Princess Classic Mini Table Chef TM 102221

Princess Classic Mini Table Chef TM 102221 bruksanvisning

(1)
 • Table Chef
  Article 102221/102222
  © Princess 2007
  Nederlands 1
  English 5
  Français 9
  Deutsch 13
  Español 17
  Italiano 21
  Svenska 25
  Dansk 29
  Norsk 33
  Suomi 37
  Português 41
  Ελληνικά 45
  49
  ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ :ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
  ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
  ˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭ
  ˬίΎϬΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃
  ίΎϬΠϟ΍ ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍ ϭ΃ ˬϪΑ
  κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
  ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
  • Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
  • Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
  • Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
  • Instruções de uso • Οδηγίες χρήσης
  ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ
  Garantiekaart / Guarantee card /
  Certificat de garantie / Garantiekarte /
  Certificado de garantía / Certificato di
  garanzia / Garantikort / Garantibevis/
  Takuutodistus / Garantibevis / Postal de
  garantia / Κάρτα εγγύησης /
  ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
  ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
  ˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
  ήΟΎΘϟ΍
  ϞϳΩϮϤϟ΍
  ϱήΘθϤϟ΍
  ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
  ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
  ˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
  ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
  ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
  ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
  ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
  Datum van aankoop / Date of purchase / Date d'achat / Kaufdatum / Fecha de compra / Data di acquisto /
  Inköpsdatum / Købsdato / Ostopäivämäärä / Kjøpsdato / Data de compra / Ηµεροµηνία αγοράς /
  :
  ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
  ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
  ˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
  ήΟΎΘϟ΍
  ϞϳΩϮϤϟ΍
  ϱήΘθϤϟ΍
  ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
  ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
  ˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
  ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
  ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
  ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
  ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
  Dealer / Dealer / Concessionnaire / Händler / Distribuidor / Rivenditore / Återförsäljare / Forhandler /
  Myyjä / Forhandler/Revendedor / Κατάστηµα / :
  ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
  ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
  ˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
  ήΟΎΘϟ΍
  ϞϳΩϮϤϟ΍
  ϱήΘθϤϟ΍
  ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
  ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
  ˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
  ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
  ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
  ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
  ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
  Type / Model / Type / Typ / Tipo / Modello / Modell / Type / Tyyppi / Type / Tipo / Μοντέλο / :
  ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
  ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
  ˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
  ήΟΎΘϟ΍
  ϞϳΩϮϤϟ΍
  ϱήΘθϤϟ΍
  ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
  ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
  ˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
  ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
  ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
  ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
  ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
  Koper / Purchaser / Acheteur / Käufer / Comprador / Dati relativi all'acquirente / Köpare / Køber /
  Ostaja / Kjøper / Cliente / Αγοραστής / :
  ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
  ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
  ˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
  ήΟΎΘϟ΍
  ϞϳΩϮϤϟ΍
  ϱήΘθϤϟ΍
  ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
  ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
  ˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
  ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
  ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
  ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
  ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
  Table_Chef_102221_102222_NL_Omslag.fm Page 1 Wednesday, February 21, 2007 10:52 AM
Princess Classic Mini Table Chef TM 102221

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Princess Classic Mini Table Chef TM 102221? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Princess Classic Mini Table Chef TM 102221 att svara på din fråga.

Se manualen för helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av personer med ett genomsnitt på . Den här manualen är tillgänglig på följande språk: . Behöver du hjälp eller har du en fråga om ? Ställ din fråga här

Princess Classic Mini Table Chef TM 102221 – specifikationer

Varumärke Princess
Modell Classic Mini Table Chef TM 102221
Produkt Grill
EAN 8712836922211
Språk Svenska, Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Portugis, Danska, Norska, Finska, Grekisk
Filtyp PDF
Prestanda
Total effekt 900
Antal plåtar/galler 1
Justerbar termostat
Kontrollampa
Modell Grill
Värmekälla Elektrisk
Rökfunktion -
Lätt att rengöra
Kontrollampa
Teflonbehandlad
Ergonomi
Lätt att rengöra
Kallt handtag
Styrhjul
Ben
Antal ben 4ben
Design
Produktens färg Svart
Teflonbehandlad
Form på matlagningsyta square
Inbyggd förmåga
Material, hölje -
Formfaktor Bordsskiva
Typ av ytskikt stekbord
Matlagningsyta 210 x 210
Lock
Justerbar termostat
Produktens färg Svart
Kallt handtag
Material, hölje -
Strömtillförsel
AC-inspänning 230
AC-inspänning 230
Vikt & dimension
Bredd -
Djup -
Höjd -
Matlagningsyta 210 x 210
Bredd -
Djup -
Höjd -

Relaterade produktmanualer

Grill Princess

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Princess Classic Mini Table Chef TM 102221.

Är din fråga inte med i listan? Ställ din fråga här. Ställ din fråga här

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.

Läs mer