Sony ICF-M33RDS bruksanvisning

Sony ICF-M33RDS
(3)
  • Sidantal: 2
  • Filtyp: PDF
EnglishIndstilling på en fast station1 Tryk på POWER.2 Tryk på BAND for at vælgefrekvensbånd.3 Tryk på den ønskede forvalgsknap.4 Indstil VOL (lydstyrke).

Indstilling af

afbryderautomatikken

Hvis du anvender afbryderautomatikken, kan du
falde i søvn til lyden fra radioen. Når
afbryderautomatikken er aktiveret, vil den
slukke for radioen efter 60 minutters forløb.
1 Tryk på POWER.2 Tryk på BAND for at vælgefrekvensbånd.3 Stil ind på den ønskede station.4 Indstil VOL (lydstyrke).5 Tryk på SLEEP/CLOCK.Der lyder et bip, og “SLEEP 60” og
” kommer frem i displayet somindikering af, at indsstillingen erkorrekt.
Når du slipper SLEEP/CLOCK, vil det
foregående display komme frem igen.
Tryk på POWER, hvis du vil koble
afbryderautomatikken ud, inden slutningen
af timerperioden.
Hvis du trykker på SLEEP/CLOCK, mens
timeren er aktiveret, vil den forløbne tid blive
slettet, og nedtællingen af timerperioden vil
begynde fra begyndelsen.

Anvendelse af RDS-

funktionen

De følgende funktioner kan anvendes med
denne radio til modtagning af RDS-data:
Visning af
stationsnavnet
Radioen kan indstilles til at angive navnet på den
modtagne station.
1 Tryk på BAND for at vælge FM-båndet.
(Du kan vælge enten FM1 eller FM2).2 Stil ind på den ønskede station.
Hvis radioen modtager en station med RDS-
data, vil “RDS” og navnet på den station, som
sender dataen, komme frem i displayet. Hvis
der ikke modtages nogen “RDS” data, vil
“RDS” automatisk slukke.
Bemærk
RDS-data kan kun modtages på FM-båndet.
Denne radios RDS-funktion vil ikke blive
aktiveret, hvis den modtagne RDS-station ikke
sender RDS-data.
Det er heller ikke sikkert, at funktionen vil
virke rigtigt i de områder, hvor RDS-
transmissioner er i en eksperimenterende fase.
Lokalisering af bedre
modtagning
Nogle radiostationer (som for eksempel BBC)
sender på mange forskellige frekvenser.
ALTERNATIVE SEARCH-funktionen gør det
muligt for radioen (via AF-data) (liste over
alternative frekvenser) at lokalisere en anden
frekvens med et stærkere signal og skifte
automatisk til denne frekvens.
1 Tryk på ALTERNATIVE SEARCH og
hold den inde, indtil en bedremodtagning er fundet.
Hvis der ikke findes nogen alternativ
frekvens, vil “NO AF” komme frem i
displayet.
Bemærk
Når en station, som sender RDS-data, er
programmeret, vil dens AF-data blive lagret i
radioens hukommelse. Når der derefter stilles
ind på den faste station og ingen RDS-data
modtages, vil ALTERNATIVE SEARCH-
funktionen automatisk begynde at søge efter
RDS-data blandt stationens andre frekvenser
via AF-data. Radioens display vil angive de
hurtigt skiftende frekvenser under
stationssøgningen. Hvis en frekvens med
RDS-data registreres, skifter radioen til denne
frekvens. Hvis der ikke registreres nogen
RDS-data, går radioen tilbage til den frekvens,
der oprindeligt var stillet ind på.

Indstilling af uret

“0:00” begynder at blinke i displayet, når
batterierne sættes i første gang.
Sluk for radioen, når du stiller uret.
1 Tryk på SLEEP/CLOCK for at få “0:00”
til at holde op med at blinke idisplayet.2 Hold SLEEP/CLOCK inde og drejsamtidigt TUNE/TIME SET for atindstille klokkeslættet.Når TUNE/TIME SET drejes til eller, henholdsvis øges eller mindskestidsvisningen i displayet i trin på etsekund. Hvis den drejes til eller ,vil tidsvisningen henholdsvis øgeseller mindskes hurtigt.Når du slipper SLEEP/CLOCK,begynder uret at gå, og “:” begynder atblinke.
Sæt STATION NAME i stilling CLOCK, hvis du
vil kontrollere klokkeslættet.
Klokkeslættet angives på displayet.
Det er også muligt at indstille klokkeslættet
via automatisk synkronisering med RDS-data
med brug af CT-funktionen. (Se “Indstilling af
uret med CT-funktionen”).

Anvendelse af

radioen

Manuel
stationsindstilling
1 Tryk på POWER.2 Indstil VOL (lydstyrke).3 Tryk på BAND for at vælge båndet.Gentagen indtrykning af BAND skifterbånd i nedenstående rækkefølge: FM1* AM/LBFM2*
* FM1 og FM2 er på samme radiobånd og
der skelnes kun mellem dem med det
formål at muliggøre, at en forvalgsknap
kan forsynes med mere end en station (se
“Indstilling af faste stationer”).
4 Drej TUNE/TIME SET opad eller nedad,
indtil du har fundet frekvensen for denønskede station. Når TUNE/TIME SETdrejes til eller , vilfrekvensudlæsningen i displayethenholdsvis øges eller mindskes. HvisTUNE/TIME SET drejes til eller viludlæsningen henholdsvis øges ellermindskes hurtigt.
Tryk på POWER, hvis du vil slukke for
radioen. Displayet angiver klokkeslættet, selv
når der er slukket for radioen.
Bedre radiomodtagning
FM: Stræk teleskopantennen ud.
AM/LB: Drej radioen horisontalt, indtil den
bedste modtagning er opnået.
Radioen har en indbygget
ferritantenne.
Når der stilles ind på en FM-station, kan
displayet skifte fra frekvensudlæsning til
visning af stationsnavnet. Dette sker specielt
med FM-stationer, som sender RDS-data på
deres frekvens. (Se “Visning af
stationsnavnet”).
Ændring af displayindstillingen
Det er muligt at ændre displayindstillingen ved
at STATION NAME-knappen sættes i enten
stilling CLOCK eller STATION.
STATION NAME-knappen i stilling CLOCK:
Når du tænder for radioen, vil displayet vise
den indstillede frekvens i et par sekunder,
hvorefter det skifter til at vise klokkeslættet,
mens der er tændt for radioen. Sæt STATION
NAME i stilling STATION, hvis du vil
kontrollere radiofrekvensen eller
stationsnavnet.
Du kan stille ind på en station ved at dreje
TUNE/TIME SET til den ønskede frekvens.
Displayet angiver frekvensen i et par
sekunder, før det skifter til at vise
klokkeslættet.
Når radioen modtager RDS-trafikinformation
(se “Modtagning af trafikinformation”), vil
displayet vise navnet på sendestationen i et
par sekunder, inden det skifter til visning af
klokkeslættet.
Indstilling af faste
stationer
Det er muligt at indprogrammere op til 10 FM-
stationer (5 stationer på FM1, 5 stationer på FM2)
og 5 stationer på AM/LB.
Programmering af en station
Eksempel: Programmering af en station på FM
90 MHz-frekvensen i forvalgsknap 2 for FM2.
1 Tryk på POWER.2 Tryk på BAND for at vælge FM2.3 Stil ind på FM 90 MHz-frekvensen.Tryk den ønskede forvalgsknap ind oghold den inde (2 minutter i dettetilfælde).“2”, nummeret på forvalgsknappenbegynder at blinke i displayet. Derlyder et bip, og “2” holder op med atblinke, men forbliver i displayet for atangive, at programmeringen erlykkedes.
Gentag ovenstående, hvis du vil
programmere flere stationer.
Hvis du vil udskifte en station, som en vis
forvalgsknap er programmeret med, skal du
gå frem som vist herover og, i trin 3, trykke
på den forvalgsknap, som skal programmeres
igen.
Modtagning af
trafikmeddelelser
TRAFFIC INFO-funktionen søger efter og
indstiller radioen til standby til at modtage
trafikinformation fra EON* stationskæden ved at
registrere data for TP (trafikprogram)- og TA
(trafikmeddelelse).
Når trafikinformation modtages, skifter radioen
automatisk fra den ordinære radioudsendelse fra
den station, der er stillet ind på, til den
indgående trafikmeddelelse. Efter meddelelsen
skifter radioen tilbage til den ordinære
radioudsendelse.
1 Tryk på BAND for at vælge FM-båndet. (Du kan vælge enten FM1 ellerFM2).“RDS” begynder at lyse, hvis denvalgte station sender RDS-data.
2 Tryk på TRAFFIC INFO for at få “
frem sammen med “RDS”.Radioen står nu standby til at modtagetrafikinformation.
Når trafikinformtionen modtages, begynder
” at blinke, og radioen skifter til
trafikinformation.
Tryk på TRAFFIC INFO, hvis du vil stoppe
modtagningen af trafikinformationen og gå
tilbage til den indstillede station.
Bemærk
Der lyder et bip, hvis den station, der er stillet
ind på, ikke er en station i EON-
stationskæden.
Hvis der skiftes bånd fra FM til AM, mens
” lyser i displayet, vil dette bevirke at
” forsvinder. ” ” kommer ikke frem
igen, hvis der igen skiftes bånd til FM eller
hvis der slukkes for radioen og tændes for den
igen.
Når der slukkes for radioen med POWER, kan
der ikke modtages trafikinformation.
*EON (Enhanced Other Network=information om andre stationer)
En EON-radiostationskæde består af en gruppe
stationer. Hvis der er stillet ind på en EON-
station i kæden på en RDS-kompatibel radio, kan
RDS-data, som sendes af andre stationer i
kæden, automatisk modtages.
Denne radio kan modtage RDS-
trafikinformation, som sendes af EON-stationer.
Indstilling af uret ved
hjælp af CT-funktionen
RDS-funktionens CT-funktion sætter radioens
indbyggede ur istand til automatisk at
synkronisere sig med den CT-data, der sendes.
1 Sæt STATION NAME i stilling CLOCK,
når “RDS” er kommet frem i displayet.Klokkeslættet kommer frem i displayet.2 Tryk på CLOCK AUTO ADJUST.Dette aktiverer CT-funktionen, og “ begynder at blinke i displayet. Nårklokkeslættet er synkroniseret, vil “ holde op med at blinke, men vil stadigses i displayet.
Tryk på CLOCK AUTO ADJUST, hvis du vil
annullere funktionen. “
” forsvinder fra
displayet.
Bemærk
Hvis der ikke modtages nogen CT-data efter 2
minutters forløb, vil “NO CT” komme frem i
displayet. Funktionen annulleres derefter
automatisk.
Klokkeslættet på radioen, som er indstillet på
denne måde, vil være lige så præcist som det,
der modtages af CT-dataen.
Det er ikke sikkert, at CT-funktionen virker i
visse områder eller på visse frekvenser. I
sådanne tilfælde vil “
” ikke komme frem
på displayet.

Anvendelse af andre

funktioner

Belysningsfunktion
Muliggør, at displayet kan ses i mørke.
1 Tryk på LIGHT.
Belysningen tændes i omkring 10
sekunder.
Hvis du bruger radioen, mens belysningen er
tændt, vil den være aktiveret længere end 10
sekunder.
HOLD-funktion
Forhindring af utilsigtet betjening af radioen.
1 Tryk på HOLD.H” kommer frem i displayet somindikering af, at allefunktionsknapperne er låst oginoperative.
Tryk på HOLD igen, hvis du vil annullere
denne funktion. “H” forsvinder fra
displayet.

Anvendelse af

standeren

(se ill. C)
Løft standeren nederst på radioen, hvis du vil se
displayet i den bedst mulige vinkel.

Til at begynde med

Tak fordi du har valgt ICF-M33RDS!
Den vil give dig mange timers pålidelig ydelse
og lyttefornøjelse i fremtiden.
Læs denne betjeningsvejledning grundigt og
gem den til senere konsultation, før du tager
radioen i brug.

Faciliteter

Hvad er RDS?
RDS (Radio Data System) er et et digitalt
radioinformationssystem, der er udviklet af EBU
(European Broadcasting System) og først taget i
anvendelse i 1997. Med brug af en 57 kHz-
underbærebølge til FM-udsendelser, giver RDS-
systemet dig mulighed for at modtage et stort
udvalg af informationer som for eksempel
stationsnavne og trafikinformation.
Hvilken RDS-data, der er til disposition, varierer
imidlertid fra område til område. Der kan derfor
være områder, hvor du ikke kan anvende nogle
af de nedennævnte faciliteter:
RDS-faciliteter
Andre faciliteter
Quartz-styret PLL (Phase Locked Loop)
syntese-system med anvendelse af en
mikrocomputer til helt præcis
stationsindstilling.
Forvalgsfunktion for op til 10 stationer på FM
og 5 stationer på AM/LB.
Stationsindstilling med jogdrejeknap og
digitalt radiofrekvensdisplay til hurtig og
præcis stationsindstilling.

Valg af strømkilde

Isætning af batterierne
(se ill. A)1 Åbn dækslet på bagsiden af radioen.2 Sæt to R6 (AA-størrelse) batterier(medfølger ikke) i med polariteten irigtig retning.3 Luk dækslet.
Batterilevetid med brug af Sony R6 (AA)
batterier (JEITA*)
Frekvensbånd (Timer ca.)
FM 20
AM/LB 35
* Målt med JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) standarder. Dn faktiske
batterilevetid kan variere, alt afhængigt af
apparatet.
Udskiftningstidspunkt forbatterierne
Når batterierne er blevet svage, vil lyden blive
svag og forvrænget. Når batterierne er helt
udtjente, vil radioen ikke fungere og “i” vil
komme frem i displayet. Skift batterierne ud
med nye.
Når “i” er kommet frem i displayet, vil det
forblive der, selv efter at der er sat nye
batterier i. Tryk på POWER, hvis du vil fjerne
i” fra displayet.
Kontroller, at der er slukket for radioen, inden
du skifter batterierne ud. Skift batterierne ud
indenfor et minut. I modsat fald kan
urindstillingen og de faste stationer blive
slettet. Stil uret og indprogrammer de faste
stationer igen, hvis dette er sket.
Bemærk
Tag batterierne ud for at undgå beskadigelse
forårsaget af batterigennemslag, hvis radioen
ikke skal anvendes i længere tid.
Anvendelse med
lysnettet (se ill. B)
Tilslut lysnetadapteren AC-E30HG (medfølger
ikke) til DC IN 3 V-jackstikket og sæt den i en
stikkontakt i væggen.
Bemærk angående lysnetadapteren
• Husk at tage lysnetadapteren ud af
forbindelse med såvel DC IN 3 V-jackstikket
som stikkontakten i væggen, når den ikke skal
anvendes.
• Brug kun AC-E30HG lysnetadapteren
(medfølger ikke). Brug ikke nogen anden
lysnetadapter.
Stikkets polaritet

Forsigtighedsregler

Åbn ikke radioen. Overlad al servicering til en
kvalificeret fagmand.
Anvend kun radioen med de i
“Specifikationer” angivne strømkilder.
Til lysdrift bruges den til denne radio
anbefalede lysnetadapter. Brug ikke nogen
anden type lysnetadapter.
Undgå at udsætte radioen for stærk varme
eller kulde, direkte sol, fugt, sand, støv og
mekaniske stød. Efterlad aldrig radioen i en
bil, som er parkeret i solen.
Mærkepladen med angivelse af
driftsspænding etc. sidder på bagsiden af
radioen.
Hvis der skulle komme en genstand eller
væske ind i radioen, skal lysnetadapteren
tages ud af forbindelse eller batterierne tages
ud, og radioen skal undersøges af en
fagmand, inden den bruges igen.
Eftersom der anvendes en stærk magnet til
højttaleren, må personlige kreditkort med
magnetkoder eller fjederoptrukne ure ikke
komme i nærheden af radioen, da den kan
lide skade på grund af magneten.
Hvis radioens ydre er blevet snavset, skal der
rengøres med en blød klud, som er fugtet med
et mildt rengøringsmiddel. Anvend aldrig
ridsende svampe eller kemiske
opløsningsmidler, da disse kan ødelægge
overfladefinishen.
Radiomodtagningen kan være vanskelig eller
behæftet med støj i biler eller indendørs i en
bygning. Prøv at lytte i nærheden af en
vindue.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony
forhandler, hvis du har nogen spørgsmål om
eller problemer med din radio.

Fejlfindingsoversigt

Hvis det viser sig umuligt at løse et problem, når
du har udført nedenstående kontroller, bedes du
henvende dig til nærmeste Sony forhandler.
Knapperne på forpladen virker slet ikke.
•“H” kommer frem i displayet. Tryk på HOLD
for at få “H” til at forsvinde.
Displayet er utydeligt eller der er ingen
indikeringer.
Svage batterier.
Radioen anvendes i stærk varme eller kulde
eller på et sted med høj fugtighed.
Dårlig eller svag radiomodtagning.
Svage batterier.
Hvis du er indendørs eller i en bil: Anbring
radioen i nærheden af et vindue.
Der er ingen lyd, når en forvalgsknap trykkes
ind.
Stationen er ikke programmeret som fast
station.
Den faste station er slettet fra hukommelsen.
Programmer stationen igen.

Specifikationer

Tidsdisplay:
24-timers system
Frekvensområde:
Bånd Frekvensområde Kanaltrin
FM 87,5 - 108 MHz 0,05*MHz (fast)
AM 531 - 1.602 kHz 9 kHz (fast)
LB 153 - 279 kHz 9 kHz (fast)
* Frekvensudlæsningen afrundes til nærmeste
0,1 MHz. (Eksempel: Frekvens 88,05 MHz
angives som “88.0” MHz).
Udgangseffekt: 90 mW (ved 10% harmonisk
forvrængning)
Udgang: @ (øretelefon) jackstik (mini-jackstik)
Strømforsyning:
3 V DC, to R6 (AA-størrelse) batterier
DC IN 3 V-jackstik accepterer: Sony AC-
E30HG lysnetadapter (medfølger ikke)
Mål: 165 x 82 x 36,7 mm (b/h/d), ikke inklusive
fremspringende dele og kontroller
Vægt: Ca. 400 g inkl. batterier
Vi forbeholder os ret til ændre design og
specifikationer uden varsel.
Anbefalet tilbehør
Lysnetadapter AC-E30HG
Strømforsyningens spænding kan være
forskelligt fra land til land.. Anskaf venligst en
lysnetadapter, som kan bruges i det land, hvor
denne ardio skal anvendes.
Dansk3-246-336-31(1)

FM/AM RDS Radio

FM/LW RDS Radio

Operating InstructionsBetjeningsvejledningKäyttöohjeet (kääntöpuoli)Bruksanvisning (på basidon)

ICF-M33RDS

(Displayet viserskiftende frekvenser)Der registreres RDS-data
Der
registreresikke nogenRDS-data.ALTERNATIVESEARCH
SLEEP/
CLOCK
HOLD
1 2 3 4 5
POWER
LIGHT
BANDSELECT/STATION
STATION NAME
STATION
CLOCK
TRAFFIC INFOCLOCK AUTO
ADJUST
ALTERNATIVE
SEARCH
MHz/kHz PRESET
PRESET TUNING PRESET
TUNE/
TIME SET
A
B
C
1
2
TUNE/TIME SETR6(AA) x 2AC power adaptorLysnetadapter
VOL
@ Earphone jack@ Øretelefon-jackstikDC IN 3VTo reattach the battery compartmentcoverHvordan batteridækslet sættes på
igen
Rear
Bagside
CT (urtid)
- Automatisk synkronisering af klokkeslæt.
For kontrol af den
modtagne stations navn.
For lokalisering af en
station, når dens frekvens
ikke kendes.
• Automatisk synkronisering
af klokkeslæt.
Automatisk indstilling for
sommertid.
Søge- og standbyindstilling
for modtagning af
trafikinformation.
Skifter automatisk fra
ordinære radioudsendelser
til trafikinformation, som
sendes på EON-stationerne.
Der skiftes tilbage til den
ordinære radioudsendelse
efter afbrydelsen.
STATIONSNAVNS-
DISPLAY
AUTOMATISK
INDSTILLING
AF URET
SONY faciliteter
Almindelig RDS-funktion
SONY RDS
PS (program-service)
- Viser stationsnavne på op til 8 bogstaver.
TRAFIK-
INFORMATION
Automatisk søgning efter
og skift til en frekvens med
et relativt stærkere signal
for en station, som sender
på flere frekvenser.
TA (trafikmeddelelse) via EON (Enhanced
Other Networks = information om andre
stationer)
- Automatisk valg og skift til
trafikinformation.
ALTERNATIV
SØGNING
AF (alternative frekvenser)
- Automatisk valg af et relativt stærkere
signal.
Sony Corporation © 2002 Printed in China

Setting the Sleep

Timer

By using the sleep timer function, you can fall
asleep to the sound of the radio. The function,
when activated, turns the radio off after 60
minutes.
1 Press POWER.
2 Press BAND to select the band.
3 Tune in to the desired station.4 Adjust VOL (volume).5 Press SLEEP/CLOCK.A beep sounds, and “SLEEP 60” and
” appear in the display toindicate the setting is successful.
When you release SLEEP/CLOCK, the
previous display comes on again.
To turn off the sleep timer before the end of
the timer duration, press POWER.
When you press SLEEP/CLOCK while the
timer has been activated, the elapsed time
will be erased and the timer duration will
begin from the start.

Using the RDS

Function

In this radio, the following functions are
available for receiving RDS data:
Displaying the Station
Name
You can set the unit to display the name of the
tuned-in station.
1 Press BAND to select the FM band. (You can select either FM1 or FM2.)2 Tune in to the desired station.
When the radio is receiving RDS data, “RDS”
and the name of the station transmitting the
data appear in the display. If no RDS data is
received, “RDS” automatically goes off.
Notes
RDS data can only be received on the FM
band.
The RDS function of this radio will not be
activated if the tuned-in FM station does not
transmit RDS data.
The function may also not work properly in
areas where RDS transmissions are in an
experimental stage.
Locating Better Recep-
tion
Some broadcasters, such as the BBC, broadcast
on several frequencies. The ALTERNATIVE
SEARCH function enables the unit, through AF
(List of Alternative Frequencies) data, to locate
another frequency with a stronger signal, and to
automatically switch to that frequency.
1 Press and hold down ALTERNATIVESEARCH until the unit locates a betterreception.
If no alternative frequency is found, “NO AF”
appears in the display.
Note
When a station that transmits RDS data is
preset, its AF data is recorded in the memory
of the unit. Hence, when the preset station is
tuned in and no RDS data is received, the
ALTERNATIVE SEARCH function
automatically scans for RDS data among the
other frequencies of the station through the
AF data. The display of the unit will show the
rapidly changing frequencies during the
search. If a frequency with RDS data is
detected, the unit switches to that frequency.
If RDS data is not detected, the unit reverts to
the frequency initially tuned in.

Setting the Clock

When batteries are first installed in the unit,
“0:00” flashes in the display.
To set the clock, the radio should be turned off.
1 Press SLEEP/CLOCK to stop “0:00”flashing in the display.2 While holding down SLEEP/CLOCK,turn TUNE/TIME SET to set the clockto the current time.When you turn TUNE/TIME SET to or , the time readout in the displayincreases or decreases, respectively, inone-second steps. Turning it to or causes the readout to rapidly increaseor decrease, respectively.When you release SLEEP/CLOCK, theclock starts operating and “:” begins toflash.
To check the current time while listening to
the radio, switch STATION NAME to CLOCK.
The current time appears in the display.
You can also set the current time through
automatic synchronization with RDS data
using the CT function. (See “Setting the Clock
with the CT Function”.)

Operating the Radio

Manual Tuning
1 Press POWER.2 Adjust VOL (volume).3 Press BAND to select the band.Repeated pressing of BAND changesthe band in the following order: FM1* AM/LWFM2*
* Both FM1 and FM2 refer to the same FM
waveband and are differentiated solely to
enable more than one station to be
assigned to a preset button. (See “Preset
Tuning”.)
4 Turn TUNE/TIME SET upward ordownward until you locate thefrequency of your desired station.When you turn TUNE/TIME SET to or , the frequency readout in thedisplay increases or decreases,respectively. Turning it to or causes the readout to rapidly increaseor decrease, respectively.
To turn off the radio, press POWER. The
display shows the current time even when the
radio is turned off.
To improve radio reception
FM: Extend the telescopic antenna.
AM/LW: Rotate the unit horizontally for
optimum reception. A ferrite bar
antenna is built in the unit.
When you tune in to an FM station, the
display may change from the frequency
readout to the name of the station. This
happens particularly for FM stations that carry
RDS data in their frequencies. (See
“Displaying the Station Name”.)
Changing the Display Mode
You can change the display mode by setting the
STATION NAME switch to either CLOCK or
STATION.
STATION NAME switch set to CLOCK:
When you turn on the power, the display
shows the tuned-in frequency for a few
seconds, and then switches to the current time
while the radio is on. To check the radio
frequency or station name, switch STATION
NAME to STATION.
You can tune in to a station by turning TUNE/
TIME SET to the desired frequency. The
display shows the frequency for a few seconds
before reverting to the current time.
When the unit is receiving RDS traffic
information (see “Receiving Traffic Informa-
tion”), the display shows the name of the
broadcasting station for a few seconds before
reverting to the current time.
Preset Tuning
You can preset up to 10 stations in FM (5 stations
in FM1, 5 stations in FM2), and 5 stations in AM
/LW.
Presetting a Station
Example: To preset a station on the FM 90 MHz
frequency onto preset button 2 of FM2.
1 Press POWER.2 Press BAND to select FM2.3 Tune in to the FM 90 MHz frequency.Press and hold down the desired presetbutton. (2, in this case.) “2”, the preset button number, flashesin the display. A beep sounds, and “2”stops flashing and remains in thedisplay to indicate the presetting issuccessful.
To preset other stations, repeat the above
steps.
To replace the station assigned to a preset
button, follow the above steps and, in step 3,
press the preset button you wish to reset.
Tuning in to a Preset Station1 Press POWER.2 Press BAND to select the band.3 Press the desired preset button.4 Adjust VOL (volume).
Receiving Traffic
Information
The TRAFFIC INFO function searches and places
the unit on a standby mode to receive traffic
information facilitated by the EON* network,
through detecting the TP (Traffic Program) and
TA (Traffic Announcement) signals in the RDS
data.
When traffic information is received, the unit
automatically switches from the regular radio
broadcast of the tuned-in station to the incoming
traffic message. After the message, the unit
switches back to the regular radio broadcast.
1 Press BAND to select the FM band.(You can select either FM 1 or FM 2).If the station selected transmits RDSdata, “RDS ” lights up.2 Press TRAFFIC INFO for “ ” tolight up along with “RDS”.The unit is now on standby to receivetraffic information.
When traffic information is received, “
starts to flash, and the unit switches over to
the traffic information.
To stop the reception of traffic information
and to return to your tuned-in station, press
TRAFFIC INFO.
Notes
If the tuned-in station is not a traffic
information station nor a station in an EON
network, a beep sounds.
Switching the band from FM to AM while
” is lit in the display causes “ ” to
disappear. “
” does not come back on
when the band is switched back to FM or if
the unit is turned off and then on again.
When POWER is turned off, traffic informa-
tion will not be received.
*Enhanced Other Networks–EON
An EON network consists of a group of stations
whereby a listener, who is tuned in to a
participating station using a RDS compatible
radio, can automatically receive RDS data
transmitted by other stations in the network.
This unit is equipped to receive RDS traffic
information provided by EON networks.
Setting the Clock Using
the CT Function
The CT function of the RDS enables the built-in
clock of the unit to automatically synchronize
with CT data being transmitted.
1 Switch STATION NAME to CLOCK
when “RDS” is lit in the display.The current time appears in the display.2 Press CLOCK AUTO ADJUST.This activates the CT function and “ starts to flash in the display. When thecurrent time is synchronized, “ stops flashing and remains in thedisplay.
To cancel the function, press CLOCK AUTO
ADJUST. “ ”disappears in the display.Notes
If the unit does not receive CT data after 2
minutes, “NO CT” appears in the display. The
function is then automatically cancelled.
The current time on your unit, set through this
mode, will be as accurate as that of the CT
data received.
The CT function may not work in some areas
or on certain frequencies. In such a case,
” does not come on in the display.

Using Other

Functions

LIGHT Function
To view the display in the dark:
1 Press LIGHT.The light on the unit comes on for 10seconds.
When you operate your unit while the light is
on, the light stays on for longer than 10
seconds.
HOLD Function
To prevent accidental operation of the unit:
1 Press HOLD.H” appears in the display toindicate all the function buttons arelocked and inoperative.
To cancel the function, press HOLD again.
H” disappears in the display.

Using the Stand

(See Fig. C)
To view the display at an optimum angle, lift the
stand at the base of the unit.

Before You Begin

Thank you for choosing the ICF-M33RDS!
It will give you many hours of reliable service
and listening pleasure.
Before operating the radio, please read these
instructions thoroughly and retain them for
future reference.

Features

What is RDS ?
The Radio Data System (RDS) is a digital
information system developed for radio by the
European Broadcasting Union (EBU), and was
introduced in 1987. Using the 57 kHz sub-carrier
for FM broadcasting, RDS enables you to receive
a variety of information, such as station names
and traffic information.
The availability of RDS data depends on your
location. Hence, there may be areas where you
cannot benefit from some of the following
features:
RDS Features
Other Features
Quartz-controlled PLL (Phase Locked Loop)
synthesizer system using a microcomputer for
easy pinpoint tuning.
Preset function for up to 10 stations in FM and
5 stations in AM/LW.
Jog tuning and digital radio frequency display
for quick and precise tuning.

Choosing the Power

Source

Installing the Batteries
(See Fig. A)1 Open the lid at the rear of the radio.2 Install two R6 (size AA) batteries (notsupplied) with correct polarity.3 Close the lid.
Battery Life using Sony R6 (AA) batteries
(JEITA*)
Band (Approx. hours)
FM 20
AM/LW 35
* Measured by JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) standards. The actual battery life
may vary depending on the circumstance of
the unit.
Knowing When to Replace theBatteries
When the batteries are weak, the sound
becomes weak and distorted. When the
batteries are completely exhausted, the radio
is inoperative and “i” appears in the
display. Replace the batteries with new ones.
Once “i” comes on in the display, it remains
even after new batteries are installed. To
remove “i” from the display, press POWER.
Before replacing the batteries, make sure
the radio is turned off. Replace the batteries
within one minute. Otherwise, the clock
setting and preset stations could be erased. In
this case, set the clock and preset the stations
again.
Note
When the unit is not being used for an
extended period, remove the batteries to avoid
damage from battery leakage and corrosion.
Using House Current (See
Fig. B)
Connect the AC power adaptor AC-E30HG (not
supplied) to the DC IN 3 V jack, and plug it into
a wall outlet.
Notes on the AC power adaptor
• When the AC power adaptor is not used, be
sure to unplug it both from the DC IN 3 V jack
and from the wall outlet.
• Use only the AC adaptor AC-E30HG (not
supplied). Do not use any other AC power
adaptor.
Polarity of the plugEnglish

Precautions

Do not open the unit. Refer servicing to
qualified personnel only.
Operate the unit using only the power sources
given in “Specifications”.
For AC operation, use the AC power adaptor
recommended for this unit; do not use any
other type.
Avoid exposure to temperature extremes,
direct sunlight, moisture, sand, dust, or
mechanical shock. Never leave the unit in a
car parked in the sun.
The name plate indicating operating voltage,
etc., is located at the rear.
Should any solid object or liquid fall into the
unit, disconnect the AC power adaptor or
remove the batteries, and have the unit
checked by qualified personnel before
operating it any further.
Since a strong magnet is used for the speaker,
keep personal credit cards using magnetic
coding or spring-wound watches away from
the unit to prevent possible damage from the
magnet.
When the casing becomes soiled, clean it with
a soft cloth dampened with mild detergent
solution. Never use abrasive cleansers or
chemical solvents, as they may mar the casing.
In vehicles or buildings, radio reception may
be difficult or noisy. Try listening near a
window.
If you have any questions or problem concerning
your unit, please consult the nearest Sony dealer.

Troubleshooting

Guide

Should any problem persist after you have made
the following checks, consult your nearest Sony
dealer.
The front panel buttons do not operate at all.
•“H” comes on in the display. Press HOLD
for “H” to disappear.
Display is dim, or no indication is displayed.
Weak batteries.
The unit is being used in extremely high or
low temperatures or in a place with excessive
moisture.
Poor or weak reception.
Weak batteries
In a vehicle or in a building, place your unit
near a window.
No sound comes on when a preset button is
pressed.
The station has not been preset.
The preset station is erased from the memory.
Preset the station again.

Specifications

Time display:
24-hour system
Frequency range:
Band Frequency range Channel step
FM 87.5 - 108 MHz 0.05*MHz(fixed)
AM 531 - 1,602 kHz 9 kHz(fixed)
LW 153 - 279 kHz 9 kHz(fixed)
* The frequency readout in the display is
rounded to the nearest 0.1 MHz. (Example:
The frequency of 88.05 MHz appears as “88.0”
MHz.)
Power output: 90 mW (at 10% harmonic
distortion)
Output: @ (earphone) jack (minijack)
Power requirements:
3 V DC, two R6 (size AA) batteries
DC IN 3 V jack accepts: Sony AC-E30HG AC
power adaptor (not supplied)
Dimensions: Approx. 165 x 82 x 36.7 mm
(w/h/d) (Approx. 6
1
2 ×3
1
4 × 1
1
2
inches) not incl. projecting parts
and controls
Mass: Approx. 400 g (14.3
oz ) incl. batteries
Design and specifications are subject to change
without notice.
Recommended accessory
AC power adaptor AC-E30HG
The voltage of power supply is different
depending on the country. Please buy an AC
power adaptor suitable in the country where the
radio is to be used.
(Display showschanging frequencies)RDS data detectedRDS data
not
detectedALTERNATIVESEARCH
CT (Clock Time)
- Automatic current-time synchronization.
• Automatic current-time
synchronization.
Auto-adjustment for
daylight-saving time.
Search and standby modes
for receiving traffic
information.
Automatic switch from
regular radio broadcast to
traffic information
provided by the EON
network. Regular broadcast
resumes after the
interception.
STATION
NAME
DISPLAY
CLOCK
AUTO
ADJUSTMENT
SONY Features
Conventional RDS Function
SONY RDS
TRAFFIC
INFORMA-
TION
Automatic search and
switch to a frequency with
a relatively stronger signal
for a station broadcasting
on multiple frequencies.
TA (Traffic Announcement) via EON
(Enhanced Other Networks)
- Automatic selection and switch to traffic
information.
ALTERNATIVE
SEARCH
AF (Alternative Frequencies)
- Automatic selection of a relatively stronger
signal.
For checking the name of
the tuned-in station.
For locating a stationwhen
its frequency is not known.
PS (Programme Service)
- Displays station names in up to 8 letters.
Sony ICF-M33RDS

Behöver du hjälp?

Antal frågor: 0

Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-M33RDS? Ställ din fråga här. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju mer information du anger desto enklare blir det för andra ägare av Sony ICF-M33RDS att svara på din fråga.

Se manualen för Sony ICF-M33RDS helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 3 personer med ett genomsnitt på 8.7. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska, Engelsk. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony ICF-M33RDS? Ställ din fråga här

Sony ICF-M33RDS – specifikationer

Allmänt
Varumärke Sony
Modell ICF-M33RDS
Produkt Radio
Språk Svenska, Engelsk
Filtyp PDF

Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna om Sony ICF-M33RDS .

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här