Philips myGarden 172528716

Philips myGarden 172528716 bruksanvisning

(1)
 • 2
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
  veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
  • Schakelaltijdeerstdeelektriciteituitvoorinstallatie,onderhoudofherstelling.
  • Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
  bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
  Duitsland).
  • Draaisteedsde(klem)schroevenvanalleelektrischeaansluitingenstevigaan,vooraldebevestigingenvande
  12V-laagspanningdraden(indienvantoepassing).
  • Houdbijdeaansluitingvandebedradingdejuistekleureninacht:blauw(N),bruinofzwart(L)enindienbeschermklasseI,
  geelgroen(aardleiding).
  • Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
  elektrischeonderdelen.
  • Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
  aardingvandeelektrischeinstallatie.
  • Gelievedewandlichtenbuitenhetbereikvankinderentemonteren
  • Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
  identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
  •  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
  gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
  hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
  inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
  productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
  milieuendevolksgezondheid.
  OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
  vooraandezegebruiksaanwijzing:
  01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
  02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
  03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
  mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
  04- Ditartikelisnietgeschiktvoorrechtstreeksebevestigingopontvlambarematerialen.
  05- Hetarmatuurmagafgedektwordenmetisolatiemateriaal.
  06- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorplafondmontage.
  07- Hetarmatuurisenkelgeschiktvoorwandmontage.
  08- Hetarmatuurisgeschiktvoorwand-enplafondmontage.
  09- Respecteersteedsdeminimumafstandtussendelampendeverlichtematerialenzoalsaangegeveninhetpictogram.
  10- IPX1:hetarmatuurisdropwaterdicht.
  11- IPX3:hetarmatuurmagwordenblootgesteldaanregendruppels(vallendedruppelsondereenmaximalehoekvan60°t.o.v.de
   verticaleas).
  12- IPX4:hetarmatuurkanwordenblootgesteldaanwaterprojectiesuitwillekeurigerichting(360°).
  13- IPX5:hetarmatuurisstraalwaterdicht.
  14- IPX7:hetarmatuuriswaterdichtvoorgrondinbouw.
  15- IPX8:biedtbeschermingtegenonderdompelingtotdeaangeduidediepte.
  16- IP5X:hetarmatuurisstofvrij.
  17- IP6X:hetarmatuurisstofdicht.
  18- Vervangonmiddellijkeengebarstenofgebrokenbeschermglasengebruikenkeloriginelewisselstukken.
  19- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
  aanopdemet -gemarkeerdeklem.
  20- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
  21- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  22- Stripdedraadzoalsaangegeveninhetpictogram.
  23- Zorgervoordatdeaardingsdraadsteedslangerisdandestroomvoerendedraden.
  24- Hetgebruikvandebijgeleverdehittebeschermendekousenisverplichtoverdevolledigegestriptedraadlengte.
  25- Gebruikhittebestendigekabelvoorhetarmatuuraantesluitenophetnet.
  26- Hetarmatuurisenkelgeschiktvooreenvastebevestigingenmagbijgevolgnietwordenaangeslotenaandestroombrondoor
  middelvaneenaansluitsnoer.
  27- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
   type.
  Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
   verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
  Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
  28- MAX.…W:gebruikuitsluitendlampenvanhetjuistetypeenoverschrijdnooithetmaximumaangegevenwattage.
  29- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorreectorlamp(en).
  30- HetarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorPLCElampen.
  31- HetarmatuurisnietgeschiktvoorPLCElampen.
  32- Enkeleengloeilampmeteendoorsnedevan60mmmaggebruiktworden.Gebruikvoorditarmatuurnooiteengloeilampmeteen
  doorsnedevan45mm.
  33- Enkelgeschiktvooreenglobegloeilampmetdeaangegevendoorsnede.Gebruikvoorditarmatuurnooiteenstandaard
  gloeilamp.
  34- Ditarmatuurisuitsluitendgeschiktvoorkaarslampen.
  35- Gebruikvoorditarmatuurnooit“coolbeam”lampen.
  36- Hetarmatuurisuitsluitendgeschiktvooreenlampmetingebouwdebeschermingofeenlagedruklamp.Eenextrabeschermglas
   isnietnoodzakelijk.
  37- Capsule-enlineairehalogeenlampenmogennietmetdeblotehandwordenaangeraakt.
  38- Hetarmatuurisuitgerustmeteen(smelt)zekering.Indienhetarmatuurnahetvervangenvandelampnietfunctioneert,dientde
   ingebouwdezekeringvervangenteworden.Alshierbijdevasteaansluitbedradingvandeinstallatiekanaangeraaktworden,mag
   ditalleendooreenvakmangebeuren.
  39- Hetarmatuurkanwordengebruiktincombinatiemeteendimmer.DitgeldtnietbijgebruikvanPLCElampen.
   Raadpleegeenvakmanvoordekeuzevanhetjuistetype(vooralbelangrijkbij12V-armaturen).
  40- Hetarmatuurfunctioneertmeteenveiligheidstransformator.Vervangeendefectetransfoenkeldooreentransfometidentieke
   technischespecicaties.Raadpleeghiervooreenvakmanofhetverkooppunt.
  41- Armatuurvoorruwgebruik.
  42- Armatuurmettijd-enlichtinstelmogelijkheden.MinimumenmaximumwordenaangeduidopdepictogramindeelA.
  43- Hetarmatuurmagmaximumop6meterhoogtegeplaatstworden.
  44- Vooreenoptimalewerkingplaatstuhetarmatuuropdehoogteaangeduidophetpictogram.Hetminimumenmaximumbereik
   vandedetectorwordeneveneensvermeldophetpictogramindeelA.
  45- Hetstandaardactievegezichtsveldvandedetecorbestrijktdeopgegevengradenzoalsaangegevenophetpictogram.
  46- Hetarmatuurdientopeenzodanigewijzetewordengemonteerddatdehellingshoekvandelengte-asvandelampnietmeerdan
  4°bedraagtt.o.v.hetgrondvlak.
  47- Letopdatbijdemontagevanhetarmatuurgeenelektrischeleidingene.d.wordendoorboordinmuurofplafond!
  48- Indienhetarmatuuropeencentraaldoosofinbouwdooswordtbevestigd,ishetverplichtomdedooseerstmeteendekselafte
   schermen.(b.v.gebruiktinNederland).
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB
Philips myGarden 172528716

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips myGarden 172528716? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips myGarden 172528716 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips myGarden 172528716 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips myGarden 172528716? Ställ din fråga här

Philips myGarden 172528716 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell myGarden 172528716
Produkt Utomhusbelysning
EAN 8718291442349
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens
Filtyp PDF
Design
Material, hölje Syntet
Produktens färg Grå
Modell Väggbelysning för utomhusbruk
Glas färg Vit
Lämplig för utomhusbruk Garden,Patio
Belysningsstil Modern
Internationellt skydd (IP) kod IP44
Skyddsklass II
Skyddsfunktioner Nej
Rum Garden,Patio
Väderbeständig Ja
Lampor
Fäste/lock E27
Lampans livslängd 12000 h
Lampor 20 W
Antal lampor 1 lampor
Maximal wattstyrka på ersättningslampa 20 W
Lamptyp Fluorescerande
Total effekt 20 W
Glödlampans spänning 230 V
Färgtemperatur 2700 K
ljus färg Varmvitt
Bulb(er) som ingår Ja
Ekvivalent ström på glödlampa 95 W
Ögonkomfort Nej
Lampteknik Fluorescerande
Totalt ljusflöde (dolt) 1320 LM
Vikt & dimension
Bredd 128 mm
Höjd 223 mm
Djup 234 mm
Vikt 1520 g
Förpackning
Förpackningens bredd 133 mm
Höjd 244 mm
Låddjup 228 mm
Antal per förpackning 1 styck
Vikt inkl. förpackning 1837 g
Förpackningens nettovikt 1520 g
Ergonomi
Fjärrstyrd Nej
Dimmer -
Armatur med dimmer Nej
Strömtillförsel
Autonomi läge -
Strömkälla av typen AC
AC-inspänning Range 220 - 240 V
Växelström Frekvens 50 - 60 hz
Medföljande lampas energiklass A
Tekniska data
Trädgårdsområde Trädgård
Nettovikt 1520 g
SAP-längd per del 133.000 cm
SAP-höjd per del 244.000 cm
SAP-bredd per del 228.000 cm
SAP EAN-bruttovikt per del 1837 g
Logistikdata
SAP EAN/UPC per artikel 8718291442349
Övrigt
EAN/UPC/GTIN 8718291509370

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer