Philips Pure Essentials Collection HR2084 bruksanvisning

Philips Pure Essentials Collection HR2084
9.7 · 1
PDF anvisning
 · 4 sidor
Svenska
anvisningPhilips Pure Essentials Collection HR2084
Caution
Switch o the appliance and always disconnect from supply if it is left
unattended and before assembling, disassembling, approaching parts
that move in use or cleaning.
Never use any accessories or parts from other manufacturers or that
Philips does not specically recommend. If you use such accessories or
parts, your warranty becomes invalid.
Do not exceed the maximum indication on the blender jar and the mill/
chopper .
Do not exceed the maximum quantities and processing times indicated in
the relevant table.
The appliance can only be switched on if the blender jar or the mill/
chopper is assembled on the motor unit correctly.
Blender
Warning
Never reach into the blender jar with your ngers or an object while the
appliance is running.
Make sure the blade unit is securely fastened to the blender jar before
you assemble the blender jar onto the motor unit.
Do not touch the cutting edges of the blender blade unit when you
handle or clean it. They are very sharp and you could easily cut your
ngers on them.
If the blade unit gets stuck, unplug the appliance before you remove the
ingredients that block the blades.
Caution
In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-
out, this appliance must not be supplied through an external switching
device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched
on and o by the utility.
Do not misuse the appliance to avoid potential injury.Never ll the blender jar and accessories with ingredients hotter than
60°C.
Do not use the glass blender jar right after taking it out from dishwasher
or refrigerator. Let it stay at room temperature for at least 5 minutes
before use.
To prevent spillage, do not exceed the maximum volume indication on
the blender jar, especially when you process at a high speed. Reduce
amount of the ingredient that tends to foam in the jar/accessory.
If food sticks to the wall of the blender jar, switch o the appliance and
unplug it. Then use a spatula to remove the food from the wall.
Always make sure the lid is properly closed/assembled on the jar and the
measuring cup if any is inserted properly in the lid before you switch on
the appliance.
Do not let appliance run for more than 2 minutes at time.Always let the appliance cool down to room temperature after each
batch you process.
Noise level: Lc = 86dB(A)Mill/Chopper
Warning
Make sure the blade unit is securely fastened to the mill/chopper before
you assemble the mill/chopper onto the motor unit.
Never use the mill/chopper to grind very hard ingredients such as
nutmeg, rock sugar and ice cubes.
Do not touch the cutting edges of the mill/chopper blade unit when you
clean it. They are very sharp and you could easily cut your ngers on them.
Caution
Never use the mill/chopper for more than 30seconds without
interruption.
Always let the appliance cool down to room temperature after each
operation.
Built-in safety lock
This feature ensures that you can only switch on the appliance if the blender
jar or accessories is assembled on the motor unit properly. If the blender jar
or accessories is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked.
Overheat protection
The appliance is equipped with overheat protection. If the appliance
overheats, it switches o automatically (which might occur during heavy
processing jobs or if the appliance is not used according to the instructions
in the user manual). If this happens, rst switch o and unplug the appliance
and let it cool down to room temperature. Then check if the quantity of
ingredients you are processing does not exceed the quantity mentioned
in the user manual or if something is blocking the blade unit. Then put the
mains plug back into the power outlet and switch on the appliance again.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
elds (EMF).
Recycling
This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU).
Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
Guarantee and support
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/welcome or contact the Philips
Consumer Care Centre in your country (you nd its phone number in the
worldwide guarantee leaet). If there is no Consumer Care Centre in your
country, go to your local Philips dealer.
DanskIndledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Vigtigt
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem dem til eventuelt senere brug.
Fare
Motorenheden må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker eller
skylles under vandhanen. Motorenheden må kun rengøres med en fugtig
klud.
Advarsel
Sørg for grundigt at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad,
inden du bruger apparatet første gang.
Kontroller, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den
lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et
autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvaliceret
fagmand for at undgå enhver risiko.
Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning eller andre dele er beskadigede.Tænd og sluk aldrig for apparatet ved hjælp af blenderglasset eller
tilbehøret.
Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen til
apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
Lad ikke børn lege med apparatet.Undgå at røre ved knivene, når apparatet er sluttet til strømmen. Knivene
er meget skarpe.
Undlad at hælde varm væske i foodprocessoren eller blenderen, da den
pludselige damppåvirkning kan få væsken til at sprøjte ud af apparatet.
Dette apparat er kun beregnet til brug i hjemmet.
Forsigtig
Sluk for apparatet, og tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis det
efterlades uden opsyn, før samling, adskillelse, eller rengøring, og før det
kommer i nærheden af dele, der bevæger sig under brug.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
som ikke specikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, bortfalder garantien.
Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på blenderglasset og
møllekværnen/hakkeren.
Undgå at overskride de angivne mængder og tilberedningstider, der er
angivet i den relevante tabel.
Apparatet kan kun tændes, hvis blenderglasset eller møllekværnen/
hakkeren er sat korrekt på motorenheden.
Blender
Advarsel
Stik aldrig ngre eller køkkenredskaber ned i blenderglasset, mens
apparatet kører.
Sørg for, at knivenheden er sat sikkert fast i blenderglasset, før
blenderglasset sættes på motorenheden.
Undgå at berøre de skærende sider af blenderens knivenhed, når denne
håndteres eller rengøres. De er meget skarpe, og du kan derfor nemt
komme til at skære dig i ngrene.
Hvis knivenheden sætter sig fast, skal du tage apparatet ud af
stikkontakten, før du prøver at fjerne de ingredienser, der blokerer knivene.
Forsigtig
For at undgå farlige situationer på grund af utilsigtet nulstilling af
overophedningssikringen må apparatet aldrig sluttes til en ekstern
kontaktenhed, som f.eks. en timer, eller til et kredsløb, som jævnligt slås
til og fra.
Fejlagtig brug af apparatet kan medføre personskade.Fyld aldrig blenderglasset eller tilbehøret med ingredienser, der er
varmere end 60 ºC.
Brug ikke blenderglasset i glas lige efter, at det er taget ud af
opvaskemaskinen eller køleskabet. Lad det stå ved stuetemperatur i
mindst 5 minutter før brug.
For at undgå at spilde må du ikke overskride den angivne maksimum-
markering på blenderglasset, især når du blender ved høj hastighed.
Reducer mængden af ingredienser, der har tendens til at skumme i
blenderglasset/tilbehøret.
Hvis der sidder mad fast på siden af blenderglasset, skal du slukke
apparatet og tage stikket ud. Brug derefter en spatel til at fjerne det, der
sidder fast.
Sørg altid for, at låget er ordentligt lukket og sat på glasset, og at et evt.
målebæger er sat rigtigt på plads i låget, inden du tænder for apparatet.
Lad ikke apparatet køre i mere end 2 minutter ad gangen.Lad altid apparatet køle ned til stuetemperatur efter hver portion, du
behandler.
Støjniveau: Lc = 86 dB (A)Møllekværn/hakker
Advarsel
Sørg for, at knivenheden er sat godt fast til møllekværnen/hakkeren,
inden møllekværnen/hakkeren monteres på motorenheden.
Brug aldrig møllekværnen/hakkeren til at male meget hårde ingredienser
som f.eks. muskatnød, kandissukker og isterninger.
Undgå at berøre de skærende sider af møllekværnens/hakkerens
knivenhed, når den rengøres. De er meget skarpe, og du kan derfor nemt
komme til at skære dig i ngrene.
Forsigtig
Lad aldrig møllekværnen/hakkeren køre i mere end 30 sekunder ad
gangen.
Lad altid apparatet køle af til stuetemperatur efter hver brug.Indbygget sikkerhedslås
Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for apparatet, hvis du har
sat blenderglasset eller tilbehøret ordentligt fast på motorenheden. Når
blenderglasset eller tilbehøret er samlet korrekt, slår den indbyggede
sikkerhedslås fra.
Overophedningssikring
Apparatet er beskyttet mod overophedning. Hvis apparatet overophedes,
slukker det automatisk (hvilket kan forekomme ved tunge opgaver, eller
hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse med instruktionerne
i brugervejledningen). Hvis dette sker, skal du først slukke apparatet og
lade det køle ned til stuetemperatur. Kontroller derefter, om mængden
af ingredienser, der tilberedes, overstiger den mængde, der er angivet i
brugervejledningen, eller om der er noget, der blokerer knivenheden. Sæt
derefter stikket i stikkontakten igen, og tænd for apparatet igen.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF).
Genbrug
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaes sammen
med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips'
websted på www.philips.com/welcome eller kontakte Philips' kundecenter
i dit land (telefonnummeret ndes i folderen "World-Wide Guarantee").
Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale
Philips-forhandler.
DeutschEinführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt hier registrieren: www.philips.com/welcome.
Wichtig!
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts
aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Achtung!
Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten; spülen Sie sie auch nicht unter ießendem Wasser ab.
Reinigen Sie die Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
EnglishIntroduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register your product at
www.philips.com/welcome.
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and
save it for future reference.
Danger
Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it
under the tap. Use only a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you
use the appliance for the rst time.
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage before you connect the appliance.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualied persons in order
to avoid a hazard.
Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are
damaged.
Never use the blender jar or accessories to switch the appliance on and
o.
Never let the appliance run unattended.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and if they understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The
blades are very sharp.
Do not pour hot liquid into the food processor or blender as it can be
ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
The appliance is intended to be used in household only.
Achtung
Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von
einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt
oder einer ähnlich qualizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel
ersetzt werden.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder
andere Teile des Geräts defekt oder beschädigt sind.
Benutzen Sie niemals den Mixbehälter oder Zubehörteile, um das Gerät
ein- oder auszuschalten.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das
Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.Berühren Sie die Messer nicht, besonders wenn das Gerät an das
Stromnetz angeschlossen ist. Die Messer sind sehr scharf.
Gießen Sie keine heißen Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder den
Mixer, da diese durch unvermittelt auftretenden Dampf herausspritzen
können.
Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
Vorsicht
Schalten Sie das Gerät immer aus, und trennen Sie es von der
Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und wenn Sie es
zusammensetzen, auseinandernehmen, reinigen oder sich Teilen nähern,
die in Bewegung sind.
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge, die auf dem Mixbehälter
und der Mühle/dem Zerkleinerer angegeben ist.
Überschreiten Sie nicht die in der jeweiligen Tabelle aufgeführten
Mengen und Verarbeitungszeiten.
Sie können das Gerät nur dann einschalten, wenn Sie den Mixbehälter
oder die Mühle/den Zerkleinerer richtig auf die Motoreinheit gesetzt
haben.
Mixer
Achtung
Greifen Sie unter keinen Umständen bei laufendem Gerät mit der Hand
oder einem Gegenstand in den Mixbehälter.
Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest im Mixbecher sitzt, bevor
Sie den Becher auf die Motoreinheit setzen.
Berühren Sie nicht die scharfen Klingen der Mixermessereinheit, wenn Sie
sie verwenden oder reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre
Finger leicht an ihnen schneiden.
Wenn die Messereinheit blockiert, ziehen Sie stets den Netzstecker aus
der Steckdose, bevor Sie die blockierenden Zutaten entfernen.
Vorsicht
Um eine Gefährdung durch versehentliches Deaktivieren des
Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen
externen Schalter, z.B. einen Timer oder an einen Stromkreis, der
regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird, angeschlossen werden.
Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie das Gerät nicht auf
unsachgemäße Weise verwenden.
Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbehälter oder in Zubehörteile, die
heißer als 60°C sind.
HR2105 und HR2106: Verwenden Sie den Mixbehälter aus Glas nicht
direkt, nachdem Sie ihn aus dem Geschirrspüler oder Kühlschrank
genommen haben. Lassen Sie ihn bei Raumtemperatur mindestens
5Minuten abkühlen bzw. aufwärmen, bevor Sie ihn verwenden.
Um ein Auslaufen zu verhindern, sollten Sie die maximale
Füllmengenangabe am Mixbehälter nicht überschreiten. Dies gilt
insbesondere für das Mixen bei hoher Geschwindigkeit. Reduzieren
Sie die Menge der Zutat, die im Behälter/Zubehörteil möglicherweise
schäumt.
Wenn Zutaten innen am Mixbehälter haften bleiben, schalten Sie das
Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lösen Sie die
Zutaten dann mithilfe eines Teigschabers von der Becherwand.
Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest geschlossen auf dem
Becher sitzt und der Messbecher richtig im Deckel steckt, bevor Sie das
Gerät einschalten.
Lassen Sie das Gerät nicht länger als jeweils 2Minuten ohne
Unterbrechung laufen.
Lassen Sie das Gerät nach jedem Arbeitsgang auf Raumtemperatur abkühlen.Geräuschpegel: Lc= 86dB(A)Mühle/Zerkleinerer
Achtung
Achten Sie darauf, dass die Messereinheit fest in der Mühle/im
Zerkleinerer sitzt, bevor Sie die Mühle/den Zerkleinerer auf die
Motoreinheit setzen.
Verwenden Sie die Mühle/den Zerkleinerer unter keinen Umständen
zum Mahlen sehr harter Substanzen wie Muskatnuss, Kandiszucker oder
Eiswürfel.
Berühren Sie die Klingen der Messereinheit der Mühle/des Zerkleinerers
nicht, wenn Sie diese reinigen. Sie sind sehr scharf, und Sie könnten Ihre
Finger leicht an ihnen schneiden.
Vorsicht
Lassen Sie den die Mühle/den Zerkleinerer keinesfalls länger als
30Sekunden ohne Unterbrechung laufen.
Lassen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch auf Raumtemperatur
abkühlen.
Integrierte Sicherheitssperre
Diese Funktion stellt sicher, dass Sie das Gerät nur einschalten können,
wenn Sie den Mixbehälter oder Zubehörteile ordnungsgemäß auf
der Motoreinheit angebracht haben. Wenn der Mixbehälter oder die
Zubehörteile ordnungsgemäß angebracht sind, wird die integrierte
Sicherheitssperre gelöst.
Überhitzungsschutz
Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn das Gerät überhitzt,
schaltet es sich automatisch aus (dies kann während eines schweren
Verarbeitungsvorgangs auftreten oder wenn das Gerät nicht so verwendet
wird, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben). Falls dies auftritt,
schalten Sie das Gerät zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie
es dann auf Raumtemperatur abkühlen. Überprüfen Sie anschließend, ob
die Menge der Zutaten, die Sie verarbeiten, die in der Bedienungsanleitung
angegebene Höchstmenge übersteigt oder ob die Messereinheit durch
etwas blockiert wird. Stecken Sie anschließend den Stecker wieder in die
Steckdose, und schalten Sie das Gerät erneut ein.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1. Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
2. Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
schaden können. Enthaltene Rohstoe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3. Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
werden.
4. Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte
Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen
in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/.
Garantie und Support
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift), oder besuchen Sie die Philips
Website (www.philips.com/welcome). Sollte es in Ihrem Land kein Service-
Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ΕλληνικάΕισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.
Σημαντικό!
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε
να το ξεπλένετε με νερό βρύσης. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να
καθαρίσετε το μοτέρ.
Προειδοποίηση
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε
σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο ή άλλα μέρη της
συσκευής έχουν υποστεί φθορά.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ ή τα αξεσουάρ για να
ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη
συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση
και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην
πρίζα. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
Μην ρίχνετε ζεστά υγρά στην κουζινομηχανή ή στο μπλέντερ, καθώς
μπορεί να εξέλθουν από τη συσκευή ξαφνικά με τη μορφή ατμού.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Προσοχή
Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα από την τροφοδοσία ρεύματος
τη συσκευή εάν την αφήσετε αφύλακτη και προτού συναρμολογήσετε,
αποσυναρμολογήσετε, πλησιάσετε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση ή
τον καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Αν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή αξεσουάρ, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη στην κανάτα του μπλέντερ και στον
μύλο/κόφτη.
Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας
που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αν η κανάτα του μπλέντερ ή ο
μύλος/κόφτης έχουν τοποθετηθεί σωστά στο μοτέρ.
Κάλυμμα μπλέντερ
Προειδοποίηση
Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο μέσα στην κανάτα
του μπλέντερ ενώ λειτουργεί η συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στην κανάτα του
μπλέντερ πριν προσαρτήσετε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.
Κατά το χειρισμό ή τον καθαρισμό των λεπίδων του μπλέντερ, μην
αγγίζετε τα αιχμηρά τους άκρα. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και
μπορείτε πολύ εύκολα να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν
απομακρύνετε τα υλικά που μπλοκάρουν τις λεπίδες.
Προσοχή
Προς αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου μηδενισμού της θερμικής
διακοπής λειτουργίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται
μέσω μιας εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως είναι ένας
χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται
και απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία.
Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
με λάθος τρόπο.
Μην γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ και τα αξεσουάρ με υλικά
πιο ζεστά από 60°C.
Μην χρησιμοποιείτε την γυάλινη κανάτα του μπλέντερ αμέσως αφού
τη βγάλετε από το πλυντήριο πιάτων ή το ψυγείο. Αφήστε τη πρώτα σε
θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά τουλάχιστον.
Για να μην χύνονται τα υλικά, μην ξεπερνάτε ποτέ την ένδειξη μέγιστου
όγκου στην κανάτα του μπλέντερ, ειδικά κατά την επεξεργασία σε μεγάλη
ταχύτητα. Αν τα υλικά σχηματίζουν αφρούς κατά την επεξεργασία,
τοποθετήστε ακόμα λιγότερη ποσότητα στην κανάτα/στο αξεσουάρ.
Αν τα τρόφιμα κολλήσουν στις πλευρικές επιφάνειες της κανάτας του
μπλέντερ, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την
πρίζα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε το
φαγητό από τα τοιχώματα.
Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, να βεβαιώνεστε πάντα ότι το
καπάκι είναι σωστά κλεισμένο/τοποθετημένο στην κανάτα και ότι ο
δοσομετρητής έχει τοποθετηθεί σωστά στο καπάκι.
Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερα από 2 λεπτά τη
φορά.
Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου
μετά από την επεξεργασία κάθε μερίδας.
Επίπεδο θορύβου: Lc = 86dB(A)Μύλος/κόφτης
Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι καλά στερεωμένες στον μύλο/κόφτη
πριν τον προσαρτήσετε πάνω στη μονάδα του μοτέρ.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον μύλο/κόφτη για να αλέσετε πολύ σκληρά
υλικά όπως μοσχοκάρυδο, κύβους ζάχαρης και παγάκια.
Όταν καθαρίζετε τις λεπίδες του μύλου/κόφτη, μην αγγίζετε τα αιχμηρά
άκρα των λεπίδων. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορείτε πολύ
εύκολα να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.
Προσοχή
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον μύλο/κόφτη για περισσότερα από 30
δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από
κάθε της λειτουργία.
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αν η
κανάτα του μπλέντερ ή τα αξεσουάρ είναι σωστά τοποθετημένα στη μονάδα
του μοτέρ. Αν έχετε τοποθετήσει σωστά την κανάτα του μπλέντερ ή τα
αξεσουάρ, το ενσωματωμένο κλείδωμα θα απασφαλιστεί.
Προστασία από υπερθέρμανση
Η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή
υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα (το οποίο ενδέχεται να
σημειωθεί κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών επεξεργασίας ή εάν
η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο
χρήσης). Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή,
αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει σε θερμοκρασία
δωματίου. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα των υλικών που
επεξεργάζεστε δεν ξεπερνάει την ποσότητα που αναφέρεται στο εγχειρίδιο
χρήσης και ελέγξτε αν κάτι μπλοκάρει τις λεπίδες. Στη συνέχεια, συνδέστε
ξανά το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που
αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).
Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας
(2012/19/ΕΕ).
Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή
συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε επισκευή ή πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Philips στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το
τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον
τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
EspañolIntroducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips
Para poder beneciarse por completo de la asistencia que ofrece Philips,
registre el producto en www.philips.com/welcome.
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y
consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
Peligro
No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la
enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motora sólo con un paño
húmedo.
Advertencia
Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que vayan
a entrar en contacto con los alimentos.
Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el
mismo se corresponde con el voltaje de la red local.
Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips,
por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualicado,
con el n de evitar situaciones de peligro.
No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas
están dañados.
No utilice nunca la jarra de la batidora ni los accesorios para encender y
apagar el aparato.
No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable
fuera del alcance de los niños.
Los aparatos pueden ser usados por personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso.
No permita que los niños jueguen con el aparato.No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las
cuchillas están muy aladas.
No vierta líquidos calientes en el recipiente para picar ni en la batidora,
ya que pueden ser expulsados por la misma debido a la generación
repentina de vapor.
El aparato se ha diseñado exclusivamente para su uso doméstico.
Precaución
Apague el aparato y desconéctelo siempre de la fuente de alimentación
cuando lo deje desatendido, antes de montarlo o desmontarlo y cuando
limpie las partes que se mueven durante su uso o se aproxime a estas.
No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no
recomiende especícamente. Si lo hace, la garantía quedará anulada.
No exceda la indicación máxima de la jarra de la batidora ni del molinillo
o picador.
No supere las cantidades ni los tiempos de preparación indicados en la
tabla correspondiente.
Solo se puede encender el aparato si la jarra de la batidora o el molinillo o
picador están colocados correctamente en la unidad motora.
Batidora
Advertencia
No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la jarra de la
batidora mientras el aparato esté funcionando.
Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien jada a la jarra de la
batidora antes de montar la jarra en la unidad motora.
No toque los bordes alados de la unidad de cuchillas de la batidora
cuando la maneje o la limpie. Al estar muy aladas, podría cortarse
fácilmente los dedos.
Si la unidad de cuchillas se bloquea, desenchufe el aparato antes de
retirar los ingredientes que están bloqueándolas.
Precaución
Para evitar riesgos derivados de un reajuste involuntario del disyuntor
térmico, este aparato no debe enchufarse a la red eléctrica a través de un
interruptor externo, como por ejemplo un programador, ni a un circuito
que encienda o se apague a intervalos.
No utilice incorrectamente el aparato para evitar posibles lesiones.Nunca llene la jarra de la batidora ni los accesorios con ingredientes a más
de 60°C de temperatura.
No utilice la jarra de cristal de la batidora justo después de sacarla del
lavavajillas o el frigoríco. Déjela a temperatura ambiente durante al
menos 5minutos antes de utilizarla.
No exceda el nivel máximo de volumen indicado en la jarra de la batidora
para evitar que se derrame, especialmente si procesa a una velocidad alta.
Reduzca la cantidad de los ingredientes que tienden a formar espuma en
la jarra o el accesorio.
Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora, apague el
aparato y desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para separar
los alimentos de la pared.
Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien
cerrada o colocada en la jarra, y de que el vaso medidor (si lo hubiera)
esté puesto en la tapa.
No deje que el aparato funcione durante más de 2minutos seguidos.Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente después
de procesar cada lote.
Nivel de ruido: Lc=86dB (A)Molinillo o picador
Advertencia
Asegúrese de que la unidad de cuchillas esté bien jada al molinillo o
picador antes de montarlo en la unidad motora.
No utilice nunca el molinillo o picador para picar ingredientes muy duros
como nuez moscada, caramelo o cubitos de hielo.
No toque los bordes alados de la unidad de cuchillas del molinillo o
picador cuando la limpie. Al estar muy aladas, podría cortarse fácilmente
los dedos.
Precaución
No utilice nunca el molinillo o picador durante más de 30segundos sin
interrupción.
Deje siempre que el aparato se enfríe a temperatura ambiente después
de cada operación.
Bloqueo de seguridad incorporado
Esta función garantiza que el aparato solo se pueda encender si han
encajado correctamente la jarra de la batidora o los accesorios en la unidad
motora. Si la jarra de la batidora o los accesorios están bien encajados, el
bloqueo de seguridad incorporado se desactivará.
Protec. sobrecalentamiento
El aparato está equipado con protección contra el sobrecalentamiento. Si
el aparato se sobrecalienta, se apaga de forma automática, lo que puede
ocurrir durante tareas de procesamiento intensas o si no se utiliza el aparato
de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario. Si ocurre esto, en
primer lugar apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe hasta
llegar a la temperatura ambiente. Después, compruebe que la cantidad de
ingredientes que está procesando no supera la cantidad mencionada en el
manual de usuario y asegúrese de que no haya nada bloqueando la unidad
de cuchillas. A continuación, enchúfelo de nuevo a la toma de corriente y
vuelva a encenderlo.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM).
Reciclaje
Este símbolo signica que este producto no debe desecharse con la
basura normal del hogar (2012/19/UE).
Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos
eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
Garantía y asistencia
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.com/welcome o póngase en contacto con
el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de
teléfono en el folleto de la garantía). Sino hay servicio de atención al cliente
en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
SuomiJohdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi!
Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/
welcome.
Tärkeää
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.
Vaara
Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele
sitä vesihanan alla. Puhdista runko vain kostealla liinalla.
Varoitus
Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen käyttöönottoa.Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi
hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Älä käytä laitetta, jos sen pistoke, virtajohto tai jokin muu osa on viallinen.Älä koskaan käytä tehosekoittimen kannua tai lisäosia laitteen
käynnistämiseen ja sammuttamiseen.
Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen johto poissa lasten
ulottuvilta.
Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.Älä koske teriin etenkään laitteen ollessa kytketty verkkovirtaan. Terät
ovat hyvin teräviä.
Älä kaada monitoimikoneeseen tai tehosekoittimeen kuumaa nestettä,
sillä se voi höyrystyä äkillisesti ja aiheuttaa palovammoja.
Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Varoitus
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä, sekä ennen
laitteen kokoamista, purkamista ja puhdistamista ja ennen kuin kosketat
osia, jotka liikkuvat käytössä.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita lisävarusteita tai -osia, takuu
raukeaa.
Älä ylitä tehosekoittimen kannuun ja maustemyllyyn/teholeikkuriin
merkittyjä enimmäismääriä.
Älä ylitä taulukossa annettuja määriä ja valmistusaikoja.Laitteen voi käynnistää ainoastaan, jos tehosekoittimen kannu tai
maustemylly/teholeikkuri on kiinnitetty runkoon oikein.
Tehosekoitin
Varoitus
Älä työnnä sormiasi tai esineitä sekoituskannuun, kun laite on käynnissä.Tarkista, että teräyksikkö on kunnolla kiinnitetty tehosekoittimen
kannuun ennen kannun asettamista runkoon.
Varo koskemasta tehosekoittimen teräyksikön leikkuuteriin puhdistuksen
aikana tai kun käsittelet laitetta muutoin. Leikkuuterät ovat erittäin
terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
Jos teräyksikkö juuttuu paikalleen, irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin
irrotat kiinni juuttuneet ainekset.
Varoitus
Lämpökatkaisimen huolimattomasta nollaamisesta johtuvien
vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa koskaan liittää aikakytkimeen
tai vastaavaan kytkimeen tai piiriin, jonka virta katkaistaan ja kytketään
säännöllisesti.
Käytä laitetta vain ohjeiden mukaan, jotta vältät mahdolliset virheellisestä
käytöstä aiheutuvat vahingot.
Älä koskaan lisää tehosekoittimen kannuun ja lisäosiin aineksia, joiden
lämpötila on yli 60°C.
Älä käytä tehosekoittimen lasikannua välittömästi astianpesukoneesta
tai jääkaapista ottamisen jälkeen. Anna sen olla huoneenlämmössä
vähintään 5minuuttia ennen käyttöä.
Jotta ainekset eivät roisku, älä ylitä tehosekoittimen kannuun merkittyä
enimmäismäärää, etenkin jos käytät suurta nopeutta. Vähennä helposti
vaahtoavien ainesosien määrää kannussa ja lisäosissa.
Jos ruoka tarttuu sekoituskannun seinämään, sammuta laite ja irrota sen
pistorasiasta. Irrota sitten ruoka seinämästä lastan avulla.
Varmista aina, että kansi on suljettu ja kiinnitetty oikein kannuun ja että
mittamuki on oikein kiinni kannessa, ennen kuin kytket laitteeseen virran.
Älä pidä laitetta käynnissä yli 2 minuuttia kerrallaan.Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi jokaisen
käsitellyn erän jälkeen.
Käyntiääni: Lc = 86 dB (A)Maustemylly/teholeikkuri
Varoitus
Varmista, että teräyksikkö on kiinnitetty kunnolla maustemyllyyn/
teholeikkuriin ennen kuin kiinnität maustemyllyn/teholeikkurin runkoon.
Älä hienonna sekoittimella erittäin kovia aineita, esimerkiksi
muskottipähkinöitä, kandisokeria ja jääpaloja.
Älä koske maustemyllyn/teholeikkurin leikkuuteriin puhdistuksen aikana.
Leikkuuterät ovat erittäin terävät, ja niistä saa helposti haavan sormeen.
Varoitus
Älä käytä maustemyllyä/teholeikkuria yhtäjaksoisesti yli 30 sekunnin ajan.Anna laitteen aina jäähtyä huoneen lämpötilaa vastaavaksi jokaisen
käytön jälkeen.
Sisäänrakennettu turvakytkin
Tämä toiminto varmistaa, että voit kytkeä laitteeseen virran vain silloin,
kun tehosekoittimen kannu tai lisäosat on asetettu oikein runkoon. Kun
tehosekoittimen kannu tai lisäosat on asetettu oikein, rungon turvakytkin
vapautuu.
Ylikuumenemissuoja
Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite ylikuumenee, sen virta katkeaa
automaattisesti. Niin voi käydä käsiteltäessä kovia tai raskaita aineksia tai
jos laitetta ei ole käytetty käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti). Jos näin
käy, sammuta laite, irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä
huoneenlämpöiseksi. Varmista sitten, että käsiteltävien ainesten määrä
ei ylitä käyttöoppaassa mainittua määrää ja että mikään ei estä teräosan
toimintaa. Liitä sitten pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite
uudelleen.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja.
Kierrätys
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä
koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-
sivuilla osoitteessa www.philips.com/welcome tai ota yhteys Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
1/2
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
שמתשמל ךירדמ HE
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
BG Ръководство за потребителя
CS íručka pro uživatele
ET Kasutusjuhend
HR Korisnički priručnik
HU Felhasználói kézikönyv
KK Қолданушының нұсқасы
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotāja rokasgrāmata
MK Упатство за користење
PL Instrukcja obugi
RO Manual de utilizare
RU Руководство пользователя
SK Pručka užívateľa
SL Uporabniški priročnik
SQ Manual përdorimi
SR Korisnki priručnik
UK Посібник користувача
TR Kullanım kılavuzu
RU: Блендер
KK: Блендер
HR2191, HR2291 (220-240V~ 50-60Hz 600W)
Импортер на территорию России и Таможенного cоюза:
ООО “Техника для дома Филипс”, Российская Федерация,
123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, 5 этаж,
помещение ХVII, комната 31, номер телефона
+7 495 961-1111
Изготовитель:
“ДАП Б.В.”, Туссендиепен 4 а, 9206АД, Драхтен,
Нидерланды
Для бытовых нужд
Сделано в Китае
Прибор класса II
Ресей және Кедендік одақ территориясына импорттаушы:
“Техника для дома Филипс” ЖШҚ, Ресей Федерациясы,
123022 Мәскеу қ., Сергей Макеев к-сі, 13 үй, 5 қабат,
ХVII үй-жай, 31 бөлме, телефон нөмірі +7 495 961-1111
Өндіруші:
“ДАП Б.В.”, Туссендиепен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Қытайда жасалған
II санатты аспап
Условия хранения/Сақтау
шарттары
Условия эксплуатации/
пайдалану шарттары
Температура/Температура -20°C ÷ +60°C +10°C ÷ +40°C
Относительная влажность/
Салыстырмалы ылғалдылық
20% ÷ 95% 20% ÷ 90%
Атмосферное давление/
Атмосфералық қысым
98 ÷ 102 kPa 98 ÷ 102 kPa
© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
3000.070.5003.3 (20/07/2021)
HR2191, HR2291
1
optional
HR2291 HR2191
HR2291/41
optional
HR2191/30
optional
HR2191/20
HR2191/21
HR2191/30
HR2291/20
HR2291/21
2
Click!
5
6
1
2
2

43

1
2
1
2
3
7
11
10
9
8
1
2
3

5 6

4
1
2
Click!
3
optional
1
2
2
Click!
1
30 sec.
10

8 9

7
11
4
6
60 sec.
4
4
2
optional
5
Click!
1
3
30 sec25-50 g
30 sec5-25 g
30 sec25-75 g
10 sec5-15 g
optional
10 sec
60 g
(MAX)
6 x
60 - 90 sec.1250 ml
30 - 60 sec.
1 min
1 min
2
2
2
2
2
2
1250 ml
60 - 90 sec.1250 ml
(MAX)
(MAX)
(MAX)
1 min
200 g
300 ml
200 g
250 ml
5
10 sec50 g
10 sec50 g
optional
optional
2x2x2 cm
6
1
2
3
2
1
4
3
1/2

Se manualen för Philips Pure Essentials Collection HR2084 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Pure Essentials Collection HR2084? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Philips som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Philips -ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Allmänt
Philips
Pure Essentials Collection HR2084 | HR2084/90
Mixer
8710103393405, 8710103393429, 8710103393399, 8710103393412, 8710103393436, 8710103393443
Svenska, Engelsk
Användarmanual (PDF)
Prestanda
Skålkapacitet2 l
PulsfunktionJa
IskrossningJa
Design
ModellBänkmixer
Produktens färgSvart
Strömtillförsel
Effekt650 W
AC-inspänning220 - 240 V
Växelström Frekvens50 - 60 hz
Förpackningens innehåll
Förpackningarnas innehållSerrated blades for XL Chopper
Material
Behållare, materialGlas
Kniv, materialRostfritt stål
visa mer

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Philips Pure Essentials Collection HR2084.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat