Sony KV-21CE10K bruksanvisning

Här kan du se manualen för Sony KV-21CE10K gratis. Har du läst manualen utan att den ger svar på din fråga? Ställ då din fråga till andra ägare av Sony KV-21CE10K på denna sida.

R
2-633-067-11
KV-21CE10K
©2005 Sony Corporation
GB
Operating Instructions
GB
Before operating the TV, please read the “Safety Information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкции за използване
BG
Преди да използвате телевизора, прочетете раздела
"Информация за безопасността" на това ръководство.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
Návod k použití
CZ
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
"Bezpečnostní upozornění" v tomto návodu. Návod si uschovejte
i pro budoucí potřebu.
Kezelési utasítás
HU
Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági tudnivalók c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
Instrukcja obsługi
PL
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy zapoznać się z
rozdziałem "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w niniejszej instrukcji.
Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wglądu w przyszłości.
Инструкция по эксплуатации
RU
Перед тем как включить телевизор, просим Вас ознакомиться с
разделом "Общие правила техники безопасности" настоящей
инструкции. Сохраняйте настоящую инструкцию на будущее.
Návod na obsluhu
SK
Pred zapnutím TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas
„Informácie o bezpečnosti“. Návod si uchovajte pre ašie použitie.
FD Trinitron
Colour Television
KV-21CE10K Cover.fm Page 1 Monday, March 21, 2005 10:27 AM

Har du en fråga om Sony KV-21CE10K?

Ställ frågan du har om Sony KV-21CE10K till andra produktägare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Ju bättre problemet och frågan beskrivs, desto enklare är det för andra SonyKV-21CE10K-ägare att ge dig ett bra svar.