Philips ThermoProtect Ionic HP8233

Philips ThermoProtect Ionic HP8233 bruksanvisning

(1)
 • English
  Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
  EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
  www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
  for future reference.
   WARNING: Do not use this appliance
  near water.
   When the appliance is used in a
  bathroom, unplug it after use since the
  proximity of water presents a
  risk, even when the appliance
  is switched off.
   WARNING: Do not use this
  appliance near bathtubs, showers,
  basins or other vessels containing
  water.
   Always unplug the appliance after use.
   If the appliance overheats, it switches
  off automatically. Unplug the appliance
  and let it cool down for a few minutes.
  Before you switch the appliance on
  again, check the grilles to make sure
  WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
   If the mains cord is damaged, you
  must have it replaced by Philips, a
  service centre authorised by Philips or
  VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
  avoid a hazard.
   This appliance can be used by
  children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical,
  sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision
  or instruction concerning use of
  the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved.
  Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by
  children without supervision.
   For additional protection, we advise
  you to install a residual current device
  (RCD) in the electrical circuit that
  supplies the bathroom. This RCD
  must have a rated residual operating
  current not higher than 30mA. Ask
  your installer for advice.
   Do not insert metal objects into the
  air grilles to avoid electric shock.
   Never block the air grilles.
   Before you connect the appliance,
  ensure that the voltage indicated on
  the appliance corresponds to the local
  power voltage.
   Do not use the appliance for any
  other purpose than described in this
  manual.
   Do not use the appliance on
  DUWLÀFLDOKDLU
   When the appliance is connected to
  the power, never leave it unattended.
   Never use any accessories or
  parts from other manufacturers
  RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
  recommend. If you use such
  accessories or parts, your guarantee
  becomes invalid.
   Do not wind the mains cord round
  the appliance.
   Wait until the appliance has cooled
  down before you store it.
   Do not pull on the power cord after
  using. Always unplug the appliance by
  holding the plug.
  (OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
  This Philips appliance complies with all applicable standards and
  UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
  Environment
  This symbol on a product means that the product is covered by
  European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
  separate collection system for electrical and electronic products.
  Follow local rules and never dispose of the product with normal
  household waste. Correct disposal of old products helps prevent
  negative consequences for the environment and human health.
  2 Dry your hair
  1 Connect the plug to a power supply socket.
  2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK
  ) to IRUJHQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJ
  or
  IRUVWURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ
  Tip: You can also use the turbo button(
  , HP8233 only) for an extra
  SRZHUIXODLUÁRZ
  You can use the speed setting
  for a more convenient quiet drying.
  3 Adjust the temperature switch (
  ) to IRUKRWDLUÁRZ for
  ZDUPDLUÁRZRU
  IRUHIÀFLHQWO\GU\LQJ\RXUKDLUDWDFRQVWDQW
  caring temperature. Press the Cool shot button (
  ) for cool
  DLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
   HP8232/33/34 only: The appliance with ionic function provides
  additional shine and reduces frizz.
   HP8232/34 only: The ionic function automatically activates when
  the appliance is switched on.
   HP8233 only: To turn the ionic function on or off, adjust the ionic
  slide switch (
  ) to or .
  » The ionic function may produce a special odor. It is normal
  and caused by the ions which are generated.
  Nozzle
  (HP8233 only) With the ultra slim styling nozzle, air is more
  concentrated while you are drying your hair. It is easier to style straight
  hair.
  9ROXPHGLIIXVHU+3RQO\:
  The volume diffuser is specially developed to gently dry both straight
  and curly or wavy hair.
  1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
  dryer vertically to dry your hair.
  2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
  way that they touch your scalp.
  3 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm
  air through your hair.
  7LSV+3RQO\: You can enjoy a massaging function with diffuser
  thanks to its caring soft pins.
  $IWHUXVH
  1 Switch off the appliance and unplug it.
  2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
  3 Take the air inlet grille (
  ) off the appliance to remove hair and
  dust.
  » Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if off the appliance.
  » Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the appliance.
  » Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it
  with the hanging loop (
  ).
   *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
  If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
  website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
  &HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
  JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
  go to your local Philips dealer.
  Dansk
  Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
  udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
  produkt på www.philips.com/welcome.
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
  opbevar den til senere brug.
   ADVARSEL: Anvend ikke dette
  apparat i nærheden af vand.
   Hvis du anvender apparatet i
  badeværelset, skal du trække stikket
  ud efter brug, da vand udgør en risiko,
  selvom apparatet er slukket.
   ADVARSEL: Brug ikke dette
  apparat i nærheden af badekar,
  brusekabiner, kummer eller
  andre kar, der indeholder vand.
   Tag altid stikket ud, efter du har brugt
  apparatet.
   Hvis apparatet bliver overophedet,
  slukker det automatisk. Tag stikket
  ud af stikkontakten, og lad apparatet
  afkøle i et par minutter. Før du tænder
  apparatet igen, skal du kontrollere
  gitrene for at sikre, at de ikke er
  blokeret af fnug, hår osv.
   Hvis netledningen beskadiges, må den
  kun udskiftes af Philips, et autoriseret
  Philips-serviceværksted eller en
  WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
  undgå enhver risiko.
   Dette apparat kan bruges af børn
  fra 8 år og opefter og personer
  med reducerede fysiske, sensoriske
  eller mentale evner eller manglende
  erfaring og viden, hvis de er blevet
  instrueret i sikker brug af apparatet og
  forstår de medfølgende risici. Lad ikke
  børn lege med apparatet. Rengøring
  og vedligeholdelse må ikke foretages
  af børn uden opsyn.
   Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
  anbefales det, at installationen til
  badeværelset er forsynet med et
  HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
  Kontakt eventuelt en el-installatør.
   Stik aldrig metalgenstande ind i
  luftgitrene, da dette kan give elektrisk
  stød.
   Blokér aldrig luftgitrene.
   Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
  dig, at den spænding, der er angivet
  på apparatet, svarer til den lokale
  spænding.
   Brug ikke apparatet til andre
  formål end dem, der er beskrevet i
  vejledningen.
   Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
   Hold konstant opsyn med apparatet,
  når det er sluttet til stikkontakten.
   Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
  fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
  VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
  anvender en sådan type tilbehør eller
  dele, annulleres garantien.
   Du må ikke sno ledningen rundt om
  apparatet.
   Læg aldrig apparatet væk, før det er
  helt afkølet.
   Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
  altid stikket ud af stikkontakten ved at
  holde fast i stikket.
  (OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
  Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
  og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
  0LOM¡
  Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet
  af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system for
  indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale
  regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med almindeligt
  husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper
  dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers
  helbred.
   7¡UGLWKnU
  1 Sæt stikket i stikkontakten.
  2 Indstil knappen til luftstrøm (
  ) til for moderat luftstrøm og
  styling eller til
  for kraftig luftstrøm og hurtig tørring.
  Tip: Du kan også bruge turboknappen (
  , kun HP8233) til at
  frembringe en ekstra kraftig luftstrøm.
  Du kan bruge hastighedsindstillingen
  til at få en mere praktisk stille
  rring.
  3 Indstil temperaturknappen (
  ) til for meget varm luftstrøm,
  for varm luftstrøm eller
  for effektiv hårtørring ved en konstant
  skånsom temperatur. Tryk på koldluftsknappen (
  ) for kølig
  luftstrøm til at sætte frisuren.
   Kun HP8232/33/34: Apparatet med ionisk funktion giver yderligere
  glans og reducerer krusning.
   Kun 8232/34: Den ioniske funktion aktiveres automatisk, når
  apparatet tændes.
   Kun HP8233: Slå den ioniske funktion til eller fra ved at sætte den
  ioniske skydekontakt (
  ) til eller .
  » Den ioniske funktion kan afgive en særlig lugt. Dette er
  normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
  0XQGVW\NNH
  (Kun HP8233) Takket være det ultraslanke stylingmundstykke er luften
  mere koncentreret, mens du tørrer dit hår. Det er nemmere at style
  glat hår.
  9ROXPHQGLIIXVRUNXQ+3:
  Volumen-diffusoren er specielt udviklet til nænsom tørring af både glat
  og krøllet eller bølget hår.
  1 For at forbedre din naturlige volumen og beholde dine krøller skal
  du holde hårtørreren lodret under hårtørringen.
  2 For at give håret fylde helt inde fra hovedbunden sættes diffusoren
  ind i håret, så pindene rører hovedbunden.
  3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en jævn
  fordeling af den varme luft i dit hår.
  7LSNXQ+3: Du kan drage fordel af en massagefunktion med
  diffusor takket være dens nænsomme, bløde pigge.
  (IWHUEUXJ
  1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
  2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
  3 Tag luftindtagsgitteret (
  ) af apparatet for at fjerne hår og støv.
  » Roter luftindtagsgitteret mod uret for at tage det af apparatet.
  » Roter luftindtagsgitteret med uret for at sætte det på apparatet
  igen.
  » Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
  også hænge det op i ophængningsstroppen (
  ).
  3 Garanti og service
  Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
  Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
  GLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ
  +YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQ
  lokale Philips-forhandler.
  Deutsch
  Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
  Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
  sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
  1 Wichtig
  Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
  durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
   WARNUNG: Verwenden Sie das
  Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
   Wenn das Gerät in einem
  Badezimmer verwendet wird, trennen
  Sie es nach dem Gebrauch von der
  Stromversorgung. Die Nähe zum
  Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
  wenn das Gerät abgeschaltet
  ist.
   WARNUNG: Verwenden
  Sie das Gerät nicht in der
  Nähe von Badewannen, Duschen,
  Waschbecken oder sonstigen
  Behältern mit Wasser.
   Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
  Netzstecker aus der Steckdose.
   Bei Überhitzung wird das Gerät
  automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
  den Stecker aus der Steckdose, und
  lassen Sie das Gerät einige Minuten
  lang abkühlen. Vergewissern Sie
  sich vor dem erneuten Einschalten,
  dass keine Flusen, Haare usw. die
  Gebläseöffnung blockieren.
   Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
  ein defektes Netzkabel nur von einem
  Philips Service-Center, einer von
  Philips autorisierten Werkstatt oder
  HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
  durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
  werden.
   Dieses Gerät kann von Kindern
  ab 8 Jahren und Personen mit
  verringerten physischen, sensorischen
  oder psychischen Fähigkeiten oder
  Mangel an Erfahrung und Kenntnis
  verwendet werden, wenn sie bei der
  Verwendung beaufsichtigt wurden
  oder Anweisung zum sicheren
  Gebrauch des Geräts erhalten und
  die Gefahren verstanden haben.
  Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
  spielen. Die Reinigung und Wartung
  darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
  durchgeführt werden.
   Der Einbau einer
  Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
  Stromkreis, der das Badezimmer
  versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
  Dieses Gerät muss über einen
  Nennauslösestrom von maximal
  30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
  Sie sich an Ihren Installateur.
   Führen Sie keine Metallgegenstände in
  die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
  ein, da dies zu Stromschlägen führen
  kann.
   Halten Sie Lufteinlassgitter und
  Gebläseöffnung immer frei.
   Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
  anschließen, überprüfen Sie, ob die
  auf dem Gerät angegebene Spannung
  mit der Netzspannung vor Ort
  übereinstimmt.
   Verwenden Sie das Gerät
  nie für andere als in dieser
  Bedienungsanleitung beschriebene
  Zwecke.
   Verwenden Sie das Gerät nicht zum
  Trocknen von Kunsthaar.
   Wenn das Gerät an eine Steckdose
  angeschlossen ist, lassen Sie es zu
  keiner Zeit unbeaufsichtigt.
   Verwenden Sie niemals Zubehör
  oder Teile, die von Drittherstellern
  stammen bzw. nicht von Philips
  empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
  Zubehör oder Teile verwenden,
  erlischt Ihre Garantie.
   Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
  das Gerät.
   Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
  Sie es wegräumen.
   Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
  am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
  am Netzstecker, um das Gerät von der
  Stromversorgung zu trennen.
  (OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
  Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
  der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
  8PJHEXQJ
  Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses
  Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren
  Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
  Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie
  die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit
  dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten
  Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu
  vermeiden.
  2 Haare trocknen
  1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
  2 Stellen Sie den Gebläseschalter (
  ) auf für einen sanften
  Luftstrom und einfaches Styling oder auf
  für einen starken
  Luftstrom und schnelles Trocknen.
  Tipp: Für einen besonders leistungsstarken Luftstrom können Sie auch
  die Turbotaste verwenden (
  , nur bei HP8233).
  Sie können die Temperaturstufe
  verwenden, um Ihr Haar bequem
  und in Ruhe zu trocknen.
  3 Stellen Sie den Temperaturschalter (
  ) auf für heißen
  Luftstrom, auf
  für warmen Luftstrom oder auf
  , um Ihr Haar effektiv bei konstanter Temperatur schonend zu
  trocknen. Drücken Sie die Kaltlufttaste (
  ), um mit der Kaltstufe
  ,KUH)ULVXU]XÀ[LHUHQ
   Nur HP8232/33/34: Das Gerät mit Ionisierungsfunktion verleiht
  Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass es leichter kämmbar ist.
   Nur HP8232/34: Wenn sie das Gerät einschalten, wird die
  Ionisierungsfunktion automatisch aktiviert.
   Nur HP8233: Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder aus,
  indem Sie den Ionen-Schalter (
  ) auf oder stellen.
  » Die Ionisierungsfunktion kann einen speziellen Geruch
  entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird durch
  die generierten Ionen verursacht.
  Düse
  (nur HP8233) Mit der ultradünnen Stylingdüse wird die Luft beim
  Trocknen der Haare stärker konzentriert. Es ist leichter, glattes Haar zu
  stylen.
  9ROXPHQ'LIIXVRUQXU+3:
  Der Volumen-Diffusor wurde zum schonenden Trocknen glatter sowie
  lockiger oder welliger Haare entwickelt.
  1 Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre Locken
  beizubehalten, halten Sie den Haartrockner senkrecht, wenn Sie Ihre
  Haare trocknen.
  2 6HW]HQ6LHGLH'LIIXVRUÀQJHULQGDV+DDUVRGDVVVLHGLH.RSIKDXW
  berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles Volumen.
  3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig
  im Haar zu verteilen.
  7LSSVQXU+3'XUFKGLHVDQIWHQZHLFKHQ'LIIXVRUÀQJHUELHWHW
  der Diffusor eine Massagefunktion.
  1DFKGHU9HUZHQGXQJ
  1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
  Sie es abkühlen.
  3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter (
  ) vom Gerät, um Haare und
  Staub zu entfernen.
  » Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den Uhrzeigersinn, um es
  vom Gerät abzunehmen.
  » Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um es wieder
  auf dem Gerät zu befestigen.
  » Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
  staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der
  Aufhängeöse aufhängen (
  ).
   *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
  besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
  sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
  (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
  Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
  Händler.
  ƆƫƫƧƭƩƪƜ
  ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
  ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
  3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
  www.philips.com/welcome.
   ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
  ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
   ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
   žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
  ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
  ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
   ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
  ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
  ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
   ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
   ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
  ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
  ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
  ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
  ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
  ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
  ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
  ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
   ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
  ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
  ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
  ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
  3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
  ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
   ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
  ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
  ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
  ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
  ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
  ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
  ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
  ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
  ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
  ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
  ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
  ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
  ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
  ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
   ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
  ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
  ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼ
  ƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯ
  ƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟ
  ƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲ
  ƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞ
  ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ
  ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$
  ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ
  ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ
  ƳơƲ
   ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
  ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
  ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
   ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
   ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
  ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
  ƱƥƽƬơƴƯƲ
   ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
  ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
  ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
   ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
  ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
   žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
  ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
  ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
   ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
  ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
  ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
  ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
  ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
  ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
   ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
  ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
   ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
  ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
   ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
  ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
  ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
  ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
  ƢƽƳƬơ
  ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
  ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
  ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
  ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
  ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
  ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƤƧƫƾƭƥƩƼƴƩƴƯưƱƯƺƼƭƪơƫƽưƴƥƴơƩơưƼ
  ƴƧƭƆƵƱƹươƺƪƞƐƤƧƣƟơƆƋƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥƳƷƥƴƩƪƜ
  ƬƥƴƯƴƯưƩƪƼƳƽƳƴƧƬơƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲƳƵƫƫƯƣƞƲƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
  ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƎơơƪƯƫƯƵƨƥƟƴƥƴƯƵƲ
  ƴƯưƩƪƯƽƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƪơƩƭơƬƧƭơưƯƱƱƟưƴƥƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƬơƦƟƬƥƴơ
  ƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơƯƩƪƩơƪƜơưƯƱƱƟƬƬơƴơƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƴƹƭươƫƩƾƭ
  ưƱƯƺƼƭƴƹƭƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
  ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
   ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
  1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ
  2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ
  ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơơươƫƞ
  ƱƯƞơƝƱơƪơƩƳƴƜƩƫƩƭƣƪƞƳƴƧƨƝƳƧ
  ƣƩơƩƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
  ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
  ƓƵƬƢƯƵƫƞƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ7XUER
  (
  ƬƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƣƩơơƪƼƬƧƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƱƯƞơƝƱơ
  ƍưƯƱƥƟƴƥƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƱƽƨƬƩƳƧƴơƷƽƴƧƴơƲ
  ƣƩơưƩƯ
  ƜƭƥƴƯƪơƩơƨƼƱƵƢƯƳƴƝƣƭƹƬơ
  3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
  ưƯƫƽƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ
  ƣƩơƦƥƳƴƼơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
  ơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƼƳƴƝƣƭƹƬơƳƥƬƩơƳƴơƨƥƱƞơƳƶơƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
  ƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
  ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơ
  ƣƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƳƴƵƫƳơƲ
   ƍƼƭƯƣƩơƴơƬƯƭƴƝƫơ+3/34ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩ
  ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƧƯưƯƟơƥƭƩƳƷƽƥƩƴƧƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩƴƯ
  ƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
   ƍƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3/34ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭ
  ƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟƧƳƵƳƪƥƵƞ
   ƍƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞƭơ
  ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƳƽƱƥƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧ
  ƩƼƭƴƹƭ
  ƳƴƧƨƝƳƧ ƞ .
  » žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
  ƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜ
  ƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵ
  ƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
  ƓƴƼƬƩƯ
  ƍƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƍƥƴƯưƯƫƽƫƥưƴƼƳƴƼƬƩƯ
  ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƯơƝƱơƲƥƟƭơƩưƩƯƳƵƣƪƥƭƴƱƹƬƝƭƯƲƪơƨƾƲ
  ƳƴƥƣƭƾƭƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƔƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƥƟƭơƩƥƵƪƯƫƼƴƥƱƯƳƴơ
  ƟƳƩơƬơƫƫƩƜ
  ƖƵƳƯƽƭơƬƼƭƯƣƩơƴơƬƯƭƴƝƫơ+3:
  ƈƶƵƳƯƽƭơƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯƴơ
  ƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜ
  1 ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
  ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯưƩƳƴƯƫƜƪƩ
  ƪƜƨƥƴơ
  2 ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
  ƶƵƳƯƽƭơƲƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞ
  ƬƥƴƯƤƝƱƬơƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
  3 ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥ
  ƯƬƯƩƼƬƯƱƶơƴƯƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
  ƓƵƬƢƯƵƫƝƲƬƼƭƯƣƩơƴƯƬƯƭƴƝƫƯ+3ƈƶƵƳƯƽƭơƬưƯƱƥƟ
  ƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴơƩƪơƩƣƩơơươƫƼƬơƳƜƦƳƴƯƪƥƶƜƫƩƷƜƱƧƳƴƩƲ
  ƬơƫơƪƝƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
  ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
  1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
  ưƱƟƦơ
  2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
  3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
  ơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
  ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
  » ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơơƱƩƳƴƥƱƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơ
  ƴƧƭơƶơƩƱƝƳƥƴƥơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  » ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơƤƥƮƩƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơƴƧƭ
  ƥươƭơƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
  » ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯ
  ơưƼƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
  ƣơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
  ).
   ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
  ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
  ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
  ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
  ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
  ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
  ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
  ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
  Español
  Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
  SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSV
  registre el producto en www.philips.com/welcome.
  1 Importante
  Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
  consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
   ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua.
   Si utiliza el aparato en el cuarto de
  baño, desenchúfelo después de usarlo.
  La proximidad de agua representa un
  riesgo, aunque el aparato esté
  apagado.
   ADVERTENCIA: No utilice este
  aparato cerca del agua ni
  cerca de bañeras, duchas,
  cubetas u otros recipientes
  que contengan agua.
   Desenchufe siempre el aparato
  después de usarlo.
   Si el aparato se calienta en exceso, se
  apaga automáticamente. Desenchufe
  el aparato y deje que se enfríe
  durante unos minutos. Antes de
  encender de nuevo el aparato,
  compruebe las rejillas para asegurarse
  de que no estén obstruidas con
  pelusas, pelos, etc.
   Si el cable de alimentación está
  dañado, deberá ser sustituido por
  Philips, por un centro de servicio
  autorizado por Philips o por personal
  FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
  situaciones de peligro.
   Este aparato puede ser usado por
  niños a partir de 8 años y por
  personas con su capacidad física,
  psíquica o sensorial reducida y por
  quienes no tengan los conocimientos
  y la experiencia necesarios, si han
  sido supervisados o instruidos acerca
  del uso del aparato de forma segura
  y siempre que sepan los riesgos que
  conlleva su uso. No permita que
  los niños jueguen con el aparato.
  Los niños no deben llevar a cabo
  la limpieza ni el mantenimiento sin
  supervisión.
   Como protección adicional,
  aconsejamos que instale en el circuito
  que suministre al cuarto de baño
  un dispositivo de corriente residual
  (RCD). Este RCD debe tener una
  corriente operacional residual que
  no exceda de 30 mA. Consulte a su
  electricista.
   Para evitar descargas eléctricas, no
  introduzca objetos metálicos por las
  rejillas de aire.
   No bloquee nunca las rejillas del aire.
   Antes de enchufar el aparato,
  compruebe que el voltaje indicado
  en el mismo se corresponde con el
  voltaje de la red eléctrica local.
   No utilice este aparato para otros
  ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
  manual.
   No utilice el aparato sobre cabello
  DUWLÀFLDO
   Nunca deje el aparato sin vigilancia
  cuando esté enchufado a la red
  eléctrica.
   No utilice nunca accesorios ni piezas
  de otros fabricantes o que Philips no
  UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
  hace, quedará anulada su garantía.
   No enrolle el cable de alimentación
  alrededor del aparato.
   Espere a que se enfríe el aparato
  antes de guardarlo.
   No tire del cable de alimentación
  después de cada uso. Desenchufe
  siempre el aparato sujetándolo por la
  clavija.
  &DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
  Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
  sobre exposición a campos electromagnéticos.
  0HGLRDPELHQWDO
  (VWHVtPERORHQXQSURGXFWRVLJQLÀFDTXHHOSURGXFWRFXPSOH
  con la directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el
  sistema local de recogida de productos eléctricos y electrónicos.
  Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la
  basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda
  a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
  humana.
   6HFDGRGHOFDEHOOR
  1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
  2 3RQJDHOERWyQGHÁXMRGHDLUH
  ) en la posición para que el
  aire sea suave y dar forma, o bien, en la posición
  para que el aire
  sea más fuerte y el cabello se seque antes.
  &RQVHMR: También puede utilizar el botón turbo (
  , solo modelo
  +3SDUDREWHQHUXQÁXMRGHDLUHPiVSRWHQWH
  Puede utilizar la posición de velocidad
  para disfrutar de un secado
  más cómodo y silencioso.
  3 Ajuste el botón de temperatura (
  ) en SDUDREWHQHUXQÁXMR
  de aire caliente,
  SDUDXQÁXMRGHDLUHWHPSODGRR para secar
  HÀFD]PHQWHHOFDEHOORFRQXQDWHPSHUDWXUDVXDYH\FRQVWDQWH3XOVH
  el botón de chorro de aire frío ( SDUDTXHHODLUHVHDIUtR\ÀMH
  el peinado.
   6RORPRGHORV+3/34: el aparato con función iónica
  proporciona un brillo adicional y reduce el encrespado.
   6RORPRGHOR+3/34: la función iónica se activa
  automáticamente cuando el aparato está encendido.
   6RORPRGHOR+3: para activar o desactivar la función iónica,
  ponga el botón de dicha función (
  ) en la posición o .
  » La función iónica puede producir un olor especial. Es normal,
  lo causan los iones generados.
  Boquilla
  (Solo modelo HP8233) Con la boquilla ultraestrecha para moldeado,
  el aire se concentra más al secar el cabello. Resulta más fácil dar forma
  al cabello liso.
  'LIXVRUGHYROXPHQVRORPRGHORV+3:
  El difusor de volumen está diseñado especialmente para secar
  suavemente tanto el cabello liso como el rizado u ondulado.
  1 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos, sostenga el
  secador verticalmente para secar el cabello.
  2 Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el
  cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
  3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire
  caliente por el cabello.
  &RQVHMRVRORPRGHOR+3: Puede disfrutar de una función de
  masaje con el difusor gracias a sus puntas suaves.
  'HVSXpVGHOXVR
  1 Apague el aparato y desenchúfelo.
  2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
  3 Desmonte la rejilla de entrada de aire (
  ) del aparato para
  eliminar los pelos y el polvo.
  » Gire la rejilla de entrada de aire a la izquierda para sacarla del
  aparato.
  » Gire la rejilla de entrada de aire a la derecha para volver a
  colocarla en el aparato.
  » Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
  guardarlo colgándolo por su anilla (
  ).
  3 Garantía y servicio
  Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
  de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
  de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de
  teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al
  Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
  Suomi
  Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
  hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
  www.philips.com/welcome.
  1 Tärkeää
  Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
  käyttöä varten.
   VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
  veden lähellä.
   Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
  irrota pistoke pistorasiasta käytön
  jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
  vaikka virta olisi katkaistu.
   VAROITUS: älä käytä laitetta
  kylpyammeen, suihkun, altaan
  tai muiden vesiastioiden lähellä.
   Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
  jälkeen.
   Jos laite kuumenee liikaa, virta
  katkeaa automaattisesti. Irrota laite
  pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
  muutama minuutti. Ennen kuin
  käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
  ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
  nukkaa tai hiuksia.
   Jos virtajohto on vahingoittunut, se
  on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
  vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
  huoltoliikkeessä tai muulla
  ammattitaitoisella korjaajalla.
   Laitetta voivat käyttää myös yli
  8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
  fyysinen tai henkinen toimintakyky on
  rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
  tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
  on neuvottu laitteen turvallisesta
  käytöstä tai tarjolla on turvallisen
  käytön edellyttämä valvonta ja jos he
  ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
  Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
  ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
  laitetta ilman valvontaa.
   Lisäksi suosittelemme asentamaan
  kylpyhuoneen pistorasiaan
  jäännösvirtalaitteen (RCD).
  Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
  on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
  asentajalta.
   Älä työnnä ilmanotto- tai
  ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
  ettet saa sähköiskua.
   Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
  peittää.
   Varmista ennen laitteen liittämistä,
  että laitteeseen merkitty jännite vastaa
  paikallista jännitettä.
   Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
  oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
   Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
   Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
  sitä ilman valvontaa.
   Älä koskaan käytä muita kuin
  Philipsin valmistamia tai suosittelemia
  lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
  osia, takuu ei ole voimassa.
   Älä kierrä virtajohtoa laitteen
  ympärille.
   Anna laitteen jäähtyä ennen
  säilytykseen asettamista.
   Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
  käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
  pistorasiasta aina pitämällä kiinni
  pistokkeesta.
  6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
  Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
  koskevia standardeja ja säännöksiä.
  Ympäristö
  Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
  ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu
  paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
  Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen
  talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen
  auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
  haittavaikutuksia.
  2 Hiusten kuivaaminen
  1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
  2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
  ) asentoon kevyttä
  puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
  voimakasta
  puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
  Vinkki: Turbopainiketta ( , vain mallissa HP8233) käyttämällä saat
  erittäin tehokkaan ilmavirran.
  Nopeusasetuksella
  saat miellyttävän hiljaisemman kuivauksen.
  3 Siirtämällä lämpötilakytkimen (
  ) asentoon saat kuuman
  ilmavirran, asentoon
  saat lämpimän ilmavirran tai asentoon
  saat tehokkaan hiustenkuivauksen tasaisessa, hoitavassa lämpötilassa.
  HP8230
  HP8232
  HP8233
  HP8234
  EN User manual
  DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
  DE %HQXW]HUKDQGEXFK
  EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
  ES 0DQXDOGHOXVXDULR
  FI Käyttöopas
  FR 0RGHG·HPSORL
  IT 0DQXDOHXWHQWH
  NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
  NO %UXNHUKnQGERN
  PL ,QVWUXNFMDREVãXJL
  PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
  SV $QYlQGDUKDQGERN
  TR .XOODQ×PN×ODYX]X
  5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
  www.philips.com/welcome
  e
  g
  f
  b
  a
  c
  d
  g
  f
  c
  HP8230 HP8232 HP8233 HP8234
  (11mm)
  ( )
  ( )
  ( )
  (14mm)
  Paina viileän puhallusilman painiketta ( ) ja viimeistele kampaus
  viileällä puhallusilmalla.
   Vain malleissa HP8232/33/34: laitteessa on ionisoiva toiminto, joka
  lisää hiusten kiiltoa ja vähentää karheutta.
   Vain mallissa HP8232/34: ionisoiva toiminto aktivoituu
  automaattisesti, kun laitteeseen kytketään virta.
   Vain mallissa HP8233: Ota ionisoiva toiminto käyttöön tai poista se
  käytöstä siirtämällä ionikäsittelyn liukukytkin (
  )
  asentoon
  tai .
  » Ionisoiva toiminto saattaa tuottaa erityistä hajua. Se on
  normaalia ja johtuu ioneista.
  Suutin
  (Vain mallissa HP8233) Erittäin kapea muotoilusuutin keskittää ilmavirran
  hiustenkuivausta varten. Suoria hiuksia on helpompi muotoilla.
  9RO\\PLVXXWLQYDLQPDOOLVVD+3:
  Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä suorat että kiharat
  hiukset.
  1 Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää kiharoita
  pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia kuivatessa.
  2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että
  ne koskettavat päänahkaa.
  3 Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin ilma jakautuu
  tasaisesti hiuksiin.
  9LQNNHMlYDLQPDOOLOOH+3: Volyymisuuttimen pehmeät tapit
  soveltuvat hyvin myös pään hierontaan.
  .l\W|QMlONHHQ
  1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
  2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
  3 Irrota ilmanottoritilä (
  ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
  » Irrota ilmanottoritilä laitteesta kiertämällä sitä vastapäivään.
  » Liitä ilmanottoritilä takaisin laitteeseen kiertämällä sitä
  myötäpäivään.
  » Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
  Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään
  (
  ).
   7DNXXMDKXROWR
  Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
  Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
  asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei
  ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
  )UDQoDLV
  )pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
  pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
  l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
  1 Important
  Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
  conservez-le pour un usage ultérieur.
   AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
  appareil à proximité d’une source
  d’eau.
   Si vous utilisez l’appareil dans une
  salle de bains, débranchez-le après
  utilisation car la proximité d’une
  source d’eau constitue un risque,
  même lorsque l’appareil est hors
  tension.
   AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
  l’appareil près d’une baignoire,
  d’une douche, d’un lavabo ni
  de tout autre récipient
  contenant de l’eau.
   Débranchez toujours l’appareil après
  utilisation.
   Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
  se met automatiquement hors tension.
  Débranchez l’appareil et laissez-le
  refroidir quelques minutes. Avant
  de remettre l’appareil sous tension,
  assurez-vous que les grilles ne sont
  pas obstruées par de la poussière, des
  cheveux, etc.
   Si le cordon d’alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé par
  Philips, par un Centre Service Agréé
  3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
  DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
   Cet appareil peut être utilisé
  par des enfants âgés de 8 ans
  ou plus, des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou
  intellectuelles sont réduites ou des
  personnes manquant d’expérience
  et de connaissances, à condition que
  ces enfants ou personnes soient
  sous surveillance ou qu’ils aient reçu
  des instructions quant à l’utilisation
  sécurisée de l’appareil et qu’ils
  aient pris connaissance des dangers
  encourus. Les enfants ne doivent pas
  jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
  l’entretien ne doivent pas être réalisés
  par des enfants sans surveillance.
   Pour plus de sécurité, il est conseillé
  de brancher l’appareil sur une prise de
  courant protégée par un disjoncteur
  différentiel de 30 mA dans la salle
  de bains. Demandez conseil à votre
  électricien.
   N’insérez aucun objet métallique
  dans les grilles d’air au risque de vous
  électrocuter.
   N’obstruez jamais les grilles d’air.
   Avant de brancher l’appareil, assurez-
  vous que la tension indiquée sur
  l’appareil correspond bien à la tension
  secteur locale.
   N’utilisez pas l’appareil dans un autre
  but que celui qui est indiqué dans ce
  manuel.
   N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
  DUWLÀFLHOV
   Lorsque l’appareil est sous tension, ne
  le laissez jamais sans surveillance.
   N’utilisez jamais d’accessoires ou de
  pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
  SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
  par Philips. L’utilisation de ce type
  d’accessoires ou de pièces entraîne
  l’annulation de la garantie.
   N’enroulez pas le cordon
  d’alimentation autour de l’appareil.
   Attendez que l’appareil ait refroidi
  avant de le ranger.
   Ne tirez pas sur le cordon
  d’alimentation après utilisation.
  Débranchez toujours l’appareil en
  WHQDQWODÀFKH
  &KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
  Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
  les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
  électromagnétiques.
  6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
  .RQLQNOLMNH3KLOLSV19
  $OOULJKWVUHVHUYHG
  3140 035 31495
Philips ThermoProtect Ionic HP8233

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips ThermoProtect Ionic HP8233? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips ThermoProtect Ionic HP8233 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips ThermoProtect Ionic HP8233 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7.5. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips ThermoProtect Ionic HP8233? Ställ din fråga här

Philips ThermoProtect Ionic HP8233 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell ThermoProtect Ionic HP8233
Produkt hårtork
EAN 871010360203, 8710103602033, 8710103602040, 871010362491, 8710103635369
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins
Filtyp PDF
Design
Sladdlängd 1.8 m
Nedfällbarthandtag Nej
Produktens färg Black,Purple
Hängande modell Hängögla
Upphängningsbar Ja
Vikt & dimension
A-låda, vikt 6200 g
Förpackningens innehåll
Antal tillbehör 2
Koncentratormunstycke Ja
Fodral för enkel förvaring och transport Nej
Spridarmunstycke Ja
Antal munstycken 2
Logistikdata
F-låda, vikt 900 g
Strömtillförsel
Effekt 1900 W
AC-inspänning 220 V
Dubbelspänning Nej
Växelström Frekvens 50 - 60 hz
Strömförbrukning (vanlig) 1.900 W
Prestanda
Enkelt och säkert inbyggt bärhandtag Ja
Jonisk funktion Ja

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer