Philips Daily Collection HR1602

Philips Daily Collection HR1602 bruksanvisning

(1)
 • Bemærk
  Hvis ingredienserne sætter sig på indersiden af hakkeskålen, skal du stoppe hakkeren og
  derefter løsne ingredienserne ved at tilsætte lidt væde eller ved hjælp af en spatel.
  Lad altid apparatet køle helt af, når du har hakket kød.
  Piskeris (kun HR1601 og HR1603)
  Piskeriset er beregnet til piskning af ødeskum, æggehvider, desserter osv.
  Tip
  Når du skal piske æggehvider, skal du bruge en stor skål for at få det bedste resultat.
  Når du pisker øde, skal du bruge bægeret for at undgå stænk.
  Bemærk
  Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle af i 5 minutter,
  før du fortsætter.
  7 Rengøring (Fig. 6)
  Kom aldrig motorenheden, koblingsenheden til piskeriset (HR1601, HR1603), låget til
  minihakkeren (HR1602, HR1603) i vand.
  Tag altid tilbehørsdelene af motorenheden, før du rengør dem.
  Advarsel
  Tag stikket ud af kontakten, før du rengør apparatet eller løsner tilbehørsdele.
  Advarsel
  Man kan også fjerne gummiringene fra hakkeskålene, så de kan rengøres ekstra grundigt.
  Du kan udføre hurtig rengøring ved at fylde bægeret med varmt vand tilsat lidt
  opvaskemiddel, isætte blenderstaven og lade apparatet køre i ca. 10 sekunder.
  8 Opbevaring
  1 Rul ledningen rundt om apparatets fod.
  2 Sæt blenderstaven, piskeriset og knivenheden i bægeret.
  3 Opbevar apparatet på et tørt sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys eller andre
  varmekilder.
  9 Tilbehør
  Du kan bestille en akseldrevet minihakker (under servicekodenummer 4203 035 83450)
  hos din Philips-forhandler eller Philips Kundecenter som ekstratilbehør til HR1600, HR1601,
  HR1602 og HR1603. Brug de angivne mængder og tilberedningstider for minihakkeren til
  dette tilbehør.
  10 Garanti og service
  Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
  www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i
  folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du
  kontakte din lokale Philips-forhandler.
  Deutsch
  1 Wichtig
  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und
  bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
  Gefahr
  Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen
  Sie sie auch nicht unter ießendem Wasser ab. Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit
  einem feuchten Tuch.
  Warnhinweis
  Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem
  Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder andere Teile
  des Geräts defekt oder beschädigt sind.
  Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips
  autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich quali zierten Person durch ein Original-
  Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  Ist das Gerät beschädigt, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Andernfalls erlischt
  Ihre Garantie.
  Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen,
  sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder
  Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche
  Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
  Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
  Register your product and get support at
  HR1600
  HR1601
  HR1602
  HR1603
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR1600_1601_1602_1603_WEU_UM_V1.0
  3
  4 5
  6
  (HR1601,
  HR1603)
  (HR1601,
  HR1603)
  (HR1602,
  HR1603)
  (HR1602,
  HR1603)
  2
  (MAX)
  100-200 g
  100-400 ml
  100-500 ml
  100-1000 ml
  100 g
  100 g
  250 ml
  4 x
  50-100 g (max)
  20 g
  120 g (max)
  30 sec
  60 sec
  60 sec
  60 sec
  5 x 1 sec
  2 x 10 sec
  70-90 sec
  120 sec
  3 x 5 sec
  5 x 1 sec
  5 sec
  b
  c
  a
  d
  f
  g
  h
  i
  e
  1
  (HR1601,
  HR1603)
  (HR1602,
  HR1603)
  1/2 3140 035 28861
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  AR
  FA
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  English
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for
  future reference.
  Danger
  Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
  Only use a moist cloth to clean the motor unit.
  Warning
  Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage
  before you connect the appliance.
  Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
  If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center
  authorized by Philips or similarly quali ed persons in order to avoid a hazard.
  If the appliance is damaged, always have it replaced with one of the original type,
  otherwise your guarantee is no longer valid.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
  physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
  they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
  person responsible for their safety.
  Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance.
  Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are
  very sharp.
  If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that
  block the blades.
  If the xation screw nut on the blade of blender bar is damaged or loosen, you must
  have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly quali ed
  persons in order to avoid a hazard.
  Caution
  Switch off the appliance and disconnect it from the mains before you change
  accessories or approach parts that move during use and cleaning.
  Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not
  speci cally recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
  This appliance is intended for household use only.
  Do not exceed the quantities and processing times indicated in Fig.2.
  Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down
  to room temperature before you continue processing.
  Recycling
  Your product is designed and manufactured with high quality materials and
  components, which can be recycled and reused.
  When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means
  the product is covered by the European Directive 2002/96/EC:
  Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself
  about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products.
  The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative
  consequences on the environment and human health.
  2 Electromagnetic fields (EMF)
  This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic elds (EMF). If
  handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe
  to use based on scienti c evidence available today.
  3 Introduction
  Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully bene t from the support
  that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome .
  4 Overview
  Button Chopper gearbox
  Motor unit Blade unit
  Bar body Chopper bowl
  Whisk gearbox Beaker
  Whisk
  5 Before the first use
  Thoroughly clean the parts that will come into contact with food before you use the
  appliance for the rst time (see chapter ‘Cleaning’).
  Preparing for use
  1 Cool down hot ingredients before chopping or pouring into the beaker (max.
  temperature 80 °C).
  2 Cut large ingredients into pieces of approximately 2 cm before processing them.
  3 Assemble the appliance properly before plugging it into the wall socket.
  6 Use the appliance
  Handblender
  The hand blender is intended for:
  blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups, mixed drinks and shakes.
  mixing soft ingredients, e.g. pancake batter and mayonnaise.
  pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
  Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med
  nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden,
  medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person,
  der er ansvarlig for deres sikkerhed.
  Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
  Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene er meget
  skarpe.
  Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
  ingredienser fjernes.
  Hvis fastgøringsmøtrikken på blenderstavens knivenhed er beskadiget eller løs, må
  den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en kvali ceret
  fagmand for at undgå enhver risiko.
  NB!
  Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket, før du skifter tilbehør eller kommer tæt på
  dele, der bevæger sig, når de bruges.
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke speci kt
  er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres
  garantien.
  Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
  De angivne mængder og tider i Fig. 2 bør overholdes nøje.
  Undlad at tilberede mere end 1 portion uden afbrydelse. Lad apparatet køle ned til
  stuetemperatur, inden du fortsætter.
  Genanvendelse
  Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet,
  som kan genbruges.
  Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at
  produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:
  Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende
  de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
  Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning
  af miljøet og menneskers helbred.
  2 Elektromagnetiske felter (EMF)
  Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF).
  Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning,
  er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende
  tidspunkt.
  3 Indledning
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
  som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome .
  4 Oversigt
  Knap Gearkasse til hakker
  Motorenhed Knivenhed
  Stav Hakkeskål
  Gearkasse til piskeris Bæger
  Piskeris
  5 Før første brug
  Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger apparatet for
  første gang (se afsnittet ”Rengøring”).
  Klargøring
  1 Afkøl varme ingredienser, før du hakker eller hælder i bægeret (maks. temperatur
  80°C).
  2 Større ingredienser skal skæres ud i stykker på ca. 2 cm, før de tilberedes.
  3 Sørg for, at apparatet er samlet korrekt, inden stikket sættes i stikkontakten.
  6 Brug af apparatet
  Stavblender
  Stavblenderen er beregnet til:
  blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter, sauce, frugtjuice, suppe,
  mixede drinks og shakes.
  blanding af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej og mayonnaise.
  purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af babymad.
  Hakker
  Hakkeren er beregnet til at hakke ingredienser som nødder, kød, løg, hård ost, kogte æg,
  hvidløg, urter, tørt brød osv.
  Advarsel
  Knivene er meget skarpe! Vær ekstra forsigtig, når du fjerner knivenheden for at tømme
  hakkeskålen og ved rengøring.
  Chopper
  The chopper is intended for chopping ingredients such as nuts, meat, onions, hard cheese,
  boiled eggs, garlic, herbs, dry bread and etc.
  Caution
  The blades are very sharp! Be very careful when handling the blade unit, especially when
  removing it from the chopper bowl, when emptying the chopper bowl, and during cleaning.
  Note
  If the ingredients stick to the wall of the chopper bowl, stop the chopper, and then loosen the
  ingredients by adding liquid or using a spatula.
  Always let the appliance cool down after chopping meat.
  Whisk (HR1601 and HR1603 only)
  The whisk is intended for whipping cream, whisking egg whites, desserts etc.
  Tip
  When you beat egg whites, use a large bowl for the best result.
  When you whip cream, use the beaker to avoid splashing.
  Note
  Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down for 5
  minutes before you continue processing.
  7 Cleaning(Fig.6)
  Do not immerse the motor unit, the whisk coupling (HR1601, HR1603), the mini chopper lid
  (HR1602, HR1603) in water.
  Always detach the accessories from the motor unit before you clean them.
  Caution
  Unplug the appliance before you clean it or release any accessory.
  Caution
  You can also remove the rubber rings from the chopper bowls for extra thorough cleaning.
  For quick cleaning, pour warm water with some washing-up liquid in the beaker, insert the
  blender bar and let the appliance operate for approximate 10 seconds.
  8 Storage
  1 Wind the power cord round the heel of the appliance.
  2 Put the blender bar, whisk and blade unit in the beaker.
  3 Store the appliance in a dry place away from direct sunlight or other sources of heat.
  9 Accessories
  You can order a direct-driven mini chopper (under service code number 4203 035 83450)
  from your Philips dealer or a Philips service centre as an extra accessory for the HR1600,
  HR1601, HR1602 and HR1603. Use the quantities and processing times of the mini chopper
  for this accessory.
  10 Guarantee and service
  If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at
  www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you nd its
  phone number in the worldwide guarantee lea et). If there is no Consumer Care Centre in
  your country, go to your local Philips dealer.
  Dansk
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gem
  brugervejledningen til eventuel senere brug.
  Fare
  Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller skylles under
  vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
  Advarsel
  Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding,
  før du slutter strøm til apparatet.
  Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.
  Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-
  serviceværksted eller en tilsvarende kvali ceret fagmand for at undgå enhver risiko.
  Hvis apparatet er beskadiget, skal du altid sikre dig, at du får byttet det til et magen til,
  ellers vil din garanti være ugyldig.
Philips Daily Collection HR1602

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR1602? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Daily Collection HR1602 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Daily Collection HR1602 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR1602? Ställ din fråga här

Philips Daily Collection HR1602 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Daily Collection HR1602
Produkt Mixer
EAN 8710103592877
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Effekt 550 W
AC-inspänning 220-240 V
Växelström Frekvens 50 - 60 hz
Prestanda
Skålkapacitet 0.5 l
Antal hastigheter 1
Hackare Ja
Design
Modell Stavmixer
Flyttbar skål -
Löstagbart skaft Ja
Färg Nej
Produktens färg Vit
Material
Material, hölje Polypropylene,Rubber
Kniv, material Rostfritt stål
Behållare, material SAN
Blandningsskålens material Plast
Skaftmaterial Plast

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips Daily Collection HR1602 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer