Philips Daily Collection HR1459

Philips Daily Collection HR1459 bruksanvisning

(1)
 • Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR1459_EEU_UM_V1.0
  3140 035 35221
  HR1459
  1
  2
  43
  500 g5 min
  5
  750 g3 min
  5
  750 g
  750 g
  750 g
  500 g
  3 min
  3 min
  3 min
  3 min
  3 min
  15 min
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  X5
  X3
  1 2
  3
  5 6
  4
  (MAX)
  (MAX)
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  i
  g
  h
  English
  1 Important
  Read this important information leaet carefully before you use the appliance and save it for
  future reference.
  Warning
  Do not immerse the motor unit in water nor rinse it
  under the tap.
  Before you connect the appliance to the power,
  make sure that the voltage indicated on the bottom
  of the appliance corresponds to the local power
  voltage.
  If the power cord, the plug, or other parts are
  damaged, do not use the appliance .
  If the power cord is damaged, you must have it
  replaced by Philips, a service center authorized
  by Philips, or similarly qualied persons to avoid a
  hazard.
  This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical, sensory
  or mental capabilities, or lack of experience and
  knowledge, unless they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance by a
  person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they
  do not play with the appliance.
  Before you connect the mixer to the mains, insert
  the beaters, or kneading hooks into the mixer.
  Before you switch on the appliance, lower the
  beaters, or kneading hooks into the ingredients.
  Switch off the appliance and disconnect it from the
  mains if you leave it unattended and before you
  assemble, disassemble and clean it.
  Caution
  Never use any accessories or parts from other
  manufacturers or that Philips does not specically
  recommend. If you use such accessories or parts,
  your guarantee becomes invalid.
  This appliance is intended for household use only.
  Do not exceed the quantities and processing time
  indicated in the user manual.
  Do not process more than one batch without
  interruption. Let the appliance cool down for ve
  minutes before you continue processing.
  Note
  Noise level = 83 dB [A]
  Electromagnetic elds (EMF)
  This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic elds (EMF). If
  handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
  to use based on scientic evidence available today.
  Recycling
  Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
  which can be recycled and reused.
  When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the
  product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
  Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
  the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
  disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the
  environment and human health.
  2 Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benet from the support
  that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
  This Philips mixer with a powerful 300W motor gives you perfect end results with the least
  effort when kneading, mixing or whisking . Plus added control with 5 dedicated speeds
  settings for all your recipes.
  3 Overview (fig.1)
  a Speed control
  0: Switch off the wire beaters/strip beaters/kneading hooks
  1 2 3 4 5: Switch on the wire beaters/strip beaters/ kneading hooks and select an
  appropriate speed
  b Turbo button
  Press and hold to increase the speed for tougher jobs.
  c Eject button : Press to release the inserted wire beaters/strip beaters/kneading
  hooks.
  d Motor unit
  e Cord storage
  f Cord clip
  g Two strip beaters (depending on countries)
  h Two wire beaters (depending on countries)
  i Two kneading hooks
  4 Using the appliance
  Before rst use
  Before you use the appliance for the rst time, thoroughly clean the parts that come into
  contact with food.
  1 Clean the motor unit with a moist cloth.
  2 Clean the beaters and kneading hooks in warm water with some washing-up liquid or
  in a dishwasher.
  Wire beaters/strip beaters/kneading hooks (g.2)
  1 Select an appropriate speed, from 1 to 5, to switch on the wire/strip beaters or
  kneading hooks. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a
  higher speed.
  For tougher jobs, press and hold the Turbo button while processing.
  2 After use, turn the speed selector to 0 (off position), and then unplug the appliance.
  3 Press the Eject button to release the wire/strip beaters or kneading hooks.
  5 Recipe
  Toscana Bread
  Ingredients:
  1000g All-purpose our
  500 ml water
  100 ml oil
  1.5 teaspoon salt
  1.5 teaspoon sugar
  11 g yeast
  1.5 teaspoon of dry rosemary
  100 g green or black olives
  Directions:
  1 Put our, water, oil, salt, sugar and yeast in a bowl.
  2 Mix the ingredients for three minutes using turbo speed.
  3 Put the dough into the refrigerator for one hour.
  4 Cut the olives into small pieces.
  5 Take the dough out from the refrigerator.
  6 Press and hold the turbo button to mix the dough for 10 seconds.
  7 Bake the bread in a baking tin at 180C for about 30 minutes
  Note
  This recipe is extremely heavy for your mixer. Let your mixer cool down for two
  hours after preparing this recipe.
  6 Cleaning (fig.4)
  Caution
  Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
  1 Clean the motor unit with a moist cloth.
  2 Clean the beaters and kneading hooks in warm water (<60°C) with some washing-up
  liquid or in a dishwasher.
  7 Order accessories
  To purchase accessories for this appliance, please visit our website www.philips.com/shop.
  If you have any difculties obtaining accessories for your appliance, please contact the
  Philips Consumer Care Centre in your country. You will nd the contact details at
  www.philips.com/support.
  8 Guarantee and service
  If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or
  contact the Philips Consumer Care Center in your country. The phone number is in the
  worldwide guarantee leaet. If there is no Consumer Care Center in your country, go to
  your local Philips dealer.
  Dansk
  1 Vigtigt
  Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug,
  og gem den til eventuel senere brug.
  Advarsel
  Motorenheden må ikke kommes i vand eller skylles
  under vandhanen.
  Før du slutter strøm til apparatet, skal du kontrollere,
  at den netspænding, der er angivet i bunden af
  apparatet, svarer til den lokale netspænding.
  Hvis netledningen, stikket eller andre dele er
  beskadiget, må du ikke bruge apparatet.
  Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes hos
  Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en
  tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå enhver
  risiko.
  Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af
  personer (herunder børn) med nedsatte fysiske
  og mentale evner, nedsat følesans eller manglende
  erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt
  eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
  der er ansvarlig for deres sikkerhed.
  Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for
  at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
  Før du sætter mixeren i stikkontakten, skal du sætte
  piskerisene eller dejkrogene i mixeren.
  1/3
  Før du tænder for apparatet, skal du sænke
  piskerisene eller dejkrogene i ingredienserne.
  Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
  når du går fra det, samt før du samler det, skiller det
  ad eller rengør det.
  NB!
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter
  eller tilbehør/dele, som ikke specikt er anbefalet
  af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør
  eller dele, annulleres garantien.
  Dette apparat er kun beregnet til almindelig
  husholdningsbrug.
  De angivne mængder og tilberedningstider i
  brugervejledningen må ikke overskrides.
  Undlad at tilberede mere end én portion uden
  afbrydelse. Lad apparatet køle af i fem minutter, før
  du fortsætter.
  Bemærk
  Støjniveau = 83 dB [A]
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
  Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
  er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
  tidspunkt.
  Genanvendelse
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
  kan genbruges.
  Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er
  underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
  Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale
  regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse
  af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
  helbred.
  2 Indledning
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
  som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
  Denne Philips-mixer med en kraftig 300 W motor giver dig perfekte resultater med
  mindst mulig indsats, når du ælter, mikser eller pisker. Plus øget kontrol med 5 dedikerede
  hastighedsindstillinger til alle dine opskrifter.
  3 Oversigt (fig. 1)
  a Hastighedskontrol
  0: Sluk for trådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene
  1 2 3 4 5: Tænd for trådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene, og vælg en
  passende hastighed
  b Turbo-knap
  Tryk og hold nede for at øge hastigheden ved tungere opgaver.
  c Udløserknap: Tryk for at frigøre de indsatte trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge.
  d Motorenhed
  e Ledningsopbevaring
  f Ledningsklemme
  g To båndpiskeris (afhængigt af land)
  h To trådpiskeris (afhængigt af land)
  i To dejkroge
  4 Sådan bruges apparatet
  Før apparatet tages i brug
  Før du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele, der kommer i
  kontakt med madvarer.
  1 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
  2 Vask piskeris og dejkroge i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel eller i en
  opvaskemaskine.
  Trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge (g.2)
  1 Vælg en passende hastighed mellem 1 og 5 for at tænde for bånd-/trådpiskerisene
  eller dejkrogene. Begynd at mixe ved en lav hastighed og skift derefter til en højere
  hastighed for at undgå stænk.
  Til tungere opgaver kan du holde turbo-knappen nede undervejs.
  2 Efter brug skal du dreje hastighedsvælgeren til 0 (slukket) og frakoble strømmen.
  3 Tryk på udløserknappen for at frigøre tråd-/båndpiskerisene eller dejkrogene.
  5 Opskrift
  Toscana-brød
  Ingredienser:
  1000 g hvidt mel
  500 ml vand
  100 ml olie
  1,5 tsk salt
  1,5 tsk sukker
  11 g gær
  1,5 tsk tørret rosmarin
  100 g grønne eller sorte oliven
  Vejledning:
  1 Kom mel, vand, olie, salt, sukker og gær i en skål.
  2 Bland ingredienserne i tre minutter ved turbo-hastighed.
  3 Sæt dejen i køleskabet i en time.
  4 Skær olivenerne i små stykker.
  5 Tag dejen ud af køleskabet.
  6 Tryk og hold nede på turbo-knappen for at blande dejen i 10 sekunder.
  7 Bag Toscana-brødet i en bageform ved 180°C i ca. 30 minutter
  Bemærk
  Denne opskrift er meget tung for mixeren. Lad mixeren køle ned i to timer efter
  tilberedning af denne opskrift.
  6 Rengøring (fig. 4)
  NB!
  Før du gør apparatet rent eller frigør tilbehøret, skal du tage det ud af stikkontakten.
  1 Motorenheden kan rengøres med en fugtig klud.
  2 Vask piskeris og dejkroge i varmt vand (<60°C) tilsat lidt opvaskemiddel eller i en
  opvaskemaskine.
  7 Bestil tilbehør
  Du kan købe tilbehør til dette apparat via vores websted www.philips.com/shop. Hvis du
  har problemer med at nde tilbehør til dit apparat, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit
  land. Du kan nde kontaktoplysninger på www.philips.com/support.
  8 Garanti og service
  Hvis du får problemer, har brug for service eller oplysninger, skal du se www.philips.com/
  support eller kontakte det lokale Philips Kundecenter. Telefonnummeret ndes i folderen
  "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte
  din lokale Philips-forhandler.
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  AR
  FA
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
Philips Daily Collection HR1459

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR1459? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Daily Collection HR1459 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Daily Collection HR1459 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR1459? Ställ din fråga här

Philips Daily Collection HR1459 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Daily Collection HR1459
Produkt Stavmixer
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch
Filtyp PDF
Egenskaper
Kabelklammer Ja
Produktens färg Vit
Antal hastigheter 5
Varierbar hastighet Ja
Modell Handmixer
Turbo Ja
Sladdförvaring Ja
Löstagbart stativ Nej
Strömtillförsel
Effekt 300 W
AC-inspänning 220-240 V
Förpackningens innehåll
Vispar Ja
Degkrokar Ja
Material
Material, hölje Akrylnitrilbutadienstyren (ABS)

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer