Philips Viva Collection HR2200 bruksanvisning

Philips Viva Collection HR2200
7.7 · 2
PDF anvisning
 · 4 sidor
Svenska
anvisningPhilips Viva Collection HR2200
SVENSKA
Introduktion
Gratulerar till ditt inköp och välkommen till Philips! För att få ut det
mesta av den support som Philips erbjuder, registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (fig. 1)
1 Grepp
2 Motorenhet
3 Översvämningssensor
4 Bladenhet
5 Kanna
6 Kontrollpanel
- A. Program för slät soppa, med lampa
- B. Program för mustig soppa, med lampa
- C. Program för kompott, med lampa
- D. Program för smoothies, med lampa
- E. Program för manuell mixning, med lampa
- F. Programvalsknapp
- G. Start/stopp-knapp
7 Motorenhetskontakt
8 Kannkontakt
9 Nivåangivningar (MIN och MAX anges på insidan av kannan)
10 Handtag
11 Uttag för strömsladd
12 Strömsladd
Viktigt
Läs igenom den här användarhandledningen innan du använder apparaten
och spara den för framtida referens.
Fara

- Sänk aldrig ner motorenheten eller kannan i vatten.

Varning

- Dra alltid ur strömsladden när apparaten inte

används och innan montering, demontering eller

rengöring.

- Den här apparaten får inte användas av barn.

Förvara apparaten och strömsladden utom räckhåll

för barn.

- Förvara inte apparaten och strömsladden i

närheten av varma ytor.

- Temperaturen på åtkomliga ytor är hög när

apparaten används

2).

- Se till att spänningen som anges på apparaten

motsvarar lokal nätspänning innan du kopplar in

apparaten.

- Använd inte apparaten vid skador på kontakterna,

strömsladden eller själva apparaten.

- Om strömsladden är skadad måste den alltid

ersättas med en likadan originalsladd för att undvika

risk.

- Se till att dina händer är torra när du sätter in

strömsladden i apparaten och eluttaget.

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år

och uppåt, samt av personer med reducerad fysisk,

sinnesmässig eller mental kapacitet eller brist på

erfarenhet och kunskap, under tillsyn eller om de

har informerats om hur apparaten används på

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och

underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Försiktighet

- Den här apparaten är endast avsedd som

hushållsredskap. Om apparaten används felaktigt

eller i yrkesmässigt syfte eller om den inte används

enligt instruktionerna i användarhandledningen så

upphör garantin att gälla och Philips accepterar

ingen ansvarsskyldighet för eventuella skador.

- Placera alltid apparaten på en torr, jämn och stabil

yta.

- Apparaten får bara anslutas till ett jordat eluttag.

- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra

rekommenderar. Om du använder sådana tillbehör

eller delar upphör din garanti att gälla.

- Den här apparaten är inte avsedd att användas med

en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

- Apparaten ska inte lämnas obevakad när den är i

drift.

- Använd inte apparaten när den är tom.

- Fyll aldrig på vatten över angiven MAX-nivå inuti

kannan.

- Se upp för het ånga som strömmar ur apparaten

när du tar bort motorenheten efter tillagning av

varm soppa.

- Var försiktig – eggarna på bladenheten är vassa.

- Flytta inte på apparaten när den används.

Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-apparaten följer alla gällande standarder och regler när det
gäller utsatthet för elektromagnetiska fält.
Innan användning
Ta bort etiketten från kannan och rengör alla delar innan du använder
apparaten för första gången.
1 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
och lyft av motorenheten
3).
2 Fyll på vatten i kannan upp till angiven MAX-nivå 4).
3 Håll motorenheten ovanför kannan med båda kontakterna i linje och
placera sedan motorenheten i kannan
5).
4 Anslut den lilla kontakten till kannans uttag (1) och sätt in
strömsladden i eluttaget (2)
6).
5 Tryck på programvalsknappen tre gånger för att välja
kompottprogrammet och tryck sedan på start/stopp-knappen
7).
, Efter cirka 10 minuter hör du ett pip som indikerar att programmet
är färdigt.
6 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
och lyft av motorenheten
3).
7 Häll ut vattnet och skölj insidan av kannan under vattenkranen 8).
Apparatens användning
Mixern har en bladenhet för mixning av ingredienserna och ett
värmeelement för att värma dem och tillaga soppan. Du kan också använda
apparaten för att göra kompotter eller smoothies. Den har fyra förinställda
lägen och en programknapp för manuella val:
1 Program för att mixa en slät soppa på 23 minuter.
2 Program för att mixa en soppa med bitar på 20 minuter.
3 Program för att mixa en kompott på 13 minuter.
4 Program för att mixa en smoothie på 3 minuter.
5 Program för manuell mixning.
Observera: Du hittar läckra recept och många tips i den separata
receptbroschyren.
Allmänt förfarande
Följande steg är allmänna och gäller samtliga fem program.
1 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
och lyft av motorenheten
3).
2 Placera ingredienserna i kannan 9).
Observera: Om du tillagar kött och grönsaker ska grönsakerna placeras i
kannan först.
Observera: Se till att ingredienserna är jämnt fördelade på botten av kannan.
Tips
- För bästa smak, använd färska ingredienser för säsongen.
- Skär ingredienserna i 2 cm stora fyrkanter för perfekt resultat.
- Tina ingredienserna innan du placerar dem i kannan.
3 Tillsätt vatten eller annan vätska till ingredienserna i kannan 4).
Se till att vattennivån ligger mellan angiven MIN- och MAX-nivå.
4 Rör om i vätskan och ingredienserna 10).
5 Håll motorenheten ovanför kannan med båda kontakterna i linje och
placera sedan motorenheten i kannan
5).
6 Anslut den lilla kontakten till kannans uttag (1) och sätt in
strömsladden i eluttaget (2)
6).
7 Tryck på programvalsknappen för att välja önskat program 7).
Tips: Om du vill ha din soppa ännu slätare eller om du vill mixa din soppa med
bitar eller din kompott, välj programmet för manuell mixning. Tryck och håll
in start/stopp-knappen för att börja mixa. Släpp start/stopp-knappen för att
avsluta mixningen.
8 Tryck på start/stopp-knappen för att använda apparaten 11).
, Motsvarande lampa tänds och mixern inleder tillagnings- och/eller
mixningsprocessen
12).
, När programmet är slut piper apparaten.
Observera: Du kan när som helst stoppa processen genom att trycka på start/
stopp-knappen.
9 Koppla ur strömsladden från både eluttaget och apparaten.
10 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
och lyft av motorenheten
3).
11 Du kan nu hälla upp soppan, smoothien eller kompotten i en
skål
13).
Observera: Rengör apparaten efter varje användning. Se avsnittet om
"Rengöring".
Rengöring
Koppla alltid ur apparaten innan du rengör den.
Sänk aldrig ner motorenheten eller kannan i vatten. Rengör inte
motorenheten i diskmaskinen.
Använd inte skursvampar, slipande rengöringsmedel eller aggressiva
vätskor som bensin eller aceton för att rengöra apparaten.
Tips: Det är enklast att rengöra kannan och motorenheten omedelbart efter
användning.
1 Koppla ur den lilla kontakten från apparaten och strömsladden från
eluttaget.
2 Håll i kannans handtag med ena handen och greppet med den andra
och lyft av motorenheten
3).
3 Rengör bladenheten och översvämningssensorn genom att skölja dem
under vattenkranen
14).
Rör inte bladen. De är mycket vassa.
Tips: Vid behov kan du rengöra bladenheten och översvämningssensorn med en
mjuk borste.
4 Rengör överdelen av motorenheten och utsidan av kannan med en
fuktig trasa
15).
Tips: Om apparaten och bladenheten är mycket smutsiga kan du hälla
kokhett vatten i kannan och placera motorenheten på den. Låt kannan och
motorenheten ligga i blöt i 10 minuter.
5 Rengör kannans insida under vattenkranen. Vid behov, använd en mjuk
borste
16).
Tekniska specifikationer
Observera: Nedanstående produktinformation kan ändras utan föregående
varsel.
Nominell spänning: 230 V
Nominell frekvens: 50 Hz
Motoreffekt: 120 W
Uppvärmningseffekt: 990 W
Mått:
- Mixer: 205 x 153 x 310 mm
- Förpackning: 220 x 220 x 340 mm
Vikt:
- Nettovikt: 2,0 kg
- Bruttovikt: 2,6 kg
Kapacitet: 1 200 ml (2–4 personer)
Miljö
- Släng inte apparaten tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan lämna in
den till närmaste återvinningscentral. På så sätt hjälper du till att bevara
miljön
17).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller om du har ett problem,
in på www.philips.com/support på Philips webbplats eller kontakta
återförsäljare.
Felsökning
Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå
med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen
nedan, gå in på www.philips.com/support för en lista över vanliga frågor,
eller kontakta Philips kundtjänst i Sverige.
Problem Orsak Lösning
Apparaten
fungerar inte.
Det är fel på anslut-
ningen.
Kontrollera att den lilla kontakten är
korrekt ansluten till apparaten och
att strömsladden sitter i eluttaget.
Koppla ur och anslut apparaten på
nytt.
Motorenheten får
inte plats ordentligt
i kannan eftersom
det är för många
ingredienser i kan-
nan.
Ta bort några av ingredienserna
och se till att inte fylla kannan över
angiven MAX-nivå.
Lampan för
valt läge
tänds inte.
Det är fel på anslut-
ningen.
Kontrollera att den lilla kontakten är
korrekt ansluten till apparaten och
att strömsladden sitter i eluttaget.
Koppla ur och anslut apparaten på
nytt.
Motorenheten har
inte placerats kor-
rekt i kannan.
Se till att kontakterna på motoren-
heten och kannan är i linje med
varandra innan du placerar moto-
renheten i kannan.
Du har överskridit
MAX-nivån inuti
kannan.
Ta bort några av ingredienserna och
se till att kvarvarande ingredienser
är jämnt fördelade på botten av
kannan.
Lampan för
valt program
lyser, men
apparaten
fungerar inte.
Du har inte tryckt
på startknappen.
Tryck på startknappen.
Du har överskridit
MAX-nivån inuti
kannan.
Ta bort några av ingredienserna och
se till att kvarvarande ingredienser
är jämnt fördelade på botten av
kannan.
Ingredien-
serna har
inte mixats
ordentligt.
Du har överskridit
MAX-nivån inuti
kannan.
Ta bort några av ingredienserna och
se till att kvarvarande ingredienser
är jämnt fördelade på botten av
kannan.
Du har inte tillsatt
tillräckligt mycket
vatten eller annan
vätska.
Se till att vätskenivån är över MIN-
nivå och under MAX-nivå.
Apparaten
svämmar
över.
Du har valt fel
program.
Välj ett annat program (se separat
receptbroschyr).
Du har överskridit
angiven MAX-nivå.
Ta bort några av ingredienserna och
se till att kvarvarande ingredienser
är jämnt fördelade på botten av
kannan.
Översvämnings-
sensorn är smutsig.
Översvämningssensorn förhindrar
att apparaten svämmar över. Rengör
översvämningssensorn.
Maten är
bränd.
Du har valt fel
program.
Välj ett annat program (se separat
receptbroschyr).
Du har inte tillsatt
tillräckligt mycket
vatten eller annan
vätska.
Se till att vätskenivån är över MIN-
nivå och under MAX-nivå.
Du har värmt upp
mjölk.
Mixern är inte lämplig för uppvärm
-
ning av mjölk.
4241 210 14631

HR2200

Registrera din produkt och få hjälp på

www.philips.com/welcome

1
2 3 4 5
6
7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17

Anvisning

Se manualen för Philips Viva Collection HR2200 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 7.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Philips Viva Collection HR2200? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Philips Viva Collection HR2200 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Philips Viva Collection HR2200-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Philips Viva Collection HR2200 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Philips Viva Collection HR2200.

Allmänt
Varumärke Philips
Modell Viva Collection HR2200
Produkt Mixer
EAN 5053460808391, 8710103596219, 8710103600275, 871010364417, 8710103648147, 8710103600299, 8710103599487, 18710103644177, 68710103644172, 18710103681677, 68710103681672, 8710103681670, 8710103644170
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)
Design
Kapacitet 1.2 l
Produktens färg Red,Stainless steel,White
Vikt & dimension
Sladdlängd 0.8 m
Strömtillförsel
Växelström Frekvens 50 - 60 hz
AC-inspänning 220 - 240 V
Värmeeffekt 990 W
Tekniska data
Antal program 5
Hålla sig varm funktion Ja
Material
Behållare, material Rostfritt stål
Förpackningens innehåll
Receptbok Ja
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Philips Viva Collection HR2200.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat