Sony RDP-X200IPN bruksanvisning

Sony RDP-X200IPN
5.6 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningSony RDP-X200IPN
Huomautuksia

iPod voidaan asettaa kotelossa tai kannessa tähän
laitteeseen. Jos kotelo tai kansi kuitenkin häiritsevät
liitäntää, irrota kotelo tai kansi ennen iPodin asettamista
telakkaliittimeen.

Kun iPod asetetaan paikalleen tai irrotetaan, pidä sitä
laitteen telakkaliittimen kanssa samassa kulmassa. Älä
vedä iPodia liian pitkälle eteenpäin.

Kun asetat iPodin tai irrotat sen, pidä laitteesta hyvin
kiinni.

Älä kierrä tai väännä iPodia, sillä se vahingoittaa liitintä.

Irrota iPod-laite kuljetuksen ajaksi. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla toimintahäiriö.

Laitteen kytkeminen päälle/

pois
Paina  (Päällä/valmiustila).
Virran merkkivalo syttyy, kun laite kytketään päälle.

Äänenvoimakkuuden

säätäminen

Paina VOLUME +/− (VOL +/− kaukosäätimessä).
Vihje

Virran merkkivalo vilkkuu vihreänä kolme kertaa, kun
äänenvoimakkuus asetetaan maksimiin tai minimiin.

iPodin käyttäminen

telakassa

1 Aseta iPod telakkaliittimeen.
Telakkaliitintä voidaan kallistaa hieman.
Katso lisätietoja kohdasta ”iPodin käsittely”.
2 Paina .
3 Ota iPod-toiminto käyttöön painamalla iPod.
iPod-ilmaisin syttyy.
4 Paina .
iPod-laitteen toisto alkaa.
Jos iPod ei käynnistä toistoa, käytä suoraan iPodista.
Voit ohjata kytkettyä iPod-laitetta tällä laitteella tai
suoraan iPod-laitteella.
Toiminto Paina
Toiston kytkeminen taukotilaan
Jatka toistoa
painamalla uudelleen.
Siirtyminen seuraavaan raitaan
(eteenpäin)
kaukosäätimessä
Siirtyminen edelliseen raitaan
(taaksepäin)*
kaukosäätimessä
Tietyn kohdan haku kuuntelun
aikana
(eteenpäin) tai
(taaksepäin)
kaukosäätimestä
toiston aikana ja pidä
painettuna, kunnes
haluttu kohta löytyy.
Siirtyminen edelliseen
valikkoon
MENU
kaukosäätimessä
Valikkokohdan tai toistettavan
raidan valinta
(ylös)/ (alas)
kaukosäätimessä
Valitun valikkokohdan valinta
tai toiston aloitus
ENTER
kaukosäätimessä
* Toiston aikana tämä toiminto palauttaa nykyisen raidan alkuun.
Paina kahdesti palataksesi edelliseen raitaan.
Huomautuksia

Jos iPod touchin, iPhonen tai iPadin näytöllä näytetään
ponnahdusviesti, katso kohta ”Tietoja App-sovelluksesta.

Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai ne eivät ole
käytettävissä kaikissa iPod-malleissa.

Jos iPodin akun virta on erittäin heikko, lataa se ennen
käytön jatkamista.

Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen tallennetun datan
mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, kun
iPod-laite on liitettynä tähän laitteeseen.

Lisätietoja ympäristöä koskevista vaatimuksista iPod-
laitetta käytettäessä on Apple Inc:in verkkosivuilla.

MENU-, (ylös)-, (alas)- ja ENTER-painikkeet
pääyksikössä ja/tai mukana toimitetussa kaukosäätimessä
toimivat vain Apple-laitteissa (iPhone/iPad/iPod touch),
joissa on iOS 6-käyttöjärjestelmä asennettuna. Ne eivät
toimi iOS 7-käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa. Käytä
siinä tapauksessa Apple-laitteiden näyttöä suoraan.
iPodin irrottaminen
Katso lisätietoja kohdasta ”iPodin käsittely”.
iPodin lataaminen
Voit käyttää laitetta akkulaturina iPodille.
Lataaminen alkaa, kun iPod kytketään laitteeseen. Lataustila
tulee näkyviin iPod-laitteen näyttöön. Lisätietoja on iPod-
laitteen käyttöoppaassa.
RDP-X200iPN

Suomi

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla
tai verhoilla. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä laitteen
päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta
alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta laitteen
päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai
muuhun kaappiin.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi
ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai
tulelle.
Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla pääpistoke
pistorasiasta, kytke laite helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan (verkkovirtaan),
laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi
katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla on nimikyltti
ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.
VAROITUS
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy
räjähdysvaara. Korvaa paristo ainoastaan samantyyppisellä
paristolla.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä
laitteita
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta,
Sony Corportation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin
lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt
tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme
ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa
mainituille edustajille.
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja
käy osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/
RLAN-verkon käytöstä on säädetty:
yksityisessä käytössä lakisäädöksellä 1.8.2003, nro
259 (”Sähköisen kommunikaation säännöstö”). Erityisesti
artikla 104 ilmoittaa, milloin vaaditaan yleisen
valtuutuksen saaminen ennen käyttöä ja artikla
105 ilmoittaa, milloin vapaa käyttö on sallittu;
RLAN-verkon käytön sallimisesta suurelle yleisölle, mitä
tulee telekommunikaatioverkkoihin ja -palveluihin,
sähköisen kommunikaation säännöstöön liittyvällä
ministeriön säädöksellä 28.5.2003, ja siihen kuuluvilla
lisäyksillä, ja artiklalla 25 (yleinen valtuutus elektronisille
kommunikaatioverkoille ja -palveluille).
Tekijänoikeudesta ja lisensseistä
Bluetooth®-sanan ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja
Sony Corporation käyttää kyseisiä merkkejä yhtiön
myöntämällä lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ja
kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch ovat Apple
Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Lightning on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki.
”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ja ”Made for iPad
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu
erityisesti iPod-, iPhone-, tai iPad-laitteeseen kytkettäväksi
ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen vaatimukset.
Apple ei ole vastuuvelvollinen tämän laitteen toiminnasta
eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten
yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen
käyttäminen iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.
Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua maantieteellisellä
alueella, joka sijaitsee 20 km säteellä Huippuvuorten Ny-
Ålesundin keskustasta.

Varotoimet


Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, ei
johdosta.

Koska kaiuttimessa on voimakas magneetti, pidä
magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat kellot,
kuvaputkitelevisiot tai projektorit jne. etäällä laitteesta
välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.

Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle
(esimerkiksi lämmityslaitteen tai ilmanvaihtoputken
lähelle), auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta laitteen sisäosat
eivät kuumene. Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia
laitteen ilmanvaihtoaukot.

Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota
laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi,
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.

Älä kosketa antennia tai pistoketta ukkosmyrskyn aikana.

Älä kosketa laitetta märillä käsillä.

Älä sijoita laitetta lähellekään vettä.

Personal Audio

System

4-461-402-63(1)
Vertailuopas FIReferensguide SEHUOMAUTUKSIA LITIUM-PARISTOSTA

Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta varmistut sen hyvästä
kosketuksesta.

Asenna paristo niin, että sen navat tulevat varmasti
oikeille puolille.

Älä kosketa paristoa metallisilla pinseteillä, sillä muutoin
voi syntyä oikosulku.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti,
voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Kierrätettävät lisävarusteet: Kaukosäädin
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa,
ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten
paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Bluetooth-käyttö

Langattoman Bluetooth-tekniikan toimintamatka on
10 metriä.
Suurin toimintamatka voi vaihdella esteiden (ihmiset,
metalli, seinä jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön
mukaan.
Teräshylly
Rajoittunut suoritusteho
Ihanteellinen suoritusteho
Laite

Seuraavat olosuhteet voivat vaikuttaa Bluetooth-käytön
herkkyyteen.
män laitteen ja iPodin välissä on este (esimerkiksi
henkilö, metallia tai seinä).
2,4 GHz:n taajuutta käyttävä laite (esimerkiksi langaton
verkkolaite, langaton puhelin tai mikroaaltouuni) on
tämän laitteen läheisyydessä.
Laite on asennettu teräshyllyyn.

Koska Bluetooth-laitteet ja langattomat verkkolaitteet
(IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta,
mikroaaltohäiriötä voi esiintyä. Häiriöt voivat heikentää
yhteysnopeutta, lisätä kohinaa tai aiheuttaa virheellisiä
yhteyksiä, jos tätä laitetta käytetään langattoman
verkkolaitteen läheisyydessä. Toimi tällöin seuraavasti:
ytä tätä laitetta vähintään 10 metrin päässä
langattomasta verkkolaitteesta.
Jos tätä laitetta käytetään alle 10 metrin päässä
langattomasta verkkolaitteesta, sammuta langaton
verkkolaite.
Sijoita tämä laite ja iPod mahdollisimman lähelle
toisiaan.

Bluetooth-laitteen mikroaallot voivat vaikuttaa sähköisten
terveydenhuoltolaitteiden toimintaan. Sammuta tämä
laite ja iPod seuraavissa paikoissa, sillä muutoin voi
aiheutua onnettomuus:
syttyvän kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa,
lentokoneissa tai huoltoasemilla
automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä

Tämä laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia
suojaustoimintoja suojatun yhteyden muodostamiseksi,
kun langatonta Bluetooth-tekniikkaa käytetään. Suojaus
ei kuitenkaan ole välttämättä riittävä asetuksista riippuen.
Ole varovainen käyttäessäsi langatonta Bluetooth-
tekniikkaa.

Emme vastaa Bluetooth-käytön aikana vääriin käsiin
vuotaneista tiedoista.

Yhteyden muodostamista kaikkiin Bluetooth-laitteisiin ei
taata.
Bluetooth-toiminnon sisältävän laitteen on täytettä
Bluetooth-standardi, jonka on määrittänyt Bluetooth
SIG, Inc. Laite on myös todennettava.
Vaikka yhdistettävä laite täyttäisi edellä mainitun
Bluetooth-standardin, yhteyttä ei voida muodostaa
kaikkiin laitteisiin tai yhteys ei toimi oikein laitteen
ominaisuuksista tai teknisistä tiedoista riippuen.

Viestinnän aloittaminen voi kestää jonkin aikaa
yhdistettävästä laitteesta riippuen.
Huomautus

Tässä vertailuoppaassa termillä ”iPod” viitataan yleisesti
iPod, iPhone- tai iPad-laitteiden toimintoihin, ellei
tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Valmistelut

Virtalähde

Automaattinen sammutus
Kun musiikin toisto (telakassa olevasta iPodista, Bluetooth-
yhteydestä tai AUDIO IN -liitäntään kytketystä lisälaitteesta)
on loppunut, laite sammuu automaattisesti, jos mitään
toimintoja ei suoriteta noin 20 minuutin aikana.
Verkkolaitteen käyttäminen
1 Liitä toimitettu verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen.
2 Liitä verkkolaite tukevasti tämän laitteen takana
olevaan DC IN 20V -liittimeen ja liitä se pistorasiaan.Huomautus verkkolaitteesta
Käytä vain vakiovarusteena toimitettua Sony-
verkkolaitetta. Muiden valmistajien pistokkeiden
polariteetti voi poiketa. Laite voi toimia väärin, jos
mukana toimitettua verkkolaitetta ei käytetä.

Kaukosäädin

Poista eristekalvo ennen toimitetun kaukosäätimen
ensimmäistä käyttökertaa.
Suuntaa kaukosäädin laitteen
(kaukosäätimen tunnistin)
-tunnistimeen.
Virran merkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen komento
vastaanotetaan.
Milloin paristo tulisi vaihtaa
Normaalikäytössä paristo (CR2025) kestää noin 6 kuukautta.
Vaihda paristo uuteen, kun kaukosäätimellä ei voi enää käyttää
laitetta.
-puoli ylöspäin
Huomautus

Poista paristo, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään
aikaan, jotta mahdolliset paristovuodot tai korroosio eivät
aiheuta vahinkoja.

Toiminnot

iPodin käsittely

iPodin asettaminen
iPodin irrottaminen

Käyttäminen langattomalla

musiikin suoratoistolla

Voit kuunnella laitteella iPodin tai muun Bluetooth-laitteen
musiikkia langattomasti käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.
Paritus
Mitä on parittaminen?
Bluetooth-laitteet on ”paritettava” yhteen ennen käyttöä.
Kun Bluetooth-laitteet on paritettu, niitä ei tarvitse parittaa
uudelleen ellei parittamistietoja poisteta.
Bluetooth-ilmaisin
Tila Bluetooth-ilmaisin
(sininen)
Bluetooth ei käytössä Ei pala
Bluetooth käytössä mutta ei
yhdistetty
Vilkkuu hitaasti
Parittamistila Vilkkuu nopeasti
Yhdistetty tai viestimässä Palaa
iPodin kanssa parittaminen
Pidä iPod ja laite korkeintaan 1 metrin päässä toisistaan tätä
toimintoa varten.
1 Paina .
2 Kytke Bluetooth-toiminto päälle painamalla
BLUETOOTH ( kaukosäätimessä), kun Bluetooth-ilmaisin on sammuneena.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu hitaasti.
3 Paina ja pidä BLUETOOTH ( kaukosäätimessä)
painettuna.
Kun parittaminen aloitetaan, kuuluu kaksoisäänimerkki
ja Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
Laitteen parittamistila on aktiivinen.
4 Suorita paritustoimenpide iPodissa laitteen
tunnistamiseksi. Valitse ”Asetukset
Bluetooth” ja kytke Bluetooth-toiminto päälle.
Bluetooth-ilmaisin syttyy.
Esimerkki: iPhone 5
yttöön tulee näkyviin luettelo tunnistetuista laitteista.
Laitteen nimenä näkyy ”RDP-X200iPN”.
Jos nimeä ”RDP-X200iPN” ei näy, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
5 Valitse ”RDP-X200iPN” iPodin näytöstä, kun
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
Kun iPodin näyttöön tulee teksti ”Yhteydessä,
parittaminen ja yhteys ovat valmiita.
Esimerkki: iPhone 5
Huomautuksia

Toiminta ja näyttö voivat olla erilaisia eri iPod-mallien ja/
tai ohjelmistoversioiden välillä. Lisätietoja on iPod-
laitteen käyttöoppaassa.

Paritustila perutaan noin 5 minuutin kuluttua. Jos
parittamistila perutaan puolivälissä, aloita uudelleen
vaiheesta 3.

Jos paritusta ei suoriteta loppuun, aloita uudelleen
vaiheesta 3.

Voit parittaa laitteen toisen iPodin kanssa toistamalla
vaiheet 1 - 5.

Jos vaiheessa 3, ei kuulu kaksoisäänimerkkiä tai
Bluetooth-ilmaisin ei vilku nopeasti, pidä painiketta
BLUETOOTH (
kaukosäätimessä) uudelleen painettuna.

Jos sammutat laitteen tai iPodin ennen kuin Bluetooth-
yhteys on muodostettu, paritustietoja ei säilytetä
muistissa eikä paritusta suoriteta loppuun.
Huomautuksia parituksesta muun Bluetooth-laitteen
kuin iPodin kanssa

Kun paritus suoritetaan muun Bluetooth-laitteen kuin
iPodin kanssa, voidaan vaiheen 3 jälkeen joutua
antamaan tunnuskoodi Bluetooth-laitteeseen. Syötä tässä
tapauksessa ”0000”.

Toiminta ja näyttö voivat olla erilaisia eri Bluetooth-
laitteiden ja/tai ohjelmistoversioiden välillä. Lisätietoja on
Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.
Äänen kuunteleminen
Pidä iPod ja laite korkeintaan 10 metrin päässä toisistaan
tätä toimintoa varten.
Tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

iPodin Bluetooth-toiminto on päällä.

Laitteen ja iPodin paritus on suoritettu. Jos paritusta ei ole
suoritettu loppuun, suorita se uudelleen. (Katso ”iPodin
kanssa parittaminen.)
1 Paina .
2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla
BLUETOOTH ( kaukosäätimessä).
Viimeksi yhdistetty iPod yhdistetään automaattisesti
uudelleen, kun Bluetooth-toiminto kytketään päälle.
3 Valitse haluttu musiikki, video, peli jne.
toistettavaksi iPodista. Lisätietoja on iPod-laitteen käyttöoppaassa.
Vihje

Jos viimeksi yhdistetty iPod ei yhdisty automaattisesti
uudelleen, paina BLUETOOTH (
kaukosäätimessä). Jos
yhteyttä ei muodosteta vieläkään, valitse tämän laitteen
mallin nimi iPodista. (Suorita vaiheet 4 - 5 kohdasta
”iPodin kanssa parittaminen.)

Yhdistä vaihtoehtoinen, tämän laitteen kanssa aiemmin
paritettu iPod painamalla BLUETOOTH
(
kaukosäätimessä) parhaillaan yhdistetyn iPodin
yhteyden katkaisemiseksi. Valitse sen jälkeen laitteen
mallin nimi vaihtoehtoisesta iPodista, jonka haluat
yhdistää.

Voit ladata iPodia telakassa samalla, kun kuuntelet
musiikkia Bluetooth-yhteydellä.

Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti
alhainen, säädä Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.
Kuuntelun lopettaminen
Katkaise Bluetooth-yhteys jollakin seuraavista tavoista.

Katkaise virta laitteesta.

Sammuta iPod.

Paina BLUETOOTH ( kaukosäätimessä), iPod tai
AUDIO IN.

Lopeta yhteys käyttämällä iPodia. Lisätietoja on iPod-
laitteen käyttöoppaassa.
Paritettujen ja muistissa olevien
mallien luettelon poistaminen
laitteesta
1 Paina .
2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla
BLUETOOTH ( kaukosäätimessä).
3 Pidä laitteen painikkeita BLUETOOTH ja
VOLUME painettuina samanaikaisesti.
MEGA BASS -ilmaisin vilkkuu.
Huomautuksia

Luettelo voidaan tyhjentää myös Bluetooth-yhteyden
aikana suorittamalla vaihe 3.

tä toimintoa ei voida suorittaa parituksen aikana.

Voit parittaa tämän laitteen kanssa uudelleen poistamalla
laitteen iPodista ja suorittamalla parituksen uudelleen.
(Katso ”iPodin kanssa parittaminen.)

Lisävarusteiden liittäminen

Voit nauttia lisävarusteiden, kuten kannettavan digitaalisen
musiikkisoittimen, äänestä tämän laitteen kaiuttimien
kautta. Varmista, että kytket kaikki laitteet pois päältä ennen
kuin teet liitänjä.
1 Liitä kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen
(tai muun laitteen) linjalähtöliitin laitteen takana olevaan AUDIO IN -liittimeen sopivalla äänikaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
2 Kytke virta laitteeseen painamalla .
3 Ota äänitulotoiminto käyttöön painamalla
AUDIO IN.
Äänituloilmaisin syttyy.
4 Kytke liitetty laite päälle.
5 Aloita toisto liitetystä laitteesta.
Liitetyn laitteen ääni kuuluu tämän laitteen kaiuttimista.
Huomautuksia

Liittämiseen vaadittavan äänikaapelin tyyppi riippuu
lisälaitteesta. Varmista, että käytetään oikeaa
kaapelityyppiä.

Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti
alhainen, säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.

Muita hyödyllisiä toimintoja

Bassoäänen vahvistaminen

Paina MEGA BASS-painiketta.
MEGA BASS-ilmaisin syttyy. Voit palata tavalliseen ääneen
painamalla painiketta uudelleen.

Tietoja App-sovelluksesta

iPod touch-/iPhone-/iPad-laitteelle tarkoitettu
telakkasovellus on saatavana Apple App Storesta.
Lisätietoja toiminnoista saat etsimällä ”D-Sappli” -sovelluksen
ja lataamalla ilmaisen sovelluksen.
Ominaisuudet

D-Sappli sisältää erilaisia ajastintoimintoja: hälytys,
musiikkiajastin ja uniajastin.

Voit asettaa jopa 10 hälytystä, joiden hälytysäänenä
käytetään iPodin kappaleita tai D-Sappli-sovelluksen
valmiiksi asetettua ääntä.
Musiikkiajastin mahdollistaa halutun musiikin toiston tai
siirtämisen taukotilaan haluttuna aikana. Uniajastimella
voidaan määrittää, mihin aikaan musiikin toisto loppuu.
Hälytys, musiikkiajastin ja uniajastin toimivat yhdessä
laitteen virtalähteen kanssa.
Hälytys, musiikkiajastin ja uniajastin ovat käytettävissä
vain, kun D-Sappli on käytössä.

D-Sappli sisältää myös kellonäytön suurennustoiminnon.
Huomautuksia

Jos tähän laitteeseen tarvittavaa App-sovelluslinkkiä ei ole
ladattu iPod touch-/iPhone-/iPad-laitteeseen,
D-Sappli-sovelluksen lataamiseen kehottava
ponnahdusviesti voidaan näyttää toistuvasti.
Lopeta ponnahdusviestin näyttäminen poistamalla
App-sovelluksen linkkitoiminto käytöstä.

App-sovelluksen linkkitoiminnon poistaminen käytöstä:
liitä verkkolaite ja paina sitten / virran katkaisemiseksi
laitteesta. Irrota iPod touch-/iPhone-/iPad-laite
telakkaliittimestä. Pidä painiketta painettuna ja paina
samalla laitteen /-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan. (Virran merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa
käytöstäpoiston merkiksi.)

Ota App-sovelluksen linkkitoiminto uudelleen käyttöön
toistamalla edellä olevat vaiheet. (Virran merkkivalo
vilkkuu kerran käyttöönoton merkiksi.)

Yleisiä tietoja

Tekniset tiedot

iPod
Lähtövirta: 5 V
Enintään: 2,1 A
Bluetooth
Lähtö
Bluetooth-määritysten teholuokka 2
Suurin toimintamatka
Suora yhteys, noin 10 m*
1
Taajuusalue
2,4 GHz:n taajuus (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Viestintäjärjestelmä
Bluetooth-määritysversio 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*
2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*
3
(Audio/Video Remote Control Profile)
Tuetut koodekit*
4
SBC (Subband Codec)
*
1
Toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa laitteiden välissä
olevat esteet, mikroaaltouunin muodostamat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanoton herkkyys, antennin toiminta,
käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
*
2
Bluetooth-standardin profiilit tarjoavat määritykset laitteiden
väliselle Bluetooth-tiedonsiirrolle.
*
3
Jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa
iPod-malleissa.
*
4
Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
Yleisiä tietoja
Kaiutin
Woofer: Halkaisija noin 76 mm × 2
Tweeter: Halkaisija noin 25 mm × 2
Tuloliitäntä
AUDIO IN -liitäntä (ø 3,5 mm stereoliitin)
Impedanssi: 50 kΩ
Keskimääräinen tulotaso: 245 mV
Lähtöteho
20 W + 20 W (harmoninen särö 1%)
Virtalähde
Nimellinen ulkoinen virtalähde: Tasajännite 20 V (mukana
toimitetulla verkkolaitteella (AC 100 V - 240 V, 50 Hz/
60 Hz))
Mitat
Noin 356,0 mm × 168,1 mm × 155,8 mm (l/k/s)
(mukaan lukien ulos työntyvät osat ja ohjaimet)
Paino
Noin 2,2 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (litiumpariston kanssa) (1)
Verkkolaite (1)
Verkkovirtajohto (1)
Vertailuopas (tämä asiakirja) (1)
Yhteensopivat iPod/iPhone/iPad-
mallit
Yhteensopivat iPod/iPhone/iPad-mallit ovat seuraavat.
Päivitä iPod/iPhone/iPad-laitteen ohjelmisto viimeisimpään
versioon, ennen kuin käytät sitä tämän laitteen kanssa.
Lightning-liittimen kanssa yhteensopivat mallit
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPad Air
iPad mini Retina-näyttö
iPad (4. sukupolvi)
iPad mini
iPod touch (5. sukupolvi)
iPod nano (7. sukupolvi)*
Langattoman musiikin suoratoiston kanssa yhteensopivat mallit
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad Air
iPad mini Retina-näyttö
iPad (4. sukupolvi)
iPad mini
iPad (3. sukupolvi)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. sukupolvi)
iPod touch (4. sukupolvi)
iPod touch (3. sukupolvi)
iPod touch (2. sukupolvi)
iPod nano (7. sukupolvi)
* Kaukosäätimen komennot ”MENU, ”, ”” ja ”ENTER” toimivat
vain iPhone-, iPad- ja iPod touch-laitteissa.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.

Vianetsintä

Yleisiä tietoja
Virta ei kytkeydy päälle, kun verkkolaite on liitetty.
Varmista, että verkkolaite on liitetty tiukasti pistorasiaan.
Ääntä ei kuulu.
Säädä äänenvoimakkuutta painikkeella VOLUME +/−
(VOL +/− kaukosäätimessä).
Äänessä on häiriöitä.
Varmista, että laite ei ole lähellä käytössä olevaa
matkapuhelinta tms.
Virran merkkivalo vilkkuu.
Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite vastaanottaa
signaalin kaukosäätimeltä. Tässä tapauksessa
vilkkuminen ei tarkoita virhettä tai vikaa.
Kun iPodia käytetään telakassa
Ääntä ei kuulu.
Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
Varmista, että iPod-toiminto on otettu käyttöön.
Toimintoa ei suoriteta.
Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tän laitteen
kanssa. (Katso ”Lightning-liittimen kanssa
yhteensopivat mallit”.)
iPod ei lataudu.
Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
Varmista, että verkkolaite on kytketty hyvin.
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
(Katso ”Lightning-liittimen kanssa yhteensopivat mallit”.)
Bluetooth-yhteyttä käytettäessä
Ääntä ei kuulu.
Varmista, että laite ei ole liian kaukana iPodista ja että
laite ei vastaanota häiriötä langattomista verkkolaitteista,
muista 2,4 GHz:n langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista.
Tarkista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein
tämän laitteen ja iPodin välille.
Parita tämä laite uudelleen iPodin kanssa.
Pidä kaukana metalliesineistä ja -pinnoista.
Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.
Ääni pätkii tai yhteysetäisyys on lyhyt.
Jos lähellä on sähkömagneettista säteilyä muodostava
laite, kuten langaton verkkolaite, muu Bluetooth-laite tai
mikroaaltouuni, siirry kauemmaksi sellaisista lähteistä.
Poista mahdolliset esteet tämän laitteen ja iPodin väliltä
tai siirry kauemmaksi esteestä.
Sijoita tämä laite ja iPod mahdollisimman lähelle toisiaan.
Aseta tämä laite toiseen paikkaan.
Aseta iPod uuteen paikkaan.
Yhteyttä ei voi muodostaa.
Suorita paritus uudelleen. (Katso ”iPodin kanssa
parittaminen.)
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
(Katso ”Langattoman musiikin suoratoiston kanssa
yhteensopivat mallit”.)
Parittamista ei voi suorittaa.
Sijoita tämä laite ja iPod lähemmäksi toisiaan.
Poista laite iPodista ja suorita paritus uudelleen.
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
(Katso ”Langattoman musiikin suoratoiston kanssa
yhteensopivat mallit”.)
Äänitulo
Ääntä ei kuulu.
Varmista, että äänikaapeli on kytketty hyvin.
Varmista, että liitetty lisälaite on toistotilassa.
Varmista, että äänitulotoiminto on otettu käyttöön.
Ääni on hiljainen.
Tarkista liitetyn lisälaitteen äänenvoimakkuus.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
Vaihda kaukosäätimen paristo uuteen, jos se on liian
heikko.
Varmista, että osoitat kaukosäätimellä laitteen
kaukosäätimen tunnistimeen.
Älä peitä (kaukosäätimen tunnistin) -tunnistinta tai
aseta mitään esineitä aivan sen eteen.
Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.
Varmista, että kaukosäätimen tunnistimeen ei osu
kirkkaita valoja, kuten suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivaloa.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.
Kannatin
Telakkaliitin
Telakointiasema
Virran
merkkivalo
iPod-ilmaisin
Bluetooth-ilmaisin
Äänituloil-
maisin
Kaukosääti-
men tunnistin
MEGA BASS -ilmaisin
Painikkeissa VOLUME + (VOL + kaukosäätimessä) ja on kohopisteet.
©2013 Sony Corporation Printed in China

Anvisning

Se manualen för Sony RDP-X200IPN helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 5.6. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony RDP-X200IPN? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Sony RDP-X200IPN som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Sony RDP-X200IPN-ägare att ge dig ett bra svar.

Suoma kongäs • 15-4-2017 Inga kommentarer

Letar efter manual för Sony RDP-200 iPN vår apparat har helt plötsligt lagt av. Hörs ingenting när vi ställer iPhone telefonen på plats. Vad kan det vara för fel?

Svara på den här frågan

Antal frågor: 1

Sony RDP-X200IPN – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Sony RDP-X200IPN.

Fjärrkontrollen gör det enklare och bekvämare än någonsin att kontrollera din bildskärm.
Allmänt
Varumärke Sony
Modell RDP-X200IPN | RDP-X200IPN
Produkt Högtalare
EAN 4905524923667
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)
Audio
Ljudutgångskanaler 2.0 kanaler
Uteffekt (RMS) 40 W
Impedans 4 Ω
Högtalarelement, diameter 76 mm
Anslutningar
Hörlursanslutning -
Bluetooth Ja
Likströmsingång Ja
Bluetooth-profiler A2DP,AVRCP
Övrigt
AirPlay Nej
Extern strömadapter Ja
Ljudanslutning 1
Prestanda
Apple-kompatibel dockningsmöjlighet iPad,iPhone,iPhone 5,iPod,iPod Nano 7,iPod Touch 5
Equalizer Nej
Radio
FM-radio Nej
Design
Produktens färg Svart
Volymkontroll Digital
Disktanthögtalare diameter 25 mm
Kontrollampa Ja
Strömtillförsel
Strömkälla av typen AC,DC
Inbyggd laddare Ja
AC-inspänning 100 - 240 V
Strömförbrukning (vanlig) 60 W
Vikt & dimension
Bredd 356 mm
Djup 155.8 mm
Höjd 168.1 mm
Vikt 2200 g
Förpackningens innehåll
Fjärrkontroll ingår Ja
AC-adapter inkluderad Ja
Bruksanvisning Ja
visa mer

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Sony RDP-X200IPN.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat