Philips SPA3210

Philips SPA3210 bruksanvisning

(1)
 • Multimedia Speakers
  SPA3210
  4
  5
  (L) (R)
  3
  EN
  Warning: 1. The product shall not be exposed to dripping or
  splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be
  placed on the product. 2. To completely disconnect the power input,
  the mains plug of the product shall be disconnected from the mains.
  3. The mains plug of the product should not be obstructed OR
  should be easily accessed during intended use. 4. No naked flame
  sources, such as lighted candles, should be placed on the products.
  Note: 1. Ensure that the Multimedia Speakers is installed properly
  before using. 2. The maximum output voltage of headphone jack is
  equal or less than 150mV.
  System Requirements:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000,
  Windows
  ®
  XP, or Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X, or later
  Installation:
  Connect the audio plug to the audio output of your computer (Fig. 1).1
  Adjust the length of speaker cable by the cable winder at the 2
  bottom of left speaker (Fig. 2).
  Plug the AC plug into AC power socket, and then turn the volume 3
  knob clockwise to switch on the Multimedia Speakers (Fig. 3 & 4).
  The indicator on the right speaker lights up. »
  Adjust the volume either by the volume knob or by the computer 4
  application or multimedia application software (Fig. 5).
  To listen through a headphone, connect it to the 5
  socket on the
  right speaker.
  When you have finished using the Multimedia Speakers, exit the 6
  multimedia application software and switch off the speakers.
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  Please inform yourself about the local separate collection
  system for electrical and electronic products, including those
  marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act
  according to your local rules and do not dispose of your old products
  with your normal household waste.
  Data subject to change without notice.
  CS
  Varování: 1. Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající
  tekutině a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutiny,
  například vázy. 2. Pro úplné odpojení zdroje napájení by měla být
  síťová šňůra výrobku zcela odpojena ze zásuvky. 3. Síťová šňůra
  by neměla být zakrývána NEBO by měla být během zamýšleného
  používání snadno přístupná. 4. Na výrobky nepokládejte žádné zdroje
  otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
  Poznámka: 1. Před použitím se ujistěte, že jsou multimediální
  reproduktory řádně nainstalovány. 2. Maximální výstupní napětí
  konektoru sluchátek je menší nebo rovno 150 mV.
  Požadavky na systém:
  počítač Mac
  Operační systém Windows
  ®
  98SE,
  Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000,
  Windows
  ®
  XP nebo Windows
  ®
  Vista™
  Operační systém Mac
  OS9/OS
  ®
  X nebo novější
  Instalace:
  Připojte zástrčku audia k audiovýstupu počítače (obr. 1).1
  Pomocí navíječe kabelu ve spodní části levého reproduktoru 2
  upravte délku kabelu reproduktoru (obr. 2).
  Zásuvku střídavého proudu připojte do zásuvky střídavého proudu 3
  a poté otočením knoflíku hlasitosti po směru hodinových ručiček
  zapněte multimediální reproduktory (obr. 3 a 4).
  Indikátor na pravém reproduktoru se rozsvítí. »
  Pomocí knoflíku hlasitosti, aplikace počítače nebo softwaru 4
  multimediální aplikace upravte hlasitost (obr. 5).
  Chcete-li poslouchat prostřednictvím sluchátek, připojte je do 5
  konektoru
  na pravém reproduktoru.
  Jakmile multimediální reproduktory přestanete používat, ukončete 6
  software multimediální aplikace a vypněte reproduktory.
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
  součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním
  systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
  výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem
  přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a
  nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.
  DA
  Advarsel: 1. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og
  der må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på
  produktet. 2. For at afbryde strømtilførslen fuldstændig skal produktets
  strømstik tages ud af stikkontakten. 3. Produktets strømstik må ikke
  tildækkes - det skal være nemt tilgængeligt under brug. 4. Der må ikke
  placeres åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.
  Bemærk: 1. Sørg for, at multimediehøjttalerne er installeret korrekt,
  før du bruger dem. 2. Den maksimale udgangsspænding for
  hovedtelefonstikket er lig med eller mindre end 150 mV.
  Systemkrav:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP eller Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X
  eller nyere
  Installation:
  Tilslut lydstikket til lydudgangen på computeren (Fig. 1).1
  Juster højttalerkablets længde ved hjælp af kabeloprulningen i 2
  bunden af venstre højttaler (Fig. 2).
  Sæt strømstikket i stikkontakten, og drej derefter lydstyrkeknappen 3
  med uret for at tænde for multimediehøjttalerne (Fig. 3 og 4).
  Indikatoren på den højre højttaler lyser. »
  Juster lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen, computerprogrammet 4
  eller softwaren til multimedieafspilleren (Fig. 5).
  Hvis du vil lytte via hovedtelefoner, skal du tilslutte dem til stikket 5
  på den højre højttaler.
  Når du er færdig med at bruge multimediehøjttalerne, skal du 6
  afslutte softwaren til multimedieafspilleren og slukke højttalerne.
  Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter
  af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig orienteret om
  systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
  produkter i dit lokalområde, herunder de, der er mærket med
  affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine
  udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.
  DE
  Warnung: 1. Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
  Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie
  z. B. Vasen, auf dem Produkt ab. 2. Um das Produkt vollständig von der
  Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose
  gezogen werden. 3. Der Netzstecker des Produkts sollte während der
  zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein.
  4. Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf
  dem Produkt ab.
  Hinweis: 1. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Multimedia-
  Lautsprecher korrekt installiert sind. 2. Die Ausgangsspannung des
  Kopfhöreranschlusses beträgt maximal 150 mV.
  Systemanforderungen:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000,
  Windows
  ®
  XP oder Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X
  oder höher
  Installation:
  Schließen Sie das Audiokabel an den Audioausgang Ihres Computers 1
  an (Abb. 1).
  Passen Sie die Länge des Lautsprecherkabels mithilfe der 2
  Kabelaufwicklung an der Unterseite des linken Lautsprechers an
  (Abb. 2).
  Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, und drehen Sie den 3
  Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Multimedia-Lautsprecher
  einzuschalten (Abb. 3 und 4).
  Die Anzeige am rechten Lautsprecher leuchtet auf. »
  Stellen Sie die Lautstärke entweder mithilfe des Lautstärkereglers 4
  oder über die Computeranwendung bzw. die Multimedia-
  Anwendung ein (Abb. 5).
  Um Kopfhörer zu verwenden, schließen Sie diese an den 5
  -Anschluss
  am rechten Lautsprecher an.
  Wenn Sie die Multimedia-Lautsprecher nicht mehr verwenden, 6
  beenden Sie die Multimedia-Anwendung, und schalten Sie die
  Lautsprecher aus.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt
  und wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich
  über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
  elektrischer und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen
  sind auch die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern
  markierten Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen
  und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
  EL
  Προειδοποίηση: 1. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και
  δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα που περιέχουν
  υγρά, όπως βάζα. 2. Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας,
  αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας από την πρίζα.
  3. Το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας του προϊόντος δεν πρέπει να
  παρεμποδίζεται Ή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την
  χρήση της συσκευής για τον προορισμένο σκοπό της. 4. Πάνω στα
  προϊόντα δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως
  αναμμένα κεριά.
  Σημείωση: 1. Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία πολυμέσων είναι σωστά
  εγκατεστημένα πριν τη χρήση. 2. Η μέγιστη τάση εξόδου από την
  υποδοχή των ακουστικών είναι ίση ή μικρότερη από150mV.
  Απαιτήσεις συστήματος:
  Υπολογιστής Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP ή Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X ή
  μεταγενέστερη έκδοση
  Εγκατάσταση:
  Συνδέστε το βύσμα ήχου στην έξοδο ήχου του υπολογιστή σας 1
  (Εικ. 1).
  Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου ηχείων με το μηχανισμό 2
  περιτύλιξης καλωδίου στο κάτω μέρος του αριστερού ηχείου (Εικ. 2).
  Συνδέστε το βύσμα AC σε πρίζα AC και, στη συνέχεια, γυρίστε 3
  το διακόπτη έντασης δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τα
  ηχεία πολυμέσων (Εικ. 3 & 4).
  Η ενδεικτική λυχνία στο δεξί ηχείο ανάβει. »
  Ρυθμίστε την ένταση μέσω του διακόπτη έντασης, μέσω της 4
  εφαρμογής του υπολογιστή ή του λογισμικού της εφαρμογής
  πολυμέσων (Εικ. 5).
  Για ακρόαση με ακουστικά, συνδέστε το στην υποδοχή 5
  στο
  δεξί ηχείο.
  Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ηχείων πολυμέσων, 6
  πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό εφαρμογής
  πολυμέσων και απενεργοποιήστε τα ηχεία.
  Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
  από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
  μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
  Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
  συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων,
  συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το
  σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε τους
  τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί
  ES
  Advertencia: 1. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras,
  tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos,
  como jarrones. 2. Para desconectar por completo la entrada de
  alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar
  desconectado de la toma de corriente. 3. Asegúrese de que la toma
  de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con
  facilidad mientras se esté utilizando. 4. No coloque sobre el producto
  llamas sin protección, como velas encendidas.
  Nota: 1. Asegúrese de que los altavoces multimedia están instalados
  correctamente antes de utilizarlos. 2. El voltaje de salida máximo de la
  conexión para auriculares es igual o menor a 150 mV.
  Requisitos del sistema:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP o Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X o
  superior
  Instalación:
  Conecte el cable de audio a la salida de audio del ordenador (fig. 1).1
  Ajuste la longitud del cable del altavoz mediante el enrollador de 2
  cable de la parte inferior del altavoz izquierdo (fig. 2).
  Conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA y, a 3
  continuación, gire el botón de volumen en dirección de las agujas del
  reloj para encender los altavoces multimedia (fig. 3 y 4).
  EL piloto del altavoz derecho se ilumina. »
  Ajuste el volumen con el botón del volumen, con la aplicación del 4
  ordenador o con el software de la aplicación multimedia (fig. 5).
  Para poder escuchar a través de los auriculares, conéctelos a la toma 5
  del altavoz derecho.
  Cuando acabe de utilizar los altavoces multimedia, salga del software 6
  de la aplicación multimedia y apague los altavoces.
  El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
  componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver
  a utilizar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local
  de productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados
  con el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda
  conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos
  antiguos con la basura doméstica normal.
  FI
  Vakava varoitus: 1. Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita
  nesteitä, eikä laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä
  esineitä, esimerkiksi maljakoita. 2. Tuotteesta katkaistaan virta
  kokonaan irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta. 3. Tuotteen
  virtapistokkeen on oltava helposti irrotettavissa, eikä sitä saa peittää.
  4. Älä aseta tuotteiden päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
  Huomautus: 1. Varmista ennen multimediakaiuttimien käyttämistä, että
  ne on asennettu oikein. 2. Kuulokeliitännän enimmäislähtöjännite on
  enintään 150 mV.
  Järjestelmävaatimukset:
  Tietokone Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP tai Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X, tai
  uudempi
  Asentaminen:
  Liitä ääniliitin tietokoneen äänilähtöliitäntään (kuva 1).1
  Säädä kaiutinkaapelin pituus vasemman kaiuttimen alapinnassa 2
  olevalla kaapelikelalla (kuva 2).
  Liitä pistoke pistorasiaan ja kytke multimediakaiuttimiin virta 3
  kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia myötäpäivään
  (kuvat 3 ja 4).
  Oikean kaiuttimen merkkivalo syttyy. »
  Säädä äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden säätönupilla, 4
  tietokonesovelluksella tai multimediaohjelmistolla (kuva 5).
  Jos haluat kuunnella kuulokkeilla, liitä ne oikean kaiuttimen 5
  -liitäntään.
  Kun lopetat multimediakaiuttimien käyttämisen, sulje 6
  multimediaohjelmisto ja katkaise kaiuttimista virta.
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
  laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
  käyttää uudelleen. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille
  laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä
  koskee myös laitteita, joissa on yliviivatun roskakorin kuva.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
  talousjätteiden mukana.
  FR
  Avertissement : 1. L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites et
  aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un
  vase, ne doit être placé sur l’appareil. 2. Pour couper complètement
  l’alimentation, débranchez la prise secteur de l’appareil. 3. La prise
  secteur de l’appareil ne doit pas être obstruée OU doit rester
  facilement accessible pendant l’utilisation. 4. Aucune flamme nue, par
  exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l’appareil.
  Remarque : 1. Assurez-vous que les enceintes multimédias sont
  correctement installées avant de les utiliser. 2. La tension de sortie
  maximum de la prise casque est égale ou inférieure à 150 mV.
  Configuration requise :
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP ou
  Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X ou
  version ultérieure
  Installation :
  Connectez la fiche audio à la sortie audio de votre ordinateur (Fig. 1).1
  Réglez la longueur du câble des enceintes à l’aide de l’enrouleur situé 2
  en bas de l’enceinte gauche (Fig. 2).
  Pour mettre les enceintes multimédias sous tension, branchez la 3
  fiche secteur sur la prise secteur et tournez le bouton de volume
  dans le sens des aiguilles d’une montre (Fig. 3 et 4).
  Le voyant de l’enceinte droite s’allume. »
  Réglez le volume à l’aide du bouton de volume, via l’application 4
  correspondante sur votre ordinateur ou le logiciel d’application
  multimédia (Fig. 5).
  Pour utiliser un casque, connectez-le à la prise 5
  située sur
  l’enceinte droite.
  Lorsque vous avez terminé d’utiliser les enceintes multimédias, 6
  quittez le logiciel d’application multimédia et éteignez les enceintes.
  Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et
  des composants de haute qualité pouvant être recyclés et
  réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le
  système de collecte des produits électriques et électroniques
  en fin de vie, notamment ceux portant le symbole d’une
  poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez
  pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
  HU
  Figyelem: 1. A terméket óvja a rácsepegő vagy ráfröccsenő
  folyadékoktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó edényeket,
  például vázát. 2. A tápellátás akkor van teljesen lecsatlakoztatva,
  ha a termék hálózati csatlakozódugója ki van húzva a fali aljzatból.
  3. A termék rendeltetésszerű használata során a hálózati
  csatlakozódugóhoz való hozzáférést nem szabad eltorlaszolni, annak
  könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. 4. Ne helyezzen nyílt lánggal égő
  tárgyakat, pl. égő gyertyát a termékekre.
  Megjegyzés: 1. A használat előtt ellenőrizze, hogy a multimédiás
  hangsugárzó beállításai megfelelőek-e. 2. A fejhallgató-csatlakozó
  maximális kimeneti feszültsége 150 mV vagy kevesebb.
  Rendszerkövetelmények:
  Számítógép Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP, vagy Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X
  vagy újabb verzió
  Üzembe helyezés:
  Az audiodugót csatlakoztassa a számítógép hangkimenetéhez (1. ábra).1
  Állítsa be a hangszórókábel hosszát a bal oldali hangszóró alján 2
  található kábelcsévélővel (2. ábra).
  Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz, majd a hangerő 3
  kezelőgombjának az óramutató járásával megegyező irányba való
  elfordításával kapcsolja be a multimédiás hangsugárzókat (3. és 4. ábra).
  Kigyullad a jobb oldali hangsugárzón lévő jelzőfény. »
  A hangerő a hangerő-szabályozó gombbal, a számítógépes 4
  alkalmazással vagy multimédiás lejátszó szoftverrel szabályozható
  (5. ábra).
  Fejhallgató használata esetén a fejhallgatót csatlakoztassa a jobb 5
  oldali hangszórón található
  csatlakozóhoz.
  Ha nem használja tovább a multimédiás hangsugárzókat, lépjen ki a 6
  multimédiás lejátszó szoftverből, és kapcsolja ki a hangsugárzókat.
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
  felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és
  újra felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos
  és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének
  helyi rendszeréről, beleértve az áthúzott kerekes
  kuka szimbólummal jelzett termékeket is. Cselekedjen a helyi
  szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse
  elkülönítve a lakossági hulladéktól.
  IT
  Avvertenza: 1. Questo prodotto non deve essere esposto a
  schizzi o getti d’acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere
  posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi). 2. Per togliere
  completamente l’alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione
  deve essere staccata dalla presa. 3. La spina di alimentazione non deve
  essere ostruita E deve essere facilmente raggiungibile durante l’utilizzo.
  4. Non posizionare alcuna fiamma libera, come quelle delle candele
  accese, sul prodotto.
  Nota: 1. Accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati
  correttamente prima di utilizzarli. 2. La tensione massima in uscita del
  jack delle cuffie è pari o inferiore a 150 mV.
  Requisiti di sistema
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP o Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X o
  superiore
  Installazione
  Collegare la spina audio all’uscita audio del computer (Fig. 1).1
  Regolare la lunghezza del cavo degli altoparlanti utilizzando 2
  l’avvolgicavo sulla base dell’altoparlante sinistro (Fig. 2).
  Inserire la spina CA nella relativa presa, quindi ruotare la manopola 3
  del volume in senso orario per attivare gli altoparlanti multimediali
  (Fig. 3 e 4).
  La spia sull’altoparlante destro si illumina. »
  Regolare il volume mediante la relativa manopola, oppure tramite 4
  l’applicazione sul PC o il software dell’applicazione multimediale
  (Fig. 5).
  Per l’ascolto tramite cuffia, collegare quest’ultima alla presa 5
  sull’altoparlante destro.
  Quando gli altoparlanti multimediali non vengono utilizzati, uscire 6
  dal software dell’applicazione multimediale e spegnerli.
  Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
  materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
  riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di
  raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi
  quelli contrassegnati dal simbolo del cassonetto su rotelle.
  Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi
  prodotti con la normale spazzatura.
  KO
  ᆧᇊ: 1. ☋ⵞಪ ⅲചᅂ ㌪ጾ ඝ♺ ⣆㔲⟮ ሢ⹆㘂⩪ ᩲ⎗⎆⛎.
  ࿭ᵻ ᖛ⠂ ☋ⵞಪ ᖎ♞ ⠲ጾ ᯦ⵞᨦ ⡏Ữ ➮♺ ሽ⩪ ᩲ⎗⎆⛎.
  2. ⢮❺ ⠯ᣏ ⚚൚⟮ ⛮⢮㠲 Ⳓ᎒㘂ᣎᬞ ⣆㔲⠂ ⢮❺ 㖶ᢖຢಪ
  。⇦㍢♺⇆ Ḯᩖᓂ♞☦ 㘓፲ᎎ. 3. ⣆㔲⠂ ⢮❺ 㖶ᢖຢᨦ
  ᩳ◮⇆ጾ ◲ᓂᬚ, ⅖❓ ⌧ശ ⢻຦㘊 ⠲♞☦ 㘓፲ᎎ.
  4. ⷅḲ ᖛ⠂ ᳆㛾⇛ ᯦ⵞᨦ ⣆㔲 ➮♺ ⛖ᣎሽ⩪ ᩲ⎗⎆⛎.
  ㄢᇊ: 1. ⅖❓ ⢮♺ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎ಪ ⛖Ჾ᨞ശ
  ⇎⼂ᓂ♲ጾ⩪ 㛿⠢㘂⎗⎆⛎. 2. 㚎ᖆ㒚 ⡗⠂ ⸆Ꭺ ⹆ᣏ ⢮◿⟪
  150mV ⠞㘂⠯፲ᎎ.
  ⟆➎㙆 ⭾ቖ ▖㩗:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP, Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X
  ⠞㝮 ᴮ⢮
  ☎㍂:
  ⛎ᖾ⛎ 㖶ᢖຢᨦ ⾞㖒㇚⠂ ⛎ᖾ⛎ ⹆ᣏ ᎒⠺♺ ࿬⍟፲ᎎ 1
  (ຢᩦ 1).
  ✦⭧ ⍎㗦⾎ ◮ᡂ⭧♺ ⠲ጾ ⾪⠞Ế ಺໚ᨦ ⅖❓㘂⚖ ⍎㗦⾎ 2
  ⾪⠞Ế⠂ ໢⠞ᨦ ⤚⢲㘓፲ᎎ(ຢᩦ 2).
  AC 㖶ᢖຢᨦ AC ⢮❺ ∶⾽♺ ࿬⟪ ᎎ⟶ ᶦᨒ ∺⡋⠞ᨦ ⎆൮ 3
  ᳓㙏⟦ᤆ ᑶᣎ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎ᨦ ⿗፲ᎎ(ຢᩦ 3 4).
  ⛎ᨢ⭧ ⍎㗦⾎⠂ 㔆⎆ᖛ⠞ ⿆⩻፲ᎎ. »
  ᶦᨒ ⤚⢲໚ ᚺጾ ⾞㖒㇚ ⟻❓
  㖮ᤆຢᡒ⠞ᅂ ᫪㎚Ტᖾ♞ 4
  ⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞ᤆ ᶦᨒ⟮ ⤚⢲㘓፲ᎎ(ຢᩦ 5).
  㚎ᖆ㒚⟮ ㉟㘞 ᖎ⟦ᣎᬞ 㚎ᖆ㒚⟮ ⛎ᨢ⭧ ⍎㗦⾎⠂ 5
  ∶⾽♺ ⚚൚㘓፲ᎎ.
  ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎⠂ ⅖❓⟮ ᩲ⼆ 㝮♺ጾ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⟻❓ 6
  㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞ᨦ ⤯᥶㘂ඊ ⍎㗦⾎ᨦ ჿ፲ᎎ.
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PL Instrukcja obsługi
  PT Manual do utilizador
  RU Руководство
  пользователя
  SV Användarhandbok
  TH คู่มือผู้ใช้
  TR Kullanım kılavuzu
  =+&1 Ⴌ߀൱Ҭ
  ZH-TW Ԛ͂ʹ˫
  EN User manual
  CS Příručka pro uživatele
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HU Felhasználói kézikönyv
  IT Manuale utente
  KO ⅖❓#⇎ᬯ⇆
  MS-MY Manual pengguna
Philips SPA3210

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips SPA3210? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips SPA3210 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips SPA3210 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk, Holländsk, Indonesisk, Ungerska, Grekisk, Turkiska, Finska, Norska, Polska, Ryska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Arabiska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips SPA3210? Ställ din fråga här

Philips SPA3210 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell SPA3210
Produkt Högtalare
EAN 3610170780182, 609585192232, 8712581491888
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Indonesisk, Ungerska, Grekisk, Turkiska, Finska, Norska, Polska, Ryska, Danska, Portugis, Italiensk, Spanska, Franska, Tyska, Arabiska
Filtyp PDF
- .
- 3, 5 mm
Förpackning
Förpackningens vikt 1.3930
Höjd 195
Förpackningens bredd 252
Låddjup 127
Audio
Högsta musikuteffekt (PMPO) 10
Uteffekt (RMS) 2
Frekvensområde 0
Högsta musikuteffekt (PMPO) 10
Uteffekt (RMS) 2
Frekvensområde 0
Övrigt
Antal satellithögtalare 2
Förpackningens taravikt 0.370
Bruttovikt på ytterkartongen 6.2380
Kvantitet, yttre förpackning 4
Taravikt på ytterkartongen 2.1460
Djup (imperial) 5
Bruttovikt (ytterkartongen) 13.7520
Bruttovikt (imperial) 3.0710
Höjd (cm) ytterkartongen 16
Höjd ytterkartongen (imperial) 6.30
Höjd (imperial) 7.70
Längd (cm) ytterkartongen 52
Längd ytterkartongen (imperial) 20.50
Nettovikt (ytterkartongen) 9.0210
Nettovikt ytterkartongen 4.0920
Antal produkter som medföljer 1
Förpackningarnas nettovikt 1.0230
Taravikt ytterkartongen (imperial) 4.7310
Taravikt (imperial) 0.8160
Bredd (cm) ytterkartongen 42
Bredd ytterkartongen (imperial) 16.50
Bredd (imperial) 9.90
Satellithögtalarens drivelement, diameter 2
Equalizer
Högtalare
Ljudutgångskanaler 2.0kanaler
Högtalarplacering Bordsskiva/bokhylla
Antal förare 2
Diskanthögtalare
Bashögtalare
Subwooferns högtalarelement, diameter (imperial) 2
Magnetmaterial Neodymium
Högtalartyp 2-vägs
Prestanda
Rekommenderad användning PC
Produktens färg Black, White, Yellow
LED-indikatorer Energiljus
Volymkontroll Rotations-
Material, hölje Plast
Amplifier
Förstärkare Inbyggd
Anslutningar
Anslutningsteknologi Kabel
3,5 mm kontakt
Egenskaper
Högtalarplacering Bordsskiva/bokhylla
Högtalartyp 2-vägs
Produktens färg Black, White, Yellow
Material, hölje Plast
Vikt & dimension
Subwooferns högtalarelement, diameter (imperial) 2

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips SPA3210 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2020 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer