Philips Viva Collection HR2200

Philips Viva Collection HR2200 bruksanvisning

(1)
 • SVENSKA
  Introduktion
  Gratulerar till ditt inköp och välkommen till Philips! För att få ut det mesta
  av den support som Philips erbjuder, registrera din produkt på
  www.philips.com/welcome.
  Allmän beskrivning (fig. 1)
  1 Grepp
  2 Motorenhet
  3 Översvämningssensor
  4 Bladenhet
  5 Kanna
  6 Kontrollpanel
  A. Program för slät soppa, med lampa
  B. Program för mustig soppa, med lampa
  C. Program för kompott, med lampa
  D. Program för smoothies, med lampa
  E. Program för manuell mixning, med lampa
  F. Programvalsknapp
  G. Start/stopp-knapp
  7 Motorenhetskontakt
  8 Kannkontakt
  9 Nivåangivningar (MIN och MAX anges på insidan av kannan)
  10 Handtag
  11 Uttag för strömsladd
  12 Strömsladd
  Viktigt
  Läs igenom den här användarhandledningen innan du
  använder apparaten och spara den för framtida referens.
  Fara
  - Sänk aldrig ner motorenheten eller kannan i vatten.
  - Undvik kortslutning och elstötar genom att inte
  skölja den övre enheten eller utsidan av basen på
  grytan i vatten (inklusive handtag, kontrollpanel,
  motorenhetsanslutning, anslutningen till kannan och
  huvudkabelkontakten) och skydda dem från stänk och
  droppar.
  - Se till att ytan på både motorenhetsanslutningen och
  anslutningen till kannan inte har vätska eller något
  annat ledande material på sig innan du monterar
  motorenheten på kannan.
  Varning
  - Dra alltid ur strömsladden när apparaten inte används
  och innan montering, demontering eller rengöring.
  - Den här apparaten får inte användas av barn. Förvara
  apparaten och strömsladden utom räckhåll för barn.
  - Förvara inte apparaten och strömsladden i närheten
  av varma ytor.
  - Temperaturen på åtkomliga ytor är hög när apparaten
  används (g. 2).
  - Se till att spänningen som anges på apparaten
  motsvarar lokal nätspänning innan du kopplar in
  apparaten.
  - Använd inte apparaten vid skador på kontakterna,
  strömsladden eller själva apparaten.
  - Om strömsladden är skadad måste den alltid ersättas
  med en likadan originalsladd för att undvika risk.
  - Se till att dina händer är torra när du sätter in
  strömsladden i apparaten och eluttaget.
  - Den här apparaten kan användas av barn från 8 år
  och uppåt, samt av personer med reducerad fysisk,
  sinnesmässig eller mental kapacitet eller brist på
  erfarenhet och kunskap, under tillsyn eller om de har
  informerats om hur apparaten används på
  ett säkert sätt och förstår vilka risker som nns.
  Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
  underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
  Försiktighet
  - Den här apparaten är endast avsedd som
  hushållsredskap. Om apparaten används felaktigt
  eller i yrkesmässigt syfte eller om den inte används
  enligt instruktionerna i användarhandledningen så
  upphör garantin att gälla och Philips accepterar ingen
  ansvarsskyldighet för eventuella skador.
  - Placera alltid apparaten på en torr, jämn och stabil yta.
  - Apparaten får bara anslutas till ett jordat eluttag.
  - Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
  tillverkare eller som Philips inte specikt
  rekommenderar. Om du använder sådana tillbehör
  eller delar upphör din garanti att gälla.
  - Den här apparaten är inte avsedd att användas med
  en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
  - Apparaten ska inte lämnas obevakad när den är i drift.
  - Använd inte apparaten när den är tom.
  - Fyll aldrig på vatten över angiven MAX-nivå inuti
  kannan.
  - Se upp för het ånga som strömmar ur apparaten när
  du tar bort motorenheten efter tillagning av varm
  soppa.
  - Var försiktig – eggarna på bladenheten är vassa.
  - Flytta inte på apparaten när den används.
  Elektromagnetiska fält (EMF)
  Den här Philips-apparaten följer alla gällande standarder och regler när det
  gäller utsatthet för elektromagnetiska fält.
  Innan användning
  Ta bort etiketten från kannan och rengör alla delar innan du använder
  apparaten för första gången.
  1 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
  och lyft av motorenheten (g. 3).
  2 Fyll på vatten i kannan upp till angiven MAX-nivå (g. 4).
  3  Håll motorenheten ovanför kannan med båda kontakterna i linje och
  placera sedan motorenheten i kannan (g. 5).
  4  Anslut den lilla kontakten till kannans uttag (1) och sätt in 
  strömsladden i eluttaget (2) (g. 6).
  5  Tryck på programvalsknappen tre gånger för att välja 
  kompottprogrammet och tryck sedan på start/stopp-knappen (g. 7).
  , Efter cirka 10 minuter hör du ett pip som indikerar att programmet
  är färdigt.
  6  Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
  och lyft av motorenheten (g. 3).
  7  Häll ut vattnet och skölj insidan av kannan under vattenkranen (g. 8).
  Apparatens användning
  Mixern har en bladenhet för mixning av ingredienserna och ett
  värmeelement för att värma dem och tillaga soppan. Du kan också använda
  apparaten för att göra kompotter eller smoothies. Den har fyra förinställda
  lägen och en programknapp för manuella val:
  1 Program för att mixa en slät soppa på 23 minuter.
  2 Program för att mixa en soppa med bitar på 20 minuter.
  3 Program för att mixa en kompott på 13 minuter.
  4 Program för att mixa en smoothie på 3 minuter.
  5 Program för manuell mixning.
  Observera: Du hittar läckra recept och många tips i den separata
  receptbroschyren.
  Allmänt förfarande
  Följande steg är allmänna och gäller samtliga fem program.
  1 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
  och lyft av motorenheten (g. 3).
  2 Placera ingredienserna i kannan (Fig. 9).
  Observera: Om du tillagar kött och grönsaker ska grönsakerna placeras i
  kannan först.
  Observera: Se till att ingredienserna är jämnt fördelade på botten av kannan.
  Tips
  - För bästa smak, använd färska ingredienser för säsongen.
  - Skär ingredienserna i 2 cm stora fyrkanter för perfekt resultat.
  - Tina ingredienserna innan du placerar dem i kannan.
  3  Tillsätt vatten eller annan vätska till ingredienserna i kannan (g. 4).
  Se till att vattennivån ligger mellan angiven MIN- och MAX-nivå.
  4  Rör om i vätskan och ingredienserna (g. 10).
  5  Håll motorenheten ovanför kannan med båda kontakterna i linje och
  placera sedan motorenheten i kannan (g. 5).
  6  Anslut den lilla kontakten till kannans uttag (1) och sätt in 
  strömsladden i eluttaget (2) (g. 6).
  7  Tryck på programvalsknappen för att välja önskat program (g. 7).
  Tips: Om du vill ha din soppa ännu slätare eller om du vill mixa din soppa med
  bitar eller din kompott, välj programmet för manuell mixning. Tryck och håll
  in start/stopp-knappen för att börja mixa. Släpp start/stopp-knappen för att
  avsluta mixningen.
  8  Tryck på start/stopp-knappen för att använda apparaten (g. 11).
  , Motsvarande lampa tänds och mixern inleder tillagnings- och/eller 
  mixningsprocessen (g. 12).
  , När programmet är slut piper apparaten.
  Observera: Du kan när som helst stoppa processen genom att trycka på start/
  stopp-knappen.
  9  Koppla ur strömsladden från både eluttaget och apparaten.
  10 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
  och lyft av motorenheten (g. 3).
  11 Du kan nu hälla upp soppan, smoothien eller kompotten i en
  skål (g. 13).
  Observera: Rengör apparaten efter varje användning. Se avsnittet om
  “Rengöring”.
  Rengöring
  Koppla alltid ur apparaten innan du rengör den.
  Sänk aldrig ner motorenheten eller kannan i vatten. Rengör inte 
  motorenheten i diskmaskinen.
  Använd inte skursvampar, slipande rengöringsmedel eller aggressiva 
  vätskor som bensin eller aceton för att rengöra apparaten.
  Tips: Det är enklast att rengöra kannan och motorenheten omedelbart efter
  användning.
  1 Koppla ur den lilla kontakten från apparaten och strömsladden från
  eluttaget.
  2 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
  och lyft av motorenheten (g. 3).
  3  Rengör bladenheten och översvämningssensorn genom att skölja dem 
  under vattenkranen (g. 14).
  Rör inte bladen. De är mycket vassa.
  Tips: Vid behov kan du rengöra bladenheten och översvämningssensorn med en
  mjuk borste.
  4  Rengör överdelen av motorenheten och utsidan av kannan med en
  fuktig trasa (g. 15).
  Tips: Om apparaten och bladenheten är mycket smutsiga kan du hälla
  kokhett vatten i kannan och placera motorenheten på den. Låt kannan och
  motorenheten ligga i blöt i 10 minuter.
  5  Rengör kannans insida under vattenkranen.Vid behov, använd en mjuk 
  borste (g. 16).
  Tekniska specifikationer
  Observera: Nedanstående produktinformation kan ändras utan föregående
  varsel.
  Nominell spänning: 230 V
  Nominell frekvens: 50 Hz
  Motoreffekt: 120 W
  Uppvärmningseffekt: 990 W
  Mått:
  - Mixer: 205 x 153 x 310 mm
  - Förpackning: 220 x 220 x 340 mm
  Vikt:
  - Nettovikt: 2,0 kg
  - Bruttovikt: 2,6 kg
  Kapacitet: 1 200 ml (2–4 personer)
  Miljö
  - Släng inte apparaten tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan lämna in
  den till närmaste återvinningscentral. På så sätt hjälper du till att bevara
  miljön (g. 17).
  Garanti och service
  Om du behöver service eller information eller om du har ett problem, gå in
  www.philips.com/support på Philips webbplats eller kontakta Philips
  kundtjänst i Sverige. Telefonnummer nns i garantibroschyren. Om det
  inte nns någon svensk kundtjänst kan du vända dig till din lokala Philips-
  återförsäljare.
  Felsökning
  Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå
  med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen
  nedan, gå in på www.philips.com/support för en lista över vanliga frågor,
  eller kontakta Philips kundtjänst i Sverige.
  Problem Orsak Lösning
  Apparaten
  fungerar inte.
  Det är fel på
  anslutningen.
  Kontrollera att den lilla kontakten
  är korrekt ansluten till apparaten
  och att strömsladden sitter i
  eluttaget. Koppla ur och anslut
  apparaten på nytt.
  Motorenheten får
  inte plats ordentligt
  i kannan eftersom
  det är för många
  ingredienser i
  kannan.
  Ta bort några av ingredienserna
  och se till att inte fylla kannan över
  angiven MAX-nivå.
  Lampan för
  valt läge tänds
  inte.
  Det är fel på
  anslutningen.
  Kontrollera att den lilla kontakten
  är korrekt ansluten till apparaten
  och att strömsladden sitter i
  eluttaget. Koppla ur och anslut
  apparaten på nytt.
  Motorenheten
  har inte placerats
  korrekt i kannan.
  Se till att kontakterna på
  motorenheten och kannan är i linje
  med varandra innan du placerar
  motorenheten i kannan.
  Du har överskridit
  MAX-nivån inuti
  kannan.
  Ta bort några av ingredienserna
  och se till att kvarvarande
  ingredienser är jämnt fördelade på
  botten av kannan.
  Lampan för
  valt program
  lyser, men
  apparaten
  fungerar inte.
  Du har inte tryckt
  på startknappen.
  Tryck på startknappen.
  Du har överskridit
  MAX-nivån inuti
  kannan.
  Ta bort några av ingredienserna
  och se till att kvarvarande
  ingredienser är jämnt fördelade på
  botten av kannan.
  Ingredienserna
  har inte mixats
  ordentligt.
  Du har överskridit
  MAX-nivån inuti
  kannan.
  Ta bort några av ingredienserna
  och se till att kvarvarande
  ingredienser är jämnt fördelade på
  botten av kannan.
  Du har inte tillsatt
  tillräckligt mycket
  vatten eller annan
  vätska.
  Se till att vätskenivån är över
  MINnivå och under MAX-nivå.
  Apparaten
  svämmar över.
  Du har valt fel
  program.
  Välj ett annat program (se separat
  receptbroschyr).
  Du har överskridit
  angiven MAX-nivå.
  Ta bort några av ingredienserna
  och se till att kvarvarande
  ingredienser är jämnt fördelade på
  botten av kannan.
  Översvämnings-
  sensorn är smutsig.
  Översvämningssensorn förhindrar
  att apparaten svämmar över.
  Rengör översvämningssensorn.
  Maten är
  bränd.
  Du har valt fel
  program.
  Välj ett annat program (se separat
  receptbroschyr).
  Du har inte tillsatt
  tillräckligt mycket
  vatten eller annan
  vätska.
  Se till att vätskenivån är över
  MINnivå och under MAX-nivå.
  Du har värmt upp
  mjölk.
  Mixern är inte lämplig för
  uppvärmning
  av mjölk.
  Programmet
  slutar att
  fungera.
  Värmeplattan är
  för varm.
  Ta bort några av ingredienserna
  och starta om programmet efter
  10 minuter.
  1
  2 3 4 5
  6
  7 8 9
  10 11 12 13
  14 15 16 17
  4241 210 14632
  HR2200
  Registrera din produkt och få support på
  www.philips.com/welcome
Philips Viva Collection HR2200

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Viva Collection HR2200? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Philips Viva Collection HR2200 att svara på din fråga.

Se manualen för Philips Viva Collection HR2200 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.3. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Zweeds, Deens, Noors, Fins. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Viva Collection HR2200? Ställ din fråga här

Philips Viva Collection HR2200 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Viva Collection HR2200
Produkt Mixer
EAN 5053460808391, 8710103596219, 8710103600275, 871010364417, 8710103648147
Språk Zweeds, Deens, Noors, Fins
Filtyp PDF
Design
Kapacitet 1.2 l
Produktens färg Red,Stainless steel,White
Vikt & dimension
Sladdlängd 0.8 m
Strömtillförsel
Växelström Frekvens 50 - 60 hz
AC-inspänning 220 - 240 V
Värmeeffekt 990 W
Tekniska data
Antal program 5
Hålla sig varm funktion Ja
Material
Behållare, material Rostfritt stål
Förpackningens innehåll
Receptbok Ja

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Philips Viva Collection HR2200 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Bruksanvisni.ng

Letar du efter en manual? Bruksanvisni.ng säkerställer att du hittar manualen som du letar efter på nolltid. Vår databas innehåller mer än 1 miljon PDF-manualer från över 10 000 märken. Varje dag lägger vi till de senaste manualerna så att du alltid hittar produkten du letar efter. Det är väldigt enkelt: ange bara märket och typen av produkt i sökrutan för att omedelbart semanualen du önskar online helt gratis.

Bruksanvisni.ng

© Copyright 2021 Bruksanvisni.ng. All Rights Reserved.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer