Philips SalonDry HP4988

Philips SalonDry HP4988 bruksanvisning

(1)
 • a
  f
  b
  c
  d
  e
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  HP4988
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR
  Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT
  Manual do utilizador
  SV
  Användarhandbok
  TR
  .XOODQ×PN×ODYX]X
  AR
  FA
  English
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
  EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
  for future reference.
  
  WARNING: Do not use this appliance
  near water.
  
  When the appliance is used in a
  bathroom, unplug it after use since
  the proximity of water presents a risk,
  even when the appliance is switched
  off.
  
  WARNING: Do not use
  this appliance near bathtubs,
  showers, basins or other
  vessels containing water.
  
  Always unplug the appliance after use.
  
  If the appliance overheats, it switches
  off automatically. Unplug the appliance
  and let it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance on
  again, check the grilles to make sure
  WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
  
  If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a
  service centre authorised by Philips or
  VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
  avoid a hazard.
  
  This appliance can be used by children
  aged from 8 years and above and
  persons with reduced physical, sensory
  or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have
  been given supervision or instruction
  concerning use of the appliance in a
  safe way and understand the hazards
  involved. Children shall not play with
  the appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  
  For additional protection, we advise
  you to install a residual current device
  (RCD) in the electrical circuit that
  supplies the bathroom. This RCD must
  have a rated residual operating current
  not higher than 30mA. Ask your
  installer for advice.
  
  Do not insert metal objects into the
  air grilles to avoid electric shock.
  
  Never block the air grilles.
  
  Before you connect the appliance,
  ensure that the voltage indicated on
  the appliance corresponds to the local
  power voltage.
  
  Do not use the appliance for any
  other purpose than described in this
  manual.
  
  'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
  hair.
  
  When the appliance is connected to
  the power, never leave it unattended.
  
  Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
  recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
  
  Do not wind the mains cord round
  the appliance.
  
  Wait until the appliance has cooled
  down before you store it.
  
  Do not pull on the power cord after
  using. Always unplug the appliance by
  holding the plug.
  (OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and
  UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
  Environment
  This symbol means that this product shall not be disposed
  of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
  country’s rules for the separate collection of electrical and
  electronic products. Correct disposal helps prevent negative
  consequences for the environment and human health.
  2 Dry your hair
  1 Adjust the dual voltage switch (d) to match the local power voltage.
  2 Connect the plug to a power supply socket.
  
  For precise drying, attach the concentrator (a) onto the
  hairdryer (
  b).
  
  To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
  3 Adjust the temperature switch (
  c) to for hot air, for warm air,
  or
  for cool air.
  After use:
  1 Switch off the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface unit it cools down.
  3 Clean the appliance by damp cloth.
  4 Fold the appliance (
  f).
  5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
  the hanging loop (
  e).
  3 Guarantee and service
  If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
  you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
  RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
  LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
  Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
  Dansk
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
  udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
  produkt på www.philips.com/welcome.
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
  opbevar den til senere brug.
  
  ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
  i nærheden af vand.
  
  Hvis du anvender apparatet i
  badeværelset, skal du trække stikket
  ud efter brug, da vand udgør en risiko,
  selvom apparatet er slukket.
  
  ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
  i nærheden af badekar,
  brusekabiner, kummer eller
  andre kar, der indeholder vand.
  
  Tag altid stikket ud, efter du har brugt
  apparatet.
  
  Hvis apparatet bliver overophedet,
  slukker det automatisk. Tag stikket
  ud af stikkontakten, og lad apparatet
  afkøle i et par minutter. Før du tænder
  apparatet igen, skal du kontrollere
  gitrene for at sikre, at de ikke er
  blokeret af fnug, hår osv.
  
  Hvis netledningen beskadiges, må den
  kun udskiftes af Philips, et autoriseret
  Philips-serviceværksted eller en
  WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
  undgå enhver risiko.
  
  Dette apparat kan bruges af børn
  fra 8 år og opefter og personer
  med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de er blevet
  instrueret i sikker brug af apparatet og
  forstår de medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages
  af børn uden opsyn.
  
  Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
  anbefales det, at installationen til
  badeværelset er forsynet med et
  HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
  Kontakt eventuelt en el-installatør.
  
  Stik aldrig metalgenstande ind i
  luftgitrene, da dette kan give elektrisk
  stød.
  
  Blokér aldrig luftgitrene.
  
  Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
  dig, at den spænding, der er angivet
  på apparatet, svarer til den lokale
  spænding.
  
  Brug ikke apparatet til andre
  formål end dem, der er beskrevet i
  vejledningen.
  
  Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
  
  Hold konstant opsyn med apparatet,
  når det er sluttet til stikkontakten.
  
  Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
  fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
  VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
  anvender en sådan type tilbehør eller
  dele, annulleres garantien.
  
  Du må ikke sno ledningen rundt om
  apparatet.
  
  Læg aldrig apparatet væk, før det er
  helt afkølet.
  
  Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
  altid stikket ud af stikkontakten ved at
  holde fast i stikket.
  (OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
  og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
  Miljø
  Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
  sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
  Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
  elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
  forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
  2 Tør dit hår
  1 Juster spændingsomskifteren (d), så den passer til den lokale
  netstyrke.
  2 Tilslut stikket til stikkontakten.
  
  Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren (a) på
  hårtørreren (
  b).
  
  Du frakobler koncentratoren ved at fjerne den fra hårtørreren.
  3 Sæt temperaturknappen (
  c) til for varm luft, for lun luft eller
  for kold luft.
  Efter brug:
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 3ODFHUDSSDUDWHWSnHQYDUPHEHVWDQGLJRYHUÁDGHLQGWLOGHWN¡OHU
  ned.
  3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
  4 Fold apparatet sammen (
  f).
  5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
  også hænge den op i ophængningsøjet (e).
  3 Garanti og service
  Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
  har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com
  HOOHUNRQWDNWH3KLOLSV.XQGHFHQWHULGLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVL
  IROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHU
  i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
  Deutsch
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
  sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
  1 Wichtig
  Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
  durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
  
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
  
  Wenn das Gerät in einem
  Badezimmer verwendet wird, trennen
  Sie es nach dem Gebrauch von der
  Stromversorgung. Die Nähe zum
  Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
  wenn das Gerät abgeschaltet ist.
  
  WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe
  von Badewannen, Duschen,
  Waschbecken oder sonstigen
  Behältern mit Wasser.
  
  Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
  Netzstecker aus der Steckdose.
  
  Bei Überhitzung wird das Gerät
  automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
  den Stecker aus der Steckdose, und
  lassen Sie das Gerät einige Minuten
  lang abkühlen. Vergewissern Sie
  sich vor dem erneuten Einschalten,
  dass keine Flusen, Haare usw. die
  Gebläseöffnung blockieren.
  
  Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
  ein defektes Netzkabel nur von einem
  Philips Service-Center, einer von
  Philips autorisierten Werkstatt oder
  HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
  durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
  werden.
  
  Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren und Personen mit
  verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder
  Mangel an Erfahrung und Kenntnis
  verwendet werden, wenn sie bei der
  Verwendung beaufsichtigt wurden
  oder Anweisung zum sicheren
  Gebrauch des Geräts erhalten und die
  Gefahren verstanden haben. Kinder
  dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
  Reinigung und Wartung darf nicht von
  Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
  werden.
  
  Der Einbau einer
  Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
  Stromkreis, der das Badezimmer
  versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
  Dieses Gerät muss über einen
  Nennauslösestrom von maximal
  30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
  Sie sich an Ihren Installateur.
  
  Führen Sie keine Metallgegenstände in
  die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
  ein, da dies zu Stromschlägen führen
  kann.
  
  Halten Sie Lufteinlassgitter und
  Gebläseöffnung immer frei.
  
  Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
  anschließen, überprüfen Sie, ob die
  auf dem Gerät angegebene Spannung
  mit der Netzspannung vor Ort
  übereinstimmt.
  
  Verwenden Sie das Gerät
  nie für andere als in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebene
  Zwecke.
  
  Verwenden Sie das Gerät nicht zum
  Trocknen von Kunsthaar.
  
  Wenn das Gerät an eine Steckdose
  angeschlossen ist, lassen Sie es zu
  keiner Zeit unbeaufsichtigt.
  
  Verwenden Sie niemals Zubehör oder
  Teile, die von Drittherstellern stammen
  bzw. nicht von Philips empfohlen
  werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
  oder Teile verwenden, erlischt Ihre
  Garantie.
  
  Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
  das Gerät.
  
  Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
  Sie es wegräumen.
  
  Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
  am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
  am Netzstecker, um das Gerät von der
  Stromversorgung zu trennen.
  Elektromagnetische Felder
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
  der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
  Umgebung
  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
  normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
  Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
  Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
  Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf
  Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
  2 Trocknen von Haaren
  1 Stellen Sie den Spannungswähler (d) auf die entsprechende
  Netzspannung ein.
  2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
  
  Stecken Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse (a) auf den
  Haartrockner (
  b).
  
  Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Haartrockner
  abgezogen.
  3 Stellen Sie den Temperaturschalter (
  c) auf für heiße Luft, auf
  für warme Luft oder auf
  für kalte Luft.
  Nach der Verwendung:
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  2 Legen Sie das Gerät zum Abkühlen auf eine hitzebeständige
  Unterlage.
  3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
  4 Klappen Sie das Gerät zusammen (
  f).
  5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
  staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
  aufhängen (
  e).
  3 Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
  treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com),
  oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
  Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
  Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
  Philips Händler.
  ƆƫƫƧƭƩƪƜ
  ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơƭơ
  ƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSV
  ƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
   ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
  ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
  
  ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
  
  žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
  ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
  ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
  
  ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
  ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
  ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
  
  ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  
  ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
  ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
  ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
  ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
  ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
  ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
  ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
  ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
  
  ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
  ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
  ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
  ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
  3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
  ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
  
  ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
  ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
  ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
  ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
  ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
  ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
  ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
  ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
  ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
  ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
  ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
  ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
  ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
  
  ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
  ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥƝƭơ
  ƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞ
  ƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼ
  ƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯ
  ƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơ
  ưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞƴƩƬƞ
  ươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ
  ƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
  ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
  ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
  
  ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
  ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
  ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
  
  ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
  
  ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
  ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
  ƱƥƽƬơƴƯƲ
  
  ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
  ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
  ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
  
  ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
  ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
  
  žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
  ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
  ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
  
  ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
  ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
  ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
  ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
  ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
  ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
  
  ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
  ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  
  ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
  
  ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
  ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
  ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
  ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
  ƢƽƳƬơ
  ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
  ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
  ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
  ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
  ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
  ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
  ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
  ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
  ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
  ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
  ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
  ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ.
   ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
  1 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƤƽƯƴƜƳƥƹƭƱƥƽƬơƴƯƲdƾƳƴƥƭơ
  ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƴƧƭƴƯưƩƪƞươƱƯƷƞƱƥƽƬơƴƯƲ
  2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
  
  ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơƥƶơƱƬƼƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯaƳƴƯ
  ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
  b).
  
  ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
  3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
  cƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơưƯƫƽ
  ƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ
  ƣƩơƦƥƳƴƼơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƪƱƽƯ
  ơƝƱơ
  ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
  ưƱƟƦơ
  2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƬƩơơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơ
  ƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
  3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
  4 ƅƩưƫƾƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  f).
  5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
  ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
  ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
  e).
   ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
  ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
  ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
  ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
  ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
  ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
  ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
  ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
  Español
  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
  SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUH
  el producto en www.philips.com/welcome.
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
  consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
  
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua.
  
  Si utiliza el aparato en el cuarto de
  baño, desenchúfelo después de usarlo.
  La proximidad de agua representa
  un riesgo, aunque el aparato esté
  apagado.
  
  ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua ni cerca de
  bañeras, duchas, cubetas
  u otros recipientes que
  contengan agua.
  
  Desenchufe siempre el aparato
  después de usarlo.
  
  Si el aparato se calienta en exceso, se
  apaga automáticamente. Desenchufe
  el aparato y deje que se enfríe durante
  unos minutos. Antes de encender
  de nuevo el aparato, compruebe las
  rejillas para asegurarse de que no
  estén obstruidas con pelusas, pelos,
  etc.
  
  Si el cable de alimentación está
  dañado, deberá ser sustituido por
  Philips, por un centro de servicio
  autorizado por Philips o por personal
  FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
  situaciones de peligro.
  
  Este aparato puede ser usado por
  niños a partir de 8 años y por
  personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por
  quienes no tengan los conocimientos
  y la experiencia necesarios, si han
  sido supervisados o instruidos acerca
  del uso del aparato de forma segura
  y siempre que sepan los riesgos que
  conlleva su uso. No permita que
  los niños jueguen con el aparato.
  Los niños no deben llevar a cabo
  la limpieza ni el mantenimiento sin
  supervisión.
  
  Como protección adicional,
  aconsejamos que instale en el circuito
  que suministre al cuarto de baño
  un dispositivo de corriente residual
  (RCD). Este RCD debe tener una
  corriente operacional residual que
  no exceda de 30 mA. Consulte a su
  electricista.
  
  Para evitar descargas eléctricas, no
  introduzca objetos metálicos por las
  rejillas de aire.
  
  No bloquee nunca las rejillas del aire.
  
  Antes de enchufar el aparato,
  compruebe que el voltaje indicado
  en el mismo se corresponde con el
  voltaje de la red eléctrica local.
  
  No utilice este aparato para otros
  ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
  manual.
  
  No utilice el aparato sobre cabello
  DUWLÀFLDO
  
  Nunca deje el aparato sin vigilancia
  cuando esté enchufado a la red
  eléctrica.
  
  No utilice nunca accesorios ni piezas
  de otros fabricantes o que Philips no
  UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
  hace, quedará anulada su garantía.
  
  No enrolle el cable de alimentación
  alrededor del aparato.
  
  Espere a que se enfríe el aparato antes
  de guardarlo.
  
  No tire del cable de alimentación
  después de cada uso. Desenchufe
  siempre el aparato sujetándolo por la
  clavija.
  &DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
  Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
  sobre exposición a campos electromagnéticos.
  Medioambiental
  (VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
  con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
  de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
  y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
  evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
  humana.
  2 Secado del cabello
  1 Ajuste el conmutador de doble voltaje (d) para que coincida con el
  voltaje de la red eléctrica local.
  2 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
  
  Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (a) en
  el secador (
  b).
  
  Para quitar la boquilla concentradora del secador, tire de ella.
  3 Ponga el botón de temperatura (
  c) en la posición para aire
  caliente, en la posición
  para aire templado o en la posición
  para aire frío.
  Después del uso:
  1 Apague el aparato y desenchúfelo.
  2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
  3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
  4 Pliegue el aparato (
  f).
  5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
  guardarlo colgándolo por su anilla (
  e).
  3 Garantía y servicio
  Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si
  tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com
  o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
  en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si
  no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor
  Philips local.
  Suomi
  Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
  hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
  welcome.
  1 Tärkeää
  Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
  käyttöä varten.
  
  VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
  veden lähellä.
  
  Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
  irrota pistoke pistorasiasta käytön
  jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
  vaikka virta olisi katkaistu.
  
  VAROITUS: älä käytä laitetta
  kylpyammeen, suihkun, altaan tai
  muiden vesiastioiden lähellä.
  
  Irrota pistoke pistorasiasta
  aina käytön jälkeen.
  
  Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
  automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta
  ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.
  Ennen kuin käynnistät laitteen
  uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
  kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.
  
  Jos virtajohto on vahingoittunut, se
  on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
  huoltoliikkeessä tai muulla
  ammattitaitoisella korjaajalla.
  
  Laitetta voivat käyttää myös yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
  fyysinen tai henkinen toimintakyky on
  rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
  tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
  on neuvottu laitteen turvallisesta
  käytöstä tai tarjolla on turvallisen
  käytön edellyttämä valvonta ja jos he
  ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
  Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
  saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
  ilman valvontaa.
  
  Lisäksi suosittelemme asentamaan
  kylpyhuoneen pistorasiaan
  jäännösvirtalaitteen (RCD).
  Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
  on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
  asentajalta.
  
  Älä työnnä ilmanotto- tai
  ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
  ettet saa sähköiskua.
  
  Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
  peittää.
  
  Varmista ennen laitteen liittämistä,
  että laitteeseen merkitty jännite vastaa
  paikallista jännitettä.
  
  Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
  oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
  
  Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
  
  Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
  sitä ilman valvontaa.
  
  Älä koskaan käytä muita kuin
  Philipsin valmistamia tai suosittelemia
  lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
  osia, takuu ei ole voimassa.
  
  Älä kierrä virtajohtoa laitteen
  ympärille.
  
  Anna laitteen jäähtyä ennen
  säilytykseen asettamista.
  
  Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
  käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
  pistorasiasta aina pitämällä kiinni
  pistokkeesta.
  6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
  koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Ympäristö
  Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
  tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
  maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
  sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
  ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
  2 Hiusten kuivaaminen
  1 Säädä kaksoisjännitekytkin (d) paikallisen jännitteen mukaiseksi.
  2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
  
  Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen (a)
  hiustenkuivaimeen (
  b).
  
  Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
  3 Aseta lämpötilakytkin (
  c) asentoon kuumaa ilmaa, asentoon
  lämmintä ilmaa tai asentoon
  viileää ilmaa varten.
  Käytön jälkeen:
  1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
  3 Puhdista laite kostealla liinalla.
  4 Taita laite kokoon (
  f).
  5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
  voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
  e).
  3 Takuu ja palvelu
  Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen
  on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai
  ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä).
  Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
  jälleenmyyjään.
  Français
  )pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
  pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
  l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
  conservez-le pour un usage ultérieur.
  
  AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
  appareil à proximité d’une source
  d’eau.
  
  Si vous utilisez l’appareil dans une
  salle de bains, débranchez-le après
  utilisation car la proximité d’une
  source d’eau constitue un risque,
  même lorsque l’appareil est hors
  tension.
  
  AVERTISSEMENT : n’utilisez
  pas l’appareil près d’une
  baignoire, d’une douche,
  d’un lavabo ni de tout autre
  récipient contenant de l’eau.
  
  Débranchez toujours l’appareil après
  utilisation.
  
  Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
  se met automatiquement hors tension.
  Débranchez l’appareil et laissez-
  le refroidir quelques minutes. Avant
  de remettre l’appareil sous tension,
  assurez-vous que les grilles ne sont
  pas obstruées par de la poussière, des
  cheveux, etc.
  
  Si le cordon d’alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé par
  Philips, par un Centre Service Agréé
  3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
  DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
  
  Cet appareil peut être utilisé par des
  enfants âgés de 8 ans ou plus, des
  personnes dont les capacités physiques,
  sensorielles ou intellectuelles sont
  réduites ou des personnes manquant
  d’expérience et de connaissances,
  à condition que ces enfants ou
  personnes soient sous surveillance ou
  qu’ils aient reçu des instructions quant
  à l’utilisation sécurisée de l’appareil
  et qu’ils aient pris connaissance des
  dangers encourus. Les enfants ne
  doivent pas jouer avec l’appareil. Le
  nettoyage et l’entretien ne doivent
  pas être réalisés par des enfants sans
  surveillance.
  
  Pour plus de sécurité, il est conseillé
  de brancher l’appareil sur une prise de
  courant protégée par un disjoncteur
  différentiel de 30 mA dans la salle
  de bains. Demandez conseil à votre
  électricien.
  
  N’insérez aucun objet métallique
  dans les grilles d’air au risque de vous
  électrocuter.
  
  N’obstruez jamais les grilles d’air.
  
  Avant de brancher l’appareil, assurez-
  vous que la tension indiquée sur
  l’appareil correspond bien à la tension
  secteur locale.
  
  N’utilisez pas l’appareil dans un autre
  but que celui qui est indiqué dans ce
  manuel.
  
  N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
  DUWLÀFLHOV
  
  Lorsque l’appareil est sous tension, ne
  le laissez jamais sans surveillance.
  
  N’utilisez jamais d’accessoires ou de
  pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
  SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
  par Philips. L’utilisation de ce type
  d’accessoires ou de pièces entraîne
  l’annulation de la garantie.
  
  N’enroulez pas le cordon
  d’alimentation autour de l’appareil.
  
  Attendez que l’appareil ait refroidi
  avant de le ranger.
  
  Ne tirez pas sur le cordon
  d’alimentation après utilisation.
  Débranchez toujours l’appareil en
  WHQDQWODÀFKH
  &KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
  les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
  électromagnétiques.
  Environnement
  &HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
  rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
  les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
  des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
  correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
  2 Séchage des cheveux
  1 Réglez le sélecteur de tension (d) sur la tension secteur locale.
  2 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
  
  3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUG·DLUa) sur le
  sèche-cheveux (
  b).
  
  Détachez le concentrateur d’air en le retirant du sèche-cheveux.
  3 Réglez la température (
  c) sur (air chaud), (air modéré) ou
  (air froid).
  Après utilisation :
  1 Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.
  2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
  3 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
  4 Repliez l’appareil (
  f).
  5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
  Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
  suspension (
  e).
  3 Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
  exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
  un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.
  com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
  pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
  sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
  Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
  revendeur Philips.
  Italiano
  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
  massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
  prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
  1 Importante
  Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
  l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
  Specifications are subject to change without notice
  © 2015 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  3140 035 29444
Philips SalonDry HP4988

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips SalonDry HP4988? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips SalonDry HP4988 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips SalonDry HP4988 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Norska, Finska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips SalonDry HP4988? Ställ din fråga här

Philips SalonDry HP4988 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell SalonDry HP4988
Produkt hårtork
EAN 8710103586593
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Norska, Finska
Filtyp PDF
Design
Produktens färg Vit
Sladdlängd 1.8
Nedfällbarthandtag
- 2
Hängande modell Hängögla
Upphängningsbar
Strömtillförsel
AC-inspänning 110-127/220-240
Effekt 1350
Dubbelspänning
Prestanda
Enkelt och säkert inbyggt bärhandtag
Jonisk funktion
Antal inställningar 3
-
Förpackningens innehåll
Koncentratormunstycke
Fodral för enkel förvaring och transport
Spridarmunstycke

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer