Sony ICF-303 bruksanvisning

Sony ICF-303
(1)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
3-867-126-21(1)
Operating Instructions
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Sony Corporation © 1999 Printed in China

FM/AM Radio

ICF-303

FM/LW Radio

ICF-303L

English
POWER/VOL TUNING
LWFM
ICF-303LICF-303
AMFM
A
B
C
Telescopic antenna
Teleskopantenn
Teleskopantenne
Teleskooppiantenni
TUNE
FM
ULA
AM/LW
AM/LB
AM/KA
Stand
Stöd
Støttefod
Pöytätuki
Svenaka Dansk Suomi
Xxxxx (Xxxx)
Xxxxx (Xxxx)
Xxxxx (Xxxx)
Xxxxx (Xxxx)
Innan du börjar
Tack för att du visade oss förtroendet att välja
Sonys FM/AM- eller FM/LW 2-bands radio!
Den kommer att ge dig åtskilliga timmars pålitlig
funktion och lyssning.
Innan du använder enheten bör du först läsa
igenom instruktionerna och sedan lägga undan
dem för framtida bruk.
Funktioner
•Kompaktradio
•TUNE-indikator underlättar inställningarna
Montera batterierna
(se fig. A)
1 Öppna luckan till batterifacket.
2 Sätt i två stycken R6-batterier (storlek
AA) (medföljer ej). Se till att du vänderdem rätt.
3 Stäng luckan.
Batterilivslängd
Med Sony batterier R6 (storlek AA):
Ca. 35 timmar
Med Sony alkaliska batterier LR6 (storlek AA):
Ca. 95 timmar
Batteriebyte
När ljudet börjar bli svagt eller låter illa byter du
ut batterierna mot nya.
Att observera angående batterier
Ladda inte upp engångsbatterier.
Bär inte torrbatterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Ett batteri kan bli
mycket varmt om dess plus- och minuspoler
råkar komma i kontakt med varandra via ett
metallföremål.
Ta ur batterierna, när radion inte skall
användas under en längre tidsperiod, för att
undvika skador på grund av batteriläckage
och korrosion.
Använda Radion
1 För att slå på radion vrider du upp
POWER/VOL och ställer sedan involymen med samma reglage.
2 Välj önskat band.
3 Ställ in en station med TUNING.
När du har ställt in en kanal lyserTUNE-indikatorn.Stänga av radion
Vrid ned POWER/VOL helt tills du hör ett klick.
Lyssna med öronsnäckor
Anslut öronsnäckorna till v ingången
(öronsnäckor).
När du ansluter öronsnäckorna kopplas
högtalarna automatiskt bort.
Förbättra mottagningen (se fig. B)
FM: Dra ut teleskopantennen och vrid den tills
du får en bra mottagning.
AM/LW: Rotera enheten horisontellt tills du får
en bra mottagning. Radion har en inbyggd
ferritantenn.
Obs!
Vrid inte teleskopantennen.
Använda stödet (se fig. C )
•Om du vill använda stödet för att stödja
enheten viker du ut det till hälften.
•Om du viker ut stödet helt kan du använda det
som bärhandtag.
Försiktighetsåtgärder
• Driv radion bara med 3 V DC med två R6-
batterier (storlek AA).
• Lämna inte enheten på en plats nära
värmekällor, eller på en plats där den ligger i
direkt solljus. Den bör inte heller lämnas på
platser där den utsätts för sand, damm eller
mekaniska chocker.
• Skulle du råka spilla någon vätska i radion
eller om något fast föremål kommer in i den,
bör du genast ta ur batterierna och sedan låta
kvalificerad personal kontrollera den innan du
använder den igen.
• Eftersom det finns en stark magnet i högtalaren
bör du inte placera kreditkort med
magnetremsa eller liknande för nära radion.
• Om höljet blir smutsigt kan du rengöra det
med en mjuk trasa fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd aldrig starkare
rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom
de kan skada ytan.
• I fordon eller byggnader kan
radiomottagningen försvåras eller störas.
Försök i sådana fall att lyssna nära ett fönster.
Om du har några frågor eller problem med
radion kan du kontakta närmaste Sony-
återförsäljare.
Specifikationer
Frekvensomfång:
Modell för Central- och Östeuropa
Band ICF-303
FM 65-108 MHz
AM 530-1605 kHz
Modell för Italien
Band ICF-303
FM 87,5-108 MHz
AM 526,5-1606,5 kHz
Modell för andra länder
Band ICF-303 ICF-303L
FM 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz
AM 530-1605 kHz
LW 153-255 kHz
Högtalare
Ca. 6,6 cm diameter, 8
Utgång
v kontakt (minikontakt för hörlurar)
Effektutgång
100 mW (vid 10 % harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
3V DC, två R6 batterier (storlek AA)
3V DC, två LR6 batterier (storlek AA)
Dimensioner
Ca. 156,9 × 82,5 × 41,1 mm (b/h/d) inklusive
utskjutande delar och kontroller.
Vikt
Ca. 309,5 g inklusive batterier
Utförande och specifikationer kan ändras utan
vidare förbehåll.
Før du begynder
Tillykke med din Sony FM/AM eller FM/LB 2-
transistorradio! Den vil du få glæde af i lang tid.
Før du tager enheden i brug, bør du gennemlæse
denne vejledning grundigt og beholde den til
fremtidig brug.
Funktioner
•Compact radio
•TUNE-indikator til nem indstilling
Isætning af
batterierne
(Se fig. A)
1 Åbn låget til batterirummet.
2 Isæt to R6-batterier (størrelse AA)
(medfølger ikke), så polerne vender iden rigtige retning.
3 Luk låget.
Batteriernes levetid
Ved brug af Sony batterier R6 (størrelse AA):
Ca. 35 timer
Ved brug af Sony alkaline batterier LR6
(størrelse AA):
Ca. 95 timer
Udskiftning af batterierne
Når lyden bliver svag eller forvrænget, skal
batterierne udskiftes med nye.
Bemærkninger angåendebatterierne
Oplad ikke tørbatterierne.
Hold tørbatterier og mønter eller andre
genstande af metal adskilt. Der kan
frembringes varme, hvis batteriernes positive
og negative terminaler ved et uheld kommer i
berøring med metal.
Tag batterierne ud, hvis radioen ikke skal
anvendes i længere tid, for at forhindre
beskadigelse forårsaget af batteriudsiving og
korrosion.
Anvendelse af
Radioen
1 Tænd radioen, og reguler lydstyrken
ved hjælp af POWER/VOL.
2 Vælg den ønskede frekvens.
3 Indstil en station ved hjælp af
TUNING.TUNE-indikatoren lyser, når stationener korrekt indstillet.Sådan slukkes radioen
Skru helt ned for POWER/VOL, indtil der lyder
et klik.
Sådan bruges øretelefoner
Tilslut øretelefonerne til v-stikket (øretelefon).
Højttaleren er deaktiveret, når øretelefonerne er
tilsluttet.
Sådan forbedres modtagelsen (Sefig. B)
FM: Forlæng teleskopantennen og tilpas
vinklen for at opnå den optimale modtagelse.
AM/LB: Roter enheden vandret for at opnå den
optimale modtagelse. En ferritantenne er
indbygget i enheden.
Bemærk!
Undgå at dreje teleskopantennen.
Sådan bruges støttefoden (Se fig.C)
•Hvis du vil bruge støttefoden til enheden, skal
den foldes halvvejs ud.
•Støttefoden kan også bruges som håndtag, så
enheden kan bæres. Til dette formål, skal
støttefolden foldes helt ud.
Forholdsregler
Brug kun denne enhed på 3 V DC med to R6-
batterier (størrelse AA).
Undgå at placere enheden i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den kan blive
udsat for direkte sollys, sand, meget støv eller
mekaniske stød.
Hvis en genstand eller væske trænger ind i
enheden, skal du fjerne batterierne og få
enheden undersøgt af en tekniker, før den
bruges igen.
Da der er brugt en kraftig magnet til
højttalerne, skal du ikke placere personlige
kreditkort og andet med magnetkode i
nærheden af enheden.
Når kabinettet bliver tilsmudset, kan det
rengøres med en blød, tør klud, der er fugtet
med et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig
skrappe rengøringsmidler eller kemiske
opløsningsmidler, da de kan beskadige
kabinettet.
Der kan være problemer med modtagelsen i
transportmidler eller bygninger. Prøv at lytte i
nærheden af et vindue.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med enheden, skal du henvende dig
til den nærmeste Sony-forhandler.
Specifikationer
Frekvensområde:
Model til brug i Central- og Østeuropa
Frekvens ICF-303
FM 65-108 MHz
AM 530-1605 kHz
Model til brug i Italien
Frekvens ICF-303
FM 87,5-108 MHz
AM 526,5-1606,5 kHz
Modeller til andre lande
Frekvens ICF-303 ICF-303L
FM 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz
AM 530-1605 kHz
LB 153-255 kHz
Højttaler
Ca. 6,6 cm i dia., 8
Udgang
v-stik (øretelefoner) (ministik)
Udgangseffekt
100 mW (ved 10 % harmonisk forvrængning)
Strømkrav
3V DC, to R6 (størrelse AA) batterier
3V DC, to LR6 (størrelse AA) batterier
Størrelse
Ca. 156,9 × 82,5 × 41,1 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele og kontroller
Vægt
Ca. 309,5 g inkl. batterier
Ret til ændring i design og specifikationer
forbeholdes.
Ennen kuin aloitat
Kiitos, että olet valinnut Sonyn 2-aaltoalueisen
ULA/AM- tai ULA/KA-radion. Tällä laitteella
voit nauttia luotettavasta
kuuntelumukavuudesta pitkään.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä ne
myöhempää käyttöä varten.
Ominaisuudet
•Pienikokoinen radio
•TUNE-viritysilmaisin helpottaa virittämistä
Paristojen
asentaminen
(katso kuvaa A)
1 Avaa paristolokeron kansi.
2 Aseta paikoilleen kaksi R6-paristoa
(koko AA) (eivät sisällyvakiovarusteisiin) niin, että paristojennavat tulevat oikein päin.
3 Sulje kansi.
Paristojen käyttöikä
Käytettäessä Sonyn R6-paristoja (koko AA):
Noin 35 tuntia
Käytettäessä Sonyn LR6-alkaliparistoja (koko
AA):
Noin 95 tuntia
Paristojen vaihtaminen
Kun ääni muuttuu heikoksi tai säröiseksi,
vaihdat kaikki paristot uusiin.
Huomautuksia paristoista
Älä lataa kuivaparistoja.
Älä pidä kuivaparistoja paikassa jossa on
kolikoita tai muita metalliesineitä. Jos
metalliesine koskettaa paristojen positiivista ja
negatiivista päätä, saattaa syntyä kuumuutta.
Kun laitetta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan,
ota paristot pois, jotta saadaan vältettyä
paristovuodon ja syöpymisen aiheuttamat
vauriot.
Radion käyttäminen
1 Kytke radioon virta ja säädä
äänenvoimakkuus kääntämälläPOWER/VOL-säädintä.
2 Valitse haluamasi taajuusalue.
3 Viritä radioasema kääntämällä
TUNING-säädintä.TUNE-ilmaisin syttyy, kun asema onviritettynä.Virran katkaiseminen radiosta
Käännä POWER/VOL-säädin ääriasentoon
alaspäin, niin että se napsahtaa.
Kuunteleminen korvakuulokkeella
Liitä korvakuuloke v (korvakuuloke) -liitäntään.
Kaiutin ei toimi, kun korvakuuloke on liitettynä.
Vastaanoton laadun parantaminen(katso kuvaa B)
ULA: Vedä teleskooppiantenni kokonaan ulos ja
säädä sen kulmaa niin, että äänenlaatu on
paras.
AM/KA: Käännä laite vaakasuuntaisesti
asentoon, jossa äänenlaatu on paras. Laitteen
sisällä on ferriittisauva-antenni.
Huomautus
Älä pyöritä teleskooppiantennia.
Pöytätuen käyttäminen (katso kuvaaC)
Jos haluat käyttää pöytätukea, vedä se
puolittain ulos.
Voit käyttää pöytätukea myös kantokahvana.
Vedä tällöin pöytätuki kokonaan ulos.
Varotoimet
Käytä laitetta vain kahdella R6-paristolla (koko
AA) (3 V DC).
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu
kuumuudelle, auringonvalolle, hiekalle, pölylle
tai iskuille.
Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen
sisään, poista siitä paristot ja vie se huoltoon
tarkistettavaksi ennen kuin käytät sitä
uudelleen.
Koska kaiuttimessa on voimakas magneetti,
pidä esimerkiksi magneettikoodatut
luottokortit etäällä laitteesta.
Jos laitteen kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu miedolla
pesuaineliuoksella. Älä käytä puhdistuksessa
hankausjauheita tai kemiallisia liuottimia, sillä
ne voivat vahingoittaa koteloa.
Radiovastaanotto voi olla vaikeaa tai häiriöistä
ajoneuvoissa tai rakennuksissa. Yritä kuunnella
lähellä ikkunaa.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.
Tekniset tiedot
Taajuusalue:
Keski-Euroopassa ja itäisessä Euroopassa
käytettävä malli
Taajuusalue ICF-303
ULA 65-108 MHz
AM 530-1605 kHz
Italiassa käytettävä malli
Taajuusalue ICF-303
ULA 87,5-108 MHz
AM 526,5-1606,5 kHz
Muissa maissa käytettävä malli
Taajuusalue ICF-303 ICF-303L
ULA 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz
AM 530-1605 kHz
PA 153-255 kHz
Kaiutin
Halkaisija noin 6,6 mm, 8
Lähtöliitäntä
v (korvakuuloke) -liitäntä (miniliitäntä)
Lähtöteho
100 mW (10 %:n harmonisella säröllä)
Käyttöjännite
3 V DC, kaksi R6-paristoa (koko AA)
3 V DC, kaksi LR6-paristoa (koko AA)
Mitat
Noin 156,9 x 82,5 x 41,1 mm (l/k/s) ulkonevat
osat ja säätimet mukaan lukien
Paino
Noin 309,5 g paristot mukaan lukien
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
Before You Begin
Thank you for choosing the Sony FM/AM or
FM/LW 2 Band Radio! This unit will give you
many hours of reliable service and listening
pleasure.
Before operating the unit, please read these
instructions thoroughly and retain them for
future reference.
Features
Compact radio
TUNE indicator for easy tuning
Installing the
Batteries
(See fig. A)
1 Open the battery comparment lid.
2 Insert two R6 (size AA) batteries (not
supplied) with correct polarity.
3 Close the lid.
Battery life
Using Sony batteries R6 (size AA) :
Approx. 35 hours
Using Sony alkaline batteries LR6 (size AA):
Approx. 95 hours
Replacing batteries
When the sound becomes weak or distorted,
replace all batteries with new ones.
Notes on batteries
Do not charge the dry batteries.
Do not carry the dry batteries with coins or
other metallic objects. It can generate heat if
the positive and negative terminals of the
batteries are accidentally contacted by a
metallic object.
When you are not going to use the unit for a
long time, remove the batteries to avoid
damage from battery leakage and corrosion.
Operating the Radio
1 Turn up POWER/VOL to turn power
on and adjust the volume.
2 Select a desired band.
3 Tune in to a station using TUNING.
The TUNE indicator lights up when astation is tuned in.To turn off the radio
Turn down POWER/VOL completely until a
click is heard.
To listen with an earphone
Connect the earphone to the v (earphone) jack.
The speaker is deactivated when an earphone is
connected.
To improve reception (See fig. B)
FM: Extend the telescopic antenna and adjust the
angle for optimum reception.
AM/LW: Rotate the unit horizontally for
optimum reception. A ferrite bar antenna is
built into the unit.
Note
Do not rotate the telescopic antenna.
To use the stand (See fig. C)
To use the stand as support for the unit, unfold
the stand half-way.
The stand can also be used as a handle to carry
the unit. For this purpose, unfold the stand
completely.
Precautions
Operate the unit only on 3 V DC with two R6
(size AA) batteries.
Do not leave the unit in a location near heat
sources, or in a place subject to direct sunlight,
sand, excessive dust, or mechanical shock.
Should any solid object or liquid fall into the
unit, remove the batteries and have the unit
checked by qualified personnel before
operating it any further.
Since a strong magnet is used for the speaker,
keep personal credit cards, etc., using magnetic
coding away from the unit.
When the casing becomes soiled, clean it with a
soft cloth dampened with mild detergent
solution. Never use abrasive cleansers or
chemical solvents, as they may mar the casing.
In vehicles or in buildings, radio reception may
be difficult or noisy. Try listening near a
window.
If you have any questions or problems
concerning your unit, please consult your nearest
Sony dealer.
Specifications
Frequency range:
Model for Central and Eastern Europe
Band ICF-303
FM 65-108 MHz
AM 530-1605 kHz
Model for Italy
Band ICF-303
FM 87.5-108 MHz
AM 526.5-1606.5 kHz
Model for other countries
Band ICF-303 ICF-303L
FM 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz
AM 530-1605 kHz
LW 153-255 kHz
Speaker
Approx. 6.6 cm (2
5
/
8
inches) dia., 8
Output
v (earphone) jack (minijack)
Power output
100 mW (at 10 % harmonic distortion)
Power requirements
3V DC, two R6 (size AA) batteries
3V DC, two LR6 (size AA) batteries
Dimensions
Approx. 156.9 × 82.5 × 41.1 mm (w/h/d) (6
1
/
4
× 3
1
/
4
× 1
5
/
8
inches) incl. projecting parts and
controls
Mass
Approx. 309.5 g (10.9 oz) incl. batteries
Design and specifications are subject to change
without notice.
R6(AA) x 2
v
Rear
Baksida
Bagside
Takaosa
Sony ICF-303

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-303? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony ICF-303 att svara på din fråga.

Se manualen för Sony ICF-303 helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 8.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-303? Ställ din fråga här

Sony ICF-303 – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell ICF-303
Produkt Radio
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony ICF-303 .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här