Philips HP8105

Philips HP8105 bruksanvisning

(1)
 • English
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
  
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
  for future reference.
  
  WARNING: Do not use this appliance
  near water.
  
  When the appliance is used in a
  bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a risk,
  even when the appliance is
  switched off.
  
  WARNING: Do not use
  this appliance near bathtubs,
  showers, basins or other
  vessels containing water.
  
  Always unplug the appliance after use.
  
  If the appliance overheats, it switches
  off automatically. Unplug the appliance
  and let it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance on
  again, check the grilles to make sure
  
  
  If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a
  service centre authorised by Philips or
  
  avoid a hazard.
  
  This appliance can be used by children
  aged from 8 years and above and
  persons with reduced physical, sensory
  or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have
  been given supervision or instruction
  concerning use of the appliance in a
  safe way and understand the hazards
  involved. Children shall not play with
  the appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  
  For additional protection, we advise
  you to install a residual current device
  (RCD) in the electrical circuit that
  supplies the bathroom. This RCD must
  have a rated residual operating current
  not higher than 30mA. Ask your
  installer for advice.
  
  Do not insert metal objects into the
  air grilles to avoid electric shock.
  
  Never block the air grilles.
  
  Before you connect the appliance,
  ensure that the voltage indicated on
  the appliance corresponds to the local
  power voltage.
  
  Do not use the appliance for any
  other purpose than described in this
  manual.
  
  Do not use the appliance on
  
  
  When the appliance is connected to
  the power, never leave it unattended.
  
  Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  
  recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
  
  Do not wind the mains cord round
  the appliance.
  
  Wait until the appliance has cooled
  down before you store it.
  a
  b
  c
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE
  Benutzerhandbuch
  EL
  
  ES
  Manual del usuario
  FI
  Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT
  Manuale utente
  NL
  Gebruiksaanwijzing
  NO
  Brukerhåndbok
  PT
  Manual do utilizador
  SR 
  SV
  Användarhandbok
  TR
  
  VI
  )ìīOHEûOTĽEĵOH
  HP8105
  HP8106
  
  Do not pull on the power cord after
  using. Always unplug the appliance by
  holding the plug.
  
  This Philips appliance complies with all applicable standards and
  
  Environment
  This symbol means that this product shall not be disposed
  of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
  country’s rules for the separate collection of electrical and
  electronic products. Correct disposal helps prevent negative
  consequences for the environment and human health.
  2 Dry your hair
  1 Connect the plug to a power supply socket.
  
  For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the hairdryer.
  
  To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
  2 
  ) to 
  fast drying,
    for
  
  to switch off.
  After use:
  1 Switch off the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  3 Clean the appliance by damp cloth.
  4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
  the hanging loop (
  ).
  3 Guarantee and service
  If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
  you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
  
  
  Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
  Dansk
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
  udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
  produkt på www.philips.com/welcome.
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
  opbevar den til senere brug.
  
  ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
  i nærheden af vand.
  
  Hvis du anvender apparatet i
  badeværelset, skal du trække stikket
  ud efter brug, da vand udgør en risiko,
  selvom apparatet er slukket.
  
  ADVARSEL: Brug ikke dette
  apparat i nærheden af badekar,
  brusekabiner, kummer eller
  andre kar, der indeholder vand.
  
  Tag altid stikket ud, efter du har brugt
  apparatet.
  
  Hvis apparatet bliver overophedet,
  slukker det automatisk. Tag stikket
  ud af stikkontakten, og lad apparatet
  afkøle i et par minutter. Før du tænder
  apparatet igen, skal du kontrollere
  gitrene for at sikre, at de ikke er
  blokeret af fnug, hår osv.
  
  Hvis netledningen beskadiges, må den
  kun udskiftes af Philips, et autoriseret
  Philips-serviceværksted eller en
  
  undgå enhver risiko.
  
  Dette apparat kan bruges af børn
  fra 8 år og opefter og personer
  med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de er blevet
  instrueret i sikker brug af apparatet og
  forstår de medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages
  af børn uden opsyn.
  
  Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
  anbefales det, at installationen til
  badeværelset er forsynet med et
  HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
  Kontakt eventuelt en el-installatør.
  
  Stik aldrig metalgenstande ind i
  luftgitrene, da dette kan give elektrisk
  stød.
  
  Blokér aldrig luftgitrene.
  
  Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
  dig, at den spænding, der er angivet
  på apparatet, svarer til den lokale
  spænding.
  
  Brug ikke apparatet til andre
  formål end dem, der er beskrevet i
  vejledningen.
  
  Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
  
  Hold konstant opsyn med apparatet,
  når det er sluttet til stikkontakten.
  
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
  fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
  
  anvender en sådan type tilbehør eller
  dele, annulleres garantien.
  
  Du må ikke sno ledningen rundt om
  apparatet.
  
  Læg aldrig apparatet væk, før det er
  helt afkølet.
  
  Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
  altid stikket ud af stikkontakten ved at
  holde fast i stikket.
  
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
  regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
  Miljø
  Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
  sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
  Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
  elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
  forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
  2 Tør dit hår
  1 Sæt stikket i stikkontakten.
   Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren
  ( ) på hårtørreren.
   Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.
  2 Indstil knappen til luftstrøm (
  ) til for varm og stærk luftstrøm
  til hurtig tørring, for varm og moderat luftstrøm til tørring af kor t
  hår,
  for at få en kold luftstrøm, som gør resultatet holdbart, eller
  for at slukke.
  Efter brug:
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 
  3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
  4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
  også hænge det op i ophængningsstroppen (
  ).
  3 Garanti og service
  Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
  har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
  www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
  
  
  Philips-forhandler.
  Deutsch
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
  sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
  1 Wichtig
  Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
  durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
  
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  
  Wenn das Gerät in einem
  Badezimmer verwendet wird, trennen
  Sie es nach dem Gebrauch von der
  Stromversorgung. Die Nähe zum
  Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
  wenn das Gerät abgeschaltet ist.
  
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe
  von Badewannen, Duschen,
  Waschbecken oder sonstigen
  Behältern mit Wasser.
  
  Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
  Netzstecker aus der Steckdose.
  
  Bei Überhitzung wird das Gerät
  automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
  den Stecker aus der Steckdose, und
  lassen Sie das Gerät einige Minuten
  lang abkühlen. Vergewissern Sie
  sich vor dem erneuten Einschalten,
  dass keine Flusen, Haare usw. die
  Gebläseöffnung blockieren.
  
  Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
  ein defektes Netzkabel nur von einem
  Philips Service-Center, einer von
  Philips autorisierten Werkstatt oder
  
  durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
  werden.
  
  Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren und Personen mit
  verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder
  Mangel an Erfahrung und Kenntnis
  verwendet werden, wenn sie bei der
  Verwendung beaufsichtigt wurden
  oder Anweisung zum sicheren
  Gebrauch des Geräts erhalten und die
  Gefahren verstanden haben. Kinder
  dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
  Reinigung und Wartung darf nicht von
  Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
  werden.
  
  Der Einbau einer
  Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
  Stromkreis, der das Badezimmer
  versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
  Dieses Gerät muss über einen
  Nennauslösestrom von maximal
  30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
  Sie sich an Ihren Installateur.
  
  Führen Sie keine Metallgegenstände in
  die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
  ein, da dies zu Stromschlägen führen
  kann.
  
  Halten Sie Lufteinlassgitter und
  Gebläseöffnung immer frei.
  
  Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
  anschließen, überprüfen Sie, ob die
  auf dem Gerät angegebene Spannung
  mit der Netzspannung vor Ort
  übereinstimmt.
  
  Verwenden Sie das Gerät
  nie für andere als in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebene
  Zwecke.
  
  Verwenden Sie das Gerät nicht zum
  Trocknen von Kunsthaar.
  
  Wenn das Gerät an eine Steckdose
  angeschlossen ist, lassen Sie es zu
  keiner Zeit unbeaufsichtigt.
  
  Verwenden Sie niemals Zubehör oder
  Teile, die von Drittherstellern stammen
  bzw. nicht von Philips empfohlen
  werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
  oder Teile verwenden, erlischt Ihre
  Garantie.
  
  Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
  das Gerät.
  
  Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
  Sie es wegräumen.
  
  Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
  am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
  am Netzstecker, um das Gerät von der
  Stromversorgung zu trennen.
  
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
  der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
  Umgebung
  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
  normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
  Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
  Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
  Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf
  Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
  2 Haare trocknen
  1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
   Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( ) auf den
  Haartrockner.
   Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
  abgezogen.
  2 Stellen Sie den Gebläseschalter (
  ) auf für einen warmen,
  starken Luftstrom und schnelles Trocknen, auf
  für einen warmen
  und sanften Luftstrom zum Trocknen kurzer Haare, auf , um
   , um das Gerät
  auszuschalten.
  Nach der Verwendung:
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
  Sie es abkühlen.
  3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
  4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
  staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
  aufhängen (
  ).
  3 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
  treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.
  com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in
  
  Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
  wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
  
  
  
  
  www.philips.com/welcome.
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  .
   
  1 
    )
  
   
  
  2 
   
   
  
  
  
  
  
  1 
  
  2 
  3 
  4 
  
  
  ).
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  Español
  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
  
  registre el producto en www.philips.com/welcome.
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
  consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
  
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua.
  
  Si utiliza el aparato en el cuarto de
  baño, desenchúfelo después de usarlo.
  La proximidad de agua representa
  un riesgo, aunque el aparato esté
  apagado.
  
  ADVERTENCIA: No utilice
  este aparato cerca del agua
  ni cerca de bañeras, duchas,
  cubetas u otros recipientes
  que contengan agua.
  
  Desenchufe siempre el aparato
  después de usarlo.
  
  Si el aparato se calienta en exceso, se
  apaga automáticamente. Desenchufe
  el aparato y deje que se enfríe durante
  unos minutos. Antes de encender
  de nuevo el aparato, compruebe las
  rejillas para asegurarse de que no
  estén obstruidas con pelusas, pelos,
  etc.
  
  Si el cable de alimentación está
  dañado, deberá ser sustituido por
  Philips, por un centro de servicio
  autorizado por Philips o por personal
  
  situaciones de peligro.
  
  Este aparato puede ser usado por
  niños a partir de 8 años y por
  personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por
  quienes no tengan los conocimientos
  y la experiencia necesarios, si han
  sido supervisados o instruidos acerca
  del uso del aparato de forma segura
  y siempre que sepan los riesgos que
  conlleva su uso. No permita que
  los niños jueguen con el aparato.
  Los niños no deben llevar a cabo
  la limpieza ni el mantenimiento sin
  supervisión.
  
  Como protección adicional,
  aconsejamos que instale en el circuito
  que suministre al cuarto de baño
  un dispositivo de corriente residual
  (RCD). Este RCD debe tener una
  corriente operacional residual que
  no exceda de 30 mA. Consulte a su
  electricista.
  
  Para evitar descargas eléctricas, no
  introduzca objetos metálicos por las
  rejillas de aire.
  
  No bloquee nunca las rejillas del aire.
  
  Antes de enchufar el aparato,
  compruebe que el voltaje indicado
  en el mismo se corresponde con el
  voltaje de la red eléctrica local.
  
  No utilice este aparato para otros
  
  manual.
  
  No utilice el aparato sobre cabello
  
  
  Nunca deje el aparato sin vigilancia
  cuando esté enchufado a la red
  eléctrica.
  
  No utilice nunca accesorios ni piezas
  de otros fabricantes o que Philips no
  
  hace, quedará anulada su garantía.
  
  No enrolle el cable de alimentación
  alrededor del aparato.
  
  Espere a que se enfríe el aparato antes
  de guardarlo.
  
  No tire del cable de alimentación
  después de cada uso. Desenchufe
  siempre el aparato sujetándolo por la
  clavija.
  
  Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
  sobre exposición a campos electromagnéticos.
  Medioambiental
  
  con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
  de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
  y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
  evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
  humana.
  2 Secado del cabello
  1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
   Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (
  )
  en el secador.
   Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
  2 
  ) en la posición para que
  el aire sea más caliente y fuerte y el cabello se seque antes, en la
  posición
  
  el pelo corto, en la posición 
  peinado, o bien en la posición para apagarlo.
  Después del uso:
  1 Apague el aparato y desenchúfelo.
  2 
  3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
  4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
  guardarlo colgándolo por su anilla
  (
  ).
  3 Garantía y servicio
  Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
  si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
  www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de
  Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se
  encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de
  Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
  Suomi
  Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
  hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
  www.philips.com/welcome.
  1 Tärkeää
  Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
  käyttöä varten.
  
  VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
  veden lähellä.
  
  Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
  irrota pistoke pistorasiasta käytön
  jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
  vaikka virta olisi katkaistu.
  
  VAROITUS: älä käytä laitetta
  kylpyammeen, suihkun, altaan
  tai muiden vesiastioiden lähellä.
  
  Irrota pistoke pistorasiasta aina
  käytön jälkeen.
  
  Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
  automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta
  ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.
  Ennen kuin käynnistät laitteen
  uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
  kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
  
  Jos virtajohto on vahingoittunut, se
  on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
  huoltoliikkeessä tai muulla
  ammattitaitoisella korjaajalla.
  
  Laitetta voivat käyttää myös yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
  fyysinen tai henkinen toimintakyky on
  rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
  tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
  on neuvottu laitteen turvallisesta
  käytöstä tai tarjolla on turvallisen
  käytön edellyttämä valvonta ja jos he
  ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
  Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
  saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
  ilman valvontaa.
  
  Lisäksi suosittelemme asentamaan
  kylpyhuoneen pistorasiaan
  jäännösvirtalaitteen (RCD).
  Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
  on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
  asentajalta.
  
  Älä työnnä ilmanotto- tai
  ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
  ettet saa sähköiskua.
  
  Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
  peittää.
  
  Varmista ennen laitteen liittämistä,
  että laitteeseen merkitty jännite vastaa
  paikallista jännitettä.
  
  Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
  oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  
  Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
  
  Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
  sitä ilman valvontaa.
  
  Älä koskaan käytä muita kuin
  Philipsin valmistamia tai suosittelemia
  lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
  osia, takuu ei ole voimassa.
  
  Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
  
  Anna laitteen jäähtyä ennen
  säilytykseen asettamista.
  
  Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
  käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
  pistorasiasta aina pitämällä kiinni
  pistokkeesta.
  
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
  koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Ympäristö
  Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
  tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
  maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
  sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
  ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
  2 Hiusten kuivaaminen
  1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
   Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen
  (
  ) hiustenkuivaimeen.
   Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
  2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
  ) asentoon , kun
  haluat kuivata hiukset nopeasti kuumalla, voimakkaalla puhalluksella,
  asentoon , kun haluat kuivata tai muotoilla lyhyet hiukset
  lämpimällä tai kevyellä puhalluksella, asentoon
  , kun haluat viimeistellä kampauksen viileällä puhallusilmalla, tai
  asentoon kun haluat katkaista laitteesta virran.
  Käytön jälkeen:
  1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
  3 Puhdista laite kostealla liinalla.
  4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
  voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
  ).
  3 Takuu ja huolto
  Lisätietoja lisäosan vaihdosta tai mahdollisista ongelmatilanteista
  on Philipsin sivustossa osoitteessa www.philips.com/support. Voit
  myös ottaa yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on
  takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
  paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
  
  
  pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
  l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
  conservez-le pour un usage ultérieur.
  
  AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
  appareil à proximité d’une source
  d’eau.
  
  Si vous utilisez l’appareil dans une
  salle de bains, débranchez-le après
  utilisation car la proximité d’une
  source d’eau constitue un risque,
  même lorsque l’appareil est hors
  tension.
  
  AVERTISSEMENT : n’utilisez
  pas l’appareil près d’une
  baignoire, d’une douche, d’un
  lavabo ni de tout autre récipient
  contenant de l’eau.
  
  Débranchez toujours l’appareil après
  utilisation.
  
  Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
  se met automatiquement hors tension.
  Débranchez l’appareil et laissez-
  le refroidir quelques minutes. Avant
  de remettre l’appareil sous tension,
  assurez-vous que les grilles ne sont
  pas obstruées par de la poussière, des
  cheveux, etc.
  
  Si le cordon d’alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé par
  Philips, par un Centre Service Agréé
  
  
  
  Cet appareil peut être utilisé
  par des enfants âgés de 8 ans
  ou plus, des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou
  intellectuelles sont réduites ou des
  personnes manquant d’expérience
  et de connaissances, à condition que
  ces enfants ou personnes soient
  sous surveillance ou qu’ils aient reçu
  des instructions quant à l’utilisation
  sécurisée de l’appareil et qu’ils
  aient pris connaissance des dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas
  jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
  l’entretien ne doivent pas être réalisés
  par des enfants sans surveillance.
  
  Pour plus de sécurité, il est conseillé
  de brancher l’appareil sur une prise de
  courant protégée par un disjoncteur
  différentiel de 30 mA dans la salle
  de bains. Demandez conseil à votre
  électricien.
  
  N’insérez aucun objet métallique
  dans les grilles d’air au risque de vous
  électrocuter.
  
  N’obstruez jamais les grilles d’air.
  
  Avant de brancher l’appareil, assurez-
  vous que la tension indiquée sur
  l’appareil correspond bien à la tension
  secteur locale.
  
  N’utilisez pas l’appareil dans un autre
  but que celui qui est indiqué dans ce
  manuel.
  
  N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
  
  
  Lorsque l’appareil est sous tension, ne
  le laissez jamais sans surveillance.
  
  N’utilisez jamais d’accessoires ou de
  pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
  
  par Philips. L’utilisation de ce type
  d’accessoires ou de pièces entraîne
  l’annulation de la garantie.
  
  N’enroulez pas le cordon
  d’alimentation autour de l’appareil.
  
  Attendez que l’appareil ait refroidi
  avant de le ranger.
  
  Ne tirez pas sur le cordon
  d’alimentation après utilisation.
  Débranchez toujours l’appareil en
  
  
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
  les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
  électromagnétiques.
  Environnement
  
  rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
  les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
  des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
  correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
  2 Séchage des cheveux
  1 
   
  ) sur le
  sèche-cheveux.
   Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche-
  cheveux.
  2 
  ) sur 
  pour un séchage rapide, sur 
  pour le séchage des cheveux courts, sur 
  
  pour mettre l’appareil
  hors tension.
  Après utilisation :
  1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
  2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
  3 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
  4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
  pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
  (
  ).
  3 Garantie et service
  Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos du
  remplacement d’une pièce jointe, ou si vous avez un problème,
  consultez le site de Philips sur www.philips.com/support ou contactez
  le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le
  numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale. S’il n’y
  a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-
  vous à votre revendeur Philips.
  Italiano
  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
  massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
  prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
  1 Importante
  Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
  l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
  
  AVVERTENZA: non utilizzare questo
  apparecchio in prossimità di acqua.
  
  Quando l’apparecchio viene usato in
  bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
  la vicinanza all’acqua rappresenta un
  rischio anche quando il sistema è
  spento.
  
  AVVERTENZA: non utilizzare
  questo apparecchio in
  prossimità di vasche da bagno,
  docce, lavandini o altri recipienti
  contenenti acqua.
  
  Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
  l’apparecchio.
  
  Se l’apparecchio si surriscalda, si
  spegne automaticamente. Scollegare
  l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
  per alcuni minuti. Prima di accendere
  nuovamente l’apparecchio, controllare
  che le griglie non siano ostruite da
  lanugine, capelli, ecc...
  
  Se il cavo di alimentazione è
  danneggiato deve essere sostituito
  da Philips, da un centro di assistenza
  autorizzato Philips o da persone
  
  danni.
  
  Quest’apparecchio può essere usato
  da bambini di età superiore agli 8 anni
  e da persone con capacità mentali,
  
  esperienza o conoscenze adatte a
  condizione che tali persone abbiano
  ricevuto assistenza o formazione per
  utilizzare l’apparecchio in maniera
  sicura e capiscano i potenziali pericoli
  associati a tale uso. Evitare che i
  bambini giochino con l’apparecchio. Le
  operazioni di pulizia e manutenzione
  non devono essere eseguite da
  bambini senza la supervisione di un
  adulto.
  
  Per una sicurezza maggiore, è
  consigliabile installare un dispositivo
  RCD (Residual Current Device,
  dispositivo per corrente residua)
  all’interno del circuito elettrico che
  fornisce alimentazione al bagno. Tale
  dispositivo RCD deve avere una
  corrente operativa residua nominale
  non superiore a 30 mA. Chiedere
  aiuto al proprio installatore.
  
  Per evitare il rischio di scariche
  elettriche, non inserire oggetti metallici
  nelle griglie di aerazione.
  
  Non bloccare mai le griglie di
  aerazione.
  
  Prima di collegare l’apparecchio
  assicurarsi che la tensione indicata
  su quest’ultimo corrisponda a quella
  locale.
  
  Non utilizzare l’apparecchio per scopi
  non descritti nel presente manuale.
  Specifications are subject to change without notice
  © 2015 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3140 035 26543
Philips HP8105

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips HP8105? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips HP8105 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips HP8105 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips HP8105? Ställ din fråga här

Philips HP8105 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell HP8105
Produkt hårtork
EAN 8710103539438
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins
Filtyp PDF
Strömtillförsel
Effekt 1200 W
AC-inspänning 220-240 V
Dubbelspänning Ja
Prestanda
Enkelt och säkert inbyggt bärhandtag Ja
Jonisk funktion Nej
Design
Nedfällbarthandtag Ja
Produktens färg Pink,White
Sladdlängd 1.6 m
Förpackningens innehåll
Koncentratormunstycke -
Spridarmunstycke -

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer