Sony ICF-C717PJ bruksanvisning

Sony ICF-C717PJ
(4)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
Svenska
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det
ökar risken för brand och elstötar.
Du minskar brandrisken om du ser till att
ventilationsöppningarna på enheten inte täcks
över med tidningar, bordsdukar, gardiner eller
liknande. Placera inte heller levande ljus på
enheten.
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar
du risken för brand eller elstötar; placera inte
heller vätskefyllda föremål på enheten, t.ex.
blomvaser och liknande.
Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en
bokhylla eller instängd i ett skåp.
Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller
installerade batterier) för höga temperaturer, som
t.ex. solljus, eld eller liknande under en längre tid.
Eftersom huvudkontakten används till att koppla
bort enheten från elnätet, bör du ansluta enheten
till ett lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att
enheten inte fungerar som den ska, måste du
genast koppla bort kontakten från vägguttaget.
Även om du har slagit av strömmen på enheten är
den inte bortkopplad från nätspänningen så länge
som den är ansluten till ett vägguttag.
Etiketten och viktig information angående
säkerhet sitter på enhetens undersida.
VARNING!
Det finns risk för explosion om du gör fel när du
byter batteri. Byt bara ut batteriet mot ett batteri
av samma typ.
Kundmeddelande: Följande information
gäller enbart för utrustning såld i länder som
tillämpar EU-direktiven
Den här produkten har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japan. Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Se adresserna i de separata serviceeller
garantidokumenten om du har frågor om service
eller garantin.
Egenskaper

Syntetiserad FM/AM-klockradio med dubbla
larm

Ljud från naturen (havsvågor, fåglar, regn, bäck,
under vattnet)

Temperaturvisning (Celsius/Fahrenheit)
–15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)

Inbyggd ljudkabel för digital musikspelare

Snabbvalsminne för 10 radiokanaler
(5 FM/5 AM)

Olika typer av larm - radio, buzzer (slummer)
och naturljud (5)

Automatisk inställning av tid - när du ansluter
klockan för första gången kommer den aktuella
tiden att visas i teckenfönstret (gäller ej
modeller för Östeuropa)

Automatisk inställning av sommartid (gäller ej
modell för Östeuropa).

100-årskalender och DATE/TIME ZONE
(DATE/DST)-knapp för att visa år, månad och
dag

Ljusstyrkekontroll (hög/låg/av)

Avbrottssäkert larmsystem (”No Power No
Problem”) gör att klockan och larmet fungerar
under ett strömavbrott med hjälp av ett
installerat CR2032-batteri

Slummer som kan förlängas - Slummertiden
kan ställas in från 10 till 60 minuter

Stigande larmhastighet (endast slummer)
Ansluta antennen
Ansluta AM-ramantennen
Antennens form och längd är avpassad för
mottagning av AM-signaler. Plocka inte isär eller
rulla upp antennen.
1 Ta bara bort ramdelen från plaststället.2 Ställ upp AM-ramantennen.3 Anslut kablarna till AM-antennkontakterna.
Anslut kabel (A) och kabel (B) till var sitt
uttag.
A
B
Tryck ned
kontaktklämman
och skjut in kabeln.
Skjut inte in mer
än så här.
4 Kontrollera att AM-ramantennen är ordentligt ansluten genom att dra försiktigt i den.Justera AM-ramantennen
Hitta en plats och en placering som ger god
mottagning.

Placera inte AM-ramantennen nära enheten
eller nära någon annan AV-utrustning,
eftersom det kan orsaka störningar.
Tips!
Ändra riktningen på AM-ramantennen tills du
fått bästa ljud vid AM-sändningar.
Om backupbatteriet
För att enheten ska kunna hålla tiden om
strömavbrott sker, medföljer ett internt CR2032-
backupbatteri (Batteriet medföljer enheten för
den Östeuropeiska modellen).
För kunder i Europa (med undantag för Östeuropa)
Klockan förinställs på fabriken och dess minne
drivs med ström från det fabriksinstallerade Sony
CR2032-batteriet. Om ”0:00” blinkar i
teckenfönstret när enheten ansluts till vägguttaget
för första gången kan det bero på att batteriet är
svagt. Kontakta i så fall en Sony-återförsäljare.
Det förinställda CR2032-batteriet betraktas som
en del av produkten, och omfattas därför av
garantin. För att styrka att du har en giltig garanti
för den här produkten måste du visa ”För kunder
i Europa (med undantag för Östeuropa)” (i d en
här bruksanvisningen) för Sony-återförsäljaren.
Hur vet jag när det är dags att byta batteri?
r batteriet blir svagt visas ”
” i
teckenfönstret.
Om batteriet är för svagt när ett strömavbrott
inträffar återställs den aktuella tiden och
larmfunktionerna till sina ursprungliga värden.
Byt ut batteriet mot ett Sony CR2032-
litiumbatteri. Om du använder ett annat batteri
finns det risk för brand eller explosion.
Installation och utbyte av batteri1 Se till att nätkabeln är ansluten till vägguttaget och skruva bort skruven till batterihållaren på enhetens undersida med hjälp av en skruvmejsel. Ta sedan bort batterihållaren märkt med PULL OPEN. (Se fig. -)2 Sätt i ett nytt batteri i batterihållaren med -sidan vänd uppåt.
Du tar bort batteriet från batterihållaren
genom att skjuta ut det från den sida som är
märkt med PUSH. (Se fig. -)
3 Sätt tillbaka batterihållaren i enheten och fäst den med skruven. (Se fig. -)4 När du byter batteri trycker du på någon av följande knappar: RADIO BAND, AUDIO IN, eller NATURE SOUND/PRESET så att ”
” slocknar i teckenfönstret.
Obs!
Koppla inte ur nätkabeln från uttaget när du byter
batteri. Om du gör det återställs 100-
årskalendern, den aktuella tiden, larmet och
snabbvalsstationerna till sina ursprungliga värden
Ställa klockan för
första gången (gäller ej
modell för Östeuropa)
Den här enhetens datum och tid förinställs på
fabriken till rätt tid, och klockan drivs sedan av
backupbatteriet. Det enda du behöver göra första
gången är att ansluta enheten till vägguttaget och
välja rätt tidszon.
1 Anslut enheten till vägguttaget.
år” (ca 4 sekunder) månad och datum
(ca 4 sekunder) aktuell CET
(centraleuropeisk tid)” visas växelvis i
teckenfönstret.
2 Håll DATE/TIME ZONE intryckt minst 2 sekunder.
Områdesnummer ”1” blinkar i teckenfönstret.
3 Tryck på TIME SET + eller upprepade gånger för att välja tidszon enligt följande:
Områdesnummer Tidszon
1 (ursprunglig
inställning)
Centraleuropeisk
tid/
Centraleuropeisk
sommartid
2
Östeuropeisk tid/
Östeuropeisk
sommartid
0 Västeuropeisk tid/
Västeuropeisk
sommartid
4 Aktivera valet genom att trycka på DATE/TIME ZONE.
Obs!

Även om klockan är rätt ställd vid leverans från
fabrik, kan en avvikelse uppstå under transport
och förvaring. Om det behövs ställer du
klockan rätt med hjälp av anvisningarna under
”Ställa klockan.

r du anger tidszonen måste du utföra varje
enskilt steg inom 65 sekunder, annars avbryts
inställningen av tidszonen.
När sommartiden börjar
Den här modellen justerar automatiskt
inställningen av sommartiden.
” visas automatiskt när sommartiden börjar
och slocknar automatiskt när sommartiden slutar.
Automatisk inställning av sommartid baseras på
GMT (Greenwich Mean Time).
Områdesnummer 1:

Sommartiden börjar: 02.00 den sista söndagen i
mars.

Normaltiden börjar: 03.00 den sista söndagen i
oktober.
Områdesnummer 2:

Sommartiden börjar: 03.00 den sista söndagen i
mars.

Normaltiden börjar: 04.00 den sista söndagen i
oktober.
Områdesnummer 0:

Sommartiden börjar: 01.00 den sista söndagen i
mars.

Normaltiden börjar: 02.00 den sista söndagen i
oktober.
Stänga av den automatiska inställningen av sommartid under pågående sommartid
Den automatiska inställningen av sommartid går
att stänga av.
Håll DISPLAY/CLOCK och SNOOZE/
BRIGHTNESS intryckt samtidigt under minst
2 sekunder när klockan visas.
” och ”OFF” visas i teckenfönstret som
bekräftelse på att den automatiska inställningen
av sommartiden har stängts av. Teckenfönstret
återgår till att visa klockan.
Obs!
Inställningen av den automatiska sommartiden
(se ovan) påverkas av olika omständigheter och
lagar inom varje land/region. Avbryt den
automatiska inställningen av sommartid och
ställ in den manuellt vid behov. Om du bor i ett
land/en region som inte använder sommartid
måste du avaktivera automatisk inställning av
sommartid innan du använder enheten.
Om du vill aktivera den automatiska
inställningen av sommartid igen håller du
DISPLAY/CLOCK och SNOOZE/
BRIGHTNESS intryckt samtidigt i minst
2 sekunder.
” och ”On” visas i teckenfönstret som
bekräftelse på att den automatiska inställningen
av sommartiden har aktiverats. Teckenfönstret
återgår till att visa klockan.
Ställa klockan
För den östeuropeiska modellen följer du
proceduren från steg 1. För att ändra
inställningen för andra modeller, följer du
proceduren från steg 2.
1 Anslut enheten till vägguttaget.2 Håll DISPLAY/CLOCK intryckt minst 2 sekunder.
Året börjar blinka i teckenfönstret.
3 Ställ in året genom att trycka på TIME SET + eller flera gånger.4 Tryck på DISPLAY/CLOCK.5 Ställ in månad, dag, timmar och sedan minuter i följd efter varandra genom att upprepa steg 3 och 4 och sedan trycka på DISPLAY/CLOCK.
Sekundräkningen startar från noll.
Obs!

r du ställer klockan måste du utföra varje
enskilt steg inom 65 sekunder, annars avbryts
klockinställningsläget.

r du trycker på någon av knapparna på
baksidan, håll ordentligt i enheten så du inte
tappar den.
Visa år och datum
Tryck en gång på DATE/TIME ZONE för årtal och
tryck igen för datum.
Efter en stund visas återigen den aktuella tiden i
teckenfönstret.
Ställa om klockan till sommartid
Följande procedur visar hur du gör för att ställa
om klockan till sommartid under förutsättningen
att:
du har en modell för Östeuropa.
du har stängt av den automatiska omställningen
till sommartid.
Håll DATE/DST intryckt.
” visas i teckenfönstret och tidvisningen växlar
över till sommartid. Du stänger av
sommartidsvisningen genom att trycka på DATE/
DST en gång till.
Använda
projiceringsfunktionen
Med projiceringsfunktionen kan du visa tiden och
larmet på en vägg i närheten, högst 2 meter bort.
Om du trycker på knappen PROJECTION
ROTATE upprepade gånger ändras vinkeln för
tiden och larmet som projiceras på väggen.
Användning1 Anslut enheten till vägguttaget.2 Välj den plats och höjd som du vill placera enheten på.3 Tryck på knappen PROJECTION ON/OFF.4 Du kan justera fokus genom att vrida på PROJECTION FOCUS.5 Om du trycker på knappen PROJECTION ROTATE upprepade gånger ändras vinkeln för tiden och larmet som projiceras på väggen. (Se fig. )
Obs!

Klockan måste ställas in för att du skall kunna
använda projiceringsfunktionen.

Titta inte rakt in i linsen.

Vissa typer av väggar visar inte projiceringen på
ett korrekt sätt.

Projektorn kan roteras 90° åt vänster eller höger
från upprätt läge och klickar till när den återgår
till upprätt läge.

Om projektorn roteras över maxgränsen kan
den skadas.

Projektorn stängs av automatiskt efter 10
timmar.
Ställa in
teckenfönstrets
ljusstyrka
Genom att trycka på SNOOZE/BRIGHTNESS
kan du välja någon av tre möjliga ljusstyrkor.
Hög (ursprunglig inställning)
Låg
Av
Obs!
r larmet låter, kan funktionen för ljusstyrka
inte användas.
Använda radion
Manuell inställning1 Slå på radion genom att trycka på RADIO BAND och välj sedan AM- eller FM-bandet.2 Ställ in önskad station genom att trycka på knappen TUNING + eller .3 Ställ in volymen med hjälp av VOL + eller .
Obs!
Visningen av FM-frekvensen höjs eller sänks i
steg om 0,1 MHz. Frekvenserna 88,00 och
88,05 MHz visas båda som ”88.0”.
Ställa in en station
Enheten söker automatiskt efter AM- och FM-
kanaler.
1 Slå på radion genom att trycka på RADIO BAND och välj sedan AM- eller FM-bandet.2 Håll TUNING + eller intryckt.
+ : söker uppåt genom frekvensbanden.
– : söker nedåt genom frekvensbanden.
Sökningen startar från den frekvens som är
inställd för tillfället. Sökningen avbryts när en
station hittas.
3 Ställ in volymen med hjälp av VOL + eller . Ställa in naturljudslarmet
1 Utför steg 1 till 5 i ”Ställa in larmet.
2 Tryck på TIME SET + eller för att välja
larmläget ”NATURE SOUND” och tryck ALARM ON/OFF A eller B. ”NATURE SOUND” visas i teckenfönstret.
3 Tryck på TIME SET + eller för att välja
NATURE SOUND/PRESET 1 till 5, och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.4 Tryck på TIME SET + eller för att justera volymen och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
Inställningen aktiveras.
5 Tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
” eller ”” visas i teckenfönstret efter cirka 4 sekunder.
Naturljudet aktiveras på den inställda tiden.
Ställa in radiolarmet
1 Utför steg 1 till 5 i ”Ställa in larmet.
2 Tryck på TIME SET + eller för att välja
larmläge ”RADIO” och tryck på ALARM ON/OFF A eller B. ”RADIO” visas i teckenfönstret.
3 Tryck på TIME SET + eller för att välja
AM-/FM-band och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
Om du väljer den sista radiokanalen, hoppa
till steg 5.
4 Tryck på TIME SET + eller för att välja
radiokanal och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.5 Tryck på TIME SET + eller för att justera volymen och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
Inställningen aktiveras.
6 Tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
” eller ”” visas i teckenfönstret efter cirka 4 sekunder.
Radion kommer att aktiveras på den
förinställda tiden.
Ställa in slummerlarmet
1 Utför steg 1 till 5 i ”Ställa in larmet.
2 Tryck på TIME SET + eller för att välja
larmläge ”BUZZER” och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
Inställningen aktiveras.
3 Tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
” eller ”” visas i teckenfönstret efter cirka 4 sekunder.
Slummern aktiveras på den inställda tiden.
r larminställningen är avslutad visas den
inställda larmtiden.
r både ALARM” och ALARM” är
igång, kan du växla mellan visning av ALARM A
och ALARM B genom att trycka på DISPLAY/
CLOCK.
Obs!

r du använder radiolarmet aktiveras den
radiostation som senast användes innan
strömmen stängdes av. När du ställer in
radiolarmet skall du välja önskad radiokanal
innan du stänger av strömmen.

ALARM” (eller ””)-indikatorn blinkar i
teckenfönstret när larmet aktiveras.

Om ett andra larm aktiveras under tiden ett
första larm ljuder (eller om TUPPLURS-
funktionen aktiveras), får det andra larmet
företräde.

Larmfunktionen fungerar som vanligt i början
under sommartidens första och sista dag. När
automatisk DST/sommmartid är aktiverad
kommer larmet att hoppas över om det är
inställt på en tid som faller bort vid omställning
till sommartid, och på samma sätt kommer
larmet att höras två gånger om larmtiden är
inställd på en tid som överlappas vid
övergången från sommartid till vintertid.

Om samma larmtid är inställd för båda larmen
(ALARM A och B), får ALARM A prioritet.
Kontrollera tidsinställningen för ett
larm
Stäng av ALARM ON/OFF” eller ””-
indikatorn i teckenfönstret, och tryck på ALARM
ON/OFF A eller B-knappen igen.
Du kan kontrollera tidsinställningen för larmet
genom att trycka på TIME SET + eller efter att
larmtiden har ställts in.
Ändra en larminställning
Det finns två metoder att ställa in larmet på:
Ändra alla larminställningar
Ställ in larmet igen.
För att endast ändra en larmtid
r du ställer in larmet (ALARM” eller
ALARM” visas), är denna funktion
tillgänglig.
Tryck på TIME SET + under minst 2 sekunder för
att flytta fram larmtiden. Tryck på TIME SET
under minst 2 sekunder för att flytta tillbaka
larmtiden. När du släpper upp knappen visas den
ändrade tiden under cirka 2 sekunder. Du ändrar
larmtiden genom att trycka på TIME SET + eller
inom dessa 2 sekunder, annars används den
inställning som visas.
Slumra en stund till
Tryck på SNOOZE/BRIGHTNESS.
Ljudet stängs av, men slås automatiskt på igen
efter ungefär 10 minuter.
Du kan ändra tupplurstiden genom att trycka på
SNOOZE/BRIGHTNESS upprepade gånger inom
4 sekunder.
Du kan maximalt förlänga tupplurstiden med
60 minuter.
Stänga av larmet
Tryck på OFF ALARM RESET för att stänga av
larmet.
Larmet startar igen vid samma tid följande dag.
Inaktivera larmet
Tryck på ALARM ON/OFF A eller B för att stänga
av ALARM” eller ””-indikatorn i
teckenfönstret.
Larmfunktion vid ett eventuellt
strömavbrott
I händelse av ett strömavbrott fungerar
larmfunktionen tills det interna batteriet är tömt.
En del funktioner påverkas emellertid enligt
följande:

Bakgrundsbelysningen tänds inte.

Om larmläget är inställt på naturljud eller radio
ändras det automatiskt till BUZZER.

Om ett strömavbrott inträffar medan larmet
ljuder avbryts larmet.

Om du inte trycker på OFF ALARM RESET
kommer larmet att höras i ungefär 5 minuter.

Om ”
” visas i teckenfönstret aktiveras inte
larmet om ett strömavbrott skulle inträffa. Byt
batteri om ”
” visas.

Tupplursfunktionen kommer inte att fungera.

Under ett strömavbrott aktiveras larmet endast
en gång på den inställda tiden.
Snabbval
Du kan ställa in upp till 5 snabbvalsstationer för
FM och 5 snabbvalsstationer för AM.
Förinställa en station
1 Följ anvisningarna för steg 1 till 2 under
”Manuell inställning” för att ställa in den frekvens som du vill förinställa som snabbval.2 Tryck in den önskade snabbvalsknappen NATURE SOUND/PRESET 1 till 5 tills du hör två ljudsignaler.
Exempel: Det här visas i teckenfönstret när
du förinställt FM 105,7 MHz på
snabbvalsnummer 3 för FM.
Teckenfönstret visar frekvensen under några
sekunder och återgår sedan till visning av
aktuell tid. Du ändrar ett snabbval genom att
först ställa in den nya kanalen och sedan
trycka in någon av snabbvalsknapparna
NATURE SOUND/PRESET 1 till 5 tills du hör
två ljudsignaler.
Upprepa den här proceduren om du vill ställa in
fler stationer.
Obs!
Om du försöker lagra en station på ett
snabbvalsnummer där det redan finns en station
lagrad, ersätts den gamla stationen med den nya.
Göra ett snabbval1 Slå på radion genom att trycka på RADIO BAND och välj sedan AM- eller FM-bandet.2 Tryck på den av snabbvalsknapparna NATURE SOUND/PRESET 1 till 5 som den önskade kanalen finns sparad på.3 Ställ in volymen med hjälp av VOL + eller .
Förbättra
mottagningen
FM: Du förbättrar mottagningskänsligheten
genom att sträcka ut hela FM-trådantennen.
AM: Anslut den medföljande AM-ramantennen
till enheten. Vrid antennen horisontellt tills
du får bäst mottagning.
Angående radiomottagning
Håll digitala musikspelare och mobiltelefoner på
avstånd från AM-ramantennen eller FM-
antennen, eftersom de kan störa mottagningen.
Ställa in ett naturljud
Denna enhet har 5 olika typer av naturljud:
(havsvågor, fåglar, regn, bäck och under vattnet.)
Välj ett av dessa naturljud genom att trycka på
motsvarande knapp.
Ikoner Ljudtyp
Havsvågor
Fåglar
Regn
Bäck
Under vattnet
Obs!
Det går inte att använda naturljudet i samband
med andra funktioner.
Ställa in larmet
Den dubbla larmfunktionen gör att du kan ställa
in två larmprogram (ALARM ON/OFF A och
ALARM ON/OFF B).
Larmtiden kan ställas in för varje program och
larmets ljud kan väljas från ”NATURE SOUND,
”RADIO” eller ”BUZZER.
Obs!

Försäkra dig om att du har ställt in klockan
innan du ställer in larmet (Se ”Ställa klockan”).

Fabriksinställningen för larmtiden är
”12:00”.

Innan du ställer in radiolarmet måste du först
ställa in en radiokanal. (Se ”Förinställa en
station”)

r du ställer in larmljudet måste du utföra
varje enskilt steg inom 65 sekunder, annars
avbryts läget för inställning av larmet.
Ställa in larmet
1 Tryck på ALARM ON/OFF A eller B
under några sekunder.
2 Tryck på TIME SET + eller för att ställa
in önskad timme och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
3 Tryck på TIME SET + eller för att ställa
in önskad minut och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
4 Tryck på TIME SET + eller för att ställa
in önskad larmperiod (”WEEKDAY”, ”WEEKEND” eller varje dag*) och tryck ALARM ON/OFF A eller B.
* Om alternativet varje dag väljs, visas både
”WEEKDAY” och ”WEEKEND”.
5 Tryck på TIME SET + eller för att ställa
in önskat larmläge (”NATURE SOUND”, ”RADIO” eller ”BUZZER”) och tryck på ALARM ON/OFF A eller B.
Du kan välja mellan 3 inställningar:
”NATURE SOUND, ”RADIO” eller
”BUZZER. Ställ in larmläget enligt följande:
NATURE SOUND: se ”
Ställa in
naturljudslarmet.
– RADIO: se ” Ställa in radiolarmet.
– BUZZER: se ” Ställa in slummerlarmet”.
Ställa in
insomningstimern
Du kan somna till ”NATURE SOUND, ”RADIO,
eller ”AUDIO IN” med hjälp av den inbyggda
insomningstimern som automatiskt stänger av
”NATURE SOUND, ”RADIO, eller ”AUDIO IN”
efter en förinställd tid.
1 Tryck på SLEEP när enheten är påslagen
”SLEEP” visas och insomningstiden blinkar i
teckenfönstret.
2 Tryck på SLEEP för att ställa in tiden för insomningstimern.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras tiden
(i minuter) på följande sätt:
90 60 30 15
OFF
Teckenfönstret återgår till klockläget och
insomningstimerns nedräkning startar
ungefär fyra sekunder efter det att du angett
tiden för insomningstimern och släppt upp
knappen SLEEP.
Enheten spelar upp musik under den inställda
tidsrymden och stängs därefter automatiskt av.
Obs!
Även om du har aktiverat insomningstimern kan
den inte stänga av strömmen för en tillvalsenhet
som du har anslutit till AUDIO IN-kontakten på
den här spelaren.
Stänga av enheten innan den inställda tiden
Tryck på OFF ALARM RESET.
Ändra inställning för insomningstimern
Även efter det att insomningstimern har
aktiverats kan du ändra insllning för
insomningstimern genom att trycka flera gånger
SLEEP.
Avaktivera insomningstimern
Ställ insomningstimern på ”OFF” i steg 2 genom
att trycka på SLEEP flera gånger.
Använda
temperaturfunktionen
Den här enheten har en extern temperaturgivare
som gör att du kan övervaka omgivande
temperatur.
Temperaturen visas i Celsius eller Fahrenheit.
För att växla mellan Celsius och Fahrenheit kan
du trycka på SNOOZE/BRIGHTNESS och DATE/
TIME ZONE (SNOOZE/BRIGHTNESS och
DATE/DST)-knapparna i mer än två sekunder.
Obs!

Exemplet visar Celsius, men Fahrenheit kan
också visas.

Använd inte i vatten.

Dra inte för hårt i den externa
temperaturgivaren. Felaktig användning av den
externa temperaturgivaren kan orsaka en
felaktig funktion.

Den temperatur som visas och den faktiska
temperaturen kan skilja sig åt beroende på
användningsmiljön.

Placera inte temperaturgivaren nära golvet,
intill en värmekälla som t ex ett element eller en
ventil, eller på en plats där den kan utsättas för
direkt solljus.
Temperaturvisaren kan visa en högre eller lägre
temperatur än den faktiska temperaturen.

Driftstemperaturintervallet är –15 °C (5 °F) till
50 °C (122 °F).
I händelse av lägre temperatur än –15 °C (5 °F)
eller högre temperatur än 50 °C (122 °F), visas
indikatorn ”Låg” eller ”Hög”.

Vid anslutning av enheten eller vid
återhämtning från ett strömavbrott kommer
visningen av temperaturen på den här enheten
att blinka ”--”.
Temperaturen kommer åter att visas efter
20 sekunder.
Ansluta extern
utrustning (Se fig. )
Lyssna på ljud1 Anslut den inbyggda ljudkabeln med stereominikontakten på undersidan av enheten till linjeutgången eller hörlurskontakten på den valda komponenten (t.ex en bärbar musikspelare).2 Tryck på AUDIO IN. ”AUDIO IN” visas i teckenfönstret.3 Starta uppspelningen på vald komponent som du har anslutit enhetens inbyggda ljudkabel till.
4 Justera volymen med hjälp av VOL +
eller och den anslutna komponentens volymreglage.Återgå till radiolyssning
Tryck på RADIO BAND.
Frekvensen visas i teckenfönstret.
Sluta lyssna
Tryck på OFF ALARM RESET, och avbryt
uppspelningen på den anslutna enheten.
Stänga av ljudet hos den valda komponenten
Tryck på OFF ALARM RESET och stäng sedan
av den valda komponenten.
Obs!

Mer information finns också i den anslutna
utrustningens bruksanvisning.

Undvik funktionsstörningar genom att ansluta
ljudkabeln ordentligt.

Placera inte digitala musikspelare i närheten av
högtalarna.

Om du höjer volymen alltför mycket, kan
volymen bli oväntat hög när du växlar över till
radion.

Om du vill lyssna med hörlurar bör du
kontrollera att volymen är lagom innan du
kopplar bort den anslutna enheten. Annars kan
den höga volymen skada din hörsel.

Du kan inte använda AUDIO IN som larmljud.

r du lyssnar på radio med extern utrustning
ansluten bör du stänga av den anslutna
utrustningen för att förhindra störningar. Om
störningar uppstår trots att du har stängt av
utrustningen kan du koppla bort den externa
utrustningen och flytta undan den från
enheten.
Felsökning
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om inte
följande checklista hjälper dig att komma tillrätta
med problemet.
Klockan blinkar ”0:00” på grund av ett
strömavbrott.

Batteriet är nästan slut. Byt batteri. Ta ut det
gamla batteriet och sätt in ett nytt.
Radio-, natur- eller summerlarmet aktiveras
inte på den förinställda larmtiden.

Kontrollera att larm ”” eller larm ”” är
korrekt inställt/visas korrekt.
Larminställningarna är aktiverade, men det
hörs ändå inget ljud på den förinställda
larmtiden.

Kontrollera volyminställningen för larmet.
När sommartiden börjar, byter klockan inte
automatiskt till sommartid.

Kontrollera att klockan är korrekt inställd.

Tryck på DISPLAY/CLOCK och SNOOZE/
BRIGHTNESS samtidigt under minst 2
sekunder för att aktivera den automatiska DST-
funktionen.
Försiktighetsåtgärder

Använd enheten med de strömkällor som anges
under ”Tekniska data.

Koppla bort nätkabeln genom att dra i
kontakten, inte i själva kabeln.

Eftersom högtalaren i enheten innehåller en
stark magnet, bör du undvika att placera
kreditkort eller andra föremål med magnetiskt
lagrad information i närheten av enheten – det
gäller även klockor med fjäderverk.

Lämna aldrig enheten i närheten av
värmekällor, som t.ex. element eller
varmluftutsläpp, inte heller i direkt solljus, på
dammiga platser eller där den kan utsättas för
vibrationer eller stötar.

Se till att luften kan cirkulera fritt så att enheten
inte blir överhettad. Placera inte enheten på
eller i närheten av material som kan komma att
täcka för ventilationsöppningarna (t.ex. på
mattor eller täcken eller i närheten av gardiner).

Skulle någon vätska eller något föremål råka
hamna inne i enheten bör du genast koppla
bort strömmen till enheten och låta en behörig
servicetekniker kontrollera den innan du
använder den igen.

Rengör enhetens hölje med en mjuk duk,
fuktad med ett milt rengöringsmedel.

Vidrör aldrig kabeln till den externa FM-
antennen under ett åskväder. Dra dessutom ut
kontakten ur vägguttaget direkt.
ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER LITIUMBATTERIER

Torka av batteriet med en torr trasa för bästa
kontakt.

Se till att du vänder batteriet rätt när du sätter
in det.

Håll inte i batteriet med en metallpincett, då det
kan leda till kortslutning.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i
EU och andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som
vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly
(Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på
ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser.
r det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för
elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt.
Lämna batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Om du har några frågor eller får problem med
enheten kontaktar du närmaste Sony-
återförsäljare.
Tekniska data
Tidvisning
24-timmarssystem
Radio
Frekvensomfång
Band Frekvens Kanalsteg
FM 87,5 – 108 MHz 0,05 MHz
AM 531 – 1 602 kHz 9 kHz
Allmänt
Högtalare
Ca. 3,6 cm dia. 8 Ω
Ingång
Inbyggd ljudkabel med stereominikontakt
(ø 3,5 mm)
Uteffekt
0,7 W (vid 10% harmonisk distortion)
Strömförsörjning
230 V AC, 50 Hz
För backup av klockan: 3V DC, ett
CR2032-batteri
Naturljud
Havsvågor, fåglar, regn, bäck och under vattnet
Temperaturintervall
–15 °C – 50 °C (5 °F – 122 °F)
Temperaturupplösning
1 °C (1 °F)
Storlek
Ca. 217 mm × 67 mm × 62 mm (b/h/d)
exklusive utstickande delar och reglage
Vikt
Ca. 670 g inklusive strömförsörjningsenhet och
CR2032-batteri
Medföljande tillbehör
AM-ramantenn (1)
Litiumbatteri CR2032 (1) (endast modell för
Östeuropa)
Rätt till ändring av utförande och tekniska data
förbehålles
Modell för övriga länder/regioner:
VOL +-knappen har en punkt som kan kännas med fingret.
Knappförklaringarna till DATE/TIME ZONE och DATE/DST skiljer sig mellan länder/
regioner.
Modeller för Europa
(utom östeuropeiska modeller):
FM-trådantenn
Temperaturgivare
Nätkabel
Inbyggd
ljudkabel
CR2032
Inbyggd
ljudkabel
Den inbyggda ljudkabeln
kan läggas i spåret på
enheten.
Till uttag för
hörlurar eller
linjeutgång

4-180-721-61(1)
©2010 Sony Corporation Printed in China
No Power No Problem är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
No Power No Problem on Sony Corporationin tavaramerkki.
Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
Dream Machine on Sony Corporationin tavaramerkki.

ICF-C717PJ

BruksanvisningKäyttöohjeet (kääntöpuoli)

FM/AM Clock Radio

Sony ICF-C717PJ

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-C717PJ? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony ICF-C717PJ att svara på din fråga.

Se manualen för Sony ICF-C717PJ helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 4 personer med ett genomsnitt på 8.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-C717PJ? Ställ din fråga här

Sony ICF-C717PJ – specifikationer

Du behöver inte köpa externa högtalare för bra ljud. Med integrerade högtalare är den här bildskärmen redo så fort du är...
Allmänt
Varumärke Sony
Modell ICF-C717PJ
Produkt Klockradio
EAN 4905524647259
Språk Svenska
Filtyp PDF
Radio
Typ av radio Personal
Typ av tuner Digital
Frekvensband AM,FM
PLL-syntetiserare Nej
FM band 87.5 - 108 MHz
AM band 531 - 1602 kHz
Antalet förinställda stationer 20
Audio
Uteffekt (RMS) - W
Högtalare
Inbyggda högtalare Ja
Antal inbyggda högtalare 1
Display
Inbyggd display Ja
Skärmtyp LCD
Anslutningar
Hörlursutgångar -
Egenskaper
MP3-uppspelning Nej
Produktens färg Silver
Klocka
Väckarklocka Ja
Vilolägestimer Ja
Snooze funktion Ja
Övrigt
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet Stöds inte
Kalender Ja
Bakgrundsbelyst skärm Ja
Spänning 230 V
Vikt & dimension
Bredd 215 mm
Djup 58 mm
Höjd 60.5 mm
Vikt 620 g
Batteri
Antal batterier 1
Batterityp CR2032
Batterispänning 3 V
Strömtillförsel
Växelström Frekvens 50 hz
visa mer

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony ICF-C717PJ .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här