Philips HD9320

Philips HD9320 bruksanvisning

(1)
 • - Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un
  uso domestico e applicazioni simili, ad esempio aree
  ristoro per il personale di negozi, uf ci e altri ambienti
  di lavoro, aziende agricole, servizi offerti ai clienti
  di alberghi, hotel e altri luoghi residenziali, bed and
  breakfast e ambienti analoghi.
  Protezione contro il funzionamento a secco
  Questo bollitore è dotato di protezione contro il
  funzionamento a secco: si spegne automaticamente nel
  caso in cui venga acceso accidentalmente in assenza
  parziale o totale di acqua. Lasciate raffreddare il bollitore
  per 10 minuti e quindi sollevate il bollitore dalla base.
  L’interruttore di on/off è impostato su “OFF” e il bollitore
  è nuovamente pronto all’uso.
  Campi elettromagnetici (EMF)
  Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
  elettromagnetici (EMF).
  Ordinazione degli accessori
  Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito
  www.shop.philips.com/service oppure recatevi presso il vostro
  rivenditore Philips. Potete contattare anche il centro assistenza Philips del
  vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate l’opuscolo della garanzia
  internazionale).
  Tutela dell’ambiente
  Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite l’apparecchio insieme
  ai ri uti domestici, ma consegnatelo a un centro di raccolta uf ciale ( g. 1) .
  Garanzia e assistenza
  Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo
  w ww.philips.com/support oppure leggete l’opuscolo della garanzia
  internazionale.
  A seconda della durezza dell’acqua nell’area in cui si vive, all’interno
  del bollitore potrebbe formarsi calcare. La presenza del calcare potrebbe
  compromettere le prestazioni del bollitore. Eliminate regolarmente il calcare
  seguendo le istruzioni presenti nel manuale dell’utente.
  Consigliamo il seguente programma di pulizia anticalcare:
  - Una volta ogni 3 mesi se utilizzate acqua dolce ( no a 18 dH).
  - Una volta al mese se utilizzate acqua dura (superiore a 18 dH).
  Usate l’aceto bianco (4% acido acetico) nel passaggio 6. Risciacquate
  il bollitore e bollitelo quindi due volte (passaggi 10-12) per eliminare
  tutto l’aceto.
  NEDERLANDS
  Inleiding
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
  pro teren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan
  op www.philips.com/welcome .
  Belangrijk
  Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat
  u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar het boekje om
  het indien nodig later te kunnen raadplegen.
  Waarschuwing
  - Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het
  netsnoer, de voet of de waterkoker zelf beschadigd
  is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
  laten vervangen door Philips, een door Philips
  geautoriseerd servicecentrum of personen met
  vergelijkbare kwali caties om gevaar te voorkomen.
  - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
  vanaf 8 jaar en door personen met verminderde
  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten
  of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of
  instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik
  van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik
  begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door
  kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8
  en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het
  snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan
  8 jaar oud.
  - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  - Houd het netsnoer, de voet en de waterkoker uit de
  buurt van hete oppervlakken.
  - Plaats het apparaat niet op een oppervlak met
  een rand eromheen (bijv. een dienblad). Doet u dit
  wel, dan is de kans aanwezig dat er water onder
  het apparaat terechtkomt, wat kan leiden tot een
  gevaarlijke situatie.
  - Haal de stekker uit het stopcontact en laat het
  apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
  Dompel de waterkoker en de voet niet in water
  of een andere vloeistof. Maak het apparaat alleen
  schoon met een vochtige doek en een mild
  schoonmaakmiddel.
  Let op
  - Sluit het apparaat uitsluitend aan op een
  geaard stopcontact.
  - Gebruik de waterkoker alleen met de
  bijbehorende voet.
  - De waterkoker is alleen bedoeld voor het verwarmen
  en koken van water.
  - Vul de waterkoker nooit verder dan het aangegeven
  maximumniveau. Als er te veel water in de
  waterkoker zit, bestaat het risico dat er kokend water
  uit de schenktuit naar buiten spat.
  - Wees voorzichtig: de buitenkant van de waterkoker
  en het water erin worden heet. Til de waterkoker
  alleen op aan het handvat. Pas ook op voor de hete
  stoom die uit de waterkoker komt.
  - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
  soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed
  & Breakfast-achtige omgevingen; in keukens
  (voor personeel) in winkels, kantoren en andere
  werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en
  andere verblijfsaccommodaties.
  Droogkookbeveiliging
  Deze waterkoker is voorzien van een droogkook-
  beveiliging: de waterkoker schakelt automatisch uit als
  deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er
  water in zit of als er onvoldoende water in zit. Laat
  het apparaat 10 minuten afkoelen en til vervolgens de
  waterkoker van de voet. De aan/uitknop staat weer op
  ‘off en de waterkoker is nu weer klaar voor gebruik.
  Elektromagnetische velden (EMV)
  Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
  elektromagnetische velden (EMV).
  Accessoires bestellen
  Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en
  reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook
  contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land
  (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens).
  Milieu
  Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het
  normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen
  inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage
  aan een schonere leefomgeving ( g. 1) .
  Garantie en ondersteuning
  Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan de Philips-website
  ( w ww.philips.com/support ) of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
  Afhankelijk van de waterhardheid in uw gebied, kan zich na een tijdje
  kalk in de waterkoker vormen. Kalk kan de prestaties van de waterkoker
  beïnvloeden. Ontkalk de waterkoker regelmatig en volg daarbij de
  instructies in de gebruiksaanwijzing.
  Wij raden de volgende ontkalkingsfrequentie aan:
  - Eén keer per 3 maanden als u zacht water gebruikt (tot 18 dH).
  - Eén keer per maand als u hard water gebruikt (meer dan 18 dH).
  Gebruik blanke azijn (4% azijnzuur) in stap 6. Spoel de waterkoker en kook
  dan tweemaal (stap 10-12) om alle azijn te verwijderen.
  NORSK
  Innledning
  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig
  nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på
  www.philips.com/welcome .
  Viktig
  Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker
  apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
  Advarsel
  - Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen,
  sokkelen eller hurtigkokeren er skadet. Hvis ledningen
  er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et
  servicesenter som er godkjent av Philips, eller
  lignende kvali sert personell, slik at man unngår farlige
  situasjoner.
  - Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller
  eldre og av personer med nedsatt sanseevne eller
  fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med
  manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
  tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en
  sikker måte, og hvis de forstår risikoen. Rengjøring
  og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med
  mindre de er eldre enn 8 år og er under oppsyn.
  Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for
  barn som er yngre enn 8 år.
  - Barn skal ikke leke med apparatet.
  - Hold ledningen, sokkelen og hurtigkokeren unna
  varme over ater.
  - Ikke plasser apparatet på en lukket over ate (f.eks. et
  serveringsfat). Det kan føre til at det samler seg vann
  under apparatet, og det kan føre til farlige situasjoner.
  - Koble fra apparatet og la det avkjøles før du begynner
  å rengjøre det. Ikke senk hurtigkokeren eller sokkelen
  ned i vann eller annen væske. Bare rengjør apparatet
  med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
  Forsiktig
  - Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
  - Hurtigkokeren må bare brukes sammen med den
  originale sokkelen.
  - Hurtigkokeren er bare beregnet på oppvarming og
  koking av vann.
  - Fyll aldri hurtigkokeren over maks.-merket. Hvis
  hurtigkokeren overfylles, kan kokende vann komme ut
  av tuten og forårsake brannskader.
  - Vær forsiktig: Utsiden av hurtigkokeren og vannet i
  den blir varm. Bare løft hurtigkokeren i håndtaket. Pass
  deg også for den varme dampen som kommer ut av
  hurtigkokeren.
  - Dette apparatet er beregnet på bruk i hjemmet og
  lignende bruksområder, som gårder, overnattingssteder,
  personalkjøkken i butikk, på kontorer og andre
  jobbmiljøer og av kunder på hoteller, moteller og
  andre typer bomiljøer.
  Beskyttelse mot tørrkoking
  Denne hurtigkokeren er utstyrt med beskyttelse mot
  tørrkoking: Den slår seg automatisk av hvis du slår den på
  når det ikke er nok vann i den. La hurtigkokeren avkjøles
  i ti minutter, og løft deretter hurtigkokeren av sokkelen.
  Av/på-bryteren er satt til “av”, og hurtigkokeren er klar til
  bruk igjen.
  Elektromagnetiske felt (EMF)
  Dette Philips apparatet overholder alle standarder som gjelder
  elektromagnetiske felt (EMF).
  Bestille tilbehør
  Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til
  www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du
  kan også ta kontakt med Philips’ forbrukerstøtte i landet der du bor (se i
  garantiheftet for kontaktinformasjon).
  Miljø
  Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes
  lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på
  miljøet ( g. 1) .
  Garanti og støtte
  Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til
  w ww.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
  Avhengig av vannets hardhetsgrad der du bor, kan kalk bygges opp inne
  i hurtigkokeren over tid. Kalk kan påvirke ytelsen til hurtigkokeren. Avkalke
  hurtigkokeren regelmessig ved å følge instruksjonene i brukerhåndboken.
  Vi anbefaler følgende avkalkingsplan:
  - én gang hver tredje måned hvis vannet er bløtt (opptil 18 dH)
  - én gang i måneden hvis vannet er hardt (mer enn 18 dH)
  Bruk hvit eddik (4 %) i trinn 6. Skyll hurtigkokeren, og kok deretter opp
  to ganger (trinn 10–12) for å fjerne all eddiken.
  PORTUGUÊS
  Introdução
  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o
  partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em
  www.philips.com/welcome .
  Importante
  Leia cuidadosamente estas informações importantes
  antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma
  eventual consulta futura.
  Aviso
  - Não utilize o aparelho se a  cha, o cabo de
  alimentação, a base ou o próprio jarro estiverem
  dani cados. Se o cabo de alimentação estiver
  dani cado, deve ser sempre substituído pela Philips,
  por um centro de assistência autorizado da Philips ou
  por pessoal devidamente quali cado para se evitarem
  situações de perigo.
  - Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
  idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
  capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou
  com falta de experiência e conhecimento, caso sejam
  supervisionadas ou recebam instruções relativas à
  utilização segura do aparelho e se forem alertadas
  para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção
  do utilizador não podem ser efectuadas por crianças,
  a não ser que tenham idade superior a 8 anos e
  sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o
  cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a
  8 anos.
  - As crianças não podem brincar com o aparelho.
  - Mantenha o  o de alimentação, a base e o jarro
  afastados de superfícies quentes.
  - Não coloque o aparelho numa superfície fechada
  (por exemplo, num tabuleiro de servir), pois pode
  provocar a acumulação da água por baixo do
  aparelho, resultando numa situação perigosa.
  - Desligue a  cha do aparelho e deixe-o arrefecer antes
  de o limpar. Não imerja o jarro nem a base em água
  ou noutro líquido. Limpe o aparelho apenas com um
  pano húmido e um detergente líquido não abrasivo.
  Cuidado
  - Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação
  à terra.
  - O jarro só deve ser utilizado com a sua base original.
  - O jarro destina-se unicamente a aquecer e
  ferver água.
  - Nunca encha o jarro acima da indicação de nível
  máximo. Se o jarro estiver muito cheio, a água a
  ferver pode ser expelida para fora através do bico e
  provocar queimaduras.
  - Tenha cuidado: o exterior do jarro e a água dentro
  deste aquecem. Levante o jarro apenas pela pega.
  Tenha também cuidado com o vapor quente que sai
  do jarro.
  - Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes
  domésticos e aplicações semelhantes, como quintas,
  ambientes tipo “alojamento e pequeno-almoço”,
  copas de pessoal em lojas, escritórios e outros
  ambientes de trabalho; por clientes em hotéis, motéis
  e outros tipos de ambientes residenciais.
  Protecção contra funcionamento a seco
  Este jarro eléctrico está equipado com uma
  protecção contra funcionamento a seco: esta
  desliga automaticamente o jarro, se este for ligado
  acidentalmente sem ter água ou se a água não for
  su ciente. Deixe o jarro arrefecer durante 10 minutos
  e, em seguida, levanta-o da sua base. O interruptor ligar/
  desligar muda para a posição desligada e o jarro está
  pronto para ser utilizado novamente.
  Campos electromagnéticos (CEM)
  Este aparelho Philips respeita todas as normas relacionadas com campos
  electromagnéticos (CEM).
  Encomendar acessórios
  Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite
  www.shop.philips.com/service ou vá ao seu revendedor Philips.
  Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu
  país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia mundial).
  Meio ambiente
  Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos normais
  no  nal da sua vida útil. Entregue-o num ponto de recolha autorizado para
  reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o meio ambiente ( g. 1) .
  Garantia e assistência
  Se precisar de informações ou assistência, visite w ww.philips.com/
  support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.
  Dependendo da dureza da água na sua área, pode acumular-se calcário
  no interior do jarro ao longo do tempo. O calcário pode afectar o
  desempenho do jarro. Elimine o calcário do jarro eléctrico regularmente
  seguindo as instruções no manual do utilizador.
  Recomendamos a seguinte frequência de remoção do calcário:
  - Uma vez a cada 3 meses nas zonas com água menos dura (até 18 dH).
  - Uma vez todos os meses nas zonas onde a água for dura (mais de
  18 dH).
  Utilize vinagre branco (4% ácido acético) no passo 6. Enxagúe o jarro e,
  em seguida ferva água duas vezes (passos 10 a 12) para eliminar o vinagre
  totalmente.
  SVENSKA
  Introduktion
  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
  av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
  www.philips.com/welcome .
  Viktigt
  Läs den här viktiga informationen noggrant innan
  du använder apparaten och spara sedan häftet för
  framtida bruk.
  Varning
  - Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden,
  bottenplattan eller själva vattenkokaren är skadad. Om
  nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett
  serviceombud auktoriserat av Philips eller likvärdigt
  kvali cerade personer för att undvika faror.
  - Den här apparaten kan användas av barn från 8 års
  ålder, personer med olika funktionshinder samt av
  personer som inte har kunskap om apparaten såvida
  det sker under tillsyn eller om de har informerats
  om hur apparaten används på ett säkert sätt och
  de eventuella medförda riskerna. Rengöring och
  användarunderhåll får utföras av barn om de är äldre
  än 8 år och under tillsyn av vuxen. Håll apparaten och
  dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
  - Barn ska inte leka med apparaten.
  - Håll nätsladden, bottenplattan och vattenkokaren
  borta från varma ytor.
  - Placera inte apparaten på en stängd yta (t.ex. en
  serveringsbricka) eftersom vatten då kan samlas
  under apparaten vilket kan leda till en farlig situation.
  - Dra ur apparaten och låt den svalna innan du rengör
  den. Sänk inte ned vattenkokaren eller bottenplattan
  i vatten eller någon annan vätska. Rengör endast
  apparaten med en fuktig trasa och ett milt
  rengöringsmedel.
  Varning!
  - Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
  - Använd bara vattenkokaren i kombination med
  originalbottenplattan.
  - Vattenkokaren är endast avsedd för att värma upp
  och koka vatten.
  - Fyll aldrig vattenkokaren över nivåindikatorns maxnivå.
  Om vattenkokaren överfylls med vatten kan kokande
  vatten spruta ut från pipen och orsaka skållning.
  - Var försiktig: vattenkokarens utsida blir varm, liksom
  vattnet däri. Lyft enbart vattenkokaren i dess handtag.
  Se också upp för den heta ånga som kommer ut ur
  vattenkokaren.
  - Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll
  och liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and
  breakfast-miljöer, personalköksområden i affärer,
  kontor och i andra arbetsmiljöer samt av hotell- och
  motellgäster och i bostadsmiljöer.
  Torrkokningsskydd
  Den här vattenkokaren är utrustad med
  torrkokningsskydd: den stängs av automatiskt om du
  oavsiktligt sätter på den med inget eller inte tillräckligt
  med vatten. Låt vattenkokaren svalna i 10 minuter och
  lyft den sedan från dess bottenplatta. Strömbrytaren
  är inställd på “av” och vattenkokaren är klar för
  användning igen.
  Elektromagnetiska fält (EMF)
  Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
  elektromagnetiska fält (EMF).
  Beställa tillbehör
  Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till
  www.shop.philips.com/service eller en Philips-återförsäljare.
  Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation
  nns i garantibroschyren).
  Miljön
  Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den
  för återvinning vid en of ciell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda
  miljön (Bild 1) .
  Garanti och support
  Om du behöver information eller support kan du gå till
  w ww.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
  Beroende på hårdhetsgraden på vattnet i området kan kalkavlagringar
  bildas i vattenkokaren så småningom. Kalkavlagringar kan påverka
  vattenkokarens prestanda. Avkalka vattenkokaren regelbundet genom att
  följa instruktionerna i användarhandboken.
  Vi rekommenderar följande avkalkningsintervall:
  - En gång i kvartalet för områden med mjukt vatten (upp till 18 dH).
  - En gång i månaden för områden med hårt vatten (mer än 18 dH).
  Använd vit ättika (4 % ättiksyra) i steg 6. Skölj vattenkokaren och koka sedan
  två gånger (steg 10–12) för att få bort all ättika.
  TÜRKÇE
  Giriş
  Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
  sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
  kaydedin: www.philips.com/welcome.
  Önemli
  Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice
  okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.
  U y a r ı
  - Su ısıtıcının  şi, elektrik kablosu, tabanı veya kendisi
  hasarlıysa cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik
  kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek
  için kablonun mutlaka Philips, yetkili bir Philips servis
  merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler
  tarafından değiştirilmesini sağlayın.
  - Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve  ziksel,
  motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
  ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı
  sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
  bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu
  kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması
  durumunda mümkündür. Temizlik ve kullanıcı bakımı
  8 yaşından küçük ve gözetim altında olmayan çocuklar
  tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu
  8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde
  muhafaza edin.
  - Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
  - Kabloyu, tabanını ve su ısıtıcıyı sıcak yüzeylerden
  uzak tutun.
  - Cihazın altında tehlikeli durumlara yol açabilen su
  birikmesi olabileceğinden, cihazı kapalı yüzeylerin
  üzerine yerleştirmeyin (örn. servis tepsisi).
  - Cihazı temizlemeden önce, şini prizden çekin ve
  soğumaya bırakın. Su ısıtıcıyı veya tabanı, suya ya da
  başka herhangi bir sıvı maddeye batırmayın. Cihazı
  yalnızca nemli bir bez ve ha f bir temizlik maddesi
  ile temizleyin.
  Dikkat
  - Cihazı sadece topraklı prize takın.
  - Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.
  - Su ısıtıcı, sadece su ısıtmak ve kaynatmak içindir.
  - Su ısıtıcıyı maksimum seviye göstergesinin üzerinde
  doldurmayın. Su ısıtıcıyı çok fazla doldurursanız,
  kaynayan su ağızlıktan taşar ve haşlanmaya
  neden olabilir.
  - Dikkatli olun: su ısıtıcının dış bölümü ve içindeki su
  ısınır. Su ısıtıcıyı mutlaka sapından tutarak kaldırın.
  Su ısıtıcıdan çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.
  - Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde
  kullanıma uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar,
  mağazalardaki personel mutfağı alanları, o sler ve diğer
  çalışma ortamları, oteller, moteller ve diğer konaklama
  ortamları.
  Susuz kaynama koruması
  Bu su ısıtıcıda susuz kaynama koruması bulunmaktadır:
  Su ısıtıcıyı yanlışlıkla içinde hiç su olmadığında veya
  yeterince su olmadığında çalıştırmanız halinde, ısıtıcı
  otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcıyı 10 dakika
  soğumaya bırakın, ardından kaldırarak tabanından ayırın.
  Açma/kapama düğmesi ‘kapalı’ konumuna gelir ve su ısıtıcı
  tekrar kullanıma hazırdır.
  Elektromanyetik alanlar (EMF)
  Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm
  standartlara uygundur.
  Aksesuarların sipariş edilmesi
  Aksesuar veya yedek parça satın almak için
  www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
  bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile
  iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına
  başvurun).
  1.0L
  1.5L
  0.5L
  4
  5
  6
  2
  3
  1
  0.5L
  1.0L
  1.5L
  0.5L
  1.0L
  1.5L
  30 min.
  1
  5
  6
  7
  8
  9
  1
  4
  2
  3
  12
  10
  13
  11
  2x
  Çevre
  Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın;
  bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin.
  Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 1) .
  Garanti ve destek
  Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen w ww.philips.com/support
  adresini ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
  Su ısıtıcınızın içinde, bölgenizdeki suyun sertliğine bağlı olarak zamanla
  kireç birikebilir. Kireç su ısıtıcısının performansını etkileyebilir. Bu yüzden
  kullanım kılavuzundaki talimatları izleyerek su ısıtıcınızın kirecini düzenli
  olarak temizleyin.
  Şu kireç temizleme sıklığını öneriyoruz:
  - Suyun yumuşak olduğu bölgelerde (18 dH değerine kadar) 3 ayda bir.
  - Suyun sert olduğu bölgelerde (18 dH değerinden fazla) ayda bir.
  6. adımda beyaz sirke (%4 asetik asit) kullanın. Sirkeyi temizlemek için su
  ısıtıcısını durulayın ve ardından iki kez kaynatma işlemi gerçekleştirin
  (10-12. adımlar).
  1
  User manual
  4222.005.0483.1
  4222_005_0483_1_Leaflet A6_48p_v4.indd 1 5-2-2013 10:47:10
Philips HD9320

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips HD9320? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips HD9320 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips HD9320 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips HD9320? Ställ din fråga här

Philips HD9320 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell HD9320
Produkt Vattenkokare
EAN 8710103645689, 8710103646495, 8710103646525, 8710103646549
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks
Filtyp PDF
Ergonomi
Stabiliserande fötter Ja
Sladdförvaring Ja
360-graders basplatta Ja
Sladdlös Ja
Ergonomiskt grepp Ja
Upphängt lock Ja
Sladdlängd 0.75 m
Locköppningen typ Manuell
Automatisk avstängning Ja
Kontrollampa Ja
Egenskaper
Torrkokningsskydd Ja
Bra hällpip Ja
Värmeelement material Rostfritt stål
Vattentankens kapacitet 1.7 l
Vattennivå indikator Ja
Filtrering Ja
2
På / av-knapp Ja
Produktens färg Metallisk
Överhettningsskydd Ja
Justerbar termostat Nej
Material, hölje Stainless steel,Metal,Polycarbonate
Strömtillförsel
Effekt 2200 W
Växelström Frekvens 50 - 60 hz
AC-inspänning 220-240 V

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer