Sennheiser HD 569 bruksanvisning

Sennheiser HD 569
6.8 · 3
PDF anvisning
 · 4 sidor
Engelsk
anvisningSennheiser HD 569
►Non utilizzare il dispositivo qualora sia necessario prestare particolare
attenzione all’ambiente circostante (ad esempio, durante la guida).
Evitare danni al prodotto e anomalie
►Il dispositivo deve restare sempre asciutto e non deve essere esposto a
temperature troppo alte o troppo basse (asciugacapelli, termosifoni, luce
diretta del sole, ecc.), per evitare corrosione e deformazione dello stesso.
►Impiegare esclusivamente i dispositivi supplementari/gli accessori/i ricam-
bi forniti o raccomandati da Sennheiser.
►Pulire il prodotto esclusivamente con un panno morbido e asciutto.
Impiego conforme all’uso previsto/Responsabilità
Queste cuffie sono state sviluppate per l’impiego con dispositivi portatili e si-
stemi Hi-Fi.
Viene considerato uso improprio quando si utilizza il prodotto per qualsiasi applica-
zione non menzionata nelle relative guide di prodotto.
Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di cattivo utilizzo o im-
piego non conforme alla destinazione del dispositivo, come pure dei dispositivi
ausiliari/accessori.
Dichiarazione del costruttore
Garanzia
Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia
di 24 mesi.
Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito
Internet all’indirizzo www.sennheiser.com o presso i partner Sennheiser.
In conformità ai seguenti requisiti
Direttiva WEEE (2012/19/UE)
Smaltire il dispositivo a utilizzo terminato presso i centri di raccolta
del proprio comune oppure in un centro per il riciclaggio.
Conformità CE
Direttiva RoHS (2011/65/UE)
Direttiva sicurezza dei prodotti (2001/95/CE)
Cuffie per lettori portatili: EN 60065/A12, EN 50332-2
La dichiarazione è disponibile in Internet sul sito www.sennheiser.com. Prima
della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di
competenza.
DK
Vigtige sikkerhedsanvisninger
►Læs brugsanvisningen, sikkerhedsvejledningen, kvikguiden (som medføl-
ger) grundigt og helt igennem, inden du begynder at anvende produktet.
►Denne sikkerhedsvejledning skal altid følge med, når du giver produktet
videre til tredjepart.
►Produktet må ikke anvendes, hvis det har tydelige defekter.
Forebyggelse af sundhedsskader og ulykker
►Lyt ikke ved kraftig lydstyrke i lang tid ad gangen
for at undgå høreskader.
►Hold altid en afstand på mindst 10 cm mellem ørekopperne og en
pacemaker eller implanteret defibrillator, eftersom produktet genererer
permanente magnetiske felter.
►Hold produktet, tilbehøret og emballagedelene uden for børns og dyrs
rækkevidde for at forebygge ulykker og kvælningsfarer.
►Brug ikke produktet i omgivelser, som kræver særlig opmærksomhed
(f.eks. i trafikken).
Forebyggelse af skader på produktet og fejlfunktioner
Hold altid produktet tørt, og udsæt det ikke for ekstreme temperaturer
(hårtørrer, varmeelement, langvarig direkte sollys osv.) for at undgå
korrosion eller deformation.
Brug kun udstyr/tilbehør/reservedele, som medfølger, eller som anbefales
af Sennheiser.
Produktet må kun rengøres med en blød og tør klud.
Tilsigtet brug/ansvar
Disse hovedtelefoner er beregnet til at blive anvendt sammen med bærbare
enheder og hi-fi-systemer.
Det anses for værende ukorrekt brug, hvis produktet anvendes på en måde,
som ikke er nævnt i de tilhørende produktvejledninger.
Sennheiser hæfter ikke for skader, der skyldes forkert brug eller misbrug af
dette produkt og dets udstyr/tilbehør.
Producenterklæringer
Garanti
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG giver 24 måneders garanti på dette
produkt.
Se vores hjemmeside www.sennheiser.com, eller kontakt din Sennheiser-
forhandler for at se de aktuelle garantibetingelser.
I overensstemmelse med følgende krav
WEEE-direktivet (2012/19/EU)
Aflever dette produkt på den lokale genbrugsstation eller et andet
indsamlingssted. Dette er med til at beskytte miljøet, som vi alle
er en del af.
CE-overensstemmelse
RoHS-direktivet (2011/65/EU)
Produktsikkerhedsdirektivet (2001/95/EF)
Hovedtelefoner til mobile afspillere: EN 60065/A12, EN 50332-2
CE-overensstemmelseserklæringen kan findes på vores hjemmeside
www.sennheiser.com. Sørg for at sætte dig ind i de landespecifikke regler,
inden du tager produktet i brug!
SV
Säkerhetsinstruktioner
►Läs bruksanvisningen, säkerhetsguide, snabbguide (om den medföljer)
noggrant och fullständigt innan du använder produkten.
►Skickar alltid med den här säkerhetsguiden när du lämnar produkten till
tredje part.
►Använd aldrig en uppenbart defekt produkt.
Förebygga skador på hälsa och olycksfall
►För att undvika hörselskador lyssna inte på hög volym
under långa tidsperioder.
►Håll alltid ett avstånd på minst 3,94” (10 cm) mellan kåporna och
pacemaker eller implanterad defibrillator eftersom produkten genererar
permanenta magnetfält.
►Håll produkten, tillbehör och förpackningsdelar utom räckhåll för barn och
husdjur för att förebygga olyckor och risk för kvävning.
►Använd inte produkten i en miljö som kräver din särskild uppmärksamhet
(t.ex. i trafiken).
För att förhindra skador på produkten och felfunktioner
Håll alltid produkten torr och utsätt den inte för extrema temperaturer
(hårtork, värmare, utökad exponering för solljus, etc.) för att undvika kor-
rosion eller deformation.
Använd endast utrustning / tillbehör / reservdelar som medföljer eller som
rekommenderas av Sennheiser.
Rengör endast med en mjuk, torr trasa.
Avsedd användning / garanti
Dessa hörlurar är utformade för användning med bärbara enheter och Hi-Fi-
system.
Det anses som felaktig oavsedd användning när produkten används för
användningar som inte nämns i tillhörande produktblad.
Sennheiser ansvarar inte för skador som uppstår till följd av missbruk eller fel-
aktig användning av denna produkt och dess tillbehör.
Tillverkarintyg
Garanti
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en 24 månaders garanti på produkten.
För aktuella garantivillkor, vänligen besök vår hemsida på
www.sennheiser.com eller kontakta din återförsäljare.
Följande regler och direktiv uppfylls:
WEEE-direktiv (2012/19/EU)
När produkten skal kasseras - vänligen lämna in den till din lokala
miljö- eller återvinningsstation som är avsedd för denna typ av
utrustning. Detta bidrar till att skydda miljön som vi alla lever i.
CE-märkning och överensstämmelse
RoHS-direktiv (2011/65/EU)
Produktsäkerhetsdirektivet (2001/95/EG)
Hörlurar för mobila enheter: EN 60065/A12, EN 50332-2
CE försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på vår webbplats:
www.sennheiser.com. Innan du börjar använda produkten bör du informera dig
om respektive lands specifika bestämmelser.
EN
Important safety instructions
►Read the instruction manual, safety guide, quick guide (as supplied)
carefully and completely before using the product.
►Always include this safety guide when passing the product on to third
parties.
►Do not use an obviously defective product.
Preventing damage to health and accidents
►Do not listen at high volume levels for long periods
of time to prevent hearing damage.
►Always maintain a distance of at least 3.94“ (10 cm) between the ear cups
and the cardiac pacemaker or implanted defibrillator since the product
generates permanent magnetic fields.
►Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children
and pets to prevent accidents and choking hazards.
►Do not use the product in an environment that requires your special atten-
tion (e.g. in traffic).
Preventing damage to the product and malfunctions
Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures
(hairdryer, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion
or deformation.
Use only attachments/accessories/spare parts supplied or recommended
by Sennheiser.
Clean the product only with a soft, dry cloth.
Intended use/Liability
These headphones are designed for use with portable devices and hi-fi sys-
tems.
It is considered improper use when this product is used for any application not
named in the associated product guides.
Sennheiser does not accept liability for damage arising from abuse or misuse of
this product and its attachments/accessories.
Manufacturer Declarations
Warranty
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on this product.
For the current warranty conditions, please visit our website at www.
sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.
FOR AUSTRALIA ONLY
Sennheiser goods come with guarantees that cannot be
excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to
a replacement or refund for a major failure and compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods
repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure
does not amount to a major failure.
This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in
this warranty excludes, limits or modifies any liability of Sennheiser which is
imposed by law, or limits or modifies any remedy available to the consumer
which is granted by law.
To make a claim under this warranty, contact
Sennheiser Australia Pty Ltd, Unit 3, 31 Gibbes Street Chatswood NSW 2067,
Australia
Phone: (02) 9910 6700, email: service@sennheiser.com.au.
All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the
claim.
The Sennheiser International Warranty is provided by Sennheiser Australia Pty
Ltd (ABN 68 165 388 312), Unit 3, 31 Gibbes Street Chatswood NSW 2067
Australia.
In compliance with the following requirements
WEEE Directive (2012/19/EU)
Please dispose of this product by taking it to your local collection
point or recycling center for such equipment. This will help to
protect the environment in which we all live.
CE Conformity
RoHS Directive (2011/65/EU)
Product Safety Directive (2001/95/EC)
Headphones for mobile players: EN 60065/A12, EN 50332-2
The CE Declaration of Conformity is available on our website at www.sennheiser.
com. Before putting the product into operation please observe the respective
country-specific regulations!
DE
Wichtige Sicherheitshinweise
►Lesen Sie die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung
(je nach Lieferumfang) sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt
benutzen.
►Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit diesen
Sicherheitshinweisen weiter.
►Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden
►Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit
hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
►Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Hörerge-
häuse und Herzschrittmacher bzw. implantiertem Defibrillator (ICDs), da
das Produkt permanente Magnetfelder erzeugt.
►Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haus-
tieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden.
►Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerk-
samkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr).
Produktschäden und Störungen vermeiden
►Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem
niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Son-
neneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden.
Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile/Ersatzteile, die von Senn-
heiser geliefert oder empfohlen werden.
►Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Haftung
Dieser Kopfhörer wurde für den Einsatz an portablen Geräten und Hi-Fi-Syste-
men entwickelt.
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders
benutzen, als in den zugehörigen Produktanleitungen beschrieben.
Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemä-
ßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatz geräte/Zubehörteile.
Herstellererklärungen
Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für dieses Produkt eine Ga-
rantie von 24 Monaten.
Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.
sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner b eziehen.
In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen
WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)
Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer
bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling
Center.
CE-Konformität
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Produktsicherheitsrichtlinie (2001/95/EG)
Kopfhörer für mobile Abspielgeräte: EN 60065/A12, EN 50332-2
Die Erklärung steht Ihnen im Internet unter www.sennheiser.com zur Verfü-
gung. Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länder spezifischen Vorschriften
zu beachten!
FR
Consignes de sécurité importantes
►Lisez soigneusement et intégralement la notice d’emploi, le guide de
sécurité, le guide de démarrage rapide (selon la livraison) avant d’utiliser le
produit.
►Si vous mettez le produit à la disposition d’un tiers, joignez-y toujours le
guide de sécurité.
►N‘utilisez pas un produit manifestement défectueux.
Prévenir des atteintes à la santé et des accidents
►Évitez d‘écouter à des volumes sonores élevés pendant
de longues périodes pour éviter des dommages auditifs.
►Maintenez toujours le boîtier de l’écouteur à plus de 10 cm des stimula-
teurs cardiaques et des défibrillateurs implantés (DAI) car le produit génère
des champs magnétiques permanents.
►Conservez le produit et les pièces d‘emballage et d‘accessoires hors de por-
tée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir des accidents et
risques d’étouffement.
►N‘utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentra-
tion particulière (par ex. sur la route).
Prévenir tout dommage au produit et dysfonctionnements
►Conservez le produit au sec et ne l‘exposez ni à des températures extrême-
ment basses ni à des températures extrêmement hautes (sèche-cheveux,
radiateur, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d‘éviter des corrosions ou
déformations.
►N’utilisez que les appareils auxiliaires/accessoires/pièces de rechange
recommandés par Sennheiser.
►Ne nettoyez le produit qu‘avec un chiffon doux et sec.
Utilisation conforme aux directives/Responsabilité
Ce casque est conçu pour une utilisation avec des appareils portables et chaînes
HiFi.
Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute appli-
cation différant de celle décrite dans les guides produit associés.
Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d’une
mauvaise utilisation ou d’une utilisation abusive du produit et de ses appareils
supplémentaires/accessoires.
Déclarations du fabricant
Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.
Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web
sur www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.
En conformité avec les exigences suivantes
Directive WEEE (2012/19/UE)
Veuillez rapporter ce produit à la déchetterie communale ou
à un centre de recyclage.
Déclaration de conformité pour la CE
Directive RoHS (2011/65/UE)
Directive Sécurité des produits (2001/95/EC)
Casques pour lecteurs mobiles: EN 60065/A12, EN 50332-2
Vous trouverez cette déclaration sur www.sennheiser.com. Avant d‘utiliser ce
produit, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !
ES
Indicaciones importantes de seguridad
►Lea detenidamente y en su totalidad el manual de instrucciones, las indica-
ciones de seguridad y las instrucciones resumidas (según suministro) antes
de usar el producto.
►En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con
estas indicaciones de seguridad.
►No utilice el producto si está obviamente deteriorado.
Evitar daños para la salud y accidentes
►Para evitar daños auditivos, no escuche música a alto
volumen durante periodos prolongados de tiempo.
►Guarde siempre una distancia mínima de 10 cm entre la carcasa de los audífonos
y el marcapasos o el desfibrilador implantado (ICD) ya que el producto genera
campos magnéticos p ermanentes.
►Mantenga el producto, el embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los
niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y el riesgo de
asfixia.
►No utilice el producto si su entorno requiere una atención especial (p. ej. a
la hora de conducir).
Evitar daños en el producto y averías
►Asegúrese de que el producto esté siempre seco y en ningún caso lo expon-
ga a temperaturas extremadamente altas ni bajas (secador, calefacción,
exposición prolongada a los rayos del sol, etc.) para evitar corrosión o
deformaciones.
►Utilice exclusivamente complementos/accesorios/piezas de repuesto sumi-
nistradas o recomendadas por Sennheiser.
►Limpie el producto sólo con un paño suave y seco.
Uso adecuado/Responsabilidad
Estos auriculares se han desarrollado para el uso con aparatos portátiles y equi-
pos de Hi-Fi.
Se considerará un uso inadecuado el uso de este producto para cualquier aplica-
ción no mencionada en los manuales del producto correspondientes.
Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no adecuado
del producto o de los aparatos adicionales/accesorios.
Declaraciones del fabricante
Garantía
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de
24 meses sobre este producto.
Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.
sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.
Conformidad con las siguientes directivas
Directiva WEEE (2012/19/UE)
Al término de su vida útil, deseche este aparato a través del centro de
recogida y/o reciclaje de su municipio.
Conformidad CE
Directiva RoHS (2011/65/UE)
Directiva de seguridad del producto (2001/95/CE)
Audífonos para reproductores portátiles: EN 60065/A12, EN 50332-2
La declaración se puede consultar en Internet: www.sennheiser.com. Antes de la
puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.
PT
Instruções de segurança importantes
►Antes de utilizar o produto, leia o manual de instruções, o guia de seguran-
ça e o guia rápido (como fornecido), com atenção e na íntegra.
►Sempre que der o produto a terceiros, inclua estas instruções de segurança.
►Não utilize o produto se este apresentar danificações visíveis.
Evitar danos para a saúde e acidentes
►Não o utilize o produto com volume muito alto
durante demasiado tempo, para evitar danos na audição.
►Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre
o corpo dos auriculares e pacemakers ou desfibriladores implantado (ICDs), pois o
produto gera campos magnéticos permanentes.
►Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance das crianças
e animais domésticos a fim de evitar acidentes e perigo de asfixia.
►Nunca utilize o produto em situações que requeiram a sua particular aten-
ção (por ex., no trânsito).
Evitar danos no produto e interferências
Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extre-
mas demasiado altas ou baixas (secador, aquecedor, exposição directa
prolongada à luz solar, etc.), para evitar corrosão e deformações.
Utilize apenas componentes/acessórios/peças sobressalentes fornecidos
ou recomendados pela Sennheiser.
►Use apenas um pano seco e macio para limpar o produto.
Utilização adequada/responsabilidade
Estes auscultadores foram desenvolvidos para utilização em aparelhos portá-
teis e sistemas Hi-Fi.
É considerada utilização inadequada quando este produto for utilizado para
qualquer aplicação não descrita nos guias de produtos associados.
A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou
inadequada do produto bem como seus a cessórios.
Declarações do fabricante
Garantia
A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de 24 meses para
este produto.
As actuais condições de garantia encontram-se disponíveis no nosso site de
Internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.
Em conformidade com as seguintes directivas
Directiva REEE (2012/19/EU)
No fim da sua vida útil, elimine o produto num ponto de recolha
municipal ou num ecoponto.
Conformidade CE
Directiva RoHS (2011/65/EU)
Directiva da Segurança de Produtos (2001/95/CE)
Auscultadores para leitores portáteis: EN 60065/A12, EN 50332-2
A declaração encontra-se disponível no nosso site de Internet www.sennheiser.
com. Antes da colocação em funcionamento, observar as prescrições específicas
do país!
NL
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
►Lees de gebruiksaanwijzing, de veiligheidshandleiding, de beknopte hand-
leiding (indien meegeleverd) zorgvuldig en in zijn geheel door, voordat u
het product gaat gebruiken.
►Geef het product altijd samen met deze veiligheidsvoorschriften door aan
derden.
►Gebruik het product niet wanneer het klaarblijkelijk beschadigd is.
Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de gezondheid zijn voorko-
men
►Indien u langere tijd naar een hoog volume luistert,
kan dat tot blijvende gehoorbeschadiging leiden.
►Houd altijd een afstand van minimaal 10 cm tussen de behuizing van de
hoofdtelefoon en pacemakers c.q. geïmplanteerde defibrillatoren (ICD’s)
aan, aangezien het product permanente magneetvelden genereert.
►Houd het product, verpakkingsmateriaal en toebehoren uit de buurt van
kinderen en huisdieren, om ongevallen en verstikkingsgevaar te voorko-
men.
►Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht aan uw omge-
ving moet besteden (bijv. in het verkeer).
Beschadigingen aan het product en storingen voorkomen
►Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan extreem lage of ex-
treem hoge temperaturen (bijv. föhn, verwarming, langdurige zonnestralen
enz.), zodat corrosie en vervorming worden voorkomen.
►Maak uitsluitend gebruik van toebehoren/accessoires/reserveonderdelen
welke door Sennheiser worden geleverd of aanbevolen.
►Maak het apparaat uitsluitend schoon met een zachte, droge doek.
Reglementair gebruik/aansprakelijkheid
Deze hoofdtelefoon is ontwikkeld voor het gebruik in combinatie met draag-
bare apparaten en Hifi-systemen.
Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het product anders ge-
bruikt dan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.
Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product/toebeho-
ren onjuist wordt gebruikt of sprake is van misbruik.
Verklaringen van de fabrikant
Garantie
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG verleent op dit product een garantie van
24 maanden.
De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het in-
ternet onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.
In overeenstemming met onderstaande eisen
WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
Breng dit product aan het einde van de levenscyclus naar één van
de plaatselijke verzamelpunten of naar een recyclingbedrijf.
CE-overeenstemming
RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
Productveiligheid (Richtlijn) (2001/95/EG)
Hoofdtelefoons voor draagbare spelers: EN 60065/A12, EN 50332-2
De verklaring is op internet onder www.sennheiser.com beschikbaar. Lees voor
de inbedrijfstelling de specifieke voorschriften door, die voor uw land van toe-
passing zijn!
IT
Indicazioni di sicurezza importanti
►Leggere attentamente il manuale di istruzioni, la guida sulla sicurezza,
la guida rapida (ove disponibili) in modo esaustivo prima dell’utilizzo del
prodotto.
►Cedere sempre il prodotto a terzi insieme a queste indicazioni di sicurezza.
►Non utilizzare il prodotto se esso risulta chiaramente d anneggiato.
Evitare incidenti e rischi per la salute
►Non prolungare eccessivamente il tempo di ascolto
a volume alto, al fine di evitare danni all’udito.
►È necessario mantenere sempre una distanza minima di 10 cm tra gli au-
ricolari e pacemaker o defibrillatori impiantati (ICD), in quanto il prodotto
genera costantemente campi magnetici.
►Tenere il prodotto, il relativo imballaggio e gli accessori lontano dalla por-
tata di bambini e animali domestici, al fine di evitare incidenti e il rischio di
soffocamento.
Safety GuideSicherheitshinweiseConsignes de sécuritéIndicaciones de seguridadGuia de SegurançaVeiligheidsgidsGuida per la sicurezzaSikkerhedsanvisningerSäkerhetsanvisningarTurvaohjeita

HD 559

HD 569

HD 579

HD 599

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com Printed in China, Publ. 04/16, 563121/A01
Υποδείξεις ασφαλείαςInstrukcja bezpieczeństwaGüvenlik KılavuzuИнструкция по безопасностиセーフティガイド
安全指南
安全說明書안전 설명서Panduan Keselamatan

Anvisning

Se manualen för Sennheiser HD 569 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 6.8. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sennheiser HD 569? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Sennheiser HD 569 som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Sennheiser HD 569-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Sennheiser HD 569 – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Sennheiser HD 569.

Allmänt
Varumärke Sennheiser
Modell HD 569 | 506829
Produkt Hörlur
EAN 0615104270978, 4044155207552
Språk Engelsk
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Sennheiser HD 569.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat