Sony RDP-XF100IP bruksanvisning

Sony RDP-XF100IP
9.4 · 1
PDF anvisning
 · 2 sidor
Svenska
anvisningSony RDP-XF100IP
RDP-XF100iP_4-182-698-62(1)_CEF RDP-XF100iP_4-182-698-62(1)_CEF
SuomiVAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä
laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta palavia
kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta
alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta
laitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä
esineitä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin
tai muuhun kaappiin.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi
ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai
tulelle.
Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla pääpistoke
pistorasiasta, kytke laite helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan (verkkovirtaan),
laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi
katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla on
nimikyltti ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.
VAROITUS
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy
räjähdysvaara. Korvaa paristo ainoastaan
samantyyppisellä paristolla.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä
laitteita.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
CE-merkinnän kelpoisuus on rajattu vain niihin maihin,
missä se on lailla määrätty, pääasiassa ETA (Euroopan
talousalue) -maat.
Ominaisuudet
iPod-/iPhone-yhteensopiva
FM-viritin 20 asemamuistilla
Ladattava akku kannettavaan käyttöön
Audiotulotoiminto
Langaton kaukosäädin vakiovarusteena
Varotoimet
ytä laitetta kohdassa ”Tekniset tiedot” mainituilla
virtalähteillä.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten ve
pistokkeesta äläkä johdosta.
Koska kaiuttimessa on voimakas magneetti, pidä
magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat
kellot etäällä laitteesta välttääksesi magneetin
aiheuttamat viat.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu
kuumuudelle (esimerkiksi lämmityslaitteen tai
ilmanvaihtoputken lähelle), auringonvalolle, pölylle,
tärinälle tai iskuille.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta laitteen
sisäosat eivät kuumene. Älä sijoita laitetta sellaiselle
alustalle (esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle
sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa
tukkia laitteen ilmanvaihtoaukot.
Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota
laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi,
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Puhdista laitteen kotelo pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.
HUOMAUTUKSIA LITIUM-PARISTOSTA
Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta varmistut sen
hyvästä kosketuksesta.
Asenna paristo niin, että sen navat tulevat varmasti
oikeille puolille.
Älä kosketa paristoa metallisilla pinseteillä, sillä
muutoin voi syntyä oikosulku.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä
laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on
saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Kierrätettävät lisävarusteet: Kaukosäädin
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa,
ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä
(Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten
paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
4-182-698-62(1)

Personal Audio

Docking System

RDP-XF100iP
©2010 Sony Corporation Printed in China
KäyttöohjeetBruksanvisning (på baksidan)Virtalähteen valmistelu
Lataa ladattava akku ennen kuin käytät tätä laitetta
ensimmäistä kertaa tai silloin, kun akku on loppunut.
Voit käyttää laitetta latauksen aikana.
1 Liitä verkkovirtajohto (vakiovaruste)
verkkolaitteeseen (vakiovaruste).
2 Liitä verkkolaite tukevasti tämän laitteen takana
olevaan DC IN 20V -liittimeen ja liitä se pistorasiaan.
AUDIO IN DC IN 20V
Verkkolaite
Verkkovirtajohto
Pistorasiaan
Huomautus verkkolaitteesta
• Käytä vain Sonyn toimittamaa verkkolaitetta. Muiden valmistajien
pistokkeiden polariteetti voi poiketa. Laite voi toimia väärin, jos
mukana toimitettua verkkolaitetta ei käytetä.
3 Vahvista, että lataus on alkanut.
Kun lataus alkaa, akun ilmaisin tulee näkyviin.
Latauksen aikana latauksen ilmaisinanimaatio toistuu.
Kun laite on kytketty pois päältä
Kun lataus on valmis, täyden akun ilmaisin tulee
hetkeksi näkyviin ja katoaa sitten.

Huomautuksia
• Jos liität verkkolaitteen (remove comma) kun akku on täyteen
ladattu, täyden akun ilmaisin tulee hetkeksi näkyviin ja katoaa sitten.
• Jos liität verkkolaitteen kun akun virta on vähissä, lataus alkaa ja
akkuvirran vähäisyyden ilmaisin ja latauksen ilmaisinanimaatio
toistuvat.
Laite ei voi suorittaa toimintoja ilman verkkolaitetta,
kun akkuvirran vähäisyyden ilmaisin on näkyvissä.
 
Kun laite on päällä
Kun lataus on valmis, täyden akun ilmaisin tulee
näkyviin.
Huomautus
• Akun lataamisessa kestää noin 7 tuntia.
Ladattavan akun käyttäminen
Voit käyttää laitetta ladattavalla akulla verkkolaitteen
sijaan.
Huomautus
• Maksimilähtö on pienempi, kun verkkolaite on irrotettu.
Akussa jäljellä olevan virran tarkistaminen
Akussa jäljellä oleva virta ilmaistaan, kun laite kytketään
päälle. Kun jäljellä oleva virta kuluu, akun ilmaisin kuluu.
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4
Kun akku on lähes täysin tyhjä, ”LOW BATT” vilkkuu ja
laite sammuu. Liitä verkkolaite akun lataamista varten.
(Katso ”Virtalähteen valmistelu”.)
 
Huomautuksia
• Akussa jäljellä olevaa virtaa ei ilmaista, kun laite kytketty pois päältä.
• Laite vaatii vähintään 30 minuuttia akun lataamiseen, jos ”LOW
BATT” tulee näkyviin.
• Akun ilmaisin näyttää likimääräisesti jäljellä olevan akun virran.
• Käyttöolosuhteet vaikuttavat akun kulumisnopeuteen.
Akun kesto
Toiminnolla Akun kesto
iPod-toisto noin 7 tuntia*
FM-vastaanotto noin 7 tuntia
Mitattu JEITA-standardin (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
mukaisesti.
* Mitattu käyttämällä täyteen ladattua akkua ja täyteen ladatun,
perinteisen iPod-laitteen toistoa.
Milloin ladattava akkupakkaus tulisi vaihtaa
Toistuva uudelleenlataus heikentää ladattavan akun
kapasiteettia ajan myötä. Vaihda ladattava akkupakkaus
uuteen, kun sen kapasiteetti on puolet tavallisesta ajasta
täyteen ladattunakin.
Huomautus
• Ladattavaa akkupakkausta ei ole vapaasti myynnissä. Jos haluat
ostaa ladattavan akkupakkauksen (NH - 2000 RDP), ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
VirtalähteetLadattavan akkupakkauksen vaihtaminen
1 Liu’uta salpa kohtaan UNLOCK ja liu’uta RELEASE
-salpaa tämän laitteen pohjassa olevan nuolen
suuntaan.
Irrota akkulokeron kansi, kun se aukeaa.
2
Käytä kolikkoa tai vastaavaa ladattavan
akkupakkauksen pois vetämiseen.
3
Irrota ladattava akkupakkaus ja irrota liittimen johto
akkulokerosta.
4 Liitä uuden ladattavan akkupakkauksen johto
liittimeen ja aseta akku laitteeseen.
5 Sulje akkulokero ja liu’uta salpa asentoon LOCK.
1
2
3
4
5
Huomautuksia
• Lataa uusi akkupakkaus ennen käyttöä. Katso lisätietoja kohdasta
”Virtalähteen valmistelu.
• Kytke laite pois päältä ennen kuin vaihdat ladattavan
akkupakkauksen.
• Kun vaihdat ladattavan akkupakkauksen, aseta pehmeä liina tms.
laitteen alle.
Kaukosäätimen käyttöönotto
Poista eristekalvo ennen kaukosäätimen ensimmäistä
käyttökertaa.
Milloin paristo on vaihdettava uuteen
Normaalikäytössä paristo (CR2025) kestää noin
6 kuukautta. Vaihda paristo uuteen, kun kaukosäätimel
ei voi enää käyttää laitetta.
CR2025
Huomautuksia
• Älä yritä ladata paristoa.
• Poista paristo, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, jotta
mahdolliset paristovuodot tai korroosio eivät aiheuta vahinkoja.
Toiminnot
Antenni
Näyttö
Kaukosäätimen
tunnistin
Telakointiasema
Laitteen ja kaukosäätimen painikkeissa VOL + ja on kohopiste.
Ennen laitteen käyttöäVirran kytkeminen tai katkaiseminen
Paina painiketta  (virta).
 (virta) -painikkeen ilmaisin palaa vihreänä, kun
laite on kytketty päälle.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina painiketta VOL +/−.
Huomautus
• Kun laite on kytketty pois päältä, vain  (virta) -painike toimii.
Virranhallintajärjestelmä
Kun iPodin (tai AUDIO IN -liittimeen liitetyn laitteen)
toisto on loppunut, laite sammuu automaattisesti, jos
mitään toimintoja ei suoriteta noin 20 minuutin aikana.
Huomautuksia
• Kun laite on kytketty päälle eikä mitään toimintoja suoriteta noin
30 sekunnin aikana, näyttö sammuu. Kytke näyttö tässä tilanteessa
takaisin päälle painamalla DISPLAY.
• Laitetta ei voi kytkeä päälle kaukosäätimellä, kun verkkolaite on
irrotettu.
Virransammutuksen pitotoiminto
Voit asettaa virransammutuksen pitotoiminnon, jotta
laite ei menisi vahingossa päälle kuljetuksen aikana.
Virransammutuksen pitotoiminnon asettaminen
Paina ja pidä painettuna painike  (virta), kun
verkkolaite on irrotettu.
”HOLD” välähtää 2 kertaa ja näyttö sammuu. Laitetta ei
voi kytkeä päälle painamalla  (virta) -painiketta, kun
virransammutuksen pitotoiminto on asetettu.
Virransammutuksen pitotoiminnon peruuttaminen
Paina ja pidä painettuna painike  (virta).
”RELEASE” välähtää 2 kertaa ja virransammutuksen
pitotoiminto peruutetaan. Laite käynnistyy
automaattisesti.
Vihje
• Virransammutuksen pitotoiminto peruutetaan, jos liität laitteeseen
verkkolaitteen.
Telakointiaseman avaaminen/sulkeminen
Voit nauttia iPodin äänestä asettamalla sen tämän
laitteen telakointiasemaan.
Käytä iPod-laitteen mukana toimitettua yleismallista
telakointiasemaa tai Apple Inc:iltä saatavissa olevia
tuotteita, kun asetat iPod-laitteen tähän laitteeseen.
Jos käytät iPhone-, iPhone 3G-, iPhone 3GS- tai iPhone
4 -laitetta, kiinnitä mukana toimitettu yleismallinen
iPhone-, iPhone 3G-, iPhone 3GS- tai iPhone
4 -telakointiasema ennen liittämistä.
Sovittimen numero, , tai , on mukana toimitetun
yleismallisen telakointiaseman alapuolella. soveltuu
iPhone-laitteelle, soveltuu iPhone 3G- ja iPhone 3GS
-laitteille ja iPhone 4 -laitteelle. Tarkista sovittimen
numero ennen käyttöä.
Yleismallinen telakointiasema
Huomautuksia
• Lisätietoja iPodin käytöstä on iPodin mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.
• Laitteen liitin on tarkoitettu yksinomaan iPod-laitteen liitäntää
varten. Jos käytät laitetta, joka ei ole yhteensopiva liittimen kanssa,
kytke se tämän laitteen AUDIO IN -liittimeen mukana toimitetulla
äänikaapelilla.
• Sony ei ole vastuuvelvollinen tilanteessa, jossa tähän laitteeseen
kytkettyyn iPod-laitteeseen tallennetut tiedot vaurioituvat tai
pyyhkiytyvät.
• Lisätietoja ympäristöä koskevista vaatimuksista iPod-laitetta
käytettäessä on Apple Inc:in verkkosivuilla.
FM-stereolähetyksen asettaminen monauraaliseksi ääneksi
Voit asettaa FM-stereolähetyksen monauraaliseksi
ääneksi, jos FM-vastaanotossa on häiriöitä.
1 Paina painiketta MENU.2 Paina painiketta
/
kohdan ”ST/MONO
valitsemista varten ja paina painiketta ENTER.



3 Paina painiketta
/
kohdan ”MONO” valitsemista
varten ja paina painiketta ENTER.

FM-lähetys toistetaan nyt monauraalisena.
Vihjeitä
• Stereoääntä varten valitse ”STEREO” vaiheessa 3.
• Voit palata takaisin edelliseen tilaan painamalla painiketta
MENU
ennen kuin teet asetuksen vaiheessa 3 painamalla painiketta ENTER.



Lisävarusteiden liittäminen
Voit nauttia lisävarusteiden, kuten kannettavan
digitaalisen musiikkisoittimen, äänestä tämän laitteen
kaiuttimien kautta. Varmista, että kytket kaikki laitteet
pois päältä ennen kuin teet liitäntöjä. Katso lisätietoja
liitettävän laitteen käyttöoppaasta.
1 Liitä laitteen takana oleva AUDIO IN -liitin
kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen tai muun
laitteen linjalähtöliittimeen äänikaapelilla.
2 Kytke laite päälle painamalla painiketta  (virta).3 Kytke liitetty laite päälle.4 Paina toistuvasti painiketta FUNCTION, kunnes
näyttöön tulee näkyviin ”AUDIO IN”.
Liitetyn laitteen ääni kuuluu tämän laitteen
kaiuttimista.
AUDIO IN DC IN 20V
Äänikaapeli (vakiovaruste)Ulkoiseen laitteeseen
Huomautuksia
Katso lisäohjeita myös kytketyn laitteen oppaasta.
• Laitteen mukana toimitettua äänikaapelia ei ehkä voida käyttää
tiettyjen ulkoisten laitteiden kanssa. Jos näin tapahtuu, käytä
kaapelia, joka on yhteensopiva ulkoisen laitteen kanssa.
• Kun kuuntelet radiota samalla kun laitteeseen on kytketty ulkoinen
laite, kytke ulkoinen laite pois päältä kohinan estämiseksi. Jos kuulet
kohinaa, vaikka ulkoinen laite on sammutettu, irrota se ja siirrä se
pois tämän laitteen lähettyviltä.
Äänen painotuksen valitseminen (taajuuskorjaus)
Voit säätää äänen painotusta.
Paina toistuvasti painiketta SOUND halutun äänen
painotuksen valitsemista varten.






Toiminto Paina
iPodin sammuttaminen Paina ja pidä
painettuna
painike .
Toiston kytkeminen
taukotilaan
Jatka toistoa
painamalla
uudelleen.
Siirtyminen seuraavaan
raitaan
(eteenpäin)
Siirtyminen edelliseen
raitaan
(taaksepäin)*
Tietyn kohdan haku
kuuntelun aikana
Toiston aikana
(eteenpäin)
tai
(taaksepäin)
ja pidä painettuna,
kunnes kohta
löytyy.
Tietyn kohdan haku
iPodin näytön avulla
Taukotilan aikana
(eteenpäin)
tai
(taaksepäin)
ja pidä painettuna,
kunnes kohta
löytyy.
Siirtyminen edelliseen
valikkoon
MENU
Valikkokohdan tai
toistettavan raidan valinta
(ylös)/ (alas)
Valitun valikkokohdan
valinta tai toiston aloitus
ENTER
* Toiston aikana tämä toiminto palaa nykyisen raidan
alkuun. Paina kahdesti palataksesi edelliseen raitaan.
Huomautuksia
• Kun asetat tai irrotat iPodia liittimestä, pidä iPod samassa kulmassa
kuin laitteen liitin äläkä kierrä tai käännä iPodia, ettei liitin
vaurioidu.
• Älä siirrä laitetta, kun iPod on asetettu liittimeen. Seurauksena voi
olla toimintahäiriö.
• Kun asetat iPodin tai irrotat sen, pidä telakointiasemasta hyvin
kiinni.
• Keskeytä toisto, ennen kuin irrotat iPod-laitteen.
Tekijänoikeustietoja
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, ja iPod touch ovat
Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” tarkoittavat, että
elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteeseen kytkettäväksi ja että valmistaja takaa
sen täyttävän Applen vaatimukset. Apple ei ole
vastuuvelvollinen tämän laitteen toiminnasta eikä
turvallisuusstandardien tai muiden säädösten
yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen
käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa
langattomaan suoritustehoon.
Tämän laitteen käyttö iPodin akkulaturina
Voit käyttää laitetta akkulaturina iPodille.
Lataa iPod kun verkkolaite on liitetty.
Lataustila tulee näkyviin iPod-laitteen näyttöön.
Lisätietoja on iPod-laitteen käyttöoppaassa.
Vihje
• Voit ladata iPodin myös ilman verkkolaitetta painamalla painiketta
FUNCTION kohdan ”iPod” valitsemista varten, kun akun
ilmaisimessa näkyy Taso 1 tai Taso 2.
Radion kuunteleminen1 Paina painiketta  (virta).2 Paina toistuvasti painiketta FUNCTION, kunnes
näyttöön tulee näkyviin ”RADIO.



Taajuusluku tulee näkyviin hetken kuluttua.
3 Paina ja pidä painettuna painiketta TUNING +/–,
kunnes taajuusluku alkaa muuttua näytössä.
Laite selaa radiotaajuuksia automaattisesti ja pysähtyy,
kun se löytää voimakkaan aseman.
Jos et pysty virittämään jotain asemaa, muuta
taajuutta askeleittain painamalla painiketta
TUNING +/– toistuvasti.
Kun laite vastaanottaa FM-stereolähetystä, näytössä
näkyy ”STEREO.



 
Vihjeitä
• Jos kosketat tai käytät tähän laitteeseen liitettyä iPodia radion
kuuntelun aikana, se saattaa aiheuttaa häiriöitä. Vältä koskettamasta
tai käyttämästä iPodia tässä tilanteessa.
• Radion kuuluvuus voi heikentyä, jos kuuntelet radiota samalla kun
laitteeseen on kytketty iPhone-laite. Irrota tässä tilanteessa iPhone.
Vastaanoton parantaminen
Laajenna teleskooppiantenni täyteen pituuteen ja säädä
kulmaa parasta vastaanottoa varten.
Huomautus
Säädä antennin suuntaa pitämällä kiinni sen alalaidasta.
Antenni voi vahingoittua, jos liikutat antennia liian
voimakkaasti.
Radioasemien esivirittäminen
Voit asettaa korkeintaan 20 radioasemaa laitteen
muistiin.
1 Paina painiketta MENU.2 Paina painiketta
/
kohdan ”AUTO PRESET
valitsemista varten ja paina painiketta ENTER.
Asemat tallentuvat muistiin järjestyksessä matalista
taajuuksista korkeisiin taajuuksiin automaattisesti.

 

Vihje
• Voit palata takaisin edelliseen tilaan painamalla painiketta MENU
ennen kuin teet asetuksen painamalla painiketta ENTER.
Jos jokin asema ei esivirity automaattisesti
Heikot asemat voi joutua esivirittämään manuaalisesti.
1 Viritä haluamasi asema.2 Paina painiketta MENU.3 Paina painiketta
/
kohdan ”PRESET” valitsemista
varten ja paina painiketta ENTER.



4 Paina painiketta
/
halutun esiasetuksen numeron
valitsemista varten ja paina painiketta ENTER.
Uusi asema korvaa entisen.

 

Vihje
• Voit palata takaisin edelliseen tilaan painamalla painiketta MENU
ennen kuin teet asetuksen vaiheessa 4 painamalla painiketta ENTER.
Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen
Viritä muistiin tallennettu asema painamalla painiketta
PRESET +/–.



 
iPodin asettaminen1 Avaa tämän laitteen etupuolella oleva telakointiasema
painamalla siinä olevaa painiketta PUSH OPEN.
Asema napsahtaa, kun se lukittuu auki.
2 Liitä iPod-/iPhone-sovitin.3 Aseta iPod/iPhone asemaan.
Vihje
• Irrota iPodin kotelo tai kansi ennen kuin asetat sen asemaan, jotta
yhteys toimii varmasti.
Telakointiaseman sulkeminen
Paina ja pidä painettuna telakointiaseman kulmassa
oleva painike LOCK RELEASE ja sulje asema.
iPod-toisto 1 Paina painiketta  (virta).2 Paina toistuvasti painiketta FUNCTION, kunnes
näyttöön tulee näkyviin ”iPod”.

3 Paina painiketta .
iPod-laitteen toisto alkaa.
Voit ohjata kytkettyä iPod-laitetta tällä laitteella tai
iPod-laitteen painikkeilla.
VianetsintäYleisiä tietoja
Virta ei kytkeydy päälle, kun verkkolaite on liitetty.
• Varmista, että verkkolaite on liitetty tiukasti pistorasiaan.
Virta ei kytkeydy päälle, kun verkkolaite on irrotettu.
• Virransammutuksen pitotoiminto voi olla asetettu. Peruuta tässä
tilanteessa virransammutuksen pitotoiminto. (Katso
”Virransammutuksen pitotoiminto.)
• Ladattava akku voi olla tyhjä. Liitä tässä tilanteessa verkkolaite akun
lataamista varten. (Katso ”Virtalähteen valmistelu”.)
Laitteen painikkeet eivät toimi.
• Kun laite on kytketty pois päältä, vain  (virta) -painike toimii.
Kytke laite päälle ennen käyttöä.
Ladattava akku on tyhjä.
• Liitä verkkolaite akun lataamista varten.
Ääntä ei kuulu.
• Säädä ääntä painikkeella VOL +/−.
Äänessä on häiriöitä.
• Varmista, että laite ei ole lähellä käytössä olevaa matkapuhelinta
tms.
Näyttö sammuu.
• Jos toimintoja ei suoriteta yli 30 sekuntiin, näyttö sammuu. Kytke
näyttö takaisin päälle painamalla DISPLAY.
Näyttöön tulee ”ERROR” ja laite sammuu
automaattisesti.
• Jos tämä oire esiintyy usein, ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään.
iPod
Ääntä ei kuulu.
• Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
Toimintoa ei suoriteta.
• Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
iPodia ei voi ladata, kun verkkolaite on irrotettu.
• Et voi ladata iPodia, kun laitteen akussa ei ole riittävästi virtaa.
Telakointiasemaa ei voi sulkea.
• Paina ja pidä painettuna painiketta LOCK RELEASE, kun suljet
telakointiaseman.
Radio
Vastaanotettavan äänen laatu on huono.
• Laajenna antenni täyteen mittaansa ja suuntaa parasta
FM-vastaanottoa varten.
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Siirrä laite kauemmas televisiosta.
TV-kuva on epävakaa.
• Jos laite on lähellä televisiota ja kuuntelet sisäantennin avulla
FM-asemaa, siirrä laite kauemmas televisiosta.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Laitetta ei voi kytkeä päälle kaukosäätimellä, kun verkkolaite on
irrotettu. Paina tässä tilanteessa painiketta  (virta) laitteen
kytkemiseksi päälle.
• Vaihda kaukosäätimen paristo uuteen, jos se on liian heikko.
• Varmista, että osoitat kaukosäätimellä laitteen kaukosäätimen
tunnistimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.
• Varmista, että kaukosäätimen tunnistimeen ei osu kirkkaita valoja,
kuten suoraa auringonvaloa tai loisteputkivaloa.
• Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekniset tiedotiPod-osa
DC-lähtö: 5 V
Maks: 500 mA
Radio-osa
Vastaanottoalue
Taajuusalue Taajuus Kanavan
askellus
FM 87,5 MHz – 108 MHz 0,05 MHz
Yleisiä tietoja
Kaiutin
Noin 7,6 cm halkaisijaltaan. 4 Ω
Tuloliitäntä
AUDIO IN -liitäntä (ø 3,5 mm stereo -liitin)
Lähtöteho
20 W + 20 W (harmoninen särö 1 %)
(Verkkolaitteen kanssa)
Käyttöjännite
Ladattava akkupakkaus:
NH - 2000 RDP
Akun kesto
Katso lisätietoja kappaleen ”Ladattavan akun
käyttäminen” kohdasta ”Akun kesto.
Ulkoinen virtalähde
DC IN 20V
Mitat
Noin 356,0 mm × 162,8 mm × 119,7 mm (l/k/s)
Paino
Noin 1,9 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (1)
Verkkolaite (1)
Verkkovirtajohto (1)
Äänikaapeli (1)
Yleismallinen telakkasovitin iPhonelle (1)
Yleismallinen telakkasovitin iPhone 3G- ja iPhone 3GS-
laitteelle (1)
Yleismallinen telakkasovitin iPhone 4 -laitteelle (1)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Yhteensopivat iPod-mallit
Yhteensopivat iPod-mallit ovat seuraavat. Päivitä iPod-
laitteeseen uusin ohjelmisto ennen laitteen käyttöä.
iPod nano
3. sukupolvi
(video)
iPod classic
iPod
4. sukupolvi
iPod touch
1. sukupolvi
iPhone 4
iPhone
iPod nano
1. sukupolvi
iPod
4. sukupolvi
(värinäyttö)
iPhone 3G
iPod nano
4. sukupolvi
(video)
iPod touch
2. sukupolvi
iPod nano
2. sukupolvi
(alumiini)
iPod
5. sukupolvi
(video)
iPod mini
iPod nano
5. sukupolvi
(videokamera)
iPhone 3GS
iPod touch
3. sukupolvi
Huomautuksia
• Näissä käyttöohjeissa termillä ”iPod” viitataan iPod- tai iPhone-
laitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai kuvissa ilmoiteta
toisin.
• Tässä laitteessa oleva liitäntä on tarkoitettu vain iPod-laitetta varten.
Jos haluat liittää tähän laitteeseen kyseiseen liitäntään sopimattoman
laitteen, liitä se tämän laitteen AUDIO IN -liitäntään tämän laitteen
vakiovarusteisiin sisältyvällä audioliitäntäjohdolla.
• Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen tallennetun datan
mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, kun iPod-laite on
liitettynä tähän laitteeseen.

Anvisning

Se manualen för Sony RDP-XF100IP helt gratis här nedan. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 9.4. Den här manualen är tillgänglig på följande språk: Svenska. Behöver du hjälp eller har du en fråga om Sony RDP-XF100IP? Ställ din fråga här

Behöver du hjälp?

Har du en fråga om Sony RDP-XF100IP som inte besvarats i manualen? Ställ din fråga här. Ge en heltäckande beskrivning av problemet och formulera din fråga så tydligt som möjligt. Ju tydligare problemet beskrivs och frågan ställs, desto enklare är det för andra Sony RDP-XF100IP-ägare att ge dig ett bra svar.

Antal frågor: 0

Sony RDP-XF100IP – specifikationer

Nedan hittar du produkt- och manualspecifikationerna för Sony RDP-XF100IP.

Allmänt
Varumärke Sony
Modell RDP-XF100IP | RDPXF100IPB
Produkt Högtalare
EAN 3610170525530, 4905524632842
Språk Svenska
Filtyp Användarmanual (PDF)

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga i manualen? Svaret kan finnas här nedan i vanliga frågor gällande Sony RDP-XF100IP.

Är din fråga inte listad? Ställ din fråga här

Inga resultat