Philips SoftPal 7188335P0 bruksanvisning

Philips SoftPal 7188335P0
(1)
  • Sidantal: 1
  • Filtyp: PDF
Philips Lighting Contact Centre
Int. Business Reply Service
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven
Pays-Bas / The Netherlands
B
EN
SAFETY INSTRUCTIONS - PART B
This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters &
specifications with icons, as per International norms and safety standards. However
not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the
icons on the additional Manual A, for the ones which are particulary applicable for
this product.
WARNING!
• Not suitable for children under 36 months. Misuse of transformer can cause electrical
shock.
• The transformer/power supply is not a toy and the use of this transformer/power supply
shall be under the full supervision of parents.
• The toy/product is only to be used with the recommended transformer/power supply:
To ensure correct and safe installation, usage and functioning of the product, always
follow these instructions carefully and keep them for future reference.
Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities.
• Regularly examine the toy/product (including the transformer/power supply) for damage
to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must
not be used.
• Maintain the product with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid
liquids on all electrical parts.
Disconnect the toy from the transformer/power supply before cleaning with liquids.
Always consider all technical specifications of the product. Verify stated icons on the
identification label on the product and icons shown in part A of these safety instructions.
Keep packaging materials out of children's reach. (e.g. plastic bags,...)
Disposal of the product. Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out
wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the
European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local waste disposal,
separation and collection system for electrical and electronic products. Please act
according to your local rules and do not dispose of your old product with your normal
household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
ATTENTION: Below you will find all the explanations with numeric reference to the
icons respectively in front of these safety instructions:
01- The product should only be installed indoors.
02- The product is not suitable for installation in bathrooms, certainly not in the specified
zone.
03- Protection class II: the product or component is provided with double or reinforced
insulation.
04- WARNING : The toy/product is not intended for children under 3 years old.
05-The product is only suitable for persons above Y years.
06- The product is working with a safety transformer. Replace a broken transformer only
with a transformer with identical technical specifications. Consult a qualified electrician
or your retail outlet.
The product – as well as all other products from the collection – is designed, produced
and tested in accordance with international/European safety standards (e.g. IEC/
EN62115 ; ). We warrant that the product is free from defects in materials and
workmanship. This warranty is valid for two (2) years (unless otherwise stated on the
packaging). In case the product turns out to be defective, we will arrange for repair or
replacement free of charge. Broken glass, batteries and replaceable bulbs do not fall
under the guarantee terms. The product is specifically designed and developed for
domestic use only, not for commercial, trade or industrial use. Any damage caused to the
product in extreme conditions (coastal areas, industrial surroundings, farm environments)
will not be covered by the guarantee. The period of guarantee starts from the purchase
date and is only valid on presentation of the original receipt. The guarantee is void if the
product has not been installed, repaired or modified according to the instructions. We do
not accept any liability for damage caused as a result of misuse or wrong application of
the product.To obtain service within the warranty period, please contact your dealer or the
Philips Consumer Care center. The contact details can be found on : “www.philips.com”
or you can call the toll-free number 00800 744 547 75.
Alterations in design and technical specifications reserved.
NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
Deze Handleiding B bevat omschrijvingen van alle parameters en specificaties,
en relevante pictogrammen overeenkomstig de internationale normen en
veiligheidsvoorschriften. Deze zijn echter niet altijd van toepassing op het product
dat u hebt gekocht. Raadpleeg de pictogrammen in de aanvullende Handleiding A
om te zien welke van toepassing zijn op dit product.
WAARSCHUWING!
• Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verkeerd gebruik van de adapter
kan elektrische schok veroorzaken.
• De adapter/voeding is geen speelgoed. Deze adapter/voeding dient dan ook alleen
onder toezicht van de ouders te worden gebruikt.
• Het speelgoed/product mag uitsluitend worden gebruikt met de aanbevolen adapter/
voeding.
• Volg de instructies nauwgezet om zeker te zijn van correcte en veilige installatie,
toepassing en werking van dit product. Bewaar de instructies zodat u deze later nog kunt
doorlezen.
• Schakel altijd de stroom uit voordat u aan installatie, onderhoud of reparaties begint.
• Onderzoek het speelgoed/product (inclusief de adapter/voeding) regelmatig op schade
aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. In geval van dergelijke
schade mag het onderdeel niet worden gebruikt.
• Maak het product schoon met een droge stofdoek en gebruik geen schuurmiddelen of
oplosmiddelen. Voorkom dat elektrische onderdelen in contact komen met water.
• Koppel vóór het reinigen met vloeistoffen het speelgoed los van de adapter/voeding.
• Houd altijd rekening met de technische specificaties van het product. Raadpleeg de
pictogrammen op het identificatielabel van het product en de pictogrammen in deel A
van deze veiligheidsinstructies.
• Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. (Plastic zakken, etc.)
Wegwerpen van het product. Uw product is ontwikkeld en geproduceerd met
hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product
valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het lokale systeem voor de
verwerking, scheiding en het ophalen van elektrisch en elektronisch afval. Houd u aan
de lokale regelgeving en gooi uw oude producten niet bij het gewone huishoudafval.
Middels correcte verwijdering van uw product voorkomt u potentiele negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
BELANGRIJK: hieronder vindt u een verklarende lijst met numerieke verwijzingen
naar de respectievelijke pictogrammen voor elke veiligheidsinstructie:
01- Het product dient binnenshuis te worden geïnstalleerd.
02- Het product is niet geschikt voor installatie in badkamers, met name niet in het
aangegeven gebied.
03- Veiligheidsklasse II: het product of onderdeel heeft dubbele of versterkte isolatie.
04- WAARSCHUWING: het speelgoed/product is niet bestemd voor kinderen jonger dan
3 jaar.
05- Het product is alleen geschikt voor personen ouder dan Y jaar.
06- Het product heeft een veiligheidstransformator. Vervang een defecte transformator
alleen met een transformator met identieke technische specificaties. Raadpleeg een
gekwalificeerde elektricien of de winkelier.
Het product is (evenals de andere producten uit deze collectie) ontworpen, geproduceerd
en getest in overeenstemming met internationale/Europese veiligheidsvoorschriften (bv.
IEC/EN62115; ).
We garanderen dat het product geen materiaal- of fabricagedefecten heeft. Deze
garantie is twee (2) jaar geldig (tenzij anders aangegeven op de verpakking). Als het
product defect blijkt te zijn, zullen wij het product kosteloos repareren of vervangen.
Gebroken glas, batterijen en vervangbare lampen vallen niet onder de garantie. Het
product is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor handel
of commerciële en industriële doeleinden. Schade aan het product als gevolg van
extreme omstandigheden (kustgebieden, industriële omgeving, landbouwomgeving)
valt niet onder de garantie. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop en is
alleen geldig op vertoon van de originele kassabon. De garantie vervalt als het product
niet volgens de instructies is geïnstalleerd, gerepareerd of aangepast. We zijn niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik of verkeerde toepassing
van het product. Voor service binnen de garantietermijn kunt u contact opnemen met
uw verkoper of met het Philips Consumer Care Centre. U vindt de contactgegevens op
“www.philips.com” of u kunt gratis bellen met nummer 00800 744 547 75.
Aanpassingen aan het ontwerp en technische specificaties voorbehouden.
FR INSTRUCTIONS DE SECURITE - PARTIE B
Ce manuel B contient les définitions de tous les paramètres et de toutes les
caractéristiques techniques potentiellement applicables sous forme d'icônes,
conformément aux normes internationales et aux normes de sécurité. Cependant,
ces paramètres et caractéristiques ne s'appliquent peut-être pas tous au produit que
vous avez acheté : veuillez consulter les icônes sur le manuel A pour savoir lesquels
correspondent à ce produit.
ATTENTION!
• Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Une mauvaise utilisation du
transformateur peut provoquer une décharge électrique.
• Ce transformateur/cette alimentation n'est pas un jouet et son utilisation doit être
effectuée sous la surveillance des parents.
• Ce jouet/produit ne doit être utilisé qu'avec le transformateur/l'alimentation
recommandé(e) .
Afin de garantir une installation et une utilisation sûres et adéquates, ainsi qu'un bon
fonctionnement du produit, suivez toujours attentivement ces instructions et conservez-
les pour un usage ultérieur.
• Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d'installation, d'entretien
ou de réparation.
• Vérifiez régulièrement que le cordon, la fiche, le boîtier ou tout autre élément du jouet/
produit (y compris le transformateur/l'alimentation) n'est pas endommagé. Si cela est le
cas, ne l'utilisez pas.
• Entretenez le produit avec un chiffon en tissu sec, n'utilisez pas d'abrasifs ni de
solvants. Évitez tout contact entre les pièces électriques et des liquides.
• Débranchez le jouet du transformateur/de l'alimentation avant de le nettoyer avec des
liquides.
• Tenez toujours compte de l'ensemble des caractéristiques techniques du produit.
Vérifiez les icônes présentes sur l'étiquette d'identification du produit et les icônes
présentes dans la partie A des présentes consignes de sécurité.
• Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. (sacs en plastique,
etc.)
Mise au rebut du produit. Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux
et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole d'une poubelle
barrée apposé sur un produit signifie que celui-ci relève de la directive européenne
2012/19/EU. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de mise au
rebut, de collecte et de tri des produits électriques et électroniques en fin de vie. Veillez
à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas votre ancien produit au rebut
avec vos déchets ménagers. La mise au rebut adéquate de votre produit permet de
protéger l'environnement et la santé.
ATTENTION : vous trouverez ci-dessous toutes les explications avec le numéro de
référence de chaque icône en face de ces instructions de sécurité :
01- Le produit doit uniquement être installé en intérieur.
02- Le produit ne doit pas être installé dans une salle de bain, en particulier dans la zone
indiquée.
03- Protection de classe II : le produit ou composant est fourni avec une isolation double
ou renforcée.
04- ATTENTION: ce jouet/produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans.
05-Le produit est utilisable uniquement par des personnes âgées de plus de Y ans.
06- Le produit fonctionne avec un transformateur de sécurité. Ne remplacez un
transformateur endommagé que par un transformateur présentant les mêmes
spécifications techniques. Consultez un électricien qualifié ou votre revendeur.
Ce produit (comme tous les autres produits de la gamme) a été conçu, fabriqué et
testé conformément aux normes de sécurité européennes et internationales (par ex.
IEC/EN62115 ; « CE »). Nous garantissons que ce produit est exempt de défauts de
fabrication et d'assemblage. Cette garantie est valable deux (2) ans (sauf mention
contraire sur l'emballage). Si le produit se révèle défectueux, nous nous chargerons
gratuitement de sa réparation ou de son remplacement. Le verre, les piles et les
ampoules remplaçables endommagés ne sont pas couverts par la garantie. Le produit a
été spécialement conçu et développé pour un usage domestique uniquement ; il n'est pas
destiné à un usage commercial ou industriel. Aucun dommage causé au produit résultant
de l'utilisation dans des conditions extrêmes (zones côtières, environnements industriels
et environnements agricoles) ne sera couvert par la garantie. La période de garantie
commence à partir de la date d'achat du produit et n'est valable que sur présentation
du reçu d'origine. La garantie est nulle si le produit n'a pas été installé, réparé ou
modifié conformément aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour les
dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée du produit. Pour obtenir
une assistance pendant la période de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le
Service Consommateurs Philips. Les coordonnées sont disponibles sur : « www.philips.
com ». Vous pouvez également appeler le 00800 744 547 75 (numéro gratuit).
Sous réserve de modifications du design et des spécifications techniques.
DE SICHERHEITSHINWEISE - TEIL B
Das vorliegende Handbuch B beinhaltet die Definitionen aller grundsätzlich geltenden
Parameter und Spezifikationen mit Symbolen gemäß internationalen Normen und
Sicherheitsstandards. Diese können jedoch auf Ihr erworbenes Produkt nur teilweise
zutreffen. Im beiliegenden Handbuch A werden alle Symbole dargestellt, die speziell
für dieses Produkt gültig sind.
ACHTUNG!
• Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Der Missbrauch des Transformators kann
zu Stromschlagen führen.
• Der/die Transformator/Stromversorgung ist kein Spielzeug, und die Verwendung dieses/
dieser Transformators/Stromversorgung darf nur unter uneingeschränkter Aufsicht der
Eltern erfolgen.
• Das Spielzeug/Produkt darf ausschließlich mit dem/der empfohlenen Transformator/
Stromversorgung verwendet werden.
• Um die korrekte und sichere Installation, Nutzung und Funktion des Produkts
sicherzustellen, befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, und bewahren Sie sie zur
späteren Verwendung auf.
• Schalten Sie die Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
stets ab.
• Untersuchen Sie das Spielzeug/Produkt (einschließlich Transformators/
Stromversorgung) regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen
Teilen. Ist eines der Teile beschädigt, darf es nicht mehr verwendet werden.
• Pflegen Sie das Produkt mit einem trockenen Reinigungstuch. Verwenden Sie keine
Scheuer- oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie den Kontakt von elektrischen Teilen mit
Flüssigkeiten.
• Trennen Sie das Spielzeug vom/von der Transformator/Stromversorgung, bevor Sie es
feucht reinigen.
• Berücksichtigen Sie stets alle technischen Daten des Produkts. Prüfen Sie die
auf dem Etikett des Produkts angegebenen Symbole sowie die in Teil A dieser
Sicherheitsanweisungen dargestellten Symbole.
• Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen (z. B.
Kunststoffbeutel usw.).
Entsorgung des Produkts. Ihr Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene
Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen
Produkten. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land,
und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte
Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
WICHTIG: Im Folgenden werden alle Erläuterungen mit Zahlenreferenz zu den
jeweiligen Symbolen
vor den nachstehenden Sicherheitsanweisungen angegeben:
01- Das Produkt sollte ausschließlich in geschlossenen Räumen installiert werden.
02- Das Produkt ist nicht für die Installation in Badezimmern, speziell im angegebenen
Bereich, geeignet.
03- Schutzklasse II: Das Produkt bzw. die Komponente weist eine doppelte oder
verstärkte Isolierung auf.
04- ACHTUNG: Das Spielzeug/Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
05- Das Produkt ist nur für Personen über Y Jahren geeignet.
06- Das Produkt wird mit einem Sicherheitstransformator betrieben. Ersetzen Sie
beschädigte Transformatoren nur durch Transformatoren mit identischen technischen
Daten. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Ihren Einzelhändler.
Das Produkt – sowie alle anderen Produkte der Palette – wurden gemäß den
internationalen/europäischen Sicherheitsstandards (z.B. IEC/EN62115, )entwickelt,
hergestellt und getestet. Wir gewährleisten, dass das Produkt frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie ist für zwei (2) Jahre gültig (sofern nicht
anderweitig auf der Verpackung angegeben). Falls das Produkt defekt ist, erstatten wir
die Instandsetzung bzw. den Ersatz. Gebrochenes Glas, Batterien und austauschbare
Lampen unterliegen nicht den Garantiebedingungen. Das Produkt wurde ausschließlich
für den Hausgebrauch entwickelt, nicht für die kommerzielle, gewerbliche oder
industrielle Nutzung. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die bei dem Produkt durch
extreme Bedingungen entstehen (Küstengebiete, Industrieumgebungen, ländliche
Umgebungen). Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum und gilt nur bei
Vorlage des Originalbelegs. Die Garantie ist ungültig, wenn das Produkt nicht gemäß
den Anweisungen installiert, repariert oder modifiziert wurde. Wir übernehmen keine
Haftung für Schäden, die durch eine falsche Verwendung des Produkts entstehen. Um
einen Garantieservice innerhalb der Garantielaufzeit zu erhalten, wenden Sie sich bitte an
Ihren Händler oder ein Philips Service-Center. Die Kontaktdaten erhalten Sie unter "www.
philips.com". Sie können uns außerdem unter der gebührenfreien Nummer
00800 744 547 75 telefonisch erreichen.
Änderungen am Design und den technischen Daten vorbehalten.
ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - PARTE B
Este manual B contiene definiciones de todos los posibles parámetros y especificaciones
aplicables con iconos, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad.
Sin embargo, es posible que algunos no sean aplicables al producto que ha adquirido;
consulte los iconos del manual A adicional para ver los que son aplicables a este
producto.
ADVERTENCIA!
• No adecuado para niños menores de 36 meses. El uso inadecuado del transformador
puede provocar una descarga eléctrica.
• El transformador o la fuente de alimentación no es un juguete y su uso debe estar bajo
la plena supervisión de los padres.
• El juguete o producto está destinado a utilizarse únicamente con el transformador o la
fuente de alimentación recomendados.
• Para garantizar una instalación, un uso y un funcionamiento del producto correctos
y seguros, siga siempre estas instrucciones al pie de la letra y consérvelas para
consultarlas en el futuro.
Apague siempre el interruptor de alimentación antes de realizar tareas de instalación,
mantenimiento o reparación.
• Examine periódicamente el juguete o producto (incluidos el transformador o la fuente de
alimentación) para comprobar que no haya daños en el cable, el enchufe, la carcasa y
otras piezas. En caso de que exista algún defecto, no deberán utilizarse.
• Limpie el producto con un paño seco, no utilice productos abrasivos ni disolventes. Evite
el contacto de todas las piezas eléctricas con líquidos.
• Desconecte el juguete del transformador o la fuente de alimentación antes de limpiarlo
con líquidos.
• Tenga siempre en cuenta todas las especificaciones técnicas del producto. Compruebe
los iconos que figuran en la etiqueta de identificación del producto y los iconos que
aparecen en la parte A de estas instrucciones de seguridad.
• Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños (p. ej., las bolsas
de plástico).
Eliminación del producto. El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y reutilizar. Cuando este símbolo
de contenedor de ruedas tachado aparece impreso en un producto, significa que
el producto está cubierto por la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el
sistema local de gestión de residuos, separación y recogida de productos eléctricos y
electrónicos. Respete siempre la normativa local y no deseche los productos usados
con la basura normal del hogar. La eliminación correcta del producto ayudará a evitar
posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
ATENCIÓN: A continuación, encontrará todas las explicaciones de los iconos
que aparecen al principio de estas instrucciones de seguridad con una referencia
numérica:
01- El producto debe instalarse únicamente en interiores.
02- El producto no es apto para instalarse en cuartos de baño, particularmente en la zona
especificada.
03- Protección de clase II: el producto o componente está provisto de aislamiento doble
o reforzado.
04- ADVERTENCIA: El juguete o producto no está destinado a niños menores de 3 años.
05- El producto solo es apto para personas de más de Y años.
06- El producto funciona con un transformador de seguridad. Si se rompe el
transformador, reemplácelo únicamente por uno cuyas especificaciones técnicas sean
idénticas. Consulte a un electricista cualificado o en su punto de venta.
El producto, como todos los demás productos de la gama, se ha diseñado, fabricado y
probado de acuerdo con una serie de normas de seguridad europeas e internacionales
(p. ej., IEC/EN62115; ). Garantizamos que el producto no presenta defectos en cuanto
a los materiales y la mano de obra. Esta garantía es válida durante dos (2) años, a
menos que se especifique lo contrario en el embalaje. En caso de que el producto esté
defectuoso, nos encargaremos de la reparación o sustitución de forma gratuita. La rotura
de cristales, baterías y bombillas reemplazables no se incluye en las condiciones de la
garantía. El producto está diseñado y desarrollado exclusivamente para uso doméstico
y no en entornos comerciales o industriales. Los daños causados al producto en
condiciones extremas (zonas costeras, entornos industriales, granjas) no están cubiertos
por la garantía. El período de la garantía comienza a partir de la fecha de compra y solo
es válida si se presenta el recibo original. La garantía quedará anulada si el producto no
se ha instalado, reparado o modificado de acuerdo con las instrucciones. No aceptamos
ninguna responsabilidad por los daños causados como resultado de un uso indebido del
producto. Para recibir servicio dentro del período de la garantía, póngase en contacto con
su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de Philips. Encontrará la información
de contacto en "www.philips.com" o, si lo desea, puede llamar al número de teléfono
gratuito 00800 744 547 75.
Alteraciones en el diseño y las especificaciones técnicas reservadas.
PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
Este manual B contém definições de todos os parâmetros e especificações com
ícones potencialmente aplicáveis, de acordo com as normas e padrões de segurança
internacionais. No entanto, nem todos serão aplicáveis ao produto que adquiriu -
consulte os ícones no Manual A adicional para determinar quais são especificamente
aplicáveis a este produto.
AVISO!
• Não apropriado para crianças com menos de 36 meses. Uma utilização incorrecta do
transformador pode provocar choques eléctricos.
• O transformador/a fonte de alimentação não é um brinquedo e a utilização deste
transformador/desta fonte de alimentação tem de ser totalmente supervisionada pelos
pais.
• O brinquedo/produto deve ser utilizado apenas com o transformador/a fonte de
alimentação recomendada.
• Para assegurar a instalação, a utilização e o funcionamento correctos e seguros do
produto, siga sempre estas instruções cuidadosamente e guarde-as para consulta
futura.
• Desligue sempre a alimentação antes de proceder a actividades de instalação,
manutenção ou reparação.
• Examine regularmente o brinquedo/produto (incluindo o transformador/fonte de
alimentação) para verificar a existência de danos no cabo, ficha, estrutura externa ou
noutras peças. Se encontrar danos, tem de parar de utilizar o produto.
• Limpe o produto com um pano do pó seco, não use abrasivos ou solventes. Evite o
contacto de líquidos com todas as peças eléctricas.
• Desligue o brinquedo do transformador/da fonte de alimentação antes de o limpar com
líquidos.
• Tenha sempre em consideração todas as especificações técnicas do produto. Verifique
os ícones apresentados na etiqueta de identificação no produto e os ícones indicados
na parte A destas instruções de segurança.
• Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance das crianças (por ex. sacos de
plástico, etc.).
Eliminação do produto: o seu produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este
símbolo com um caixote de lixo com um traço por cima é apresentado num produto,
isto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU. Informe-se
acerca do sistema de eliminação, separação e recolha local para produtos eléctricos
e electrónicos. Cumpra os regulamentos locais e não elimine o seu produto usado
nos resíduos domésticos comuns. A correcta eliminação do seu produto ajuda a evitar
potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.
AVISO: abaixo encontrará todas as explicações com referências numéricas para os
ícones correspondentes nestas instruções de segurança:
01- O produto deve ser instalado apenas em áreas interiores.
02- O produto não é adequado para a instalação em casas de banho, em particular na
zona especificada.
03- Classe de protecção II: o produto ou componente é fornecido com isolamento duplo
ou reforçado.
04- AVISO: O brinquedo/produto não se destina a crianças com idade inferior a 3 anos.
05-O produto é adequado apenas as pessoas com idade superior a Y anos.
06- O produto funciona com um transformador de segurança. Substitua o transformador
avariado apenas por um transformador com especificações técnicas idênticas. Consulte
um electricista qualificado ou o seu ponto de venda.
O produto - bem como todos os outros produtos da nossa colecção – são concebidos,
fabricados e testados de acordo com as normas de segurança internacionais/europeias
mais rigorosas (por ex. IEC/EN62115; ). Oferecemos uma garantia para falhas
de material e fabrico. Esta garantia tem uma validade de dois (2) anos (excepto se
houver indicação em contrário na embalagem). No caso de o produto revelar falhas,
providenciaremos a reparação ou substituição gratuita. Vidros partidos, pilhas, baterias
e lâmpadas substituíveis não são abrangidos pelos termos da garantia. O produto foi
concebido e desenvolvido específica e exclusivamente para utilização doméstica. Este
não se destina a uma utilização comercial, empresarial ou industrial. Quaisquer danos
no produto provocados pelo uso em circunstâncias extremas (zonas costeiras, áreas
industriais e ambientes de exploração agrícola) não estão abrangidos pela garantia. O
período de garantia começa a partir da data da compra e a garantia só é válida com
a apresentação do recibo original. A garantia é invalidada se o produto não tiver sido
instalado, reparado ou modificado de acordo com as instruções. Nós não aceitamos
qualquer responsabilidade por danos resultantes de um manuseamento indevido ou de
uma aplicação incorrecta do produto. Para ter acesso à assistência dentro do período de
garantia, contacte o seu distribuidor ou o Centro de Apoio ao Cliente da Philips. Consulte
os detalhes de contacto em: "www.philips.com" ou pode ligar para linha gratuita
00800 744 547 75.
Reservado o direito a alterações no design e nas especificações técnicas.
IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PARTE B
Il presente manuale B contiene le definizioni di tutti i parametri e le specifiche
potenzialmente applicabili con icone, in conformità alle norme e agli standard di
sicurezza internazionali. Tuttavia non tutte riguardano il prodotto acquistato, si
prega quindi di fare riferimento alle icone riportate nel Manuale A, per le definizioni
applicabili nello specifico a questo prodotto.
AVVERTENZA!
• Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. L'uso improprio del trasformatore può
causare scariche elettriche.
• Il trasformatore/alimentazione non è un giocattolo e l'uso dello stesso deve avvenire
sotto la supervisione attenta dei genitori.
• Il giocattolo/prodotto deve essere utilizzato solo con il trasformatore/alimentazione
consigliato.
Al fine di garantire un'installazione, un utilizzo e un funzionamento corretti del prodotto,
è necessario seguire sempre attentamente le presenti istruzioni e conservarle per ogni
riferimento futuro.
• Staccare sempre il filo della corrente prima di iniziare operazioni di installazione,
manutenzione o riparazione.
• Controllare regolarmente il giocattolo/prodotto (compreso trasformatore/alimentazione)
per valutare eventuali danni a cavo, spina, finitura e altre parti. In caso di danni,
interromperne l'utilizzo.
• Effettuare la pulizia del prodotto con un panno antipolvere asciutto e non utilizzare né
solventi né prodotti abrasivi. Evitare di spargere liquidi su tutte le parti elettriche.
• Scollegare il giocattolo da trasformatore/alimentazione prima di procedere alla pulizia
con i liquidi.
• Tenere sempre in considerazione tutte le specifiche tecniche del prodotto. Verificare i
simboli che si trovano sull’etichetta di identificazione del prodotto e le icone visibili nella
parte A di queste istruzioni di sicurezza.
• Conservare i materiali della confezione (ad es. buste di plastica) fuori dalla portata dei
bambini
Smaltimento di vecchi prodotti: il prodotto è stato progettato e assemblato con
materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su
un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, contrassegnato da una X, vuol
dire che il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva 2012/19/EU. L'utente è pregato di
informarsi sui sistemi locali di differenziazione, smaltimento e raccolta di prodotti elettrici
ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i
vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta
a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
ATTENZIONE: qui sotto sono riportate tutte le spiegazioni con riferimenti numerici
alle corrispondenti icone allegate a queste istruzioni di sicurezza:
01- Il prodotto può essere installato solo all’interno.
02- Il prodotto non è adatto a essere installato in stanze da bagno (soprattutto non nella
zona specificata).
03- Protezione in classe II: il prodotto o il componente è provvisto di doppio isolamento o
isolamento rinforzato.
04- ATTENZIONE: il giocattolo/prodotto non è destinato a bambini di età inferiore ai 3
anni.
05- Il prodotto è adatto solo per persone al di sopra dei Y anni.
06-Il prodotto funziona con un trasformatore di sicurezza. Sostituire il trasformatore
guasto solo con un articolo che abbia le stesse specifiche tecniche. Consultare un
elettricista qualificato o il proprio rivenditore abituale.
Il prodotto - così come tutti gli altri prodotti della serie - è disegnato, prodotto e testato in
conformità agli standard di sicurezza europei e internazionali
(ad es. IEC/EN62115; ). Il produttore garantisce che il prodotto è esente da difetti
di materiali e manodopera. La garanzia è valida due (2) anni (salvo diversamente
specificato sulla confezione). Qualora il prodotto risulti difettoso, provvederemo alla
riparazione o alla sostituzione gratuitamente. Vetri rotti, batterie e lampadine sostitutive
non rientrano nei termini di garanzia. Il prodotto è progettato e sviluppato esclusivamente
per l'uso domestico e non per l'uso commerciale o industriale. Qualsiasi danno arrecato
dall’utilizzo del prodotto in circostanze eccezionali (zone costiere, zone industriali,
ambienti in prossimità di fattorie) non è coperto dalle condizioni di garanzia. Il periodo
di garanzia inizia dalla data di acquisto ed è valido solo su presentazione della ricevuta
originale. La garanzia decade se l’articolo non è stato installato, riparato o modificato
in conformità alle istruzioni fornite. Il produttore inoltre declina ogni responsabilità per
danni causati da un cattivo utilizzo o un'errata applicazione delle istruzioni. Per ottenere
assistenza durante il periodo di garanzia contattare il rivenditore o il centro assistenza
clienti Philips Le informazioni di contatto sono disponibili all'indirizzo: "www.philips.com".
È inoltre possibile chiamare il numero gratuito 00800 744 547 75.
Le modifiche tecniche o di disegno sono riservate.
DA SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - DEL B
Denne manual B indeholder definitioner på alle potentielt relevante parametre og
specifikationer med ikoner iht. internationale normer og sikkerhedsstandarder. De
er dog muligvis ikke alle relevante for det produkt, du har købt - se ikonerne i den
ekstra manual A for at identificere dem, der er særligt relevante for dette produkt.
ADVARSEL!
• Ikke egnet til børn under 36 måneder. Forkert brug af transformeren kan føre til
elektriske stød.
• Transformeren/strømforsyningen er ikke legetøj, og brug af denne transformer/
strømforsyning skal ske under opsyn af forældre.
• Legetøjet/produktet må kun anvendes med den anbefalede transformer/strømforsyning:
modelnr.
• For at sikre korrekt og sikker installation, brug og funktion af produktet bør du altid følge
disse instruktioner nøje og opbevare dem til senere brug.
• Sluk altid for strømmen forud for installation, vedligeholdelse eller reparation.
• Kontroller regelmæssigt legetøjet/produktet (inklusive transformeren/strømforsyningen)
for skader på ledning, stik, kabinet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader må
enhederne ikke anvendes.
• Vedligehold produktet med en tør støveklud. Brug ikke slibe- eller opløsningsmidler.
Undgå væsker på alle elektriske dele.
• Frakobl legetøjet fra transformeren/strømforsyningen inden rengøring med væske.
• Tag altid højde for alle produktets tekniske specifikationer. Kontroller angivne ikoner på
identifikationsmærkatet på produktet og ikoner i del A i disse sikkerhedsinstruktioner.
• Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde (f.eks. plastikposer mm.).
Bortskaffelse af produktet. Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når et produkt er forsynet med dette
symbol med en affaldsspand med et kryds, betyder det, at produktet er omfattet af
EU-direktiv 2012/19/EU. Undersøg venligst det lokale system for indsamling, sortering
og bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf
ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
VIGTIGT: Nedenfor finder du alle forklaringer med numerisk henvisning til de
relevante ikoner
foran sikkerhedsinstruktionerne:
01- Produktet må kun installeres indendørs.
02- Produktet er ikke egnet til installation på badeværelser, særligt ikke i den angivne
zone.
03- Beskyttelsesklasse II: Produktet eller komponenten er forsynet med dobbelt eller
forstærket isolering.
04- ADVARSEL: Legetøjet/produktet er ikke beregnet til børn under 3 år.
05- Produktet er kun egnet til personer over Y år.
06-Produktet er udstyret med en sikkerhedstransformer. Udskift kun en ødelagt
transformer med en transformer med identiske tekniske specifikationer. Kontakt en
autoriseret elektriker eller din forhandler.
Produktet – samt alle andre produkter fra udvalget – er designet, produceret og testet i
henhold til internationale/europæiske sikkerhedsstandarder
(f.eks. IEC/EN62115, ). Vi garanterer, at produktet er uden fejl i materialer og
udformning. Denne garanti gælder i to (2) år (medmindre andet er angivet på
emballagen). Hvis produktet viser sig at være defekt, sørger vi for gratis reparation eller
udskiftning. Knust glas, batterier og udskiftelige pærer er ikke omfattet af garantien.
Produktet er specifikt designet og udviklet udelukkende til husholdningsbrug, ikke
til kommerciel, erhvervsmæssig eller industriel brug. Enhver skade, der opstår på
produktet under ekstreme forhold (kystområder, industriområder, landbrugsområder)
er ikke omfattet af garantien. Garantiperioden starter fra købsdatoen og er kun gyldig
ved fremvisning af den originale kvittering. Garantien bortfalder, hvis produktet ikke er
installeret, repareret eller ændret iht. til instruktionerne. Vi påtager os intet ansvar for
skader, der opstår som følge af misbrug eller forkert brug af produktet. Du kan få service
i garantiperioden ved at kontakte din forhandler eller Philips' Kundecenter. Du finder
kontaktoplysningerne på "www.philips.com", eller du kan ringe gratis på 00800 744 547
75.
Med forbehold for ændringer af design og tekniske specifikationer.
NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER - DEL B
Håndbok B inneholder definisjoner av mulig gjeldende parametere og spesifikasjoner
med ikoner, etter internasjonale normer og sikkerhetsstandarder. Men det er ikke
sikkert at alle gjelder for produktet du har kjøpt. Hvis du vil sjekke ikonene som
gjelder spesielt for dette produktet, kan du se i håndbok A som følger med.
ADVARSEL!
• Ikke egnet for barn under 36 måneder. Feil bruk av transformatoren kan føre til elektrisk
støt.
• Transformatoren/strømforsyningen er ikke et leketøy, og bruken av denne skal bare skje
under tilsyn fra voksne.
• Leketøyet/produktet skal kun brukes med den anbefalte transformatoren/
strømforsyningen.
• Følg alltid instruksjonene nøye og ta vare på dem for senere bruk. Dette er for å sikre
korrekt og sikker installasjon, bruk og funksjon av produktet.
• Slå alltid av strømmen før du installerer, vedlikeholder eller reparerer produktet.
• Du må undersøke leketøyet/produktet (inkludert transformatoren/strømforsyningen)
regelmessig for skade på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler. Hvis produktet
har slike skader, skal det ikke brukes.
• Vedlikehold produktet med en tørr klut. Ikke bruk skure- eller løsemidler. Unngå at
væske kommer i kontakt med elektriske deler.
• Du må koble leketøyet fra transformatoren/strømforsyningen før du rengjører det med
væsker.
• Ta alltid hensyn til alle tekniske spesifikasjoner for produktet. Kontroller bekreftede
ikoner på identifikasjonsmerket på produktet og ikoner som vises i del A i disse
sikkerhetsinstruksjonene.
• Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn (f.eks. plastposer ...)
Avhending av produktet. Produktet er utformet og produsert i materialer og
komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt. Når søppelbøtten
med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske
direktivet 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter
i ditt nærområde. Overhold lokale regler, og kast ikke gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av produktet kan forhindre potensielle negative
konsekvenser for mennesker og miljø.
OBS: Nedenfor finner du alle forklaringene, med tallreferanser, til de forskjellige
ikonene
på forsiden av sikkerhetsinstruksjonen:
01- Produktet skal kun monteres innendørs
02- Produktet er ikke egnet for installasjon i bad, spesielt ikke i det spesifiserte området.
03- Beskyttelsesglass klasse II: Produktet eller komponenten er dobbeltisolert eller har
forsterket isolasjon.
04- ADVARSEL: leketøyet/produktet er ikke ment for barn under 3 år.
05 - Produktet er kun egnet for personer over Y år.
06 -Produktet fungerer med en sikkerhetstransformator. Du kan bytte ut den ødelagte
transformatoren bare med en transformator med identiske tekniske spesifikasjoner.
Kontakt en kvalifisert elektriker eller forhandleren.
Produktet – som alle andre produkter fra utvalget – er utformet, produsert og testet i samsvar med internasjonale/europeiske standarder (f.eks. IEC/EN62115, CE). Vi garanterer at dette produktet er uten feil i materialer og utførelse. Garantien gjelder i to (2) år (med mindre annet er angitt på emballasjen). Hvis det viser seg at produktet er defekt, vil vi ta hånd om reparasjoner eller erstatning helt gratis. Garantien gjelder ikke knust glass, batterier og lyspærer som kan byttes.
Produktet er spesialutformet og utviklet kun for bruk i hjemmet. Ikke for kommersiell,
industriell eller bruk i handel. Skade på produktet som er forårsaket av ekstreme
omgivelser (kystområder, industriområder, jordbruksmiljø) dekkes ikke av garantien.
Garantiperioden er ugyldig dersom produktet ikke er installert, reparert eller endret i
henhold til instruksjonene. Vi påtar oss ikke ansvar for skade som er forårsaket av feil
anvendelse eller feil installering av produktet. Hvis du trenger service i garantiperioden,
kan du kontakte Philips' kundesenter. Kontaktinformasjon finner du på www.philips.com,
eller du kan ringe det grønne nummeret 00800 744 547 75.
Forbehold om endringer i utforming og tekniske spesifikasjoner.
SV SÄKERHETSINSTRUKTIONER - DEL B
Användarhandbok B innehåller definitioner för alla potentiellt gällande parametrar
och specifikationer med ikoner enligt internationella normer och säkerhetsstandarder.
Alla gäller dock inte för den produkt du har köpt – se ikonerna i användarhandbok A
för de som särskilt gäller den här produkten.
VARNING!
• Ej lämplig för barn under 3 år. Felaktig användning av transformatorn kan orsaka
elektriska stötar.
• Transformatorn/nätsladden är inte en leksak och får endast användas under fullständig
tillsyn av föräldrar.
• Leksaken/produkten får endast användas med den rekommenderade transformatorn/
nätsladden med.
• För att säkerställa korrekt och säker installation, användning och funktion av produkten
ska du alltid följa dessa instruktioner noggrant och behålla dem för framtida behov.
• Stäng alltid av strömmen innan du installerar, reparerar eller gör underhåll på produkten.
• Undersök leksaken/produkten (inklusive transformatorn/nätsladden) regelbundet med
avseende på skador på sladden, kontakten, enheten och andra delar. Om det finns
någon sådan skada får den skadade delen inte användas.
• Rengör produkten med en torr dammtrasa. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel.
Håll vätska borta från alla elektriska delar.
• Koppla bort leksaken från transformatorn/nätsladden innan du rengör den med vätska.
• Läs alltid alla tekniska specifikationer för produkten. Kontrollera ikonerna på
identifieringsetiketten som sitter på produkten och jämför dem med ikonerna som visas i
del A i dessa säkerhetsinstruktioner.
• Förvara förpackningsmaterial (till exempel plastpåsar) utom räckhåll för barn.
Kassering av produkten. Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. När den här symbolen
med en överkryssad soptunna sitter på produkten innebär det att produkten omfattas
av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för
kassering, sortering och uppsamling av elektriska och elektroniska produkter. Följ dina
lokala bestämmelser och kassera inte din gamla produkt i de vanliga hushållssoporna.
Om du kasserar produkten på rätt sätt bidrar du till att minska eventuella negativa
effekter på miljö och hälsa.
OBS! Nedan finns en förklaring och nummerhänvisning till ikonerna
på framsidan av säkerhetsinstruktionerna:
01- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
02- Produkten är inte lämplig att installeras i badrum, särskilt inte inom angivna zoner.
03- Skyddsklass II: produkten eller komponenten har dubbel eller förstärkt isolering.
04- VARNING! leksaken/produkten är inte avsedd för användning av barn under 3 år.
05- Produkten är inte lämplig för personer över Y år.
06- Produkten fungerar med en säkerhetstransformator. Byt endast ut en trasig
transformator mot en transformator som har samma tekniska specifikationer. Rådfråga
en elektriker eller återförsäljaren.
Den här produkten (precis som alla andra produkter i vårt sortiment) är utvecklad,
tillverkad och testad i enlighet med internationella och europeiska säkerhetsstandarder
(till exempel IEC/EN62115, CE). Vi garanterar att produkten inte har tillverkningsfel eller
materialskada. Garantin gäller i två (2) år (om inte annat anges på förpackningen). Om
produkten skulle visa sig vara skadad reparerar vi den eller byter ut den utan kostnad.
Sönderslaget glas, batterier och utbytbara glödlampor omfattas inte av garantin.
Produkten är särskilt utformad och utvecklad för användning enbart i hemmet, inte för
kommersiellt eller industriellt bruk. Skador som uppkommit på produkten på grund av
användning i extrema miljöer (kustnära områden, industriella områden, jordbruk) täcks
inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande
av originalkvitto. Garantin gäller inte om produkten inte har installerats, reparerats eller
ändrats enligt instruktionerna. Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppkommit på
grund av felaktig användning eller installation av produkten. För att få service inom
garantitiden kontaktar du återförsäljaren eller Philips kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns
på www.philips.com. Du kan även ringa det avgiftsfria telefonnumret 00800 744 547 75.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och tekniska specifikationer.
FI TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET - OSA B
Opas B sisältää kaikkien mahdollisesti sovellettavien parametrien ja teknisten
tietojen määritelmät ja kuvakkeet kansainvälisten normien ja turvallisuusstandardien
mukaisesti. Kaikki tiedot eivät välttämättä kuitenkaan koske ostamaasi tuotetta.
Katso erityisesti tätä tuotetta koskevat kuvakkeet lisäoppaasta A.
VAROITUS!
• Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Muuntimen väärinkäyttö voi aiheuttaa
sähköiskun.
• Muunnin/virtalähde ei ole leikkikalu, ja vanhempien on valvottava tarkasti tämän
muuntimen/virtalähteen käyttöä.
• Lelua/tuotetta saa käyttää vain suositellun muuntimen/virtalähteen kanssa.
• Tuotteen asianmukaisen ja turvallisen asennuksen, käytön ja toiminnan varmistamiseksi
noudata näitä ohjeita huolellisesti ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
• Katkaise virta aina ennen asennusta tai huolto- ja korjaustöitä.
• Tarkista lelu/tuote säännöllisesti (myös muunnin/virtalähde) johdon, pistokkeen, kotelon
tai muiden osien vikojen varalta. Jos vikoja havaitaan, tuotetta ei saa käyttää.
• Pyyhi tuote pölystä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
Älä päästä mitään nestettä sähköisiin osiin.
• Irrota lelu muuntimesta/virtalähteestä ennen puhdistamista, jos käytät puhdistukseen
nesteitä.
• Huomioi aina tuotteen tekniset tiedot. Tarkista tuotteen tunnistetarrassa ilmoitetut
kuvakkeet ja näiden turvallisuusohjeiden A-osassa ilmoitetut kuvakkeet.
• Säilytä pakkausmateriaalit (esim. muovipussit) lasten ulottumattomissa.
Tuotteen hävittäminen. Tuote on valmistettu laadukkaista, kierrätettävistä ja
uudelleenkäytettävistä materiaaleista ja osista. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun
roskakorin kuva tarkoittaa, että laite kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille
tarkoitetusta jätteiden käsittelystä ja lajittelusta sekä kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhaa tuotetta tavallisen talousjätteen
mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään terveydelle
haitallisia negatiivisia ympäristövaikutuksia.
HUOMAUTUS: Seuraavassa luettelossa selitetään näiden turvallisuusohjeiden
alussa esiteltyjen kuvakkeiden merkitys. Numerointi viittaa vastaaviin kuvakkeisiin.
01- Tuotteen saa asentaa vain sisätiloihin.
02- Tuote ei sovi asennettavaksi kylpyhuoneeseen eikä missään nimessä kuvakkeessa
määritetylle alueelle.
03- Suojausluokka II: tuotteessa tai osassa on kaksinkertainen tai vahvistettu eristys.
04- VAROITUS: Lelua/tuotetta ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille.
05-Tuotteen käyttäjän on oltava vähintään Y-vuotias.
06- Tuotteessa on turvamuuntaja. Vaihda viallinen muuntaja uuteen muuntajaan,
jonka tekniset tiedot ovat samat. Kysy lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai
jälleenmyyjältä.
Tuote sekä sarjan muut tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten/
eurooppalaisten turvallisuusstandardien (esim. IEC/EN62115, CE) mukaisesti.
Takaamme, ettei tuotteessa ole viallisia materiaaleja tai valmistusvirheitä. Takuu on
voimassa kaksi (2) vuotta (ellei pakkauksessa ole ilmoitettu toisin). Jos tuote osoittautuu
vialliseksi, järjestämme tuotteen korjauksen tai vaihtamisen maksutta. Takuun ehdot eivät
kata rikkoutunutta lasia, paristoja ja vaihtolamppuja.
Tuote on suunniteltu ja valmistettu nimenomaan kotikäyttöön, ei kaupalliseen tai
teolliseen käyttöön.
Takuu ei kata tuotteen vahinkoja, jotka ovat syntyneet äärimmäisissä olosuhteissa
(rannikkoalueilla, teollisessa ympäristössä tai maatiloilla). Takuun voimassaoloaika
alkaa tuotteen ostopäivästä ja pätee ainoastaan esitettäessä alkuperäinen kuitti.
Takuu raukeaa, jos tuotetta ei ole asennettu, korjattu tai muokattu ohjeiden mukaan.
Emme vastaa vahingoista, jotka ovat syntyneet tuotteen epäasianmukaisen käytön
seurauksena. Jos haluat huollattaa tuotteen takuuaikana, ota yhteys jälleenmyyjään tai
Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.philips.com.
Vaihtoehtoisesti voit soittaa maksuttomaan puhelinnumeroon 00800 744 547 75.
Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja.

Niniejsza 











zasilaczem.




zasilanie elektryczne.







transformatora/zasilacza.















ludzi.

poprzedzone odpowiednim odniesieniem liczbowym:


strefie.



3 lat.




detalicznej.


 















Dystrybutor: Philips Lighting Poland S.A. ul. Kossaka 150, 64-920 Pila, Polska,
Wygląd oraz parametry techniczne produktów mogą ulec zmianie.
HU BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - ‘B’ RÉSZ
A „B” kézikönyv minden lehetséges paraméter és specifikáció meghatározását
és ikonját tartalmazza a nemzetközi és biztonságra vonatkozó szabványoknak

megvásárolt termékre. A termékspecifikus paramétereket és specifikációkat a

FIGYELMEZTETÉS!
• 36 hónapos kor alatti gyermekek számára nem ajánlott. A transzformátor helytelen
használata áramütést okozhat.

igényel.
A játék/termék kizárólag a javasolt transzformátorral/tápellátással használandó:
típusszám.


céljából.


tápellátás) kábele, csatlakozója, burkolata és egyéb alkatrészei nem sérültek-e meg. Ha


és oldószereket. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek ne kerüljenek kapcsolatba
folyadékokkal.





felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A
termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2012/19/EU európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus


feleslegessé vált termék helyes ártalmatlanításával segít kiküszöbölni a környezetre és
az emberi egészségre ártalmas hatásokat.
FIGYELEM: Az alábbiakban az ikonokra vonatkozó magyarázatokat találja

01- A termék csak beltéri használatra szolgál.

természetesen nem vonatkozik.

rendelkezik.
04- FIGYELMEZTETÉS: A játék/termék használata 3 éven aluli gyermekek számára nem
ajánlott.05- A terméket kizárólag Y év felettiek használhatják.



A termék tervezése, gyártása és tesztelése – a sorozat más termékeihez hasonlóan – a
nemzetközi/európai biztonságra vonatkozó szabványoknak
(pl. IEC/EN62115 ; 



szavatosság nem vonatkozik. A terméket kifejezetten kizárólag otthoni használatra
terveztük és fejlesztettük; a kereskedelmi vagy ipari felhasználása nem megengedett.









00800 744 547 75-ös telefonszámon a munkatársaink is szívesen a rendelkezésére
állnak.
Fenntartjuk magunknak a jogot a kivitel és a műszaki paraméterek megváltoztatására.





































izolací.
04- 






 
dílenského zpracování. Tato záruka platí dva (2) roky (pokud není na obalu uvedeno












Změny designu a technických údajů vyhrazeny.






!

















• Baliaci materiál (napr. plastové obaly...) uchovávajte mimo dosahu detí.












03- Trieda ochrany II: produkt alebo komponent sa dodáva s dvojitou alebo spevnenou
izoláciou.
04- U






IEC/EN 62115; 












00800 744 547 75.
Vyhradzujeme si právo na zmeny dizajnu a technických špecifikácií.
HR DIO B - SIGURNOSNE UPUTE





UPOZORENJE!

uzrokovati strujni udar.

mora se odvijati pod stalnim roditeljskim nadzorom.

/ izvorom napajanja.





koristiti.




na identifikacijskoj oznaci proizvoda i ikone prikazane u odjeljku A ovih sigurnosnih
uputa.

Odlaganje proizvoda na kraju radnog vijeka. Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih
materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje. Kada se na

na njega odnosi europska direktiva 2012/19/EU. Upoznajte se s lokalnim sustavima



posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.



02- Proizvod nemojte montirati u kupaonicama, pogotovo ne u istaknutoj zoni.






Proizvod – kao i svi ostali proizvodi iz kolekcije – dizajniran je, proizvede i ispitan u











primjenom proizvoda. Kako biste ostvarili pravo na servis unutar jamstvenog razdoblja,


00800 744 547 75.
Pridržavamo prava na izmjene dizajna i tehničkih specifikacija.





























• Всегда принимайте во внимание характеристики устройства.
Ознакомьтесь со значением значков на бирке изделия в части A
инструкций по безопасности.
• Упаковочные материалы (такие как пластиковые пакеты) храните в
недоступном для детей месте.
Утилизация изделия. Данное изделие сконструировано и изготовлено
из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат
переработке и вторичному использованию. Если изделие маркировано
значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает,
что изделие соответствует требованиям директивы 2012/19/EU.
Узнайте о правилах местного законодательства по утилизации,
сортировке и вывозу электротехнических и электронных изделий.
Действуйте в соответствии с местным законодательством и не
выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором.
Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет
предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека.



01- изделие подходит только для использования в помещении.
02- изделие не может устанавливаться в ванных комнатах, тем более в
непредназначенных для монтажа зонах.
03- класс защиты II: изделие или деталь выполнены с использованием
двойной или усиленной изоляции.
04- ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для детей младше 3 лет.
05- изделие предназначено для пользователей старше Y (лет).
06 - изделие оснащено защитным трансформатором. При поломке
трансформатора заменяйте его трансформатором с аналогичными
техническими характеристиками. Обратитесь к квалифицированному
электрику или в розничную торговую сеть.
изделие, как и другие изделия данной серии, разработано, произведено
и протестировано в соответствии с международными/европейскими
стандартами безопасности (такими как IEC/EN62115; “CE”). Мы
гарантируем отсутствие производственных дефектов и дефектов
материалов. Гарантия действует в течение (2) лет (если иное не
указано на упаковке). В случае поломки будет произведен бесплатный
ремонт или замена изделия. Действие гарантии не распространяется
на сломанное стекло, батарейки и сменные лампы. изделие разработано
и предназначено исключительно для домашнего использования. Оно
не может использоваться в коммерческих, торговых и промышленных
целях. гарантия не распространяется на повреждения, вызванные
эксплуатацией в экстремальных условиях (в прибрежных районах,
промышленных и сельскохозяйственных зонах). Действие гарантии
начинается с даты приобретения, гарантия действительна при
предъявлении оригинала чека. Гарантия аннулируется, если изделие было
установлено, отремонтировано или модифицировано без соблюдения
инструкций. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в
результате неправильного использования или применения изделия. для
получения сервисного обслуживания в течение гарантийного периода
обратитесь по месту приобретения изделия или в центр поддержки
потребителей Philips. Контактные данные вы можете получить на
сайте “www.philips.com” или по бесплатному телефону 00800 744 547 75.
компания оставляет за собой право на изменение дизайна и технических
компания оставляет за собой право на изменение дизайна и технических.
характеристик изделий






UYARI!














• Ürünün bütün teknik özelliklerini mutlaka inceleyin. Ürün etiketinin üzerindeki simgeleri






















(örn. IEC/EN62115; 










kabul etmemekteyiz. Garanti dönemi içinde servis hizmeti alabilmek için lütfen bayiniz


arayabilirsiniz.
Tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
SL DEL B - VARNOSTNA NAVODILA

specifikacij z ikonami v skladu z mednarodnimi normativi in varnostnimi standardi.


OPOZORILO!



napajalnika vedno prisotni starši.

• Da zagotovite pravilno in varno namestitev, uporabo in delovanje izdelka, vedno



transformatorjem/napajalnikom) niso poškodovani, v primeru poškodb pa jih ne
uporabljajte.




izdelka in ikone v delu A teh varnostnih navodil.

Odlaganje izdelka. Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih






zdravje.

pred temi varnostnimi navodili:
01- Izdelek lahko namestite samo v zaprtih prostorih.



05 - Izdelek lahko uporabljajo samo osebe nad Y letom starosti.
06 - Izdelek uporablja varnostni pretvornik. Okvarjen pretvornik zamenjajte samo s

elektrikarjem ali prodajalcem.
Vsi izdelki v seriji so zasnovani, izdelani in preizkušeni v skladu z mednarodnimi/
evropskimi varnostnimi standardi (npr. IEC/EN62115; ). Zagotavljamo, da izdelek




uporabo in ni primeren za komercialno, trgovsko ali industrijsko uporabo. Garancija ne



ali spreminjate v skladu z navodili, razveljavite garancija. Ne prevzemamo odgovornosti


uporabnikom. Kontaktni podatki so vam na voljo na spletni strani www.philips.com, lahko

Pridržujemo si pravico do sprememb zasnove in tehničnih specifikacij.
RO 




identifica pe cele aplicabile acestui produs.
AVERTISMENT!

















lichidele.

pictogramele de pe eticheta de identificare a produsului corespund pictogramelor












01- Produsul trebuie instalat numai în interior.



05- Produsul este adecvat numai pentru persoanele cu vârsta de peste Y ani.





EN62115; 













00800 744 547 75.
Ne rezervăm dreptul de a modifica designul şi specificaţiile tehnice.
ET TOOTJA OHUTUSNÕUDED - OSA B
Käesolevas kasutusjuhendis B on koos ikoonidega ära toodud kõigi potentsiaalselt
kohaldatavate parameetrite ja spetsifikatsioonide määratlused nii nagu need on
sätestatud rahvusvahelistes normides ja ohutusnõuetes. Need kõik ei pruugi
aga teie ostetud toote puhul kohaldatavad olla. Kasutusjuhendis A on ära toodud
ikoonid, mis kehtivad konkreetselt käesoleva toote puhul.
HOIATUS!
• Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Muunduri väär kasutamine võib põhjustada
elektrilööki.
• Muundur/toiteallikas ei ole mänguasi ja seda tohib kasutada üksnes lapsevanemate
täieliku järelevalve all.
• Mänguasja/toodet tohib kasutada üksnes soovitatud muunduri/toiteallikaga.
• Toote õigeks ja ohutuks paigaldamiseks, kasutamiseks ja töötamiseks järgige hoolikalt
juhiseid ning hoidke need edaspidiseks alles.
• Enne toote paigaldamist, hooldamist või parandamist lülitage toide alati välja.
• Kontrollige mänguasja/toodet (sh muundurit/toiteallikat), et tuvastada toitejuhtmel,
pistikul, korpusel või muudel osadel olevaid vigastusi, ning vigastuste tuvastamise korral
lõpetage toote kasutamine.
• Hooldage toodet kuiva tolmulapi või -harjaga, ärge kasutage abrasiivseid vahendeid või
lahusteid. Vältige vedelikke elektrilistel osadel.
• Enne mänguasja puhastamist vedelikega eemaldage see muunduri/toiteallika küljest
lahti.
Arvestage alati toote kõigi tehniliste tingimustega. Võrrelge tootel näidatud ikoone
ohutusnõuete osas A toodud ikoonidega.
• Hoidke pakkematerjalid laste käeulatusest väljas. (nt kilekotid, ...)
Toote utiliseerimine. Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest
ning detailidest, mida saab ümber töötada ja taaskasutada. Kui toote külge on kinnitatud
selline läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/
EU. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist
reguleerivate kohalike eeskirjadega. Palun toimige vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge
visake kasutatud tooteid tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Toote õige kõrvaldamine
aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
TÄHELEPANU: Allpool leiate kõigi eeltoodud ikoonide seletused numbrilises
järjestuses nii nagu need on ohutusjuhiste ees:
01- Toodet tohib paigaldada ainult siseruumidesse.
02- Toode ei ole sobilik paigaldamiseks vannitubadesse, vähemalt mitte näidatud tsoonis.
03- Kaitseklass II: tootel või komponendil on topeltisolatsioon või tugevdatud isolatsioon.
04- HOIATUS : Mänguasi/toode ei ole mõeldud alla 3 aastastele lastele.
05- Toode sobib kasutamiseks üksnes isikutele, kes on vanemad kui Y aastat.
06- Toode töötab turvamuundajaga. Asendage purunenud muundaja ainult samade
tehniliste näitajatega muundajaga. Konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või võtke
ühendust toote müüjaga.
See toode - nagu ka kõik teised selle kollektsiooni tooted - on välja töötatud, toodetud
ja testitud vastavalt rahvusvahelistele/Euroopa ohutusnõuetele (nt IEC/EN62115; ).
Garanteerime, et sellel tootel ei ole materjali- ega tootmisvigasid. Garantii kehtib kaks
(2) aastat, kui toote pakendil ei ole märgitud teisiti. Kui tootel ilmneb vigu, korraldame
toote tasuta parandamise või asendamise. Katkisele klaasile, patareidele ja lampidele
garantii ei laiene.Toode on spetsiaalselt lootud ja välja töötatud koduseks kasutamiseks
ja mitte äriliseks, kaubanduslikuks või tööstuslikuks kasutamiseks. Garantii ei laiene
tootele, mida kasutatakse äärmuslikes tingimustes (rannapiirkonnad, tööstuspiirkonnad,
põllumajanduslikud keskkonnad). Garantiiperiood algab ostu sooritamise hetkest ja kehtib
üksnes ostutšeki ettenäitamisel. Garantii ei kehti, kui toote paigaldamisel, parandamisel
või muutmisel ei ole järgitud juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid toote
vääral kasutamisel või paigaldamisel. Garantiiteenuse saamiseks garantiiajal võtke palun
ühendust oma edasimüüja või Philipsi klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmed leiate
veebilehelt: “www.philips.com” Võite helistada ka tasuta teabetelefonile
00800 744 547 75.
Tootja jätab endale õiguse muuta toodete disaini ja tehnilisi näitajaid.
























































 















Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές.
















izmantot.




























 













Paturētas tiesības veikt izmaiņas dizainā un tehniskajās specifikācijās.
LT SAUGUMO REIKALAVIMAI (DALIS B)










šaltiniu.













maišelius...).









piktogramas





05 - Gaminiu naudotis gali asmenys nuo Y m.




vadovaujantis tarptautiniais / Europos saugos standartais (pvz., IEC/EN62115; ).




naudoti tik buityje. Jis neskirtas naudoti komerciniais, prekybiniais ar pramoniniais tikslais.








telefonu 00800 744 547 75.
Pasiliekame teisę keisti konstrukciją ir technines specifikacijas.
SR DEO B - UPUTSTVA




na ovaj proizvod.
UPOZORENJE!

izazove strujni udar.

napajanje pod punim nadzorom roditelja.

napajanjem.


upotrebu.








nalepnice na proizvodu sa ikonama prikazanim u delu A ovih bezbednosnih uputstava.

Odlaganje proizvoda. Proizvod je dizajniran i proizveden uz upotrebu materijala
i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Simbol








01- Ovaj proizvod bi trebalo montirati samo u zatvorenom prostoru.

zoni.

izolacijom.

05- Ovaj proizvod mogu da koriste samo osobe starije od Y godina.
06- Ovaj proizvod funkcioniše sa bezbednosnim transformatorom. Pokvareni


Ovaj proizvod, kao i svi drugi proizvodi iz ove kolekcije, dizajniran je, proizveden i testiran

(npr. IEC/EN62115; ). Garantujemo da ovaj proizvod nema defekte u vezi sa








ako proizvod nije instaliran, popravljen ili izmenjen u skladu sa uputstvima. Ne prihvatamo

proizvoda. Da biste ostvarili pravo na servisiranje u garantnom roku, obratite se prodavcu


Da biste ostvarili pravo na servisiranje u garantnom roku, obratite se prodavcu.
Zadržavamo pravo da izmenimo dizajn i tehničke specifikacije.
BG
























































 















00800 744 547 75.
Запазва се възможността за промяна на конструкцията и техническите
спецификации.



















































 














00800 744 547 75.
Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися.
4404.029.02951
Last update: 12/12/15
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
IP20
3m
2,25m
0-3
01 02
03
04
Y
+
05
06







































 2012/19/EU









 - 01



 - 02



 - 03
-04
. -05




 -06








(I






















B
AR
Philips SoftPal 7188335P0

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips SoftPal 7188335P0? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips SoftPal 7188335P0 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips SoftPal 7188335P0 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips SoftPal 7188335P0? Ställ din fråga här

Philips SoftPal 7188335P0 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell SoftPal 7188335P0
Produkt Natt lampa
EAN 8718696151723
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF
Vikt & dimension
Höjd 15.3 mm
Bredd 11.8 mm
Vikt 0.515 g
Längd 12.5 cm
Höjd 153 mm
Bredd 118 mm
Vikt 336 g
Djup 125 mm
Design
Material, hölje Plast
Produktens färg Blå
Rum Barnrum
På / av-knapp Ja
Bärbar Ja
Dimbar Nej
Material, hölje Syntet
Produktens färg Blå
Rum Barnrum
Bärbar Ja
Rekommenderat kön Pojke/flicka
På grundval av Tecknad film
Belysningsstil Uttrycksfull
Förpackning
Höjd 21.6 mm
Förpackningens bredd 11.1 mm
Låddjup 15.3 mm
Höjd 216 mm
Förpackningens bredd 111 mm
Låddjup 153 mm
Vikt inkl. förpackning 515 g
Lampor
Lampor 0.1 W
Antal lampor 1 lampor
Dimbar Nej
Ljusflöde 5 LM
Lampans livslängd 20000 h
Fäste/lock Glödlampan/-lamporna kan inte bytas ut
Tekniska data
Antal lampor 1 lampor
Nettovikt 0.336 g
Strömtillförsel
Lampor 0.1 W
Laddningskälla USB
Strömkälla av typen AC,Battery
Egenskaper
På / av-knapp Ja
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips SoftPal 7188335P0 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här