Philips Viva Collection HR1572

Philips Viva Collection HR1572 bruksanvisning

(1)
 • Register your product and get support at
  HR1572
  HR1574
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR1572 HR1574_WE_UM_V1.0_0827
  3140 035 30631
  English
  1 Important
  Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for future
  reference.
  Warning
  • Do not immerse the motor unit in water or rinse it under a tap.
  • Before you connect the appliance to the power, make sure that the voltage indicated on the
  bottom of the appliance corresponds to the local power voltage.
  • If the power cord, the plug or other parts are damaged, do not use the appliance.
  • If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre
  authorisedbyPhilipsorsimilarlyqualiedpersonstoavoidahazard.
  • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
  sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
  given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for
  their safety.
  • Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  • Do not touch the blades, especially when the appliance is plugged in. The blades are very
  sharp.
  • If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that are
  blocking the blades.
  • Before you connect the mixer to the mains, insert the beaters, kneading hooks or blender bar
  into the mixer.
  • Before you switch on the appliance, lower the beaters, kneading hooks or blender bar into
  the ingredients.
  • Switch off the appliance and disconnect it from the mains if you leave it unattended and
  before you assemble, disassemble and clean it.
  Caution
  • Never use any accessories or parts from other manufacturers, and never use any accessories
  orpartsthatPhilipsdoesnotspecicallyrecommend.Ifyouusesuchaccessoriesorparts,
  your guarantee becomes invalid.
  • This appliance is intended for household use only.
  • Do not exceed the quantities and processing time indicated in the user manual.
  • Donotprocessmorethanonebatchuninterrupted.Lettheappliancecooldownforve
  minutes before you continue processing.
  Note
  • Noise level = 85 dB [A]
  Electromagnetic elds (EMF)
  ThisPhilipsappliancecomplieswithallstandardsregardingelectromagneticelds(EMF).Ifhandled
  properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
  scienticevidenceavailabletoday.
  Recycling
  Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
  which can be recycled and reused.
  When you see the crossed-out wheeled bin symbol attached to a product, it means the
  productiscoveredbytheEuropeanDirective2002/96/EC:
  Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about
  the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct
  disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences for the
  environment and human health.
  2 Introduction
  CongratulationsonyourpurchaseandwelcometoPhilips!Tofullybenetfromthesupportthat
  Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
  ThePhilipsmixerwithbarblendercancondentlyhandlealargevarietyofingredients.Withthe
  powerfulvespeedsandturbo,thestainlesssteelwirebeaters/stripbeatersandkneadinghooks
  make light work of the toughest dough.
  HR1574isequippedwiththeinnovativeFlexiMixsystem,whichallowsthebeatersanddough
  hooks to move up and down when they touch the bowl. The two wire beaters/strip beaters (or
  kneading hooks) move independently of each other, which allows them to adjust to the shape of
  every bowl. As a result, it is much easier to reach every part of the bowl and to mix all ingredients
  thoroughly.TheFlexiMixsystemmakesthemixereasiertohandleandgivesyoubettercontrol
  over the mixing process.
  3 Overview
  a Turbo knob
  • (Forthewirebeaters/stripbeaters/kneadinghooksonly)Pressandholdtoincreasethe
  speed for tougher jobs
  • (Forthebarblenderonly)Pressandholdtoswitchonthebarblender
  b Speed control
  • 0:Switchoffthewirebeaters/stripbeaters/kneadinghooks
  • 1 2 3 4 5:Switchonthewirebeaters/stripbeaters/kneadinghooksandselectan
  appropriate speed
  c Eject button
  • Press to release the inserted wire beaters/strip beaters/kneading hooks
  d FlexiMix switch (For HR1574 only)
  • :FlexiMixoff
  • :FlexiMixon
  e Door for the wire beaters/strip beaters/kneading hooks
  f Two wire beaters (Depending on country)
  g Two strip beaters (Depending on country)
  h Two kneading hooks
  i Plastic bar blender (For HR1572 only)
  j Metal bar blender (For HR1574 only)
  k Door for bar blender
  l Power cord
  m Storage beaker cap (For HR1574 only)
  n Storage beaker
  o Cord clip
  Dansk
  1 Vigtigt
  Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug. Gem
  brugervejledningen til eventuel senere brug.
  Advarsel
  • Motorenhedenmåikkekommesivandellerskyllesundervandhanen.
  • Førduslutterstrømtilapparatet,skaldukontrollere,atdennetspænding,dererangiveti
  bunden af apparatet, svarer til den lokale netspænding.
  • Hvisnetledningen,stikketellerandredeleerbeskadiget,måduikkebrugeapparatet.
  • Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes hos Philips, et autoriseret Philips-
  serviceværkstedellerentilsvarendekvaliceretfagmandforatundgåenhverrisiko.
  • Detteapparaterikkeberegnettilatblivebrugtafpersoner(herunderbørn)mednedsatte
  fysiskeogmentaleevner,nedsatfølesansellermanglendeerfaringogviden,medmindredeer
  blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres
  sikkerhed.
  • Apparatetbørholdesudenforbørnsrækkeviddeforatsikre,atdeikkekankommetilatlege
  med det.
  • Undgåatrørevedknivene,nårapparatetersluttettilstrømmen.Kniveneermegetskarpe.
  • Hvis knivene sætter sig fast, skal stikket tages ud af stikkontakten, inden de fastsiddende
  ingredienser fjernes.
  • Førdusættermixerenistikkontakten,skaldusættepiskerisene,dejkrogeneeller
  blenderstaven i mixeren.
  • Førdutænderforapparatet,skaldusænkepiskerisene,dejkrogeneellerblenderstaveni
  ingredienserne.
  • Slukforapparatet,ogtagstikketudafstikkontakten,nårdugårfradet,samtførdusamler
  det,skillerdetadellerrengørdet.
  NB!
  • Brugaldrigtilbehørellerdelefraandrefabrikanterellertilbehør/dele,somikkespecikter
  anbefaletafPhilips.Hvisduanvenderensådantypetilbehørellerdele,annulleresgarantien.
  • Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
  • Deangivnemængderogtilberedningstideribrugervejledningenmåikkeoverskrides.
  • Undladattilberedemereendénportionudenafbrydelse.Ladapparatetkøleafifem
  minutter,førdufortsætter.
  Bemærk
  • Støjniveau=85dB[A].
  Elektromagnetiske felter (EMF)
  DettePhilips-apparatoverholderallestandarderiforholdtilelektromagnetiskefelter(EMF).Hvis
  apparatethåndtereskorrektihenholdtilinstruktionerneidennebrugervejledning,erdetsikkertat
  brugebaseretpådeforskningsresultater,dereradgangtilpånuværendetidspunkt.
  Genanvendelse
  Ditprodukterudvikletogfremstilletimaterialerogkomponenterafhøjkvalitet,somkan
  genbruges.
  Nåretproduktbæreretaffaldsspandssymbolmedetkrydspå,betyderdet,atproduktet
  erunderlagtdeteuropæiskedirektiv2002/96/EC:
  Bortskafaldrigproduktetsammenmedandethusholdningsaffald.Sørgforatkende
  delokaleregleromseparatindsamlingafelektriskeogelektroniskeprodukter.Korrekt
  bortskaffelseafudtjenteprodukterermedtilatforhindrenegativpåvirkningafmiljøetog
  menneskers helbred.
  2 Indledning
  Tillykkemedditkøb,ogvelkommentilPhilips!Hvisduvilhavefuldtudbytteafdensupport,som
  Philipstilbyder,kanduregistrereditproduktpåwww.philips.com/welcome.
  Philips-mixerenmedstavblenderklarernemtmangeforskelligeingredienser.Meddekraftfuldefem
  hastighederogturboindstillingengørtrådpiskerisene/båndpiskeriseneogdejkrogeneirustfritståldet
  til en leg at ælte selv den sejeste dej.
  HR1574erudstyretmeddetinnovativeFlexiMix-system,somgørdetmuligtforpiskeriseneog
  dejkrogeneatbevægesigopogned,nårdekommerikontaktmedskålen.Detotrådpiskeris/
  båndpiskeris(ellerdejkrogene)bevægersiguafhængigtafhinanden,sådekantilpassesigtil
  enhverskålsform.Derforerdetmegetlettereatnånedtilallestederiskålenogatblandealle
  ingrediensernegrundigt.FlexiMix-systemetgørdetlettereatstyremixerenoggiverdigbedre
  kontrol med mixningsprocessen.
  3 Oversigt
  a Turboknap
  • (Kunfortrådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge)Trykogholdnedeforatforøgehastigheden
  for et tungt job
  • (Kunforstavblenderen)Trykogholdnedeforattændeforstavblenderen
  b Hastighedskontrol
  • 0:Slukfortrådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene
  • 1 2 3 4 5:Tændfortrådpiskerisene/båndpiskerisene/dejkrogene,ogvælgenpassende
  hastighed
  c Udløserknap
  • Trykforatfrigøredeindsattetrådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge
  d FlexiMix-kontakt (kun på HR1574)
  • :FlexiMixfra
  • :FlexiMixtil
  e Åbning til trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge
  f To trådpiskeris (afhængigt af land)
  g To båndpiskeris (afhængigt af land)
  h To dejkroge
  i Plastikstavblender (kun på HR1572)
  j Metalstavblender (kun på HR1574)
  k Åbning til stavblender
  l Netledning
  m Låg til piskeskål (kun på HR1574)
  n Piskeskål
  o Ledningsklemme
  4 Use the appliance
  Before the rst use
  Beforeyouusetheapplianceforthersttime,thoroughlycleanthepartsthatcomeintocontact
  with food.
  1 Clean the motor unit with a moist cloth.
  2 Clean the beaters, kneading hooks, bar blender and beaker in warm water with some
  washing-up liquid or in a dishwasher.
  Wire beaters/strip beaters/kneading hooks
  1 Select an appropriate speed, from 1 to 5, to switch on the wire/strip beaters or kneading
  hooks. To avoid splashing, start mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
  • Fortougherjobs,pressandhold while processing.
  • (ForHR1574)TousetheFlexiMixfunction,switchontheFlexiMixButton.
  2 After use, turn the speed selector to 0, and then unplug the appliance.
  3 Press to release the wire/strip beaters or kneading hooks.
  Tip
  If the door for the wire beaters, strip beaters or kneading hooks is blocked, close the bar
  blender door to open it.
  Bar blender
  1 Makesurethatthespeedselectoristurnedto0.
  2 Open the door for the bar blender.
  3 Insert the bar blender into the back of the main unit, and then turn it clockwise until the
  indication on the bar blender and the one on the main unit align.
  4 After blending, unplug the appliance and then turn the bar blender anticlockwise to release it.
  5 Close the bar blender door.
  Tip
  (ForHR1574)Youcanusethestoragebeakercaptoholdtheaccessoriesbeforecleaning.
  5 Recipe
  Spice Bread
  Ingredients:
  • 250gour
  • 150gryeour
  • 250 g honey (cold)
  • 150 g sugar
  • 11 g yeast
  • 4 g cinnamon
  • 50 ml milk
  • 1 egg
  1 Put the ingredients in a bowl.
  2 Select speed 5.
  3 Mixthemixturewiththewirebeaters/stripbeatersfor1minute.
  4 Put the bowl with the dough in a warm place for 20 minutes.
  5 Press and hold to mix the ingredients for 10 seconds.
  6 Bake the spice bread in a baking tin at 180°C for approximately 1 hour.
  Tip
  This recipe is extremely demanding on your mixer. Let your mixer cool down to room
  temperature.
  6 Cleaning
  Caution
  Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
  1 Clean the motor unit with a moist cloth.
  2 Clean the beaters, kneading hooks, blender bar and beaker in warm water with some
  washing-up liquid or in a dishwasher.
  7 Order accessories
  To purchase accessories for this appliance, go to your Philips dealer or a Philips service centre.
  Ifyouhaveanydifcultiesobtainingaccessoriesforyourappliance,pleasecontactthePhilips
  ConsumerCareCentreinyourcountry.Youwillndthecontactdetailsat
  www.philips.com/support.
  8 Guarantee and service
  If you have a problem, need service or need information, see www.philips.com/support or contact
  the Philips Consumer Care Centre in your country. The phone number is in the worldwide
  guaranteeleaet.IfthereisnoConsumerCareCentreinyourcountry,gotoyourlocalPhilips
  dealer.
  4 Brug af apparatet
  Før første brug
  Førdubrugerapparatetforførstegang,skaldugrundigtrengørededele,derkommerikontakt
  med madvarer.
  1 Motorenhedenkanrengøresmedenfugtigklud.
  2 Vask piskeris, dejkroge, stavblender og bægeret i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel eller i en
  opvaskemaskine.
  Trådpiskeris/båndpiskeris/dejkroge
  1 Vælgenpassendehastighedmellem1og5forattændeforbånd-/trådpiskeriseneeller
  dejkrogene.Begyndatmixevedenlavhastighedogskiftdereftertilenhøjerehastighedfor
  atundgåstænk.
  • Fortungejobskalduholde nede under mixningen.
  • (ForHR1574)TændpåFlexiMix-knappenforatbrugeFlexiMix-funktionen.
  2 Sæt hastighedsvælgeren til 0 efter brug, og tag derefter apparatet ud af stikkontakten.
  3 Trykpå foratfrigøretråd-/båndpiskeriseneellerdejkrogene.
  Tip
  Hvisåbningentiltrådpiskerisene,båndpiskeriseneellerdejkrogeneerblokeret,skaldulukke
  åbningentilstavblenderenforatåbneden.
  Stavblender
  1 Sørgfor,athastighedsvælgerenerindstillettil0.
  2 Åbnåbningentilstavblenderen.
  3 Indsætstavblenderenbagpåhovedenheden,ogdrejdendereftermeduret,indtilindikatoren
  påstavblenderenoghovedenhedenerudforhinanden.
  4 Efterblendningskaldutageapparatetudafstikkontaktenogderefterdrejestavblenderen
  moduretforatfrigøreden.
  5 Lukåbningentilstavblenderen.
  Tip
  (ForHR1574)Dukanbrugelågettilpiskeskålentilatopbevaretilbehøretførrengøring.
  5 Opskrift
  Krydderbrød
  Ingredienser:
  • 250 g mel
  • 150 g rugmel
  • 250 g honning (kold)
  • 150 g sukker
  • 11 g gær
  • 4 g kanel
  • 50 ml mælk
  • 1 æg
  1 Komingredienserneienskål.
  2 Vælg hastighed 5.
  3 Mixblandingenmedtrådpiskeris/båndpiskerisi1minut.
  4 Sætskålenmeddejenetvarmtstedi20minutter.
  5 Hold nede for at blande ingredienserne i 10 sekunder.
  6 Bagkrydderbrødetienbageformved180°Cica.1time.
  Tip
  Denneopskriftermegetkrævendeformixeren.Ladmixerenkølenedtilstuetemperatur.
  6 Rengøring
  Advarsel
  Førdugørapparatetrentellerfrigørtilbehøret,skaldutagedetudafstikkontakten.
  1 Motorenhedenkanrengøresmedenfugtigklud.
  2 Vask piskeris, dejkroge, blenderstav og bæger i varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel eller i en
  opvaskemaskine.
  7 Bestil tilbehør
  Dukankøbetilbehørtildetteapparatviavoreswebstedwww.philips.com/shop.Hvisduhar
  problemermedatndetilbehørtilditapparat,kandukontaktePhilipsKundecenteriditland.Du
  kanndekontaktoplysningerpåwww.philips.com/support.
  8 Garanti og service
  Hvisdufårproblemer,harbrugforserviceelleroplysninger,skalduse
  www.philips.com/supportellerkontaktedetlokalePhilipsKundecenter.Telefonnummeretndes
  ifolderen“World-WideGuarantee”.Hvisderikkendesetkundecenteriditland,bedesdu
  kontakte din lokale Philips-forhandler.
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  1/2
  1
  2
  5 6
  4
  3
  7
  5
  6
  1
  2
  3
  mno
  l
  k
  j
  i
  h
  g
  (MAX)
  500 g5 min
  5
  (HR 1574)
  (HR 1572)
  60 sec100-300ml
  60 sec
  100-300ml
  30 sec100-200g
  90 sec100-300ml
  3
  5
  2
  4
  3
  6
  a
  b
  1
  4
  (MAX)
  750 g3 min
  5
  750 g
  750 g
  750 g
  500 g
  3 min
  3 min
  3 min
  3 min
  3 min
  15 min
  5
  5
  5
  5
  5
  5
  X5
  X3
  b
  d
  f
  c
  e
  a
  HR1572
  HR1574
  1 2
  TURBO
  TURBO
  TURBO
  TURBO
  HR1572 HR1574_WE_UM_V1.0_0827.indd 11 8/27/2012 2:25:20 PM
Philips Viva Collection HR1572

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Viva Collection HR1572? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Viva Collection HR1572 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Viva Collection HR1572 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.1. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Viva Collection HR1572? Ställ din fråga här

Philips Viva Collection HR1572 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Viva Collection HR1572
Produkt Stavmixer
EAN 8710103544241, 8710103544258, 8710103556244, 871010356339, 8710103563396, 8710103563426, 8710103565871
Språk Zweeds, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks
Filtyp PDF
Egenskaper
Varierbar hastighet Ja
Turbo Ja
Antal hastigheter 5
Sladdförvaring Ja
Kabelklammer Ja
Produktens färg Black,White
Modell Handmixer
Löstagbart stativ Nej
Material
Material, hölje ABS synthetics
Förpackningens innehåll
Vispar Ja
Degkrokar Ja

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer