Sony RDP-NWG400B bruksanvisning

Sony RDP-NWG400B
6.9 · 2
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningSony RDP-NWG400B

Active Speaker

RDP-NWG400B

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

Nederlands

WAARSCHUWINGStel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met water, zoals vazen, op het apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.Het naamplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.Hierbij verklaart Sony Corp. dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: http://www.compliance.sony.de/Installeer het apparaat niet in een krappe ruimte, zoals in een boekenkast of inbouwkast.De stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de netspanningsadapter los te koppelen; steek de stekker daarom in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan de netspanningsadapter, trekt u het snoer onmiddellijk uit het stopcontact.Nominaal stroomverbruik 2 AStel de batterijen (geplaatste accu of batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.WAARSCHUWINGEr bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.NoorwegenGebruik van deze radioapparatuur is niet toegelaten in het geografische gebied binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard.Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijnDe fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.Italië: het gebruik van het RLAN-netwerk is geregeld:met betrekking tot privégebruik door het wettelijk besluit van 1.8.2003, nr. 259 ("Regelgeving voor elektronische communicatie"). In het bijzonder geeft Artikel 104 aan wanneer er voordien een algemene toelating moet bekomen worden en geeft Artikel 105 aan wanneer vrij gebruik toegelaten is:met betrekking tot het leveren van toegang aan mensen tot telecommunicatienetwerken en -diensten via RLAN, door het bij amendement gewijzigde ministeriële besluit 28.5.2003 en door Artikel 25 (algemene toelating voor elektronische communicatienetwerken en -diensten) van de Regelgeving voor elektronische communicatie.Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Overzicht

De RDP-NWG400B is een actieve luidspreker die gebruikmaakt van Bluetooth-technologie.
U kunt het geluid van een Bluetooth-apparaat zoals een "WALKMAN" beluisteren door draadloos verbinding te maken met dit toestel.
Wanneer u een "WALKMAN" via Bluetooth verbindt met dit toestel, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. (Bluetooth-stand-byfunctie)
U kunt het geluid van een "WALKMAN" beluisteren door deze aan te sluiten op de WM-PORT-stekker op het toestel. U kunt het toestel ook gebruiken als batterijlader terwijl u muziek beluistert.
Dit toestel is uitgerust met een AUDIO IN-aansluiting voor het beluisteren van geluid van een optionele component die geen ondersteuning biedt voor Bluetooth of niet uitgerust is met een WM-PORT-aansluiting.
De USB-aansluiting* kan gebruikt worden voor het opladen van een "WALKMAN" of een MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon.
*uitsluitend bestemd voor opladenApparaten die compatibel zijn met het toestelBluetooth-apparaten die u wilt verbinden met het toestel moeten ondersteuning bieden voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).Raadpleeg voor meer informatie over apparaten die compatibel zijn met het toestel "Ondersteunde modellen" onder "Specificaties".
Opmerking
Verplaats het toestel niet als er een "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker geplaatst is.
Verbind geen apparaten die niet ondersteund worden. De werking met dergelijke apparaten wordt
niet gegarandeerd.
De werking kan niet gegarandeerd worden, zelfs niet wanneer u ondersteunde "WALKMAN"-
modellen gebruikt.

Onderdelen en bedieningselementen (zie afb.

)

/-knop (aan/stand-by) /-aanduiding (aan/stand-by) BLUETOOTH/STANDBY-knop (Bluetooth-stand-by)Wanneer Bluetooth-stand-by ingesteld is op ON, schakelt het toestel over naar de Bluetooth-stand-bystand, zelfs als het toestel uitgeschakeld is. Zie "Over de Bluetooth-stand-byfunctie" voor meer informatie. WM-PORT-stekker FUNCTION-aanduiding WALKMAN-aanduiding AUDIO IN-aanduiding BLUETOOTH/PAIRING-aanduiding -aanduiding (Bluetooth) BASS BOOST-aanduidingDeze aanduiding licht op wanneer BASS BOOST ingeschakeld is. VOLUME +/– knop Statusaanduiding FUNCTION-knopHiermee kunt u een bronapparaat selecteren. WALKMAN-knop AUDIO IN-knop BLUETOOTH/PAIRING-knop BASS BOOST-knopAls BASS BOOST ingeschakeld is, krijgt u dynamische diepe klanken te horen. Deze functie is standaard ingeschakeld. Indien gewenst kunt u deze ook uitschakelen. Afstandsbedieningssensor AUDIO IN-aansluiting Regelaar DC IN 13V-aansluiting USB-aansluiting**uitsluitend bestemd voor opladen

De stroombronnen voorbereiden (zie afb. )

1. Verbind de netspanningsadapter met de DC IN 13V-aansluiting op dit toestel
() en verbind vervolgens het netsnoer met de netspanningsadapter ().
2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact ().
Opmerking
Schakel het toestel uit voor u de netspanningsadapter loskoppelt. Als de netspanningsadapter
aangesloten wordt op het toestel en vervolgens losgekoppeld wordt zonder dat u het toestel
uitgeschakeld hebt, kan dit storingen veroorzaken.
Gebruik alleen de bijgeleverde netspanningsadapter. Gebruik geen andere netspanningsadapter om
schade aan het toestel te voorkomen.
Het bijgeleverde netsnoer mag alleen voor dit toestel gebruikt worden. Het mag niet voor andere
elektrische apparatuur gebruikt worden.
Polariteit van de stekker
(a)

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen
1. Druk op de /-knop (afb. ) op het toestel of de afstandsbediening.
Wanneer het toestel ingeschakeld is, licht de /-aanduiding (afb. ) groen op.
Wanneer u het toestel bedient of het toestel een opdracht ontvangt van de afstandsbediening, knippert de statusaanduiding.Wanneer u muziek beluistert via de Bluetooth-verbinding, kunt u het toestel ook inschakelen door de volgende stappen uit te voeren:Stel de BLUETOOTH/STANDBY-knop in op ON en activeer de Bluetooth-verbinding via de "WALKMAN" of het Bluetooth-apparaat.Zie "Over de Bluetooth-stand-byfunctie".
Het toestel uitschakelen
1. Druk op de /-knop op het toestel of de afstandsbediening.
De /-aanduiding dooft.
Tip
Als de BLUETOOTH/STANDBY-knop ingesteld is op ON, knippert de
-aanduiding (Bluetooth)
blauw, zelfs als het toestel uitgeschakeld is (de aanduiding zal niet knipperen als de
koppelingsinformatie niet geregistreerd is).
Als u draadloos muziek beluistert via de Bluetooth-technologie, zal het toestel uitgeschakeld worden
als u de Bluetooth-verbinding annuleert op de "WALKMAN" of het Bluetooth-apparaat (in dit geval
duurt het een minuut voor het toestel uitgeschakeld wordt).
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het volume gedurende 20 minuten op het laagste
niveau ingesteld blijft. Het toestel wordt ook automatisch uitgeschakeld als er gedurende 20 minuten
geen handeling wordt uitgevoerd na het afspelen van een aangesloten apparaat zoals een
"WALKMAN" die verbonden is via Bluetooth of via AUDIO IN (dit kan langer dan 20 minuten
duren als de "WALKMAN" opgeladen wordt).

Het volume regelen

U kunt het volume regelen door een van de onderstaande handelingen uit te voeren:
Op de VOLUME +/– knop van het toestel drukken (afb. ).
Op de VOL +/– knop van de afstandsbediening drukken.
De statusaanduiding (afb. ) begint te knipperen wanneer u het volume regelt.
Afhankelijk van het gebruikte Bluetooth-apparaat kunt u het volume van het toestel aanpassen via het aangesloten Bluetooth-apparaat. Wanneer het volume van het toestel aangepast wordt, knippert de statusaanduiding.Is dit niet het geval, dan wordt enkel het volume van het Bluetooth-apparaat aangepast. De statusaanduiding zal dan niet knipperen aangezien het toestel niet wordt bediend.
Wanneer u het toestel uitschakelt door op de /-knop te drukken, wordt het ingestelde
volume onthouden. Als u echter de netspanningsadapter loskoppelt van het stopcontact of de stekker van de netspanningsadapter loskoppelt van het toestel, wordt het volume teruggezet op de fabrieksinstelling.

Draadloos muziek beluisteren (Bluetooth-

functie)

Door verbinding te maken via Bluetooth kunt u luisteren naar het geluid van een Bluetooth-apparaat dat draadloze verbinding via Bluetooth ondersteunt (bv. een "WALKMAN").Raadpleeg de handleiding die geleverd is bij het aan te sluiten Bluetooth-apparaat.
Aan de slag: koppelen
Wat is koppelen?Bluetooth-apparaten moeten vooraf met elkaar gekoppeld worden.Na het koppelen van de Bluetooth-apparaten worden deze onthouden, zelfs als u ze loskoppelt. Als u muziek wilt beluisteren, hoeft u de apparaten dus niet opnieuw te koppelen.*Het toestel kan slechts met één apparaat per keer gekoppeld worden. Als u meerdere apparaten wilt koppelen, moet u dit voor elk apparaat afzonderlijk doen.*In de volgende gevallen moet de koppeling opnieuw uitgevoerd worden:
Als de koppelingsinformatie na een herstelling enz. gewist is.
U kunt het toestel met maximaal 9 apparaten koppelen. Als u na het koppelen van 9 apparaten nog een apparaat koppelt, wordt de koppelingsinformatie van het apparaat dat het eerst gekoppeld werd, vervangen door de informatie van het laatst gekoppelde apparaat.
Als de koppelingsinformatie van het toestel gewist wordt van het Bluetooth-apparaat.
Als het toestel geïnitialiseerd wordt.Het toestel koppelen met Bluetooth-apparatenAls u een Bluetooth-apparaat voor het eerst via Bluetooth met het toestel verbindt, moet u de volgende handelingen uitvoeren.
1. Plaats voor deze handeling het Bluetooth-apparaat en het toestel minder
dan een meter uit elkaar en schakel vervolgens elk apparaat in.
2. Houd de BLUETOOTH/PAIRING-knop (afb. ) gedurende ongeveer 2
seconden ingedrukt.
Laat de knop los als de -aanduiding (Bluetooth) (blauw) (afb. ) snel
knippert. De koppelingsmodus van het toestel is nu geactiveerd.
Tip
Wanneer u het toestel voor het eerst met een Bluetooth-apparaat wilt koppelen, wordt de
koppelingsmodus gestart zodra u de BLUETOOTH/PAIRING-knop indrukt.
3. Activeer de koppelingsmodus op het Bluetooth-apparaat.
Raadpleeg de handleiding die geleverd is bij het Bluetooth-apparaat.
Tip
Wanneer het scherm voor het selecteren van een aan te sluiten apparaat wordt weergegeven,
selecteert u "RDP-NWG400B".
Wanneer het scherm voor het invoeren van het wachtwoord wordt weergegeven (dit kan ook
"toegangscode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "paswoord" genoemd worden), voert u "0000" in.
Wanneer de koppeling voltooid is, lichten de -aanduiding (Bluetooth) en de statusaanduiding blauw op en onthoudt het toestel de koppelingsinformatie.Wanneer de koppeling voltooid is, start de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch (afhankelijk van het Bluetooth-apparaat). Sla in dat geval de procedure "Verbinding maken via Bluetooth" onder "Muziek beluisteren" over als u muziek wilt beluisteren.
Opmerking
Als u het toestel of het Bluetooth-apparaat uitschakelt voor de Bluetooth-verbinding gemaakt is,
wordt de koppelingsinformatie niet opgeslagen. Koppel dit toestel opnieuw met het Bluetooth-
apparaat.
Het wachtwoord van het toestel is vast ingesteld op "0000". U kunt het toestel alleen koppelen met
een Bluetooth-apparaat dat als wachtwoord eveneens "0000" heeft.
Als u het toestel wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat geen display heeft of dat het aan te
sluiten apparaat niet weergeeft, dient u zowel het toestel als het apparaat handmatig te koppelen.
Meer informatie over de bediening van het aan te sluiten apparaat vindt u in de handleidingen die
bij het apparaat geleverd zijn.
De koppelingsmodus annulerenWanneer u voor het eerst de koppeling doorvoert:
Druk op de WALKMAN-knop of op de AUDIO IN-knop.
Schakel het toestel uit.Bij het registreren van bijkomende apparaten wordt de koppelingsmodus na ongeveer 5 minuten geannuleerd. Als de koppelingsmodus halverwege geannuleerd wordt, moet u opnieuw starten vanaf stap 2.
Muziek beluisteren
1. Verbinding maken via Bluetooth
Voor u muziek kunt afspelen, moet u een Bluetooth-apparaat via Bluetooth verbinden met dit toestel. Raadpleeg de handleiding geleverd bij het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over de bediening ervan.Tijdens de Bluetooth-communicatie licht de -aanduiding (Bluetooth) of de statusaanduiding van het toestel blauw op.
Opmerking
De knoppen op de afstandsbediening werken niet tijdens Bluetooth-communicatie, zelfs niet als er een "WALKMAN" geplaatst is op de WM-PORT-stekker. Raadpleeg "De afstandsbediening gebruiken" en "Beschikbaarheid van de knoppen op de Bluetooth-afstandsbediening" voor meer informatie.
Tip
Als de verbinding met het Bluetooth-apparaat gemaakt is en u de WALKMAN- of AUDIO IN-
functie selecteert, wordt er automatisch overgeschakeld naar de Bluetooth-functie.
Wanneer er overgeschakeld wordt naar de Bluetooth-functie, probeert het toestel gedurende 5
seconden verbinding te maken met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat. Als de functie voor het
maken van verbinding via Bluetooth ingeschakeld is op het Bluetooth-apparaat, zal het automatisch
verbinding maken met het toestel.
2. Muziek afspelen op het Bluetooth-apparaat
Zorg ervoor dat de -aanduiding (Bluetooth) blauw oplicht.
Als de aanduiding gedoofd is, is er geen verbinding gemaakt. Zie "Verbinding maken via
Bluetooth" om de Bluetooth-verbinding door te voeren.
Start het afspelen op het Bluetooth-apparaat.
Opmerking
Als het bronapparaat uitgerust is met een basversterkingsfunctie of een equalizerfunctie, schakelt u
deze uit. Als deze functies ingeschakeld zijn, is het mogelijk dat het geluid vervormd wordt.
Tip
Afhankelijk van de "WALKMAN" is het mogelijk dat u het volume van het toestel kunt regelen met de
volumeknop op uw "WALKMAN" (in dat geval wijzigt het volume van de "WALKMAN" niet).
De Bluetooth-verbinding beëindigen
Druk op de WALKMAN-knop of op de AUDIO IN-knop van het toestel om de functie te wijzigen.
Schakel het toestel of het Bluetooth-apparaat uit.
Activeer de koppelingsmodus op het toestel.Als het toestel te ver van het Bluetooth-apparaat verwijderd is of als de Bluetooth-communicatie gestoord wordt, zal de Bluetooth-verbinding automatisch beëindigd worden.
Over de Bluetooth-stand-byfunctie
Met de Bluetooth-stand-byfunctie kunt u het toestel op afstand inschakelen en muziek draadloos beluisteren.De Bluetooth-stand-byfunctie gebruiken
Opmerking
Koppel het toestel vooraf met het Bluetooth-apparaat.
1. Stel de BLUETOOTH/STANDBY-knop in op ON. (afb. )
Als u het toestel uitschakelt, schakelt het over naar de Bluetooth-stand-bystand (de -aanduiding (Bluetooth) begint traag te knipperen).Wanneer u via Bluetooth verbinding maakt, wordt het toestel automatisch ingeschakeld en kunt u muziek beluisteren via het toestel. Het duurt ongeveer 1 minuut om het toestel uit te schakelen via een Bluetooth-apparaat.
Tip
Er wordt minder energie verbruikt als het toestel uitgeschakeld is en de Bluetooth-stand-byfunctie
geactiveerd is dan als het toestel ingeschakeld is. Als het toestel uitgeschakeld is en de Bluetooth-stand-
byfunctie niet wordt gebruikt, wordt er echter nog minder energie verbruikt.
Over de Bluetooth-aanduiding
Status-aanduiding (Bluetooth) (blauw)/-aanduiding (groen)KoppelenKnippert snel Licht opBluetooth-verbinding geactiveerd (ingeschakeld)Knippert traag Licht opBluetooth-verbinding geactiveerd (Bluetooth-stand-bystand)Knippert traag UitBluetooth-verbinding ingesteldLicht op Licht op
Tip
De -aanduiding (Bluetooth) dooft als er geen koppelingsinformatie beschikbaar is.

Geluid op uw "WALKMAN" beluisteren via de

WM-PORT-stekker (WALKMAN-functie)

De "WALKMAN" op het toestel plaatsen
Tip
U kunt, afhankelijk van het type behuizing, een "WALKMAN" in een behuizing op de eenheid
plaatsen.
1. Schuif het vak met de WM-PORT-stekker open (zie afb. ).
2. Plaats uw "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker van het toestel.
3. Draai op de achterzijde van het toestel aan de regelaar () tot het deksel de
achterkant van de "WALKMAN" ondersteunt () (zie afb. ).
Om het deksel geleidelijk aan te openen, draait u de regelaar in de richting die aangegeven wordt door (a). Als de uiterste stand bereikt is, kunt u de regelaar / het deksel niet verder bewegen.Om het deksel geleidelijk aan te sluiten, draait u de regelaar in de richting die aangegeven wordt door (b). Als het deksel volledig gesloten is, kunt u nog steeds aan de regelaar draaien. Dit is geen defect.
Tip
Pas de positie van het deksel aan zodat u de "WALKMAN" optimaal kunt bedienen. U dient deze
aanpassing slechts een keer uit te voeren. Als u later een ander model "WALKMAN" gebruikt, is het
mogelijk dat u de positie toch opnieuw moet aanpassen.
Opmerking
Sommige "WALKMAN"-modellen rusten meteen correct op het deksel als u deze op de WM-PORT-
stekker plaatst. In dat geval moet u de positie van het deksel dus niet aanpassen.
Als u het deksel niet in de correcte positie brengt, lukt het mogelijk niet goed om verbinding te
maken met de WM-PORT-stekker. Draai in dat geval de regelaar in de omgekeerde richting om het
deksel dichter in het toestel te brengen.
De "WALKMAN" verwijderenHoud het toestel stevig vast en verwijder de "WALKMAN".
Opmerking
Houd tijdens het verwijderen de "WALKMAN" in dezelfde hoek als deze van de WM-PORT-stekker.
Als u de "WALKMAN" te ver achteruit buigt bij het verwijderen, kunt u de WM-PORT-stekker
beschadigen.
Onderbreek of stop het afspelen voordat u de "WALKMAN" loskoppelt.
Muziek afspelen
1. Druk op de WALKMAN-knop (afb. ).
De WALKMAN-aanduiding (afb. ) licht op. De WALKMAN-functie is geselecteerd.
2. Druk op de -knop op de afstandsbediening of start het afspelen via uw
"WALKMAN".
Opmerking
Afhankelijk van het type "WALKMAN" werkt de -knop (afspelen/pauzeren) mogelijk niet. Start in
dat geval het afspelen via de "WALKMAN" zelf.
Tip
Wanneer u de "WALKMAN" inschakelt, produceert de luidspreker mogelijk geluid. Dit hangt af van
het type "WALKMAN" en wijst niet op een defect van het toestel.
Als Dynamic Normalizer, Equalizer, VPT (Surround), DSEE (Sound Enhance) of SP Output
Optimizer ingeschakeld is, schakelt u deze functie uit.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de hoofdtelefoonaansluiting van de "WALKMAN" als deze op
het toestel geplaatst is.

De afstandsbediening gebruiken

De afstandsbediening voorbereiden
Voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt, moet u de beschermfolie verwijderen.De batterij wordt in de fabriek in de afstandsbediening geplaatst.
Afstandsbedieningsfuncties (zie afb. )
Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor onderaan rechts op het toestel. De statusaanduiding knippert wanneer het toestel een opdracht ontvangt van de afstandsbediening.
Tip
De knoppen VOL + en
zijn voorzien van een voelstip.
Het signaal van de afstandsbediening wordt verstuurd vanaf (a).
FUNCTION-knop
"WALKMAN" AUDIO IN Bluetooth
"WALKMAN" AUDIO IN
Hiermee kunt u schakelen tussen
"WALKMAN", AUDIO IN en Bluetooth.
-knop (snel terugspoelen)*
Hiermee kunt u terugkeren naar de vorige
track. Tijdens het afspelen brengt deze
bedieningshandeling u terug naar het begin
van de huidige track. Druk twee keer op
deze knop als u wilt teruggaan naar de
vorige track.
Houd deze knop ingedrukt om snel terug te
spoelen.
Houd deze knop ingedrukt in de pauzestand
om naar het gewenste deel van een track te
gaan door gebruik te maken van de
tijdsaanduiding op het muziekscherm van
de "WALKMAN".
Hiermee kunt u een menu-item selecteren.
BACK/HOME-knop (houd deze knop ingedrukt om over te schakelen naar de HOME-knopfunctie.)
Druk op deze knop om een lijstniveau
omhoog te gaan of terug te keren naar het
vorige menu.
Houd deze knop ingedrukt om het HOME-
menu weer te geven.
/-knop (aan/stand-by)
Hiermee kunt u het toestel in- of
uitschakelen.
-knop (omhoog)/-knop (omlaag)*
Hiermee kunt u naar het begin van de eerste
track van de vorige/volgende groep gaan.
Hiermee kunt u een menu-item selecteren.
-knop*
Druk hier om de "WALKMAN" weer te
geven of te pauzeren.
Hiermee kunt u een item bevestigen.
-knop (snel vooruitspoelen)*
Naar de volgende track gaan.
Houd deze knop ingedrukt tijdens het
afspelen om een gewenst punt te zoeken.
Houd deze knop ingedrukt in de pauzestand
om naar het gewenste deel van een track te
gaan door gebruik te maken van de
tijdsaanduiding op het muziekscherm van
de "WALKMAN".
Hiermee kunt u een menu-item selecteren.
OPTION-knop*
Hiermee kunt u het optiemenu weergeven
op het display van de "WALKMAN".
VOL (volume) +/– knoppen
Hiermee kunt u het volume van het toestel
regelen.
*
Afhankelijk van de specificaties van de "WALKMAN" die u gebruikt, is het mogelijk dat sommige
functies van de afstandsbediening niet werken of anders werken.
Beschikbaarheid van de knoppen op de Bluetooth-
afstandsbediening
Als er draadloos verbinding gemaakt is via Bluetooth (BLUETOOTH/PAIRING-aanduiding brandt), kunnen alleen de onderstaande knoppen gebruikt worden.
/-knop (aan/stand-by) (afb. )
FUNCTION-knop (afb. )
VOL (volume) +/– knoppen (afb. )Als er draadloos verbinding gemaakt is via Bluetooth of als er een "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker geplaatst is, is het afhankelijk van de gebruikte "WALKMAN"
mogelijk dat de BACK/HOME-knop (afb. ) en/of de OPTION-knop (afb. )
niet werken.
De lithiumbatterij vervangen
+-zijde naar boven gerichtBij normaal gebruik gaan lithiumbatterijen ongeveer 6 maanden mee. Als de batterij leeg raakt, zal de afstandsbediening niet goed meer werken of zal de bedieningsafstand verkleinen. In dit geval moet u de batterij vervangen door een nieuwe CR2025-lithiumbatterij van Sony.Opmerking over de batterij Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om eventuele beschadiging door lekkage en corrosie te voorkomen.

Muziek beluisteren via de AUDIO IN-

aansluiting (AUDIO IN-functie)

U kunt het geluid van een externe component zoals een draagbare digitale muziekspeler beluisteren via dit toestel. Zorg ervoor dat elke component uitgeschakeld is voordat u de aansluitingen maakt.
1. Sluit de lijnuitgang van de externe component stevig aan op de AUDIO IN-
aansluiting op de achterzijde van het toestel. Gebruik hiervoor een geschikte audiokabel (niet bijgeleverd).
2. Druk op de /-knop (aan/stand-by) om het toestel in te schakelen.
De /-aanduiding (aan/stand-by) licht op.
3. Schakel de externe component in.
4. Druk op de AUDIO IN-knop (afb. ).
5. Bedien de externe component.
Het geluid is hoorbaar via het toestel.
Tip
Regel het volume op de externe component. Als het volume nog steeds niet optimaal is, gebruikt u de
VOLUME +/– knop op het toestel (of de VOL +/– knop op de afstandsbediening) om het gewenste
volumeniveau te bereiken.
Opmerking
Gebruik een audiokabel die geschikt is voor de aan te sluiten externe component.
Als het volume te laag is, past u het volumeniveau van de aangesloten component aan. Als het
volume daarna nog steeds te laag is, past u het volumeniveau van het toestel aan.
Als u het toestel aansluit op een apparaat met een ingebouwde radio of tv-tuner, is het mogelijk dat u
geen radiozenders kunt ontvangen of dat de gevoeligheid vermindert.

De batterij van uw "WALKMAN" opladen

De batterij van uw "WALKMAN" opladen met behulp van de WM-PORT-stekker
1. Sluit het toestel aan op een stopcontact.
Zie "De stroombronnen voorbereiden" voor meer informatie.
2. Plaats uw "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker van het toestel.
Raadpleeg "De "WALKMAN" op het toestel plaatsen" voor meer informatie over het aansluiten van de "WALKMAN". Als de stand-bystand geactiveerd is op het toestel, wordt de aangesloten "WALKMAN" opgeladen.Raadpleeg de handleiding van de "WALKMAN" voor meer informatie over de oplaadomstandigheden.De batterij van uw "WALKMAN" opladen met behulp van de USB-aansluitingU kunt de USB-aansluiting gebruiken voor het opladen van de batterij van uw "WALKMAN" of SONY MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon (zie afb. ).
1. Sluit het toestel aan op een stopcontact.
Zie "De stroombronnen voorbereiden" voor meer informatie.
2. Sluit de "WALKMAN" of Sony MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon
aan op de USB-aansluiting op de achterkant van het toestel.Als de stand-bystand geactiveerd is op het toestel, wordt de aangesloten "WALKMAN" of MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon opgeladen.
Opmerking
Wij kunnen niet garanderen dat andere dan de bovenstaande apparaten worden opgeladen.
De USB-aansluiting kan alleen gebruikt worden om op te laden.

Het toestel initialiseren

Als u het toestel initialiseert, wordt alle koppelingsinformatie gewist en worden alle fabrieksinstellingen hersteld.
1. Druk terwijl het toestel ingeschakeld is op de /-knop om het uit te
schakelen.
2. Houd de BLUETOOTH/PAIRING-knop ingedrukt en druk minstens gedurende
5 seconden op de /-knop (aan/stand-by).
De /-aanduiding (aan/stand-by) en de -aanduiding (Bluetooth) (blauw)
knipperen 3 keer tegelijk wanneer het initialiseren voltooid is.
Opmerking
Koppel het netsnoer van het toestel niet los gedurende 10 seconden na de initialisatie.

Veiligheidsmaatregelen

PlaatsingPlaats de netspanningsadapter niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.Plaats, gebruik of bewaar het toestel niet op de volgende plaatsen (het kan hierdoor beschadigd raken).
Op een plaats met een hoge omgevingstemperatuur
- In een ruimte waar er een verwarmingsbron aanwezig is of die blootgesteld is aan direct zonlicht.
Het toestel kan hierdoor verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
- In een opbergvak in het dashboard van een auto of in een gesloten auto bij warm weer (vooral
tijdens de zomer).
Op een plaats die blootgesteld is aan overmatig stof, vocht, regen, enz.
- Het toestel kan hierdoor vervormd of beschadigd raken.
Op een plaats die onderhevig is aan trillingen
In de buurt van een sterk magnetisch veld
Op een plaats met veel zand, zoals het strand enz.
Het toestel kan hierdoor ernstig beschadigd raken.
Op een onstabiel oppervlak of in een schuine stand
Het toestel kan vallen, met schade aan eigendommen of persoonlijke letsels als gevolg.
Gebruik
De netspanningsadapter wordt warm tijdens het gebruik. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Stel het toestel niet bloot aan zware schokken.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een tv, AM-radio of een andere tuner. Deze apparaten
kunnen radiofrequentieruis veroorzaken.
Houd de netspanningsadapter, de snoeren en de kabels uit de buurt van metalen voorwerpen om
kortsluitingen te voorkomen.
Sluit de netspanningsadapter niet aan op een voltageomvormer. Dit kan leiden tot schade aan de
adapter / het toestel, met mogelijk brand als gevolg.
Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Trek in geval van
problemen de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te
verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel.
Een "WALKMAN" die uitgerust is met een FM-radio gebruikenHet is niet mogelijk om de FM-radiofunctie van de "WALKMAN" te gebruiken via het toestel (behalve voor sommige modellen).Reinigen
Als het toestel vuil is, kunt u het schoonmaken met een zachte doek die licht bevochtigd is met water
of een zacht detergent. Veeg het toestel vervolgens droog met een droge doek.
Gebruik geen alcohol, verfverdunner, wasbenzine enz. Deze oplosmiddelen kunnen de
afwerkingslaag van het toestel aantasten.
Volg bij gebruik van een chemisch reinigingsdoekje de aanwijzingen die bij het product geleverd
zijn.
Als u een vluchtige substantie zoals een insecticide op het toestel spuit of als het toestel langdurig in
contact komt met rubber of plastic, kan de afwerkingslaag van het toestel beschadigd raken.

Over de draadloze Bluetooth-technologie

De Bluetooth-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik die een draadloze gegevenscommunicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten zoals compacte stereo's of digitale muziekspelers. Meestal worden twee apparaten verbonden met elkaar; het is echter ook mogelijk om meerdere apparaten tegelijk te verbinden.U hebt geen kabel nodig om verbinding te maken, aangezien Bluetooth een draadloze technologie is. Het is evenmin nodig de apparaten naar elkaar te richten, wat bijvoorbeeld wel moet bij infraroodtechnologie. U kunt bijvoorbeeld een apparaat gebruiken dat u in een tas of in uw zak draagt.Bluetooth is een internationale standaard die door duizenden bedrijven overal ter wereld wordt gebruikt en ondersteund.Geschikte Bluetooth-profielenBluetooth-profielen zijn gestandaardiseerd volgens het doel van het Bluetooth-apparaat. Dit product ondersteunt de onderstaande Bluetooth-versie en -profielen. Geschikte Bluetooth-versie:Bluetooth-specificatie versie 2.1+EDR*Geschikte Bluetooth-profielen
- A2DP 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile): u kunt muziekinhoud met een hoge kwaliteit
verzenden en ontvangen.
- AVRCP1.3 (Audio Video Remote Control Profile): u kunt het volume van het toestel regelen via
een ondersteund Bluetooth-apparaat.
*EDR staat voor Enhanced Data Rate.CommunicatiebereikDe draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 meter. Het werkelijke bereik varieert naargelang de volgende omstandigheden.
- De communicatie wordt gehinderd (metaal, muren, personen enz.).
- De communicatie verloopt via de functie voor draadloos LAN.
- Er zijn magnetische velden in de buurt (bv. van een magnetron of een ander elektromagnetisch
apparaat).
Storing van andere apparatenOmdat Bluetooth-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) dezelfde frequentie gebruiken (2,4 GHz), kan er zich microgolfinterferentie voordoen. Als dit toestel in de buurt van een apparaat voor draadloos LAN wordt gebruikt, kan dit een afname van de communicatiesnelheid, ruis of een onjuiste verbinding tot gevolg hebben.Ga in dat geval als volgt te werk.
- Gebruik het toestel op een afstand van minstens 10 m van het apparaat voor draadloos LAN.
- Als het toestel wordt gebruikt op minder dan 10 m van een apparaat voor draadloos LAN, dient u
het apparaat voor draadloos LAN uit te schakelen.
Storing van andere apparatenMicrogolven die door een Bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden. Zet dit toestel en andere Bluetooth-apparaten uit op de volgende locaties (als u dit niet doet, kunnen er ongelukken gebeuren).
- waar er ontvlambaar gas aanwezig is
- in een ziekenhuis
- in een trein of vliegtuig
- in een benzinestation
- in de buurt van een automatische deur
- in de buurt van een brandalarm
Opmerking
Om de Bluetooth-functie van het toestel te kunnen gebruiken, moet u nagaan of het Bluetooth-
apparaat hetzelfde profiel ondersteunt als het toestel. Zelfs als het apparaat hetzelfde Bluetooth-
profiel ondersteunt, lukt het mogelijk niet om het apparaat aan te sluiten of werkt het mogelijk niet
goed, afhankelijk van de functies of specificaties van het apparaat.
Als gevolg van kenmerken van de draadloze Bluetooth-technologie, wordt het geluid dat afgespeeld
wordt op het Bluetooth-apparaat met een lichte vertraging afgespeeld vergeleken met het geluid van
het toestel.
Dit toestel ondersteunt veiligheidsvoorzieningen die voldoen aan de Bluetooth-norm voor een
veiligere verbinding bij gebruik van de draadloze Bluetooth-technologie. Deze beveiliging is
afhankelijk van de omstandigheden mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u
communiceert met behulp van draadloze Bluetooth-technologie.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatielekken tijdens Bluetooth-
communicatie.
Een Bluetooth-apparaat moet voldoen aan de Bluetooth-standaard zoals opgesteld door Bluetooth
SIG en moet geverifieerd worden. Ook als het apparaat waarmee verbinding tot stand is gebracht,
voldoet aan de hierboven genoemde Bluetooth-standaard, werken sommige apparaten niet goed,
afhankelijk van de functies of specificaties van het apparaat.
Afhankelijk van de gebruiksomgeving, bepaalde communicatieomstandigheden of het aangesloten
Bluetooth-apparaat is er mogelijk ruis hoorbaar of hapert het geluid.

Problemen oplossen

Als u problemen ervaart bij het gebruik van dit product, raadpleegt u de volgende controlelijst en leest u de productinformatie op onze website.Als een bepaald probleem niet opgelost raakt, kunt u contact opnemen met uw Sony-handelaar.Er is geen geluid hoorbaar.
Zorg ervoor dat het toestel ingeschakeld is, dat de
/-aanduiding (aan/stand-by) groen brandt en
dat het aangesloten apparaat ingeschakeld is.
Zorg ervoor dat de FUNCTION-aanduiding die overeenstemt met het geselecteerde apparaat oranje
oplicht. Druk op de FUNCTION-knop van het bronapparaat waarnaar u wilt luisteren. Zie
"Onderdelen en bedieningselementen" voor meer informatie over de locatie van de FUNCTION-
knop.
Regel het volume op het toestel of met de afstandsbediening.
Zorg ervoor dat de afspeelstand geactiveerd is op het apparaat en pas het volume aan.
Zorg ervoor dat het toestel en het apparaat correct met elkaar verbonden zijn. Als u verbinding
maakt via de AUDIO IN-aansluiting, controleert u of de audiokabel goed aangesloten is.
Controleer de volgende punten bij gebruik van een Bluetooth-apparaat.
- Het apparaat wordt ondersteund;
- Dit toestel is niet te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat en wordt niet gestoord door een
draadloos LAN, een ander Bluetooth-apparaat of een magnetron;
- De Bluetooth-verbinding tussen dit toestel en het Bluetooth-apparaat is correct doorgevoerd (als
er een probleem is met de koppeling, moet u dit toestel en het Bluetooth-apparaat opnieuw
koppelen).
Als er een "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker geplaatst is, licht de WALKMAN-aanduiding op
en wordt de stand-bystand geactiveerd op de "WALKMAN". Om een verbinding te maken, annuleert
u de stand-bystand (door op de BACK-knop te drukken als uw "WALKMAN" hiermee uitgerust is).
Het geluid is moeilijk hoorbaar.
Verhoog het volume van het Bluetooth-apparaat of van het apparaat dat aangesloten is op de AUDIO
IN-aansluiting tot net voor het punt waarop er storing hoorbaar is.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het aanpassen van het
volume.
Regel het volume op het toestel of met de afstandsbediening.
Het geluid is vervormd of hapert.
Verlaag het volume van het externe apparaat.
Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over het regelen van het volume.
Schakel een eventuele basversterkingsfunctie of equalizerfunctie uit.
Verlaag het volume van het toestel.
Er is gezoem of geruis hoorbaar.
Zorg ervoor dat het toestel en het apparaat correct met elkaar verbonden zijn.
Plaats het toestel niet in de buurt van een tv.
Koppel eventuele kabels los van de AUDIO IN-aansluiting wanneer u deze niet gebruikt.
Er is geen radio-ontvangst.
Als u het toestel aansluit op een apparaat met een ingebouwde radio of tuner, is het mogelijk dat u
geen uitzendingen kunt ontvangen of dat de gevoeligheid vermindert.
Het is niet mogelijk om de FM-radiofunctie van de "WALKMAN" te gebruiken via het toestel
(behalve voor sommige modellen).
Er is ruis hoorbaar.
Houd apparaten zoals een mobiele telefoon uit de buurt van het toestel.
Het koppelen lukt niet.
Plaats dit toestel en het Bluetooth-apparaat dichter bij elkaar en probeer opnieuw te koppelen.
De Bluetooth-communicatie start niet.
Controleer of het aangesloten apparaat en de Bluetooth-functie ingeschakeld zijn.
De Bluetooth-verbinding wordt geannuleerd. Maak de Bluetooth-verbinding opnieuw.
Het geluid hapert of de transmissieafstand is kort tijdens het gebruik van Bluetooth-communicatie.
Begeef u uit de buurt van eventuele apparaten die elektromagnetische straling opwekken (bv. een
draadloos LAN, een ander Bluetooth-apparaat of een magnetron).
Verwijder eventuele obstakels die tussen dit toestel en het Bluetooth-apparaat staan of begeef u uit
de buurt van dergelijke obstakels.
Plaats dit toestel en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
Zet dit toestel op een andere plaats.
Zet het Bluetooth-apparaat op een andere plaats.
Het toestel kan niet overschakelen naar de Bluetooth-stand-bystand.
Er is geen koppelingsinformatie geregistreerd. Koppel het toestel met het Bluetooth-apparaat.
Het geluid dat wordt afgespeeld op het Bluetooth-apparaat wordt met een lichte vertraging afgespeeld vergeleken met het geluid van het toestel.
Bij het bekijken van tv-programma's of video's is het mogelijk dat het geluid iets later wordt
weergegeven dan het beeld.
De "WALKMAN" wordt niet opgeladen.
Zorg ervoor dat de "WALKMAN" correct is aangesloten.
De afstandsbedieningsfunctie werkt niet.
Vervang indien nodig de batterij in de afstandsbediening.
Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op het systeem.
Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en het toestel.
Zorg ervoor dat de afstandsbedieningssensor niet blootgesteld wordt aan fel licht zoals direct
zonlicht of het licht van een fluorescentielamp.
Ga dichter bij het toestel staan als u de afstandsbediening gebruikt.
Sommige modellen bieden geen ondersteuning voor de functie van de BACK/HOME-knop of de
OPTION-knop. Raadpleeg voor meer informatie over "WALKMAN"-modellen die compatibel zijn
met het toestel "Ondersteunde modellen" onder "Specificaties".
Tijdens de draadloze Bluetooth-communicatie werken alleen de
/-knop (aan/stand-by), de
FUNCTION-knop en de volumeknoppen.
Als er een "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker geplaatst is, licht de WALKMAN-aanduiding op
en wordt de stand-bystatus voor het maken van een verbinding geactiveerd op de "WALKMAN".
Annuleer deze status (door op de BACK-knop te drukken als uw "WALKMAN" hiermee uitgerust
is).
Het toestel kan niet bediend worden.
Er is een incompatibel apparaat aangesloten op de USB-aansluiting voor het opladen van een
batterij.
Wanneer er een incompatibel apparaat aangesloten is op de USB-aansluiting voor het opladen van
een batterij, kunt u het toestel niet bedienen. Koppel het apparaat los van de USB-aansluiting.
Alle aanduidingen behalve de -aanduiding (Bluetooth) lichten op.
Het beveiligingscircuit is ingeschakeld. Koppel in dat geval de netspanningsadapter los van het
stopcontact en sluit deze daarna opnieuw aan. Als het toestel nog steeds niet correct werkt,
raadpleegt u uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het volume op het maximum ingesteld is.
Als het volume van het toestel op het maximum ingesteld is, wordt het beveiligingscircuit
ingeschakeld. Schakel in dat geval het toestel opnieuw in. De fabrieksinstellingen voor de functies en
het volume worden hersteld.

Specificaties

Ondersteunde modellen"WALKMAN" die compatibel is met WM-
PORT
"WALKMAN" die compatibel is met Bluetooth®"Sony Tablet™"Sommige smartphones zoals "Xperia™"Voor klanten in Europa:http://support.sony-europe.com/DNAVoor klanten in Rusland:http://www.sony.ru/support/ru/hub/ACC_SPEAKERSLuidspreker
Luidsprekersysteem
Hoofdtoestel: GeslotenWoofer: basreflex
Afmetingen luidspreker
Hoofdtoestel: 45 mm dia.Woofer: 70 mm dia.
Impedantie
Hoofdtoestel: 8 ΩWoofer: 8 ΩVersterker
Uitgangsvermogen
Hoofdtoestel: 5 W + 5 W(bij 10 % harmonische vervorming, 1 kHz,
8 Ω)
Woofer: 10 W(bij 10 % harmonische vervorming, 100 Hz, 8 Ω)(via bijgeleverde netspanningsadapter)
Ingangen
WM-PORT-stekkerAUDIO IN-aansluiting
Ingangsimpedantie
AUDIO IN-aansluiting 35 kΩ (bij 1 kHz)Algemeen
Voeding
DC 13 V 2 A (via bijgeleverde netspanningsadapter, AC-voeding 100 V - 240 V)
Ingangen/uitgangen
WM-PORT-stekker × 1AUDIO IN-aansluiting (stereomini) × 1DC IN-aansluiting × 1USB-A-aansluiting × 1
Afmetingen (b/h/d)
Ong. 360 × 112 × 104 mm
Gewicht
Ong. 1,5 kg
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Bijgeleverde accessoires
Active Speaker-hoofdtoestel (1)Netspanningsadapter (1)Netsnoer (1)Afstandsbediening (1)CR2025-lithiumbatterij (1)(voorgeïnstalleerd voor testgebruik van de afstandsbediening)Gebruiksaanwijzing (1)Garantiekaart (1)Geproduceerd in MaleisiëWijzigingen in ontwerp en specificaties zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.Kennisgeving betreffende handelsmerken
"WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
"Xperia" is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Ericsson Mobile Communications AB.
"Sony Tablet" is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.
"Android" en het "Android"-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet altijd vermeld. (a) (b)

Anvisning

Se manualen för Sony RDP-NWG400B helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 2 personer med ett genomsnitt på 6.9. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony RDP-NWG400B? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Sony RDP-NWG400B som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Sony RDP-NWG400B-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Sony RDP-NWG400B – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Sony RDP-NWG400B.

Allmänt
Varumärke Sony
Modell RDP-NWG400B
Produkt Högtalare
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Sony RDP-NWG400B.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat