casques est susceptible de provoquer une perte d’audition.
  2 Avertissement
  Toute modi cation apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée
  expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation
  de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
  Ce produit est conforme aux spéci cations d’interférence radio de la
  Communauté Européenne.
  Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
  composants de haute qualité pouvant être recyclés et
  réutilisés.
  La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un
  produit indique que ce dernier est conforme à la directive
  européenne 2002/96/CE.
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  BTM2056
  Always there to help you
  BTM2056_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1BTM2056_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1 11/28/2012 2:45:39 PM11/28/2012 2:45:39 PM
Philips BTM2056

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips BTM2056? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips BTM2056 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips BTM2056 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.2. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips BTM2056? Ställ din fråga här

Philips BTM2056 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell BTM2056
Produkt Hi-Fi-system
EAN 8712581677015
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska
Filtyp PDF
Multimedia
Uteffekt (RMS) 15
Högtalartyp -
Antal talare 2
Basreflex
Karaoke
Woofer diameter 69.85
Vikt & dimension
Djup 98
Låddjup 197
Höjd 251
Förpackningens bredd 456
Höjd (med stativ) 235
Bredd 400
Vikt inkl. förpackning 4200
Vikt 4.2
Förpackningsstorlek (B x D x H) 456 x 197 x 251
Nettovikt 3300
Övrigt
Bluetooth-profiler A2DP
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet Stöds inte
Antal inbyggda högtalare 2
Design
Modell Hemmaljud mikrosystem
Produktens färg Black, Grey
Optisk skivspelare
Kassettdäck
Laddningsmekanism Front
Motoriserad skivladdning
Radio
Frekvensband FM
RDS radio ingår
Tuner-förbättringar Auto scan, Auto tuning
Antalet förinställda stationer 20
Display
Skärmtyp LCD
Nätverk
Wi-Fi
Bluetooth
Anslutningar
USB-port
Hörlursanslutning 3, 5 mm
Linje in
Prestanda
MP3-uppspelning
Inbyggd kortläsare
Uppspelningsformat CD, CD-R, CD-RW
Ljudformat som stöds MP3, WMA
Uppspelningsläge Fast forward, Fast reverse, Next, Previous, Repeat, Shuffle
Antal kanaler 20kanaler
Ergonomi
Larmfunktion
Klocka
Vilolägestimer
Strömtillförsel
Strömkälla AC
Ingångsfrekvens 50 - 60
Spänning 110-240
Förpackningens innehåll
Snabbstartsguide
AC-adapter inkluderad
FM-antenn
Certifikat
Certifierad med Energy Star -

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips BTM2056 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer