Philips DS7580

Philips DS7580 bruksanvisning

(1)
 • DS7580/10
  All registered and unregistered trademarks are
  property of their respective owners.
  © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  DS7580_10_Safety and notice_V1.0
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  EN
  Safety
  Important Safety Instructions
  •
  Heed all warnings.
  • Follow all instructions.
  • Do not use this apparatus near water.
  • Clean only with dry cloth.
  • Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
  • Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
  (includingampliers)thatproduceheat.
  • Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
  receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
  • Onlyuseattachments/accessoriesspeciedbythemanufacturer.
  • Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
  • Referallservicingtoqualiedservicepersonnel.Servicingisrequiredwhentheapparatushasbeen
  damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects
  have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate
  normally, or has been dropped.
  • Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
  • Donotplaceanysourcesofdangerontheapparatus(e.g.liquidlledobjects,lightedcandles).
  • Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device
  shall remain readily operable.
  Warning
  Never remove the casing of this apparatus.
  Never lubricate any part of this apparatus.
  Never place this apparatus on other electrical equipment.
  Keepthisapparatusawayfromdirectsunlight,nakedamesorheat.
  Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the
  apparatus from the power.
  Notice
  AnychangesormodicationsmadetothisdevicethatarenotexpresslyapprovedbyPhilipsConsumer
  Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
  This product complies with the radio interference requirements of the European Community.
  Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be
  recycled and reused.
  When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is
  covered by the European Directive 2002/96/EC.
  Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic
  products.
  Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your
  normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
  consequences for the environment and human health.
  Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot
  be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local rules on
  separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
  consequences for the environmental and human health.
  Always bring your product to a professional to remove the built-in battery.
  Environmental information
  All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into
  threematerials:cardboard(box),polystyrenefoam(buffer)andpolyethylene(bags,protectivefoamsheet.)
  Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
  company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
  batteries and old equipment.
  The making of unauthorized copies of copy-protected
  material,includingcomputerprograms,les,broadcastsand
  sound recordings, may be an infringement of copyrights and
  constitute a criminal offence. This equipment should not be
  used for such purposes.
  “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory
  hasbeendesignedtoconnectspecicallytoiPodoriPhonerespectively,
  andhasbeencertiedbythedevelopertomeetAppleperformance
  standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its
  compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or
  iPhone may affect wireless performance.
  iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
  Note
  The type plate is located on the bottom of the apparatus.
  CS
  Bezpečnost
  Důležité bezpečnostní pokyny
  •
  Respektujtevšechnaupozornění.
  • Dodržujtevšechnypokyny.
  • Zařízenínepoužívejtepoblížvody.
  • Kčištěnípoužívejtepouzesuchoutkaninu.
  • Nezakrývejteventilačníotvory.Zařízeníinstalujtepodlepokynůvýrobce.
  • Zařízeníneinstalujtevblízkostizdrojůtepla(radiátory,přímotopy,sporákyapod.)nebojinýchpřístrojů
  (včetnězesilovačů)produkujícíchteplo.
  • Síťovýkabelchraňtepředpošlapánímnebopřiskřípnutím.Zvláštnípozornostjetřebavěnovat
  vidlicím,zásuvkámamístu,kdekabelopouštípřístroj.
  • Používejtepouzedoplňkynebopříslušenstvídoporučenévýrobcem.
  • Běhembouřkyčivdobě,kdysepřístrojnebudedelšídobupoužívat,odpojtesíťovýkabelzezásuvky.
  • Veškeréopravysvěřtekvalikovanémuservisnímutechnikovi.Přístrojbymělbýtpřezkoušen
  kvalikovanouosobouzejménavpřípadechpoškozenísíťovéhokabelunebovidlice,vsituacích,kdy
  dopřístrojevniklatekutinanebonějakýpředmět,přístrojbylvystavendeštičivlhkosti,nepracuje
  normálněneboutrpělpád.
  • Přístrojnesmíbýtvystavenkapajícínebostříkajícítekutině.
  • Napřístrojnepokládejtežádnénebezpečnépředměty(např.předmětynaplněnétekutinounebo
  hořícísvíčky).
  • PokudjejakoodpojovacízařízenípoužitoSÍŤOVÉnapájenínebosdružovač,mělobybýtodpojovací
  zařízenípřipravenokpoužití.
  Varování
  Neodstraňujtekrytpřístroje.
  Nikdynemažtežádnoučásttohotopřístroje.
  Nepokládejtetotozařízenínajinéelektrickézařízení.
  Zařízenínevystavujtepřímémuslunci,otevřenémuohninebožáru.
  Ujistětese,žemátevždysnadnýpřístupknapájecímukabelu,zástrčceneboadaptéru,abyste
  mohlizařízeníodpojitodnapájení.
  Oznámení
  Veškerézměnyneboúpravytohotozařízení,kterénebylyvýslovněschválenyspolečnostíPhilips
  ConsumerElectronics,mohoumítzanásledekztrátuautorizacekpoužívánítohotozařízení.
  TentovýrobekodpovídápožadavkůmEvropskéunienavysokofrekvenčníodrušení.
  Výrobekjenavrženavyrobenzvysocekvalitníhomateriáluasoučástí,kterélzerecyklovataznovu
  používat.
  Pokudjevýrobekoznačentímtosymbolempřeškrtnutéhokontejneru,znamenáto,že
  podléhásměrniciEU2002/96/ES.
  Zjistětesiinformaceomístnímsystémusběrutříděnéhoodpaduelektrickýchaelektronických
  výrobků.
  Postupujtepodlemístníchnařízeníanelikvidujtestarévýrobkyspolusběžnýmkomunálním
  odpadem.Správnoulikvidacístaréhovýrobkupomůžetepředejítmožnýmnegativnímdopadůmna
  životníprostředíazdravílidí.
  VýrobekobsahujebateriepodléhajícísměrniciEU2006/66/ES,kterénelzeodkládatdo
  běžnéhokomunálníhoodpadu.Informujteseomístníchpravidlechsběrutříděnéhoodpadu
  baterií,protožesprávnoulikvidacístaréhovýrobkupomůžetepředejítmožnýmnegativním
  dopadůmnaživotníprostředíazdravílidí.
  Vyjmutívestavěnébateriemusíprovádětjenprofesionálněvyškolenýpracovník.
  Informace o ochraně životního prostředí
  Veškerýzbytečnýobalovýmateriálbylvynechán.Snažilijsmese,abybylomožnéobalovýmateriál
  snadnorozdělitnatřimateriály:lepenku(krabice),polystyrén(ochrannébalení)apolyetylen(sáčky,
  ochrannéfóliezlehčenéhoplastu).
  Systémseskládázmateriálů,kteréjemožnévpřípadědemontážeodbornourmourecyklovata
  opětovněpoužít.Přilikvidaciobalovýchmateriálů,vybitýchbateriíastaréhozařízeníseřiďtemístními
  předpisy.
  Vytvářeníneoprávněnýchkopiímateriálů,jejichžkopírovánínení
  povoleno,včetněpočítačovýchprogramů,souborů,pořadůa
  zvukovýchnahrávek,můžebýtporušenímautorskýchpráva
  představovattrestnýčin.Totozařízeníbysektěmtoúčelům
  nemělopoužívat.
  Slogany„MadeforiPod“a„MadeforiPhone“znamenají,žeelektronický
  doplněkbylnavrženspecickypropřipojeníkzařízeníiPodneboiPhonea
  bylvývojářemcertikovánjakosplňujícívýkonovéstandardyspolečnosti
  Apple.SpolečnostAppleneníodpovědnázačinnosttohotozařízenínebo
  zajehosouladsbezpečnostnímiaregulačnímistandardy.Uvědomtesi,žepoužívánítohotopříslušenství
  sezařízenímiPodneboiPhonemůžeovlivnitvýkonbezdrátovéhopřenosu.
  iPodaiPhonejsouobchodníznámkyspolečnostiAppleInc.,registrovanávU.S.A.avdalšíchzemích.
  Poznámka
  Štítekstypovýmiúdajijeumístěnnaspodnístraněpřístroje.
  DA
  Sikkerhed
  Vigtige sikkerhedsinstruktioner
  •
  Respekter alle advarsler.
  • Følg alle instruktioner.
  • Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
  • Rengør kun produktet med en tør klud.
  • Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens
  instruktioner.
  • Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller
  andreapparater(inkl.forstærkere),derproducerervarme.
  • Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor
  ledningen føres ud af apparatet.
  • Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
  • Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
  • Alserviceringskaludføresafkvaliceretpersonale.Apparatetskalserviceres,hvisdeterblevet
  beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet
  fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke
  fungerer normalt eller er blevet tabt.
  • Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
  • Placeraldrigfarligegenstandepåapparatet(f.eks.væskefyldtegenstandeellertændtelys).
  • Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes
  nemt.
  Advarsel
  Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
  Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
  Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
  Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
  Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde
  strømmen til apparatet.
  Meddelelse
  Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere
  brugerens ret til at betjene dette udstyr.
  Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
  Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
  genbruges.
  Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
  betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
  Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
  husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
  påvirkning af miljø og helbred.
  Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke
  må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
  indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
  påvirkning af miljø og helbred.
  Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.
  Miljøoplysninger
  Alunødvendigemballageerudeladt.Emballagenerforenkletogbeståraftrematerialer:Pap(kasse),
  polystyrenskum(buffer)ogpolyethylen(poser,beskyttendeskumfolie).
  Systemetbestårafmateriale,derkangenbruges,hvisdetadskillesafetspecialrma.Overholddelokale
  regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
  Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
  computerprogrammer,ler,udsendelseroglydindspilninger,kan
  være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen.
  Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.
  “Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er
  designettilatpassespecikttilhenholdsvisiPodelleriPhone,ogatdeter
  blevetcerticeretafudviklerentilatoverholdeApplesydeevnestandarder.
  Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden
  overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med
  iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
  iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
  Bemærk
  Identikationspladenndesibundenafapparatet.
  DE
  Sicherheit
  Wichtige Sicherheitshinweise
  •
  Beachten Sie alle Warnhinweise.
  • Befolgen Sie alle Anweisungen.
  • Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  • Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
  • Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers
  auf.
  • Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen
  Geräten(darunterauchVerstärker),dieWärmeerzeugen.
  • Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere
  darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel
  das Gerät verlassen.
  • Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
  • Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
  • LassenSiesämtlicheReparaturenausschließlichvonqualiziertemServicepersonaldurchführen.
  Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder
  der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das
  Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
  ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
  • Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
  • Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte
  Gegenstände,brennendeKerzen).
  • WennderNetzstecker(MAINS)bzw.GerätesteckeralsTrennvorrichtungverwendetwird,mussdie
  Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
  Warnung
  Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
  Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
  Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
  Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
  Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf
  Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
  Hinweis
  ÄnderungenoderModizierungendesGeräts,dienichtausdrücklichvonPhilipsConsumerLifestyle
  genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
  Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
  hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
  BendetsichdiesesSymbol(durchgestricheneAbfalltonneaufRädern)aufdemGerät,
  bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
  Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer
  und elektronischer Geräte.
  Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über
  Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
  möglichen negativen Folgen geschützt.
  Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese
  dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die
  örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte
  Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.
  Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.
  Umweltinformationen
  AufüberüssigeVerpackungwurdeverzichtet.DieVerpackungkannleichtindreiMaterialtypengetrennt
  werden:Pappe(Karton),Styropor(Polsterung)undPolyethylen(Beutel,Schaumstoff-Schutzfolie).
  Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem
  spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung
  von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
  Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie
  z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und
  Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit
  eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke
  nicht verwendet werden.
  Die Angaben „Made for iPod“, und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein
  elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder
  iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass
  dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist
  für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte
  beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die
  Übertragungsleistungbeeinussenkönnte.
  iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen
  Ländern.
  Hinweis
  DasTypenschildbendetsichaufderGeräteunterseite.
  EL
  Ασφάλεια
  Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
  •
  Τηρείτεόλεςτιςπροειδοποιήσεις.
  • Ακολουθήστεόλεςτιςοδηγίες.
  • Μηνχρησιμοποιείτετησυσκευήκοντάσενερό.
  • Καθαρίζετεμόνομεστεγνόπανί.
  • Μηνκαλύπτετετιςοπέςεξαερισμού.Εγκαταστήστετημονάδασύμφωναμετιςοδηγίεςτου
  κατασκευαστή.
  • Μηνεγκαταστήσετετημονάδακοντάσεπηγέςθερμότηταςόπωςσώματακαλοριφέρ,
  ανοίγματαεκροήςθερμούαέρα,φούρνουςήάλλεςσυσκευές(συμπεριλαμβανομένων
  ενισχυτών)πουπαράγουνθερμότητα.
  • Προστατέψτετοκαλώδιορεύματοςώστεναμηνπατηθείήκοπεί,ειδικάσταβύσματα,στις
  υποδοχέςκυκλώματοςκαιστοσημείοόπουεξέρχονταιαπότησυσκευή.
  • Χρησιμοποιείτεμόνομέρη/εξαρτήματαεγκεκριμένααπότονκατασκευαστή.
  • Αποσυνδέστετησυσκευήαπότηνπρίζακατάτηδιάρκειακαταιγίδωνήότανδενχρησιμοποιείταιγια
  μεγάλοχρονικόδιάστημα.
  • Οποιαδήποτεεπισκευήπρέπειναγίνεταιαπόεξειδικευμένοπροσωπικό.Είναιαπαραίτητηη
  επισκευήτηςσυσκευήςότανέχειυποστείοποιαδήποτεβλάβη,όπωςεάνυποστείβλάβητο
  καλώδιοήτοβύσματροφοδοσίας,εάνχυθείυγρόήπέσουναντικείμεναπάνωστησυσκευή,
  εάνησυσκευήεκτεθείσεβροχήήυγρασία,εάνδενλειτουργείκανονικάήέχειπέσει.
  • Ησυσκευήδενπρέπειναεκτίθεταισευγρά.
  • Μηντοποθετείτεπηγέςκινδύνουπάνωστησυσκευή(π.χ.αντικείμεναπουπεριέχουνυγρά,
  αναμμένακεριά).
  • ΌπουτοβύσμαMAINSήοσυζευκτήραςσυσκευήςχρησιμοποιείταιωςσυσκευήαποσύνδεσης,
  ησυσκευήαποσύνδεσηςπαραμένειλειτουργική.
  Προειδοποίηση
  Μηναφαιρείτεποτέτοπερίβληματηςσυσκευής.
  Μηνλιπαίνετεκανένατμήμααυτήςτηςσυσκευής.
  Μηντοποθετείτετησυσκευήπάνωσεάλλοηλεκτρικόεξοπλισμό.
  Διατηρείτετησυσκευήμακριάαπόάμεσοηλιακόφως,γυμνήφλόγαήθερμότητα.
  Φροντίστεναέχετεπάνταεύκοληπρόσβασηστοκαλώδιορεύματος,στοφιςήστο
  τροφοδοτικό,γιανααποσυνδέετετοσύστημααπότορεύμα.
  Σημείωση
  Οποιεσδήποτεαλλαγέςήτροποποιήσειςπραγματοποιηθούνστησυσκευήχωρίςτηρητήέγκριση
  τηςPhilipsConsumerElectronicsενδέχεταιναακυρώσουντοδικαίωματουχρήστηγιαλειτουργία
  τηςσυσκευής.
  ΤοπαρόνπροϊόνσυμμορφώνεταιμετιςπροδιαγραφέςτηςΕυρωπαϊκήςΚοινότηταςγια
  παρεμβολέςραδιοφωνικώνσημάτων.
  Τοπροϊόνείναισχεδιασμένοκαικατασκευασμένοαπόυψηλήςποιότηταςυλικάκαιεξαρτήματα,
  ταοποίαμπορούνναανακυκλωθούνκαιναεπαναχρησιμοποιηθούν.
  Ότανέναπροϊόνδιαθέτειτοσύμβολοενόςδιαγραμμένουκάδουαπορριμμάτωνμερόδες,το
  προϊόναυτόκαλύπτεταιαπότηνΕυρωπαϊκήΟδηγία2002/96/ΕΚ.
  Ενημερωθείτεσχετικάμετοτοπικόσύστημαξεχωριστήςσυλλογήςηλεκτρικώνκαιηλεκτρονικών
  προϊόντων.
  Μηνπαραβαίνετετουςτοπικούςκανονισμούςκαιμηναπορρίπτετεταπαλιάπροϊόνταμαζίμε
  ταυπόλοιπαοικιακάαπορρίμματα.Ησωστήμέθοδοςαπόρριψηςτωνπαλιώνσαςπροϊόντων
  συμβάλλειστηναποφυγήαρνητικώνεπιπτώσεωνγιατοπεριβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία.
  ΤοπροϊόνσαςπεριέχειμπαταρίεςοιοποίεςκαλύπτονταιαπότηνΕυρωπαϊκήΟδηγία2006/66/
  ΕΚκαιδενμπορούννααπορριφθούνμαζίμετασυνηθισμέναοικιακάαπορρίμματα.Ενημερωθείτε
  σχετικάμετηνισχύουσατοπικήνομοθεσίαγιατηχωριστήσυλλογήμπαταριών,καθώςησωστή
  μέθοδοςαπόρριψηςτωνμπαταριώνσυμβάλλειστηναποφυγήαρνητικώνεπιπτώσεωνγιατο
  περιβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία.
  Νααπευθύνεστεπάντασεένανειδικόγιατηναφαίρεσητηςενσωματωμένηςμπαταρίαςτου
  προϊόντοςσας.
  Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
  Κάθεπεριττόστοιχείοσυσκευασίαςέχειπαραληφθεί.Ησυσκευασίαέχειγίνειέτσιώστεναείναι
  εύκολοςοδιαχωρισμόςσετρίαυλικά:χαρτόνι(κουτί),αφρώδεςπολυστυρένιο(υλικόπροστασίας
  απόχτυπήματα)καιπολυαιθυλένιο(σακουλάκια,προστατευτικόαφρώδεςφύλλο).
  Τοσύστημααποτελείταιαπόυλικάπουμπορούνναανακυκλωθούνκαιναεπαναχρησιμοποιηθούνεάν
  αποσυναρμολογηθείαπόμιαειδικευμένηεταιρεία.Τηρείτετουςτοπικούςκανονισμούςσχετικάμετην
  απόρριψηυλικώνσυσκευασίας,άδειωνμπαταριώνήπαλιούεξοπλισμού.
  Ηπραγματοποίησηαντιγράφωνυλικούπουφέρει
  προστασίααντιγραφής,όπωςπρογραμμάτωνυπολογιστών,
  αρχείων,μεταδόσεωνκαιηχογραφήσεων,άνευσχετικής
  εξουσιοδότησης,ενδέχεταινασυνιστάκαταστρατήγησητων
  δικαιωμάτωνπνευματικήςιδιοκτησίας,καιωςεκτούτουποινικόαδίκημα.Δενεπιτρέπεταιηχρήση
  τουεξοπλισμούαυτούγιατουςσκοπούςαυτούς.
  Οιενδείξεις«MadeforiPod»και«MadeforiPhone»σημαίνουνότιένα
  ηλεκτρονικόαξεσουάρέχεισχεδιαστείώστενασυνδέεταιειδικάσεiPodή
  iPhoneαντίστοιχακαιότιέχειπιστοποιηθείαπότουςκατασκευαστέςότι
  πληροίταπρότυπααπόδοσηςτηςApple.ΗAppleδενφέρεικαμίαευθύνη
  γιατηλειτουργίατηςπαρούσαςσυσκευήςήτηςσυμμόρφωσήςτηςπροςταπρότυπαασφαλείαςκαι
  τακανονιστικάπρότυπα.ΝασημειωθείότιηχρήσητουενλόγωαξεσουάρμεiPodήiPhoneενδέχεται
  ναεπηρεάσειτηνασύρματηαπόδοση.
  ΟιονομασίεςiPodandiPhoneείναιεμπορικάσήματατηςAppleInc.,καταχωρημέναστιςΗ.Π.Α.και
  σεάλλεςχώρες.
  Σημείωση
  Ηπινακίδατουτύπουβρίσκεταιστοκάτωμέροςτηςσυσκευής.
  ES
  Seguridad
  Instrucciones de seguridad importantes
  •
  Presteatenciónatodaslasadvertencias.
  • Siga todas las instrucciones.
  • No use este aparato cerca del agua.
  • Utiliceúnicamenteunpañosecoparalalimpieza.
  • Nobloqueelasaberturasdeventilación.Realicelainstalacióndeacuerdoconlasindicacionesdel
  fabricante.
  • Noinstalecercaningunafuentedecalorcomo,porejemplo,radiadores,rejillasdecalefacción,hornos
  uotrosaparatosqueproduzcancalor(incluidoslosamplicadores).
  • Evitequeelcabledealimentaciónsepiseosedoble,enparticularjuntoalosenchufes,tomasde
  corriente y en el punto donde sale del aparato.
  • Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
  • Desenchufeelaparatodurantelastormentaseléctricasocuandonoloutiliceduranteunperiodo
  largo de tiempo.
  • Elserviciotécnicodeberealizarlosiemprepersonalcualicado.Serequeriráserviciodeasistencia
  técnicacuandoelaparatosufraalgúntipodedañocomo,porejemplo,queelcabledealimentación
  oelenchufeesténdañados,quesehayaderramadolíquidoohayancaídoobjetosdentrodelaparato,
  queéstesehayaexpuestoalalluviaohumedad,quenofuncionenormalmenteoquesehayacaído.
  • No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
  • No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
  contenganlíquidoovelasencendidas).
  • Siusaelenchufedealimentaciónounadaptadorparadesconectarelaparato,éstosdeberánestar
  siempre a mano.
  Advertencia
  No quite nunca la carcasa de este aparato.
  No lubrique ninguna pieza de este aparato.
  Nocoloquenuncaesteaparatosobreotroequipoeléctrico.
  No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
  Asegúresedetenersiempreunfácilaccesoalcabledealimentación,alenchufeoaladaptador
  para desconectar el aparato de la corriente.
  Aviso
  Cualquiercambioomodicaciónqueserealiceenestedispositivoquenoestéaprobadaexpresamente
  por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
  Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.
  Elproductohasidodiseñadoyfabricadoconmaterialesycomponentesdealtacalidadquepueden
  reciclarse y reutilizarse.
  Cuandoapareceestesímbolodecubodebasuratachadoenunproducto,signicaquecumple
  la Directiva europea 2002/96/EC.
  Infórmesesobreelsistemalocaldereciclajedeproductoseléctricosyelectrónicos.
  Procedaconformealalegislaciónlocalynosedeshagadesusproductosantiguosconla
  basuradomésticanormal.Laeliminacióncorrectadelproductoantiguoayudaráaevitar
  posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
  El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
  puedeneliminarconlabasuradomésticanormal.Infórmesedelalegislaciónlocalsobrela
  recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
  negativas para el medio ambiente y la salud.
  Llevesiempreelproductoaunprofesionalparaqueésteseencarguedequitarlabateríaintegrada.
  Información medioambiental
  Sehasuprimidoelembalajeinnecesario.Hemosintentadoqueelembalajeseafácildesepararentres
  materiales:cartón(caja),espumadepoliestireno(corcho)ypolietileno(bolsas,láminadeespumaprotectora).
  El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa
  especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
  La copia no autorizada de material protegido contra copia,
  incluidosprogramasinformáticos,archivos,emisionesy
  grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de
  copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar
  paratalesnes.
  “DiseñadoparaiPod”y“DiseñadoparaiPhone”signicaqueunaccesorio
  electrónicohasidodiseñadoparaconectarseespecícamenteauniPodo
  iPhone,yhasidocerticadoporeldesarrolladorparacumplirconlos
  estándaresderendimientodeApple.Applenosehaceresponsabledel
  funcionamientodeestedispositivoodesucumplimientoconlosestándaresdeseguridado
  reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al
  rendimientoinalámbrico.
  iPodyiPhonesonmarcasregistradasdeAppleInc.,registradaenEE.UU.yotrospaíses.
  Nota
  Laplacadeidenticaciónestásituadaenlaparteinferiordeldispositivo.
  NOPERMITAQUELOSNIÑOSUTILICENSINVIGILANCIAAPARATOSELÉCTRICOS.
  NOPERMITAQUELOSNIÑOSOADULTOSCONCAPACIDADESFÍSICAS,SENSORIALES
  O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO,
  UTILICENAPARATOSELÉCTRICOSSINVIGILANCIA.
  FI
  Turvallisuus
  Tärkeitä turvallisuusohjeita
  •
  Huomioi varoitukset.
  • Noudata kaikkia ohjeita.
  • Älä käytä laitetta veden lähellä.
  • Puhdista vain kuivalla liinalla.
  • Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita
  (mukaanlukienvahvistimia).
  • Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
  • Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
  • Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
  • Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut,
  esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita
  esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
  • Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
  • Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä
  esineitä tai kynttilöitä.
  • Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa
  uudelleen käyttöön.
  Vakava varoitus
  Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
  Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
  Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
  Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
  Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
  Huomautus
  Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti
  hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
  Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
  kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
  neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
  Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen
  asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
  haittavaikutuksia.
  Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen
  kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään.Hävittämällä
  tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
  Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.
  Ympäristötietoja
  Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
  helppojakaakolmeenosaan:pahviin(laatikko),polystyreenimuoviin(pehmuste)japolyeteeni(pussit,
  suojamuoviarkki).
  Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
  hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja
  käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
  Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta
  materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista,
  lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja
  täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä
  mainittuun tarkoitukseen.
  Merkinnät ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ilmaisevat, että sähköinen
  lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen
  kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.. Apple ei
  vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja
  säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
  langattoman verkon suorituskykyyn.
  iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
  Huomautus
  Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
  FR
  Sécurité
  Consignes de sécurité importantes
  •
  Tenez compte de tous les avertissements.
  • Respectez toutes les consignes.
  • N’utilisezpascetappareilàproximitéd’unesourced’eau.
  • Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
  • N’obstruezpaslesoricesdeventilation.Installezl’appareilconformémentauxconsignesdu
  fabricant.
  • N’installezpasl’appareilàproximitédesourcesdechaleurtellesquedesradiateurs,registresde
  chaleur,poêlesouautresappareils(amplicateursparexemple)produisantdelachaleur.
  • Évitezdemarchersurlecordond’alimentationoudelepincer,notammentauniveaudesches,des
  prises de courant et de son point de sortie sur l’appareil.
  • Utilisezuniquementlespiècesdexation/accessoiresspécié(e)sparlefabricant.
  • Débranchezcetappareilencasd’orageoupendantleslonguespériodesd’inutilisation.
  • Coneztouteslestâchesdemaintenanceàunpersonnelqualié.Destravauxdemaintenancesont
  nécessairesencasd’endommagementdel’appareil:parexemple,endommagementducordon
  d’alimentationoudelache,déversementdeliquideouchuted’objetsàl’intérieurdel’appareil,
  expositiondel’appareilàlapluieouàl’humidité,dysfonctionnementouchutedel’appareil.
  • Votreappareilnedoitpasêtreexposéauxfuitesgoutteàgoutteouauxéclaboussures.
  • Neplacezpasd’objetssusceptiblesd’endommagervotreappareilàproximitédecelui-ci(par
  exemple,objetsremplisdeliquideoubougiesallumées).
  • Silached’alimentationouuncoupleurd’appareilestutilisécommedispositifdedécouplage,celui-ci
  doit rester facilement accessible.
  Avertissement
  Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
  Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
  Neposezjamaisl'appareilsurunautreéquipementélectrique.
  Conservezl'appareilàl'abridesrayonsdusoleil,desammesnuesetdetoutesourcedechaleur.
  Veillezàmaintenirunaccèsfacileaucordond'alimentation,àlacheouàl'adaptateurpour
  débrancherl'appareil.
  Avertissement
  ToutemodicationapportéeàcetappareilquineseraitpasapprouvéeexpressémentparPhilips
  Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
  Ceproduitestconformeauxspécicationsd’interférenceradiodelaCommunautéEuropéenne.
  Cetappareilaétéconçuetfabriquéavecdesmatériauxetdescomposantsdehautequalitépouvant
  êtrerecyclésetréutilisés.
  Laprésencedusymboledepoubellesurrouesbarréesurunproduitindiquequecedernier
  estconformeàladirectiveeuropéenne2002/96/CE.
  Veuillezvousrenseignersurvotresystèmelocaldegestiondesdéchetsd’équipements
  électriquesetélectroniques.
  Respectezlaréglementationlocaleetnejetezpasvosanciensappareilsaveclesordures
  ménagères.Lamiseaurebutcorrectedevotreancienappareilpermetdepréserverl’environnementet
  lasanté.
  Cetappareilcontientdespilesrelevantdeladirectiveeuropéenne2006/66/CE,quine
  peuventêtrejetéesaveclesorduresménagères.Renseignez-voussurlesdispositionsen
  vigueurdansvotrerégionconcernantlacollecteséparéedespiles.Lamiseaurebutcorrecte
  permetdepréserverl’environnementetlasanté.
  Coneztoujoursvotreproduitàunprofessionnelpourretirerlabatterieintégrée.
  Informations sur l’environnement
  Toutemballagesuperuaétésupprimé.Nousavonsfaitnotrepossiblepourpermettreuneséparation
  faciledel’emballageentroismatériaux:carton(boîte),polystyrènemoussé(quiamortitleschocs)et
  polyéthylène(sacs,feuilleprotectriceenmousse).
  Votreappareilsecomposedematériauxrecyclablesetréutilisablesàconditiond’êtredémontéspar
  uneentreprisespécialisée.Respectezlesréglementationslocalespourvousdébarrasserdesemballages,
  despilesusagéesetdevotreancienéquipement.
  Laréalisationdecopiesnonautoriséesdecontenuprotégé
  contre la copie, notamment de programmes informatiques,
  chiers,diffusionsetenregistrementsonores,peutreprésenter
  une violation de droits d’auteur et une infraction à la loi. Cet
  appareilnedoitenaucuncasêtreutiliséàdetellesns.
  «MadeforiPod»(Compatibleavecl’iPod)et«MadeforiPhone»
  (Compatibleavecl’iPhone)signientqu’unappareilélectroniqueestconçu
  spécialementpourêtreconnectéàuniPodouuniPhoneetquele
  développeurcertiequeleproduitsatisfaitauxnormesdeperformances
  Apple.Applen’estpasresponsabledufonctionnementdecetappareiloudesaconformitéauxnormes
  desécuritéetauxnormesréglementaires.Notezquel’utilisationdecetaccessoireavecuniPodouun
  iPhonepeutaffecterlesperformancessansl.
  iPodetiPhonesontdesmarquescommercialesd’AppleInc.déposéesauxÉtats-Unisetdansd’autres
  pays.
  Remarque
  Laplaquesignalétiqueestsituéesousl'appareil.
  HU
  Biztonság
  Fontos biztonsági utasítások
  •
  Ügyeljenagyelmeztetésekbenfoglaltakra.
  • Kövesseazutasításokat.
  • Óvjaakészüléketavíztől.
  • Atisztítástkizárólagszárazruhávalvégezze.
  • Gondoskodjonarról,hogyaszellőzőnyílásoknetömődjenekel.Akészüléktelepítésétagyártó
  utasításaiszerintvégezze.
  • Nehelyezzeakészülékethőtkibocsátóeszközök,ígyfűtőtestek,fűtőnyílások,kályhákvagyműködésük
  soránhőttermelőkészülékek(pl.erősítők)közelébe.
  • Tilosahálózatikábelrerálépnivagyaztbecsípni,különöstekintettelott,aholazacsatlakozó-
  aljzatokba,készülékcsatlakozókbailleszkedik,vagyott,aholkilépakészülékből.
  • Kizárólagagyártóáltaljavasolttartozékokathasználja.
  • Viharidején,vagyhahosszabbideignemhasználjaalejátszót,húzzakiakészülékcsatlakozójáta
  hálózatból.
  • Akészülékjavítását,szervizelésétbízzaszakemberre.Akészüléketakövetkezőesetekbenkell
  szervizeltetni:akészülékbármilyenmódonmegsérült,példáulsérültahálózatikábelvagycsatlakozó,
  folyadékkerültakészülékbe,ráesettvalami,akészüléketesővagynedvességérte,nemműködik
  megfelelőenvagyleejtették.
  • Akészüléketnetegyekicseppenő,fröccsenőfolyadéknak.
  • Nehelyezzenakészülékresemmilyenveszélyforrást(pl.folyadékkaltöltötttárgyat,égőgyertyát).
  • Haahálózaticsatlakozódugóvagykészülékcsatlakozóhasználatosmegszakítóeszközként,akkor
  mindigműködőképesnekkelllennie.
  Figyelem
  Akészülékborításátmegbontanitilos.
  Tilosakészülékbármelyalkatrészénekakenése.
  Tilosakészüléketmáselektromosberendezésreráhelyezni.
  Netegyekiakészüléketközvetlennapfény,nyíltlángvagyhőhatásának.
  Gondoskodjonarról,hogyahálózatikábelvagycsatlakozókönnyenhozzáférhetőlegyen,hogya
  készüléketletudjaválasztaniahálózatiáramról.
  Megjegyzés
  Akészülék-aPhilipsszórakoztatóelektronikaüzletágakifejezettengedélyenélkültörténő-bármilyen
  megváltoztatásavagymódosításasemmissétehetiavásárlótermékhasználatijogát.
  EzatermékmegfelelazEurópaiKözösségrádióinterferenciáravonatkozókövetelményeinek.
  Ezatermékkiválóminőségűanyagokésalkatrészekfelhasználásávalkészült,amelyekújrahasznosíthatók
  ésújrafelhasználhatók.
Philips DS7580

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips DS7580? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips DS7580 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips DS7580 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips DS7580? Ställ din fråga här

Philips DS7580 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell DS7580
Produkt Dockningshögtalare
EAN 8712581662660
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska
Filtyp PDF
Övrigt
Produktstorlek (BxDxH) 381 x 44 x 107
Förpackningsstorlek (B x D x H) 405 x 82 x 150
Vikt & dimension
Vikt 580
Vikt inkl. förpackning 1160
Bredd 381
Djup 44
Höjd 107
Förpackningens bredd 405
Låddjup 82
Höjd 150
Audio
Uteffekt (RMS) 10
Ljudutgångskanaler -kanaler
Anslutningar
Hörlursanslutning -
Bluetooth
Likströmsingång
Apple dockningskontakt, Lightning
- Apple Lightning
Prestanda
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet iPod Na✗ 7, iPod Touch 5, iPhone 5
Equalizer
Radio
FM-radio
Design
Produktens färg Svart
Volymkontroll Digital
Strömtillförsel
Strömkälla av typen AC, Battery
Inbyggd laddare
Batteriteknik Litium-Ion (Li-Ion)
Drifttid för batteri 8
AC-inspänning 100-240
Växelström Frekvens 50 - 60

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer