Philips Daily Collection HR2100

Philips Daily Collection HR2100 bruksanvisning

(1)
 • English
  Before first use
  Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
  the appliance for the rst time (see chapter “Cleaning”).
  Dansk
  Før apparatet tages i brug
  Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
  apparatet for første gang (se afsnittet ”Rengøring”).
  Deutsch
  Vor dem ersten Gebrauch
  Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit
  Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe „Reinigung“).
  Ελληνικά
  Πριν την πρώτη χρήση
  Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα
  μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (δείτε το κεφάλαιο «Καθαρισμός»).
  Español
  Antes de utilizarla por primera vez
  Lave bien las piezas que vayan a estar en contacto con los alimentos antes de usar
  el aparato por primera vez (consulte el capítulo “Limpieza”).
  Suomi
  Käyttöönotto
  Puhdista hyvin kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen
  käyttöönottoa (lisätietoja kappaleessa Puhdistus).
  Français
  Avant la première utilisation
  Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact
  avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »).
  Italiano
  Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
  Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, lavate con cura tutte le parti
  che verranno a contatto con il cibo (si veda il capitolo “Pulizia”).
  Nederlands
  Voor het eerste gebruik
  Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon
  voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
  Norsk
  Før første gangs bruk
  Delene som kommer i kontakt med maten, må rengjøres grundig før apparatet
  brukes for første gang (se avsnittet Rengjøring).
  Português
  Antes da primeira utilização
  Limpe muito bem todas as peças que entrarem em contacto com os alimentos
  antes de utilizar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo “Limpeza”).
  Svenska
  Före första användningen
  Rengör noga de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder
  apparaten för första gången (se kapitlet ”Rengöring”).
  Türkçe
  İlk kullanımdan önce
  Cihazı ilk defa kullanmadan önce yiyeceklerle temas edecek olan parçaları iyice
  temizleyin (bkz. “Temizleme” bölümü)
  Register your product and get support at
  HR2100
  HR2101
  HR2102
  HR2103
  HR2104
  HR2108
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR2100_2101_2102_2103_2104_2108_WEU_UM_V3.0
  3140 035 28893
  2
  1
  3
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  AR
  FA
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  English
  Using the blender
  The blender is intended for:
  Blending uids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups,
  mixed drinks, shakes.
  Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise.
  Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food.
  Tip: To process ingredients very briey, turn the control knob to
  the pulse setting ( P ) several times. Never use the pulse setting
  longer than a few seconds at a time.
  Using the lter (HR2101/HR2103/HR2104)
  You can use the lter to obtain extra nely blended sauces, fresh
  fruit juices or cocktails. All pips and skins are caught in the lter.
  Dansk
  Sådan bruges blenderen
  Blenderen er beregnet til:
  Blendning af ydende ingredienser, f.eks. mejeriprodukter,
  sauce, frugtjuice, suppe, mixede drinks og shakes.
  Mixning af bløde ingredienser, f.eks. pandekagedej eller
  mayonnaise.
  Purering af kogte ingredienser, f.eks. ved tilberedning af
  babymad.
  Tip: For at tilberede ingredienser meget kortvarigt skal du dreje
  kontrolknappen til pulse-indstillingen ( P ) ere gange. Brug aldrig
  pulse-indstillingen længere end et par sekunder ad gangen.
  Brug af lteret (HR2101/HR2103/HR2104)
  Filteret kan bruges til tilberedning af ekstra nt blendede saucer,
  frugtjuice eller cocktails. Alle kerner og skræller opfanges af
  lteret.
  a
  b
  c
  d
  e
  g
  hi
  j
  k
  l
  m
  f
  English
  a Measuring cup
  b Lid
  c Blender jar
  d Sealing ring for blender/mill blade
  unit
  e 4-star blade unit for blender and
  mill (specic model only)
  f 5-star blade unit for blender and
  mill (specic model only)
  g Control knob
  h Pulse setting
  i Speed settings
  j Mini chopper blade unit
  (HR2102/HR2104 only)
  k Sealing ring for mini chopper
  blade unit
  l Mill and mini chopper beaker
  (HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108 only)
  m Filter (HR2101/HR2013/HR2104
  only)
  Dansk
  a Målebæger
  b Låg
  c Blenderglas
  d Tætningsring til knivenhed til
  blender/møllekværn
  e 4-stjernet knivenhed til blender
  og møllekværn (kun nogle
  modeller)
  f 5-stjernet knivenhed til blender
  og møllekværn (kun nogle
  modeller)
  g Kontrolknap
  h Pulse-indstilling
  i Hastighedsindstillinger
  j Knivenhed til minihakker (kun
  HR2102/HR2104)
  k Tætningsring til knivenhed til
  minihakker
  l Bæger til møllekværn og
  minihakker (kun HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filter (kun HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Deutsch
  a Messbecher
  b Deckel
  c Mixbecher
  d Dichtungsring für Mixer-/
  Mühlenmessereinheit
  e 4-Sterne-Messereinheit für
  Mixer und Mühle (nur bestimmte
  Modelle)
  f 5-Sterne-Messereinheit für
  Mixer und Mühle (nur bestimmte
  Modelle)
  g Drehschalter
  h Impulsfunktion
  i Geschwindigkeitseinstellungen
  j Messereinheit für Mini-
  Zerkleinerer (nur HR2102/
  HR2104)
  k Dichtungsring für Messereinheit
  des Mini-Zerkleinerers
  l Mühlenbecher/Becher des Mini-
  Zerkleinerers (nur HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filter (nur HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Ελληνικά
  a Δοσομετρητής
  b Καπάκι
  c Κανάτα μπλέντερ
  d Δακτύλιος σφράγισης για τις
  λεπίδες του μπλέντερ/του
  μύλου
  e Λεπίδες με 4 άκρα για το
  μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
  συγκεκριμένα μοντέλα)
  f Λεπίδες με 5 άκρα για το
  μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
  συγκεκριμένα μοντέλα)
  g Διακόπτης
  h Ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας
  i Ρυθμίσεις ταχύτητας
  j Λεπίδες μίνι κόφτη (μόνο στους
  τύπους HR2102/HR2104)
  k Δακτύλιος σφράγισης για τις
  λεπίδες του μίνι κόφτη
  l Δοχείο μύλου και μίνι κόφτη
  (μόνο στους τύπους HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Φίλτρο (μόνο στους τύπους
  HR2101/HR2013/HR2104)
  Español
  a Vaso medidor
  b Tap a
  c Jarra de la batidora
  d Junta de la unidad de cuchillas de
  la batidora/el molinillo
  e Unidad de cuchillas de 4 hojas
  para batidora y molinillo (solo en
  modelos especícos)
  f Unidad de cuchillas de 5 hojas
  para batidora y molinillo (solo en
  modelos especícos)
  g Rueda de control
  h Posición Pulse
  i Selector de velocidad
  j Unidad de cuchillas de la
  minipicadora (solo modelos
  HR2102/HR2104)
  k Junta de la unidad de cuchillas de
  la picadora
  l Vado del molinillo y la
  minipicadora (solo modelos
  HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108)
  m Filtro (sólo en modelos HR2101/
  HR2013/HR2104)
  Suomi
  a Mittamuki
  b Kansi
  c Sekoituskulho
  d Tehosekoittimen/maustemyllyn
  teräyksikön tiiviste
  e Nelisakarainen teräyksikkö
  tehosekoittimeen ja
  maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
  f Viisisakarainen teräyksikkö
  tehosekoittimeen ja
  maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
  g Valitsin
  h Pulssiasetus
  i Nopeusasetukset
  j Pienen teholeikkurin teräyksikkö
  (vain malleissa HR2102/HR2104)
  k Pienen teholeikkurin teräyksikön
  tiiviste
  l Maustemyllyn ja pienen
  teholeikkurin kannu (vain
  malleissa HR2102/HR2103/
  HR2104/HR2108)
  m Suodatin (vain HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Norsk
  a Målebeger
  b Lokk
  c Mikserkanne
  d Tetningsring for knivenhet for
  hurtigmikser/kvernen
  e 4-stjerners knivenhet for
  hurtigmikser og kvern (kun
  bestemt modell)
  f 5-stjerners knivenhet for
  hurtigmikser og kvern (kun
  bestemt modell)
  g Kontrollbryter
  h Pulsinnstilling
  i Hastighetsinnstillinger
  j Knivenhet for minihakker (kun
  HR2102/HR2104)
  k Tetningsring for knivenhet for
  minihakker
  l Beger til kvern og minihakker
  (kun HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108)
  m Filter (kun for HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Português
  a Copo medidor
  b Tampa
  c Copo misturador
  d Anel vedante para lâmina da
  liquidicadora/do moinho
  e Lâminas em estrela de 4 pontas
  para liquidicadora e moinho
  (apenas em modelos especícos)
  f Lâminas em estrela de 5 pontas
  para liquidicadora e moinho
  (apenas em modelos especícos)
  g Botão de controlo
  h Função “Pulse”
  i Níveis de velocidade
  j Lâmina da mini picadora (apenas
  HR2102/HR2104)
  k Anel vedante para lâmina da mini
  picadora
  l Copo do moinho e da mini
  picadora (apenas HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filtro (apenas HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Svenska
  a Mätbägare
  b Lock
  c Mixerbehållare
  d Tätningsring för mixer/knivenhet
  för kvarn
  e 4-stjärnig knivenhet för mixer
  och kvarn (endast en viss modell)
  f 5-stjärnig knivenhet för mixer
  och kvarn (endast en viss modell)
  g Kontrollvred
  h Pulsinställning
  i Hastighetsinställningar
  j Minihackarens knivenhet (endast
  HR2102/HR2104)
  k Tätningsring för minihackarens
  knivenhet
  l Bägare för kvarn och minihackar
  (endast HR2102/HR2103/
  HR2104/HR2108)
  m Filter (endast HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Français
  a Verre doseur
  b Couvercle
  c Blender
  d Bague d’étanchéité pour blender/
  ensembles de lames du moulin
  e Ensemble 4 lames pour blender
  et moulin (certains modèles
  uniquement)
  f Ensemble 5 lames pour blender
  et moulin (certains modèles
  uniquement)
  g Bouton de commande
  h Position Pulse
  i Réglages de vitesse
  j Ensemble lames du mini-hachoir
  (HR2102/HR2104 uniquement)
  k Bague d’étanchéité pour
  l’ensemble de lames du mini-
  hachoir
  l Bol du moulin et du mini-hachoir
  (HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108 uniquement)
  m Filtre (HR2101/HR2013/HR2104
  uniquement)
  Italiano
  a Dosatore
  b Coperchio
  c Vaso frullatore
  d Anello di guarnizione per lama
  tritatutto/frullatore
  e Gruppo lame a 4 punte per
  frullatore e tritatutto (solo per
  specici modelli)
  f Gruppo lame a 5 punte per
  frullatore e tritatutto (solo per
  specici modelli)
  g Manopola di controllo
  h Impostazione ad intermittenza
  i Impostazioni velocità
  j Gruppo lame del mini tritatutto
  (solo HR2102/HR2104)
  k Anello di guarnizione per il
  gruppo lame del mini tritatutto
  l Bicchiere mini tritatutto e
  accessorio per macinare (solo
  HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108)
  m Filtro (solo HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Nederlands
  a Maatbeker
  b Deksel
  c Blenderkan
  d Afsluitring voor blender/mesunit
  van maalmolen
  e Viersterrenmesunit voor blender
  en maalmolen (alleen specieke
  modellen)
  f Vijfsterrenmesunit voor blender
  en maalmolen (alleen specieke
  modellen)
  g Bedieningsknop
  h Pulsstand
  i Snelheidsstanden
  j Mesunit van minihakmolen
  (alleen HR2102/HR2104)
  k Afsluitring voor mesunit van
  minihakmolen
  l Beker van maalmolen en
  minihakmolen (alleen HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filter (alleen HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Türkçe
  a Ölçme kabı
  b Kapak
  c Blender haznesi
  d Blender/öğütücü bıçak ünitesi
  contası
  e Blender ve öğütücü için 4 yıldızlı
  bıçak ünitesi (yalnızca belirli
  modellerde)
  f Blender ve öğütücü için 5 yıldızlı
  bıçak ünitesi (yalnızca belirli
  modellerde)
  g Kontrol düğmesi
  h Darbe ayarı
  i Hız ayarları
  j Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
  (yalnızca HR2102/HR2104)
  k Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
  contası
  l Öğütücü ve mini doğrayıcı ölçeği
  (yalnızca HR2102/HR2103/
  HR2104/HR2108)
  m Filtre (yalnızca HR2101/HR2013/
  HR2104)
  
  
  :
  •
  .
  •.
  •.
  
  
   :
  
   .
   )P(
  .
  )HR2101/HR2103/HR2104( 
  
   .
  
  .
  
  
  :
  •    
  . 
  •.
  •.
    :
   . )P( 
  .
  )HR2101/HR2103/HR2104( 
   
   .
  .
  
  )HR2102 /HR2103 /HR2104 /HR2108( 
  .
  
  . )(
  
  )HR2102/HR2103/HR2104/HR2108( 
  .   
  (      
       )
  .
  
  a 
  b 
  c 
  d /
  
  
  e 
  )( 
  f 
  )( 
  g 
  h 
  i 
  j / HR2102( 
  ) HR2104
  k 
  
  
  l  
  / HR2103/ HR2102(
  ) HR2108 / HR2104
  m HR2101/HR2013/HR2104( 
  )
  
  a 
  b 
  c 
  d /
  
  e  4 
  )( 
  f  5 
  )( 
  g 
  h 
  i 
  j ( 
  )HR2102/HR2104
  k 
  
  l ( 
  )HR2102/HR2103/HR2104/HR2108
  m HR2101/HR2013/
  
  (
  
  )HR2104
  Español
  Uso de la batidora
  La batidora está diseñada para:
  Batir líquidos, por ejemplo: productos lácteos, salsas,
  zumos de fruta, sopas, mezclar bebidas, batidos.
  Mezclar ingredientes blandos, por ejemplo, masa
  para tortitas o mayonesa.
  Hacer puré de ingredientes cocidos, por ejemplo:
  comida para bebés.
  Consejo: si desea procesar los ingredientes durante
  muy poco tiempo, gire la rueda de control a la posición
  Pulse ( P ) varias veces. No utilice nunca la posición
  Pulse durante más de unos pocos segundos seguidos.
  Uso del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
  Puede utilizar el ltro para obtener salsas, zumos de
  frutas frescas o cócteles muy batidos. Todas las pepitas
  y las pieles quedarán en el ltro.
  Suomi
  Tehosekoittimen käyttö
  Tehosekoittimen käyttötarkoitukset
  Nesteiden, kuten maitotuotteiden, kastikkeiden,
  hedelmämehujen, keittojen, juomien ja pirtelöiden
  sekoittaminen.
  Kevyiden aineiden, kuten ohukaistaikinan tai
  majoneesin sekoittaminen.
  Keitettyjen ruoka-aineiden, kuten vauvanruoan
  soseuttaminen.
  Vihje: Jos haluat käsitellä aineksia hyvin nopeasti,
  käännä valitsin sykäysasentoon ( P ) useita kertoja.
  Älä käytä pitopainiketta pidempään kuin muutaman
  sekunnin kerrallaan.
  Suodattimen käyttäminen (HR2101/HR2103/HR2104)
  Siivilän avulla voit valmistaa herkullisia kastikkeita, tuoremehuja
  ja cocktaileja. Kaikki siemenet ja kuoret jäävät siivilään.
  Français
  Utilisation du blender
  Le blender est destiné à :
  mélanger des ingrédients liquides, tels que des
  produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes,
  cocktails et milk-shakes ;
  mixer des préparations à consistance molle, telles
  que de la pâte à crêpes ou de la mayonnaise ;
  réduire en purée des aliments cuits, pour préparer
  des repas pour bébés par exemple.
  Conseil : pour mixer des ingrédients très brièvement,
  réglez le bouton de commande sur la position Pulse
  ( P ) à plusieurs reprises. N’utilisez jamais la fonction
  Pulse pendant plus de quelques secondes.
  Utilisation du ltre (HR2101/HR2103/HR2104)
  Vous pouvez utiliser le ltre pour préparer des sauces
  plus onctueuses, des jus de fruits frais ou des cocktails.
  Tous les pépins et peaux restent dans le ltre.
  Italiano
  Come usare il frullatore
  Il frullatore è particolarmente adatto per:
  Frullare sostanze uide come latticini, creme, succhi
  di frutta, zuppe, frappé, frullati.
  Miscelare ingredienti morbidi come la pastella per i
  pancake o la maionese.
  Ridurre in purea cibi cotti (ad esempio le pappe
  per bambini).
  Suggerimento: per lavorare brevemente gli
  ingredienti, ruotare più volte la manopola di comando
  sull’impostazione a impulsi ( P ). Non utilizzate mai la
  funzione pulse per più di qualche secondo alla volta.
  Utilizzo del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
  È possibile usare il ltro per salse frullate molto
  nemente, succhi di frutta fresca o cocktail. Tutti i
  piccioli e le bucce verranno trattenuti dal ltro.
  Nederlands
  De blender gebruiken
  De blender is bedoeld voor:
  het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten,
  sauzen, vruchtensappen, soepen, drankjes en
  milkshakes;
  het mixen van zachte ingrediënten, bijv.
  pannenkoekbeslag of mayonaise;
  het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor
  het bereiden van babyvoedsel.
  Tip: als u ingrediënten heel kort wilt verwerken, draait
  u de bedieningsknop een paar keer naar de pulsstand
  ( P ). Laat het apparaat nooit langer dan enkele
  seconden op de pulsstand werken.
  Het lter gebruiken (HR2101/HR2103/HR2104)
  U kunt het lter gebruiken om extra jngemalen
  sauzen, verse vruchtensappen of cocktails te bereiden.
  Alle pitjes en velletjes blijven in het lter achter.
  Norsk
  Bruke hurtigmikseren
  Hurtigmikseren skal brukes til å:
  mikse væsker, f.eks. meieriprodukter, sauser,
  fruktjuice, supper, drinker og shaker
  mikse myke ingredienser, f.eks. pannekakerøre eller
  majones
  mose kokte ingredienser, f.eks. for å lage barnemat
  Tips: Du kan tilberede ingredienser veldig raskt ved
  å vri kontrollbryteren til pulsinnstillingen ( P ) ere
  ganger. Bruk aldri pulsinnstillingen i mer enn noen få
  sekunder om gangen.
  Bruke lter (HR2101/HR2103/HR2104)
  Du kan bruke lteret til ekstra nt blandede sauser,
  friske fruktdrikker eller drinker. Alt av kjerner og skall
  fanges opp av lteret.
  Português
  Utilização da liquidicadora
  A liquidicadora destina-se a ser utilizada para:
  Misturar uidos, como lacticínios, molhos, sumos de
  fruta, sopas, bebidas, batidos.
  Misturar ingredientes macios, como massa para
  panquecas ou maionese.
  Reduzir ingredientes cozidos a puré, para preparar
  comida para bebés, por exemplo.
  Sugestão: para processar ingredientes durante breves
  segundos, rode o botão de controlo várias vezes para
  a regulação “pulse” ( P ). Nunca utilize a função ‘pulse’
  durante mais do que alguns segundos de cada vez.
  Utilizar o ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
  Pode utilizar o ltro para preparar molhos
  extremamente macios e aveludados, sumos de fruta
  frescos ou cocktails. Todas as sementes e cascas cam
  retidas no ltro.
  Svenska
  Använda mixern
  Mixern används till att:
  Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer,
  soppor, drinkar och shake-drycker.
  Blanda mjuka ingredienser - t.ex. pannkakssmet och
  majonnäs.
  Mosa ingredienser - t.ex. barnmat.
  Tips: Om du vill tillreda ingredienser i mycket korta
  stötar vrider du kontrollvredet till pulsläget ( P ) era
  gånger. Tryck aldrig på pulsknappen i mer än ett par
  sekunder åt gången.
  Använda ltret (HR2101/HR2103/HR2104)
  Du kan använda ltret för att få extra nt mixade
  såser, färsk fruktjuice eller drinkar. Filtret fångar upp alla
  kärnor och skal.
  Deutsch
  Den Mixer verwenden
  Der Mixer ist geeignet zum:
  Mixen von Flüssigkeiten, z.B. Milchprodukte, Soßen, Obstsäfte,
  Suppen, Mixgetränke, Milchshakes.
  Mischen weicher Zutaten, z. B. Pfannkuchenteig und Mayonnaise.
  Pürieren gegarter Zutaten, z.B. für Baby-Nahrung.
  Tipp: Um Zutaten nur kurz zu verarbeiten, drehen Sie den
  Drehschalter mehrmals auf die Impulseinstellung ( P ).
  Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang
  verwendet werden.
  Verwenden des Filters (HR2101/HR2103/HR2104)
  Mit dem Filter können Sie besonders feine Soßen, frische
  Fruchtsäfte oder Cocktails zubereiten. Sämtliche Kerne und
  Schalen werden herausgeltert.
  Ελληνικά
  Χρήση του μπλέντερ
  Το μπλέντερ χρησιμοποιείται για:
  Να αναμιγνύετε υγρά, π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα,
  σάλτσες, χυμούς φρούτων, σούπες, κοκτέϊλς, μιλκσεϊκς.
  Ανακατεύετε μαλακά υλικά, π.χ. μείγμα για τηγανίτες ή
  μαγιονέζα.
  Λιώνετε μαγειρεμένα υλικά, π.χ για να φτιάξετε βρεφική τροφή.
  Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε τα υλικά γρήγορα, γυρίστε
  το διακόπτη ελέγχου στη ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας ( P )
  αρκετές φορές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη ρύθμιση στιγμιαίας
  λειτουργίας πάνω από μερικά δευτερόλεπτα τη φορά.
  Χρήση του φίλτρου (HR2101/HR2103/HR2104)
  Με το φίλτρο μπορείτε να φτιάξετε πολύ καλά χτυπημένες
  σως, φρέσκους φρουτοχυμούς και κοκτέιλ. Όλα τα
  κουκούτσια και οι φλούδες παραμένουν μέσα στο φίλτρο.
Philips Daily Collection HR2100

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR2100? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Daily Collection HR2100 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Daily Collection HR2100 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Arabiska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Daily Collection HR2100? Ställ din fråga här

Philips Daily Collection HR2100 – specifikationer

Varumärke Philips
Modell Daily Collection HR2100
Produkt Mixer
EAN 8710103594918
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Norska, Finska, Turkiska, Grekisk, Arabiska
Filtyp PDF
Prestanda
Antal hastigheter 2
Skålkapacitet 1.5
Pulsfunktion
Kontrolltyp Rotations-
Kanna
Strömtillförsel
Effekt 300
Växelström Frekvens 50 - 60
AC-inspänning 220 - 240
Design
Sladdlängd 0.85
Modell Bänkmixer
Flyttbar skål
Produktens färg Vit
Sladdförvaring
Stabiliserande fötter
Diskvattensäkra delar
Material
Blandningsskålens material Plast
Kniv, material Rostfritt stål
Material, hölje Plast

Relaterade produktmanualer

Mixer Philips

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om PhilipsDaily Collection HR2100 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer